Thực trạng, kết quả hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo” và “vận dụng kỹ năng công tác xã hội cá nhân gia đình trong làm việc với gia đình nghèo tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2017

138 34 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:37

Công tác xã hội có lịch sử lâu dài trong quá trình hỗ trợ giải quyết nghèo đói ở các cấp độ khác nhau từ việc hỗ trợ cá nhân người nghèo đến phát triển thay đổi cộng đồng nghèo và các chính sách, chương trình xã hội xoá đói giảm nghèo của quốc gia. Công tác xã hội tham gia vào lĩnh vực này với ý nghĩa hết sức quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc được dựa trên nguyên tác đạo đức nghề nghiệp.Đólà phấn đấu cho sự công bằng xã hội. Và nghèo đói được xem là vấn đề chính gây cản trở công bằng xã hội. Vấn đề giảm nghèo là vấn đề toàn cầu, không chỉ có ở Việt Nam và các nước đang phát triển, các nước nghèo mà là vấn đề của cả các nước phát triển. Giảm nghèo là đòi hỏi cấp bách của toàn nhân loại.. Ở nước ta, giảm nghèo là một chủ trương, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, giảm nghèo là một cuộc cách mạng xã hội sâu sắc, là phong trào của quần chúng, nhất là ở địa phương. Để thực hiện giảm nghèo, bên cạnh hệ thống các chính sách, vấn đề xây dựng nguồn lực, trong đó có nguồn nhân lực, từ Trung ương đến địa phương, từ các nhà hoạch định chính sách đến những người tổ chức thực hiện các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, là một việc làm hết sức quan trọng. Đói nghèo là nỗi bất hạnh và là một phi lý lớn, trong khi nền Văn minh thế giới đã đạt được những thành tựu hiển nhiên về tiến bộ khoa học công nghệ, làm tăng đáng kể của cải vật chất xã hội, tăng thêm vượt bậc sự giàu có cho con người, thế mà thảm cảnh đeo đẳng mãi trên lưng con người lại vẫn là sự nghèo đói. Đói nghèo diễn ra trên tất cả các châu lục với những mức độ khác nhau, đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự đói nghèo của dân cư đang là một vấn đề nhức nhối rất cấp bách, phải tháo gỡ nhưng cũng vô cùng khó khăn trong khi thực hiện xóa đói giảm nghèo. Nhằm giải quyết những thách thức trên cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó công tác xã hội đóng vai trò rất quan trọng. Trong quá trình thực tập tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên, em muốn tìm hiểu sâu hơn về thực trạng cũng như những chương trình trợ giúp của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền nhân dân đối với đối tượng trợ giúp xã hội giảm nghèo. Chính vì lý do này em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng, kết quả hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo” và “Vận dụng kỹ năng công tác xã hội cá nhân gia đình trong làm việc với gia đình nghèo tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2017”.Mặc dù đã có sự tìm hiểu, chọn lọc và xử lý thông tin khá chi tiết cho chủ đề mà mình nghiên cứu, xong bản thân em cũng không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế trong quá trình làm bài. Vì vậy, rất mong nhận được sự đánh giá và đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô đã đọc và tìm hiểu về bài nghiên cứu của em. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Phạm Thị Thu Trang và Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan đã hướng dẫn em thực hiện bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn LỜI NĨI ĐẦU Cơng tác xã hội có lịch sử lâu dài trình hỗ trợ giải nghèo đói cấp độ khác từ việc hỗ trợ cá nhân người nghèo đến phát triển thay đổi cộng đồng nghèo sách, chương trình xã hội xố đói giảm nghèo quốc gia Cơng tác xã hội tham gia vào lĩnh vực với ý nghĩa quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc dựa nguyên tác đạo đức nghề nghiệp.Đólà phấn đấu cho cơng xã hội Và nghèo đói xem vấn đề gây cản trở công xã hội Vấn đề giảm nghèo vấn đề tồn cầu, khơng có Việt Nam nước phát triển, nước nghèo mà vấn đề nước phát triển Giảm nghèo đòi hỏi cấp bách tồn nhân loại Ở nước ta, giảm nghèo chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước, giảm nghèo cách mạng xã hội sâu sắc, phong trào quần chúng, địa phương Để thực giảm nghèo, bên cạnh hệ thống sách, vấn đề xây dựng nguồn lực, có nguồn nhân lực, từ Trung ương đến địa phương, từ nhà hoạch định sách đến người tổ chức thực cấp, đặc biệt cấp sở, việc làm quan trọng Đói nghèo nỗi bất hạnh phi lý lớn, Văn minh giới đạt thành tựu hiển nhiên tiến khoa học công nghệ, làm tăng đáng kể cải vật chất xã hội, tăng thêm vượt bậc giàu có cho người, mà thảm cảnh đeo đẳng lưng người lại nghèo đói Đói nghèo diễn tất châu lục với mức độ khác nhau, đặc biệt nước phát triển, đói nghèo dân cư vấn đề nhức nhối cấp bách, phải tháo gỡ vơ khó khăn thực xóa đói giảm nghèo Nhằm giải thách thức cần có chung tay tồn xã hội, cơng tác xã hội đóng vai trò quan trọng Trong q trình thực tập phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên, em muốn tìm hiểu sâu thực trạng chương trình trợ giúp Đảng Nhà nước, cấp quyền nhân dân đối tượng trợ giúp xã hội giảm nghèo Chính lý em lựa chọn đề tài “Thực trạng, kết hoạt động lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo” “Vận dụng kỹ công tác xã hội cá nhân - gia đình làm việc với gia đình nghèo huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2017” Mặc dù có tìm hiểu, chọn lọc xử lý thơng tin chi tiết cho chủ đề mà nghiên cứu, xong thân em không tránh khỏi thiếu sót hạn chế q trình làm Vì vậy, mong nhận đánh giá đóng góp ý kiến q thầy để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, đọc tìm hiểu nghiên cứu em Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Phạm Thị Thu Trang Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan hướng dẫn em thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ PHẦN NỘI DUNG AN SINH XÃ HỘI I Đặc điểm, tình hình chung hun, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Đặc điểm tình hình huyện, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, trị - xã hội huyện Văn Yên 1.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Văn Yên .8 1.1.2 Điều kiện kinh tế, trị - xã hội huyện Văn Yên 12 1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên 13 1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hệ thống tổ chức máy Phòng Lao động – Thương binh Xã hôi huyện Văn Yên .14 1.3.1 Chức 14 1.3.2 Nhiệm vụ 14 1.3.3 Quyền hạn 16 1.3.4 Hệ thống tổ chức máy Phòng Lao động – Thương binh Xã hôi huyện Văn Yên 17 1.4 Các sách, chương trình, dịch vụ thực chế độ với cán bộ, nhân viên 20 1.5 Các quan, đối tác tài trợ Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên 21 Thuận lợi khó khăn sở thực tập việc thực thi nhiệm vụ, chức giao 22 2.1 Thuận lợi: 22 2.2.Khó khăn .22 II Thực trạng kết hoạt động Trợ giúp xã hội giảm nghèo Phòng Lao động – Thương binh Xã hôi huyện Văn Yên năm 2017 .23 1.Qui mô, cấu nhu cầu người nghèo huyện Văn Yên năm 2017 .23 1.1 Quy mô, cấu người nghèo huyện Văn Yên năm 2017 .23 1.2 Nhu cầu người nghèo huyện Văn Yên 29 Quy trình xét duyệt, tiếp nhận quản lý hồ sơ cho người nghèo .30 Tình hình thực sách nhà nước quy định địa phương .35 3.1 Theo quy định nhà nước .35 3.2 Theo quy định huyện Văn Yên: 39 3.3 Đánh giá tình hình thực sách trợ giúp xã hội giảm nghèo huyện Văn Yên 40 3.4 Những vướng mắc thực sách .43 Các mơ hình dịch vụ trợ giúp đối tượng: 46 4.1 Mơ hình: “Hỗ trợ trồng quế cho hộ nghèo xã Xuân Tầm năm 2017” .47 4.2 Mơ hình: “Hỗ trợ hộ nghèo tham gia nhân rộng mơ hình ni dê sinh sản xã Châu Quế Thượng năm 2017” 48 Nguồn lực thực .49 5.1 Ngân sách nhà nước: 49 5.2 Nguồn lực địa phương: .49 5.3 Nguồn lực cộng đồng 50 5.4 Nguồn lực thân người nghèo: .50 Đề xuất: 51 6.1 Đối với phòng LĐ-TB XH: 51 6.2 Đối với cán phòng LĐ -TB XH: .51 6.3.Đối với Khoa Công tác xã hội trường Đại học Lao động- Xã hội: .52 PHẦN II NỘI DUNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 53 Mô tả ca: 53 1.1 Mô tả hoàn cảnh thân chủ .53 1.2 Mô tả vấn đề thân chủ 54 Tiến trình trợ giúp thân chủ Trần Thị Lân (62 tuổi) .55 Bước Tiếp nhận thân chủ .55 Bước Thu thập thông tin: 63 Bước Đánh giá, xác định vấn đề 73 Bước Xây dựng kế hoạch hỗ trợ thân chủ T.T.L (62 tuổi): 80 Bước 5: Hỗ trợ thân chủ T.T.L (62 tuổi) thực kế hoạch: 93 Bước 6: Tiến hành lượng giá kết thúc trình hỗ trợ TC T.T.L (62tuổi) 105 6.1.Lượng giá 105 6.2.Kết thúc .110 Kết luận đề xuất/ khuyến nghị: 116 3.1 Kết luận: 116 3.2 Đề xuất/ khuyến nghị: .117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH BHYT BLĐTBXH BTXH CTXH DTTS LĐ-TB&XH LĐVL NCC NVCTXH NVXH TC TE TNXH UBND XĐGN An sinh xã hội Bảo hiểm y tế Bộ Lao động Thương binh xã hội Bảo trợ xã hội Công tác xã hội Dân tộc thiểu số Lao động – Thương binh xã hội Lao động việc làm Người có cơng Nhân viên cơng tác xã hội Nhân viên xã hội Thân chủ Trẻ em Tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân Xóa đói giảm nghèo DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1: Tổ chức máy Phòng Lao động-Thương binh xã hội 18 huyện Văn Yên 18 Biểu đồ 1: Cơ cấu hộ nghèo theo nhóm đối tượng huyện Văn Yên năm 2017 29 Bảng : Giới thiệu chi tiết đội ngũ cán công chức, viên chức phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Văn Yên 19 Bảng 2: Bảng phân tích số hộ nghèo, cận nghèo địa bàn huyện Văn Yên năm 2017 24 Bảng 3: Bảng phân tích hộ nghèo theo nhóm đối tượng huyện Văn Yên năm 2017 27 Bảng 4: Danh sách hộ nghèo huyện Văn Yên hỗ trợ chi phí làm nhà 36 Bảng 5: Kinh phí thực dự án trồng quế cho hộ gia đình nghèo xã Xuân Tầm năm 2017 47 Bảng 6: Kinh phí thực dự án ni dê cho hộ gia đình nghèo xã Châu Quế Thượng năm 2017 49 PHẦN NỘI DUNG AN SINH XÃ HỘI I Đặc điểm, tình hình chung hun, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Đặc điểm tình hình huyện, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Văn Yên 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, trị - xã hội huyện Văn Yên 1.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Văn Yên  Vị trí địa lý : Văn Yên huyện vùng núi phía Bắc tỉnh Yên Bái, thành lập từ tháng năm 1965, có phía Tây giáp huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, phía Đơng giáp huyện Lục n, n Bình, phía Nam giáp huyện Trấn n, phía Bắc giáp huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Huyện Văn Yên cách trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái 40 km phía Bắc Với diện tích đất tự nhiên 1.391,54 km2, tồn huyện có 26 xã thị trấn, với 312 thôn bản, 60 tổ dân phố Thị trấn Mậu A trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội huyện Với vị trí nằm tuyến đường sắt Yên Bái-Lào Cai, tuyến đường tỉnh lộ Yên Bái-Khe Sang, đường thuỷ đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai Với lợi này, thị trấn Mậu A động lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh  Đất đai : Huyện Văn n có tổng diện tích đất tự nhiên 139.154,11 trình quản lý sử dụng chia sau: - Đất nơng nghiệp: 122.010,59 chiếm 87,68% tổng diện tích đất tự nhiên, đó: + Đất phi nơng nghiệp: 5039,87 ha, chiếm 3,62% tổng diện tích đất tự nhiên + Đất chưa sử dụng: 12.103,65 ha, chiếm 8,7% tổng diện tích đất tự nhiên Về thổ nhưỡng gồm nhóm đất là: - Nhóm đất phù sa phân bổ chủ yếu dọc sơng Hồng, ngòi thia suối địa bàn có độ phì tự nhiên cao thích hợp trồng loại lương thực, cơng nghiệp - Nhóm đất đồi (gồm đất đỏ vàng, đất mùn vàng) phân bổ rộng khắp địa bàn, nhóm đất có độ phì nhiêu cao thích hợp với công nghiệp dài ngày (cây chè, dứa, mía, quế ) Tài ngun - Khống sản Văn n khơng có tiềm lớn khống sản, lại có nhiều điểm khống sản q mà nơi khác khơng có, như: mỏ đá Lâm Giang, fenspát, cát, sỏi, vàng, quặng… Trong năm qua việc khai thác khoáng sản địa bàn huyện khơng lớn song đóng góp phần đáng kể cơng đẩy mạnh cơng nghiệp hố-hiện đại hố nơng nghiệp, nơng thơn - Tài ngun nước Văn n có hệ thống sơng, ngòi, suối, ao hồ phong phú Sơng Hồng bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc), chiều dài chảy qua Văn Yên dài 70 km Các phụ lưu Sơng Hồng địa bàn huyện có tới 40 ngòi, suối lớn nhỏ chảy sơng Hồng Trong lớn ngòi Thia ngòi Hút chảy từ huyện Văn Chấn qua địa phận huyện có chiều dài tổng cộng 100 km, diện tích ao hồ địa bàn có 207 Với sơng Hồng chảy dọc qua địa phận 15 xã, với ngòi phụ lưu, khe suối, ao hồ nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, cấp nước cho trạm thuỷ điện vừa nhỏ, cho nhà máy sản xuất, cho nuôi trồng thuỷ sản giao thông đường thuỷ địa bàn - Tài nguyên rừng Với đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí hậu nên diện tích rừng Văn Yên thuộc loại rừng nhiệt đới thường xanh với nhiều loài rộng, nhiều tầng; Trên đỉnh núi cao kiểu rừng nhiệt đới núi cao với nhiều loại kim pơ-mu, sa mộc xen lẫn loại rộng thuộc họ sồi, dẻ, đỗ quyên Bên cạnh có loại gỗ quý nghiến, táu, lát hoa, chò chỉ; Các loại dược liệu đẳng sâm, sơn tra, hà thủ ơ, hồi sơn, sa nhân ; Các loại động vật quý cầy hương, lợn rừng, hươu, gấu, vượn Diện tích đất lâm nghiệp: 104.403,94 chiếm 75,03% Bao gồm đất rừng sản xuất: 69.073,78ha, đó: đất rừng phòng hộ: 19.984,95 ha, rừng đặc dụng (cây đặc sản quế) : 15.345,2ha, trữ lượng khai thác hàng năm ước khoảng: 32.000 m3-35.000 m3 gỗ rừng trồng loại; 30.00040.000 nguyên liệu giấy; 5.000-5.500 quế vỏ - Tài nguyên nhân văn Với 11 dân tộc, dân tộc có sắc văn hoá riêng biệt, sắc văn hoá dân tộc bảo tồn phát huy thể nét đẹp văn hố dân tộc là: - Văn hố dân tộc Dao Đỏ: Có múa rùa, múa chng, múa qn Văn hố dân tộc Tày: Có múa xoè đệm, xoè khăn, hát khắp, hát then Văn hố dân tộc Phù Lá: Có múa khèn bầu, sáo cúc kẹ, múa x Văn hố dân tộc Mơng: Có múa xênh tiền, múa khèn, múa kiếm, múa gậy Bên cạnh nét đẹp văn hoá dân tộc, địa bàn có lễ hội lớn đền Đơng Cng, Đền Nhược Sơn, đình Mường A xã Ngòi A, Lễ hội Quế Văn Yên với phần lễ phần hội vô phong phú, hấp dẫn du khách - Tài nguyên du lịch Tiềm du lịch huyện phong phú, có loại hình chủ yếu là: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử cách mạng, du lịch tâm linh 10 Văn Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến gia đình TC để trò chuyện tạo lập mối quan hệ thu thập thông tin - Cùng TC gia đình xây dựng công cụ: Sơ đồ phả hệ, biểu đồ sinh thái bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Chiều từ phòng LĐ-TB&XH trở nhà, tơi vào nhà bác L để trò chuyện với bác gia đình Tại gia đình bác tơi hỏi thăm tình hình sức khỏe bác, bên cạnh tơi thu thập thông tn cần thiết để TC giải vấn đề Hơm tơi gặp nói chuyện với TC điều tạo điều kiện cho tạo lập tin tưởng với TC Với hiếu khách mong muốn nhận giúp đỡ gia đình TC thơi thúc tơi cố gắng để hỗ trợ TC Thuận lợi: - Nhận hợp tác từ phía TC - Có giúp đỡ từ gia đình TC Khó khăn: - Vấn đề TC phức tạp nên gây khó khăn tổng hợp phân tích thơng tin Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Thảo luận với TC để đưa vấn đề tồn Văn Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến gia đình TC để TC đánh giá xác định vấn đề mà TC gặp phải - Cùng TC dựng vấn đề Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Ngày hơm tơi đến gia đình bác L vào lúc 17h chiều, bác đánh giá lại thông tin thu thập sau chúng tơi thảo luận để đưa vấn đề mà TC gặp phải Tiếp đến hoàn thiện vấn đề đề TC thấy rõ nguyên nhân dẫn đến vấn đề Bản thân cảm thấy, việc xác định vấn đề bước vô quan trọng lẽ, xác định vấn đề tạo điều kiện thuận lợi để xây dưng kế hoạch can thiệp Thuận lợi: - TC tin tưởng có thái độ hợp tác với NVXH - NVXH hiểu rõ vấn đề TC Khó khăn: - NVXH chưa linh hoạt sử dụng kỹ đê hướng dẫn TC vẽ vấn đề - Khơng có nhiều thời gian để phân tích kỹ vấn đề TC Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Thảo luận với TC để lập kế hoạch hỗ trợ Văn Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến gặp TC để thảo luận đưa kế hoạch hỗ trợ TC giải vấn đề Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Hôm đến nhà TC L lúc sáng, sau trò chuyện lúc TC bắt đầu làm việc Tôi hướng dẫn cho TC nội dung cần có kế hoạch Tiếp đến đua ý kiến để thống hoạt động thực thời gian tới Khoảng đồng hồ sau, chúng tơi hồn thành kế hoạch hồn chỉnh Tơi hi vọng giúp TC thực thành công đầy đủ mục tiêu đưa Thuận lợi: - TC thoải mái chia sẻ bộc lộ suy nghĩ cá nhân Khó khăn: - Thời gian thực tập khơng có nhiều, ngược lại hoạt động lại nhiều nên gây khó khăn cho NVXH TC Kế hoạch cho buổi tiếp theo: Hỗ trợ TC thực mục tiêu thứ kế hoạch (TC Nhận động viên, quan tâm từ gia đình quyền địa phương, hàng xóm sở làm việc.) Văn Yên, ngày 06 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Cùng TC đến gặp cô Hoa để xin tham gia câu lạc Hương Sen Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Theo kế hoạch, hôm TC bắt đầu thực hoạt động 17h00p ngày bác L đến gặp cô Hoa tổ 3, thị trấn Mậu A để nhờ cô giúp đỡ bác L cho bác L tham gia vào câu lạc Hương Sen Cô Hoa hiếu khách nên đến nhà cô, TC tiếp đón nhiệt tình Tơi chào hỏi, giới thiệu thân mình, giới thiệu mục đích buổi làm việc ngày hôm với cô Hoa Sau chúng tơi trò chuyện, trao đổi vấn đề mà tơi trình bày Cơ Hoa vui vẻ hòa nhã, hướng dẫn bác L điền thông tin cá nhân để làm thẻ thành viên câu lạc Cô sẵn lòng hướng dân bác L bác L đến tham gia câu lạc vào tối hôm Chúng tơi nói chuyện với Hoa đến khoảng 17h30p xin phép Vậy hoạt động mục tiêu TC hồn thành Thuận lợi: - TC tích cực tham gia giải vấn đề - Nhận giúp đỡ nhiệt tình Hoa Khó khăn: - Địa điểm sinh hoạt CLB Hương Sen xa nơi TC Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Tiếp tục hỗ trợ TC thực mục tiêu Văn Yên, ngày 07 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Hỗ trợ TC thực hoạt động mục tiêu thứ nhất: “Gặp gỡ cán quyền địa phương nơi làm việc TC L để trao đổi vấn đề TC” Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: 7h30p ngày hôm đến nhà TC L, sau tơi TC thống lại mục đích buổi làm việc ngày hơm Tiếp đó, tơi TC đến nhà bác Tiến trưởng thôn Hồng Hà Tôi giới thiệu thân với bác, giới thiệu mục đích tơi TC đến mong muốn nhận quan tâm giúp đỡ quyền địa phương gia đình bác T.T.L (62 tuổi) Bác Tiến có hỏi thăm bác L tình hình gia đình Bác L mạnh dạn trình bày hồn cảnh mong muốn với bác trưởng thôn Kết thúc buổi làm việc, bác Tiến đồng ý giúp đỡ gia đình bác L trình bày trường hợp bác L với cán khác để người lưu tâm Đến khoảng 14h chiều ngày đến gặp cô Hương – Hiệu trưởng trường Võ Thị Sáu nơi TC làm việc để mong giúp đỡ Sau trình trò chuyện, trao đổi khoảng 30 phút, Hương đồng ý giúp đỡ TC, quan tâm tới TC Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ nhiệt tình quyền địa phương sở làm việc Khó khăn: - Hạn chế mặt thời gian Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Hỗ trợ TC thực mục tiêu thứ hai Văn Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Hỗ trợ gia đình hồn thiện thủ tục để công nhận hộ nghèo Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: 8h00p ngày hôm đến gặp TC cầm theo mẫu đơn đề nghị xét duyệt hộ nghèo Sau tơi TC thảo luận để hồn thiện mẫu đơn cho đầy đủ Hoàn thành xong, tơi có hẹn với bác L 13h30p chiều tơi quay lại để bác đến gặp bác Tiến trưởng thôn xin xác nhận Đúng theo lịch hẹn, TC L đến gặp bác Tiến để xin bác xác nhận cho hồn cảnh gia đình bác L Bác Tiến sau xem đơn đề nghị trí với nội dung viết đơn Sau có xác nhận bác Tiến, ngày TC cầm theo đơn đề nghị đến UBND thị trấn Mậu A gặp chị Bảo – trưởng ban Giảm nghèo thị trấn Mậu A để nộp Sau chị Bảo xem hồ sơ TC L xong chị có hẹn chúng tơi đến 21/02 chị có thơng báo thơn Hồng Hà Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ bác Trưởng thôn cán LĐ-TB& XH thị trấn Mậu A Khó khăn: - Thủ tục phức tạp Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Thăm hỏi gia đình tặng q tết - Chờ thơng báo cán LĐ-TB&XH vào ngày 21/2 thực hoạt động Văn Yên, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến thăm hỏi gia đình tình hình chuẩn bị Tết tặng quà tết cho gia đình TC Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Hôm 28 tết, đến nhà Bác L để hỏi thăm tình hình chuẩn bị tết gia đình biếu bác chút quà tết Trái ngược với suy nghĩ tơi, gia đình bác chưa mua sắm nhiều Thấy hồn cảnh gia đình bác tơi cảm thấy đau lòng Tơi cố gắng động viên gia đình bác để hai bác yên tâm, vui vẻ đón mùa xuân Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Động viên gia đình để gia đình yên tâm chờ kết từ cán LĐTB&XH thị trấn Mậu A Văn Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Tham gia buổi xét bổ sung gia đình bác T.T.L vào hộ nghèo năm 2018 Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Đúng theo hẹn, sáng ngày 21/02 bác Tiến trưởng thơn đến gặp gia đình bác L để thơng báo gia đình bác L có tên danh sách thẩm định hộ nghèo bổ sung năm 2018, thời gian thẩm định ngày 22/02/2018 Biết thông tin này, sáng ngày 22 tơi có mặt gia đình bác L từ sớm Khoảng 8h00p ban thẩm định hộ nghèo bổ sung năm 2018 gồm có phó Phòng LĐ-TB&XH, Chun viên Giảm nghèo phòng LĐ-TB &XH, trưởng ban Giảm nghèo thị trấn Mậu A, trưởng thôn Hồng Hà, Hội trưởng hội nông dân hội trưởng hội phụ nữ thôn Hồng Hà có mặt gia đình bác L Qua q trình làm việc khoảng giời đồng hồ, gia đình bác L đánh giá có số điểm B1: Chỉ tiêu ước tính thu nhập hộ 120 điểm Chính gia đình bác L hộ nghèo theo quy định nhà nước Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ từ cán LĐ-TB&XH huyện Văn Yên thị trấn Mậu A - Có giúp đỡ Trưởng thơn trưởng đồn thể thơn Hồng Hà Khó khăn: - Thời gian nhận giấy xác nhận hộ nghèo lâu - Thủ tục phức tạp Kế hoạch cho buổi tiếp theo: Hỗ trợ TC thực mục tiêu thứ kế hoạch: Kéo dài thời gian trả số nợ vào tháng 5/2018 Văn Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Cùng TC đến ngân hàng Agribank để xin gia hạn thời gian trả số nợ 40.000.000 đ vào tháng 5/2018 Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Sáng ngày hôm nay, sau TC chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục có liên quan để đến ngân hàng 8h00p ngày tơi đến nhà TC sau TC đến ngân hàng Agribank (nơi TC nợ số tiền 40.000.000 đồng) Đến nơi TC trình bày với nhân viên ngân hàng vấn đề mong nhận giúp đỡ Nhân viên ngân hàng hướng dẫn TC điền đầy đủ thông tin vào biên làm việc Sau nhân viên ngân hàng dẫn chúng tơi đến gặp phó giám đốc ngân hàng để làm việc Tại văn phòng Lan – phó giám đốc, TC L trình bày mong muốn thân gửi đến cô Lan giấy tờ cần thiết Được nghe TC trình bày xem xét, đánh giá thông tin, cô Lan định gia hạn thời gian trả nợ cho bác L thêm 06 tháng tức đến tháng 11/2018 bác L phải hoàn trả số nợ cho ngân hàng Bên cạnh đó,theo thỏa thuận hai bên hàng tháng gia đình bác L phải toán khoản lãi suất 0,02% tương đương 800.000 đồng cho phía ngân hàng Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhân viên ngân hàng Cơ Lan – phó giám đốc - NVXH sử dụng vai trò hỗ trợ nên đạt kết tốt Khó khăn: - Khoản lãi suất cao, NVXH chưa thực linh hoạt vai trò Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Hỗ trợ TC gia đình TC thực mục tiêu thứ kế hoạch Văn Yên, ngày 28 tháng 02 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến gia đình TC để gặp chồng TC thực vai trò tham vấn để giúp chồng TC bớt uống rượu, bớt chửi mắng TC tiến tới cai nghiện rượu Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Sáng ngày hôm nay, đến gia đình TC L xin gặp chồng TC bác L.V.Đ Tại tơi thể vai trò tham vấn để trò chuyện, trao đổi với bác Đ tác hại rượu, phương pháp cai nghiện rượu lợi ích cai rươu Bên cạnh tơi bác Đ xây dựng kế hoạch giảm tần suất uống rượu tiến tới cai nghiện rượu để bác thực Bác Đ chia sẻ bác có mong muốn cai rượu buồn chán khơng có cơng việc ổn định nên lại tái nghiện rượu Biết thông tin này, thực hoạt động cách thống với thành viên gia đình khơng đưa khoản tiền cho bác Đ, trách để bác Đ tiếp xúc với rượu gặp gỡ với nhóm bạn rượu Thuận lợi: - Chồng TC bác Đ có thái độ hợp tác tin tưởng NVXH - Nhận động viên, giúp đỡ từ thành viên gia đình Khó khăn: - Chồng thân chủ nghiện rượu lâu năm nên trình cai rượu diễn khó khăn, đòi hỏi bác Đ cần kiên trì tâm Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Huy động giúp đỡ từ người khác nhằm giúp chồng TC cai rượu nhanh Văn Yên, ngày 01 tháng 03 năm 2018 Hoạt động ngày: - Cùng TC L đến gặp chủ hàng bán rượu xung quanh nơi gia đình sinh sống để nhờ giúp đỡ Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Ngày hôm nay, thể vai trò huy động kết nối nguồn lực bác L đến gặp chủ cửa hàng bán rượu xung quanh nơi gia đình bác sinh sống để huy động ủng hộ từ người việc ngừng cung cấp rượu cho bác Đ để bác Đ tập trung vào cai rươu Mọi người nhiệt tình hưởng ứng họ biết tác hại rượu vơ lớn mưu sinh nên bán Thuận lợi: - Đa số chủ hàng nhiệt tình giúp đỡ Khó khăn: - Còn số chủ hàng vắng, nột số tỏ thái độ gay gắt Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Hỗ trợ gia đình TC thực mục tiêu thứ 5: gia đình TC có thu nhập ổn định Văn Yên, ngày 02 tháng 03 năm 2018 Hoạt động ngày: - TC đến gặp cô Hương –Hiệu trưởng trường Võ Thị Sáu để đề nghị cô điều chỉnh mức phụ cấp độc hại phù hợp TC L thực công việc vệ sinh Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Ngày hôm nay, TC đến gặp cô Hương –Hiệu trưởng trường Võ Thị Sáu để đề nghị cô điều chỉnh mức phụ cấp độc hại phù hợp TC L thực công việc vệ sinh Tại tơi thể vai trò biện hộ để giúp TC lấy lại quyền lợi Quá trình trao đổi diễn đồng hồ cuối hai bên thảo thuận sau: mức phụ cấp độc hại bác L làm công việc vệ sinh 0.2 Ngược lại, phạm vi dọn vệ sinh bác L mở rộng thêm văn phòng phòng họp trường Thuận lợi: - Hiệu trưởng trường Võ Thị Sáu tạo điều kiện cho TC Khó khăn: - Phạm vi vệ sinh TC mở rộng Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Hỗ trợ TC tiếp tục thực mục tiêu thứ Văn Yên, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Hoạt động ngày: - Cùng bác Đ em L.T.N gái út TC đến sở gấp vàng mã doanh nghiệp Minh Trung để xin việc Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Hôm nay, bác Đ em L.T.N gái út TC đến sở gấp vàng mã doanh nghiệp Minh Trung để xin việc Tại gặp anh Trung – giám đốc, tơi giới thiệu thân minh mục đích đến ngày hơm Anh Trung nhiệt tình hướng dẫn Bác Đ em N hoàn thiện hồ sơ xin việc, sau anh dẫn bác em đến gặp cô Thoa để cô hướng dẫn cách gấp vàng ma Anh Trung có trao đổi doanh nghiệp anh tạo điều kiện cho bác Đ em N học việc doanh nghiệp buổi sau bác em mang nguyên liệu gia đình để làm, hồn thiện sản phẩm mang đến sở để nhận tiền công Thuận lợi: - Nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía doanh nghiệp Minh Trung Khó khăn: - Cơng việc gấp vàng mã đòi hỏi kiên trì cao đòi hỏi người làm tỉ mỉ tâm huyết Đây khó khăn bác Đ em N Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Cùng TC, gia đình TC cá nhân có liên quan lượng giá lại trình hỗ trợ Văn Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2018 Hoạt động ngày: - Đến gia đình TC cá nhân liên quan lượng giá lại trình hỗ trợ Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Ngày hôm mời anh Đào Văn Ngọc – chuyên viên phòng LĐ-TB & XH huyện Văn Yên (Kiểm huấn viên sở), chị Trần Thị Bảo – cán lao động thị trấn mậu A bác Nguyễn Minh Tiến – trưởng thơn Hồng Hà đến gia đình bác T.T.L để gia đình lượng giá lại quãng thời gian tơi gia đình có hoạt động thiết thực nhằm trợ giúp TC giải vấn đề Thuận lợi: - Có đầy đủ tham gia thành viên gia đình TC Khó khăn: - Chưa có tham gia đầy đủ cá nhân liên quan Kế hoạch cho buổi tiếp theo: - Tiến hành kết thúc trình hỗ trợ, chuyển giao ca Văn Yên, ngày 07 tháng 03 năm 2018 Hoạt động ngày: - Cùng cán lao động thị trấn Mậu A đến nhà TC để tiến hành kết thúc trình hỗ trợ, chuyển giao ca Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân: Sau lượng giá xong, ngày 07/03/2018 NVXH TC tiến hành làm biên kết thúc ca Nhận thấy thân chủ tiếp cận dịch vụ thành công tới 98% theo kế hoạch đề ra, thời gian làm việc NVXH TC trường hợp khơng nên cần kết thúc ca Chuyển giao lại cho cán Lao động địa phương tiếp tục theo dõi giúp đỡ gia đình TC Sauk hi kết thúc, tơi cảm thấy thân để lại ấn tượng tốt đẹp cho TC gia đình TC Thuận lợi: - Có tham gia cán cán lao động thị trấn Mậu A Khó khăn: - TC gia đình lưu luyến với NVXH ... chọn đề tài Thực trạng, kết hoạt động lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo “Vận dụng kỹ công tác xã hội cá nhân - gia đình làm việc với gia đình nghèo huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2017 Mặc... sinh xã hội Bảo hiểm y tế Bộ Lao động Thương binh xã hội Bảo trợ xã hội Công tác xã hội Dân tộc thiểu số Lao động – Thương binh xã hội Lao động việc làm Người có cơng Nhân viên cơng tác xã hội Nhân. .. Phòng Lao động – Thương binh Xã hôi huyện Văn Yên năm 2017 1.Qui mô, cấu nhu cầu người nghèo huyện Văn Yên năm 2017 1.1 Quy mô, cấu người nghèo huyện Văn Yên năm 2017 Huyện Văn Yên thực theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng, kết quả hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo” và “vận dụng kỹ năng công tác xã hội cá nhân gia đình trong làm việc với gia đình nghèo tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2017, Thực trạng, kết quả hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp xã hội giảm nghèo” và “vận dụng kỹ năng công tác xã hội cá nhân gia đình trong làm việc với gia đình nghèo tại huyện văn yên, tỉnh yên bái năm 2017

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay