2 DTM benh vien DK hung vuong da chinh sua bo sung theo y

147 23 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:26

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Xuất xứ của Dự án11.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của Dự án đầu tư11.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư21.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt22. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM32.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật32.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng52.3. Tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường63. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường73.1. Tổ chức thực hiện73.2. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của Dự án84. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường84.1. Các phương pháp ĐTM84.2. Các phương pháp khác9Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN101.1. Tên Dự án101.2. Chủ Dự án101.3. Vị trí địa lý của Dự án101.3.1. Vị trí xây dựng101.3.2. Hiện trạng khu đất111.3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất111.3.2.2. Hiện trạng hệ thống HTKT121.3.3. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội141.4. Nội dung chủ yếu của Dự án151.4.1. Mô tả mục tiêu của Dự án151.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của Dự án161.4.2.1. Các hạng mục công trình chính161.4.2.2. Hạng mục công trình phụ trợ181.4.2.3. Công tác quản lý môi trường tại bệnh viện191.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án221.4.3.1. Biện pháp tổ chức thi công221.4.3.2. Công trình phục vụ thi công221.4.3.3. Mô tả biện pháp thi công221.4.3.4. Phương án cung cấp nguyên vật liệu cho công trình231.4.4. Quy trình hoạt động của bệnh viện231.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị241.4.6. Nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra281.4.6.1. Nhu cầu sử dụng thuốc sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện281.4.6.2. Nhu cầu vật tư y tế sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện341.4.6.3. Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu khác351.4.7. Tiến độ thực hiện Dự án361.4.8. Vốn đầu tư361.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án371.5. Thống kê tóm tắt các thông tin của dự án39Chương 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KNH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN402.1. Điều kiện môi trường tự nhiên402.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất402.1.1.1. Điều kiện địa lý402.1.1.2. Điều kiện địa chất412.1.2. Điều kiện về khí tượng412.1.3. Điều kiện thủy văn452.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí462.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật562.2. Điều kiện kinh tế xã hội xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ562.2.1. Phát triển kinh tế xã hội năm 2016562.2.2. Công tác văn hóa, xã hội572.2.3. Công tác an ninh, quốc phòng58Chương 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN593.1. Đánh giá, dự báo tác động593.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn chuẩn bị Dự án593.1.1.1. Đánh giá tính phù hợp của vị trí Dự án593.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động san gạt, chuẩn bị mặt bằng593.1.2. Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn thi công xây dựng mở rộng bệnh viện và lắp đặt thiết bị663.1.2.1. Nguồn tác động và đối tượng chịu tác động663.1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động673.1.3. Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn bệnh viện hoàn thành mở rộng nâng cấp và đi vào hoạt động ổn định783.1.3.1. Nguồn gây tác động và đối tượng chịu tác động783.1.3.2. Đánh giá tác động793.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án903.1.4.1. Giai đoạn san ủi mặt bằng, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án903.1.4.2. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn bệnh viện hoạt động ổn định923.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ của các kết quả đánh giá, dự báo93Chương 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIÊU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC96VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN964.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án964.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị964.1.1.1. Các biện pháp nghiên cứu, đánh giá về vị trí và hiện trạng khu đất964.1.1.2. Các giải pháp quy hoạch mặt bằng964.1.1.3. Công bố thông tin, phương án thi công và phương án BVMT công khai974.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn san gạt mặt bằng, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị974.1.2.1. Biện pháp quản lý chung974.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực liên quan đến chất thải984.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực không liên quan đến chất thải1014.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn bệnh viện hoàn thành mở rộng nấp và đi vào hoạt động ổn định1024.1.3.1. Biện pháp quản lý chung1024.1.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực liên quan đến chất thải1034.1.3.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực không liên quan đến chất thải1154.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án1184.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án1184.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành120Chương 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG1235.1. Chương trình quản lý môi trường1235.2. Chương trình giám sát môi trường1265.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng1265.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành127Chương 6. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG1296.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng1296.2. Kết quả phản hồi tham vấn cộng đồng1296.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã1296.2.2. Ý kiến của Ủy ban mặt trận tổ quốc1306.3. Kết luận của biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án1306.4. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ Dự án131KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT1321. Kết luận1322. Kiến nghị1323. Cam kết133TÀI LIỆU THAM KHẢO135PHỤ LỤC136 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT -  - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Địa chỉ: Thôn Phượng Hùng 1, Xã Chí Đám – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ (Bản chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định) Phú Thọ, tháng 07 năm 2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT -  - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Địa chỉ: Thơn Phượng Hùng 1, Xã Chí Đám – Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ (Bản chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định) CHỦ DỰ ÁN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG PHÚ THỌ Phú Thọ, tháng 07 năm 2017 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ XÁC NHẬN Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương" thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Phát triển Y học Việt phê duyệt Quyết định số /QĐ-UBND, ngày .tháng .năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Phú Thọ, ngày … tháng … năm 2017 GIÁM ĐỐC BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Xuất xứ Dự án .1 1.1 Tóm tắt xuất xứ, hồn cảnh đời Dự án đầu tư .1 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư 1.3 Mối quan hệ Dự án với quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt 2 Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM 2.1 Các văn pháp luật kỹ thuật 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng .5 2.3 Tài liệu, liệu chủ Dự án tự tạo lập sử dụng q trình đánh giá tác động mơi trường Tổ chức thực đánh giá tác động môi trường 3.1 Tổ chức thực 3.2 Danh sách người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM Dự án .8 Các phương pháp áp dụng trình thực đánh giá tác động môi trường 4.1 Các phương pháp ĐTM 4.2 Các phương pháp khác Chương MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 10 1.1 Tên Dự án .10 1.2 Chủ Dự án 10 1.3 Vị trí địa lý Dự án .10 1.3.1 Vị trí xây dựng 10 1.3.2 Hiện trạng khu đất 11 i BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” 1.3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 11 1.3.2.2 Hiện trạng hệ thống HTKT 12 1.3.3 Mối tương quan Dự án với đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội 14 1.4 Nội dung chủ yếu Dự án 15 1.4.1 Mô tả mục tiêu Dự án 15 1.4.2 Khối lượng quy mô hạng mục Dự án .16 1.4.2.1 Các hạng mục cơng trình .16 1.4.2.2 Hạng mục cơng trình phụ trợ 18 1.4.2.3 Công tác quản lý môi trường bệnh viện 19 1.4.3 Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng hạng mục công trình Dự án 22 1.4.3.1 Biện pháp tổ chức thi công 22 1.4.3.2 Công trình phục vụ thi cơng 22 1.4.3.3 Mô tả biện pháp thi công .22 1.4.3.4 Phương án cung cấp nguyên vật liệu cho cơng trình 23 1.4.4 Quy trình hoạt động bệnh viện 23 1.4.5 Danh mục máy móc, thiết bị 24 1.4.6 Nguyên, nhiên liệu đầu vào sản phẩm đầu 28 1.4.6.1 Nhu cầu sử dụng thuốc sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện 28 1.4.6.2 Nhu cầu vật tư y tế sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện 34 1.4.6.3 Nhu cầu sử dụng điện, nước, nhiên liệu khác .35 1.4.7 Tiến độ thực Dự án 36 1.4.8 Vốn đầu tư 36 1.4.9 Tổ chức quản lý thực Dự án 37 1.5 Thống kê tóm tắt thơng tin dự án 39 Chương ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KNH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 2.1 Điều kiện môi trường tự nhiên 40 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất .40 2.1.1.1 Điều kiện địa lý .40 ii BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” 2.1.1.2 Điều kiện địa chất 41 2.1.2 Điều kiện khí tượng .41 2.1.3 Điều kiện thủy văn 45 2.1.4 Hiện trạng chất lượng thành phần môi trường đất, nước, khơng khí 46 2.1.5 Hiện trạng tài nguyên sinh vật 56 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 56 2.2.1 Phát triển kinh tế xã hội năm 2016 56 2.2.2 Công tác văn hóa, xã hội 57 2.2.3 Công tác an ninh, quốc phòng 58 Chương ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 59 3.1 Đánh giá, dự báo tác động 59 3.1.1 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn chuẩn bị Dự án .59 3.1.1.1 Đánh giá tính phù hợp vị trí Dự án 59 3.1.1.2 Đánh giá tác động hoạt động san gạt, chuẩn bị mặt 59 3.1.2 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn thi công xây dựng mở rộng bệnh viện lắp đặt thiết bị 66 3.1.2.1 Nguồn tác động đối tượng chịu tác động 66 3.1.2.2 Đánh giá, dự báo tác động .67 3.1.3 Đánh giá, dự báo tác động giai đoạn bệnh viện hoàn thành mở rộng nâng cấp vào hoạt động ổn định 78 3.1.3.1 Nguồn gây tác động đối tượng chịu tác động 78 3.1.3.2 Đánh giá tác động 79 3.1.4 Đánh giá, dự báo tác động gây nên rủi ro, cố Dự án 90 3.1.4.1 Giai đoạn san ủi mặt bằng, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị dự án 90 3.1.4.2 Rủi ro, cố giai đoạn bệnh viện hoạt động ổn định 92 3.2 Nhận xét mức độ chi tiết, độ kết đánh giá, dự báo 93 Chương BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIÊU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 96 iii BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN .96 4.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án 96 4.1.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án giai đoạn chuẩn bị 96 4.1.1.1 Các biện pháp nghiên cứu, đánh giá vị trí trạng khu đất .96 4.1.1.2 Các giải pháp quy hoạch mặt .96 4.1.1.3 Công bố thông tin, phương án thi công phương án BVMT công khai .97 4.1.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án giai đoạn san gạt mặt bằng, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị .97 4.1.2.1 Biện pháp quản lý chung .97 4.1.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực liên quan đến chất thải 98 4.1.2.3 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực không liên quan đến chất thải 101 4.1.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực giai đoạn bệnh viện hoàn thành mở rộng nấp vào hoạt động ổn định .102 4.1.3.1 Biện pháp quản lý chung .102 4.1.3.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực liên quan đến chất thải 103 4.1.3.3 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực không liên quan đến chất thải 115 4.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố Dự án 118 4.2.1 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố Dự án giai đoạn thi công xây dựng Dự án 118 4.2.2 Biện pháp quản lý, phòng ngừa ứng phó rủi ro, cố Dự án giai đoạn vận hành 120 Chương CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 123 5.1 Chương trình quản lý mơi trường 123 5.2 Chương trình giám sát mơi trường 126 5.2.1 Chương trình giám sát mơi trường giai đoạn thi cơng xây dựng 126 iv BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” 5.2.2 Chương trình giám sát mơi trường giai đoạn vận hành 127 Chương THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 129 6.1 Tóm tắt trình tổ chức thực tham vấn cộng đồng 129 6.2 Kết phản hồi tham vấn cộng đồng .129 6.2.1 Ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã .129 6.2.2 Ý kiến Ủy ban mặt trận tổ quốc .130 6.3 Kết luận biên họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp Dự án 130 6.4 Ý kiến phản hồi cam kết chủ Dự án .131 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 132 Kết luận 132 Kiến nghị 132 Cam kết 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO .135 PHỤ LỤC 136 v BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BHYT BTNMT BVMT BXD BYT CBCNV CĐHA CHXHCNVN CP CTR CTYT KCB KCN KH & CN KPH KTXH HTKT NTBV PCCC QCVN QL TCCP TCMT TCVN TDCN TW UBMTTQ UBND WHO Bảo hiểm y tế Bộ Tài nguyên Môi trường Bảo vệ môi trường Bộ Xây dựng Bộ Y tế Cán công nhân viên Chuẩn đốn hình ảnh Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cổ phần Chất thải rắn Chất thải y tế Khám chữa bệnh Khu công nghiệp Khoa học & Công nghệ Không phát Kinh tế Xã hội Hạ tầng kỹ thuật Nước thải bệnh viện Phòng cháy chữa cháy Quy chuẩn Việt Nam Quốc lộ Tiêu chuẩn cho phép Tiêu chuẩn môi trường Tiêu chuẩn Việt Nam Thăm dò chức Trung ương Ủy ban Mặt trận tổ quốc Uỷ ban nhân dân Tổ chức y tế giới vi BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tọa độ điểm giới hạn khu đất mở rộng 10 Bảng 1.2 Cơng trình bệnh viện đa khoa Hùng Vương .11 Bảng 1.3 Các cơng trình nâng cấp, xây diện tích cấp 17 Bảng 1.4 Các cơng trình xây diện tích đất mở rộng 17 Bảng 1.5 Danh mục máy móc tham gia thi công 23 Bảng 1.6 Máy móc, thiết bị bệnh viện 24 Bảng 1.7 Máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư bổ sung 26 Bảng 1.8 Danh mục thuốc sử dụng theo tháng bệnh viện 28 Bảng 1.9 Danh mục vật tư y tế sử dụng theo tháng bệnh viện 34 Bảng 1.10 Nhu cầu điện, nước, nhiên liệu phục vụ bệnh viện 35 Bảng 1.11 Bảng tổng hợp vốn đầu tư giai đoạn mở rộng Dự án 36 Bảng 1.12 Tóm tắt thơng tin dự án 39 Bảng 2.1 Nhiệt độ trung bình hàng tháng qua năm Trạm Phú Hộ .42 Bảng 2.2 Số nắng hàng tháng qua năm trạm Phú Hộ 43 Bảng 2.3 Lượng mưa hàng tháng qua năm trạm Phú Hộ 43 Bảng 2.4 Độ ẩm trung bình hàng tháng qua năm trạm Phú Hộ 44 Bảng 2.5 Mực nước sơng Lơ bình qn tháng trạm Vụ Quang .45 Bảng 2.6 Chất lượng khơng khí xung quanh khu vực Dự án 48 Bảng 2.7 Chất lượng khơng khí khu vực bệnh viện hoạt động .49 Bảng 2.8 Thành phần ô nhiễm nước thải bệnh viện đa khoa Hùng Vương 51 Bảng 2.9 Chất lượng môi trường nước mặt 52 Bảng 2.10 Chất lượng môi trường nước ngầm 53 Bảng 2.11 Kết phân tích chất lượng đất 54 Bảng 3.1 Nguồn gây tác động, đối tượng chịu tác động giai giải phóng mặt .60 Bảng 3.2 Hệ số số chất ô nhiễm loại xe vận tải 61 Bảng 3.4 Định mức tiêu thụ lượng máy móc thi cơng .62 Bảng 3.5 Tải lượng bụi khí thải ô nhiễm máy thi công 63 Bảng 3.6 Định mức chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 64 Bảng 3.7 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt - giai đoạn thi công 64 Bảng 3.8 Mức ồn phát sinh máy móc, thiết bị 65 Bảng 3.9 Nguồn gây tác động, đối tượng chịu tác động giai đoạn thi công xây dựng 66 Bảng 3.10 Tải lượng chất ô nhiễm phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 68 Bảng 3.11 Định mức tiêu thụ lượng máy móc thi cơng .68 Bảng 3.12 Tải lượng bụi khí thải nhiễm máy móc thi cơng, lắp đặt thiết bị 69 Bảng 3.13 Tỷ trọng chất nhiễm q trình hàn kim loại .69 vii BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” chồng không lớp, chiều cao lô hàng không m), lối lơ hàng hóa tối thiểu 1,5 m Từng lô hàng đánh dấu ghi bảng tên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát Trong trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, phuy cal chứa đựng hóa chất để đảm bảo khơng có tượng nứt vỡ thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh tượng rò rỉ tràn đổ Nếu phát có tượng nứt vỡ, rách thủng phải để riêng xử lý trước cho nhập kho - Đối với khu vực chứa hóa chất cần phải lưu ý vấn đề sau: lưu trữ hóa chất bao bì kín, bảo quản nơi khơ ráo, thống mát, tránh xa nguồn nhiệt nguồn đánh lửa Không lưu trữ sàn gỗ Thùng chứa hóa chất nguy hiểm dư lượng hóa chất (hơi, chất lỏng) Quan sát tất cảnh báo biện pháp phòng ngừa liệt kê cho sản phẩm Khi xảy cố tràn đổ rò rỉ hóa chất cần phải thực biện pháp phòng ngừa, ứng phó sau: - Khi tràn đổ, dò rỉ mức nhỏ: hủy bỏ tất nguồn đánh lửa, thông gió diện tích tràn đổ hóa chất, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước tiến hành xử lý, thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín; - Khi tràn đổ, dò rỉ lớn diện rộng: hủy bỏ tất nguồn đánh lửa, thơng gió khu vực rò rỉ tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất Thu hồi hóa chất tràn đổ chứa thùng chứa chất thải hóa học kín Sử dụng phương pháp thu hồi khơng tạo bụi hóa chất Nước rửa làm khu vực tràn đổ rò rỉ khơng xả hệ thống thoát nước chung Ngăn ngừa bụi hóa chất giảm thiểu tán xạ nước phun ẩm f) Sự cố hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện lập kế hoạch, lịch trình vận hành, công tác kiểm tra quản lý thống từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành … phải thực tốt giảm mức độ rủi ro xuống thấp 122 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Chương CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Phần nội dung đề xuất biện pháp quản lý giám sát, quan trắc môi trường nhằm đảm bảo thực có hiệu biện pháp bảo vệ môi trường nêu chương đồng thời kịp thời phát khiếm khuyết trình thực biểu suy thối, nhiễm mơi trường Dự án gây để điều chỉnh, ngăn chặn Do chương trình quản lý giám sát mơi trường đảm bảo nguyên tắc sau: - Những đề xuất góc độ quản lý môi trường phải cụ thể phù hợp với trình độ tổ chức, quản lý sở - Những đề xuất giám sát môi trường tập trung vào thành phần môi trường, tiêu môi trường chịu tác động Dự án - Nêu lên dự tốn kinh phí cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động nói 5.1 Chương trình quản lý mơi trường Với tầm quan trọng cơng tác quản lý mơi trường nêu trên, chương trình quản lý môi trường cần đề cập đến hoạt động sở góc độ bảo vệ mơi trường thơng thường bao gồm: - Mơ hình tổ chức, cấu nhân cho công tác quản lý môi trường - Lập kế hoạch quản lý, triển khai công tác bảo vệ môi trường tương ứng cho giai đoạn: chuẩn bị mặt bằng, thi công công trình vận hành cơng trình - Kế hoạch đào tạo, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường 123 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Bảng 5.1 Chương trình quản lý mơi tường Giai đoạn Các hoạt hoạt động động Dự Dự án án San gạt mặt bằng, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị Dự án Các tác động môi trường Kinh phí thực Các cơng trình, biện pháp bảo cơng vệ mơi trường trình, biện pháp BVMT Thời gian Trách nhiệm Trách nhiệm thực tổ chức thực giám sát hoàn thành Vận - Bụi; khí thải - Tiếng ồn, - Phương tiện vận chuyển vật chuyển liệu rời phải che phủ nguyên vật rung; quy cách; liệu xây - Không sử dụng phương tiện dựng; cũ, chở trọng tải; - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; - Phun nước dập bụi khu vực đường vào công trường; - Chỉ hoạt động thời gian từ 6h sáng đến 21h đêm Nằm chi phí thi cơng xây dựng Q II/2017 đến Quý IV/2017 - Đơn vị thi công - Chủ Dự án - Chủ Dự án Hoạt động - Bụi, khí thải; thi cơng xây - Nước thải xây dựng; dựng - Tiếng ồn, rung động; Nằm chi phí thi cơng cơng trình Q II/2017 đến Q IV/2017 - Đơn vị thi công - Chủ Dự án - Chủ Dự án - Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ - Sử dụng máy móc thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có thiết bị giảm âm; - Xây dựng hàng rào chắn xung quanh khu vực thi công; - Phun nước định kỳ khu 124 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Giai đoạn Các hoạt hoạt động động Dự Dự án án Vận hành Hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện Nước mưa chảy tràn Kinh phí thực Thời gian Các cơng trình, biện pháp bảo công thực vệ môi trường trình, biện hồn thành pháp BVMT vực cơng trường; - Máy móc, phương tiện bảo dưỡng định kỳ; - Hoạt động thi công theo thời gian quy định; - Nước thải y tế - Xây dựng hệ thống thu gom, - Xây hệ - Xây dựng - Chất thải rắn xử lý nước thải tập trung; thống xử lý quý sinh hoạt, - Lưu giữ chất thải khu nước thải: III/2017 CTYT thông chứa xây dựng; 1.500 triệu - Đưa vào sử thường - Thuê đơn vị có chức xử - Chi phí quản dụng vào cuối - Chất thải lý chất thông thường, chất thải lý chất thải rắn: IV/2017 nguy hại nguy hại theo quy định 20 triệu/năm - Tăng hàm - Xây dựng lượng chất ô - Xây dựng hệ thống hố ga thu 200 triệu quý nhiễm đến nước cống thoát nước mưa III/2017 nguồn tiếp cục cơng trình - Đưa vào sử nhận dọc đường nội bộ; dụng vào cuối IV/2017 Các tác động môi trường Trách nhiệm Trách nhiệm tổ chức thực giám sát - Chủ Dự án - Chủ Dự án - Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ - Chủ Dự án - Chủ Dự án - Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ 125 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” 5.2 Chương trình giám sát mơi trường 5.2.1 Chương trình giám sát mơi trường giai đoạn thi cơng xây dựng Bảng 5.2 Giám sát chất lượng môi trường giai đoạn thi công dự án STT 1 Nội dung quan trắc Điểm quan trắc (mã số, địa danh, tọa độ) Thông số quan trắc Quan trắc Số điểm giám sát khí thải: 03 điểm Vi khí hậu, độ ồn, Bụi, SO2, CO, chất lượng - Khu vực thi cơng diện tích NO2, VOCs (Các thơng số quan trắc khí thải đất cấp ban đầu; so sánh với TCVSLĐ - Khu vực thi công diện tích 3733/2002/QĐ – BYT Bộ Y tế) đất cấp mở rộng; Tần suất quan trắc Kinh phí dự kiến (1 năm) Trách nhiệm thực tháng/ triệu đồng Bệnh viện lần (trong Đa khoa thời gian Hùng Vương thi công xây dựng) - Khu vực chứa nguyên vật liệu thi công + Chất lượng Số điểm giám sát nước thải: pH, SS, COD, BOD5, NH4 , Fe, Zn, nước thải điểm (Nước thải thi công xây Pb, As, Dầu mỡ, Coliform (Các dựng) thông số quan trắc so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) tháng/ lần (trong thời gian thi công xây dựng) triệu đồng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương 126 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Chất thải rắn - Chất thải sinh hoạt công nhân xây dựng; - Chất thải rắn xây dựng thông Thành phần, khối lượng theo tháng thường; - Chất thải nguy hại tháng / triệu đồng Bệnh viện lần (trong Đa khoa thời gian Hùng Vương thi cơng xây dựng) 5.2.2 Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành Bảng 5.3 Giám sát chất lượng môi trường giai đoạn vận hành Dự án STT 1 Nội dung quan trắc Điểm quan trắc (mã số, địa danh, tọa độ) Thông số quan trắc Quan trắc Số điểm giám sát khí thải: chất lượng điểm khí thải K1: Khoa hồi sức tích cực (khu vực trung tâm bệnh viện); Tần suất quan trắc Nhiệt độ, độ ồn, SO2, CO, NO2, CnHm, tháng/ NH3, HCHO (Các thông số quan trắc so lần sánh với TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT Bộ Y tế) Kinh phí dự kiến (1 năm) Trách nhiệm thực 12 triệu đồng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương K2: Cổng bệnh viện (điểm đầu hướng gió chủ đạo); K3: Khu xử lý nước thải (điểm cuối hướng gió chủ đạo); K4: Khu lưu giữ chất thải rắn, K5: Khoa ngoại + điều trị 127 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” (điểm đầu vng góc với hướng gió chủ đạo); K6: Khu nhà chung cư cho cán (điểm cuối vng góc với hướng gió chủ đạo) Chất lượng Số điểm giám sát nước thải: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, Nitrat tháng / nước thải điểm (NO3-), phốtphat (PO43-), H2S, dầu mỡ, lần - NT1: Nước thải trước xử lý tổng Coliform, Salmonella, Shigella; Vibrio cholerae (Các thông số quan (bể điều hòa) so sánh với QCVN - NT2: Nước thải đầu hệ trắc thống xử lý nước thải bệnh 28:2010/BTNMT) 10 triệu đồng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương viện; Chất thải rắn - Chất thải sinh hoạt; - Chất thải rắn y tế không nguy Thành phần, khối lượng theo tháng hại; tháng / triệu đồng Bệnh viện lần Đa khoa Hùng Vương - Chất thải y tế nguy hại 128 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Chương THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.1 Tóm tắt q trình tổ chức thực tham vấn cộng đồng Theo quy định Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 23 tháng 06 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo yêu cầu Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư gửi văn xin góp ý kiến tới Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường nơi thực Dự án Nội dung văn thông báo nội dung Dự án, tác động xấu môi trường Dự án, biện pháp giảm thiểu tác động xấu dự kiến áp dụng đề nghị quan cho ý kiến phản hồi văn 6.2 Kết phản hồi tham vấn cộng đồng Sau ý kiến quan báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư “Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương” thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 6.2.1 Ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã Ý kiến tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội sức khỏe cộng đồng: UBND xã Chí Đám đồng ý với nội dung Báo cáo ĐTM dự án Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương theo quy định Nhà nước Ý kiến biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Nhất trí với biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường tự nhiên sức khỏe cộng đồng trình hoạt động Bệnh viện đưa Kiến nghị Công ty TNHH Phát triển Y học Việt: - Trong trình hoạt động Bệnh viện, việc thực biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường cần thiết Đề nghị Công ty cần thực thường xuyên có chế độ báo cáo định kỳ trình quan ban ngành quy định 129 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” - Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai biện pháp người kỹ thuật nhằm giảm thiểu đến mức thấp tác động có hại đến môi trường - Đề nghị Công ty phối hợp với đơn vị có chức chun mơn để hồn thiện báo cáo ĐTM dự án Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương - Phối hợp với quan chức địa phương để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tránh nguy lây nhiễm dịch bệnh trình hoạt động Bệnh viện 6.2.2 Ý kiến Ủy ban mặt trận tổ quốc Ý kiến tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Qua xem xét công văn báo cáo ĐTM kèm theo, UBMTTQ xã Chí Đám đồng ý với nhận định, phân tích tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng liên quan tới hoạt động Bệnh viện Ý kiến biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Sau xem xét tác động tiêu cực nêu, UBMTTQ xã Chí Đám đồng ý với biện pháp giảm thiểu trình bày báo cáo ĐTM dự án Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương Kiến nghị Công ty TNHH Phát triển Y học Việt: - Tuân thủ quy định môi trường hành thực biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, biện pháp đảm bảo an toàn nêu báo cáo; - Trong q trình hoạt động Bệnh viện, đề nghị khơng làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt người dân địa phương, công ty ưu tiên tuyển dụng em địa phương làm việc Bệnh viện - Đề nghị Công ty triển khai Dự án theo tiến độ, tránh ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt người dân địa phương 6.3 Kết luận biên họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp Dự án - Nhất trí chủ trương cho phép Công ty TNHH Phát triển Y học Việt đầu tư Dự án “Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương” Thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Đề nghị chủ Dự án phối hợp với đơn vị có chức chun mơn để hồn thiện báo cáo ĐTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 130 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” - Trong trình hoạt động Bệnh viện, việc thực biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường cần thiết Đề nghị Công ty cần thực thường xuyên có chế độ báo cáo định kỳ trình quan ban ngành quy định - Đề nghị Cơng ty phối hợp với đơn vị có chức chun mơn để hồn thiện báo cáo ĐTM dự án Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương - Phối hợp với quan chức địa phương để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tránh nguy lây nhiễm dịch bệnh trình hoạt động Bệnh viện 6.4 Ý kiến phản hồi cam kết chủ Dự án Đối với ý kiến đóng góp UBND UBMTTQ xã Chí Đám, bệnh viện xin cảm ơn ủng hộ cấp quyền địa phương việc thực Dự án Bệnh viện xin tiếp thu cam kết thực theo ý kiến đóng góp UBND, UBMTTQ đại diện cộng đồng dân cư xã Chí Đám Cụ thể: - Bệnh viện ưu tiên tuyển lao động người địa phương đáp ứng điều kiện theo quy định Bộ luật lao động - Thực tốt chế độ với người lao động địa phương; - Thực chế độ sách xã hội địa phương: hàng năm bệnh viện có trách nhiệm nghĩa vụ tham gia đóng góp vào quỹ hỗ trợ, tài trợ sách xã hội theo yêu cầu UBND, UBMTTQ xã Chí Đám; - Cam kết thực nghiêm túc công tác bảo vệ mơi trường Trong q trình tiến hành xây dựng đầu tư hoạt động, bệnh viện thực quy định nhà nước môi trường, đảm bảo tiêu chất thải, tiếng ồn, bụi theo quy định pháp luật bảo vệ mơi trường Việt Nam Đồng thời tham gia kinh phí thực bảo vệ môi trường hàng năm địa phương theo yêu cầu UBND xã Chí Đám; - Thực cơng tác trật tự an ninh quốc phòng địa phương: bệnh viện cam kết đảm bảo trật tự, an ninh khu vực bệnh viện quản lý, tham gia phối hợp thường xuyên với quyền địa phương tổ chức đảm bảo trật tự an ninh toàn địa bàn - Tổ chức giám sát, kiểm sốt chặt chẽ biện pháp bảo vệ mơi trường khác nêu báo cáo ĐTM 131 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận Dự án đầu tư “Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương” thơn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vào hoạt động đem lại nhiều lợi ích cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đoan Hùng nói riêng tỉnh Phú Thọ nói chung Việc xây dựng vào hoạt động Dự án gây số tác động xấu tới môi trường khơng có biện pháp giảm thiểu Các tác động là: - Có thể tạo nên bất ổn định an ninh trật tự xã hội gia tăng tập trung dân số khu vực Dự án; - Gia tăng nhiễm mơi trường khơng khí, tiếng ồn, nước thải q trình thi cơng xây dựng tới môi trường xung quanh - Gây ô nhiễm môi trường nước thải y tế chất thải rắn y tế Tuy nhiên, đánh giá, dự báo chương 3, tác động xấu tới môi trường khu vực Dự án không lớn Chủ dự án cam kết thực nghiêm chỉnh biện pháp giảm thiểu đề xuất báo cáo đánh giá tác động môi trường (chương 4), cam kết hoạt động Dự án đảm bảo tiêu chuẩn môi trường hành Cụ thể, Công ty cam kết thực hiện: - Các biện pháp giảm thiểu nhiễm mơi trường nước, khơng khí, tiếng ồn độ rung giai đoạn chuẩn bị Dự án; - Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trình hoạt động bệnh viện; - Đảm bảo thực tốt chương trình quản lý giám sát mơi trường đề xuất q trình thi cơng xây dựng tồn q trình hoạt động bệnh viện Kiến nghị Để tạo điều kiện triển khai thực Dự án theo kế hoạch tiến độ, kính đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ xem xét, thẩm định cấp định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án; Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Phú Thọ, quyền địa phương có kế hoạch quản lý giám sát môi trường thường xuyên khu vực Dự án, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước Việt Nam 132 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” Cam kết Trong trình thực Dự án đầu tư “Mở rộng nâng cấp bệnh viện đa khoa Hùng Vương”, Chủ đầu tư cam kết thực nghiêm túc vấn đề sau: - Trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ đầu tư cam kết thực biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động khu vực thực Dự án: + Tổ chức lao động vệ sinh môi trường tốt để tránh gây ô nhiễm môi trường công nhân máy móc, thiết bị xây dựng gây ra; + Thu gom xử lý loại chất thải rắn, chất thải dầu mỡ phát sinh giai đoạn xây dựng; + Quản lý, giáo dục tốt công nhân mối quan hệ với người dân địa phương; - Trong trình hoạt động bệnh viện, Chủ đầu tư cam kết: + Tiến hành xử lý loại nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi theo đề xuất Chương Báo cáo ĐTM nhằm giảm thiểu tới mức thấp tác động môi trường Dự án; + Tiến hành quan trắc định kỳ ảnh hưởng tới mơi trường xung quanh có biện pháp xử lý kịp thời xảy ảnh hưởng đáng kể tới môi trường - Trong trình hoạt động bệnh viện, Chủ đầu tư cam kết thực đầy đủ văn pháp luật bảo vệ môi trường, quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam môi trường như: + Tiếng ồn độ rung xung quanh Dự án nằm giới hạn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT; + Khơng khí bên hàng rao bệnh viện theo QĐ 3733/2002 Bộ Y tế; + Nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) trước thải vào nguồn tiếp nhận khu vực; - Chủ đầu tư cam kết thực đầy đủ kế hoạch quản lý mơi trường, chương trình giám sát quan trắc chất lượng môi trường suốt trình thực Dự án Chủ đầu tư cam kết đảm bảo nguồn lực nhân sự, thiết bị tài cho cơng tác bảo vệ mơi trường Dự án; - Chủ đầu tư cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn tài cho việc vận hành hệ thống xử lý mơi trường, chương trình quản lý, giám sát môi trường tập huấn an toàn lao động 133 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” - Chủ đầu tư cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam không vi phạm Công ước Quốc tế, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam; - Chủ đầu tư khắc phục đền bù để xảy cố gây ô nhiễm môi trường 134 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Ngọc Đăng, 2000, Mơi trường khơng khí, NXB khoa học kỹ thuật [2] Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 2002, Bộ Y tế, năm [3] Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2015, Cục thống kê tỉnh Phú Thọ [4] Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – A guide to rapid source inventory techniques and thier Use in Formulating Environmental Control Strategies – WHO, Geneve, 1993 [5] 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001 [6] D.J Martin, "Ground Vibrations from Impact Pile Driving during Road Construction," Supplementary Report 544, United Kingdom Department of the Environment, Department of Transport, Transport and Road Research Laboratory, 1980 [7] J.F Wiss, "Vibrations During Construction Operations," Journal of Construction Division, Proc American Society of Civil Engineers, 100, No CO3, pp 239 - 246, September 1974 [8] David A Towers, "Ground-borne Vibration from Slurry Wall Trench Excavation for the Central Artery/Tunnel Project Using Hydromill Technology," Proc InterNoise 95, Newport Beach, CA, July 1995 [9] Swiss Consultants for Road Construction Association, "Effects of Vibration on Construction," VSS-SN640-312a, Zurich, Switzerland, April 1992 [10] olt et al (1971, 1987); Western Highway Institute (1971); WSDOT (1991); LSA Associates (2002) [11] Medcalf & Eddy, Wastewater Engineering 135 BÁO CÁO ĐTM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “MỞ RỘNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG” PHỤ LỤC Bản văn pháp lý liện quan tới Dự án Phiếu kết quan trắc trạng môi trường Dự án Bản văn liên quan tới tham vấn cộng đồng Sơ đồ vẽ liên quan đến Dự án 136 ... 24/2016/TT-BYT ng y 30/6/2016 Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc; - Thông tư số 26/2016/TT-BYT ng y 30/6/2016 Bộ Y tế quy định quy chuẩn... 31/2013/TT-BYT ng y 15/10/2013 Bộ Y tế quy định quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện; - Thông tư số 43/2013/TT-BYT ng y 11/2/2013 Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến... Quyết định số 02/QĐHN-BYT ng y 4/10/2013 Bộ Y tế việc triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt bảo quản thuốc” - Quyết định số 335/QĐ-BTNMT ng y 12/3/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường việc bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 DTM benh vien DK hung vuong da chinh sua bo sung theo y, 2 DTM benh vien DK hung vuong da chinh sua bo sung theo y

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay