ĐTM trạm biến áp Phú Thọ

127 114 2
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:46

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. XUẤT XỨ DỰ ÁN11.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án.11.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM và dự án đầu tư.31.3. Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển có liên quan.32. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.32.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường làm căn cứ thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án.32.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền về dự án.72.3. Các tài liệu, dữ liệu có liên quan sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM.83. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM.84. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM.104.1. Các phương pháp ĐTM.104.2. Các phương pháp khác.11CHƯƠNG I13MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN131.1. TÊN DỰ ÁN.131.2. CHỦ DỰ ÁN.13TÊN CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BHL VIỆT NAM131.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA DỰ ÁN.131.4. Nội dung chủ yếu của dự án.151.4.1. Hiện trạng các hạng mục công trình hoạt động sản xuất và các biện pháp bảo vệ môi trường Công ty đã thực hiện theo nội dung và yêu cầu của Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 880UBNDXN ngày 30102015 của UBND huyện Thanh Sơn, cụ thể:151.4.2. Mô tả mục tiêu của dự án.301.4.3. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án301.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành.361.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất sau khi mở rộng.361.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các loại sản phẩm đầu ra của nhà máy.381.4.7. Công suất, chất lượng và chủng loại sản phẩm.401.4.8. Tiến độ thực hiện dự án401.4.9. Vốn đầu tư.401.4.10. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.41CHƯƠNG II44ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI442.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.442.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.442.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng.442.1.3. Điều kiện thủy văn.482.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.482.1.5. Hiện trạng môi trường sinh thái.502.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.512.2.1. Điều kiện kinh tế xã hội xã Thục Luyện512.2.2. Lĩnh vực văn hoá xã hội.52CHƯƠNG III55ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN553.1. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG553.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án.553.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án.653.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án.863.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO903.2.1. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.903.2.2. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo ĐTM.913.2.3. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá.91CHƯƠNG IV93BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA93VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG934.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN.944.1.1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong giai đoạn xây dựng.944.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn vận hành.1014.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN.1114.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giaoi đoạn thi công xây dựng.1114.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động.1124.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.1184.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.1184.3.2. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.119CHƯƠNG V121CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG1215.1. Chương trình quản lý môi trường1215.1.1. Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường.1215.1.2. Thực hiện chương trình quản lý môi trường.1215.1.3. Nội dung chương trình quản lý môi trường.1215.2. Chương trình giám sát Môi trường1265.2.1. Mục tiêu giám sát.1265.2.2. Nội dung giám sát.1265.2.3. Dự trù kinh phí giám sát môi trường.1285.2.4. Chế độ báo cáo giám sát môi trường.128CHƯƠNG VI129THAM VẤN CỘNG ĐỒNG1296.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG1296.2. Kết quả tham vấn cộng đồng.1306.2.1. Ý kiến của xã Thục Luyện.1306.2.2. Ý kiến của đại diện dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án.1326.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư xã Thục Luyện.132KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT1341. KẾT LUẬN1342. KIẾN NGHỊ1343. CAM KẾT134PHỤ LỤC KÈM THEO136 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 13 1.1 Tên dự án 13 1.2 Chủ dự án 13 1.3 Vị trí địa lý dự án 13 1.4 Nội dung chủ yếu dự án 17 1.4.1 Mục tiêu dự án 17 1.4.2 Các hạng mục cơng trình, giải pháp kiến trúc kết cấu xây dựng dự án 17 1.4.3 Khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng công trình dự án .21 1.4.4 Quy mơ hoạt động 22 1.4.4.1 Về công suất 22 1.4.4.2 Danh mục thiết bị, máy móc 23 1.4.5 Quy trình cơng nghệ vận hành trạm biến áp 110kV 31 1.4.6 Nguyên nhiên liệu sử dụng .34 1.4.7 Tiến độ thực dự án 36 1.4.8 Vốn đầu tư 36 1.4.9 Tổ chức quản lý thực dự án 37 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 2.1 Điều kiện môi trường tự nhiên 38 2.1.1 Điều kiện địa lý 38 2.1.2 Điều kiện khí tượng .39 2.1.3 Điều kiện thủy văn 41 2.1.4 Hiện trạng chất lượng thành phần môi trường 42 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 51 2.2.1 Điều kiện kinh tế 51 2.2.2 Điều kiện xã hội 55 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .59 3.1 Đánh giá tác động 59 3.1.1 Tác động q trình thi cơng xây dựng dự án 59 3.1.3 Đánh giá tác động giai đoạn hoạt động dự án 70 3.1.4 Tác động rủi ro, cố 79 3.2 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy đánh giá 81 Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” CHƯƠNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 83 TIÊU CỰC VÀ PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG .83 4.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường 83 4.1.1 Trong giai đoạn xây dựng 83 4.1.3 Trong giai đoạn dự án vào hoạt động 86 4.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, cố .90 4.2.1 Trong giai đoạn xây dựng 90 4.2.2 Trong giai đoạn hoạt động 90 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG .95 5.1 Chương trình quản lý mơi trường 95 5.2 Chương trình giám sát môi trường 98 5.2.1 Giám sát chất thải .98 5.2.2 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh 99 5.2.3 Giám sát môi trường nước mặt 99 5.2.4 Giám sát cường độ điện, từ trường 99 5.2.5 Kinh phí giám sát mơi trường 99 CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 101 6.1 Tổng hợp ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường 102 6.2 Tổng hợp ý kiến đại diện cộng đồng dân cư (Ủy ban mặt trận tổ quốc) 102 6.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức tham vấn 103 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 104 Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT MBA : Máy biến áp PCCC : Phòng cháy chữa cháy TBA : Trạm biến áp QCVN : Quy chuẩn Việt Nam COD : Nhu cầu oxi hóa học BOD5 : Nhu cầu oxi sinh học DO : Hàm lượng oxi hòa tan SS : Chất rắn lơ lửng WHO : Tổ chức Y tế giới NXB : Nhà xuất BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BYT : Bộ Y tế UBND : Ủy ban nhân dân VOC : Tổng chất hữu bay CTNH : Chất thải nguy hại BHLĐ : Bảo hiểm lao động Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tổng hợp điện áp phía 110KV trạm 110kV Phù Ninh .1 (từ tháng 4/2013 đến tháng 11/2013) Bảng Tổng hợp thông số cosφ trạm 110kV Phù Ninh .1 từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2014 .1 Bảng Tổng hợp điện áp phía 110KV trạm 110kV Bắc Việt Trì (từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2012) Bảng Tổng hợp thơng số cosφ trạm 110kV Bắc Việt Trì từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2012 .2 Bảng Tổng hợp điện áp phía 110KV trạm 110kV Phú Thọ (từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013) Bảng Tổng hợp thông số cosφ trạm 110kV Phú Thọ từ tháng 05 đến tháng 12 năm 2013 .3 Bảng Tổng hợp điện áp phía 110KV trạm 110kV Trung Hà (từ tháng 2/2013 đến tháng 12/2013) Bảng Tổng hợp thông số cosφ trạm 110kV Việt Trì trung bình năm 2013 .5 Bảng Tổng hợp điện áp phía 110KV trạm 110kV Đồng Xuân (từ tháng 11/2013 đến tháng 04/2014) Bảng 10 Tổng hợp thông số cosφ trạm 110kV Đồng Xuân từ tháng 11/2013 đến tháng 04/2014 Bảng 1.1 Vị trí trạm biến áp 110kV lắp đặt tụ bù .14 Bảng 1.2 Tổng hợp hạng mục cơng trình dự án 17 Bảng 1.3 Nguyên vật liệu phần xây dựng lắp đặt tụ bù trạm 110kV 21 Bảng 1.4 Khối lượng nguyên vật liệu phần xây dựng lắp đặt tụ bù trạm 110kV 21 Bảng 1.5 Tổng hợp khối lượng thiết bị, vật liệu lắp đặt tụ bù 21 trạm 110kV khu vực Phú Thọ 21 Bảng 1.6 Tổng hợp dung lượng tụ bù lắp đặt trạm 110kV Phú Thọ .22 Bảng 1.7 Số lượng máy móc phục vụ thi công dự án 23 Bảng 1.8 Thiết bị, máy móc dự án “Lắp đặt tụ bù TBA 110kV khu vực Phú Thọ” 23 Bảng 1.9 Thiết bị, máy móc có TBA 110kV khu vực Phú Thọ 25 Bảng 1.10 Nguyên nhiên liệu sử dụng trạm biến áp thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù TBA 110kV khu vực Phú Thọ” 34 Bảng 1.11 Nguyên liệu phục vụ cho máy móc thiết bị điện (sửa chữa, bảo dưỡng) 35 Bảng 1.12 Đặc tính lý, hóa dầu máy biến áp 35 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Bảng 1.13 Tiến độ thực dự án 36 Bảng 1.14 Tổng vốn đầu tư .36 Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng năm 39 Bảng 2.2: Số nắng tháng năm .40 Bảng 2.3: Lượng mưa trung bình tháng năm 40 Bảng 2.4: Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm 41 Bảng 2.5 Vị trí điểm lấy mẫu khơng khí xung quanh 43 Bảng 2.6 Kết quan trắc mơi trường khơng khí tiếng ồn khu vực xung quanh 44 Bảng 2.7 Vị trí điểm lấy mẫu khơng khí khu vực làm việc 44 Bảng 2.8 Kết quan trắc môi trường không khí tiếng ồn khu vực làm việc .45 Bảng 2.9 Dung tích bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt Trạm 110kV 46 Bảng 2.10 Vị trí lấy mẫu phân tích nước sinh hoạt 46 Bảng 2.11 Kết phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt 46 Bảng 2.12 Danh mục chất thải nguy hại Trạm 110kV khu vực Phú Thọ .48 Bảng 3.1 Tải lượng chất ô nhiễm với xe tải chạy đường 59 Bảng 3.2 Các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .62 Bảng 3.3 Tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .62 giai đoạn xây dựng (trung bình trạm xây dựng) .62 Bảng 3.4 Mức ồn loại xe giới 65 Bảng 3.5 Tổng hợp loại chất thải phát sinh trình xây dựng 66 Bảng 3.6 Bảng ma trận dự báo mức độ tác động đến môi trường giai đoạn thi công xây dựng 67 Bảng 3.7 Đối tượng, quy mô chịu tác động trình xây dựng Dự án 67 Bảng 3.8 Ảnh hưởng tiếng ồn người .70 Bảng 3.9 Tổng hợp loại chất thải phát sinh trình hoạt động TBA thuộc dự án“Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” .71 Bảng 3.10 Tham khảo kết kiểm tra điện trường, từ trường trạm biến áp 110KV 74 Sơn Tây Phúc Thọ năm 2011 74 Bảng 3.11 Tóm tắt mức độ tác động môi trường dự án vào hoạt động 75 Bảng 3.12 Đối tượng, quy mô chịu tác động trình hoạt động Dự án .75 Bảng 3.13 Tác động chất ô nhiễm nước thải .78 Bảng 5.1 Bảng tổng hợp chương trình quản lý, cơng trình xử lý mơi trường .96 Bảng 5.2 Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục đầu tư bảo vệ môi trường dự án97 Bảng 6.1 Công văn xin tham vấn ý kiến cộng đồng 101 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 1.1 Sơ đồ nguyên lý hoạt độngchung TBA 110kV 33 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ quản lý, truyền tải lưới điện 37 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG Thơng tin chung 1.1 Tên dự án, địa liên hệ chủ dự án Tên dự án: “Lắp đặt tụ bù TBA 110kV khu vực Phú Thọ” Địa điểm: Tại TBA 110kV Phù Ninh, Bắc Việt Trì, Phú Thọ, Trung Hà, Đồng Xuân, Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 1.2 Phương tiện liên lạc với chủ dự án Điện thoại: 043 7168088 1.3 Địa điểm thực dự án Dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” thực hàng rào trạm biến áp 110kV có nằm địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh tỉnh Phú Thọ Các trạm biến áp 110kV nằm cách xa khu dân cư cơng trình cơng cộng khác, nhiên khu vực xung quanh trạm đảm bảo hành lang an toàn lưới điện Diện tích xây dựng, lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV nhỏ, lằm hàng rào bảo vệ trạm biến áp it tác động đến đối tượng kinh tế - xã hội khu vực xung quanh trạm Vị trí trạm 110kV khu vực tỉnh Phú Thọ tiến hành lắp đặt tụ bù thể bảng sau: Bảng Vị trí trạm biến áp 110kV lắp đặt tụ bù TT Trạm lắp đặt tụ bù Trạm biến áp 110kV Việt Trì – E 4.1 Trạm biến áp 110kV Bắc Việt Trì – E4.6 Trạm biến áp 110kV Phù Ninh – E4.10 Trạm biến áp 110kV Trung Hà – E4.11 Trạm biến áp 110kV Đồng Xuân – E4.5 Trạm biến áp 110kV Phú Thọ E4.7 Diện tích (m2) Lắp đặt Trạm tụ bù Địa Tổ 1, đường Sơng Thao, phường Bến 10.850 Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành 3.515 phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Khu 3, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, 6500 tỉnh Phú Thọ KCN Trung Hà, huyện Tam Nông, 6500 tỉnh Phú Thọ Khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh 3380 Ba, tỉnh Phú Thọ Khu 3, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, 2.750 tỉnh Phú Thọ Công suất Trạm Tụ bù 22 105MVA 3MVAr 22 80MVA 4MVAr 22 80MVA 4MVAr 22 80 MVA 3MVAr 22 41 MVA 2MVAr 22 65 MVA 3MVAr Nguồn: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Quy mô dự án Dự án lắp đặt giàn tụ bù 35kV trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ để nâng cao hệ số cos, cải thiện chất lượng điện tăng độ ổn định vận hành trạm Quy mô dự án sau: - Các dàn tụ bù có dung lượng từ 2-4MVAr - Thiết bị đóng cắt đặt ngồi trời Chủ đầu tư: Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” - Hệ thống điều khiển, bảo vệ cho giàn tụ lắp Bảng Tổng hợp dung lượng tụ bù lắp đặt trạm 110kV Phú Thọ TT Tên trạm Biến áp Dung lượng tụ bù Số lượng Trạm biến áp 110kV Việt Trì – E 4.1 3MVAr 01 giàn tụ 35kV3MVAr Trạm biến áp 110kV Bắc Việt Trì – E4.6 4MVAr 01 giàn tụ 35kV4MVAr Trạm biến áp 110kV Phù Ninh – E4.10 4MVAr 01 giàn tụ 35kV4MVAr Trạm biến áp 110kV Trung Hà – E4.11 3MVAr 01 giàn tụ 35kV3MVAr Trạm biến áp 110kV Đồng Xuân – E4.5 2MVAr 02 giàn tụ 35kV2MVAr 01 giàn tụ 22kV3MVAr Nguồn: Thiết kế sở dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Trạm biến áp 110kV Phú Thọ E4.7 3MVAr Khi dự án vào hoạt động, không làm thay đổi quy mô, công suất, số lượng công nhân viên làm việc trạm 110kV khu vực Phú Thọ Trong phạm vi dự án lắp đặt thêm dàn tụ trạm 110kV nhằm cải thiện chất lượng điện khu vực, tăng độ ổn định vận hành trạm 110kV khả cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất địa bàn tình Phú Thọ Các tác động mơi trường Việc đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng "Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ" trạm 110kV (gồm 06 trạm) tỉnh Phú Thọ đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội dự báo cố môi trường có khả xảy xem xét theo 02 giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt tụ bù TBA 110kV Giai đoạn 3: Giai đoạn dự án vào hoạt động 3.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng nhà máy lắp đặt thiết bị * Khí thải, bụi: - Bụi phát sinh q trình đào móng, thi cơng cơng trình - Bụi, khí thải (các chất khí CO, NOx, SOx, ) động đốt từ phương tiện vận tải vận chuyển máy móc thiết bị - Khí thải từ khói hàn trình hàn thép: Giá đỡ thiết bị, q trình lắp đặt thiết bị - Khí thải từ trình phân huỷ chất hữu chất thải sinh hoạt công nhân thi công * Nước thải: - Nước thải sinh hoạt: Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” + Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt công nhân; + Tải lượng: Theo tính tốn phát sinh khoảng 5,76 m3/ngày/06 trạm + Thành phần, tính chất: Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng vi sinh vật - Nước thải xây dựng: Chủ yếu từ trình rửa dụng cụ xây dựng, chân tay, rửa nền, thành phần nước thải chứa nhiều cặn lơ lửng - Nước mưa chảy tràn: Tính tốn lượng mưa chảy tràn tính năm khoảng 187,44 m3 * Chất thải rắn: - Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ăn uống công nhân gồm vỏ trái cây, thức ăn thừa, túi nilong, với khối lượng trung bình 30 kg/ngày/06 trạm - Chất thải rắn xây dựng: Phát sinh q trình thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị bao gồm bao bì, loại hộp đựng thiết bị lắp đặt (hộp tông, hộp gỗ ép ) thiết bị hỏng hóc q trình Ước tính trung bình khoảng 5kg/ngày/trạm Đất đá phát sinh q trình đào móng cơng trình ước tính khoảng 2m3/trạm * Chất thải nguy hại: Do dự án có khối lượng thi cơng khơng nhiều, thời gian thi công ngắn nên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khơng đáng kể Ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn khoảng 0,1 kg/trạm * Tiếng ồn: Nguồn gây tiếng ồn chủ yếu từ phương tiện giao thông vận tải, máy móc xây dựng, máy nổ, … Tiếng ồn cao không gây nguy hiểm trực tiếp gây mệt mỏi khó chịu, nhức đầu, khó ngủ 3.2 Trong giai đoạn hoạt động dự án * Bụi, khí thải: Với đặc thù riêng mình, trình hoạt động Trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ khơng phát sinh nguồn khí thải gây nhiễm mơi trường Nguồn phát sinh khí thải chủ yếu từ q trình sử dụng máy điều hòa khu vực văn phòng q trình hoạt động phương tiện lại cán công nhân viên Tuy nhiên mức độ phát thải khí thải nguồn gây không đáng kể Theo kết phân tích chất lượng mơi trường khơng khí khu vực trạm biến áp mơi trường khơng khí khu vực trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ chưa có dấu hiệu bị nhiễm bụi, tiếng ồn chất khí độc hại * Nước thải: - Nguồn phát sinh Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Sơ đồ minh họa biện pháp xử lý cố tràn dầu máy biến trình bày hình sau: Sự cố dầu tràn Hố thu dầu Dầu chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức để xử lý Sơ đồ 4.1 Sơ đồ biện pháp xử lý cố tràn dầu Khi xảy tượng tràn dầu máy biến áp, toàn dầu từ máy biến áp tràn thu gom bể dầu cố; dầu thải từ bể gom không xả thải môi trường thu gom, xử lý chất thải nguy hại d Biện pháp phòng chống rủi ro thiên tai, lũ lụt Để giảm thiểu tác động thiên tai, lũ lụt hạng mục công trình cần thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn, tính kiên cố cao Khi xảy thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng, cần thiết phải đóng hệ thống cầu giao điện, tránh gây chập nổ; khóa hệ thống xuất nhập xăng dầu Đối với bể chứa xăng dầu xây dựng ngầm cần lắp đặt hệ thống neo cố định xung quanh, đảm bảo không bị có trường hợp ngập lụt xảy Cos khu vực bể chứa xây dựng cao xung quanh 0,5 m Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn dầu, bể chứa, khu xuất hàng có thiên tai xảy để chủ động ứng phó với cố tràn dầu e Biện pháp phòng chống rủi ro tai nạn lao động Trong trình hoạt động, cán công nhân làm việc phải tuân thủ quy trình bắt buộc:  Quy phạm nội quy an toàn lao động  Kiểm tra định kỳ thiết bị an toàn, chế độ vận hành máy móc thiết bị  Hệ thống ánh sáng phục vụ cho khu vực Trạm phải đảm bảo đủ cường độ chiếu sáng  Kiểm tra giám sát sức khoẻ định kỳ để phát bệnh nghề nghiệp, đặc biệt bệnh liên quan tới đường hô hấp  Trang bị bảo hộ lao động: quần áo, găng tay, mũ, giầy, trang thực biện pháp an tồn lao động cho cơng nhân theo quy định  Thực chế độ khen thưởng xử phạt việc thực quy trình kỹ thuật, quy tắc an tồn lao động Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 93 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.1 Chương trình quản lý mơi trường Chương trình quản lý mơi trường đưa nhằm đảm bảo kiểm soát tác động môi trường giảm thiểu mức độ thiệt hại tác động gây ra, cụ thể là: o Kiểm tra độ xác dự báo giảm thiểu tác động; o Đảm bảo biện pháp giảm thiểu thực giai đoạn dự án kiểm sốt tính hiệu quả; o Phát hiện, dự báo tác động đến môi trường xảy có biện pháp giảm thiểu Chương trình quản lý môi trường dự án giúp cho chủ đầu tư chủ động nguồn lực kế hoạch triển khai hoạt động quản lý môi trường nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường suốt trình triển khai xây dựng dự án dự án vào hoạt động Đồng thời sở để quan quản lý nhà nước môi trường cấp giám sát theo dõi việc triển khai thực giải pháp bảo vệ môi trường chủ đầu tư Chương trình quản lý mơi trường dự án đề xuất sở tổng hợp hoạt động dự án suốt trình triển khai hạng mục thi cơng xây dựng hồn thành hạng mục xây dựng, vào hoạt động Trên sở thông tin kết chương 1,3,4 báo cáo để tổng hợp nên cách đầy đủ chương trình quản lý mơi trường cho tồn dự án (từ thi cơng xây dựng hoàn thành vào hoạt động) Cụ thể nội dung chương trình quản lý mơi trường dự án trình chi tiết sau: Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 94 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 96 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Bảng 5.1 Bảng tổng hợp chương trình quản lý, cơng trình xử lý môi trường TT Các hoạt động dự án Các tác động mơi trường Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường I 5 Trách nhiệm thực Trách nhiệm giám sát Trong suốt q trình xây dựng dự án Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Trang bị thiết bị trước xây dựng Công ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Trong suốt q trình xây dựng Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Đã có Đã có Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Trồng xanh, bố trí khu vực để xe riêng Đã có Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Đã có Đã có Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc Sở TN&MT Phú Thọ Giai đoạn xây dựng Hoạt động sinh hoạt công nhân thi công Hoạt động xả nước thải, nước mưa chảy tràn Hoạt động thi công hạng mục cơng trình dự án Hoạt động thi cơng hạng mục cơng trình Hoạt động xả rác thải, nước thải Tác động làm suy giảm chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm, đất Tác động làm phát sinh chất thải rắn chất thải nguy hại Tác động tới an toàn lao động tới sức khỏe cộng đồng II Thời gian thực & hồn thành Kinh phí thực Xả nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt nhân viên Nước mưa chảy tràn Hoạt động giao thông lại, máy điều hòa Hoạt động Trạm biến áp Tác động tới hệ thống nước, mơi trường nước mặt, nước ngầm Tác động phát sinh tiếng ồn, độ rung Sự cố cháy nổ Sự cố tràn dầu Chất thải nguy hại Bể tự hoại có TBA 110kV Kiểm sốt nước thải thi cơng, dầu mỡ thải từ phương tiện, máy móc thi cơng Trang bị thùng rác chứa chất thải Thùng chứa chất thải Thu gom xử lý CTR TBA 110kV (200.000đ) Xây dựng nội quy vệ sinh công trường Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường Xây dựng nội quy, quản lý công nhân lao động; phối hợp với địa phương quản lý an ninh, trật tự giải vấn đề phát sinh Giai đoạn hoạt động Xử lý nước thải sinh hoạt bể tự hoại 03 ngăn Xây dựng hệ thống thoát nước mưa chảy tràn Trồng xanh, xây tường bao, hạn chế ảnh hưởng khu vực xung quanh; bố trí khu vực để xe riêng Trang bị hệ thống bình chữa cháy, bể cát, hệ thống PCCC nước Tập huấn, đào tạo PCCC Bố trí khu vực lưu trữ CTNH, bố trí dụng cụ thu gom, phân loại, dãn mã, biển báo CTNH Bảng 5.2 Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục đầu tư bảo vệ môi trường dự án TT Hạng mục đầu tư cho bảo vệ môi trường Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Số lượng Giá trị 97 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Tủ bảo vệ, an toàn điện cho tụ bù 480.000.000 Đấu nối hệ thống tiếp địa chống sét cho tụ bù trạm 12.000.000 Kinh phí đầu tư cho giám sát chất lượng môi trường hàng năm trạm trạm 25.000.000 – 30.000.000 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 98 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” 5.2 Chương trình giám sát mơi trường 5.2.1 Giám sát chất thải  Giám sát nồng độ chất ô nhiễm nước thải + Trong giai đoạn thi cơng xây dựng Do q trình thi cơng xây dựng, lắp đặt tụ bù Trạm biến áp khu vực Phú Thọ diễn thời gian ngắn, Cơng ty đề xuất khơng tiến hành giám sát nước thải trình xây dựng + Trong giai đoạn dự án vào hoạt động Đối với nước thải sinh hoạt Vị trí giám sát: Điểm xả thải vào hệ thống thoát nước chung khu vực Số lượng mẫu: 06 06 Trạm biến áp 110kV Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B Tần suất giám sát: tháng/lần Các tiêu quan trắc: pH, SS, COD, BOD 5, NH+4, NO2-, NO3-, PO43-, Fe, Pb, hàm lượng dầu Coliform + Đối với nước thải sau bể xả dầu cố xảy tượng tràn dầu Khi xảy tượng tràn dầu máy biến áp, toàn dầu từ máy biến áp tràn thu gom bể dầu cố; dầu thải từ bể gom không xả thải môi trường thu gom, xử lý chất thải nguy hại  Giám sát chất thải rắn  Các vấn đề cần giám sát - Cách thức thu gom, phân loại lưu trữ rác thải sinh hoạt; - Cách thức xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại;  Tần suất giám sát: lần/năm  Giám sát mơi trường khơng khí Trong giai đoạn xây dựng: Do q trình thi cơng xây dựng, lắp đặt tụ bù Trạm biến áp khu vực Phú Thọ diễn thời gian ngắn, Cơng ty đề xuất khơng tiến hành giám sát mơi trường khơng khí q trình xây dựng Trong giai đoạn hoạt động: 06 điểm khu vực văn phòng làm việc 06 Trạm biến áp 110kV - Các thơng số quan trắc: + Vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm,vận tốc gió, hướng gió; + Nồng độ bụi tổng cộng; + Các chất khí độc hại: VOC, CO, SO2, NO2; + Tiếng ồn - Tần suất giám sát: tháng/lần - Tiêu chuẩn so sánh Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số: 3733/2002/QĐ - BYT, ngày 10/10/2002 Bộ trưởng Bộ Y tế Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 98 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” 5.2.2 Giám sát chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh a Mục tiêu giám sát Mơi trường khơng khí khu vực dự án mơi trường khơng khí xung quanh giám sát định kỳ Mục tiêu giám sát môi trường khơng khí gồm: - Quan trắc nồng độ chất nhiễm khơng khí, tiếng ồn xung quanh khu vực; - Quan trắc thơng số khí tượng ảnh hưởng đến phát tán chất ô nhiễm; b Vị trí giám sát Trong giai đoạn xây dựng: Do q trình thi cơng xây dựng, lắp đặt tụ bù Trạm biến áp khu vực Phú Thọ diễn thời gian ngắn, Cơng ty đề xuất không tiến hành giám sát môi trường không khí xung quanh q trình xây dựng - Trong giai đoạn hoạt động: 06 điểm khu vực cổng 06 Trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ c Các thơng số quan trắc - Vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm,vận tốc gió, hướng gió; - Nồng độ bụi tổng cộng; - Các chất khí độc hại: VOC, CO, SO2, NO2; - Tiếng ồn d Quy định quan trắc phân tích mẫu - Đối với yếu tố khí tượng: Tuân thủ theo quy định khí tượng thuỷ văn; - Đối với yếu tố mơi trường: Các chất khí độc hại, bụi, tiếng ồn, độ rung… lấy mẫu phân tích với tần suất tháng lần e Quy chuẩn đánh giá - QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh; - QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh - QCVN 26:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn; 5.2.3 Giám sát môi trường nước mặt Do Trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ nằm tương đối độc lập với khu vực xung quanh, xung quanh Trạm xây dựng hệ thống tường bao (cao 3m) Các trạm 110kV nằm cách xa nguồn nước mặt, Cơng ty đề xuất khơng tiến hành giám sát chất lượng mơi trường nước mặt q trình xây dựng Dự án trình hoạt động 5.2.4 Giám sát cường độ điện, từ trường Vị trí giám sát điện trường, từ trường trạm biến áp 110kV gồm vị trí: Khu vực phòng điều khiển, khu vực đặt máy biến áp, khu vực máy cắt, khu vực tụ bù, TU Tần suất giám sát 03 tháng/lần 5.2.5 Kinh phí giám sát mơi trường 99 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Kinh phí giám sát mơi trường định kỳ năm tính theo quy định hành phân tích thơng số mơi trường Dự kiến kinh phí giám sát mơi trường định kỳ năm 25 - 30 triệu đồng/kỳ quan trắc Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 100 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Theo quy định Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Công ty Lưới điện cao miền Bắc - Chủ đầu tư Dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ”, có cơng văn gửi UBND, UBMTTQ xã phường kèm theo tài liệu tóm tắt hạng mục đầu tư chính, vấn đề môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường Dự án để xin ý kiến tham vấn UBND, UBMTTQ Nội dung tham vấn vấn cộng đồng gồm (i) tham vấn ý kiến tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội, (ii) tham vấn ý kiến giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội, (iii) tham vấn kiến nghị cộng đồng chủ dự án Chi tiết nội dung tham vấn trình bày Phụ lục Kết tham vấn UBND UB MTTQ sau: Bảng 6.1 Công văn xin tham vấn ý kiến cộng đồng TT Công văn xin ý kiến Công văn trả lời Số CV Nơi nhận UBND UBMTTQ 2362/NGC-P8 UBND, UBMTTQ phường Bến Gót, TP Việt Trì 79/CV-UBND ngày 05/08/2014 03/CV-MT UBND, UBMTTQ phường Gia Cẩm, TP Việt Trì 177/CV-UBND ngày 04/08/2014 UBND, UBMTTQ xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh 39/UBND ngày 06/08/2014 UBND, UBMTTQ xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ 16/CV ngày 05/08/2014 Ngày 23/07/2014 2363/NGC-P8 Ngày 23/07/2014 2364/NGC-P8 Ngày 23/07/2014 2365/NGC-P8 Ngày 23/07/2014 2366/NGC-P8 Ngày 23/07/2014 2367/NGC-P8 Ngày 23/07/2014 UBND, UBMTTQ xã Thượng 39/CV-UBND Nông, huyện Tam Nông ngày 06/08/2014 UBND, UBMTTQ xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba 32/CV-UBND ngày 05/08/2014 ngày 05/08/2014 10/CV-MTTQ ngày 04/08/2014 56/UBMTTQ ngày 06 /08/2014 46/CV-UBMTTQ ngày 05/08/2014 34/CV-UBMTTQ ngày 06 /08/2014 26/CV-UBMTTQ ngày 05 /08/2014 6.1 Tổng hợp ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 101 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” UBND xã, phường gửi công văn trả lời tham vấn ý kiến cộng đồng dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” sau: Chủ dự án nhận dạng đầy đủ tác động môi trường khu thực dự án Chúng đồng ý với tác động tiêu cực Dự án đến môi trường kinh tế - xã hội nêu tóm tắt Chủ dự án Chủ dự án đề xuất đầy đủ biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực Vì chúng tơi đồng ý với giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội trình bày thơng báo Chủ dự án Kiến nghị với Chủ dự án: - Quản lý tốt lực lượng lao động, không gây trật tự an ninh đời sống tinh thần người dân địa phương trình xây dựng vận hành Dự án - Đảm bảo cung cấp thường xuyên đầy đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân hoạt động kinh tế khu vực - Thực đầy đủ nghĩa vụ doanh nghiệp với địa phương nhà nước - Chủ đầu tư phải thực nghiêm túc, đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất, không gây ô nhiễm môi trường địa phương Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại để xẩy ô nhiễm môi trường 6.2 Tổng hợp ý kiến đại diện cộng đồng dân cư (Ủy ban mặt trận tổ quốc) UBMTTQ xã, phường gửi công văn trả lời tham vấn ý kiến cộng đồng dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” sau: Chủ dự án nhận dạng đầy đủ tác động môi trường khu thực dự án Chúng đồng ý với tác động tiêu cực Dự án đến môi trường kinh tế - xã hội nêu tóm tắt Chủ dự án Chủ dự án đề xuất đầy đủ biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực Vì chúng tơi đồng ý với giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội trình bày thơng báo Chủ dự án Kiến nghị với Chủ dự án: - Quản lý tốt lực lượng lao động, không gây trật tự an ninh đời sống tinh thần người dân địa phương trình xây dựng vận hành Dự án - Đảm bảo cung cấp thường xuyên đầy đủ điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân hoạt động kinh tế khu vực - Thực đầy đủ nghĩa vụ doanh nghiệp với địa phương nhà nước Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 102 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” - Chủ đầu tư phải thực nghiêm túc, đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất, không gây ô nhiễm môi trường địa phương Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại để xẩy ô nhiễm môi trường 6.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức tham vấn Qua ý kiến góp ý UBND UBMTTQ xã phường, Chúng tơi hồn tồn đồng ý, trí tiếp thu ý kiến quý báu Chúng cam kết thực nghiêm túc, đầy đủ biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương đơn vị liên quan trình xây dựng hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng môi trường khu vực Dự án Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 103 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Dự án “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” Công ty Lưới điện cao miền Bắc chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho nhân dân sản xuất góp phần tăng ngân sách địa phương Tuy nhiên, việc xây dựng vào hoạt động Dự án gây số tác động xấu tới mơi trường khơng có biện pháp giảm thiểu Trong trình hoạt động Dự án, gây nhiễm mơi trường khí thải phương tiện giao thơng cán công nhân viên; nước thải sinh hoạt; chất thải rắn Chất thải nguy hại phân tích đánh giá báo cáo Khi thực dự án không làm thay đổi quy mô hoạt động, số lượng công nhân viên vận hành Trạm biến áp 110kV Các giải pháp xử lý chất thải biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường Trạm biến áp 110kV thực tốt Các phương án quản lý xử lý môi trường nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương có điều kiện thực thi cao tác động mơi trường giảm thiểu đến mức thấp Chủ dự án cam kết thực nghiêm chỉnh biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, cam kết hoạt động dự án đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Kiến nghị Với luận chứng khoa học, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hồn chỉnh mang tính khả thi cao Vì vậy, Cơng ty Lưới điện cao miền Bắc kính đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức thẩm định, cấp định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, tạo điều kiện cho Cơng ty có sở pháp lý để thực bước Công ty kiến nghị với cấp quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hoạt động phát triển, góp phần tăng ngân sách địa phương đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt sản xuất người dân Cam kết a Cam kết đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi trường Việt Nam q trình xây dựng hoạt động Cơng ty cam kết q trình xây dựng hoạt động cảu Dự án phải đảm bảo tốt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, bao gồm: - Mơi trường khơng khí: Mơi trường khơng khí khu vực Trạm biến áp 110kV bảo đảm tốt quy chuẩn sau: Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 104 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” +QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; + QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh + QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn + TC 3733/2002/QĐ-BYT - Tiêu chuẩn vệ sinh lao động + QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia độ rung + QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô + QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu - Môi trường nước Công ty cam kết xử lý nước thải sinh hoạt đạt mức B theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Chất thải rắn: + Chất thải nguy hại sinh hoạt: Được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định hành; + Công ty cam kết thực Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn; + Công ty cam kết thực thông tư số 12/2011/TT-BTNMT thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại b Cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu - Công ty cam kết thực biện pháp khống chế giảm thiểu tác động xấu giai đoạn thi công xây dựng giai đoạn hoạt động nêu cụ thể nội dung báo cáo - Công ty cam kết đền bù khắc phục cố môi trường xảy cố mơi trường q trình hoạt động dự án - Công ty cam kết nộp phí bảo vệ mơi trường đầy đủ thời gian - Công ty cam kết sử dụng dầu máy biến áp không chứa PCB theo quy định văn số 6777/ENV/KTLĐ ngày 12/12/2001 Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty cam kết đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng ngừa ứng cứu cố nhiễm mơi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hành Thực chương trình giám sát mơi trường theo cam kết báo cáo Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 105 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” - Công ty cam kết thực đầy đủ trách nhiệm chủ dự án theo quy định Điều 23, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/04/2011 Chính phủ trước đưa dự án vào vận hành thức - Cơng ty lưới điện cao miền Bắc có trách nhiệm báo cáo quan chức liên quan giám định công nghệ, thiết bị dự án - Công ty cam kết lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 02 lần/năm gửi Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ đơn vị quản lý khác; - Công ty cam kết thực quản lý chất thải nguy hại theo quy định có báo cáo định hình phát sinh chất thải nguy hại theo quy định Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Bộ Tài nguyên môi trường - Công ty cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội trình xây dựng hoạt động dự án - Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam vi phạm Công ước Quốc tế, Tiêu chuẩn Việt Nam để xảy cố gây ô nhiễm môi trường Xin chân thành cảm ơn! Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 106 Báo cáo ĐTM “Lắp đặt tụ bù trạm biến áp 110kV khu vực Phú Thọ” CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO GS.TS Lê Thạc Cán tập thể tác giả Đánh giá tác động môi trường: Phương pháp luận kinh nghiệm thực tiễn NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994 GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải, tập I, Ơ nhiễm khơng khí tính tốn khuếch tán chất ô nhiễm Nhà xuất (NXB) Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1999 GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Ơ nhiễm khơng khí thị khu công nghiệp NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1997 PGS.TS Tăng Văn Đoàn, TS Trần Đức Hạ, Kỹ thuật mơi trường NXB giáo dục GVC Hồng Thị Hiển, PGS.TS Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ môi trường không khí NXB Xây dựng, Hà Nội, 2007 GS TS Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước xử lý nước thải công nghiệp NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1999 GS TS Nguyễn Văn Phước, Giáo trình xử lý nước thải công nghiệp phương pháp sinh học NXB Xây dựng, 2007 PGS TS Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa nhỏ NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2002 PGS.TS Hoàng Văn Huệ, tập 2, Xử lý nước thải NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2002 10 PGS.TS Hoàng Xuân Cơ, GS TS Phạm Ngọc Hồ, Giáo trình ĐTM Đại học quốc gia Hà Nội, 1998 Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao miền Bắc 107 ... Giờ Ngày E4.7 Phú Thọ 17/02/13 19:30 17/02/13 101 E4.7 Phú Thọ 25/02/13 18:00 25/02/13 104 E4.7 Phú Thọ 05/03/13 16:50 05/03/13 104 E4.7 Phú Thọ 07/03/13 18:45 07/03/13 104 E4.7 Phú Thọ 09/03/13... 09/03/13 99 E4.7 Phú Thọ 18/03/13 18:50 18/03/13 100 E4.7 Phú Thọ 19/03/13 19:20 19/03/13 100 E4.7 Phú Thọ 21/03/13 16:30 21/03/13 104 E4.7 Phú Thọ 24/03/13 18:30 24/03/13 103 E4.7 Phú Thọ 01/04/13... 01/04/13 103 E4.7 Phú Thọ 02/04/13 11:40 02/04/13 98 E4.7 Phú Thọ 05/04/13 19:20 05/04/13 103 E4.7 Phú Thọ 10/04/13 17:35 10/04/13 103 E4.7 Phú Thọ 11/04/13 18:45 11/04/13 104 E4.7 Phú Thọ 23/04/13
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐTM trạm biến áp Phú Thọ, ĐTM trạm biến áp Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay