Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay

178 30 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:32

Nâng cao hiệu quả giáo dục văn học đường trong trường đại học là điều kiện để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục và đào tạo và nâng cao chất lượng, để đào tạo ra những sinh viên có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế nhất là trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của thị trường lao động trong kỷ nguyên số nền sản xuất của con người đạt đỉnh cao của sự thông minh, với các ứng dụng kỹ thuật sáng tạo không ngừng, với nền tảng công nghệ số, với mạng lưới internet của vạn vật và trí tuệ nhân tạo… Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả chọn: Hiệu quả giáo dục văn học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận án tiến sĩ “Hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội (qua khảo sát số trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật)” hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận án Trần Thị Tùng Lâm Làm lạMỤC LỤCi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu văn hóa học đường giáo dục văn hóa học đường 1.2 Nghiên cứu hiệu hiệu giáo dục văn hoá học đường .25 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu 30 Chương HIỆU QUẢ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO sinh viên ĐẠI HỌC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 35 2.1 Văn hóa học đường giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên đại học 35 2.2 Hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học 50 2.3 Những yếu tố chi phối đến hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên 69 Chương THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN QUA KHẢO SÁT MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH KỸ THUẬT Ở HÀ NỘI HIỆN NAY 79 3.1 Thực trạng giáo dục văn hóa học đường trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội .79 3.2 Hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội 94 3.3 Đánh giá chung hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên vấn đề đặt raNhững vấn đề đặt hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên 116 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY 129125 4.1 Phương hướng nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên 129 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên 134 KẾT LUẬN 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151159 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 161169 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cán nhân viên Chủ nghĩa xã hội Giảng viên Giáo dục văn hóa học đường Hiệu giáo dục văn hóa học đường Sinh viên Văn hóa học đường : CBNV : CNXH : GV : GDVHHĐ : HQGDVHHĐ : SV : VHHĐ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng : Cách tiếp cận khác văn hóa Biểu đồ 2.2.3 : Hệ giá trị trường đại họcTỷ lệ % kết sinh viên rèn luyện (đức dục) 10674 Biểu đồ 3.2.1: Tỷ lệ % xếp tiêu chí mà sinh viên muốn phấn đấu đạt thể HQGDVHHĐ từ tiêu chí tinh thầnBiểu đồ Tỷ lệ % xếp tiêu chí mà sinh viên muốn phấn đấu đạt 99 Biểu đồ 3.2.2a: Tỷ lệ % kết sinh viên rèn luyện (đức dục) 106 Biểu đồ 3.2.2b: Kết học tập sinh viên trường qua hàng năm (tỷ lệ % thể HQGDVHHĐ xét từ tiêu chí thực tiễn) 111 Biểu đồ 3.3.3: Kết học tập của, sinh viên trường qua hàng năm (tỷ lệ % thể HQGDVHHĐ xét từ tiêu chí thực tiễn) .121 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đại hội Đảng XI (năm 2011) thông qua, định hướng phát triển văn hóa: “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, trở thành tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển…” [6; Tr.37] Văn hóa coi yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, làm hài hòa, lành mạnh quan hệ xã hội Từ văn minh sớm nhất, văn hóa ln ln gắn liền với giáo dục giáo dục song hành với văn hóa Ngày nay, đào luyện lực lượng sinh viên phát triển tồn diện đức, trí, thể mỹ vun bồi nguồn lực quý báu đất nước, kiến tạo tiền đồ, tương lai dân tộc Đảng Nhà nước quan tâm đến nhiệm vụ này, phải nghị chuyên đề đạo nhiệm kỳ Đó Nghị hội nghị Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) “Về đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập” Nghị hội nghị Trung ương khóa XI (Nghị số 33-NQ/TW) “Về Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” Hai nghị xác định nội dung giải pháp xây dựng văn hóa người Việt Nam đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển Đây nhiệm vụ trọng tâm, trụ cột công đổi nước ta Trách nhiệm trước hết thuộc ngành giáo dục, giáo dục bậc đại học Để thực tốt nhiệm vụ đó, biện pháp quan trọng xây dựng trường đại học thật trở thành môi trường văn hóa làm giá trị, chuẩn mực hành vi văn hóa thấm sâu chuyển hóa thành phẩm chất lực tốt đẹp sinh viên, định hình nên nhân cách sinh viên phù hợp với mục tiêu giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, thực nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, người Việt Nam theo Nghị Đảng Trên thực tế trường đại học nay, phần lớn sinh viên giữ giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống như: tơn sư trọng đạo, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập; nêu cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, dám đấu tranh chống lại tiêu cực; tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào tương lai đất nước Bên cạnh đó, trước tác động tiêu cực kinh tế thị trường, bùng nổ thông tin qua Internet, mạng xã hội; du nhập ạt trào lưu văn hóa, quan niệm sống lai căng với chống phá, lôi kéo từ hệ tư tưởng thù địch với sản phẩm mang danh văn hóa, phận niên, có sinh viên trường đại học chạy theo lối sống thực dụng, xa lạ với giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vơ tổ chức, vơ kỷ luật… khơng có ý chí vươn lên Tình trạng tội phạm tệ nạn xã hội sinh viên có chiều hướng gia tăng quy mơ, phức tạp tính chất, gây nhức nhối cho gia đình, nhà trường xã hội Nghị Trung ương khóa VIII rõ: “Nhiều biểu tiêu cực lĩnh vực giáo dục, đào tạo làm cho xã hội lo lắng suy thoái đạo lý quan hệ th àầy trò, bè bạn, mơi trường sư phạm xuống cấp; lối sống thiếu lýy tưởng, hoài bão, ăn chơi, nghiện ma túy, tệ nạn xã hội…ở phận học sinh, sinh viên; việc coi nhẹ giáo dục đạo đức, thẩm mỹ coi nhẹ mơn trị, khoa học xã hội nhân văn” [24, tr.47] Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đánh giá: “Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội Chưa giải tốt mối quan hệ tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, dạy chữ dạy người Chương trình, nội dung, phương pháp dạy học lạc hậu, đổi chậm; cấu giáo dục không hợp lý lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút, chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Quản lý nhà nước giáo dục bất cập Xu hướng thương mại hoá sa sút đạo đức giáo dục khắc phục chậm, hiệu thấp, trở thành nỗi xúc xã hội.”[28, tr 167, 168] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020 có đề cập đến vấn đề giáo dục: “Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng khoa học, cơng nghệ chậm Chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục đại học đào tạo nghề cải thiện chậm; thiếu lao động chất lượng cao Hệ thống giáo dục thiếu tính liên thơng, chưa thật hợp lý thiếu đồng Cơng tác phân luồng hướng nghiệp hạn chế Đổi giáo dục, đào tạo có mặt lúng túng Tình trạng cân đối cấu ngành nghề trình độ đào tạo khắc phục chậm, cơng tác đào tạo chưa gắn chặt chẽ với nhu cầu xã hội Cơ chế, sách có mặt chưa phù hợp; xã hội hóa chậm gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút nhiều nguồn lực nhà nước cho phát triển giáo dục, đào tạo Cơ sở vật chất thiếu lạc hậu Chất lượng dạy học vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thấp Đội ngũ nhà giáo cán quản lý chưa đáp ứng yêu cầu.”[32, tr.248- 249] Một nguyên nhân tình trạng nhiều trường tập trung vào việc dạy tri thức, kỹ năng… mà trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực cho sinh viên Kết mơi trường học đường nơi văn hoá đáng coi trọng lại diễn thực trạng thiếu văn hoá Điều chứng tỏ kết giáo dục văn học đường chưa cao, nhận thức văn hóa học đường chưa đúng, giáo dục văn hóa học đường trường đại học chưa thực đạt hiệu Ở Việt Nam nay, giáo dục văn hóa học đường phận công tác tư tưởng Định hướng chuẩn mực phải phù hợp với lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nâng cao hiệu giáo dục văn học đường trường đại học điều kiện để thực tốt mục tiêu giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng, để đào tạo sinh viên có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi xu hội nhập quốc tế điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động kỷ nguyên số sản xuất người đạt đỉnh cao thông minh, với ứng dụng kỹ thuật sáng tạo không ngừng, với tảng công nghệ số, với mạng lưới internet vạn vật trí tuệ nhân tạo… Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn, tác giả chọn: Hiệu giáo dục văn học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội (qua khảo sát số trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật) làm đề tài luận án tiến sĩ Kết nghiên cứu thành cơng ứng dụng nhiều trường đại học đào tạo khối ngành khác nhau, góp thêm lý luận thực tiễn vào hệ thống giải pháp thực đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam Mục đích nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu giáo dục văn hóa học đường, luận án đánh giá thực trạng hiệu giáo dục văn hóa học đường đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, tác giả luận án cần hồn thành nhiệm vụ: - Tổng quan có đánh giá, nhận định tình hình nghiên cứu có liên quan đến hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học - Làm rõ khái niệm, nội dung, biểu đặc trưng văn hóa học đường giáo dục văn hóa học đường trường đại học Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu giáo dục văn học đường cho sinh viên trường đại học - Khảo sát thực tế, phân tích thực trạng văn hóa học đường, giáo dục văn hóa học đường hiệu giáo dục văn học đường sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội Phát nguyên nhân vấn đề đặt giáo dục văn hóa học đường hiệu giáo dục văn học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội - Xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu hiệu giáo dục văn học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội (Khảo sát số trường đào tạo kỹ thuật) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học Hà Nội qua khảo sát trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thành Đô, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội Chủ thể giáo dục VHHĐ cho sinh viên trường đại học, thiết chế văn hóa xã hội, gia đình, bạn bè… Luận án giới hạn phạm vi chủ thể giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Chọn trường đại học Xây dựng Hà Nội, đại học Giao thông vận tải trường tốp đầu đào tạo ngành kỹ thuật (cả lý thuyết thực hành), trường đại học Kiến trúc Hà nội trường đại học đào tạo kỹ thuật liên quan đến nghệ thuật, trường đại Công nghiệp Hà nội trường đào tạo đa ngành, đa cấp đào tạo ngành kỹ thuật theo hướng ứng dụng thực hành, trường đại học Thành đô trường dân lập Thời gian khảo sát thực trạng hiệu giáo dục văn hóa học đường từ 20120 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực sở nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển văn hóa, người điều kiện nay, Luật Giáo dục đại học (2012), Đề án đổi toàn diện giáo dục đào tạo 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung; phương pháp môn liên quan Văn hóa học, Quản lý văn hóa - Tư tưởng, Tâm lý học, Giáo dục học Xã hội học… Các phương pháp cụ thể là: - Phương pháp tiếp cận từ vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ người làm công tác quản lý, công tác trị nhà trường, cơng tác giảng dạy môn lý luận trường đại học - Phương pháp thu thập thơng tin, phân tích tài liệu từ tác phẩm kinh điển, nghị quyết, thị, quy chế, quy định cơng trình khoa học… cập nhật thơng tin chun ngành từ tạp chí chun ngành phương tiện truyền thông khác - Phương pháp điều tra trưng cầu ý kiến cán quản lý, cán Đoàn niên nhà trường, đại diện sinh viên kỳ giao ban Điều tra xã hội học bảng hỏi (anket) - Phương pháp xử lý thơng tin trình bày kết nghiên cứu: phân loại thông tin, hệ thống hóa thơng tin, diễn giải, quy nạp, phương pháp phân tích tổng hợp, lơgic lịch sử; phương pháp so sánh; chứng minh, khái quát hóa, tổng kết kinh nghiệm phương pháp chuyên gia… Đóng góp luận án - Hệ thống hóa tri thức văn hóa học đường, rõ vai trò nội dung văn hóa học đường - Nhận diện giá trị cốt lõi văn hóa học đường trường đại học so sánh với thực tiễn từ có kết luận làm sơ sở để xây dựng phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Rút học có tính lý luận giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên đại học, qua làm sâu sắc hơn, sinh động công tác tư tưởng trường đại học - Xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội Những giải pháp mở rộng sử dụng cho trường đại học khác Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Luận án làm rõ sở lý luận vai trò văn học đường cần thiết phải nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học, thực mục tiêu giáo dục - Đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục văn học đường cho sinh viên trường đại học - Luận án làm tài liệu tham khảo vận dụng nghiên cứu giảng dạy cho chuyên ngành Công tác tư tưởng nói riêng, ngành Chính trị học 160 mức chưa thật đạt mức hài lòng tuyệt đối, nghĩa chưa đạt hiệu mong muốn Hoặc hiệu tinh thần chưa cao, hiệu thực tiễn chưa đạt, chi phí nguồn lực chưa hợp lý Thực trạng đặt vấn đề cần giải muốn nâng cao hiệu GDVHHĐ cho sinh viên trường đại học Hà Nội Từ năm 2012 đến nay, GDVHHĐ cho sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội diễn bối cảnh có nhiều thuận lợi, song có khơng khó khăn tác động từ yếu tố khách quan chủ quan Trong điều kiện ấy, GDVHHĐ cho sinh viên thu nhiều kết đáng ghi nhận, tạo tảng vững góp phần quan trọng vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho xây dựng bảo vệ đất nước điều kiện Tuy nhiên, đem so kết đạt với mục tiêu đào tạo đầu tư, huy động nguồn lực, ưu trường đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội cho thấy, hiệu GDVHHĐ cho sinh viên thấp Nâng cao hiệu GDVHHĐ cho sinh viên gặp phải vấn đề cần giải Đó là, mâu thuẫn mục đích, u cầu GDVHHĐ q trình thực đổi bản, tồn diện gióa dục, đào tạo phát triển văn hóa, người Việt Nam với hạn chế nguồn nhân lực; với bất cập nội dung, hình thức, phương pháp; với biến đổi phức tạp, khó lường lệch lạc xu hướng nhân cách sinh viên; với khó khăn phương tiện, sở vật chất; với tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục bên bên trường đại học Để nâng cao hiệu GDVHHĐ phải tiến hành đồng giải pháp, giải pháp đột phá, khả thi mang lại hiệu cao nguồn lực người với khả sáng tạo, chủ động chủ thể Đó mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm người giáo dục; đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp nhằm trang bị thật nhiều kiến thức mà theo hướng trao truyền kiến thức kiến thức phải trao truyền tình cảm, tâm huyết để kiến thức biến thành niềm tin, trở thành động lực bên điều chỉnh thái độ, hành vi đối tượng giáo dục; phải khơi dậy nhu cầu, lợi ích hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn - xã hội, làm cho việc học, hiểu hành xuất phát từ bên sinh viên; xây dựng trường đại học trở thành mơ hình, thiết chế mẫu mực văn hóa, với quan, ban ngành, địa phương tham gia xây dựng địa bàn an tồn, góp phần đấu tranh ngăn chặn, 161 đẩy lùi tượng tiêu cực, phản văn hóa, phản tiến thâm nhập vào nhà trường vào hệ trẻ Đổi đất nước, hội nhập, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sinh viên Việt Nam phải có đủ lực chun mơn phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu Sự thay đổi điều kiện lịch sử yếu tố định đến vấn đề GDVHHĐ GDVHHĐ yếu tố bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo Nó góp phần quan trọng việc cải cách giáo dục nước nhà Văn hóa ln liền với giáo dục, giáo dục liền với văn hóa Cả hai sản phẩm đặc thù lồi người Để xây dựng văn hóa học đường phải làm nhiều việc, nhiều cách Vạn khởi đầu nan, phải cấp quản lý ngành, lãnh đạo trường có chủ trương, có kế hoạch triển khai, có kiểm tra, nhắc nhỡ, đánh giá, điều kiện tiên Tiếp đến, đội ngũ nhà giáo phải ý giáo dục văn hóa, nhân tố quan trọng Và tất nhiên, phải toàn trường, đến người học, phải trọng đến hình thành phát triển nhân cách văn hóa, yếu tố giữ vai trò định Mỗi cấp học, bậc học có yêu cầu riêng, nội dung riêng, biện pháp đặc thù Trong biện pháp, biện pháp mà trường cần thực trường có hệ giá trị làm chuẩn mực để thành viên đồng thuận, lấy làm mục tiêu phấn đấu, thước đo thành thân, lớp, trường, đặc biệt mặt đạo đức xã hội, giá trị chân cách, điều mà gọi “dạy người” bên cạch “dạy chữ, dạy nghề” Vì vậy, GDVHHĐ cho hệ sinh viên trực tiếp góp phần đáp ứng đòi hỏi trường đại học Để GDVHHĐ có hiệu đòi hỏi quan tầm đồng cấp, ngành, toàn xã hội, trước hết thuộc công tác giáo dục trường đại học 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Ngọc Am (2003), Đổi cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán đảng viên sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hồng Anh (2012), Giáo dục với hình thành phát triển nhân cách sinh viên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Thị Phương Anh, Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Viêt Nam với nhu cầu hội nhập, http://ud.edu.vn/bcns/view/274/151 Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2004), Xây dựng mơi trường văn hóa - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương (2008), Nghiệp vụ tuyên giáo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương (2011), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đđại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đđảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Báo Nhân dân, số 19353 (15/8 / 2008), Nghị Trung ương VII, Khóa X, Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên Hồng Chí Bảo (2011), Vấn đề văn hóa người cương lĩnh (bổ sxung, phát triển 2011) Đảng.Tạp chí tuyên giáo, số 7, tr 36-41 Nguyễn Trần Bạt (2006), Văn hóa người, Nxb Thơng tin, Hà Nội 10 Đào Văn Bình (2010), Văn hóa quản lý điều hành doanh nghiệp thời kỳ đổi Việt Nnam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Giáo dục đại học Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Chương trình hành động thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX nhiệm vụ chủ yếu công tác tư tưởng lý luận tình hình mới, số 6547/CTCT ngày 29/7 13 Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Quy chế công tác học sinh , sinh viên trường đào tạo, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội 163 14 C Mác Ăng-ghen (2002), Toàn tập, tập 9, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Chung (2006), Văn hóa lớp học mơ hình lớp học văn hóa nhà trường đại học nay, (Đề tài nghiên cứu khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội) 16 Nguyễn Viết Chức (chủ biên) (2001), Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa thủ Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Dần (2009), Kinh tế học vi mô, Nxb Tài chính, Hà Nội 18 John Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, Nxb Tri thức, Hà Nội 19 Trương Minh Dục (2011) Quan điểm Đảng ta xây dựng văn hóa, lối sống thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Tạp chí lý luận trị & Truyền thông, số 12, tr 3-6 20 Phạm Vũ Dũng (1996), Văn hóa giao tiếp, Nxb Thanh niên, Hà Nội 21 Nguyễn Bá Dương (2002), Mấy suy nghĩ nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng nay, Tạp chí Cộng sản, (số 32) 22 Hồ Ngọc Đại (2012), Giải pháp đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị Trung ương Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 164 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Báo cáo tổng kết 20 năm thực cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khố XI, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khố XI, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khố XI, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Trần Thị Anh Đào (2009), Công tác tư tưởng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Trần Thị Anh Đào (2010), Cơng tác giáo dục lý luận trị cho sinh viên Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ban Thanh niên trường đại học chuyên nghiệp (1996), Xây dựng môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa trường dạy nghề , Nxb Thanh niên, Hà Nội 36 Phạm Duy Đức (2008), Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Ngơ Đình Giao (1984) Những vấn đề hiệu kinh tế hiệu kinh doanh Nxb ĐH kinh tế quốc dân, Hà Nội 38 Trần Văn Giầu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Jacqnes Hallak (1990), Đầu tư vào tương lai (bản dịch) IIEF, Paris, UNESCO 40 Nguyễn Hồng Hà (2005), Môi trường văn hóa với việc xây dựng lối sống người Việt Nam, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Viện Văn hóa, Hà Nội 165 41.Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm (2003), Phát triển văn hóa xây dựng người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Lưu Đức Hạnh (2011) Khổ học thành tài, Nxb Dân trí, Hà Nội 45 Lương Khắc Hiếu (1996), Về tiêu chuẩn đánh giá hiệu tuyên truyền trị, Tạp chí Tư tưởng văn hoá, (số 8) 46 Lương Khắc Hiếu (chủ biên) (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng, tập 1, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 47 Lương Khắc Hiếu (chủ biên) (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48 Bùi Hiện, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001) Từ điển giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 49 Nguyễn Văn Hộ - Hà Thị Đức (2002), Giáo dục học đại cương, Nxb Giáo dục 50 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2009), Giáo dục lý luận trị cho sinh viên Việt Nam nay, Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, lưu thư viện Học viện Báo chí Tuyên truyền 51 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng quan tình hình niên phong trào niên nhiệm kỳ 2005-2010 52 Hội sinh viên Việt Nam (2013), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018 53 Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội (2013), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018 54 Hà Học Hợi (chủ biên), (2002), Đổi nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác tư tưởng, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 55 Nguyễn Phương Hồng (1997), Thanh niên, học sinh, sinh viên với nghiệp CNH, HĐH đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 166 56 Lương Vị Hùng, Khổng Khang Hoa (Bùi Đức Thiệp dịch), (2008), Triết học giáo dục đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 57 Thế Hùng (2011), Văn hóa ứng xử – kỹ giao tiếp thành cơng, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 58 Đỗ Huy, Trường Lưu (1993), Sự chuyển đổi giá trị văn hóa Việt Nam H., Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 59 Đỗ Huy (2001), Xây dựng mơi trường văn hóa nước ta - Từ góc nhìn giá trị học, Nxb Văn hóa thơng tin 60 Vũ Việt Hưng (2010), “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới”, www.cpv.org.vn, ngày 7/5/2010 61 Ác - môn - đốp A I (chủ biên) (1981), Cơ sở lý luận văn hóa Mác – Lênin, Nxb Văn hóa, Hà Nội 62 Phạm Kiêm Ích (2001), Văn hóa học văn hóa kỷ XX, Viện thông tin khoa học Xã hội, Hà Nội 63 M.S Kagan, Văn hóa học, (1974), Nxb Maxcơva 64 Nguyễn Công Khanh cộng (2009), Văn hóa nhà trường, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 65 Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà (2003), Từ điển Văn hóa - giáo dục Việt Nam, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 66 Trịnh Đình Khơi (2012) Văn hóa sức mạnh nội sinh để phát triển, Tạp chí tuyên giáo, số tr 52-55 67 Gustave Lebon (2009), Tâm lý học đám đơng tâm lý đám đơng phân tích S.Freud, Nxb.Tri thức, Hà Nội 68 Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (1995), Con người nguồn lực người phát triển Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 69 Phan Huy Lê (chủ biên) (1996), Các giá trị truyền thống người Việt Nam (Chương trình KX - 07) 70 Thanh Lê (2000), Văn hóa lối sống, Nxb Thanh niên, Hà Nội 71 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 37, Nxb.Tiến Mat-xcơ-va 72 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb.Tiến Mat-xcơ-va 73 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 12, Nxb.Tiến Mat-xcơ-va 167 74 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 39, Nxb.Tiến Mat-xcơ-va 75 Vũ Khắc Liên (Chủ biên) (1993), Nhân cách văn hóa bảng giá trị Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 76 Phạm Bá Linh, Phạm Thị Minh Nguyệt (2012) Gắn phát triển văn hóa phát huy sắc văn hóa dân tộc với phát triển người Việt Nam tồn diện mục tiêu phát triển bền vững, Tạp chí Triết học, số (254), tr 9-16 77 Trịnh Thị Minh Loan (2005), Một số khái niệm văn hóa, Viện nghiên cứu sư phạm, ĐH sư phạm, Hà Nội 78 Nguyễn Đăng Lục (2005), Vai trò pháp luật q trình hình thành nhân cách, Nxb Tư pháp 79 Trương Lưu (1998), Văn hóa đạo đức tiến xã hội, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 80 C.Mác - Ph.Ăngghen - V.I.Lênin - Xtalin (1976), Bàn giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 81 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 1, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 82 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 3, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 83 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 84 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 6, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 Nguyễn Đức Minh (2003): Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác sinh viên trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, Nxb Thanh niên, Hà Nội 86 Lưu Xuân Mới (2000) Lý luận dạy học đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 87 Phạm Văn Năng (chủ biên), (2002), Công tác tư tưởng giảng dạy lý luận trường đại học cao đẳng nay, Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh 88 Phạm Thanh Nghị (2003), Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực giáo dục đào tạo, Tạp chí Phát triển giáo dục 89 Phạm Đình Nghiệp (2000), Giáo dục tư tưởng cách mạng cho giới trẻ Việt Nam tình hình mới, Nxb Thanh niên, Hà Nội 90 Vũ Hữu Ngoạn (2008), Nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng giai đoạn nay, Tạp chí Lý luận trị, (số 12) 168 91 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (đồng chủ biên), (1997), Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội 92 Đoàn Thị Minh Oanh, (chủ nhiệm) (2008), Xây dựng ý thức tự giáo dục cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nay, đề tài cấp Đại học Quốc gia, Hà Nội 93 Diane E Oliver, Nguyễn Kim Dung (2009): Giáo dục đại học Việt nam giao điểm chất lượng thương mại Thơng tin vấn đề trịxã hội, số 48, Tr 13-26 94 Hà Văn Phan (2000), Tìm hiểu thực trạng, phương pháp giải pháp giáo dục nhân cách sinh viên trường đại học, cao đẳng, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số: B98-36-42, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 95 Hoàng Phê (chủ biên), (1997), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, trung tâm Từ Điển Học 96 Phùng Hữu Phú (2001), Vai trò lãnh đạo Đảng xây dựng mơi trường văn hóa trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 97 Phạm Hồng Quang (2012), Xây dựng hồn thiện mơi trường giáo dục đại học, Tạp chí giáo dục 2012, số 278, tr2-4 98 Quốc hội, Luật giáo dục đại học, 2005 99 Đào Duy Quát (chủ biên) (2010), Công tác tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 100.Đặng Đức Siêu, Hành trình văn hóa Việt Nam (2002), Nxb Lao động, Hà Nội 101.Băng Sơn (1999), Giao tiếp đời thường Nxb Thanh niên, Hà Nội 102.Nguyễn Hồng Sơn, (2010); Biện chứng văn hóa phát triển xã hội trình định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103.Phan Thanh Tá (2002), Về khái niệm đời sống văn hóa nơng thơn, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 4/2002 104.Nguyễn Văn Tạo (2004), Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường, Tạp chí Thương mại, số 10 169 105.Nguyễn Văn Tham, Nguyễn Năng Nam (2012) Bản lĩnh văn hóa Việt Nam trước đòi hỏi dân tộc thời đại, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 334, tr 3-6 106.Văn Đức Thanh (2001), Về xây dựng môi trường văn hóa sở Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 107.Trần Ngọc Thêm (2001), Tìm sắc văn hóa Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh 108.Phùng Văn Thiết (2006), Biến động cấu xã hội - giai cấp vấn đề giáo dục trị cho niên nước ta, Nxb.Quân đội nhân dân, Hà Nội 109.Hữu Thọ - Đào Duy Quát (1999), Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng - văn hố tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 110.Nguyễn Tiến Thơng (2000), Một số vấn đề giao tiếp Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 Võ Văn Thưởng (2008), Phát huy vai trò tuổi trẻ nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, Tạp chí Cộng sản điện tử số 112.Lê Văn Toan (2011), Phát triển văn hóa với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp đất nước, Tạp chí Llý luận trị & Truyền thơng, sơ 5, tr711 113.Nguyễn Thanh Tuấn (2008), Văn hóa ứng xử Việt Nam nay, Nxb Từ điển bách khoa Viện văn hóa, Hà Nội 114.Trần Ngọc Tuệ (1996), Nâng cao hiệu công tác tư tưởng QĐND Việt Nam nay, Luận án Phó Tiến sĩ, Thư viện Học viện Chính trị 115.Cao Xuân Trung (2002), Những điều kiện tâm lý sư phạm nâng cao hiệu giáo dục trị tư tưởng cho quân nhân đơn vị sở nay, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Chính trị Quân 116.Phạm Ngọc Trung (2011), Văn hóa phát triển từ lý luận đến thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 117.Trung tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 170 118.Trung ương Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh (2011), Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 80 năm xây dựng cống hiến trưởng thành, Nxb Thanh Niên, Hà Nội 119.Trung ương Hội sinh viên Việt Nam (2010), Tổng quan tình hình sinh viên, cơng tác hội phong trào sinh viên nhiệm kỳ V (2005- 2010), Nxb Thanh niên, Hà Nội 120.Đào Duy Tùng (1999), Một số vấn đề cơng tác tư tưởng, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 121.Hoàng Thanh Tỳ, Xây dựng mơi trường học tập tích cực cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, kỳ 1-4/2008, tr22-25 122.Nguyễn Quang Uẩn (1995) Giá trị, định hướng giá trị nhân cách giáo dục giá trị, (Chương trình KX - 07-04) 123.Nguyễn Khắc Viện (chủ biên), (1994) Từ điển xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội 124.Viện nghiên cứu Thanh niên, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ tài trẻ (2001), Thế hệ trẻ Việt Nam - Nghiên cứu lý luận thực tiễn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 125.Viện nghiên cứu sư phạm (2008): Văn hóa học đường - yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Đề tài cấp sở 126.Phạm Thái Việt Đào Ngọc Tuấn (2004), Đại cương văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 127.Hồng Vinh (1999), Một số vấn đề lý luận văn hóa thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 128.Huỳnh Khái Vinh (2000), Những vấn đề văn hoá Việt Nam đương đại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 129.Lương Ngọc Vĩnh (2012), Hiệu cơng tác giáo dục Chính trị-Tư tưởng học viên học viện Quân nước ta nay, Luận án tiến sĩ Khoa học Chính trị, Học viện Báo chí & Tuyên truyền 130.Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 131.Văn pháp luật quản lý học sinh, sinh viên (2001) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 171 132.X.I Xrơnitrencô (chủ biên),(1982), Hoạt động tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô, Nxb.Thông tin Lý luận 133.Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 134.Dương Trung Ý (2007), Ý thức trị sinh viên trường đại học cao đẳng địa bàn Hà Nội, đề tài Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh II.Tiếng Anh 135.Erenest C.T Chew& Edwin Lee (1991), A history of Singapore, Oxford Univesity Press, 136.EUA (European University Association)(2006), Quality Culture in European Universities: A Bottom- up Approach, Report on the three rounds of the quality culture project 2002-2006 137.U.D Ehlers (2006), Understanding quality culture Quality in Higher Education, (17), PP.343-363 138.F Gonzles (1978), Lce barg Graphic Organizer University of Texas at Austin 139.http//www.uv.es/EBRIT/macro/macro_5005_29.html, Propaganda 140.Dewey, John (1916/1944) Democracy and Education The Free Press 141.Sergiovanni, Thomas J (2006), Ch Nurturing School Culture and Collaborative Curriculum as Campus Leader 142.Rick Allen Building School Culture in an Age of Accountability Building School Culture, November 2003 | Volume 45 | Number 143.Kent D Peterson and Terrence E Deal, (2006), How Leaders Influence the Culture of Schools 144.Từ điển Lepetit Lasousse, 1999, Paris, Tr57 145.11 Yenming Zhang NIE Nanyang, (2008) Shaping School Culture Technological University Objectives 172 173 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ "Những nhân tố ảnh hưởng đến q trình hồn thiện nhân cách sinh viên đại học- Nguồn nhân lực cao xã hội", Khoa học công nghệ, (12), tr.8689 "Lý luận thực tiễn xây dựng giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học", Giáo dục lý luận, (219), tr.111-114 "Giải pháp nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên nay”, Lý luận trị truyền thơng, (3/ 2015), tr.64-67 "Thực trạng văn hóa học đường trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội hiên nay”, Giáo dục & xã hội, (4/2015), tr.41-43 "Nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên ngành kỹ thuật Hà Nội ”, Giáo dục & xã hội, (11/2015), tr.55-59 PHỤ LỤC ... Văn hóa học đường giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên đại học 35 2.2 Hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên trường đại học 50 2.3 Những yếu tố chi phối đến hiệu giáo dục văn hóa học. .. học đường, giáo dục văn hóa học đường hiệu giáo dục văn học đường sinh viên trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật Hà Nội Phát nguyên nhân vấn đề đặt giáo dục văn hóa học đường hiệu giáo dục văn. .. GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY 129125 4.1 Phương hướng nâng cao hiệu giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên 129 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay, Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay