Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế

6 54 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 22:58

MỞ ĐẦU Trải qua 40 năm tồn phát triển, Cộng đồng ASEAN xây dựng hệ thống nguyên tắc, quy phạm pháp luật theo hướng chặt chẽ, pháp luật quốc tế, đồng thời có quy định linh hoạt để phù hợp với trình độ phát triển nét đặc thù ASEAN Chính vậy, pháp luật Cộng đồng ASEAN cơng cụ pháp lý điều chỉnh hoạt động hợp tác ASEAN lĩnh vực chung khu vực, đồng thời mang tính chất pháp luật tổ chức quốc tế liên chỉnh phủ, mang chất pháp luật quốc tế Để làm rõ chất pháp luật Cộng đồng ASEAN, em xin chọn đề tài số cho tập lớn mình: “Thơng qua đặc điểm hệ thống nguồn pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh pháp luật Cộng đồng ASEAN mang chất luật quốc tế” Bài làm em nhiều hạn chế, mong thầy góp ý để làm em hồn thiện hơn! NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN Khái niệm đặc điểm pháp luật Cộng đồng ASEAN a) Khái niệm Pháp luật Cộng đồng ASEAN tổng thể nguyên tắc quy phạm pháp luật ASEAN xây dựng ban hành nhằm điểu chỉnh quan hệ Cộng đồng ASEAN, phát sinh lĩnh vực kinh tế, trị - an ninh văn hóa – xã hội b) Đặc điểm - Thứ nhất, quan hệ pháp luật Pháp luật Cộng đồng ASEAN chủ yếu điều chỉnh quan hệ phát sinh quốc gia thành viên ASEAN với quan hệ ASEAN với đối tác bên số lĩnh vực định cần hợp tác Ngoài ra, Quan hệ pháp luật Cộng đồng ASEAN phát sinh tất lĩnh vực hợp tác cụ thể, bao gồm kinh tế, trị - an ninh văn hóa – xã hội - Thứ hai, xây dựng pháp luật Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr 50 Pháp luật Cộng đồng ASEAN quốc gia thành viên xây dựng ban hành theo chế tham vấn đồng thuận2 Theo đó, định văn pháp lý ASEAN ban hành sở đồng thuận tất thành viên - Thứ ba, thực thi pháp luật Pháp luật Cộng đồng ASEAN thực thông qua hoạt động quốc gia thành viên thiết chế cộng đồng Việc thực thi tiến hành theo chế chung chế riêng lĩnh vực cụ thể - Thứ tư, giám sát thực thi giải tranh chấp Chức giám sát thực thi pháp luật Cộng đồng ASEAN giao cho tất thiết chế, từ Hội nghị cấp cao đến Ban thư ký ASEAN Khơng có thiết chế cụ thể để giám sát việc thực thi quy định Cộng đồng Các quy định thực cách tự nguyện quốc gia thành viên, điểm hạn chế Cộng đồng ASEAN Về chế giải tranh chấp, ASEAN xây dựng hệ thống tương đối hoàn chỉnh chế giải tranh chấp lĩnh vực trị, kinh tế thương mại,…Thông qua văn thỏa thuận Hiệp ước Bali hay TAC năm 1976, Nghị định thư Viêng Chăn… Nguồn pháp luật Cộng đồng ASEAN Cấu trúc nguồn luật pháp luật Cộng đồng ASEAN bao gồm hai loại nguồn nguồn nguồn bổ trợ: Nguồn bao gồm hai loại Điều ước quốc tế tập quán quốc tế Nguồn bổ trợ văn kiện thiết chế có thẩm quyền ASEAN thơng qua, Khuyến nghị Nhóm đặc trách cao cấp, Tuyên bố, Chương trình, Kế hoạch hành động, đặc biệt cá Tuyên bố chung sau hội nghị ASEAN lĩnh vực hợp tác thức II PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN MANG BẢN CHẤT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ Điều 20 Hiến chương ASEAN Pháp luật quốc tế hệ thống nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc gia chủ thể khác luật quốc tế thỏa thuận xây dựng, sở tự nguyện, bình đẳng, nhằm điểu chỉnh quan hệ phát sinh quốc gia chủ thể khác lĩnh vực đời sống quốc tế Với đặc điểm nguồn luật pháp luật Cộng đồng ASEAN, khẳng định, chất pháp luật Cộng đồng ASEAN phận luật quốc tế Theo đó, chứng minh khía cạnh sau: Thứ nhất, Nguồn luật Như trình bày trên, pháp luật Cộng đồng ASEAN có hai loại nguồn nguồn nguồn bổ trợ Nguồn Điều ước quốc tế hình thành sở thỏa thuận chủ thể luật quốc tế, chủ thể kí kết văn luật quốc tế điều chỉnh, khơng phụ thuộc vào thỏa thuận ghi chép văn kiện hay hai nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể văn kiện đó4 Các điều ước quốc tế nguồn pháp luật quốc tế, nguồn pháp luật Cộng đồng ASEAN thể tên gọi hiến chương, hiệp ước, nghị định, nghị định thư, tuyên bố,… Nguồn có giá trị pháp lý bắt buộc thành viên kí kết tham gia điều ước Ngược lại, nguồn bổ trợ pháp luật quốc tế, pháp luật Cộng đồng ASEAN có tính chất tham khảo, khơng có giá trị pháp lí bắt buộc chủ thể, làm sở để hình thành nên điều ước quốc tế Thứ hai, đường hình thành Cộng đồng ASEAN liên kết quốc gia khối khu vực Đông Nam Á – với tư cách chủ thể thể luật quốc tế, pháp luật Cộng đồng ASEAN mang đầy đủ chất pháp luật quốc tế Đó tự ý chí thỏa thuận bình đẳng chủ thể Các thành viên bình đẳng với quyền nghĩa vụ, tự thỏa thuận - ý chí để xây dựng nên hệ thống pháp luật chung cho phù hợp với trình độ phát triển quốc gia phù hợp với pháp luật cộng đồng quốc tế Như vậy, đường hình nên pháp luật Cộng đồng ASEAN tự thỏa thuận thành Giáo trình Luật qc tê, Đại học Luật Hà Nội, năm 2016, nxb CAND, tr 7-8 Giáo trình Luật qc tê, Đại học Luật Hà Nội, năm 2016, nxb CAND, tr 26 viên – yếu tố tiên để khẳng định pháp luật Cộng đồng ASEAN mang chất luật quốc tế5 Thứ ba, chế xây dựng pháp luật Quan hệ pháp luật Cộng đồng ASEAN pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ phát sinh mối quan hệ quốc gia với nhau, sơ tự do, bình đẳng thỏa thuận nói Các quy phạm pháp luật quốc tế mà Cộng động ASEAN xây dựng dựa thỏa thuận quốc gia thành viên chủ thể khác pháp luật quốc tế Việc thông qua quy phạm pháp luật cụ thể thực theo nguyên tắc định mà Cộng đồng đưa Như vậy, chế xây dựng pháp luật pháp luật Cộng đồng ASEAN pháp luật quốc tế dựa sở tự thỏa thuận tự nguyện chủ thể Từ tạo tự nguyện tuân thủ pháp luật quốc tế Thứ tư, chế thực thi tuân thủ pháp luật Xuất phát từ nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực cam kết quốc tế (pacta sunservanda), chủ thể luật quốc tế, Cộng đồng ASEAN phải tuân thủ nguyên tắc chung pháp luật quốc tế Trong đó, quốc gia thành viên tham gia vào trình xây dựng quy phạm pháp luật quốc tế phải có nghĩa vụ tơn trọng thực chúng lợi ích mối tương quan chủ thể khác lợi ích quốc gia Các quốc gia thực thi pháp luật cách nội luật hóa, ban hành văn nước phù hợp với quy định Cộng đồng KẾT LUẬN Như vậy, thấy Pháp luật Cộng đồng ASEAN mang chất luật quốc tế Để bảo vệ khu vực khỏi lực bên ngoài, kịp với phát triển quốc tế, cần thiết phải xây dựng pháp luật Cộng đồng chặt chẽ Trên sở nguyên tắc, quy phạm luật quốc tế, quốc gia khu vực Đơng Nam cần đồng lòng chung tay phát triển mục tiêu chung đề Tài liệu Bồi dưỡng pháp luật ASEAN ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp, nxb Tư pháp, 2015, tr 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến chương ASEAN Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 Giáo trình Luật qc tê, Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2016 Tài liệu Bồi dưỡng pháp luật ASEAN ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp, nxb Tư pháp, 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG I .KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN 1 Khái niệm đặc điểm pháp luật Cộng đồng ASEAN .1 Nguồn pháp luật Cộng đồng ASEAN .2 II PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN MANG BẢN CHẤT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ .3 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ... mục tiêu chung đề Tài liệu Bồi dưỡng pháp luật ASEAN ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp, nxb Tư pháp, 2015, tr 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến chương ASEAN Giáo trình pháp luật Cộng đồng ASEAN, Trường... Khái niệm đặc điểm pháp luật Cộng đồng ASEAN .1 Nguồn pháp luật Cộng đồng ASEAN .2 II PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG ASEAN MANG BẢN CHẤT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ .3 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI... luật Cộng đồng ASEAN, khẳng định, chất pháp luật Cộng đồng ASEAN phận luật quốc tế Theo đó, chứng minh khía cạnh sau: Thứ nhất, Nguồn luật Như trình bày trên, pháp luật Cộng đồng ASEAN có hai loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế, Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay