Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo minh thái nguyên

95 22 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÚY QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thúy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, dược giúp đỡ tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ quý báu Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ thầy giáo q trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt thầy giáo - PGS.TS Ngô Đức Cát người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn ban ngành nơi cơng tác nghiên cứu luận văn, tồn thể đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị kinh tế khóa 11, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thúy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Khái niệm vai trò bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.3 Vai trò bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.4 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ 1.2 Rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.2.2 Các loại rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.3 Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.3 Vai trò quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 13 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 14 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro 18 iv 1.4 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm quản trị rủi ro áp dụng cho Bảo Minh Thái Nguyên 23 1.4.1 Tình hình quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo hiểm PVI 23 1.4.2 Tình hình quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 25 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro áp dụng cho Bảo Minh Thái Nguyên 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 29 2.2.2 Thu thập số liệu 29 2.2.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 29 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 30 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.3.1 Chỉ tiêu trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 33 2.3.2 Chỉ tiêu tỷ lệ bồi thường 33 2.3.3 Chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Giới thiệu chung Bảo Minh Thái Nguyên 35 3.1.1 Sơ lược Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 35 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 35 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Bảo Minh Thái Nguyên 36 3.1.4 Tình hình kinh doanh Bảo Minh Thái Nguyên 39 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 41 v 3.2.1 Thiết lập bối cảnh Bảo Minh Thái Nguyên 41 3.2.2 Nhận diện rủi ro Bảo Minh Thái Nguyên 48 3.2.3 Phân tích đánh giá rủi ro 50 3.2.4 Xử lý rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 59 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro công ty bảo hiểm Bảo Minh Thái Nguyên 60 3.3.1 Điểm mạnh 60 3.3.2 Điểm yếu 61 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO MINH THÁI NGUYÊN 65 4.1 Quan điểm - định hướng - Mục tiêu Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 65 4.1.1 Quan điểm Công ty Bảo Minh Thái Nguyên việc hoàn thiện quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 65 4.1.2 Định hướng phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 66 4.1.3 Mục tiêu phát triển Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đến năm 2020 67 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 68 4.2.1 Tăng cường hoạt động thiết lập bối cảnh nhận diện rủi ro 68 4.2.2 Hồn thiện hoạt động phân tích đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 69 4.2.3 Hoàn thiện hoạt động tài trợ rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 70 4.2.4 Xây dựng phận quản trị rủi ro 71 4.2.5 Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro doanh nghiệp 71 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 72 vi 4.3.1 Kiến nghị với Bảo Minh Thái Nguyên 72 4.3.2 Kiến nghị với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 74 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 79 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu nhân theo giới tính 38 Bảng 3.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 38 Bảng 3.3: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 39 Bảng 3.4: Tình hình sản xuất kinh doanh Bảo Minh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2016 40 Bảng 3.5: Phân cấp giải bồi thường chi nhánh Bảo Minh Thái Nguyên 47 Bảng 3.6: Tỷ lệ bồi thường theo nghiệp vụ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 54 Bảng 3.7: Chi phí đề phòng hạn chế tởn thất Cơng ty Bảo hiểm Bảo Minh giai đoạn 2013 - 2016 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để tồn phát triển tình hình cạnh tranh khốc liệt nay, doanh nghiệp phải kiện toàn máy nhân sự, phát triển trọng đầu tư tới chất lượng yếu tố đầu vào sản phẩm đầu doanh nghiệp Sự biến động khơng ngừng môi trường kinh doanh vừa hội thách thức doanh nghiệp quản trị rủi ro cốt lõi quản trị doanh nghiệp hướng bền vững cho doanh nghiệp tương lai Các doanh nghiệp bảo hiểm có chung đặc thù kinh doanh rủi ro, chuyển giao rủi ro việc quản trị rủi ro việc làm bắt buộc doanh nghiệp việc quản trị rủi ro hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến sống còn, tồn hay phát triển doanh nghiệp bảo hiểm Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi, cơng tác quản trị rủi ro đặc biệt quan tâm thực thực nghiêm túc, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm chưa lưu tâm, hệ thống quản trị rủi ro bị bỏ ngỏ chưa đầu tư xây dựng cách chuyên nghiệp nên dẫn đến nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm dẫn đến hiệu kinh doanh chưa tốt mong muốn Trải qua 14 năm gây dựng và phát triển, Công ty Bảo Minh Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu đáng kể, để có thành đó, đội ngũ lãnh đạo cán cơng ty phấn đấu không ngừng nghỉ, kết đạt khơng thể khơng kể đến vai trò cơng tác quản trị rủi ro Tuy nhiên, đặt doanh thu lên hàng đầu nên hoạt động quản trị rủi ro công ty chưa thực quan tâm hệ thống chưa hoạt động hiệu mong muốn, xuất phát từ thực trạng quản trị rủi ro công ty mong muốn đóng góp số giải pháp 72 Để xây dựng mơi trường văn hóa quản trị rủi ro ban lãnh đạo công ty phải đầu, tiên phong việc đề cao vai trò quản trị rủi ro, thực nghiêm chỉnh qui trình bắt buộc nghiệp vụ khai thác kinh doanh phối hợp hoạt động phòng ban chi nhánh hết mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu chạy theo doanh thu trước Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng việc tăng hiệu hoạt động quản trị rủi ro Ngoài hoạt động học tập việc truyền kinh nghiệm truyền lửa với nghề bậc tiền bối trước với hậu bối sau kinh nghiệm quý báy hoạt động kinh doanh nhân viên 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp 4.3.1 Kiến nghị với Bảo Minh Thái Nguyên - Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tổng thể: Như đề cập ở trên, quản trị rủi ro Bảo Minh cụ thể hóa phần quy tắc, công văn hướng dẫn nghiệp vụ tác nghiệp doanh nghiệp Tuy nhiên, với đặc thù riêng ngành kinh doanh bảo hiểm Bảo Minh cần phải có chiến lược quản trị rủi ro tồn diện mang tính dài hạn, chiến lược quản trị rủi ro cần có: Mục tiêu quản trị rủi ro tạo an toàn phát triển cho doanh nghiệp Nội dung chiến lược quản trị rủi ro xây dựng quy trình quản trị rủi ro gắn kết mật thiết với kế hoạch phát triển tương lai công ty để đảm bảo kế hoạch thực cách quán Chiến lược quản trị rủi ro cần phải phổ biển rộng rãi đến tất nhân viên công ty, đảm bảo tính hiệu lực, tính tn thủ thơng qua hình thức xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 73 Trước mắt Bảo Minh Thái Nguyên nên tập trung kiện tồn cấu tở chức quản trị rủi ro, kết hợp nhuần nhuyễn với phận nghiệp vụ công ty để đảm bảo hoạt động nằm phạm vi kiểm soát rủi ro phát ngăn chặn từ điểm khởi đầu Xây dựng tiêu chí rủi ro, định tiêu chí để đánh giá rủi ro Tiêu chí xây dựng phải phù hợp với loại hình mức độ rủi ro.Quy trình quản trị rủi ro phải đảm bảo khung quản trị rủi ro đặt giúp công ty đạt mục tiêu quản trị rủi ro Quy trình quản trị rủi ro cần phải chia nhỏ thành loạt hành động nhiệm vụ rõ ràng.Ban hành quy trình quản trị rủi ro thức đảm bảo tính hiệu lực áp dụng quy trình ban hành - Phối hợp chặt chẽ phòng ban hoạt động quản trị rủi ro: Hoạt động quản trị rủi ro liên quan tới cơng việc kinh doanh hàng ngày doanh nghiệp, khơng việc phòng bồi thường, phòng quản trị rủi ro hay cá nhân công ty Bởi cần sơ sẩy, sai sót nhở q trình thực cơng việc gây ảnh hưởng đến hiệu cơng việc quản trị rủi ro Để thực mục tiêu kinh doanh chi nhánh giai đoạn cụ thể, việc thiết lập chiến lược việc kết hợp cá nhân với nhau, việc nâng cao tinh thần đoàn kết nội giúp cho cá nhân giúp đỡ nghiệp vụ kinh doanh, kiến thức mà Công ty trang bị cho nhân viên từ quy định, nguyên tắc thực văn hướng dẫn thi hành cứng nhắc người nhớ đến, thông qua việc trao đổi hợp tác nhân viên công ty mà kinh nghiệm cá nhân gặp phải trình tác nghiệp hàng ngày, rủi ro vấp phải kinh nghiệm xương máu, học dễ lan tỏa cho cá nhân khác công ty học đúc rút để tránh không gặp phải lần hai cho người 74 - Đầu tư vào sở hạ tầng, trang thiết bị cơng nghệ: Khoa học cơng nghệ chìa khóa dẫn đến thành công doanh nghiệp Bảo Minh khơng nằm ngồi xu nhận thức tầm quan trọng hệ thống công nghệ thông tin đại Với việc sử dụng phần mềm bảo hiểm riêng biệt cho nghiệp vụ, Bảo Minh sẵn sàng phục vụ khách hàng cách tốt không hoạt động tác nghiệp hàng ngày mà công tác giám định bồi thường, nhiên, đầu tư chưa thực mức mà công tác gặp phải cố ngồi ý muốn chẳng hạn máy tính hay bị lỗi hỏng, hệ thống mạng chưa đủ mạnh việc gây phần cản trở cho hiệu kinh doanh công ty 4.3.2 Kiến nghị với Tởng cơng ty cở phần Bảo Minh - Có chế độ, sách đãi ngộ chuyên viên, cán làm công tác quản trị rủi ro, đặc biệt chuyên viên giỏi,có kinh nghiệm Nên có buổi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp với công ty bảo hiểm nổi tiếng giới - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn quản trị rủi ro cho toàn cán công nhân viên công ty - Tăng cường phối hợp cán bộ, phòng ban cơng ty với Ban quản lý Tổng công ty việc thực hoạt động quản trị rủi ro - Rà sốt lại qui trình, nghiệp vụ ban hành sửa đởi cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước Hiện hệ thống pháp luật bảo hiểm ở Việt Nam nhiều hạn chế, văn pháp luật phải sửa đổi, bở sung, tính linh hoạt chưa cao, nhiều kẽ hở, chưa quản trị hết hoạt động thị trường bảo 75 hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm đời từ năm 2010 đến tỏ lạc hậu, khơng phù hợp với thay đởi kinh tế phát triển lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh tính pháp trị văn pháp luật chưa cao, chưa đưa chế tài chặt chẽ, mang tính răn đe với hành vi vi phạm, hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm Cùng với thói quen chậm tư duy, đởi doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước bảo hộ Điều gây tác hại lớn đến khả cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm mà thị trường bảo hiểm mở cửa tương lai gần Từ thực trạng môi trường pháp trị nêu đòi hỏi Nhà nước cần có thay đởi chế sách, thay đởi tư quản trị, nhằm xây dựng môi trường pháp trị lành mạnh, giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm có định hướng để phát triển Thứ nhất, Nhà nước tiếp tục hồn thiện chế, sách hoạt động kinh doanh bảo hiểm để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, phù hợp với yêu cầu hội nhập, bảo đảm tính chủ động tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nói chung Bảo Minh nói riêng Thứ hai, trợ giúp cho hoạt động công ty bảo hiểm kinh doanh công tác đào tạo cán quản trị rủi ro Thứ ba, Nhà nước có sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, ưu tiên phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tính chất đầu tư dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm nghiên cứu triển khai sản phẩm bảo hiểm nông, lâm, ngư nghiệp, trọng mở rộng phạm vi hoạt động đến vùng sâu, vùng xa, qua tăng doanh thu cho doanh nghiệp bảo hiểm góp phần giảm bớt gánh nặng rủi ro cho đồng bào dân tộc miền núi khỏi thiên tai, lũ lụt Thứ tư, Nhà nước mà trực tiếp Cục Giám sát bảo hiểm trực thuộc Bộ Tài cần xây dựng hệ thống thông tin chung ngành thông tin cảnh báo rủi ro Hiện doanh nghiệp bảo hiểm cần thông tin 76 lịch sử tởn thất, trục lợi bảo hiểm nợ đọng phí bảo hiểm để đánh giá rủi ro trước chấp nhận bảo hiểm Thứ năm, Nhà nước có chế, sách để doanh nghiệp bảo hiểm tự bở sung vốn điều lệ cho phù hợp với tính chất hoạt động quy mô kinh doanh doanh nghiệp Điều giúp doanh nghiệp bảo hiểm chủ động việc thực chiến lược kinh doanh mình, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả tốn trường hợp tởn thất lớn liên tiếp xẩy Trong điều kiện kinh tế mở cửa nay, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam gặp phải cạnh tranh gay gắt đến từ cơng ty bảo hiểm có kinh nghiệm hoạt động lâu năm giới, từ lúc doanh nghiệp cần phải đầu tư mạnh vào việc xây dựng thương hiệu, thiết lập thị phần vững Thứ sáu, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm đại hố cơng nghệ quản trị kinh doanh, từ nâng cao suất lao động, giảm chi phí hoạt động kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm, tham nhũng Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư nhiều vào nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán có đủ trình độ theo chuẩn mực quốc tế, thuê chuyên gia nước nước để quản trị số lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm Cần có luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh, có văn pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo hành lang pháp trị thuận lợi cho công ty thực hoạt động kinh doanh nghiêm túc 77 KẾT LUẬN Trong xu hướng cạnh tranh kinh doanh khốc liệt nay, doanh nghiệp bảo hiểm phải đối mặt với nhiều thách thức rủi ro khác Quản trị rủi ro yếu tố ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm muốn vững mạnh hoạt động hiệu việc làm tiên quản trị rủi ro hiệu Trong thời gian qua, Bảo Minh Thái Nguyên có nhiều nỗ lực cố gắng việc hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh bảo hiểm mình, cơng ty cố gắng tương cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm sốt nội bộ, hồn thiện thêm quy chế, quy trình nghiệp vụ hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro Tuy nhiên, khó khăn xuất phát chủ quan từ phía Cơng ty, từ Cơng ty mẹ, từ môi trường, đối tác mà vấn đề công tác quản trị rủi ro hạn chế tồn nên hệ thống quản trị rủi ro chưa hiệu mong muốn Để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoàn thiện thực phát huy hiệu cần có phối hợp đồng doanh nghiệp, quan quản trị nhà nước có thẩm quyền Tác giả mong vài giải pháp kiến nghị nghiên cứu trình bày ở góp phần hồn thiện quản trị rủi ro Bảo Minh Thái Nguyên, phát triển doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tài nước quốc tế Trong phạm vi Luận văn thạc sỹ, người viết mong muốn đánh giá, đề xuất Luận văn có giá trị áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro Bảo Minh Thái Nguyên tham khảo áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có điều kiện hoạt động, quy mơ định hướng phát triển tương tự Bảo Minh Thái Nguyên 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản tin Bảo hiểm năm 2009 - 2013 Bảo Minh, Báo cáo tài kiểm tốn năm từ 2011 - 2016 Bộ Tài chính, Thơng tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài chính, Thơng tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 Bộ Tài chính, Thơng tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 Chính phủ, Nghị định số 46/2007/NĐ-CP Dr David Bland (1998), Bảo hiểm - Nguyên tắc thực hành, Nhà xuất Tài Dương Hữu Hạnh (MPA-1973)(2009), Quản trị rủi ro xí nghiệp kinh tế toàn cầu - Nguyên tắc thực hành, Nhà xuất Tài Hồng Văn Nam, Hồng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài - thực tiễn phương pháp đánh giá, Nhà xuất Tài 10 Hồ Xuân Phương, Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê 11 Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam (2000), Nhà xuất Chính trị quốc gia 12 Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Hà, Phan Thị Thu Hương (2005), Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, 2005 13 Nguyễn Văn Định (Chủ biên) (2009), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 14 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, Báo cáo thường niên năm 2013- 2016 15 Website: - Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: www.avi.org.vn - Tạp chí bảo hiểm: www.baohiem.pro.vn 79 PHỤ LỤC Bảng 3.7: Bảng câu hỏi đánh giá Rủi ro hỏa hoạn & Rủi ro Đặc biệt khác Tên Người bảo hiểm: Tài sản bảo hiểm: Địa điểm bảo hiểm: Trong trường hợp có từ 02 địa điểm bảo hiểm trở lên: Địa điểm Địa điểm Địa điểm Địa Hoạt động KD Thơng tin chung: Thời hạn bảo hỉểm: Số tiền bảo hiểm Từ: Hạng mục Đến: Địa điểm Địa điểm Địa điểm Tổng cộng Địa điểm Địa điểm Địa điểm Ghi Địa điểm Địa điểm Địa điểm Tổng cộng Thiệt hại vật chất: (VND/USD) Gián đoạn kinh doanh: Tổng STBH: Thơng tin tòa nhà Hạng mục (Đề nghị có Năm xây dựng đầy đủ ảnh Năm sửa chữa gần nhất: chụp thực tế Mô tả công việc bên trong, sửa chữa bên ngồi tòa nhà/nhà Loại tòa nhà xưởng bảo hiểm) Lực lượng lao động Hạng mục Số lượng lao động/ca Số ca làm việc/ngày 80 Thiết bị PCCC (có ảnh chụp): CĨ KHƠNG Thiết bị chữa cháy tự động CĨ KHƠNG   Đội cứu hỏa riêng     Vòi phun nước   (sprinkler) Bơm nước Các thiết bị PCCC khác (Liệt kê chi tiết) Quản lý rủi ro (có ảnh chụp) Bảo vệ 24/24h Biển cấm lửa & Cấm hút thuốc Luyện tập/ đào tạo PCCC Tường ngăn lửa (chịu > giờ) Khác, nêu cụ thể CĨ KHƠNG   Hệ thống báo cháy tự động CĨ KHƠNG       Hàng hóa/ngun   vật liệu tồn kho để ở sàn     Đường dây nóng gọi đội cứu hỏa 81 Nguồn nhiên liệu sử dụng (có ảnh chụp) CĨ KHƠNG Điện   Xăng/dầu/Diessel   Thiết bị tạo nước/máy nén khí Than/gỗ CĨ KHƠNG     Khác, nêu cụ thể Nguyên liệu sản xuất CĨ KHƠNG Xăng/dầu/Diessel   Hóa chất   CĨ KHƠNG Gỗ/giấy   Kim loại   Khác, nêu cụ thể Quy trình sản xuất/Quản lý kho hàng Cung cấp ảnh chụp quản lý kho hàng Mơ tả qui trình sản xuất ảnh chụp dây chuyền sản xuất Thơng tin tình hình lịch sử lũ lụt Địa điểm bảo hiểm xảy lũ lụt chưa ? Có  Nếu CĨ, cung cấp thơng tin sau: Nêu cụ thể năm bị lũ lụt tần suất lũ lụt 10 năm gần nhất: Độ sâu mực nước lần lũ lụt ? Thời gian bị ngập lụt đợt lũ(trong bao nhiều giờ, ngày…) Nêu nguyên nhân gây ngập lụt: Không  82 Nước sông/hồ dâng lên Tắc nghẽn hệ thống thoát nước Khác, nêu cụ thể   Tràn hệ thống thoát nước Ngập mưa lớn    Điều kiện địa hình địa điểm bảo hiểm Những hình sau mơ tả xác vị trí, địa điểm tài sản (đánh dấu vào vị trí thích hợp)  a Địa điểm nằm khu đất phẳng gần khu vực trũng (khơng gần sơng/hồ) Khả xảy tình trạng nước ứ đọng không nhiều  b Địa điểm nằm khu vực trũng (không gần sông/hồ) Khả xảy tình trạng nước ứ đọng khơng nhiều  c Địa điểm nằm gần sơng/hồ có lưu lượng nước thấp Trên vùng đất có địa hình cao mực nước sông hồ nơi gần Mực nước lên nhanh cao trường hợp có mưa lớn  d Địa điểm nằm vùng trũng/thung lũng khu vực đồi núi (nhưng không gần sông/hồ) 83  e Địa điểm nằm gần sơng/hồ có lưu lượng dòng chảy cao biển có hệ thống đê, kè bảo vệ  f Địa điểm nằm gần sông/hồ biển có lưu lượng dòng chảy cao khu vực bãi bồi vùng thấp trũng  g Khu vực khác (đề nghị mô tả cụ thể) Hệ thống nước/cống rãnh 9.1 Quy mơ hệ thống nước A LỚN  B TRUNG BÌNH   C NHỎ 9.2 Cơng việc dọn dẹp/độ thơng thống hệ thống nước A TỐT  B TRUNG BÌNH   C KÉM 9.3 Độ cao địa điểm bảo hiểm so với mực nước hệ thống thoát nước A CAO HƠN  B BẰNG  C THẤP HƠN  10 Biện pháp hạn chế lũ lụt 10.1 Có biện pháp hạn chế lũ lụt thực địa điểm bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro lũ lụt ? A CÓ  B KHƠNG  Nếu có, đề nghị mơ tả cụ thể (ví dụ kênh dẫn dòng, hệ thống/đường ống nước dự phòng, đập, kè…) 84 10.2 Nếu biện pháp hạn chế lũ lụt áp dụng, mức lũ lụt áp dụng để làm sở thiết kế biện pháp giảm thiểu lũ lụt Ví dụ: Các biện pháp có thiết kế để bảo vệ cho tài sản theo số liệu vòng 50 năm, 100 năm,… ĐỊNH NGHĨA: Nếu có hệ thống sơng/hồ vòng bán kính 1km, địa điểm bảo hiểm coi gần sơng/hồ Quy mơ hệ thống nước: NHỎ (đường kính 1m) Cơng việc Dọn dẹp: KÉM (đầy rác, khơng thơng thống), TRUNG BÌNH (khơ ráo, thơng thống, khơng có rác ln có nước), TỐT (khơng có rác, ln khơ) Mực nước: THẤP HƠN (50cm) 11 Hoạt động kinh doanh Giá trị/doanh thu (VND/USD) Năm Địa điểm Địa điểm Địa điểm Tổng (trong 03 năm gần nhất) Khối lượng lưu kho (VND/USD) Bình quân 03 năm gần nhất) Năm Nguyên liệu thô Sản phẩm 85 12 Thông tin tổn thất khứ: Trong khứ xảy tổn thất lớn chưa ? Có  Khơng  Số lượng: Mức độ tổn thất: Nguyên nhân: 13 Thông tin khác: 14 Cam kết: 14.1 Chúng cam kết thông tin tài liệu đưa Bản câu hỏi thật không trình bày sai hay giấu giếm việc 14.2 Chúng đồng ý rằng, với tài liệu khác cung cấp sở để cấu thành nên Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 14.3 Chúng cam kết thông báo cho PVI Insurance thay đổi thông tin khai báo thời hạn hiệu lực HĐBH ……… , Ngày ………………………… ĐẠI DIỆN NGƯỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM (Ký tên, đóng dấu) 86 PHẦN GHI CHÉP CỦA BẢO MINH Insurance: - Đánh giá rủi ro: … ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Kết luận: …………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CÁN BỘ KHAI THÁC (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng kinh doanh) ... ro bảo hiểm phi nhân thọ 10 1.3 Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân. .. tác quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Khái niệm vai trò bảo hiểm phi nhân thọ. .. trạng quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên; nhân tố tác động đến quản tri rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Minh Thái Nguyên; đề xuất số
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo minh thái nguyên , Quản trị rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo minh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay