LuanVan nang cao nang luc canh tranh cua cong ty cptm dau khi

105 29 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 09:16

i MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU .2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .7 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH .10 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 10 1.1.2 Lợi cạnh tranh 14 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 14 1.1.4 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 19 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 19 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .19 1.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 23 1.2.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp .25 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 27 1.3.1 Chất lượng sản phẩm 27 1.3.2 Giá sản phẩm 27 1.3.3 Khả trì mở rộng thị phần 28 1.3.4 Thương hiệu sản phẩm 28 1.3.5 Hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm 28 1.3.6 Các lĩnh vực cạnh tranh khác 28 ii 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 29 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG (PTC) 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 34 2.1.3 Hệ thống tổ chức công ty 35 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh PTC .38 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 40 2.2.1 Kết lực cạnh tranh mang lại 40 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh qua tiêu chí cụ thể 43 2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VÀ GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY PTC 49 2.3.1 Các nhân tố bên 49 2.3.2 Thị trường xăng dầu Vĩnh Long tỉnh lân cận .56 2.3.3 Đánh giá giải pháp công ty áp dụng 58 Tóm tắt chương 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ CỬU LONG 68 3.1 CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PTC 68 3.1.1 Các hội thách thức .68 3.1.2 Những điểm mạnh, điểm yếu công ty .69 3.1.3 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 72 iii 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH KINH DOANH CỦA CÔNG TY PTC 74 3.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT 74 3.2.2 Một số giải pháp 75 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị Petimex Đồng Tháp 82 3.3.2 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 82 Tóm tắt chương 83 PHẦN KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Chiến lược cạnh tranh 25 Bảng 2.1: Sản lượng xăng dầu bán công ty giai đoạn 2012 – 2016 39 Bảng 2.2: Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2012 – 2016 .40 Bảng 2.3: Thống kê sản lượng bán thị phần đơn vị kinh doanh xăng dầu địa bàn Vĩnh Long giai đoạn 2013-2016 41 Bảng 2.4: Doanh thu lợi nhuận Công ty giai đoạn 2013 – 2016 42 Bảng 2.5: So sánh thù lao đại lý PTC với Petrolimex Vĩnh Long doanh nghiệp khác Vĩnh Long 46 Bảng 2.6: So sánh sản lượng bán bình quân cửa hàng địa bàn Vĩnh Long 47 Bảng 2.7: Thống kê nhu cầu vận chuyển công ty giai đoạn 2012-2016 48 Bảng 2.8: So sánh tỷ lệ hao hụt xăng dầu giai đoạn 2012-2016 60 Bảng 2.9 Vốn tài sản PTC từ 2012-2016 64 Bảng 2.10: Tình hình lao động cơng ty đến thời điểm 31/12/2016 66 Bảng 3.1: Cơ hội Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long .68 Bảng 3.2: Thách thức Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long .69 Bảng 3.3: Điểm mạnh Cơng ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long 70 Bảng 3.4: Điểm yếu Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long 71 Bảng 3.5: Ma trận SWOT 74 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 24 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 36 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PTC Công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long PETIMEX Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp CBCNV Cán cơng nhân viên GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) IEA Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency) Xăng RON 92 Xăng khơng chì có trị số ốc tan nghiên cứu không nhỏ 92 Xăng RON 95 Xăng khơng chì có trị số ốc tan nghiên cứu không nhỏ 95 WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) PCCC Phòng cháy chữa cháy ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long QĐ Quyết định NĐ Nghị định DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước vii TÓM TẮT Luận văn vận dụng lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh, mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter, phân tích điều kiện bên bên ngồi Cơng ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, môi trường kinh doanh xăng dầu ĐBSCL, thị trường xăng dầu Vĩnh Long, phân tích đánh giá mức độ cạnh tranh thị trường kinh doanh xăng dầu lực cạnh tranh Công ty, phân tích SWOT để từ đề giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long Luận văn có nội dung sau: - Hệ thống sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh qua vấn đề như: Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh, mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp - Nghiên cứu đặc điểm thị trường kinh doanh xăng dầu, đánh giá nhân tố bên làm sở thực tiễn cho đề tài nghiên cứu để phân tích mức độ cạnh tranh thị trường kinh doanh xăng dầu Vĩnh Long tỉnh ĐBSCL - Phân tích điều kiện bên – thực trạng Cơng ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, điều kiện bên ngồi – mơi trường kinh doanh ngành xăng dầu để từ đánh giá lực cạnh tranh Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long - Đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long - Luận văn có đề xuất, kiến nghị đến Petimex Đồng Tháp Cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh doanh xăng dầu viii PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cạnh tranh qui luật khách quan kinh tế thị trường Nếu doanh nghiệp nằm quy luật tất yếu bị loại bỏ, khơng thể tồn Doanh nghiệp thích ứng tồn phát triển doanh nghiệp khơng thích ứng bị loại bỏ Sự cạnh tranh thương trường ngày trở nên gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp ln phải động sáng tạo để tìm cho hướng đắn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trước biến động khó tiên liệu thị trường xăng dầu giới, việc đổi chế quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nhu cầu tất yếu Chính phủ ban hành Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 01/11/2014 kinh doanh xăng dầu quy định cụ thể việc kinh doanh xăng dầu hồn tồn chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước Với việc ban hành Nghị định 83/2014/NĐ-CP tạo điều kiện chế giá kinh doanh nhanh nhạy, sát với thị trường cho doanh nhiệp kinh doanh xăng dầu tạo cho doanh nghiệp quyền chủ động tăng, giảm giá theo kịp với diễn biến giá thị trường giới Đồng thời Nghị định sở pháp lý để doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chế thị trường Đây hội để doanh nghiệp phát triển có nhiều thách thức, khó khăn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long Cơng ty cổ phần vốn Nhà nước chiếm 51%, chịu chi phối Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp Nhận thức rõ “xăng dầu mạch máu quốc gia”, công ty coi kinh doanh xăng dầu khơng lợi nhuận mà nhiệm vụ trị đất nước Petimex Đồng Tháp xác định phải đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu với chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh cho kinh tế hoàn cảnh, địa bàn tỉnh Đồng Tháp tỉnh Đồng sông Cửu Long Cùng với thay đổi chế kinh doanh xăng dầu Chính phủ, chuyển sang chế thị trường Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long nỗ lực để thích ứng với thay đổi đó, nhiên trước áp lực cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt thị phần công ty thời gian qua chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với nhu cầu tương đối lớn địa bàn tỉnh Đồng Sông Cửu Long, bị chia sẻ đối thủ cạnh tranh trực tiếp thị trường (Petrolimex, PV oil, Saigon Petro, Petec, Petro MeKong, Nam Sông Hậu…) Làm để nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) nhằm khẳng định tồn phát triển công ty thời gian tới Là người công tác Cơng ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh công ty, chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Đề tài nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty đề tài nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhằm giúp công ty nâng cao lực cạnh tranh Đã có nhiều nghiên cứu cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp, ngành, sản phẩm Trong trình thực đề tài, tơi tham khảo kế thừa số cơng trình khoa học cơng bố Đề tài: “Đổi quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, luận án tiến sỹ kinh tế tác giả Nguyễn Duyên Cường, năm 2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân [12] Qua nghiên cứu tác giả phân tích vai trò Nhà nước kinh tế 83 dầu doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu; phát xử lý kịp thời hành vi gian lận đo lường, chất lượng, điều kiện an tồn phòng chống cháy nổ Ngồi ra, cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) rà sốt, kiểm tra điều kiện an tồn phòng chống cháy nổ tất sở kinh doanh xăng dầu; kiến nghị quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu sở khơng đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ; giải thủ tục PCCC cửa hàng bán lẻ xăng dầu quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu địa bàn tỉnh Tóm tắt chương Trong chương cuối luận văn sở phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh chương định hướng phát triển công ty với ý kiến chuyên gia, tác giả xây dựng ma trận SWOT, từ đề xuất giải pháp: Đa dạng hóa mặt hàng, Tập trung khai thác đầu tư phát triển mở rộng hệ thống bán lẻ, Đẩy mạnh cơng tác hồn thiện quản lý thương hiệu, Chính sách giá hợp lý, linh hoạt toán Đồng thời, tác giả đề xuất kiến nghị quan quản lý nhà nước Petimex Đồng Tháp 84 PHẦN KẾT LUẬN Luận văn khái quát tranh toàn cảnh thị trường xăng dầu Việt Nam từ ngày đầu nay, sở nghiên cứu lý thuyết, luận văn làm sáng tỏ thêm mức độ cạnh tranh thị trường kinh doanh xăng dầu Vĩnh Long Từ phân tích thị trường xăng dầu Việt Nam, mức độ cạnh tranh thị trường xăng dầu Vĩnh Long, luận văn vào phân tích điều kiện bên - thực trạng PTC điều kiện bên ngồi - mơi trường kinh doanh ngành kinh doanh xăng dầu Việt Nam Từ đó, đánh giá nguồn lực lực cạnh tranh PTC Các điều kiện bên phân tích qua trình hình thành phát triển, tổ chức - quản lý, nguồn lực, tình hình sản xuất kinh doanh giải pháp mà PTC thực giai đoạn 2012 - 2016 Qua cho thấy tổ chức công ty tương đối hợp lý, đảm bảo tính tập trung, thống quản lý Năng lực cạnh tranh công ty thể hiện: - Năng lực cạnh tranh sản phẩm Công tác quản lý kiểm soát chất lượng sản phẩm suốt trình ln chuyển hàng hóa từ khâu mua nhập hàng đến người tiêu dùng PTC thực chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn quốc gia tiêu chuẩn công bố áp dụng Công ty ban hành quy chế quản lý chất lượng xăng dầu vận chuyển, dự trữ bán cho người tiêu dùng Tiến hành kiểm tra thực tế tiêu chất lượng theo phương pháp thử nhanh để phát xử lý kịp thời lô hàng không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Đến sản phẩm xăng dầu mà công ty bán đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn mà Nhà nước qui định, chưa có trường hợp mà khách hàng phản ánh liên quan đến chất lượng xăng dầu công ty bán Về công tác bán hàng: Công ty xây dựng quy trình bán hàng gọn nhẹ, 85 khơng ràng buộc nhiều thủ tục hành chính, khơng tạo áp lực lớn cho lần mua hàng khách hàng, đại lý nhằm hướng tới thỏa mãn khách hàng Về cơng tác tiếp xúc, chăm sóc khách hàng: công ty thường xuyên tiếp xúc khách hàng, thăm hỏi, trao đổi thông tin, hỗ trợ mặt nghiệp vụ, kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành xăng dầu, tạo cho mối quan hệ tốt khách hàng với công ty xem khách hàng người bạn, cánh tay nối dài đến người tiêu dùng với phương châm “Hợp tác đồng hành phát triển” Mặc dù chưa khảo sát thức từ phía khách hàng thông qua số liệu tăng trưởng sản lượng bán cửa hàng công ty phần chứng minh tin tưởng khách hàng chất lượng sản phẩm công tác bán hàng cửa hàng công ty - Năng lực cạnh tranh giá Theo chế điều hành giá bán xăng dầu thời gian qua doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cạnh tranh với giá bán buôn Trong thời gian qua giá bán buôn mà PTC áp dụng cao đối thủ khác, điều làm hạn chế đến lực cạnh tranh công ty thể qua sản lượng bán buôn bán qua đại lý công ty liên tục giảm qua năm - Năng lực cạnh tranh thương hiệu Hiện lĩnh vực kinh doanh xăng dầu PTC thương hiệu nhiều nhà kinh doanh xăng dầu biết đến, có uy tín thị trường - Năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu Với lực lượng phương tiện vận tải có, mạng lưới phân phối rộng khắp, khả dự trữ hàng hoá tổ chức bán hàng (24/24) cửa hàng PTC sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đặc biệt thời điểm nhu cầu tăng cao mùa vụ hay chuẩn bị tăng giá cơng ty có chủ động sức chứa cửa hàng khả đảm bảo nguồn hàng từ Cơng ty mẹ PETIMEX Qua mà giai đoạn qua, cơng ty có bước tăng trưởng nhanh 86 bền vững Tuy nhiên số tiêu hạn chế lực cạnh tranh cơng ty, là: Hệ thống cửa hàng cơng ty chiếm tỷ trọng nhỏ chưa khai thác hết quy mô thiết kế; giá bán cho đại lý, bán buôn chưa công ty xử lý cách linh hoạt thụ động thường ưu đối thủ; phương thức toán chưa thơng thống đa dạng Từ kết nghiên cứu thực trạng dự báo tình hình, luận văn đưa nhóm giải pháp nhằm đảm bảo trì nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long, nhóm giải pháp tập trung chủ yếu là: thứ nhất, đa dạng hóa mặt hàng; thứ hai, tập trung khai thác đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới bán lẻ ; thứ ba, đẩy mạnh công tác hoàn thiện quản lý thương hiệu; thứ tư, thực sách giá hợp lý, linh hoạt toán Đồng thời luận văn đề xuất kiến nghị với PETIMEX Đồng Tháp có biện pháp hỗ trợ nguồn lực lẫn chế, sách để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty đạt mục tiêu Bên cạnh luận văn có kiến nghị với Chính phủ nhằm tạo hành lanh pháp lý để doanh nghiệp cạnh tranh cách lành mạnh 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ (2003), Quyết định 187/2003/QĐ-TTg việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu, ngày 15 tháng 09 năm 2003 Chính Phủ (2007), Nghị định 55/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu, ngày 06 tháng 04 năm 2007 Chính Phủ (2009), Nghị định 84/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu, ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính Phủ (2014), Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu, ngày 01 tháng 11 năm 2014 Nguyễn Đình Chiến (2011), Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, TS Phạm Thị Minh Châu & TS Phạm Xuân Lan (2006), Quản trị học, Đại học Kinh tế TP HCM, NXB Phương Đông Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh (2010), Kinh tế học vi mô, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2011), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Đình Phan (2002), Giáo trình Quản lý chất lượng tổ chức, NXB Giáo dục, Hà Nội 10 Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến Lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược, cấu Cạnh tranh giá trị gia tăng định vị doanh nghiệp, NXB Tp HCM 12 Nguyễn Duyên Cường (2011), Đổi quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 13 Trần Thị Huyền (2013), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen tỉnh Thái Nguyên” Trường ĐH Nông Lâm 88 14 Vũ Hùng Phương (2008), Nâng cao lực cạnh tranh ngành giấy điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Bùi Thị Hồng Việt (2012), Chính sách quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 16 Cơng ty cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, Các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết từ năm 2012 đến năm 2016 17 Michael E Porter (1985), Competitive Advantage, New York: Free Press 18 Michael E Porter (2009), Nhóm tác giả dịch, Chiến lược cạnh tranh – Những kỹ thuật phân tích ngành cơng nghiệp đối thủ cạnh tranh, NXB Trẻ 19 Michael E Porter (2009), Nhóm tác giả dịch, Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ 20 Michael E Porter (2009), Nhóm tác giả dịch, Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ 21 PGS TS Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, NXB Chính trị quốc gia 22 Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện toàn cầu hóa, NXB Thống kê 23 http://www.hiephoixangdau.org/ndc/tin-trong-nuoc/tong-quan-thi-truongxang-dau-viet-nam-2016.html, truy cập ngày 18/9/2017 89 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Lê Văn Hữu Nhanh, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cửu Long Hiện thu thập thơng tin để tìm hiểu mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long Ý kiến Anh/Chị giúp đỡ q báu giúp chúng tơi hồn thành tốt luận văn mình, sở nghiên cứu để doanh nghiệp ngành tham khảo, nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh Vì mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời giúp tơi câu hỏi phiếu khảo sát Xin lưu ý khơng có ý kiến hay sai, tất thơng tin Anh/Chị có giá trị cho nghiên cứu Anh/Chị cho biết mức độ quan trọng yếu tố nội lực cạnh tranh Công ty Stt Yếu tố Mức độ quan trọng  (ít  nhiều) Hoạt động marketing Chất lượng sản phẩm Cơ cấu tổ chức máy Khả tài 5 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Máy móc thiết bị đại Uy tín danh tiếng thương hiệu Khả cung ứng Tinh thần làm việc người lao động 10 Vị trí địa lý cơng ty 11 Văn hóa cơng ty Anh/Chị cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố mơi trường bên ngồi công ty Stt Yếu tố Mức độ quan trọng  (ít  nhiều) Tăng trưởng kinh tế quốc gia Sự ảnh hưởng ngành xăng dầu Sự cạnh tranh công ty ngành Nền kinh tế Việt Nam gia nhập WTO, AFTA 5 Chính sách tín dụng, lãi suất Sự biến động tỷ giá USD/VNĐ Môi trường trị nước ổn định Gian lận buôn bán xăng dầu Anh/Chị cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới lợi cạnh tranh công ty Stt Yếu tố Mức độ quan trọng  (ít  nhiều) Hệ thống phân phối thị trường mục tiêu Đối thủ cạnh tranh ngành Sản phẩm thay Dịch vụ chăm sóc khách hàng 5 Đối thủ cạnh tranh tiềm Cạnh tranh giá Uy tín danh tiếng thương hiệu Nhà cung ứng Khách hàng Anh/Chị cho biết hiệu giải pháp công ty áp dụng Stt Yếu tố Mức độ quan trọng  (ít  nhiều) Giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh Quy hoạch hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Giải pháp sách giá Giải pháp sách chất lượng 5 Các giải pháp khác 5 Theo nhận định Anh/Chị, điểm mạnh; điểm yếu; hội nguy Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long gì? * Điểm mạnh: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… * Điểm yếu: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… * Cơ hội: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… * Nguy cơ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Các ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ CHÚC ANH/CHỊ SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG! PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CHUYÊN GIA Stt Họ tên Vị trí cơng tác Đơn vị cơng tác Kinh nghiệm (năm) Số điện thoại 10 11 12 13 14 15 16 17 Lê Trung Nguyên Khôi Lê Văn Bé Sáu Nguyễn Văn Dũng Võ Hải Nam Trịnh Thị Mỹ Huệ Lê Vĩnh Phúc Nguyễn Viên Khoa Nguyễn Thị Ngọc Hương Lê Thị Cẩm Phụng Hứa Văn Tấn Nguyễn Thành Nguyên Huỳnh Văn Năm Trần Ngọc Vinh Nguyễn Thanh Dũng Trần Ngọc Thảo Trần Thành Trung Lê Lộc Quốc Giám đốc công ty P.Giám đốc Cty P.Giám đốc Cty Kế toán trưởng Kiểm soát viên T.ban pháp chế TP Kỹ Thuật – Đầu tư TP Kinh Doanh Phó phòng TCHC-QT Phó Phòng TCHC-QT Phó Phòng Kinh doanh Giám đốc Chi nhánh GĐ cty Hậu Giang Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Chi nhánh PGĐ Chi nhánh PGĐ Chi nhánh Nguồn: tác giả tổng hợp PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC 20 15 22 07 08 10 08 11 10 18 06 25 13 22 10 09 06 0913135354 0919317863 0976270343 0976070078 0939888166 0918833379 0902670400 0982049997 0901241078 0913776488 0939934411 0913879449 0918715359 0913784656 0939996611 0913879655 0913974618 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Bảng 1: Các yếu tố bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty Stt Yếu tố Số người chọn mức độ Điểm Trọng số Hoạt động marketing 0 11 70 0.087 Chất lượng sản phẩm 0 16 84 0.104 Cơ cấu tổ chức máy 1 71 0.088 Khả tài 0 11 79 0.098 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 0 10 78 0.097 Máy móc thiết bị đại 0 12 65 0.081 Uy tín danh tiếng thương hiệu 0 12 80 0.100 Khả cung ứng 0 11 70 0.087 Tinh thần làm việc người lao động 0 10 75 0.093 10 Vị trí địa lý cơng ty 11 63 0.078 11 Văn hóa cơng ty 1 11 69 0,086 14 94 76 804 1,000 Tổng Bảng 2: Mức độ ảnh hưởng yếu tố bên công ty Stt Yếu tố Số người chọn mức độ Điểm Trọng số Tăng trưởng kinh tế quốc gia 0 13 68 0.119 Sự ảnh hưởng ngành xăng dầu 0 11 78 0.137 Sự cạnh tranh công ty ngành 0 74 0.130 Nền kinh tế Việt Nam gia nhập WTO, AFTA 0 11 66 0.116 Chính sách tín dụng, lãi suất 0 72 0.126 Sự biến động tỷ giá USD/VNĐ 0 10 67 0.117 Mơi trường trị nước ổn định 0 71 0.124 Gian lận buôn bán xăng dầu 0 8 75 0.131 0 19 71 46 571 1,000 Tổng Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh công ty Stt Yếu tố Số người chọn mức độ Điểm Trọng số Hệ thống phân phối thị trường mục tiêu 0 11 79 0.121 Đối thủ cạnh tranh ngành 0 10 75 0.115 Sản phẩm thay 62 0.095 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 0 12 80 0.123 Đối thủ cạnh tranh tiềm 0 14 65 0.100 Cạnh tranh giá 0 75 0.115 Uy tín danh tiếng thương hiệu 1 15 79 0.121 Nhà cung ứng 1 67 0.103 Khách hàng 70 0.107 13 62 71 652 1,000 Tổng Bảng 4: Hiệu giải pháp công ty áp dụng Stt Yếu tố Số người chọn mức độ Điểm Trọng số Giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh 69 0.192 Quy hoạch hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 75 0.209 Giải pháp sách giá 72 0.201 Giải pháp sách chất lượng 14 81 0.226 Các giải pháp khác 62 0.173 12 33 37 359 1,000 Tổng ... với Nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm công ty giúp nâng cao lực cạnh tranh công ty Nâng cao lực cạnh tranh công ty ngành dẫn đến nâng cao lực cạnh tranh toàn ngành Nâng cao lực cạnh tranh ngành... LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.1 Cạnh tranh Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh kinh tế... nâng cao lực cạnh tranh Nâng cao lực cạnh tranh có vai trò quan trọng thời đại cạnh tranh gay gắt Nâng cao lực cạnh tranh công ty 19 định sống doanh nghiệp Việc nâng cao lực cạnh tranh giúp doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: LuanVan nang cao nang luc canh tranh cua cong ty cptm dau khi, LuanVan nang cao nang luc canh tranh cua cong ty cptm dau khi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay