Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

115 48 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ ĐÌNH LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thái Nguyên, Chi cục Thuế TP Thái Nguyên cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo Ngành thuế, sách, báo, tạp chí Thuế, các kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố Các trích dẫn luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Ngân ii LỜI CẢM ƠN Được đờng ý Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh thầy giáo hướng dẫn TS Đỗ Đình Long, tơi tiến hành thực đề tài: “Quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên” Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Đỗ Đình Long - người đã trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn này Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình quá trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Ngân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng DNxây dựng 1.1.1 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng 1.1.2 Quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng 1.2 Cơ sở thực tiễn về quản lý thuế GTGT 26 1.2.1 Kinh nghiệm về quản lý thuế GTGT số địa phương nước 26 1.2.2 Bài học kinh nghiệm về quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục thuế Thành phố Thái Nguyên 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 33 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 33 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 33 iv Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 36 3.1 Đặc điểm địa bàn Thành phố Thái Nguyên 36 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 Đặc điểm Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên doanh nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Thái Nguyên 39 3.2.1 Bộ máy tổ chức Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên 39 3.2.2 Kết thu ngân sách địa bàn TP Thái Nguyên 42 3.2.3 Tình hình chung về DNXD TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 44 3.3 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 46 3.3.1 Quản lý đăng ký cấp mã số thuế doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên 46 3.3.2 Quản lý nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn TP Thái Nguyên 47 3.3.3 Quản lý thu nộp tiền thuế giá trị gia tăng DN xây dựng 50 3.3.4 Quản lý cưỡng chế nợ thuế GTGT DNXD 53 3.3.5 Kiểm tra thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng 57 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 63 3.4.1 Các sách quản lý Nhà nước nói chung sách thuế GTGT nói riêng 63 3.4.2 Tổ chức máy quản lý 63 3.4.3 Nhân lực 64 3.4.4 Điều kiện kinh tế, sở vật chất kỹ thuật 64 3.4.5.Tình hình kế tốn, tài chính, quan hệ toán 65 3.5 Đánh giá công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 65 v 3.5.1 Những kết đạt được 65 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 82 4.1 Định hướng mục tiêu tăng cường quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục Thuế TP Thái Nguyên đến năm 2020 82 4.1.1 Định hướng tăng cường công tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 82 4.1.2 Mục tiêu tăng cường công tác quản lý thuế Chi cục Thuế TP Thái Nguyên 83 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên 86 4.2.1 Quản lý đối tượng nộp thuế 86 4.2.2 Quản lý công tác thu nộp thuế 87 4.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra về thuế, kiên xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế 88 4.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT 90 4.2.5 Nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý thu thuế 92 4.2.6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế nhằm nâng cao hiệu công tác thuế 94 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 95 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế Bộ Tài 95 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân TP Thái Nguyên 97 4.3.3 Đối với doanh nghiệp xây dựng 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNXD Doanh nghiệp xây dựng GTGT Giá trị gia tăng NNT Người nộp thuế SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước TNDN Thu nhập doanh nghiệp XHCN Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1.Tình hình lao động Chi cục Thuế TP Thái Nguyên năm 2016 42 Bảng 3.2 Tình hình thu NSNN TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp xây dựng phân theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp tình hình thực việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT các DNXD địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 3.5 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT các DNXD địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 49 Bảng 3.6: Quy trình quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 54 Bảng 3.7: Bảng phân loại nợ thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 3.8: Tình hình nợ đọng thuế GTGT số DN xây dựng lớn đến 31/12/2016 56 Bảng 3.9 Kế hoạch kiểm tra các DNXD giai đoạn 2014 - 2016 Chi cục thuế TP Thái Nguyên 58 Bảng 3.10 Kết hoạt động kiểm tra thuế Chi cục Thuế TP Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 59 Bảng 3.11 Xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế giai đoạn 20142016 60 Bảng 3.12 Xử phạt hành vi chậm nộp tiền thuế DNXD Chi cục thuế TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 61 Bảng 3.13a Tổng hợp số phiếu ý kiến về ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp xây dựng 70 Bảng 3.13b Tổng hợp tỷ lệ số phiếu ý kiến về ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp xây dựng 70 viii Bảng 3.14a Tổng hợp số phiếu điều tra ý kiến về công tác kiểm tra thuế GTGT 71 Bảng 3.14b Tổng hợp ý kiến về công tác kiểm tra thuế GTGT 72 Bảng 3.15a Tổng hợp số phiếu ý kiến về công tác quản lý thuế 73 Bảng 3.15b Tổng hợp ý kiến về công tác quản lý thuế 74 90 hoàn thuế phải tổ chức kiểm tra 100% số hồ sơ (hoàn thuế trước kiểm sau); DN có hờ sơ hoàn thuế lớn thực kiểm tra 100% số hồ sơ (hoàn thuế trước kiểm sau) chậm tháng sau hoàn thuế - Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cần phải lựa chọn đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra phải có đầy đủ lực, trình độ chuyên môn phẩm chất tốt để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao Đờng thời có phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng tra, kiểm tra với quyền địa phương và các ngành có liên quan, là các quan bảo vệ pháp luật, nhằm đấu tranh chống hành vi vi phạm gian lận, trốn lậu thuế Trong tra, kiểm tra cần thực chính sách qui định, tránh lạm dụng chức quyền để tiêu cực Quá trình tra, kiểm tra cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho đối tượng được kiểm tra, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường doanh nghiệp Cần xác định có chọn lọc đối tượng tra, kiểm tra, theo đó cần tập trung tra các đối tượng thường xuyên gian lận về thuế, có nhân thân q trình kinh doanh khơng tốt, hoạt động lĩnh vực có khả vi phạm cao, có địa chỉ kinh doanh không rõ ràng hay thường xuyên thay đổi địa điểm ngành nghề kinh doanh Xử lý kiên nghiêm minh các trường hợp trốn thuế, lậu thuế, nợ đọng thuế kéo dài Đối với các trường hợp có khả trả nợ chây lỳ, thách thức cần tham mưu UBND thành phố tô chức cưỡng chế, kê biên tài sản để thu hồi nợ thuế nhằm thể tính nghiêm minh pháp luật, răn đe trường hợp tương tự Cần tham mưu cho UBND thành phố ngành thuế có quy định cụ thể để tuyên dương, khen thưởng nhằm khích lệ cá nhân, tô chức kinh tế có số nộp thuế cao, thực tốt nghĩa vụ nộp thuế 4.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐTNT 91 Thực tế cho thấy rằng, sách thuế dù được hoàn thiện đến đâu chủ thể quan hệ thuế không nắm bắt được quy định cụ thể quy phạm pháp luật thuế sách thuế khó có tính khả thi Chính vậy, việc tun trùn, phổ biến giáo dục pháp luật thuế có ý nghĩa quan trọng, định vận dụng thành công hay khơng sách thuế vào thực tiễn sống Với sách thuế hành, thời gian qua chỉ dừng lại khâu tuyên truyền là chính mà chưa sâu vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuế Mặc dù việc tuyên truyền pháp luật mức độ nào đó nó đồng nghĩa với việc phổ biến pháp luật về là không đồng với Nếu việc tuyên truyền pháp luật thuế chỉ mang tính chất truyền tải cách rộng rãi, bao quát về pháp luật thực định sách thuế tới cơng dân việc phổ biến, giáo dục pháp luật thuế truyền tải thông tin pháp luật thuế cách cụ thể hơn, sâu hơn, có định hướng mục đích và đối tượng xác định với đối tượng nộp thuế, cán thuế và người chịu thuế chủ thể quan hệ pháp luật thuế biết rõ, cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ quy định quy phạm pháp luật luật thuế và các văn hướng dẫn áp dụng luật thuế Tùy thuộc nhóm đối tượng cụ thể, vào nhu cầu thiết thực, đòi hỏi xúc cần thiết trước mắc các nhóm đối tượng để có biện pháp phổ biến giáo dục phù hợp, hiệu từ nội dung luật thuế quy định cụ thể luật, giúp cho đối tượng thấy được tính ưu việt sách thuế, tạo tin tưởng tự nguyện chấp hành người, tầng lớp xã hội Một đã chiếm được niềm tin nhân dân việc áp dụng sách thuế vào thực tiễn hồn tồn có tính khả thi Trong điều kiện hướng tới việc thực chế các đối tượng nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế cơng tác tun trùn, phổ biến, giáo dục pháp luật thuế càng có ý nghĩa 92 quan trọng muốn cho người nộp thuế thực tốt việc tự kê khai, tự tính tự nộp thuế phải tạo điều kiện cho họ hiểu biết đầy đủ, tường tận về sách thuế, về cách kê khai thuế, về phương pháp tính thuế, thời gian nộp thuế Do vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế nội dung quan trọng góp phần nâng cao tính khả thi sách thuế Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, muốn Chi cục cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh và đa dạng hố hình thức tun trùn, hỗ trợ người nộp thuế Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành cần nhân rộng mơ hình tổ chức "tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế"; Tuyên dương kịp thời thành tích tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho ngân sách; đồng thời lên án hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không thực tốt nghĩa vụ thuế, tạo đồng thuận ủng hộ nhân dân công tác chống trôn lậu thuế Đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế Tăng cường công tác khai thuế qua mạng Internet theo hướng mở rộng đối tượng tham gia trọng chất lượng, hạn chế tối đa việc gửi báo cáo giấy, phấn đấu hết năm 2014 có 90% doanh nghiệp thực nộp tờ khai thuế điện tử Mở rộng triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải hờ sơ, thủ tục hành thuế Sớm kết thúc giai đoạn thí điểm đến cuối năm 2014 triển khai rộng rãi hình thức nộp thuế điện tử, góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế 4.2.5 Nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý thu thuế Thực tế trình độ nghiệp vụ số cán Chi cục thuế TP hạn chế, đã được đào tạo trình độ am hiểu về kế tốn, khả 93 phân tích đánh giá về tài doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu Vì nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý thu thuế có ý nghĩa quan trọng, định đến thành công công tác cải cách đại hóa ngành thuế, bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Xuất phát từ thực trạng về trình độ lực đội ngũ cán Chi cục thuế TP Thái Nguyên nay, để làm tốt giải pháp Chi cục cần phải thực số nhiệm vụ sau: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có phẩm chất trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp cao, có đủ lực kiến thức về kinh tế, tài chính để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu thuế thời kỳ vấn đề cần thiết Phải xác định được chức năng, nhiệm vụ phận, cán thuế, tổ chức phân loại cán thuế phận, đội thuế xã, phường theo trình độ chun mơn và lực thực tiễn lực quản lý thu thuế Trên sở đó kiểm tra, đánh giá, xem xét lại chất lượng, hiệu công tác cán bộ, lĩnh vực mà bố trí, xếp lại cách hợp lý có hiệu quả, qua đó mà khắc phục tình trạng vừa thiếu lại vừa thừa cán quản lý thuế Thường xuyên tổ chức luân chuyển cán Chi cục, chủ yếu các đội thuế, các địa bàn nhằm phát nhân tố mới, ngăn ngừa tiêu cực cán thuế Kiên loại bỏ người không đủ tiêu chuẩn kể chuyên môn thực tiễn có vi phạm về cơng tác thu thuế Sắp xếp, bố trí lại máy cán thuế theo hướng chun mơn hố nhằm nâng cao lực quản lý cán Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán thuế, đó trọng đào tạo kỹ quản lý thuế 94 đại như: tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý xử lý nợ, kiểm tra về thuế, đôi với bồi dưỡng kiến thức tổng hợp gắn với cơng tác thuế kế tốn, tin học, kiến thức quản lý nhà nước 4.2.6 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế nhằm nâng cao hiệu công tác thuế Trong thời đại ngày nay, phát triển công nghệ thông tin đã mang lại kết to lớn nhiều lĩnh vực, công tác quản lý thu thuế việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào công tác thuế yêu cầu khách quan cấp bách, điều giúp chuyển quản lý thu thuế theo dạng thủ công sang phương pháp quản lý đại dựa việc thu thập, phân tích thơng tin về tình trạng nộp thuế tình hình hoạt động kinh doanh đối tượng để áp dụng biện pháp quản lý cho phù hợp Chi cục thuế cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ yếu sau: Đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý tờ khai thuế, tính thuế, tính nợ, tính phạt, kiểm tra hờ sơ hoàn thuế qua đó tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế Tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, tra, kiểm tra thuế Cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác thuế thành phố Kết nối mạng tin học quan thuế với quan tài chính, KBNN thành phố để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, công tác đối chiếu, kiểm tra số liệu Để giải pháp thực đạt hiệu quả, chi cục cần thực tốt số nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý thu thuế trách nhiệm riêng phận tin học Để tin học hóa cơng tác quản lý thuế, nghĩa là các quy trình cơng việc xử lý nghiệp vụ quản lý điều hành phải dần được tin học hóa 95 Các Đội thuế chuyên viên phải nhận thức về mục tiêu, tính hiệu và phương pháp giải ứng dụng CNTT Từng cán thuế phải mắt xích, vừa có nhiệm vụ khai thác thông tin hệ thống để xử lý nghiệp vụ vừa có nhiệm vụ cập nhật thơng tin đã được xử lý để chia sẻ thông tin với cán khác liên quan Bồi dưỡng lực tạo thói quen cho chuyên viên để cán thuế thực được vai trò vừa khai thác được thông tin hệ thống vừa cập nhật được thơng tin xử lý trước hết cán thuế phải có khả khai thác thơng tin và phải có thói quen khai thác thông tin đồng thời phải thực cập nhật thông tin để ln có thơng tin Phải bảo đảm trang thiết bị hệ thống hạ tầng như: máy móc thiết bị, hệ thống mạng, ứng dụng hỗ trợ thuận lợi để cán thuế thực thuận tiện trình thực nhiệm vụ Phải xây dựng chương trình kế hoạch với lộ trình triển khai chi tiết, phân công phân nhiệm cụ thể Giao việc, người tới cán thuế, phận đơn vị Xác định rõ phận đầu mối, chủ trì cơng việc, phận phối hợp triển khai, trách nhiệm cán thuế được giao phụ trách mảng cơng việc Xây dựng quy trình giải công việc khoa học, hợp lý để tăng tính hiệu triển khai ứng dụng CNTT 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 4.3.1 Đối với Tổng cục Thuế Bộ Tài Cần hồn thiện pháp luật về thuế giá trị gia tăng theo hướng minh bạch hơn, đơn giản Về đối tượng chịu thuế: Trong giai đoạn trước mắt Chính phủ cần giảm hạn chế đến mức thấp hàng hố, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT để tránh tượng không công mặt hàng chịu thuế không chịu thuế GTGT Nhà nước cần đưa thêm các đối tượng chịu thuế GTGT mặt hàng sản phẩm khâu sản xuất nông nghiệp để 96 bảo đảm thực thuế GTGT liên hoàn thống tất các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính cơng bằng, trung lập thuế GTGT Về thuế suất thuế GTGT: Trong trình thực Luật Thuế GTGT vừa qua cho thấy việc định nhiều mức thuế suất với khơng rõ ràng việc phân biệt hàng hố chịu thuế theo công dụng, mục đích sử dụng gây khó khăn nhiều cho việc tính thuế Do đó, Nhà nước cần giảm số lượng thuế suất tối đa 02 mức thuế suất Việc điều chỉnh mức thuế suất GTGT là để bảo đảm nguồn thu NSNN thực cắt giảm thuế nhập Trong đó, xếp lại để hạn chế sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm thuế suất 5%, lại đa số các sản phẩm, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10%, để đến giai đoạn tới, áp dụng thống mức thuế suất 10% tất sản phẩm hàng hố, dịch vụ Về quy trình hồn thuế: Quy trình hồn thuế được xây dựng dựa luật thuế GTGT Sửa đổi quy trình hồn thuế đòi hỏi phải sửa đổi luật thuế GTGT Trước mắt, cần thực vấn đề sau: - Qui trình hồn thuế GTGT dựa quan điểm doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chế tự khai báo thuế tự nộp thuế; doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về tính trung thực về số thuế đã nộp Dựa quan điểm qui trình hồn thuế được xây dựng sở hoàn thuế trước, kiểm tra sau Vấn đề đặt doanh nghiệp vi phạm nhà nước phải xử lý, nhà nước không xử lý được đó là trách nhiệm nhà nước Luật thuế đã qui định trường hợp xử phạt, đó gian lận thuế GTGT bị phạt từ - lần giá trị gian lận; trốn thuế với số lượng lớn đã bị xử phạt về vi phạm hành về thuế mà có hành vi tiếp tục vi phạm nghiêm trọng khác bị truy cứu trách nhiệm hình Như vậy, qui trình hồn thuế theo chế hoàn thuế trước, kiểm tra sau phù hợp Mặc dù Ngành thuế đã phân loại đối tượng cần thực việc kiểm tra, tra trước, hoàn thuế sau; đối tượng cần được hoàn trước 97 rồi kiểm tra, tra sau theo Thơng tư 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 Bộ Tài Tuy nhiên, việc thực thi nhiều lúng túng phức tạp, việc theo dõi doanh nghiệp Ngành thuế chỉ dựa vào báo cáo thời kỳ doanh nghiệp gửi lên, chưa theo dõi được giao dịch doanh nghiệp Muốn giải được tình trạng trên, ngành thuế phải thiết lập được hệ thống thông tin đến tận doanh nghiệp đến ban ngành - quận - huyện, để có thơng tin kịp thời về giao dịch doanh nghiệp Từ đó, có thể hạn chế được tối đa tình trạng gian lận thuế - Việc quản lý hoá đơn kê khai thuế cần phải thực hệ thống máy tính tồn quốc để truy cập, xác minh hoá đơn cách thuận lợi nhanh gọn Do đó, ngành thuế cần phải phát triển hệ thống mạng tỉnh, thành phố nhằm xác định số thuế GTGT kê khai khấu trừ, hoàn thuế; phát kịp thời hoá đơn đã thông báo khơng giá trị sử dụng - Cơ quan thuế cần làm tốt chức xử phạt hành Cần nghiêm khắc phạt phạt nặng đối tượng cố tình gian lận làm giảm số thuế phải nộp Trường hợp cố tình làm giấy tờ giả để được khấu trừ thuế cần phải truy cứu trách nhiệm hình khơng đơn chỉ xử phạt hành - Thực đồng luật thuế GTGT luật có liên quan - Giáo dục người dân nhận thức được tầm quan trọng hoá đơn mua sắm: người tiêu dùng cần phải lấy hoá đơn mua sắm hàng hoá nhằm tránh hành động gian lận về thuế, giúp nhà nước thu đủ số thuế - Một số cán ngành thuế, Hải quan chưa làm tròn và vai trò, nhiệm vụ Trong số trường hợp đã thông đồng với các đối tượng gian lận thuế, làm tiền Nhà nước Thiết nghĩ công tác cán ngành Thuế Hải quan phải được đặt lên hàng đầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước 4.3.2 Đối với Ủy ban nhân dân TP Thái Nguyên 98 Quản lý doanh nghiệp địa bàn theo phân cấp quản lý hành thuộc trách nhiệm Uỷ ban nhân dân phường, xã Tuy nhiên, thiếu phối hợp chặt chẽ quan thuế Uỷ ban nhân dân phường, xã đã dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh mà quan thuế Uỷ ban nhân dân đều thiếu thông tin Khi cán thuế đến địa bàn để xác minh doanh nghiệp bỏ trốn gặp thái độ bất hợp tác cán phường, xã khiến cho công tác xác minh địa điểm gặp nhiều khó khăn Nhiều địa phương có suy nghĩ công tác thu thuế trách nhiệm quan thuế thiếu chỉ đạo, ủng hộ ngành thuế xử lý các vướng mắc đặc biệt công tác cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp Vì vậy, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân TP Thái Nguyên chỉ đạo ban hành quy chế phối hợp quan thuế với Uỷ ban nhân dân địa phương công tác quản lý thuế, giúp cho công tác quản lý thuế nói chung kiểm tra thuế nói riêng ngày hiệu 4.3.3 Đối với doanh nghiệp xây dựng Nâng cao tính tuân thủ tự nguyện tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Doanh nghiệp phải nhận thức "Tiền thuế dân, dân đóng góp, phục vụ lợi ích cho dân", việc nộp thuế quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm doanh nghiệp, công dân Các sở hạ tầng, phúc lợi xã hội mà doanh nghiệp người dân xã hội hưởng là đầu tư từ tiền thuế Nhà nước Các doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành theo các quy định pháp luật thuế tự giác kê khai, nộp thuế đúng, đủ kịp thời vào NSNN Tích cực ứng dụng tin học vào trình quản lý thực kết nối mạng internet Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, đặc biệt công nghệ thông tin Doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin quản lý doanh nghiệp đó nhanh nhạy nắm bắt thị trường, sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn, tiết kiệm được thời gian chi phí Trong thời đại cơng nghệ thơng tin, 99 doanh nghiệp nào không đẩy nhanh ứng dụng tin học vào quản lý, doanh nghiệp đó dễ bị tụt hậu Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho doanh nghiệp tra cứu sách chế độ thuế, quy trình quản lý, thủ tục thu nộp thuế cách nhanh chóng, được Cơ quan thuế hướng dẫn giải đáp các vướng mắc mà trực tiếp đến quan thuế; áp dụng phần mềm kế toán để nâng cao suất lao động, thuận lợi việc kê khai thuế đặc biệt kê khai thuế qua mạng internet Cơ quan thuế triển khai thức, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp Cần có kế tốn chun trách Một số doanh nghiệp chưa có kế toán chuyên trách mà cán kỹ thuật, cán kinh doanh kiêm nhiệm Do đó trình độ kế tốn tài hạn chế, dẫn đến nhiều sai sót về chứng từ, hoá đơn, cách hạch toán kê khai thuế tốn thuế Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ngồi trụ sở kinh doanh chính, cần bố trí kế tốn thuế chun trách Đối với doanh nghiệp quy mơ nhỏ, th kế tốn cơng ty dịch vụ cá nhân (làm việc số ngày tháng khoán theo cơng việc) Như vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo thực tốt chế độ kế toán doanh nghiệp, tạo thuận lợi kê khai thuế, toán nộp thuế doanh nghiệp 100 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, số lượng doanh nghiệp xây dựng địa bàn Thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, tốc độ phát triển cao tạo tỷ trọng thu ngày lớn tổng số thu NSNN địa bàn Chính vậy, cơng tác quản lý thuế GTGT nói chung thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng nói riêng địa bàn Thành phố Thái Nguyên cần được quan tâm Với nội dung phân tích đề tài, cơng tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế Thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quan trọng tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, trị thị xã Tuy nhiên, q trình triển khai thực cơng tác quản lý thuế GTGT vẫn nhiều hạn chế Công tác quản lý thuế nhằm tăng thu túy, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao chưa hướng tới tự giác cao người nộp thuế Qua công tác kiểm tra cho thấy, kiểm tra doanh nghiệp nào phát vi phạm pháp luật thuế Phản ánh hiệu công tác quản lý thuế chưa cao, công tác quản lý thuế chưa nhằm tới mục đích nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật thuế các đối tượng nộp thuế Để thực tốt công tác quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế Thành phố Thái Ngun, đảm bảo ng̀n thu NSNN mục tiêu cơng tác quản lý thuế cần được xác định đầy đủ hơn, rộng hơn, ngoài hoàn thành kế hoạch được giao việc ni dưỡng ng̀n thu, tăng cường tự giác, minh bạch chấp hành luật thuế đối tượng nộp thuế Đề tài đã thực giải vấn đề bản: Thứ nhất, xây dựng hệ thống hóa sở lý luận quản lý thuế GTGT Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT DNXD Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên 101 Thứ ba, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT doanh nghiệp xây dựng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên Đồng thời, đề xuất kiến nghị Tổng cục thuế Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân TP Thái Nguyên, doanh nghiệp xây dựng 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hướng dẫn thủ tục hành lĩnh vực thuế sách thuế Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014-2016 Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Báo cáo công tác tổ chức cán năm 2016 Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản lý thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Lê Minh Nhựt (2013), Những kiến thức, kỹ cần thiết công chức làm công tác kiểm tra thuế, Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Kon Tum Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên, Niên giám thống kê 2014-2016 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khố XI (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quy trình quản lý đăng ký thuế, Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Luật số 78/2006/QH11, Luật Quản lý thuế, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006 10 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2011), Giáo trình Thuế, Tái bản, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 11 Trương Thị Hờng Nhung (2013), Pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Quyết định 732/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020,Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng năm 2011, Hà Nội 13 Website Bộ Tài chính:http://www.mof.gov.vn 14 Website Tổng cục Thuế: http://www.gdt.gov.vn 15 Website Cục Thuế Thái Nguyên: http://thainguyen.gdt.gov.vn/wps/portal 103 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Tên là: Đỗ Thị Ngân Tôi điều tra vấn để lấy tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn cao học Tôi xin cam đoan các thơng tin được giữ bí mật không dùng vào mục đích khác Xin cảm ơn Ông (Bà) Ông/Bà chọn điểm số cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ước sau: Điểm      Ý nghĩa Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt 1.1 Phiếu điều tra doanh nghiệp xây dựng công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế TPTN Tên doanh nghiệp: ……………………………Tên viết tắt: ……………… Địa chỉ: ……………………… Lĩnh vực kinh doanh chính: …………… Điện thoại : ……………Email: ………… ……Website: …… …….… Người cung cấp thông tin: …….………………Chức vụ: ………………… STT Chỉ tiêu Điểm Nhóm tiêu chí cơng tác quản lý thuế Phong cách ứng xử, giao tiếp cán kiểm tra thuế người nộp thuế văn minh, lịch Việc giải đáp vướng mắc Doanh nghiệp về chính sách thuế đã kịp thời chưa? Các biện pháp xử phạt các DNXD có hành vi vi phạm về thuế đã đủ tính răn đe chưa? Chất lượng cán thuế có đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thuế khơng? Doanh nghiệp thấy quy trình quản lý thuế nào?      104 1.2 Phiếu điều tra cán thuế ý thức chấp hành luật thuế DN xây dựng Chi cục thuế TP Thái Nguyên Tên cán công chức: ……… …………………………… …………… Bộ phận công tác: ……………………………………………………… Điện thoại : …………… Email: ………… ………………………… Nhóm tiêu chí ý thức chấp hành luật thuế DNXD Ý thức nộp hồ sơ khai thuế  Kê khai sai, thiếu các chỉ tiêu khai thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp Ý thức nộp tiền thuế vào NSNN   Có hành vi vi phạm việc sử dụng, lưu trữ hóa đơn nhằm gian lận, trốn thuế Chưa nắm bắt được các chính sách thuế   1.3 Phiếu điều tra cán thuế công tác quản lý thuế GTGT Chi cục Thuế TP Thái Nguyên Tên cán công chức: ……… …………………………… …………… Bộ phận công tác: ……………………………………………………… Điện thoại : …………… Email: ………… ………………………… Nhóm tiêu chí cơng tác kiểm tra thuế GTGT Mức độ phù hợp công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế GTGT Chi cục Thuế nào? Lượng công việc được phân giao cho cán chun mơn có quá tải hay không? Hệ thống sở liệu CNTT có đủ đáp ứng yêu cầu công việc không? Hệ thống văn pháp quy về thuế có đầy đủ, chi tiết không? Sự phối hợp các quan chức khác để đáp ứng yêu cầu kiểm tra thuế DNXD có tốt không?      NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN ... VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Tổng quan thuế giá trị gia tăng 1.1.1.1 Khái niệm thuế. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng DNxây dựng 1.1.1 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ NGÂN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay