Ứng dụng marketing xã hội trong hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tại các phường thuộc quận thanh xuân

79 39 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 08:25

Marketing xã hội đã và đang được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực xã hội và đạt được nhiều thành công, xong việc vận dụng marketing xã hội vào trong hoạt động của Đoàn là một việc làm hoàn toàn mới mẻ trong tổ chức Đoàn và với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Nguyên là một cán bộ Đoàn chuyên trách tại Quận Thanh Xuân tôi nhận thấy sự cần thiết của việc vận dụng những lý thuyết Marketing vào thực tế công tác Đoàn tại Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội. Đó là lý do tôi chọn đề tài:“Ứng dụng Marketing xã hội trong hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại các phường thuộc Quận Thanh Xuân” VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN THANH XUÂN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN THANH XUÂN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN AN HÀ HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT MARKETING XÃ HỘI VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MARKETING XÃ HỘI 1.2 NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH DƯỚI GÓC ĐỘ MARKETING XÃ HỘI .10 1.3 VẬN DỤNG MARKETING XÃ HỘI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH 17 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TN QUẬN THANH XUÂN DƯỚI QUAN ĐIỂM MARKETING XÃ HỘI .25 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH QUẬN THANH XUÂN 25 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN THANH XUÂN 25 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HCM QUẬN THANH XUÂN 46 3.1 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN THANH XUÂN 46 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN QUẬN THANH XUÂN 62 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ TNCS : Thanh niên cộng sản TN : Thanh niên CSVN : Cộng sản Việt Nam BCH : Ban chấp hành TƯ : Trung ương HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân THPT : Trung học phổ thông TCCN&DN : Trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề CNVC : Công nhân viên chức LLVT : Lực lượng vũ trang DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1: Quy trình xây dựng, thực chương trình marketing xã hội Hình 1.2 Các yếu tố chi phối hành vi 18 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Quận đoàn Thanh Xuân 27 Hình 2.2: Kênh phân phối hoạt động niên 40 Bảng 2.1 Báo cáo số liệu Đoàn viên niên Quận Thanh Xuân 26 Bảng 2.2: Báo cáo số liệu xây dựng tổ chức Đoàn .28 Bảng 2.3: Báo cáo số liệu phân loại đoàn viên .28 Bảng 2.4: Báo cáo số liệu kết phân loại sở đoàn .29 Bảng 2.5: Báo cáo số liệu phong trào hành động 41 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh với đề tài “Ứng dụng Marketing xã hội hoạt động Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường thuộc Quận Thanh Xuân” công trình cứu khoa học cá nhân tơi, chưa công bố sử dụng công trình nghiên cứu Nội dung Luận văn dựa quan điểm cá nhân tác giả, sở nghiên cứu lý luận, tổng hợp thực tiễn với hướng dẫn khoa học thầy PGS.TS Nguyễn An Hà Các số liệu trình bày luận văn thu thập từ nhiều nguồn số liệu liên hệ thực tế để viết Không chép cơng trình tác giả Các số liệu, kết Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong 87 năm qua, lãnh đạo Đảng, hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đóng góp khơng nhỏ vào nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước Tuy nhiên thời kỳ Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hố đặt nhiều hội thách thức cơng tác phong trào Đồn Có thể nhận thấy cơng tác Đồn chưa đáp ứng với tình hình thực tiễn sống Các chương trình hoạt động Đồn có nhiều đổi chưa bắt kịp với xu Cơng tác Đồn giai đoạn “đi chậm bước” so với khả tiếp nhận sáng tạo niên Bên cạnh phận niên sống thiếu lý tưởng, thiếu mục đích, ích kỷ vụ lợi cho thân chưa cơng tác Đồn thu hút Từ đặt vấn đề cần có cách làm mới, phương pháp việc đưa hoạt động đến với niên, gần với niên đáp ứng nguyện vọng “Là người đại diện cho lợi ích niên” Điều lệ Đoàn nhấn mạnh Đảng nhà nước coi niên “rường cột” nước nhà giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa, việc thể vai trò đồn định hướng đắn cho hệ trẻ có nhiều hội học tập, nghiên cứu, sáng tạo cống hiến cho Tổ quốc nhiệm vụ vô quan trọng định đến phát triển Việt Nam Marketing xã hội ứng dụng nhiều lĩnh vực xã hội đạt nhiều thành công, xong việc vận dụng marketing xã hội vào hoạt động Đoàn việc làm hoàn toàn mẻ tổ chức Đoàn với niên giai đoạn Nguyên cán Đoàn chuyên trách Quận Thanh Xuân nhận thấy cần thiết việc vận dụng lý thuyết Marketing vào thực tế cơng tác Đồn Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Đó lý chọn đề tài: “Ứng dụng Marketing xã hội hoạt động Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh phường thuộc Quận Thanh Xuân” Tình hình nghiên cứu đến đề tài 2.1 Nghiên cứu giới Philip Kotler Giáo sư Marketing tiếng giới; “cha đẻ” marketing đại, xem huyền thoại marketing, ông tổ tiếp thị đại giới Kotler người tiên phong việc phổ biến khái niệm “marketing xã hội” (social marketing) “trách nhiệm xã hội marketing” - Những tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng đến giới kinh doanh toàn giới suốt nhiều thập niên Qua đó góp phần xây dựng kinh doanh nhân kiến tạo xã hội toàn cầu tốt đẹp hoàn hảo Quản trị Marketing, tác giả Philip Kotler - Kevin Keller (tái 2013), NXB Lao động - xã hội, sách loại bỏ thơng tin kiến thức cũ khơng hữu ích, cập nhật chọn lựa tình huống, ví dụ công ty hữu thị trường để giúp người đọc có nhìn rõ lý thuyết lẫn thực tiễn 2.2 Nghiên cứu nước Ở Việt Nam, chưa đề cập với tên gọi thức, marketing xã hội ứng dụng nhiều lĩnh vực khác du lịch, an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường, xóa đói giảm nghèo, sức khỏe sinh sản, v.v Luận án Tiến sĩ kinh tế “Markerting xã hội với việc giảm nghèo bền vững Việt Nam” Bùi Xuân Dự năm 2010 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích - Vận dụng sở lý luận Marketing xã hội vào hoạt động Đoàn nhằm đưa chương trình hoạt động sáng tạo từ thu hút lực lượng niên địa bàn Quận Thanh Xuân - Kiến nghị đề xuất lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND Quận Thanh Xuân sách, chương trình hoạt động Đồn niên nhằm nâng cao hiệu họat động Đoàn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá thực trạng hoạt động Đoàn phong trào Thanh niên địa bàn Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội - Xây dựng củng cố lý luận marketing xã hội cho hoạt động Đoàn niên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng: Đoàn viên, niên độ tuổi từ 16-35 sinh sống sinh hoạt địa bàn Quận Thanh Xuân 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu cơng tác Đồn phong trào Thanh niên địa bàn Quận Thanh Xuân - Về không gian: Tại địa bàn Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Về thời gian: Từ năm 2012 - 2017 đề xuất giải pháp đến năm 2022 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học xã hội phương pháp nghiên cứu Marketing Đó chu trình từ nghiên cứu, lựa chọn, xác định mục tiêu triển khai thực 5.2 Phương pháp nghiên cứu Là phương pháp thu thập thông tin, chủ yếu phân tích tổng hợp, khai thác thơng tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, Nghị quyết, Quyết định Đảng, Nhà nước địa phương; công trình nghiên cứu, báo cáo, tài liệu thống kê quyền, ban ngành đồn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp gián tiếp tới vấn đề phát triển niên từ thực tiễn quận Thanh Xuân Đồng thời, thu thập tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài thời gian qua Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Ý nghĩa lý luận: Qua tình hình hoạt động thực tiễn cơng tác đồn Quận Thanh Xn để làm sáng tỏ phần lý luận - Ý nghĩa thực tiễn: Với mong muốn góp phần đẩy mạnh chương trình hoạt động Đồn thu hút đơng đảo lực lượng đoàn viên, niên địa bàn Quận Thanh Xuân Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục hình bảng, danh mục tài liệu tham khảo; luận văn bố cục theo chương sau: Chương 1: Lý thuyết Marketing xã hội vận dụng vào hoạt động Đoàn Chương 2: Thực trạng hoạt động Đoàn TN Quận Thanh Xuân quan điểm Marketing xã hội Chương 3: Giải pháp vận dụng Marketing xã hội đổi hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Xn cho phép ban giám hiệu nhà trường) mang đến nhiều sức hấp dẫn với đoàn viên niên - Triển khai hoạt động đến đoàn viên khối THPT - THCN&DN: Hình thức triển khai tổ chức hoạt động cho đồn viên khối THPT THCN&DN dùng nhiều hình thức: thơng qua hội nghị truyền tải thông tin trực tiếp qua đường truyền tải thông tin hoạt động qua email, văn qua đường cơng văn triển khai đến với đồn viên Thông qua ban giám hiệu trường để truyền tải hoạt động theo cách làm gián tiếp, sau ban giám hiệu trực tiếp đạo hoạt động Đồn trường Thơng qua sinh hoạt chi đồn hàng tuần, hoạt động vào ngày thứ đầu tuần - Truyền thông - xúc tiến hoạt động cho đồn viên khối THPT THCN&DN: Qua đường cơng văn, email đến cho hoạt động đoàn trường Tuyên truyền hoạt động qua hệ thống loa phát trường tin niên trường nội dung hoạt động Thông qua băng zôn truyên truyền thông điệp niên khối Thơng qua trưởng nhóm, chủ nhiệm câu lạc theo sở thích hip hop, bóng đá, bóng rổ, cầu lơng, văn hóa văn nghệ v.v - Tạo nguồn cán bộ: Tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ cán cấp chi đoàn, nhằm nâng cao kỹ nghiệp vụ cơng tác Có hình thức hỗ trợ hợp lý (dùng điểm thưởng, nâng bậc hạnh kiểm) bí thư chi đồn vừa phải học tập vừa trực tiếp tham gia điều hành 59 hoạt động trường Như thúc đẩy hoạt động đội ngũ bí thư chi đồn trường Đối với đội ngũ bí thư đoàn chuyên trách trường cần hỗ trợ thêm kinh phí trách nhiệm, tạo điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ nhằm giúp cho đội ngũ thực tốt nhiệm vụ cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường 3.1.3 Xác định huy động nguồn lực sở mục tiêu hoạt động đạt mục tiêu (Bước 7) Từ thực tiễn hoạt động Quận đoàn Thanh Xuân thời gian qua việc huy động nguồn lực để đạt mục tiêu đề chưa thực trọng Kinh phí để tổ chức hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước, chưa mạnh dạn huy động từ nguồn khác Đây điểm hạn chế cơng tác Đồn quận cần có giải pháp để giúp thực có hiệu thời gian tới Theo số liệu phòng thống kê, địa bàn Quận có 300 doanh nghiệp Đây coi nguồn lực xã hội hóa lớn đoàn niên biết cách tiếp cận Thực tế, thời gian qua, việc huy động nguồn lực tài hay vật chủ yếu doanh nghiệp lớn địa bàn như: Công ty Thuốc Thăng Long, Công ty Cổ phần Pico, Cơng ty Giầy Thượng Định, Cơng ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông Và để huy động nguồn lực xã hội hóa cách hiệu Quận đoàn Thanh Xuân cần thực bước sau: - Thứ nhất, xây dựng triển khai chương trình hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội cho niên, hạn chế hoạt động mang nặng tính hình thức - Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên (Team) chuyên kêu gọi, xin tài trợ đơn vị, doanh nghiệp đóng địa bàn (có thể lấy 60 đồn viên từ tất khối khơng thiết quan Quận đoàn thực việc này) Đặc biệt, trọng khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ để việc giao dịch thuận lợi - Thứ ba, nghiên cứu đưa quyền lợi cho doanh nghiệp đứng tài trợ cho chương trình tùy theo mức độ cụ thể (Vàng, bạc, đồng ) Ví dụ doanh nghiệp tài trợ quảng cáo chương trình hoạt động Đoàn (In logo doanh nghiệp phông), hay bán hàng giới thiệu sản phẩm buổi tổ chức * Đánh giá chung: Thực tế nước ta nay, marketing nói chung coi lĩnh vực khoa học giành cho giới kinh doanh, riêng khái niệm marketing xã hội mẻ, chí xa lạ quan nhà nước, khơng dễ dàng để đưa cách tiếp cận marketing xã hội vào hoạt động tổ chức có tính đặc thù tổ chức Đoàn niên Đối với hoạt động đoàn từ trước đến thấy tổ chức Đồn làm tốt chương trình hoạt động hoạt động marketing có chiều sâu, nhiên lại chưa nhận thấy hiệu việc sử dụng cơng cụ để làm thay đổi vấn đề đoàn viên niên gặp khó khăn, cần đổi chất lượng tổ chức Đoàn Nếu Đoàn trở thành người bạn giúp đỡ đồn viên niên cần hỗ trợ đáng việc làm thay đổi nhận thức tổ chức đoàn trở nên nhàm chán dẫn đến hành vi tích cực tin tưởng vào tổ chức Đoàn mạnh dạn tham gia phong trào hoạt động Đoàn tổ chức Muốn đổi cách toàn diện hoạt động Đoàn Quận Thanh Xuân bên cạnh yếu tố thứ chương trình hành động phù hợp thành cơng chương trình quan tâm tạo điều kiện Quận ủy quyền từ Quận đến phường yếu tố thứ ba cơng tác xã hội hóa hoạt động niên Chỉ yếu tố kết hợp 61 lại với hiệu đem lại cho chương trình hoạt động tổ chức Đồn từ Quận đến phường có hiệu tích cực Điểm đáng ý cán Đoàn xây dựng thực chương trình mong muốn đưa vào hoạt động niên đổi mang tính tích cực, tạo sức hút mạnh mẽ cần phải có biện pháp tạo bước đột phá nhằm thu hút nhiều nguồn lực thúc đẩy đồn viên niên tham gia chương trình hoạt động Đoàn cách hiệu bền vững Vấn đề đặt làm để tuyên truyền cho cách tiếp cận hoàn toàn mẻ hay giải pháp thay đổi quan niệm nhận thức từ cán Đoàn đến đoàn viên niên tham gia vào hoạt động tổ chức Đoàn vận dụng marketing xã hội Cũng theo cách tiếp cận marketing xã hội, số giải pháp ứng dụng marketing xã hội vào hoạt động Đoàn bao gồm: Thứ nhất: Tăng cường công tác đạo, tuyên truyền nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động đoàn niên địa bàn dân thông qua hoạt động cụ thể, nhấn mạnh tính hiệu chương trình hoạt động Đồn thành công nhờ vận dụng marketing xã hội Thứ hai: Khẳng định giá trị khoa học thực tiễn marketing xã hội, ứng dụng trực tiếp giải pháp theo cách tiếp cận marketing xã hội vào hoạt động Đồn Tập trung giải pháp đạo cơng tác quản lý đồn viên, thực chương trình rèn luyện đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên niên lập thân, lập nghiệp Thứ ba: Trên thực tế việc xây dựng chương trình hoạt động Đồn đòi hỏi phải qua nhiều giai đoạn, từ đầu nhiệm vụ thiết kế mơ hình hoạt động cho phù hợp với niên cần nhiều công sức kinh phí Vì để dễ dàng cho việc thiết kế chương trình hoạt động Đồn, cần phải đưa quy trình khoa học triển khai đồng từ Quận đến phường tổ chức chương trình marketing xã hội Bên cạnh cần 62 chủ động phối hợp với phòng, ban, ngành, đồn thể, doanh nghiệp địa bàn Quận, tổ chức xã hội để tạo nguồn lực cho hoạt động Đồn kinh phí, sở vật chất, trang thiết bị, Đề xuất nội dung hoạt động thiết thực, gắn với việc thực nhiệm vụ trị phường để có kế hoạch sử dụng hiệu qủa nguồn ngân sách cấp Thứ tư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời động viên phát triển mơ hình hoạt động hiệu Tổ chức tuyên truyền sâu rộng lực lượng xã hội, quần chúng nhân dân cấp Đoàn, Hội; đoàn viên, niên mà trước hết cán chủ chốt lực lượng cán chi đồn vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng marketing xã hội việc giải vấn đề tổ chức Đoàn Thuyết phục lãnh đạo cấp xem xét vận dụng quan điểm, cách tiếp cận marketing xã hội mục tiêu đổi hoạt động Đoàn Quận Thanh Xuân 3.2 Các khuyến nghị đổi hoạt động Đoàn Quận Thanh Xuân 3.2.1 Tập trung đầu tư cho cơng tác cán Đồn Thực tế cho thấy mức lương/phụ cấp mà cán Đoàn từ Quận đến sở thấp ví dụ cán hợp đồng dài hạn với Quận hưởng mức lương 2,8 triệu đồng Lương cho bí thư Đồn phường hệ số 2,34 dừng mức triệu đồng/tháng; bí thư chi đồn cần có hỗ trợ nhiều mức phụ cấp trách nhiệm 250.000đ/tháng Mức lương phụ cấp không đảm bảo sống bình thường địa bàn thành phố Do muốn thu hút cán đoàn viên tâm huyết với tổ chức Đoàn cần phải có chế độ ưu đãi mức lương phụ cấp hợp lý nhằm khuyến khích bảo đảm nhu cầu đời sống cho cán Đồn Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư đồn phường khơng tiêu thi cơng chức Có nhiều đồng chí cống hiến 10 năm, 12 năm cho cơng tác đồn chưa cơng chức ảnh hưởng đến tâm tư cá nhân đồng chí đồng chí bí thư đồn kế cận 63 sau Do vậy, muốn cán đồn gắn bó lâu dài với cơng tác cần có chế xét tuyển cơng chức đồng chí cơng tác lâu năm có tiêu thi vào chức danh để tạo động lực cho đồng chí phấn đấu cho Đảng, cho tổ chức - Xác định cấu cán Đoàn: Cơ cấu độ tuổi: Hiện độ tuổi bình quân, theo khảo sát mức 23 - 30 tuổi Do quy định độ tuổi đoàn viên từ 16 đến 35, nên cán Đoàn nên nằm khung quy định Những cán Đồn trẻ có lực, nhiệt tình, ham thích hoạt động trị xã hội, có uy tín cấu vào ban chấp hành Đồn phường cần có hướng quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo để trở thành cán Đoàn chuyên trách cấp cao Cơ cấu chất lượng quan lãnh đạo: Đảm bảo cho Ban Chấp hành đoàn đủ sức đạo tổ chức hoạt động thiết thực, bổ ích đồn viên, thiếu nhi địa bàn, góp phần thực cách có hiệu nhiệm vụ trị địa phương Cơ cấu chất lượng chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành chức danh phụ trách mặt công tác giáo dục, tổ chức, hoạt động công tác Đội, Hội Đối với cấp sở, thiết cấu chất lượng phải bố trí cán có đủ nhiệt tình lực phụ trách Với cấu chất lượng đảm bảo cho Ban Chấp hành nắm bắt kịp thời tình hình đồn viên niên phường đề xuất sáng kiến để tổ chức hoạt động có hiệu Bên cạnh điều kiện cần tranh thủ quan tâm, tạo điều kiện Quận ủy - UBND quận việc định hướng quy hoạch cán cách rõ ràng nhằm tạo nguồn cán kế cận cho đội ngũ cán Đoàn vừa thiếu lại vừa yếu Tóm lại, cấu cán đoàn cần kết hợp cấu: độ tuổi, chất lượng thành phần, không nên cứng nhắc, máy móc Vấn 64 đề quan trọng Ban Chấp hành đồng bộ, hoạt động tay, đủ số lượng, thành viên phát huy hết phẩm chất, lực vốn có mình, có điều kiện để phấn đấu tiến bộ, phát huy vai trò mặt người cán Đồn: Vừa thủ lĩnh nhóm, vừa người bạn thân thiết, vừa người đồng chí đồn viên niên 3.2.2 Hỗ trợ đối tác trình thực Ứng dụng marketing xã hội vào hoạt động Đồn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thanh Xn chiến lược lâu dài có tính sống đến máy tổ chức Đồn Trong q trình tổ chức thực nội dung hoạt động thân tổ chức Đoàn Quận Thanh Xuân xây dựng thực nội dung thiếu tham gia vào cách đồng hiệu đơn vị phối hợp tổ chức thực cụ thể là: * Đối với Thành đồn Hà Nội: - Có kế hoạch dài hạn hàng năm cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán Đoàn khối phường sở liên kết với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thống chương trình hành động với Trường đào tạo bồi dưỡng cán Lê Hồng Phong Đào tạo cho đội ngũ cán Đoàn chủ chốt cấp phường, với thời gian tháng, theo phương thức học chức (mỗi tháng tuần) để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ - Đề xuất với Thành uỷ, để Ban Tổ chức thành uỷ chủ trì hội nghị chuyên đề quy hoạch đội ngũ cán Đoàn khối phường, Thành phố, với tham gia lãnh đạo quận, huyện uỷ Ban Thường vụ Thành Đoàn chủ động chuẩn bị đề án quy hoạch bao gồm: Xác định hệ tiêu chuẩn, nguồn tuyển chọn, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, quản lý thực chế độ sách cho phù hợp với đặc điểm Thủ đô - Ban Thường vụ Thành Đoàn cần tham mưu để Hội đồng Nhân dân Uỷ ban nhân dân thành phố có chế độ trợ cấp, khuyến khích vật chất tạo việc làm chế độ cho đội ngũ cán Đoàn khối phường 65 - Tiếp tục đạo việc bồi dưỡng, rèn luyện cán Đồn khối phường, xã, thơng qua Hội thi cán Đoàn giỏi từ cấp sở đến cấp thành phố Chỉ đạo quận, Đồn thành lập Câu lạc Bí thư chi đoàn, Câu lạc kỹ niên - Chỉ đạo đoàn sở đẩy mạnh phát triển mơ hình niên làm kinh tế, khuyến khích thành lập chi đoàn doanh nghiệp quốc doanh, định hướng tư vấn việc làm cho đoàn viên niên, góp phần phát triển kinh tế địa phương - Tiêu chuẩn hố cán Đồn quản lý kinh tế, kỳ họp, giao ban có nội dung Đồn tham gia phát triển kinh tế, lấy làm tiêu chuẩn đánh giá đổi mới, đột phá hoạt động chi đoàn * Đối với lãnh đạo Quận ủy HĐND - UBND Quận lãnh đạo 11 phường địa bàn Quận: Quận ủy - HĐND - UBND Quận bên cạnh quan tâm đến tổ chức Đoàn Quận cần quan tâm tạo điều kiện đạo Đảng ủy - UBND 11 phường, cần có quan tâm, hỗ trợ đội ngũ cán Đoàn điều kiện sở vật chất, tạo chế thuận lợi cho hoạt động niên địa bàn Quan tâm xây dựng sở vật chất cho hoạt động niên nâng cấp, tạo điều kiện cho niên sử dụng tiếp cận trung tâm, sở hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, dạy nghề giới thiệu việc làm Tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện giải việc làm cho niên, khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ học vấn tay nghề Quan tâm chăm lo, có chế độ sách cụ thể, thoả đáng cho đội ngũ cán Đoàn cấp, cán chi đoàn địa bàn dân cư Phổ biến kinh nghiệm tốt, cách làm hay số phường quận đầu tư kinh phí, sở vật chất, phát huy hiệu qủa cơng tác Đồn, đào tạo, bồi dưỡng cán chủ chốt, cán kế cận 66 Tại địa phương cần dành tỉ lệ ngân sách thoả đáng để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán đồn bí thư chi đoàn hoạt động niên * Đối với doanh nghiệp địa bàn ban ngành đoàn thể Quận: Sẵn sàng phối kết hợp hỗ trợ cho Đoàn niên việc tổ chức hoạt động niên Tạo dự luận xã hội ủng hộ sáng kiến tổ chức Đoàn, cán Đoàn hoạt động Các doanh nghiệp địa bàn Quận quan tâm đến việc xã hội hóa cơng tác niên hình thức khuyến khích động viên niên nhận vào làm doanh nghiệp, trực tiếp đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Đồn thơng qua chương trình hoạt động cụ thể ví dụ như: Tài trợ giải thưởng cho hội thi, hội diễn, hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao v.v * Đối với Quận bạn địa bàn Thành phố: Hoạt động niên địa bàn Quận có khác giống cách thức tổ chức hoạt động việc liên kết tổ chức hoạt động Quận thơng qua mơ hình hoạt động cụ thể việc cần thực cách thường xuyên Ví dụ hoạt động Hội thi tuyên truyền an tồn giao thơng cho khối niên thị Hoạt động tình nguyện hè hàng năm tiếp sức mùa thi, mơ hình niên làm kinh tế Tổ chức giao ban khối Quận, đề xuất mơ hình hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi lành mạnh cho niên 67 KẾT LUẬN Thực tế trình nghiên cứu cho thấy, năm qua công tác tổ chức, hoạt động niên địa bàn Quận Thanh Xuân có nhiều thuận lợi đạt kết đáng khích lệ Bên cạnh cơng tác tổ chức hoạt động cho đồn viên niên gặp nhiều khó khăn, hạn chế không thu hút lực lượng niên Khảo sát cho thấy phận không nhỏ niên chưa tham gia tích cực vào hoạt động Đồn, sống ích kỷ cá nhân chí thờ trước hoạt động mang tính tập thể, cộng đồng, bên cạnh là nội dung hình thức tổ chức sinh hoạt hiệu dẫn đến tình trạng nhàm chán niên hoạt động Đoàn 68 Trong nguyên nhân hạn chế tồn kể trên, bên cạnh tác động khách quan trước xu hội nhập hay có nơi cấp uỷ Đảng, quyền chưa quan tâm mực, chưa tập trung tháo gỡ vấn đề thiết thân niên Nguyên nhân chủ quan số sở Đồn hạn chế vai trò tham mưu, thiếu chủ động, nhạy bén việc đề xuất với cấp ủy, quyền, Đồn cấp để đưa chủ trương, sách phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, chưa có giải pháp phù hợp thích ứng với yêu cầu tình hình mới, chưa nhanh nhạy, sáng tạo bắt kịp với tâm lý nguyện vọng niên Thực trạng cho thấy vai trò tầm quan trọng việc ứng dụng marketing xã hội vào hoạt động Đoàn TN Quận Thanh Xuân nhằm nâng cao vài trò vị tổ chức Đồn, đổi chất lượng đội ngũ cán Đoàn, tăng cường chất lượng đoàn viên niên Một sở tảng quan trọng việc đổi chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn thực chương trình marketing xã hội với định hướng “Đổi nhận thức - Thay đổi hành vi - Đồng hành với niên” xuyên suốt trình thực Quận đồn Thanh Xn phải bám sát, tơn trọng nhu cầu niên, gắn kết hoạt động niên với phát triển kinh tế xã hội địa phương, thúc đẩy vai trò tham gia niên vào trình đổi diễn mạnh mẽ Quận Thủ đô Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, tạo ủng hộ Quận uỷ, quyền, ban ngành, đồn thể từ Quận đến phường nhằm tạo mơi trường thuận lợi hỗ trợ thúc đẩy hoat động niên địa bàn Quận có bước phát triển mạnh mẽ Việc thực chế, sách, tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán điều kiện mang tính then chốt, định đối 69 với việc thực thi giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn quận Thanh Xuân giai đoạn Đề tài đề tài marketing xã hội chưa phổ biến đời sống nên nội dung luận văn chủ yếu dựa quan điểm cá nhân, hiểu biết tác giả nên tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp để luận văn hồn chỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thọ Ánh (2006), “Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hệ thống trị”, Nxb Thanh niên, Hà Nội Ban Tổ chức Trung ương Đảng - Ban bí thư Trung ương Đồn (2006), “Cơng tác phát triển đảng viên niên giai đoạn 2005-2010”, Nxb Thanh niên, Hà Nội; Bộ Nội vụ (2013), “Báo cáo kết năm triển khai thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; 70 Chính phủ (2009), Nghị số 45/NQ-CP, “Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa”; Đảng cộng sản Việt Nam (2008), “Nghị số 25-NQ/TW ngày 25 tháng năm 2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng tăng cường lónh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa”; Đỗ Phú Hải (2014), “Xây dựng sách cơng: Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng”, Tạp chí lý luận trị, số 5; Đỗ Mười (1997), “Thanh niên cần ni dưỡng ước mơ hồi bão, chí lớn, tâm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, sánh vai niên giới”, tạp chí niên, Hà Nội; Hồ Chí Minh (1980), “Về giáo dục niên”, Nxb Thanh niên, Hà Nội; Phạm Đình Nghiệp (2001), “Giáo duc lý tưởng cách mạng cho niên hôm nay”, Nxb Thanh Niên, Hà Nội; 10 Nhà xuất Lao động - xã hội (2007), “Hồ Chí Minh giáo dục, bồi dưỡng niên, thiếu niên nhi đồng”, Hà Nội; 11 Nhà xuất Thanh niên (2007), “Lịch sử Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh phong trào niên Việt Nam”, Hà Nội; 12 Trần Quy Nhơn (2004), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò niên cách mạng Việt Nam”, Nxb.Thanh niên, Hà Nội; 13 Phạm Đình Nghiệp (2003), “Mơ hình tổ chức máy cấp Đoàn” 14 Phùng Hữu Phỳ (2008), “Tăng cường lãnh đạo công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 71 15 Ngô Thị Minh Phương (2001), “Tri thức trẻ Việt Nam - đào tạo lực khoa học”; 16 Hồng Bình Qn (2002), “Vai trò xung kích đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hệ trẻ Việt Nam”, Tạp chí cộng Sản (34), tr -10, 21-25; 17 Quốc hội (2005), Luật số 53/2005/QH11 “Luật Thanh niên”; 18 Đoàn Văn Thái (2002), “Nhiệm vụ niên Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb.Thanh niên, Hà Nội; 19 Nguyễn Văn Thanh (2004), “Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc tham gia phát triển tài trẻ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb.Thanh niên, Hà Nội; 20 Nguyễn Văn Thanh (2005), “Mô hình Đồn niên tham gia xóa đói giảm nghèo Việt Nam”, Nxb Thanh niên, Hà Nội; 21 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 1042/QĐ-TTg, “Ban hành kế hoạch thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020)”; 22 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2474/QĐ-TTg, “Phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; 23 Thủ tướng Chính phủ (2016), Chỉ thị số 06/CT-TTg, “Về việc tiếp tục triển khai thực Nghị số 45/NQ-CP ngày 11 tháng năm 2009 Chớnh phủ Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; 24 Nguyễn Văn Trung (1996), “Chính sách niên - lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 25 Lâm Quốc Tuấn (2011), “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác niên giai đoạn nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 72 26 Phạm Hồng Tung (2011), “Thanh niên lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Hồ Đức Việt (1996), “Thanh niên với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb Thanh niên, Hà Nội 28 Philip Kotler (1994), “Những nguyên lý tiếp thị”, Nxb TP Hồ Chí Minh 29 Philip Kotler - Kevin Keller (tái 2013), “Quản trị Marketing”, Nxb Lao động - xã hội 73 ... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN THANH XUÂN Ngành:... QUẬN THANH XUÂN 25 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN THANH XUÂN 25 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MARKETING XÃ HỘI VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HCM QUẬN THANH XUÂN... thuyết Marketing xã hội vận dụng vào hoạt động Đoàn Chương 2: Thực trạng hoạt động Đoàn TN Quận Thanh Xuân quan điểm Marketing xã hội Chương 3: Giải pháp vận dụng Marketing xã hội đổi hoạt động Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng marketing xã hội trong hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tại các phường thuộc quận thanh xuân, Ứng dụng marketing xã hội trong hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tại các phường thuộc quận thanh xuân

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay