Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại cục thuế tỉnh thái nguyên

107 21 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:23

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐỖ THỊ THỦY QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Văn Tùng THÁI NGUYÊN – 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Vũ Văn Tùng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đỗ Thị Thủy iii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Văn Tùng tận tình giúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, q trình hồn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp phòng Kiểm tra thuế - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên; Doanh nghiệp nơi tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên, khích lệ tơi để tơi thực đề tài Tác giả luận văn Đỗ Thị Thủy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỐ THỊ, HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI 1.1 Cơ sở lý luận thuế TNCN quản lý thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập cá nhân 1.1.2.Vai trò thuế thu nhậpcá nhân 1.1.3 Khái quát đầu tư nước ngồi doanh nghiệp có vốn ĐTNN 1.1.4 Quản lý thuế thu nhập cá nhân DN có vốn ĐTNN 10 1.2 Nội dung luật thuế thu nhập cá nhân hành Việt Nam có liên quan đến thu nhập từ tiền công, tiền lương 11 1.2.1 Đối tượng nộp thuế 12 1.2.2 Căn tính thuế 12 1.2.3 Phương pháp tính thuế 13 1.3 Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 13 v 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân người có thu nhập từ tiền cơng, tiền lương 13 1.3.2 Phương pháp quản lý thuế TNCN thu nhập từ tiền công, tiền lương 14 1.3.3 Quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân người có thu nhập từ tiền công, tiền lương 15 1.3.4 Nội dung quản lý thuế TNCN từ tiền cơng, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 16 1.3.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 34 1.4 Cơ sở thực tiễn 35 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý thuế TNCN Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 35 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút quản lý thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Cục Thuế Thái Nguyên 36 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi đề tài cần nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Chọn địa điểm, đối tượng thu thập thông tin 39 2.3 Các tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 42 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý đăng ký mã số thuế 42 2.3.3 Chỉ tiêu thu ngân sách 43 2.3.4 Chỉ tiêu tra, kiểm tra thuế TNCN 43 2.3.5 Chỉ tiêu đánh giá trình độ chun mơn cán thuế 43 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THUỘC CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ 43 3.1 Tổng quan kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế TNCN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.1 Vị trí địa lí 44 vi 3.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 44 3.2 Khái quát chung Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Thái Nguyên 45 3.3 Thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 47 3.3.1 Về cấu tổ chức máy quản lý Cục Thuế Thái Nguyên 47 3.3.2 Quản lý đăng ký thuế, cấp mã số thuế cá nhân 54 3.3.4 Quản lý nộp thuế xử lý chứng từ nộp thuế 59 3.3.5 Quản lý tốn hồn thuế thu nhập cá nhân 63 3.3.6 Thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân 65 3.3.7 Tuyên truyền hỗ trợ NNT 68 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế TNCN từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 71 3.4.1 Cơ cấu tổ chức máy và trình độ đội ngũ cán quản lý thuế 71 3.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý thuế 72 3.4.3 Môi trường quản lý thuế 73 3.4.4 Tình hình kinh tế xã hội 73 3.4.5 Ý thức chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế 74 3.4.6 Sự phối kết hợp tổ chức, cá nhân quản lý thuế 74 3.5 Đánh giá chung quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Doanh nghiệp có vốn ĐTNN Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 75 3.5.1 Thành tựu 75 3.5.2 Hạn chế 76 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 77 Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN CƠNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 82 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế Thái Nguyên 82 4.1.1 Quan điểm quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 82 vii 4.1.2 Phương hướng quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 83 4.1.3 Mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 84 4.2 Giải pháp quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 85 4.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ 85 4.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 85 4.2.3 Tăng cường công tác thu nợ đọng thuế 86 4.2.4 Đẩy mạnh công tác quản lý thu nhập từ tiền công, tiền lương 86 4.2.5 Tăng cường công tác điều hành phát triển nguồn nhân lực 87 4.2.6 Tăng cường phối hợp ban ngành công tác quản lý thuế TNCN 88 4.3 Một số kiến nghị 88 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế - Bộ Tài 89 4.3.2 Đối với quan chức liên quan 91 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 95 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CN : Công nghiệp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp ĐT : Đầu tư ĐVT : Đơn vị tính KHKT : Khoa học kỹ thuật SXKD : Sản xuất kinh doanh Thuế TNCN : Thuế thu nhập cá nhân KKT : Khu kinh tế WTO: : Tổ chức Thương mại giới ĐTNN : Đầu tư nước TNHH : Trách nhiệm hữu hạn NSNN : Ngân sách nhà nước NNT : Người nộp thuế GDP : Thu nhập bình quân đầu người FDI : Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước KT – XH : Kinh tế - Xã hội ix DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỐ THỊ, HÌNH STT Tên bảng số liệu Trang Bảng 1.1 Biểu tính thuế theo phương pháp lũy tiến phần 24 Bảng 3.1 Tổng hợp doanh nghiệp hoạt động tên địa bàn Thái Nguyên 46 Bảng 3.2 Tình hình đăng ký thuế TNCN NNT làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 56 Bảng 3.3 Tổng hợp tình hình khai thuế TNCN doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 57 Bảng 3.4 Tình hình nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua năm 60 Bảng 3.5 Tổng hợp tình hình Nợ thuế TNCN 62 Bảng 3.6 Số liệu hoàn thuế TNCN qua năm 63 Bảng 3.7 Tình hình tra, kiểm tra thuế TNCN Cục Thuế Thái Nguyên từ năm 2014 – 2016 67 Bảng 3.8 Số liệu hoạt động tuyên truyền hỗ trợ 71 Sơ đồ 1.1 Quản lý thuế thu nhập cá nhân 15 Hình 1.1 Quy trình đăng ký thuế TNCN qua website tnconline.com.vn 28 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Cục thuế Thái Nguyên 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam, Thuế TNCN lần ban hành vào năm 1990 hình thức pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Luật thuế TNCN số 04/2017/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thơng qua kỳ họp thứ ngày 27/11/2007 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009 thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập người có thu nhập cao Tuy có nhiều tiến bộ, song trình thực hiện, Luật thuế TNCN bộc lộ bất cập: nhiều thuế suất, khơng đảm bảo tính đơn giản, minh bạch nghiệp vụ, nhiều quy định khó thực hiện, dẫn đến tùy tiện, không công áp dụng, mức khởi điểm chịu thuế giảm trừ gia cảnh chưa thuyết phục, chế quản lý chưa hiệu Để hạn chế bất cập, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 quốc hội thông qua ngày 22/11/2012, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 Cùng với sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế luật khác, Chính phủ Việt Nam thể nhiều nỗ lực vào cải cách đại hóa nhằm hồn thiện hệ thống thuế trình hội nhập quốc tế Hoạt động quản lý thuế TNCN từ tiền công, tiền lương mặt công tác quan trọng quản lý tài nhà nước Hoạt động bao gồm mặt công tác như: Quản lý cá nhân thuộc diện khai, nộp thuế, tính thuế khoản khấu trừ theo quy định pháp luật thuế; Tuyên truyền, phổ biến đường lối Đảng, sách Nhà nước, quy định pháp luật thuế TNCN, góp phần nâng cao nhận thức người dân tác dụng thuế nói chung thuế TNCN nói riêng nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước, từ nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế 84 4.1.3 Mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Với mục tiêu xây dựng KCN Thái Nguyên trở thành trung tâm cơng nghiệp nặng tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian qua UBND tỉnh Thái Nguyên không ngừng đẩy mạnh biện pháp thu hút đầu tư nước ngồi Từ cơng tác xây dựng quy hoạch tổng thể mang tầm chiến lược KCN Phổ Yên, Phú Bình đầu tư xây dựng sở hạ tầng, mở rộng danh mục dự án, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, đến việc thực cơng tác giải phóng mặt bằng, bồi thường , hỗ trợ tái định cư để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Lãnh đạo tỉnh chủ động tiếp xúc, làm việc với đại sứ quán nước ngoài, thành lập đoàn đến nước phát triển để trực tiếp xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư lớn nước đến đầu tư vào KCN Thái Nguyên như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore Vì thời gian tới hứa hẹn có nhiều nhà đầu tư nước ngồi đầu tư dư án vào KCN Thái Nguyên, kéo theo gia tăng khơng ngừng số lượng lao động Việt Nam nước KCN Thái Nguyên để lao động, làm việc Trước tình hình để quản lý tốt thuế TNCN, đảm bảo nguồn thu ổn định cho NSNN, phục vụ cho công tác hoạch định điều hành sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành đẩy mạnh q trình đại hóa ngành thuế, Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên đề quan điểm quản lý thuế TNCN thời gian tới sau: Thứ nhất: Quản lý thuế TNCN cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế, kích thích thu hút đầu tư nói chungvà đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đặc biệt đầu tư nước ngồi giai đoạn Thứ hai: Cần có biện pháp nhằm quản lý đối tượng, khơng bỏ sót đối tượng cá nhân người nước làm việc đơn vị địa bàn tỉnh, kiểm soát khoản thu nhập chịu thuế, thực thu đúng, thu 85 đủ, thu kịp thời khoản thuế TNCN phát sinh, tăng thu cho NSNN ngân sách địa phương Thứ ba: Thực cải cách hành chính, thực tốt cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật thuế, giúp người nộp thuế hiểu biết pháp luật thuế, từ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế 4.2 Giải pháp quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ Tăng cường đa dạng hoá hình thức tun truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cơng tác hỗ trợ người nộp thuế phải triển khai tất khâu, phận, lĩnh vực thông qua việc phân loại NNT đổi phương thức, mở rộng kênh hỗ trợ NNT Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế ban hành cần lắng nghe ý kiến người nộp thuế Bên cạnh quan thuế cần tuyên dương khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích, ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN; đồng thời có biện pháp xử lý hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không thực tốt nghĩa vụ thuế, tạo đồng thuận ủng hộ nhân dân công tác chống trốn lậu thuế Đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục thực tốt chế “một cửa” Thực áp dụng CNTT vào quản lý thuế, phấn đấu đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp thực khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử từ năm 2016 4.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra - Tập trung xây dựng sở liệu người nộp thuế, phân tích, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế, phân loại đơn vị có rủi cao để có sở lập kế hoạch tra, kiểm tra Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác tra, kiểm tra thuế TNCN Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán thuế không nhiều thời gian kết xuất liệu hồ sơ kế khai thuế người nộp thuế mà tập trung vào đánh giá rủi ro Khai thác từ hệ thống sở liệu quản lý 86 thuế thông tin liên quan đến NNT Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thuế, tập trung đơn vị chi trả thuế nhiều năm chưa tra, kiểm tra, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; đặc biệt trọng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đơn vị có sử dụng lao động chun gia nước ngồi có rủi ro cao thuế Tổ chức thực thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước khoản thu phát qua tra, kiểm tra Phối hợp với quan chức liên quan nắm bắt lao động nước đến làm việc địa bàn, xử lý nghiêm sai phạm nhằm răn đe, ngăn chặn vi phạm kịp thời góp phần tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng người nộp thuế 4.2.3 Tăng cường công tác thu nợ đọng thuế Tập trung đạo công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế đảm bảo thực đúng, đủ biện pháp quản lý nợ NNT nợ thuế theo quy định văn quy phạm pháp luật quy trình quản lý nợ thuế, không để phát sinh thêm số nợ thuế Thực công bố công khai thông tin tổ chức khấu trừ thuế người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ phương tiện thông tin đại chúng Phối hợp chặt chẽ với quan quản lý xuất nhập cảnh, chủ đầu tưđể thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN 4.2.4 Đẩy mạnh công tác quản lý thu nhập từ tiền công, tiền lương Trong thời gian tới, Cục Thuế, Chi cục Thuế cần phối hợp chặt chẽ với đội thuế phường, xã để theo dõi sát tình hình thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân, nắm tình hình nguồn thu, khoản giảm trừ cá nhân theo quy định pháp luật, kịp thời đưa vào kiểm soát, quản lý đối tượng thuộc diện nộp thuế Ngành thuế cần phát triển nhiều hình thức tuyên dương, vinh danh cá nhân có nhiều thành tích đóng góp thuế TNCN từ tiền lương, tiền cơng vào ngân sách nhà nước đúng, đủ, khuyến khích họ tiếp tục kê khai thực tốt nghĩa vụ nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công 87 Đẩy mạnh thực triệt để việc thực chế khấu trừ thuế TNCN nguồn trước chi trả thu nhập cho cá nhân Muốn vậy, Cục thuế phải tổ chức hướng dẫn cụ thể đơn vị thực khấu trừ thuế Cần làm cho đơn vị chi trả thu nhập thấy rõ trách nhiệm phải khấu trừ tiền thuế; xử lý kịp thời, nghiêm minh đơn vị không thực trách nhiệm Xây dựng phần mềm kế toán thuế để theo dõi hạch tốn kịp thời xác tồn khoản thu từ thuế nói chung, thuế thu nhập cá nhân nói riêng vào tài khoản kế toán thuế; tổ chức đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn thuế vững mạnh, đáp ứng u cầu tổng hợp cung cấp thông tin tiến độ thu thuế để phục vụ tốt công tác đạo quản lý thu 4.2.5 Tăng cường công tác điều hành phát triển nguồn nhân lực Thứ nhất: Chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán thuế trình độ chun mơn nghiệp vụ thuế, lĩnh vực kế tốn, tài chính, kiến thức quản lý nhà nước bồi dưỡng tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức người công chức thuế Thứ hai: Cục Thuế Thái Nguyên cần có kế hoạch lâu dài, mang tính chiến lược công tác đào tạo cán trẻ cử cán trẻ tham gia khóa học chuyên sâu Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn để giao tiếp, làm việc với người nước ngồi mà khơng cần thơng qua phiên dịch, tránh tình trạng bất đồng ngơn ngữ Đồng thời cần có sách hỗ trợ cán trẻ học mạnh dạn bổ nhiệm vị trí cơng tác phòng tra, kiểm tra thuế, phòng quản lý thuế TNCN để tạo mơi trường cho họ rèn luyện, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Thứ ba: Cần chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác; thực đầy đủ quy chế làm việc hệ thống ngành thuế, đảm bảo việc trả lời vướng mắc thủ tục, sách thuế quan thuế với người dân phải kịp thời, thời gian Thứ tư: Cần tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân xuất sắc gương điển hình tiên tiến có tinh thần xung 88 kích công tác, sáng kiến quản lý thuế, phát động phong trào thi đua sâu rộng, đảm bảo tâm triển khai thực hồn thành nhiệm vụ cơng tác thuế hàng năm 4.2.6 Tăng cường phối hợp ban ngành công tác quản lý thuế TNCN Thứ nhất: Phối hợp có hiệu với Sở Kế hoạch đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp Thái Nguyên số quan chức có liên quan rà sốt, đối chiếu để xác định xác số đơn vị đầu tư nước ngồi hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, tích ; Xác định rõ doanh nghiệp thành lập hoạt động địa bàn ưu đãi thuế, số lao động làm khu vực ưu đãi thuế lại kê khai địa bàn hưởng ưu đãi thuế để trốn thuế TNCN… để từ có biện pháp kiểm soát việc chấp hành pháp luật thuế TNCN người nộp thuế Thứ hai: Tăng cường phối hợp tốt với Sở, Ban, Ngành quản lý lao động như: Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Sở lao động - thương binh xã hội tỉnh, Ban quản lý KCNThái Nguyên… để nắm rõ thông tin số lượng lao động, tình hình biến động lao động làm việc tổ chức trả thu nhập, đặc biệt người lao động nước đến Thái Nguyênđể làm việc Thứ ba: Phối hợp tốt với quan chức việc điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thuế, việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế, cơng tác biểu dương đơn vị có thành tích chấp hành pháp luật thuế, đồng thời phê phán đối tượng gian lận thuế Qua tạo môi trường trong thực thi pháp luật thuế, tránh thắc mắc, kiện tụng, đảm bảo bình đẳng người nộp thuế, tạo đồng thuận cao cấp, ngành, quan địa bàn quản lý thuế 4.3 Một số kiến nghị Qua nghiên cứu lý luận, sở thực trạng công tác quản lý thuế TNCN doanh nghiệp có vốn ĐTNN kinh nghiệm làm việc thu nhận thời gian qua Phòng quản lý thuế TNCN - Cục Thuế Thái 89 Nguyên xin mạnh dạn nêu lên số kiến nghị với Lãnh đạo cấp Ngành Thuế vấn đề nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế TNCN nói chung đơn vị có vốn đầu tư nước ngồi nói riêng sau: 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế - Bộ Tài - Tiếp tục hồn thiện chế sách thu thuế TNCN theo hướng công bằng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế việc thực pháp luật thuế Hạn chế dần tiến đến việc đưa sách xã hội khỏi sách thuế, quy định thêm chế tài xử lý vi phạm chặt chẽ, có tính răn đe cao để hạn chế vi phạm phát sinh - Cần ban hành cụ thể quy định trách nhiệm ngành chức việc cung cấp cho quan thuế thơng tin thuộc quan quản lý để phục vụ cho công tác quản lý thuế TNCN - Tiếp tục thực biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tăng thêm lực sản xuất mới, đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc vốn, thị trường, giá cả, giải khoản nợ xấu để góp phần đẩy mạnh sản xuất, lưu thơng hàng hoá, tạo nguồn thu vững cho thu ngân sách Bên cạnh kịp thời có sách tháo gỡ, giải khó khăn, vướng mắc giúp hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức, cá nhân phát triển ổn định, vững chắc, nâng cao đời sống cho người lao động - Bổ sung thêm chế tài quy định cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN phải đăng ký để cấp mã số thuế, tiến tới việc cấp mã số thuế cho người dân phù hợp với số chứng minh nhân dân thay tên gọi “mã số cá nhân” để tránh mặc cảm cho người khơng có thu nhập chịu thuế phải đăng ký thuế, có quan quản lý thuế thu thập thông tin tất người nộp thuế - Cần quy định rõ thêm ấn định thuế trường hợp vi phạm, bao gồm tổ chức khấu trừ thuế người nộp thuế, việc quy định phải đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực Có nâng cao ý thức 90 tổ chức khấu trừ thuế người nộp thuế, đồng thời giúp ngành thuế thực tốt pháp luật thuế - Tăng cường hỗ trợ để phát triển đơn vị tư vấn thuế, đại lý thuế, cần tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện để loại hình phát triển Việc phát triển lĩnh vực nêu mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế quan thuế Tổ chức, cá nhân nộp thuế giảm chi phí thời gian, nhân lực hạn chế sai sót kê khai thuế, nộp thuế Từ giúp quan thuế giảm tải khối lượng công việc để tập trung nguồn lực vào công tác hỗ trợ, tra, kiểm tra người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý thuế để cầu nối giúp người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế Bên cạnh cần ban hành quy định cụ thể để xử lý vi phạm trường hợp đơn vị tư vấn thuế, đại lý thuế thực hành vi trái pháp luật, tiếp tay cho doanh nghiệp lách luật, trốn thuế - Tiếp tục xây dựng cơng cải cách đại hóa, tập trung nghiên cứu vướng mắc thực pháp luật thuế nói chung, Luật thuế TNCN nói riêng để từ trình cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành pháp luật thuế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm soát thi hành Mặt khác tham mưu trình cấp có thẩm quyền cụ thể hố thành chương trình hành động để triển khai kịp thời Nghị Chính phủ giải pháp ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Giải kịp thời sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí theo chế Nhà nước doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh - Xây dựng hệ thống sở liệu người nộp thuế, đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý người nộp thuế, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế để người nộp thuế thực tốt chấp hành Pháp luật thuế; Cần phối kết hợp với cấp quyền, ngành chức nối hệ thống liên thông trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế… 91 - Tăng cường công tác phối hợp quan hệ quốc tế thuế, đặc biệt quốc gia có nhiều lao động đến làm việc Việt Nam, để từ đưa thống chung thực Luật thuế TNCN, cần nâng cao trách nhiệm xác định thu nhập chịu thuế TNCN lao động nhận nước đối tượng nộp thuế TNCN nước như: lao động làm việc Việt Nam nhận thu nhập nước ngồi cá nhân thực cơng việc Việt Nam không diện Việt Nam có thu nhập chịu thuế - Tiếp tục cải cách thủ tục hành thuế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, kiểm soát Rà sốt xác định thủ tục khơng cần thiết để loại bỏ dần tạo điều kiện cho người nộp thuế chấp hành Pháp luật thuế - Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật thuế, lên án trường hợp ý thức chấp hành kém, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thuế 4.3.2 Đối với quan chức liên quan - Cần phối hợp tốt với quan thuế việc cung cấp thông tin, tài liệu người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý thuế - Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý, tạo minh bạch hoạt động kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho tổ chức, cá nhân ; khuyến khích trường hợp chấp hành tốt pháp luật thuế, đồng thời lên án đối tượng vi phạm Đây động lực thúc đẩy người nộp thuế chấp hành tốt Pháp luật thuế, biện pháp giúp ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ KẾT LUẬN Thuế TNCN sắc thuế có phạm vi đối tượng điều chỉnh tương đối rộng, liên quan đến thành phần, tầng lớp dân cư xã hội Đặc biệt công tác quản lý thuế TNCN đơn vị có vốn ĐTNN phức tạp có liên quan đến yếu tố quản lý người nước thu nhập người nước Ngành Thuế Thái Nguyên có nhiều biện pháp quản lý đạt nhiều thành công, song tồn nhiều thiếu sót cần sớm khắc phục Để 92 công tác quản lý thuế TNCN đơn vị có vốn ĐTNN đem lại hiệu cao cần phải có vào liệt tồn hệ thống trị tỉnh đồng thuận cao cấp, ngành, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, thành phần xã hội Thực tốt công tác quản lý thuế nói chung quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng tạo lập ổn định, kỷ cương quản lý Nhà nước thuế; tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo công bằng, bình đẳng cho người nộp thuế Với chức quản lý nhà nước thuế địa phương cần coi nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý để từ tập trung đạo, hạn chế đến mức thấp thắc mắc người nộp thuế Tạo niềm tin cho thành phần kinh tế, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế Đối với quan quản lý thuế, cần trọng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, lực, chuyên nghiệp, phát huy tính động, sáng tạo để đưa nhiều biện pháp hữu hiệu; trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế… để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý ngành thuế Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân vấn đề phức tạp nhạy cảm có ảnh hưởng chịu chi phối hàng loạt quan điểm, sách kinh tế - xã hội phát triển kinh tế - xã hội Việc hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân nhằm khơi tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh Với kiến thức lý luận kinh nghiệm thực tế hạn chế vấn đề đề cập đề tài nhiều khiếm khuyết Tuy nhiên thời gian nghiên cứu trình độ nghiên cứu hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Do vậy, tác giả mong nhận ý 93 kiến đóng góp thầy giáo, anh, chị bạn để luận văn hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hướng dẫn thủ tục hành lĩnh vực thuế sách thuế Ban Quản lý KCN Thái Nguyên, 2014 Báo cáo thống kê BQL KCN Thái Nguyên năm 2014 Ban Quản lý KCN Thái Nguyên, 2015 Báo cáo thống kê BQL KCN Thái Nguyên năm 2015 Ban Quản lý KCN Thái Nguyên, 2016 Báo cáo thống kê BQL KCN Thái Nguyên năm 2016 Cục Thuế Thái Nguyên (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014 Cục Thuế Thái Nguyên (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 Cục Thuế Thái Nguyên (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 Chính phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 "về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020" Phan Thị Cúc - Trần Phước - Nguyễn Thị Mỹ Linh (2007), Giáo trình Thuế (Lý thuyết, tập giải), Nhà Xuất Thống kê, Hà Nội 10 Hệ thống sách thuế Việt Nam hành, Tác giả - Nguyễn Thị Kim Tuyển, Phan Mỹ Hạnh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998 (từ trang 267-305) 11 Hệ thống sách thuế Việt Nam hành, Tác giả - Nguyễn Thị Kim Tuyển, Phan Mỹ Hạnh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998 (từ trang 267-305) 12 Lý Phương Duyên, “Xã hội hóa cơng tác quản lý thuế TNCN Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, 2009, số trang 30-40 13 Ngô Thị Diễm Châu, Nguyên Thị Kim Tuyến, “ Những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Luật thuế TNCN”, Tạp chí phát triển kinh tế, 2012, số 262, tháng 30-37 14 Nguyễn Thị Thanh Thủy, “Thuế thu nhập cá nhân: Kinh nghiệm giới triển khai thực Việt Nam”, Tạp chí kinh tế phát triển, 2009 số 143 trang 10-13 95 15 Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2005), Hệ thống văn pháp luật thuế hành, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XII (2007), Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 18 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN số 26/2013/QH13 ngày 19/6/2013 20 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Hướng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 21 Tổng cục Thuế (2007), Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành, Nhà xuất Tài Tài liệu internet 22 Website Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn (2016) 23 Website Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn (2016) 24 Website Cục Thuế Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gdt.gov.vn (2016) 25 Website tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gov.vn (2016) 26 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI NNT VỀ QUẢN LÝ THUẾ TNCN CỦA CỤC THUẾ THÁI NGUN Kính thưa ơng (bà)! 96 Nhằm đánh giá công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, mong ông (bà) bớt chút thời gian trả lời câu hỏi bảng câu hỏi Tất thông tin phiếu điều tra cam kết giữ bí mật phục vụ vào mục đích nghiên cứu, tuyệt đối khơng sử dụng vào mục đích khác Trân trọng cảm ơn mong quý Ông/bà hợp tác để đề tài nghiên cứu thành công PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN a Họ tên người điều tra: b Đơn vị công tác: c Chức vụ: d Địa chỉ: PHẦN II: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN HIỆN NAY CÁC VẤN ĐỀ CHỦ YẾU Xin khoanh tròn vào số mà Ơng/Bà cho phù hợp theo đánh giá = điểm số thấp cho vấn đề nêu lên = điểm số cao cho vấn đề nêu lên 1.Thông tin hỗ trợ từ Website ngành thuế Trả lời trực tiếp sách thuế Trả lời điện thoại sách thuế Trả lời văn sách thuế 97 Cung cấp tài liệu, văn pháp luật thuế cho người nộp thuế Tập huấn, đối thoại với người nộp thuế Tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử CBCC Kỹ giải công việc CBCC Trang thiết bị phục vụ, hỗ trợ người nộp thuế 10 Thời gian hỗ trợ quan thuế hợp lý 11 Đội ngũ kiểm tra thuế giàu kinh nghiệm, nắm vững pháp luật thuế 12 Cơ quan thuế biết lắng nghe hiểu khó khăn, vướng mắc thuế NNT 13 Thủ tục thông báo định kiểm tra trụ sở NNT 14 Kiểm tra theo nội dung định 15 Xử lý vi phạm quy định thuế 16 Đánh giá thái độ cán đến kiểm tra trụ sở NNT 17 Đánh giá cách tổng thể, xin Ông/bà cho biết mức độ phù hợp công tác quản lý thuế TNCN Ít phù hợp Rất phù hợp PHẦN III: NHỮNG TỒN TẠI VÀ VƯỚNG MẮC Xin Ông/bà cho biết tồn vướng mắc xem cấp thiết cần phải lưu tâm đặc biệt công tác quản lý thuế TNCN 98 PHẦN IV NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Theo Ông/bà, cần phải đề thực giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thuế TNCN NNT Xin chân thành cảm ơn quý Ông (bà)! ... hướng quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên 83 4.1.3 Mục tiêu quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên. .. mục tiêu quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu Thái Nguyên 82 4.1.1 Quan điểm quản lý thu thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương Cục Thu tỉnh Thái Nguyên ... cá nhân khơng cư trú Thu thu nhập cá nhân thu nhập từ tiền công, tiền lương xác định thu nhập chịu thu từ tiền công, tiền lương nhân (x) với thu suất 20% 1.3 Quản lý thu thu nhập cá nhân từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại cục thuế tỉnh thái nguyên , Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương tại cục thuế tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay