Một số biện pháp phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo Cán Bộ Công Đoàn

111 26 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 22:08

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Các số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác ghi rõ phần tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc rõ ràng Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường đại học Hàng hải khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền tơi gây q trình thực Hải Phòng, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Đức i LỜI CẢM ƠN Với kiến thức tích lũy suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Đại Đại Học Hàng Hải, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám Hiệu nhà trường, Quý Thầy/Cô, với nhiệt tình giúp đỡ Ban Giám Đốc, đồng nghiệp nơi làm việc tập thể cán công nhân viên Trung tâm Hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn nơi tơi nghiên cứu làm đề tài nhiệt tình hỗ trợ tơi thời gian vừa qua Đến nay, tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hồng Vân người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt thời gian hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Đức ii năm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 1.1 Tổng quan Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn 1.1.1 Khái niệm Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn 1.1.2 Vai trò Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn 1.1.3 Đặc điểm Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn .10 1.1.4 Xu hướng phát triển Kinh doanh Khách Sạn 12 1.2 Phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn 14 1.2.1 Phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn 14 1.2.2 Những yếu tố tác động đến phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn.17 1.3 Các tiêu đánh giá phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách Sạn.20 1.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh khách sạn .20 1.3.2 Trình độ chun mơn ngoại ngữ đội ngũ quản lý nhân viên phục vụ kinh doanh khách sạn .22 1.3.3 Số lượng phòng cho thuê khách sạn 22 1.3.4 Doanh thu dịch vụ kinh doanh khách sạn 23 1.3.5 Chi phí dịch vụ kinh doanh khách sạn 24 1.3.6 Lợi nhuận dịch vụ kinh doanh khách sạn 25 1.3.7 Tỷ suất lợi nhuận dịch vụ kinh doanh khách sạn 26 CHƯƠNG 29 iii ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CƠNG ĐỒN 29 2.1 Giới thiệu chung Trung tâm Hội nghị đào tạo Cán Bộ Cơng Đồn 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Thông tin chung 30 2.1.3 Bộ máy tổ chức hoạt động 31 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ Trung tâm năm qua 35 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm Hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn 38 2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh khách sạn .38 2.2.2 Trình độ chun mơn ngoại ngữ đội ngũ quản lý nhân viên phục vụ kinh doanh khác sạn 45 2.2.3 Số lượng phòng cho thuê khách sạn 48 2.2.4 Doanh thu dịch vụ kinh doanh khách sạn 50 2.2.5.Chi phí dịch vụ kinh doanh khách sạn 52 2.2.6 Lợi nhuận dịch vụ kinh doanh khách sạn 54 2.2.7 Tỷ suất lợi nhuận dịch vụ kinh doanh khách sạn 57 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm Hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn 66 2.3.1 Yếu tố vi mô 66 2.3.2 Yếu tố vĩ mô 69 2.4 Hạn chế nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm Hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn 72 iv 2.4.1 Những hạn chế ảnh hưởng đến phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm 72 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến phát triển Kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm .74 CHƯƠNG 77 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CƠNG ĐỒN 77 3.1 Phương hướng phát triển Kinh tế Xã hội Quận Đồ Sơn đến năm 2025 77 3.1.1 Phương hướng phát triển Xã hội 77 3.1.2 Phương hướng phát triển Kinh tế 78 3.1.3 Phương hướng phát triển nghành nghề Kinh doanh .80 3.2 Phương hướng phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm Hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn 81 3.3 Một số biện pháp phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn Trung tâm Hội nghị đào tạo Cán Bộ Cơng Đồn .83 3.3.1 Nâng cấp đầu tư, sửa chữa sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh khách sạn .83 3.3.2 Đa dạng hóa nghành nghề Kinh doanh Dịch vụ khách sạn 86 3.3.3 Biện pháp nguồn nhân lực 90 3.3.4 Tăng cường công tác quản lý điều hành 92 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích KD Kinh doanh KDDV Kinh doanh dịch vụ KDKS Kinh doanh khách sạn KDDVKS Kinh doanh dịch vụ khách sạn KT- XH Kinh tế xã hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam SXKD Sản Xuất kinh doanh HHDV Hàng hóa dịch vụ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp LĐ Lao động NLĐ Người lao động KH Khách hàng KTTT Kinh tế thị trường P HC Phòng hành KVKN Phục vụ khách nghỉ GĐ Giám đốc PGĐ Phó giám đốc CBCNVC Cán công nhân viên chức CNTT Công nghệ thông tin KHKT Khoa học kỹ thuật SPDV Sản phẩm dịch vụ DV Dịch vụ KS Khách sạn DVHH Dịch vụ hàng hóa DT Doanh thu vi Từ viết tắt Giải thích DL Du lịch PTKD Phát triển kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Tên bảng Trang Kết hoạt động Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn 36 bảng 2.1 Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Bảng giá phòng Trung tâm hội nghị đào tạo cán Công Đồn giai đoạn 2012-2016 Bảng cấu phòng nghỉ Trung tâm hội nghị đào tạo 42 cán Cơng Đồn giai đoạn 2012- 2016 Bảng trình độ chun môn lao động Trung tâm hội nghị 45 đào tạo cán Cơng Đồn Bảng số lượng phòng cho thuê Trung tâm hội nghị 48 đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 Bảng doanh thu dịch vụ kinh doanh khách sạn Trung tâm 50 hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012- 2016 Bảng chi phí dịch vụ kinh doanh khách sạn Trung tâm 52 hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012- 2016 Bảng lợi nhuận kinh doanh dịch vụ khách sạn 2.8 39 54 Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 Bảng tỷ suất lợi nhuận doanh thu Trung tâm hội nghị 2.9 2.10 2.11 57 đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 Bảng tỷ suất lợi nhuận chi phí Trung tâm hội nghị 59 đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 Bảng tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 viii 61 Bảng tỷ suất lợi nhuận theo lao động tiền lương Trung 2.12 tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 ix 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số sơ Tên Sơ đồ đồ 2.1 2.2 Mơ hình máy tổ chức Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn Biểu đồ giá phòng ngày thường Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012- 2016 Trang 32 40 Biểu đồ giá phòng ngày cuối tuần Trung tâm hội 2.3 nghị đào tạo cán Công Đoàn giai đoạn 2012- 41 2016 2.4 Biểu đồ cấu phòng nghỉ Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012- 2016 43 Biểu đồ trình độ chun mơn lao động Trung tâm 2.5 hội nghị đào tạo cán Công Đồn giai đoạn 2012 46 -2016 Biểu đồ trình độ ngoại ngữ lao động Trung tâm 2.6 hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 46 -2016 2.7 Biểu đồ số lượng lao động Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 -2016 47 Biểu đồ tăng giảm số lượng phòng có năm 2.8 Trung tâm hội nghị đào tạo Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 49 Biểu đồ doanh thu dịch vụ kinh doanh Trung tâm 2.9 hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 x 51 sở kỹ thuật, đồ dùng trang thiết bị tốt có lẽ Trung tâm trở thành lựa chọn tốt cho KH so với khách sạn có vị địa bàn quận thành phố 3.3.1.3 Kết mong muốn Mục đích cuối KDKS bán tối đa sản phẩm dịch vụ, hay nói cách khác khai thác tối đa khả có, đem lại cho KH hài lòng, thỏa mãn dịch vụ mà KS mang đến cho họ, lấp suy nghĩ so sánh mà dịch vụ khác KS khác thiếu Nhận thức rõ tầm quan trọng hệ thống sở vật chất kỹ thuật Trung tâm để phát huy hiệu mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn mà Trung tâm gặp phải Nâng cao chất lượng phục vụ quy cách chất lượng phục vụ nhằm phát huy mạnh sẵn có, khắc phục yếu tồn để Trung tâm trở thành điểm đáng tin cậy cho khách hàng 3.3.2 Đa dạng hóa nghành nghề Kinh doanh Dịch vụ khách sạn 3.3.2.1 Mục tiêu Tìm cách củng cố phát triển thị trường trọng phân loại rõ đâu thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng, thị trường chi phối đến phát triển HĐKD Trung tâm Một thị trường lớn lĩnh vực thị trường Trung Quốc Mở rộng hệ thống nhà hàng ăn uống, triển khai thực dự án khu dịch vụ cao cấp có khu văn phòng hộ cho thuê, có lĩnh vực hỗ trợ khác Trung tâm Đa dạng hóa loại hình dịch vụ để đảm bảo nâng cao đời sống cho công nhân viên 86 Nâng cao vị Trung tâm thị trường du lịch nước nước Tăng cường thị phần nước giữ vững mức tăng trưởng doanh thu phấn đấu gấp lần Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, lưu trú, dịch vụ xuất nhập khẩu, đầu tư ứng dụng thơng tin hình thành hệ thống KD hoàn chỉnh tạo đà cho Trung tâm phát triển bền vững năm 3.3.2.2 Biện pháp phát triển  Đẩy mạnh hoạt động đa dạng hóa sản phẩm lấy việc tổ chức nghiên cứu thị trường làm sở Vấn đề quan trọng việc nghiên cứu thị trường lựa chọn đâu thị trường mục tiêu thị trường mục tiêu tiềm DN Từ đặc điểm thị trường định hướng đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề, cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Sản phẩm phải thỏa mãn nhu cầu khách cần DN có Cho đến hầu hết khách sạn chưa có quy mơ nhỏ, phòng maketing DN nằm số Đối với Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn để đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho thị trường mục tiêu trước mắt cho vài năm tới cần lập tổ chức nghiên cứu thị trường chuyên sâu  Tăng cường chiến lược maketing việc thực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để tạo kết tốt cho Trung tâm Maketing hoạt động thiếu KDKS, sau tiến hành nghiên cứu lựa chọn thị trường sách giá khếch trương sản phẩm sách thu hút khách nâng cao hiệu kinh doanh khách sạn Các KS thường quan tâm đến maketing chưa thấu hiểu hết khái niệm maketing, ngân sách dành cho maketing chưa có 87 ít, chưa có phận chuyên trách đội ngũ nhân viên chiến lược kế hoạch rõ ràng Chỉ gần cung vượt cầu tình hình cạnh tranh thị trường trở lên gay gắt, tốc độ tăng trưởng khách sạn chậm lại, cơng suất phòng giảm xuống, KS ý đến maketing Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn khách sạn có chung tình trạng Đặc biệt khách sạn cạnh tranh với sách cơng cụ maketing Tất sách maketing quan trọng cho thành đạt doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt điểm mạnh maketing yếu tố định Làm hài lòng khách hàng mục tiêu maketing  Thiết lập mối quan hệ với nhà cung cấp khách, đại lý du lịch nước Sự thiết lập mối quan hệ với nhà cung cấp khách quan trọng thơng qua đánh giá động khách sạn Tổ chức họp mặt nhà cung cấp, đại lý du lịch thông qua việc rút kinh nghiệm việc kinh doanh đồng thời thể khách sạn quan tâm đến họ Mặt khác KS nên đặt mối quan hệ rộng rãi với tổ chức kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, y tế  Đầu tư vốn cách đồng phù hợp với danh mục sản phẩm ngành nghề kinh doanh việc đa dạng hóa Đa dạng hóa sản phẩm cơng ty cần có vốn đủ lớn, đặc biệt tình trạng sở vật chất cơng ty xuống cấp, lạc hậu cơng việc trước tiên tiến hành việc đa dạng hóa sản phẩm khách sạn thực xác định mục đích đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, ngành nghề, danh mục sản phẩm dịch vụ, ngành nghề kinh doanh, tính tốn sơ tổng nguồn vốn cần thiết để thực sách, xác định nguồn vốn huy động  Tăng thêm sản phẩm dịch vụ khác 88 Sản phẩm dịch vụ, ngành nghề kinh doanh KS đa dạng hóa làm tăng khả cạnh tranh, thu hút khách Trung tâm Trung tâm ví dụ thành phố thu nhỏ với đủ chủng loại dịch vụ, nơi KH thỏa mãn nhu cầu từ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ăn uống, nghỉ ngơi đến nhu cầu cao cấp Đối với dịch vụ ăn uống cần xây dựng thực đơn phong phú để KH lựa chọn Trong thực đơn có đầy đủ khơng dành riêng cho người bình thường mà phục vụ cho đối tượng khác người ăn chay, ăn kiêng Thực đơn nên thường xuyên thay đổi, nên ý tìm hiểu độc phục vụ cho đơng đảo KH Bên cạnh đó, để làm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng chúng, KS nên điều tra qua phiếu thăm dò, để biết dược xác sở thích vị đối tượng KH để thay đổi cho phù hợp Chú trọng đến hình thức trang trí ăn, đồ uống để gợi mở trí tưởng tượng sức hấp dẫn ăn, đồ uống Phát triển dịch vụ bổ sung cho thuê phòng họp, hội trường đem lại nguồn thu nhập cao Mặt khác KS nên bổ sung thêm số dịch vụ đáp ứng nhu cầu KH làm công cụ thuê thư ký, đánh máy Các dịch vụ vui chơi giải trí KS cần mở rộng nhằm thu hút loạt khách nước quốc tế, đối tượng đặc biệt niên 3.3.2.3 Kết mong muốn Kiến tạo đạt thành tích quan trọng, tạo chuyển biến sâu rộng tất lĩnh vực, ổn định nội bộ, tăng trưởng phát triển kinh tế, phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, giữ vững an tồn đời sống cán cơng nhân viên ngày lên 89 HĐKD dịch vụ ăn uống đạt doanh thu tăng với tỷ lệ cao, mở rộng hình thức phục vụ đa dạng hóa thực đơn Trong năm tới mảng KD chiếm vị trí số tổng doanh thu vượt lĩnh vực lưu trú Dịch vụ bổ sung đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa khách hàng, tăng thêm nguồn thu cho Trung tâm Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đa dạng ngành nghề KD đem lại cho Trung tâm thành công to lớn khẳng định vị Trung tâm, tạo đứng thị trường 3.3.3 Biện pháp nguồn nhân lực 3.3.3.1 Mục tiêu Mục tiêu chủ yếu phấn đấu đủ số lượng, nâng cao dần chất lượng hợp lý hóa cấu đảm bảo cho nguồn nhân lực đủ lực thực Nâng cao cấu tổ chức quản lý, đào tạo nhân lực để đáp ứng kịp thời công việc ngày phức tạp, xác định lực cá nhân công việc Nâng cao khả giao tiếp ngoại ngữ hiểu biết lĩnh vực văn hóa xã hội Thái độ phục vụ, cử giọng nói lịch sự, thể quan tâm đến khách hàng Trang phục vệ sinh tốt, giải tốt kiến nghị, yêu cầu khách hàng Hồn thiện trình độ phục vụ, tinh thơng nghề nghiệp, chịu khó học hỏi vươn lên, phát huy lực cá nhân, sáng kiến, nâng cao chất lương công việc 3.3.3.2 Biện pháp phát triển Theo kết điều tra nêu mục thực trạng Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn có chất lượng đội ngũ lao động phục vụ hoạt 90 động kinh doanh dịch vụ tương đối tốt Tuy nhiên tồn số nhược điểm số nhân viên, số nhân viên KH đánh giá thái độ phục vụ chưa thật chuyên nghiệp, gây lỗi trình phục vụ khách Trung tâm Mặt khác, việc kiểm tra chéo thực song chưa thường xuyên nhân mỏng, lao động KS chủ yếu lao động dịch vụ sản phẩm dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, công tác thị trường có đơi lúc chưa sâu, sát KH tính chủ quan cá nhân Thị trường nhân lực mỏng, thường xuyên tăng cường cho lễ tân, buồng, bàn, bếp phải đảm bảo kế hoạch công tác, triển khai tiếp thị tiệc cưới, hội nghị khách đồn nhiều hình thức Chính chưa sâu sát chuyên môn nhiệm vụ phận mà chưa đảm bảo chất lượng khâu Vậy để khắc phục yếu điểm nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ đội ngũ Trung tâm nên có biện pháp giúp tăng cường, nâng cao số lượng chất lượng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên Trung tâm Giúp nhân viên chuyên tâm vào công việc, có cách cư xử, tiếp đón khách cách tốt Khách sạn nên tăng cường thêm nhân lực cách tuyển dụng đào tạo bổ sung vị trí thiếu để đảm bảo kế hoạch công tác, phát triển tốt hoạt động kinh doanh khách sạn Hiện Trung tâm phận kinh doanh có nhân viên thị trường nên cơng việc nhiều mà nhiều lại phải kiêm nhiệm giúp đỡ cho phận khác Khách sạn nên tổ chức buổi ngoại khóa “tâm lý nghệ thuật giao tiếp”, KS mời chuyên gia tâm lý hay, giảng viên mơn nói chuyện, đào tạo nhân viên giúp cho nhân viên nâng cao khả nắm bắt tâm lý KH khai thác khả giao tiếp giao tiếp với KH tạo thiện cảm KH sử dụng dịch vụ KS 91 Bên cạnh buổi ngoại khóa nâng cao khả giao tiếp cho nhân viên, Trung tâm cần có chương trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên cách chuyên nghiệp hơn, đặc biệt nhân viên Các nhân viên tuyển chọn cần tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ cách chuyên nghiệp cách đầu tư cho họ khóa học ngắn hạn trường đào tạo nghề kết hợp việc để nhân viên có kinh nghiệm lâu năm kèm cặp thời gian học việc Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, sau đào tạo, giảng viên này, với vai trò đào tạo viên mặt đào tạo nghiệp vụ cho CBCNV sở, mặt khác tiếp tiếp tục đào tạo phát triển thêm đội ngũ Giảng viên nội đơn vị 3.3.3.3 Kết mong muốn Các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức, khả nhân viên Trung tâm để nâng cao khả phục vụ KH Tạo nên môi trường làm việc thuận lợi cho CBCNV, tạo khơng khí làm việc cạnh tranh, có hội thăng tiến cho nhân viên có nhiều cố gắng Tạo nên nguồn lao động chuyên nghiệp, có sẵn KS Đảm bảo đủ số lượng vững chun mơn có tay nghề cao, có khả nắm bắt cơng nghệ mới, làm chủ công việc giao Nâng cao chất lượng LĐ phục vụ cho phát triển HĐKD trung tâm 3.3.4 Tăng cường công tác quản lý điều hành 3.3.4.1 Mục tiêu Mục tiêu chung Trung tâm tối đa hóa lợi nhuận cách giảm chi phí đầu tư, sử dụng hợp lý nguồn lao động, sử dụng tốt sở vật chất Đảm bảo chất lượng phục vụ để thúc đẩy lượng khách tăng lên nhanh chóng, khơng để cơng suất sử dụng phòng xuống thấp 92 Hàng ngày công việc giám sát, kiểm tra hệ thống, xem tình hình sử dụng phòng, bố trí, phân cơng cơng việc cho nhân viên cho ca, phận người cần sát Ngồi giám sát cơng việc nhân viên dọn phòng cho khách thời gian khách sử dụng phòng để đảm bảo khách cảm thấy thoải mái chưa tốt Về dịch vụ lưu trú khách sạn cung cấp, mắc phải lỗi nhỏ quản lý cần lưu ý để bố trí hợp lý cơng tác phục vụ khách sạn 3.3.4.2 Biện pháp phát triển Khi nhân viên tuyển dụng vào làm việc cho KS, nhà quản trị cấp phải có trách nhiệm giới thiệu họ với đồng nghiệp, giới thiệu họ với sở, đặc điểm KD, lĩnh vực hoạt động, sách nội quy, yếu tố điều kiện làm việc, thời gian làm việc chế độ khen thưởng kỷ luật Trung tâm Nhà quản trị cấp sở phải bố trí nhân viên để họ làm việc tốt nhất, khả họ phù hợp với thực trạng Trung tâm Đảm bảo phân công lao động ngành nghề, q trình bố trí cơng việc cho nhân viên phải khách quan, tế nhị tránh gây đồn kết cho tập thể Phân cơng trách nhiệm cơng việc cho LĐ, đảm bảo tính hợp lý hiệu Xây dựng mơ hình quản lý tập hợp mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhằm thực chức quản lý LĐ phận đạt mục tiêu Trung tâm Mơ hình quản lý tối ưu cần đảm bảo yêu cầu sau: Số lượng cấp quản lý lao động phải phù hợp với quy mô khách sạn mối quan hệ cấp quản lý phải dễ dàng khơng phức tạp Mơ hình tổ chức quản lý lao động gọn nhẹ đơn giản, phản ánh nhanh nhẹn với tình Tính xác thơng tin phận, thông tin phải đầy 93 đủ, không chồng chéo lên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra Hiện Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn, mơ hình tổ chức lao động trực tuyến chức áp dụng nhiều Trong cấu tổ chức người lãnh đạo giúp đỡ phận chức để chuẩn bị định hướng dẫn kiểm tra Người lãnh đạo chịu trách nhiệm mặt công việc hồn tồn có quyền định phạm vi KS Việc truyền mệnh lệnh theo tuyến quy định từ thấp đến cao Người lãnh đạo phận chức không lệnh trực tiếp cho người thừa hành phận sản xuất mà lệnh người quản lý cấp phận để giải việc tổ chức quản lý 3.3.4.3 Kết mong muốn Nâng cao hiệu quản lý điều hành cấp Trung tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn Dổi mới, sáng tạo, tìm tòi cách thức kinh doanh có hiệu nhất, thu hút khách hàng đến với Trung tâm Xây dựng thành cơng mơ hình quản lý tập hợp mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhằm đạt mục tiêu Trung tâm 94 95 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu viết rút số kết luận sau: Chương 1: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Khái quát tổng quan kinh doanh dịch vụ khách sạn nêu khái niệm, vai trò, đặc điểm, xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Chỉ yếu tố tác động đến phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Đưa tiêu đánh giá từ làm sở lý luận cho phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn Chương 2: Luận văn kết hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn giai đoạn 2012 – 2016 Đánh giá thực trạng hoạt động phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm qua tiêu sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh khách sạn, trình độ chun mơn ngoại ngữ đội ngũ quản lý nhân viên phục vụ kinh doanh khách sạn, số lượng phòng cho thuê khách sạn, doanh thu dịch vụ kinh doanh khách sạn, chi phí dịch vụ kinh doanh khách sạn, lợi nhuận kinh doanh dịch vụ khách sạn, tỷ suất lợi nhuận dịch vụ kinh doanh khách sạn Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm Phân tích yếu tố vi mô bao gồm yếu tố khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, trình độ tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, nguồn nhân lực khách sạn Phân tích yếu tố vĩ mơ bao gồm điều kiện thị trường, kinh tế xã hội, pháp luật, yếu tố cơng nghệ kỹ thuật, văn hóa xã hội điều kiện tự nhiên, yếu tố quốc tế Với thành tích đạt năm qua bản, song trình hoạt động kinh doanh có thiếu sót tồn cần phải khắc phục sở vật chất kỹ thuật kinh doanh khách sạn nhiều 96 hạn chế, đa dạng hoá ngành nghề Kinh doanh Dịch vụ khách sạn chưa đẩy mạnh, nguồn nhân lực phục vụ khách sạn mỏng số lượng chất lượng, cơng tác quản lý điều hành nhiều bất cập Chương 3: Luận văn đưa số biện pháp phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn bao gồm biện pháp nâng cấp đầu tư, sửa chữa sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh khách sạn Biện pháp đa dạng hóa nghành nghề Kinh doanh dịch vụ khách sạn Phát triển nguồn nhân lực tăng cường công tác quản lý điều hành Với đề tài “một số biện pháp phát triển kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn” tơi hy vọng giúp phần vào việc hồn thiện cơng tác tổ chức thực hiện, quản lý điều hành nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm hội nghị đào tạo cán Cơng Đồn Bên cạnh đề xuất biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn giải triệt để mặt hạn chế công tác phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn Trung tâm, việc sử dụng nguồn nhân lực hợp lí tận dụng mạnh giúp Trung tâm ngày phát triển 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Dương năm 2010, Đề tài “Kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn Kim Đô Royal City Hotel, thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn”, Trường Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn GS.TS Nguyễn Văn Đính PGS.TS Trần Thị Minh Hòa năm 2015, Giáo trình kinh tế du lịch, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thị Hạnh năm 2012, Đề tài “Một số đề suất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú Khách sạn Ngọc Khánh”, Đại học Kinh tế Quốc dân Ngô Thị Thu Hiền năm 2013, Đề tài “Marketing hoạt động kinh doanh khách sạn khách sạn Asean, trạng giải pháp”, Trường Đại học Dân lập Phương Đông PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền năm 2013, Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013 PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh TS Hoàng Thị Lan Hương năm 2013, Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Đề tài “Thực trạng kinh doanh Khách sạn Tuổi trẻ“, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013 PGS.TS Vũ Trụ Phi năm 2015, Bài giảng Quản trị tài chính, Trường Đại học hàng hải Việt Nam năm 2015 PGS.TS Từ Quang Phương PGS TS Phạm Văn Hùng năm 2012, Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân năm 2012 10 TS Mai Khắc Thành, ThS Nguyễn Quỳnh Nga, ThS Đỗ Thanh Tùng, Giáo trình Quản trị chiến lược kinh doanh, Trường Đại học hàng hải Việt Nam 98 11 Phạm Văn Tâm năm 2008, Đề tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008- 2010”, Trường Đại học Cần Thơ năm 2010 12 TS Nguyễn Quyết Thắng năm 2012, Giáo trình kinh doanh Khách sạn, NXB Tài năm 2012 Nguồn trang web: 13 Nguồn trang: http://hotel.oxu.vn/kinh-doanh-khach-san-vai-tro- quan-trong-du-lich1/ 14 Nguồn trang: http://hotel.oxu.vn/vai-tro-quan-trong-cua-kinh- doanh-khach-san-voi-du-lich-2/ 15 Nguồn trang: http://toc.123doc.org/document/86862-vai-tro-cua- dich-vu-khach-san-doi-voi-nganh-du-lich-noi-rieng-va-nen-kinh-te-viet-namnoi-chung.htm 16 Nguồn trang: http://luanvanaz.com/dac-diem-cua-kinh-doanh- khach-san.html 17 Nguồn trang: http://review.siu.edu.vn/kinh-te/tam-quan-trong-cua- cong-nghe-trong-kinh-doanh/247/2918 18 Nguồn trang: http://luanvanaz.com/phat-trien-san-pham-du-lich- dac-thu.html 19 Nguồn trang: http://hotel.oxu.vn/nhan-to-anh-huong-hut-khach- cua-khach-san-1/ 20 Nguồn trang: http://samsonbooking.vn/cam-nang-du-lich-sam- son/y-nghia-cua-sao-tren-khach-san/ 21 Nguồn trang: http://samsonbooking.vn/cam-nang-du-lich-sam- son/y-nghia-cua-sao-tren-khach-san/ 99 22 Nguồn trang: https://ezcloud.vn/de-quan-lu-duoc-khach-san-hieu- qua-can-co-nhung-trinh-do-chuyen-mon-gi/ 23.Nguồn trang: https://dhkd3abtlt.files.wordpress.com/2012/04/congthuc-khach-san-bai-tap-tai-chinh-du-lich-dhkd3abtlt.pdf 24 Nguồn trang: https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/nhung-thong-tin-luu- tru-ma-nha-quan-tri-khach-san-phai-luu-tam 100 ... đầu tư xây dựng nhiều khu hoạt động giải trí, thể thao sân tenit, bể bơi, phòng tập, phòng karaoke Cao cấp số KS hạng sang xây dựng phòng bas, phong chiếu phim xây dựng khu mua sắm thương mại…
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo Cán Bộ Công Đoàn, Một số biện pháp phát triển Kinh doanh Dịch vụ Khách sạn tại Trung tâm Hội nghị và đào tạo Cán Bộ Công Đoàn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay