Giải quyết các vấn đề dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin

20 28 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 04:20

Chương VIII NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CĨ TÍNH QUI LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ( tiếp) I XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA II XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 1/68 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 2/68 KHÁI NIỆM DÂN TỘC Dân tộc – Tộc người - Có sinh hoạt kinh tế chung - Có ngơn ngữ riêng - Có nét văn hóa đặc thù - Ý thức tự giác tộc người Dân tộc – Quốc gia - Có lãnh thổ chung - Nền kinh tế thống - Quốc ngữ chung - Có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trình dựng nước giữ nước 3/68 ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC Có chung phương thức sinh hoạt kinh tế Có thể tập trung vùng lãnh thổ quốc gia, cư trú đan xen với nhiều dân tộc anh em Có ngơn ngữ có chữ viết riêng làm công cụ giao tiếp tất lĩnh vực Có nét tâm lý riêng 4/68 PHIẾU TỰ HỌC Nội dung yêu cầu tự học 1- Nêu hai xu hướng phát triển dân tộc Giải thích xuất xu hướng đó? Nội dung hướng dẫn kết tự học - Nghiên cứu giáo trình: Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin Nxb Chính Trị Quốc gia, năm 2009 Trang 450 - 453 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính Trị Quốc gia, năm 2004 Trang 199204 - Quan sát, tìm hiểu thực tiễn - Nộp kết nghiên cứu cho GV sau 5/68 Các dân tộc hồn tồn bình đẳng CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC Quan hệ hợp tác, hữu nghị Tự phân lập Các dân tộc quyền tự Liên hiệp công nhân tất dân tộc lại Tự liên hiệp Mục đích đấu tranh giai cấp cơng nhân giới Tự nguyện, bình đẳng, tơn trọng lợi ích dân tộc 6/68 Hãy ghép nội dung hai cột cho tương thích Các dân tộc hồn tồn bình đẳng Các dân tộc quyền tư Liên hiệp công nhân tất dân tộc Phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp B Quyền tự trị, tự lựa chọn chế độ trị đường phát triển cho dân tộc mình, thực quyền làm chủ vận mệnh dân tộc A Các dân tộc có nghĩa vụ quyền lợi ngang C 7/68 Hãy ghép nội dung haiÁN cột cho tương thích ĐÁP Các dân tộc hồn tồn bình đẳng Các dân tộc quyền tư Liên hiệp công nhân tất dân tộc Phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp B Quyền tự trị, tự lựa chọn chế độ trị đường phát triển cho dân tộc mình, thực quyền làm chủ vận mệnh dân tộc A Các dân tộc có nghĩa vụ quyền lợi ngang C 8/68 Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa MácLênin phận cương lĩnh cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; sở lý luận đường lối, sách dân tộc Đảng Cộng sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa 9/68 Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Tôn trọng lợi ích , truyền thống văn hoá, ngôn ngữ, tập quán, tín ngỡng đồng bào dân tộc Chính sách dân tộc Đảng Nhà nớc ta Phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh kiên cờng dân tộc Đào tạo đội ngũ cán ngời dân tộc, có sách đối cán công tác vùng dân tộc Tăng cờng đầu t phát triển giao thông, giáo dục, y tế cho ngời dân tộc Phát triển nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, trình độ dân trí cho đồng bào d©n téc10/68 CÂU HỎI ƠN TẬP/ BÀI TẬP Nội dung Hướng dẫn 1.Nêu nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề dân tộc? Vấn đề dân tộc Việt Nam sách dân tộc Đảng Nhà nước ta - Nghiên cứu giáo trình: Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin Nxb Chính Trị Quốc gia, năm 2009 Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính Trị Quốc gia, năm 2004 Trang 207- 213 - Quan sát, tìm hiểu thực tiễn 11/68 NỘI DUNG THẢO LUẬN CHO GIỜ SAU CĐMN 33A CĐMN 33B CĐMN 33C Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta giai đoạn (Tính tất yếu, tiền đề thực hiện, liên hệ với trách nhiệm SV) Tại CNXH vần tơn giáo? Khái qt tình hình tơn giáo nước ta Những vấn đề đặt công tác tôn giáo Quan điểm Đảng ta xây dựng văn hoá tiên tiến đậm dà sắc dân tộc SV việc xây dựng văn hóa Lưu ý: - Lớp trưởng lớp tổ trưởng - Tổ trưởng phân việc cho thành viên - Giờ sau tổ trình bày nội dung tổ chuẩn12/68 bị câu hỏi với nội dung tổ khác Thứ nhất, Các dân tộc hồn tồn bình đẳng - Tất dân tộc, dù đơng hay người, có trình độ phát triển cao hay thấp có quyền lợi nghĩa vụ nhau, khơng có đặc quyền, đặc lợi kinh tế, trị, văn hóa, ngơn ngữ cho dân tộc 13/68 - Trong quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải pháp luật bảo vệ thực tế phải thực 14/68 - Trong quan hệ quốc gia – dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sôvanh nước lớn, chống áp bức, bóc lột nước tư phát triển nước lạc hậu, chậm phát triển kinh tế 15/68 Vấn đề biển đông Việt Nam 16/68 Thứ 2, Các dân tộc quyền tự - Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc, quyền tự định đường phát triển kinh tế, trị xã hội dân tộc - Quyền dân tộc tự bao gồm: + Quyền tự phân lập trị tách thành quốc gia dân tộc độc lập lợi ích dân tộc 17/68 18/68 + Tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng có lợi Hiệp hội Quốc gia Đông Nam (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) thành lập ngày 8/8/1967 Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu mốc quan trọng tiến trình phát triển khu vực Khi thành lập ASEAN gồm nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Xin-ga-po Thái Lan Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Brunây Da-ru-xa-lam làm thành viên thứ Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ Hiệp hội Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào Mi-an-ma Ngày 30/4/1999, Căm-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 ASEAN, hoàn thành ý tưởng ASEAN bao gồm tất quốc gia Đông Nam á, 19/68 ASEAN Đơng Nam Đông Nam Thứ 3, Liên hiệp công nhân tất dân tộc Tư tưởng thể chất quốc tế giai cấp công nhân, phong trào cơng nhân phản ánh tính thống nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp 20/68 ... quyền bình đẳng dân tộc gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa sơvanh nước lớn, chống áp bức, bóc lột nước tư phát triển nước lạc hậu, chậm phát triển kinh tế 15/68
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, Giải quyết các vấn đề dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay