công thức mácleenin phần 2

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 22:16

Tập hợp những công thức tính toán phần hai của bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin.Các công thức và các từ viết tắ tính giá trị hàng hóa, giá trị thặng dư, tỷ suất giá trị thặng dư... NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-NIN TĨM TẮT CƠNG THỨC VÀ CÁC CÁCH VIẾT TẮT: Giá trị hàng hóa: W=c+v+m Giá trị hàng hóa: w cấu tạo hữu cơ: c/v Chi phí sản xuất tư bản: k=c+v Tư bất biến (TBBB): c = c1+c2 Tư cố định (TBCĐ): c1gồm giá trị nhà xưởng cơng trình, máy móc, thiết bị Tư khả biến (TBKB): v lương công nhân hay giá trị sức lao động Tư lưu động (TBLĐ): c2 + v; c2 giá trị nguyên nhiên vật liệu TBBB =TB đầu tư (TBUT) – TBKB Tư thương nghiệp: TBTN Tư công nghiệp: TBCN Lợi nhuận: p=w-k Tỉ suất lợi nhuận: p’ = (mức doanh lợi doanh nghiệp) Tỉ suất lợi nhuận năm là: P’ = ncc.p’ Giá trị thặng dư: m Tỉ suất giá trị thặng dư: x100% (trình bốc lột cơng nhân) Gọi y số sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian Gọi x số công nhân doanh nghiệp GTM: giá trị công nhân tạo m+v GTM cơng nhân tạo chia cho x GTT: giá thị trường sản phẩm tc1: thời gian hao mòn(chu chuyển) TBCĐ tc2: thời gian chu chuyển việc mua nguyên nhiên vật liệu tcc: thời gian chu chuyển tư tcc= tTBLĐ=: tgian chu chuyển TBLĐ tTBCĐ=: tgian chu chuyển TBCĐ tcc= tsx + tlưu thông Tốc độ chu chuyển tư bản: ncc = (năm,tháng/ vòng) nv: thời gian chu kỳ TBKB vòng (tốc độ chu chuyển TBKB) Tích lũy tư bản: Thực chất tích lũy tư chuyển hóa phần giá tr ị th ặng d thành tư q trình tư hóa giá trị th ặng d VD chứng minh với khối lượng giá trị thặng dư định quy mơ tích luỹ tư phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia tích luỹ tiêu dùng VD: Cho TB có quy mơ 60c+40v+40m =140 (đvtt) - Giả sử tỉ lệ tích lũy:tiêu dùng 1:1 Với 40m chia làm ph ần: tích lũy 20m, tiêu dùng 20m Với 20m tích lũy chia thành ph ận theo t ỉ s ố c/v ban đ ầu : c1=12, v1=8 Quy mơ sản xuất năm II là: (60c+12c1)+(40v+8v1) Với m’=100% (v/m =40/40) quy mô giá tr ị năm sau là: 72c+48v+48m =168 (đvtt) Vậy, tích tụ TB tăng lên từ 140 đến 168 - Giả sử tỉ lệ TL:TD 3:1 40m chia thành 30 tích lũy 10 tiêu dùng Ta có: 30m tích lũy: c1=18, v1=12 Với m’=100%, Quy mơ tích lũy năm sau là: 78c+52v+52m =182 đvtt Vậy tỉ lệ khác nên quy mơ tích lũy khác
- Xem thêm -

Xem thêm: công thức mácleenin phần 2, công thức mácleenin phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay