DTM san xuat linh kien dien tu

103 26 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:40

MỤC LỤCMỞ ĐẦU71. Xuất xứ của dự án71.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án.71.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.81.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.92.Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM.92.1. Các cơ sở pháp lý lập báo cáo.92.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong báo cáo:112.3. Các tài liệu, dữ liệu có liên quan sử dụng trong quá trình lập báo cáo.113. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường.123.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM .123.2. Danh sách những người trực tiếp tham gia Báo cáo ĐTM12CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN151.1. TÊN DỰ ÁN.151.2. CHỦ DỰ ÁN.151.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.151.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.171.4.1. Hiện trạng hoạt động của nhà máy.181.4.2. Mục tiêu của dự án.241.4.3 Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình của dự án.241.4.3.1 Quy mô xây dựng:241.4.3.2 Các hạng mục công trình của dự án:251.4.4. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.271.4.5. Công nghệ sản xuất, vận hành.301.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến.331.4.6. Nguyên, nhiên, vật tư đầu vào và các sản phẩm đầu ra của dự án.341.4.7. Tiến độ thực hiện dự án36CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG40VÀ KINH TẾ XÃ HỘI402.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .402.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.402.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng.412.1.3. Điều kiện thủy văn.442.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.452.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học512.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.512.2.1. Điều kiện về kinh tế.512.2.2. Điều kiện về xã hội.52CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG543.1. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG.543.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án.543.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án.543.1.2.1. Các tác động có liên quan đến chất thải543.1.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải.613.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành của nhà máy.643.1.3.1. Các tác động có liên quan đến chất thải.643.1.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.723.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án.733.2. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.743.2.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc hại và bụi.753.2.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn753.2.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong nước thải763.2.4. Đánh giá đối với các tính toán về lượng chất thải rắn phát sinh.763.2.5. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án.76CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG784.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án784.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn chuẩn bị.784.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng.784.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu đối với môi trường không khí.794.1.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.794.1.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn.794.1.2.4. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung.804.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn vận hành.804.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu đối với môi trường không khí.804.1.3.2. Biện pháp giảm thiểu đối với môi trường nước.844.1.3.3. Đối với chất thải rắn.904.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.924.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng.924.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong quá trình hoạt động của nhà máy.934.3. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.944.3.1. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường.944.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường.95CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG965.1. Chương trình quản lý môi trường.965.2. Chương trình giám sát môi trường.985.2.1. Vị trí và tần suất giám sát.98CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG100KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT1011. Kết luận.1012. Kiến nghị.1013. Cam kết.1013.1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.1013.2. Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến nhà máy.102CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO104 Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông MỤC LỤC MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án 1.1 Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh đời dự án 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 1.3 Mối quan hệ dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt 2.Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM 2.1 Các sở pháp lý lập báo cáo .9 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng báo cáo: 11 2.3 Các tài liệu, liệu có liên quan sử dụng q trình lập báo cáo .11 Tổ chức thực đánh giá tác động môi trường 12 3.1 Tóm tắt việc tổ chức thực ĐTM .12 3.2 Danh sách người trực tiếp tham gia Báo cáo ĐTM .12 CHƯƠNG 1: MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN .15 1.1 TÊN DỰ ÁN .15 1.2 CHỦ DỰ ÁN 15 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 15 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 17 1.4.1 Hiện trạng hoạt động nhà máy .18 1.4.2 Mục tiêu dự án 24 1.4.3 Khối lượng, quy mô hạng mục cơng trình dự án 24 1.4.3.1 Quy mô xây dựng: 24 1.4.3.2 Các hạng mục cơng trình dự án: 25 1.4.4 Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng hạng mục cơng trình dự án 27 1.4.5 Công nghệ sản xuất, vận hành 30 1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 33 1.4.6 Nguyên, nhiên, vật tư đầu vào sản phẩm đầu dự án 34 1.4.7 Tiến độ thực dự án .36 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG 40 VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 40 2.1 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 40 Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất 40 2.1.2 Điều kiện khí hậu, khí tượng 41 2.1.3 Điều kiện thủy văn .44 2.1.4 Hiện trạng chất lượng thành phần môi trường đất, nước, khơng khí 45 2.1.5 Hiện trạng tài ngun sinh học 51 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 51 2.2.1 Điều kiện kinh tế 51 2.2.2 Điều kiện xã hội .52 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .54 3.1 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG 54 3.1.1 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn chuẩn bị dự án 54 3.1.2 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn thi công xây dựng dự án 54 3.1.2.1 Các tác động có liên quan đến chất thải .54 3.1.1.2 Các tác động không liên quan đến chất thải 61 3.1.3 Đánh giá tác động giai đoạn vận hành nhà máy .64 3.1.3.1 Các tác động có liên quan đến chất thải 64 3.1.3.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 72 3.1.4 Đánh giá, dự báo tác động gây nên rủi ro, cố dự án 73 3.2 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy đánh giá 74 3.2.1 Đánh giá tính tốn lưu lượng, nồng độ khả phát tán khí độc hại bụi 75 3.2.2 Đánh giá tính toán phạm vi tác động tiếng ồn 75 3.2.3 Đánh giá tính tốn tải lượng, nồng độ phạm vi phát tán chất ô nhiễm nước thải 76 3.2.4 Đánh giá tính tốn lượng chất thải rắn phát sinh 76 3.2.5 Đánh giá tác động gây nên rủi ro, cố dự án .76 CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 78 4.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án 78 4.1.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn chuẩn bị 78 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn thi công xây dựng 78 4.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu môi trường khơng khí 79 C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông 4.1.2.2 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 79 4.1.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn 79 4.1.2.4 Giảm thiểu tác động tiếng ồn độ rung .80 4.1.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực dự án giai đoạn vận hành 80 4.1.3.1 Biện pháp giảm thiểu mơi trường khơng khí 80 4.1.3.2 Biện pháp giảm thiểu môi trường nước 84 4.1.3.3 Đối với chất thải rắn 90 4.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án 92 4.2.1 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án trình đầu tư xây dựng 92 4.2.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án trình hoạt động nhà máy 93 4.3 Phương án tổ chức thực cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường 94 4.3.1 Dự tốn kinh phí cơng trình bảo vệ mơi trường 94 4.3.2 Tổ chức, máy quản lý vận hành cơng trình bảo vệ mơi trường 95 CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 96 5.1 Chương trình quản lý mơi trường .96 5.2 Chương trình giám sát môi trường 98 5.2.1 Vị trí tần suất giám sát 98 CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG .100 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 101 Kết luận 101 Kiến nghị 101 Cam kết 101 3.1 Cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu 101 3.2 Cam kết thực tất biện pháp, quy định chung bảo vệ mơi trường có liên quan đến nhà máy 102 CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 104 C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng – ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hoá BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT COD : Bảo vệ môi trường : Nhu cầu oxy hóa học ĐTM : Đánh giá tác động môi trường GHCP QLMT TCCP TCVN TN&MT QCVN QCCP TSS UBND WHO : Giới hạn cho phép : Quản lý môi trường : Tiêu chuẩn cho phép : Tiêu chuẩn Việt Nam : Tài nguyên Môi trường : Quy chuẩn Việt Nam : Quy chuẩn cho phép : Tổng chất rắn lơ lửng : Uỷ ban Nhân dân : Tổ chức Y tế giới C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng – ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông DANH MỤC BẢNG/BIỂU Bảng 1: Danh mục cơng trình phục vụ sản xuất công ty 22 Bảng 2: Các hạng cơng trình nhà máy 25 Bảng 2: Danh mục máy móc thiết bị dự án .33 Bảng 3: Nhu cầu nguyên vật liệu, linh kiện sử dụng dự án .34 Bảng 4: Nhu cầu nhân dự án 38 Bảng 5: Tóm tắt thơng tin dự án .39 Bảng 6: Nhiệt độ trung bình khu vực Việt Trì qua năm 41 Bảng 7: Độ ẩm trung bình tháng qua năm Trạm Việt Trì 42 Bảng 8: Lượng mưa hàng tháng qua năm Trạm Việt Trì .43 Bảng 9: Mực nước sơng Lơ bình qn tháng, năm 44 Bảng 10: Kết quan trắc, phân tích chất lượng mơi trường khơng khí .45 Bảng 11: Kết quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí 46 Bảng 12: Kết quan trắc, phân tích 47 Bảng 13: Kết quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí 48 Bảng 14: Kết quan trắc phân tích chất lượng nước mặt 48 Bảng 15: Kết quan trắc phân tích chất lượng nước mặt 49 Bảng 16: Kết quan trắc phân tích chất lượng 50 Bảng 17: Bảng tổng tải lượng bụi phát sinh từ trình vận tải 55 Bảng 18: Bảng tổng tải lượng bụi phát sinh từ trình vận tải 56 Bảng 19: Tổng tải lượng khí thải sinh xe vận chuyển sử dụng dầu DO 56 Bảng 20: Tổng tải lượng khí thải sinh xe vận chuyển sử dụng dầu DO 57 Bảng 21: Tải lượng khí thải máy thi cơng 58 Bảng 22: Tải lượng ô nhiễm nước sinh hoạt thải ngày .59 Bảng 23: Mức ồn tối đa từ hoạt động phương tiện vận chuyển thiết bị thi công giới .63 Bảng 24: Mức rung phương tiện thi công cầu (dB) 64 Bảng 25: Tải lượng ô nhiễm nước sinh hoạt thải ngày 65 Bảng 26: Bảng tổng tải lượng bụi phát sinh từ trình vận tải 67 Bảng 27: Hệ số tải lượng khí thải sinh xe vận chuyển sử dụng dầu DO 68 Bảng 28: Tổng tải lượng khí thải sinh xe vận chuyển sử dụng dầu DO 68 Bảng 28: Thành phần, tính chất dung mơi vệ sinh 69 Bảng 29: Tải lượng chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng 70 Bảng 30: Nồng độ chất nhiễm khí thải máy phát điện 71 Bảng 33: Danh mục hệ thống cấp gió cho nhà xưởng dự kiến xây dựng 81 Bảng 34: Danh mục hệ thống thu gom khí dự kiến xây dựng 82 Bảng 35: Danh mục thiết bị PCCC dự kiến xây dựng 93 Bảng 31: Dự toán kinh phí cơng trình bảo vệ mơi trường 94 Bảng 32: Chương trình quản lý giám sát mơi trường .96 C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng – ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thơng tin truyền thơng DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ cơng nghệ xử lý khí nhà máy 20 Hình 2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhà ăn nhà máy 22 Hình 3: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa nhà máy 22 Hình 4: Sơ đồ quy trình lắp ráp mạch điều khiển 31 Hình 5: Sơ đồ quy trình lắp ráp tai nghe 32 Hình 6: Sơ đồ tổ chức nhân lực dự án .37 Hình 7: Sơ đồ hệ thống điều hòa khơng khí cho nhà xưởng .82 Hình 8: Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải .84 Hình 9: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 85 Hình 10: Mơ hình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bể tự hoại ngăn 87 Hình 11: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải nhà máy .88 Hình 12: Hệ thống thu gom nước mưa .90 Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án 1.1 Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh đời dự án Cùng với phát triển không ngừng khối ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp phụ trợ dần thể vai trò q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Các thiết bị cơng nghệ cao có mặt hầu hết lĩnh vực đời sống, đặc biệt thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Sự đời thiết bị thông minh điện thoại, máy tính, loại thiết bị số mang lại lợi ích to lớn, phục vụ nhu cầu thiếu người kèm theo đời linh kiện, phụ kiện thông tin truyền thông Nhận thấy cần thiết thị trường nhu cầu sống đại linh kiện, phụ kiện thông tin truyền thơng; Tập đồn ESTEC – KOREA đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phụ kiện truyền thông Khu công nghiệp Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với tên gọi Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ Nhà máy vào hoạt động từ năm 2013 có cơng suất 48.000.000 sản phẩm/năm với sản phẩm phận, linh kiện thiết bị Công nghệ thông tin truyền thông, tai nghe cho điện thoại di động, phận rung chuyển đổi âm loại tương tự Với hội phát triển mở rộng khách hàng tiêu thụ cho sản phẩm Cơng ty Tập đoàn Samsung – Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư mạnh vào Việt Nam với nhu cầu lớn sản phẩm linh kiện, phụ kiện cho điện thoại; nhu cầu cấp thiết Công ty ESTEC mở rộng sản xuất với công suất 96.000.000 sản phẩm/năm Tuy vậy, nhà xưởng nơi công ty tiến hành sản xuất kinh doanh (Lô B8 – Khu công nghiệp Thụy Vân với mặt sở hạ tầng thuê lại Công ty BANDOVINA) lại không đảm bảo phát triển lâu dài công ty thiết kế không phù hợp, Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông chịu nhiều ảnh hưởng môi trường xung quanh, không đủ điều kiện để mở rộng Vì lý trên, để đáp ứng hội phát triển sản xuất nhu cầu mặt nhà xưởng, sở hạ tầng; Công ty TNHH ESTEC tiến hành lập dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phụ kiện thông tin truyền thông” khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ thuộc xã Tử Đà, xã An Đạo, huyện Phù Ninh (gọi tắt khu hạ tầng sản xuất công nghiệp) với mục tiêu chuyển địa điểm sản xuất phù hợp cho trình hoạt động phát triển lâu dài Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phụ kiện thông tin truyền thông” khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ thuộc xã Tử Đà, xã An Đạo, huyện Phù Ninh Báo cáo đánh giá tác động môi trường công cụ khoa học nhằm phân tích, đánh giá tác động có lợi có hại, trực tiếp gián tiếp, trước mắt lâu dài trình xây dựng hoạt động nhà máy Qua lựa chọn đề xuất tối đa nhằm hạn chế, ngăn ngừa xử lý hoạt động gây tác động tiêu cực đến môi trường nhằm đưa môi trường đạt tiêu chuẩn môi trường Nhà nước quy định 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Dự án Công ty TNHH ESTEC phờ duyt Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông 1.3 Mối quan hệ dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Dự án nằm khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ thuộc xã Tử Đà, An Đạo, huyện Phù Ninh phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư khu 2.Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM 2.1 Các sở pháp lý lập báo cáo Các văn làm sở pháp lý để thực lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường sở bao gồm: - Luật Bảo vệ Mơi trường nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 55/2014/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 23 tháng năm 2014; - Bổ sung Luật xây dựng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2014/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 18 tháng năm 2014; - Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường; - Nghị định số 201/NĐ-CP ngày 27/11/2013 Chính phủ hướng dẫn Luật Tài nguyên nước thay Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Chính phủ; - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 Chính Phủ thoát nước xử lý nước thải; - Nghị định số 59/2007/NĐ - CP ngày 09/4/2007 Chính Phủ quản lý chất thải rắn; - Nghị định số 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 Chính Phủ quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ Môi trường; - Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, ngày 29/3/2013 Chính phủ phí bảo vệ mơi trường nước thải; - Nghị định số 127/2014/NĐ - CP ngày 31/12/2014 Chính phủ quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu; C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông - Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định KCN, khu chế xuất khu kinh tế; - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Bộ Tài nguyên môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại; - Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên môi trường quản lý chất thải nguy hại; - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; - Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; - Thông tư 21/2012/TT-BTNMT, ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường; - Thông tư 32/2013/TT-BTNMT, ngày 25/10/2013 Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia môi trường; - Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT, ngày 16/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT, ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia môi trường; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trường; - Quyết định số 16/2008/QĐ – BTNMT, ngày 31/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia môi trường; - Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đất; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 Bộ Tài nguyên môi trường v/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường; - Quyết định số 3485/2007/QĐ – UBND, ngày 25/12/2007 UBND tỉnh việc Quy định số điểm cụ thể bảo vệ môi trường kiểm sốt nhiễm số sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung địa bàn tỉnh Phú Th; Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 10 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông  Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bao gồm: loại túi nilong, chai bình đựng nước, thức ăn thừa, vỏ hoa Với tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt công nhân nhà máy là: 1.434(kg/ngày) Lượng chất thải rắn thu gom vào thùng chứa chất thải nhà ăn nhà máy, cuối ngày đưa xử lý với chất thải rắn sinh hoạt khu hạ tầng sản xuất công nghiệp  Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các loại túi ni non, bao bì, vỏ linh kiện hỏng ước tính khoảng 4.000 kg/năm Đây chất thải không chứa thành phần nguy hại, để thu gom lượng chất thải rắn này, nhà máy thành lập đội vệ sinh chuyên nghiệp hàng ngày chuyên làm công tác vệ sinh, thu gom phân loại rác Chất thải sau phân loại bao gồm bao gì, giấy, túi ninon đưa vào kiện chứa với dung tích m3 để nhà xưởng Tại khu hành chính, khu sản xuất cơng ty bố trí thùng phân loại rác theo màu quy định công ty Trên đường nội nhà máy, công ty đặt thùng chứa rác công cộng dung tích 30 – 240 lít đảm bảo thuận tiện để công nhân khách đến quan bỏ rác vào thùng việc thu gom vận chuyển thuận lợi  Chất thải rắn nguy hại: Trong trình sản xuất nhà máy thải loại chất thải nguy hại như: Giẻ lau dính dầu mỡ, hóa chất, thùng đựng hóa chất, hộp mực in, linh kiện điện tử hỏng với lượng khoảng 1.130 kg/năm Lượng chất thải rắn có tính chất nguy hại nên cơng ty có phương án lưu trữ xử lý sau: Tại vị trí có phát sinh chất thải nguy hại bố trí thùng chứa có nắp đậy kín, cuối ca sản xuất tổ vệ sinh môi trường tiến hành thu gom vào xe có thùng kín chuyển tập trung kho chứa Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 89 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông - Kho chất thải nguy hại có diện tích 96 m2 bao gồm ngăn: ngăn chứa chất thải công nghiệp thông thường; ngăn chứa chất thải nguy hại Diện tích ngăn chứa 32 m2 - Kết cấu tường: xây gạch dày 20 cm, trát vữa xi măng cát; - Kết cấu nền: đổ bê tông chống thấm, # 200, dày 100; - Kết cấu mái: mái lợp tơn sóng; - Cửa sắt, có khóa; - Biển báo phù hợp cho loại chất thải Kho chứa chất thải nguy hại xây dựng theo quy định hướng dẫn Thông tư số 12/2011 TT – BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại (dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH môi trường Phú Hà tiến hành thu gom xử lý theo quy định) - Tần suất vận chuyển xử lý: Mỗi năm lần đơn vị xử lý thực vận chuyển xử lý - Phương tiện vận chuyển: xe vận chuyển đơn vị thu gom đậy kín, chất thải nguy hại dạng lỏng chứa riêng thùng chứa có nắp đậy kín trước vận chuyển 4.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án Ngồi phương án khống chế gây ô nhiễm nêu trên, Công ty phải thường xuyên thực biện pháp vệ sinh an toàn lao động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tác nhân ô nhiễm đến người lao động, cụ thể là: 4.2.1 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án trình đầu tư xây dựng Trong phần thi công lắp đặt cột, kèo gian nhà xưởng, yêu cầu công việc bắt buộc phải thi cơng cao Chính cơng nhân làm việc cao cần phải trang bị dây đai an tồn phải có dây cứu sinh lắp đặt cao.tuỳ theo độ rộng nhà xưởng mà bố trí dây cứu sinh Thơng thường dây cứu sinh lắp đặt nối từ hai đầu cột, kèo theo khổ rộng khu C¬ quan t vÊn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 90 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông nhà xưởng, đầu dây cứu sinh điểm cột, kèo phải bắt chặt cao so với mặt kèo 1m - Trong trình lắp đặt máy móc thiết bị phải thực theo quy trình an toàn lắp đặt thiết bị; phải kiểm tra, thử tải trước vận hành chạy thử thiết bị; q trình chạy thử phải có cán kỹ thuật trực 24h bên thiết bị đảm bảo xử lý kịp thời có cố bất ngờ - Quá trình tháo dỡ máy móc thiết bị nhà máy cũ, cán kỹ thuật cần tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật, trình tự bước tháo dỡ thiết bị 4.2.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố dự án q trình hoạt động nhà máy a Phòng chống chất nổ: Ban Giám đốc toàn thể cán cơng nhân viên cơng ty ln có ý thức cao cơng tác phòng chống cháy nổ tn thủ quy trình sản xuất, phòng chống cháy nổ, như: Tuân thủ đầy đủ yêu cầu quan cơng an phòng chống cháy nổ Phương án phòng cháy chữa cháy đội PCCC tỉnh Phú Thọ duyệt Các nơi dễ cháy nổ có biển báo, phương tiện PCCC biện pháp PCCC Công ty dự kiến lắp đặt Bảng 35: Danh mục thiết bị PCCC dự kiến xây dựng Tên thiết bị Tầng Bể chữa cháy Dung tích 600 m3 Đường ống nước D25 – D150 chữa cháy Hộp chữa cháy Tầng D25 – D150 15 hộp bao bồm: 12 hộp bao bồm: - cuộn vòi chữa cháy - cuộn vòi chữa cháy D50, dài 20 m D50, dài 20 m - lăng phun D50 – D13 - lăng phun D50 – D13 - van góc PC chuyên - van góc PC chun dụng D50 dụng D50 C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 91 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng – ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thơng tin truyền thơng Trụ chữa cháy Lăng phun Bình bọt cầm tay 550 100 420 100 ( Bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC cơng ty đính kèm phần phụ lục báo cáo) b Bảo hộ lao động: Công ty TNHH ESTec Phú Thọ đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo người làm việc - Quần áo bảo hộ, đồng phục công nhân cung cấp đầy đủ cấp lần/năm - Công nhân làm việc nơi phát sinh mùi trang bị trang Trang bị thiết bị bảo vệ mắt mặt kính bảo hộ, kính che mặt thực cơng việc gây nhức mắt, có bụi hố chất bắn vào mắt mặt, công nhân mang trang nơi có phát sinh khí độc - Trang bị bắt buộc đeo găng tay làm việc nguy hiểm đến bàn tay, ngón tay, đặc biệt vận chuyển chất có nguy hại cho bàn tay, ngón tay hay vận chuyển vật nhọn, thô, ráp c Khám sức khoẻ định kỳ: Để bảo vệ sức khoẻ cán công nhân viên phát kịp thời bệnh nghề nghiệp, nhà máy tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho tất cán công nhân viên nhà máy 4.3 Phương án tổ chức thực cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường 4.3.1 Dự tốn kinh phí cơng trình bảo vệ mơi trường Bảng 36: Dự tốn kinh phí cơng trình bảo vệ mơi trường STT I Tên cơng trình Đơn vị Số lượng Kinh phí dự kiến (đồng) Các cơng trình xử lý nước thải C¬ quan t vÊn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 92 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông II III IV Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống thoát nước thải Trạm xử lý nước thải công suất 250 HT 01 m /ngày Các cơng trình thu gom, xử lý chất thải rắn Thùng chứa rác loại Cái 150 lít – 1000 lít Kho chứa rác m2 Các biển báo, nội quy Cái Đối với mơi trường khơng khí Hệ thống thơng gió, điều hòa khơng khí m2 nhà xưởng Tổng chi phí dự kiến 450.0000.000 200.000.000 2.000.000.000 50.000.000 15 20.000.000 500.000 500 10.000.000.000 12.540.500.000 4.3.2 Tổ chức, máy quản lý vận hành công trình bảo vệ mơi trường * Giai đoạn thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị Để đảm bảo cơng tác an tồn mơi trường giai đoạn này, từ đầu ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chủ dự án đưa điều khoản công tác bảo vệ môi trường q trình thi cơng xây dựng u cầu cam kết tuân thủ nghiêm túc điều khoản đưa Đồng thời Cơng ty bố trí từ 1-2 cán kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo dõi cơng tác bảo vệ mơi trường an tồn lao động * Giai đoạn dự án vào hoạt động Khi dự án vào hoạt động, Chủ đầu tư bố trí cán nhân viên phụ trách chung môi trường 01 người, vận hành trạm xử lý nước thải 03 nhân viên vận hành C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 93 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thơng CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.1 Chương trình quản lý mơi trường Lập kế hoạch quản lý, triển khai công tác bảo vệ mơi trường - Có chương trình kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, chi tiết cho quý, năm - Thường xuyên nâng cao nhận thức môi trường cho cán công nhân viên, thông qua hoạt động tổ chức, đoàn thể Qua đó, giáo dục cho người ý thức bảo vệ môi trường - Xây dựng khuôn viên cảnh xung quanh khu vực tạo cảnh quan môi trường xanh sch p - Cam kết thực lắp đặt đồng thiết bị xử lý môi trờng (bụi, khí thải) xây dựng công trình xử lý nớc thải để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trờng trình hoạt động nhà máy cam kết chịu trách nhiệm bồi thờng thiệt hại sẩy cố gây ô nhiễm môi trờng * Chng trình quản lý mơi trường cho dự án xây dựng tổng hợp bảng 29 đây: Bảng 37: Chương trình quản lý giám sát mơi trường Các hoạt động Các tác Các biện pháp giảm thiểu Kinh phí Thời Cơ quan Cơ thực gian thực quan thực động giám sát Các tác Bụi, khí thi Đối với bụi ô nhiễm phơng tiện 30 triệu Trong Công ty Sở TN động (CO, SOx, vận tải gây ra, dùng phơng pháp ng/nm sut thi TNHH & MT; d ỏn NOx, tới nớc, phơng pháp vừa đơn gian hot ESTEC UBND n mụi THC), giản lại có hiệu cao Công ng trng ting n việc đặc biệt cần thiết Phự thời kỳ nắng gắt vào Ninh khụng Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 94 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Tr× - Phó Thä huyện Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Các hoạt động Các tác Các biện pháp giảm thiểu Kinh phí Thời Cơ quan Cơ thực gian thực quan thực động giám sát mùa khô hanh Lập hàng rào khớ xanh xung quanh khu vực vùng đất trống; Thực biện pháp phòng ngừa ứng phó cố môi trờng Trang bị phơng tiện phòng hộ cá nhân, bảo hộ lao động theo quy định Cỏc tác - Nước thải Duy trì vận hành hệ thống thu gom, xử lý 50 triệu Trong Công ty Sở TN động sinh hoạt nước mưa chảy tràn nước thải sinh đồng/năm suốt thời TNHH & MT; dự án nước mưa,… hoạt gian hoạt ESTEC UBND đến môi động huyện trường Phù nước Ninh Các tác Chất thải Các loại bao bì, túi ni non thu 50 triệu Trong Công ty Sở TN động rắn công gom bán cho đơn vị có nhu cầu; đồng/năm suốt thời TNHH & MT; dự nghiệp, chất ChÊt thải rắn sinh hoạt đợc gian hot ESTEC UBND ỏn đến thải rắn sinh thu gom hµng ngµy vµ xư lý ng cht thi hot v cht theo quy định địa ph- rn thi rn ơng; Cht thi rn nguy hại lưu nguy hại,… trữ, thuê đơn vị có chức xử lý huyện Phù Ninh theo quy định Các tác Tác động động đến khác người, tài sản Trong Cơng ty Sở TN tồn lao động, an tồn phòng chống đồng/năm suốt thời TNHH & MT; cháy nổ; phòng ngừa ứng phó cố gian hoạt ESTEC UBND Nhà máy áp dụng biện pháp an mơi trường 50 triệu động huyện Phù Ninh C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 95 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thơng * Kinh phí dự kiến cho hoạt động mơi trường Dự kiến kinh phí cho hoạt động mơi trường q trình hoạt động nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Cơng ty TNHH ESTEC bao gồm kinh phí đảm bảo vận hành kinh phí bảo dưỡng, thay thiết bị xử lý mơi trường; kinh phí trang bị phương tiện bảo hộ lao động: Tổng kinh phí dự kiến 200 triệu đồng/năm 5.2 Chương trình giám sát môi trường Các số liệu kết giám sát định kỳ đánh giá, cập nhật báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường để kiểm tra, giám sát Những kết bất thường phát trình giám sát báo cáo quan chức tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời 5.2.1 Vị trí tần suất giám sát * Giám sát chất lượng khơng khí: = + Giám sát chất lượng khơng khí bên nhà máy: mẫu Vị trí K1: Mẫu khơng khí khu vực xưởng sản xuất tầng K2: Mẫu khơng khí khu vực xưởng sản xuất tầng K3: Mẫu khơng khí khu vực văn phòng K4: Mẫu khơng khí khu vực xử lý nước thải Tạo độ X (m) 236783 236795 236761 236715 Y (m) 564609 564598 564610 564526 * Giám sát chất lượng khí thải: mẫu Vị trí KT1: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 1) KT2: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 2) KT3: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 3) KT4: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 4) KT5: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 5) KT6: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 6) KT7: Mẫu khí thải sau HT xử lý (vị trí 7) Tạo độ X (m) Y (m) 236804 564606 236790 564619 236778 564619 236767 564639 236803 564606 236786 564624 236772 564633 - Chất lượng môi trường khơng khí khu vực sản xuất phải đảm bảo Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 96 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Bỏo cỏo TM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông tiêu chuẩn theo định số 3733/2002/QĐ – BYT Bộ Y tế; Mẫu khí thải đảm bảo quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô (cột B) QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất hữu (cột B); - Tần suất thu mẫu phân tích: tháng/lần diện tích nhà máy - Tiến hành lấy mẫu khơng khí để xác định nồng độ ô nhiễm: tiếng ồn, bụi khí thải (NO2, SO2, CO, H2S), thơng số vi khí hậu khu vực sản xuất Đối với mẫu khơng khí khu vực dây chuyền lắp ráp, sau hệ thống xử lý khí bổ sung thêm thông số toluen ( C6H5CH3), dung môi hữu * Giám sát chất lượng nước thải: 02 mẫu nước thải trước sau hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy Vị trí T1: Mẫu nước thải trước hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy T2: Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy Tạo độ X (m) Y (m) 236707 564530 236703 564514 - Chất lượng nước thải phải đảm bảo quy chuẩn Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn môi trường Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Tần số thu mẫu phân tích: tháng/lần - Tiến hành lấy mẫu nước phân tích theo thơng số: + Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng, pH, TDS, TSS, BOD, COD, NH 4+, NO3-, H2S, Coliform, dầu mỡ động, thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt 5.2.2 Dự trù kinh phí giám sát mơi trường - Dự trù ước tính 50 triệu đồng/năm Sơ đồ dự kiến quan trắc mơi trường ( đính kèm phục lục) C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 97 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ nằm khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ địa bàn xã Tử Đà, An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phù hợp với quy hoạch khu Dự án đầu tư khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quan có thẩm quyền nên báo cáo ĐTM dự án theo Quết định số 2358/QĐ-UBND, ngày 21 tháng năm 2011 dự án công ty lấy tham vấn ý kiến cộng đồng Tuy công ty cam kết thực đầy đủ theo nội dung biện pháp áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nêu Chương IV Báo cáo này, chương trình quản lý giám sát mơi trường nêu Chương V Cam kết thực nêu phần kết luận Báo cáo Cam kết thực trách nhiệm chủ dự án sau báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt theo quy định điều 16 điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bo v mụi trng Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 98 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Nhà máy nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ sau thời gian hoạt động đem lại nhiều lợi ích Kinh tế - xã hội địa phương Việc đầu tư xây dựng Nhà máy nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ khu hạ tầng sản xuất công nghiệp dịch vụ thuộc xã Tử Đà – xã An Đạo – huyện Phù Ninh hướng đúng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội Chính phủ UBND tỉnh Phú Thọ Trong q trình hoạt động nhà máy có tác động tiêu cực đến môi trường Để giảm thiểu ô nhiễm khống chế tác động xấu đến môi trường mức tiêu chuẩn cho phép Công ty đề biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm phòng chống cố môi trường Đồng thời nhà máy thực nghiêm túc chương trình giám sát chất lượng mơi trường trình bày nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn quan quản lý môi trường trình hoạt động sản xuất kinh doanh Kiến nghị Cơng ty TNHH ESTEC Phú Thọ kính đề nghị cấp quản lý địa phương, tỉnh Phú Thọ quan tâm, tạo điều kiện để nhà máy chúng tơi ngày phát triển lớn mạnh Kính trình UBND tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, quan hữu quan quan tâm, xem xét, thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động mơi trường để chúng tơi hồn chỉnh thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật quy định địa phương Cam kết 3.1 Cam kết thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ cam kết thực biện pháp khống C¬ quan t vÊn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng 99 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông chế giảm thiểu tác động xấu giai đoạn cải tạo, xây dựng giai đoạn hoạt động nhà máy nêu cụ thể báo cáo - Cam kết áp dụng biện pháp phòng chống giảm thiểu nhiễm cố rủi ro trình bày báo cáo, đồng thời tăng cường cơng tác đào tạo cán môi trường nhằm nâng cao lực quản lý môi trường, bảo đảm không phát sinh vấn đề gây ô nhiễm môi trường - Cam kết tiến hành thực biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa ứng cứu kịp thời cố môi trường nêu báo cáo ĐTM 3.2 Cam kết thực tất biện pháp, quy định chung bảo vệ mơi trường có liên quan đến nhà máy Công ty TNHH ESTEC Phú Thọ cam kết trình hoạt động nhà máy đảm bảo đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam, bao gồm: - Chất lượng mơi trường khơng khí khu vực sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn theo định số 3733/2002/QĐ – BYT Bộ Y tế - Tiếng ồn, độ rung: Luôn đảm bảo giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT - Nước thải đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải sinh hoạt (cột A) - Chất thải rắn: Các chất thải rắn nguy hại sinh hoạt thu gom, lưu giữ vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Đồng thời, thông qua báo cáo dự án cam kết thực biện pháp bảo vệ môi trường sau - Thực phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường trình hoạt động theo nội dung báo cáo ĐTM, cam kết đảm bảo đạt QCVN môi trường quy định - Thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý trường hợp mà cố xảy - Đối với loại chất thải rắn, Công ty cam kết thu gom, lưu giữ Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng100 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng – ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông xử lý theo quy định Đồng thời cam kết thực lắp đặt đồng thiết bị xử lý mơi trường bụi, khí thải) xây dựng cơng trình xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trình hoạt động cam kết chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẩy cố gây ô nhiễm môi trường xung quanh Chúng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam vi phạm Công ước Quốc tế, Quy chuẩn Việt Nam để xảy cố gây nhiễm mơi trường khu vực C¬ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng101 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng ViƯt Tr× - Phó Thä Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO Tổ chức y tế giới (WHO) – 1993 – Assessment of sources of air, water, and land pollution: A guide to rapid source inventory techniques and their use in formualating environmental control strategies Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA ) - Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors Gs Ts Trần Ngọc Chấn – 1999 – Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải Nguyễn Võ Châu Ngân – 2003 – Ô nhiễm tiếng ồn kỹ thuật xử lý Hoàng Văn Huệ Trần Đức Hạ - 2002 - Xử lý nước thải: Thoát nước tập II Trần Đức Hạ – 2003 – Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa nhỏ Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh – 2003 – Quản lý chất thải nguy hại Một số tài liu tham kho khỏc Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng102 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ Báo cáo ĐTM: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thông PHỤ LỤC KẩM THEO Cơ quan t vấn: Trung tâm Quan trắc Bảo vệ Môi trờng103 Số 1524 - Đại lộ Hùng Vơng Việt Trì - Phú Thọ ... máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thơng CHƯƠNG 1: MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN - “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ... xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thơng nước thiết kế đạt tiêu chuẩn môi trường; hệ thống nhà vệ sinh gắn liền với nhà xưởng, bố trí thành khu vệ sinh nam,... xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị công nghệ thông tin truyền thơng * Quy trình lắp ráp mạch điều khiển: Hơi dung môi vệ sinh bàn lắp ráp Linh kiện hỏng Dán keo vào
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM san xuat linh kien dien tu, DTM san xuat linh kien dien tu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay