Bài thu hoạch học nghị quyết đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ 12

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:15

BÀI VIẾT THU HOẠCHHỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIISau khi được học tập nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tôi xin viết bài thu hoạch về sự nhận thức của bản thân đối với những nội dung được đề cập trong nghị quyết như sau: Đại hội XII của Đảng có nhiều nội dung, việc học tập, quán triệt và phổ biến tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản mới của các văn kiện: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, nội dung mà tôi quan tâm nhiều nhất đó là về mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 20162020 được nêu trong nghị quyết. Về mục tiêu tổng quát:Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do- Hạnh phúc BÀI VIẾT THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Sau học tập nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng, xin viết thu hoạch nhận thức thân nội dung đề cập nghị sau: Đại hội XII Đảng có nhiều nội dung, việc học tập, quán triệt phổ biến tập trung vào nội dung, quan điểm văn kiện: Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng; Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực Nghị Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Trong đó, nội dung mà tơi quan tâm nhiều mục tiêu tổng quát nhiệm vụ trọng tâm năm 2016-2020 nêu nghị - Về mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh Phát huy sức mạnh tồn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hồ bình, ổn định, chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới - Về nhiệm vụ trọng tâm Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Xây dựng tổ chức máy toàn hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh kinh tế Tiếp tục thực có hiệu ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cấu lại tổng thể đồng kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, trọng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn gắn với xây dựng nông thôn Chú trọng giải tốt vấn đề cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu bảo đảm an tồn nợ cơng Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững mơi trường hồ bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội Mở rộng đưa vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị uy tín đất nước trường quốc tế Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hố lành mạnh Để mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm nghị 12 thành cơng, thân có ý thức, trách nhiệm phải thực hành động Là người sau học xong nghị đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ 12, tơi thấy thân cần phải có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề ngiệp nhiều Trước hết cần phải tu dưỡng nhân cách đạo đức, lối sống cho thật khoa học: nói đôi với làm, dám nghĩ, dám làm dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm Và thân chủ động làm tròn trách nhiệm người cơng tác chun mơn Phải ln có ý thức trách nhiệm tâm huyết công việc Là người nhiệm vụ quan trọng phải tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng bảo vệ chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật nhà nước bảo vệ nhân dân Là người làm công tác tuyên truyền xác định thân phải cống hiến làm điều thật ý nghĩa sống người Và thân ln cố gắng để hồn thành nhiệm vụ giao Để nghị lần thứ 12 Đảng thực tốt nghị cần phải phổ biến rộng rãi tầng lớp nhân dân để tất người nắm bắt nội dung quan trọng nghị Và yếu tố quan trọng để nghị thực thành công ý thức trách nhiệm người Vì vậy, người cần tư hành động theo tinh thần nghị ... thành nhiệm vụ giao Để nghị lần thứ 12 Đảng thực tốt nghị cần phải phổ biến rộng rãi tầng lớp nhân dân để tất người nắm bắt nội dung quan trọng nghị Và yếu tố quan trọng để nghị thực thành công... trường văn hố lành mạnh Để mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm nghị 12 thành cơng, thân có ý thức, trách nhiệm phải thực hành động Là người sau học xong nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, tơi thấy... lại doanh nghiệp nhà nước, cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu bảo đảm an tồn nợ cơng Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch học nghị quyết đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ 12, Bài thu hoạch học nghị quyết đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay