THỰC TRẠNG PHÂN bố và KHAI THÁC KHOÁNG sét ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

61 31 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT NGUYỄN HUỲNH HOA THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHỐNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌ C ĐẤT Cần Thơ - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD -o0o - Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHỐNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Võ Quang Minh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Ngành: Khoa Học Đất Khóa 34 Cần Thơ - 2011 MỤC LỤC Mục lục ………………………………………………………………… i Lời cam đoan …………………………………………………………… iii Xác nhận Cán Bộ hướng dẫn……………………………………… iv Xác nhận Bộ Môn Khoa Học Đất………………………… v Xác nhận Hội Đồng chấm Luận Văn tốt nghiệp…………………… vi Lý lịch cá nhân ………………………………………………………… vii Lời cảm tạ……………………………………………………………… viii Danh sách hình………………………………………………………… x Danh sách bảng………………………………………………………… xi Tóm lược ……………………………………………………………… xii Chữ viết tắt ………………………………………………………………… xiv MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………………… 1.1 Đánh giá tổng quan ………………………………………………………2 1.2 Khái niệm khống sét…………………………………………………… 1.3 Sự hình thành khống sét…………………………………… 1.4 Phân loại khoáng sét ………………………………………… 1.5 Sử dụng khoáng sét………………………………………… 1.6 Tác động việc khai thác sử dụng đến môi trường…… 13 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP …… 16 2.1 Phương tiện…………………………………………………… 16 2.2 Phương pháp………………………………………………… 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN……………………………… 18 3.1 Thông tin kết thu thập số liệu ……………………………………….18 3.2 Sự phân bố khoáng sản sét ĐBSCL: ………… 19 3.3 Sự phân bố trữ lượng khai thác ĐBSCL: …………………………… 19 i 3.4 Trữ lượng sét tỉnh ………………………………………………… 20 3.4.1 Tỉnh Vĩnh Long ……………………………………………………… 20 3.4.2 Tỉnh An Giang………………………………………………………… 24 3.4.3 Tỉnh Trà Vinh………………………………………………………… 25 3.4.4 Tỉnh Kiên Giang………………………………………………………… 27 3.4.5 Tỉnh Đồng Tháp……………………………………………………… 28 3.4.6 Tỉnh Cà Mau …………………………………………………………… 29 3.4.7 Tỉnh Long An…………………………………………………………… 30 3.5 Thực trạng khai thác:………………………………… …………………… 32 3.6 Dự báo tình hình tiêu thụ tiềm khai thác tài nguyên sét…… …… 37 3.7 Những giải pháp hạn chế tác động tiêu cực vấn đề khai thác tài nguyên sét đến môi trường sản xuất nông nghiệp………………………………… 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………… 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………… ……………… … 42 PHỤ CHƯƠNG ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học làm việc thân Các số liệu Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp,Trà Vinh, Long An,Cà Mau, Vĩnh Long cung cấp, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả luận văn Nguyễn Huỳnh Hoa iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Ý kiến Cán Bộ Hướng Dẫn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm……… Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS VÕ QUANG MINH iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Ý kiến Bộ Môn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng…… năm…… Trưởng Bộ Môn v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt nghiệp chấp thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Được bảo vệ trước hội đồng ngày…… tháng…… Năm……… Xác nhận Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt Nghiệp: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Luận Văn Tốt Nghiệp Hội Đồng đánh giá mức :…………………………… Cần Thơ, ngày……tháng…… Năm…… Chủ Tịch Hội Đồng vi LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH Họ tên : Nguyễn Huỳnh Hoa Ngày sinh : 19/10/1989 , Thới Lai, Ơ Mơn, Cần Thơ Ngun qn: Thới Lai, Ơ Mơn, Thành Phố Cần Thơ Thường trú: Vàm Hồ, An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng Điện thoại: 0168 25 35 377 Email: nhhoa84@student.ctu.edu.vn Họ tên Cha: Nguyễn Văn Út Hậu Họ tên Mẹ: Huỳnh Hồng Hảnh II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Năm 1995 – 2000: học trường tiểu học An Thạnh Nam Năm 2000 – 2004: học trường THCS An Thạnh Nam Năm 2004 – 2007: học trường THPT An Thạnh Năm 2008 – 2012: sinh viên trường Đại Học Cần Thơ Ngành Khoa Học Đất - khóa 34 ( 2008 – 2012 ), Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng vii LỜI CẢM TẠ Vậy quãng thời gian bốn năm học tập trường Đại học Cần Thơ kết thúc Những ngày tháng qua sống mái trường bảo thầy cô, quan tâm bạn bè ngày tháng mà em khơng qn Chính máy trường này, em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích quý báo, hành trang quan trọng cho sống em sau Để ngày hôm nay, nổ lực riêng em, mà quan tâm, giúp đỡ nhiều người Đầu tiên, xin gởi lòng tri ân sâu sắc đến với Cha, Mẹ - người cho hình hài này, chăm sóc, dạy bảo cho với tất tình yêu thương Chân thành biết ơn thầy Võ Quang Minh anh Lê Hữu Nghĩa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thời gian thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn chân thành đến sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Cà Mau, Vĩnh Long cung cấp đầy đủ số liệu cho em để hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn thầy Ngô Ngọc Hưng cố vấn học tập lớp Khoa học đất khóa 34 giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt khóa học Chúc Thầy nhiều sức khỏe Xin gởi lời biết ơn đến quý Thầy Cô Bộ môn Khoa học đất, Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai quý Thầy Cô Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Khoa Môi Trường & Quản Lý TNTN, toàn thể quý thầy Trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Trường Kính chúc quí thầy cô nhiều niềm vui hạnh phúc Thân gởi lời chúc sức khỏe – thành đạt đến tất anh chị lớp Khoa Học Đất Khóa 33, bạn lớp Khoa học đất khóa 34 giúp đỡ nhiều suốt thời gian xa quê viii lớp đạt 249.560.000 m3, tổng trữ lượng C2+P1 lớp 94.250.000 m3 Trữ lượng cấp C2 lớp 9.150.000 m3, tổng trữ lượng C2+P2 lớp 155.310.000 Mặc dù sét thuộc lớp có khả làm nguyên liệu để sản xuất gạch, sét lớp loại sét nhão, chứa nhiều nước, nên đầu tư khai thác sét lớp (phụ chương 28) 30000 26,250 24,960 25000 21,520 m3 20000 17,114 16,794 15,000 14,202 12,940 15000 20,703 20,085 19,338 12,840 11,720 11,164 10000 6,236 5000 10 11 12 13 14 15 Số hiệu điểm sét Hình 3.9: Biểu đồ phân bố trữ lượng khoáng sét điểm sét tỉnh Cà Mau Đây biểu đồ thể trữ lượng sét lớp điểm sét Hầu hết điểm sét có cấp trữ lượng P1 có điểm 8, 12, 13 có phân bố cấp trữ lượng C2 có chất lượng đáp ứng nhu cầu sản suất gạch ceramic theo Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường, điểm sét lại phần lớn đáp ứng cho nguyên liệu sản xuất gạch ngói thơng thường Vì vậy, tỉnh cần có quy hoạch cụ thể cho điểm sét để tránh tình trạng khai thác tràn lan làm ảnh hưởng đến tài nguyên đất vùng 3.4.7 Tỉnh Long An Hiện địa bàn tỉnh chủ yếu khai thác khống sét theo phương pháp thủ cơng nhỏ lẻ (khai thác truyền thống) cung cấp cho lò gạch tự phát chổ nên trữ lượng khai thác chưa cao, tiềm khống sét lại tỉnh lớn 30 11,035,949 9% 35,186,790 30% Chú dẫn Đang khai thác Chưa khai thác Ngừng khai thác 72,000,500 61% Hình 3.10: Biểu đồ phần trăm trạng khai thác khoáng sét tỉnh Long An Trong tổng số 118.223.239 m TNKS sét địa bàn tỉnh 11.035.949 m3 khai thác, có đến 72.000.500 m (61% ) chưa khai thác Vì tỉnh nên có quy hoạch cụ thể, thay lò gạch thủ cơng tự phát lò có quy mơ cơng nghiệp,…để tận dụng triệt để nguồn TNKS sét có 60000000 50000000 m3 40000000 30000000 20000000 10000000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Số hiệu điểm sét Chú thích: 1: điểm sét Lộc Thành 2: điểm sét Lộc Giang 3: điểm sét Lộc Hưng 4: điểm sét Hòa Hiệp 5: điểm sét Đức Lập 11: điểm sét Quảng Cụt 12: điểm sét Vĩnh Hưng 13: điểm sét Vĩnh Bình 14: điểm sét Gò Gòn 15: điểm sét Mỏ Vẹt 31 6: điểm sét Hòa Khánh 7: điểm sét ấp Bình Thủy 8: điểm sét Hòa Tây 9: điểm sét Rạch Tầm Bích 10: điểm sét ấp Xóm Mới 16: điểm sét Cả Bóng 17: điểm sét Thủ Thừa 18: điểm sét Xóm Đồng 19: điểm sét Phước Hành 20: điểm sét Hiệp Thạnh Hình 3.11: Biểu đồ phân bố trữ lượng sét điểm sét tỉnh Long An Trong 20 mỏ sét ngạch ngói có 12 mỏ trước khai thác ngưng, Trong mỏ khai thác trước ngừng như: Gò Gòn (Tân Hưng ), Mỏ Vẹt, Cả Bóng, Phước Hành, Xóm Đồng, Hiệp Thạnh…4 mỏ khai thác gồm mỏ quy mô nhỏ mỏ Quảng Cụt mỏ vói quy mơ cơng nghiệp mỏ Lộc Thạnh, Lộc Giang, Lộc Hưng tập trung khu vực xã Lộc Giang UBND tỉnh cấp phép Phần lớn điểm sét trước khai thác nên trữ lượng tương đối thấp (tính đến thời điểm quy hoạch), nhiên có điểm sét chưa khai thác nên trữ lượng cao điểm sét 4, 8, 13 (phụ chương 29) 3.5 Thực trạng khai thác: Ở ĐBSCL có khoảng 4.500 lò gạch, gốm (Đình Tuyển, 2009) sét gạch ngói có trữ lượng đến 10 triệu m3/ năm (Nguyễn Thanh Lâm, 2002) Đứng đầu tỉnh Vĩnh Long với 363 sở, An Giang với khoảng 546 sở cấp phép, lại tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Chi tiết cho tỉnh sau: - Tỉnh Vĩnh Long: Bảng : Tổng hợp tình hình quản lý cấp phép khai thác TNKS sét huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long Stt Tên huyện, thành phố Toàn tỉnh TP Vĩnh Long Tam Bình Vũng Liêm Trà Ơn Long Hồ Mang Thít Bình Minh Bình Tân Số lượng giấy phép cấp (Năm) Tổng 2005 2006 2007 363 79 38 122 195 50 27 57 32 61 21 24 11 36 32 11 2008 74 2009 50 2010 20 37 11 18 24 10 12 Qua bảng huyện Tam Bình, Trà Ơn, Vũng Liêm có hoạt động cấp phép khai thác sét thường xuyên không nhau, đặc biệt huyện Tam Bình với số lượng giấy phép cấp cao 195/ 363 số giấy phép cấp toàn tỉnh, cao năm 2007 với 57 giấy phép cấp giảm dần đến năm 2010 32 Nguyên nhân do: việc khai thác chủ yếu khai thác cải tạo mặt với điểm mỏ có chiều dày tầng sét khai thác mõng số lượng, trữ lượng mỏ khu vực giảm nhiều nên tình hình cấp giấy phép khai thác giảm theo Huyện Trà Ôn với tăng nhanh từ năm 2007 đến năm 2008 2009 do: vào năm 2006 công văn số 1735/UBND-NN UBND công văn số 298/STNMT Sở Tài nguyên Môi trường ban hành nhằm chuyển việc thẩm định cấp phép khai thác cho UBND huyện, bên cạnh Phòng Tài ngun Mơi trường huyện hướng dẩn Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh qui trình thủ tục cấp phép khai thác nên việc làm thủ tục cấp giấy phép khai thác cá nhân, tổ chức dễ dàng Ngồi ra, huyện có hoạt động cấp phép khai thác sét không thường xuyên như: Long Hồ, Mang Thít, Bình Minh ngun nhân chủ yếu là: việc khai thác có số sở khai thác không lập thủ tục xin cấp phép khai thác, hoạt động riêng lẽ, khơng liên tục, mang tính “tự phá gò để làm ruộng thuận tiện hơn”, việc cấp phép quản lý khai thác địa phương gặp khó khăn, nhiều bất cập Khu vực làng nghề sản xuất gạch-gốm có 98 sở sản xuất gốm mỹ nghệ, tập trung chủ yếu huyện Mang Thít Đặc trưng làng nghề sản xuất gạchgốm Tỉnh tập trung ven sông Tiền, sơng Cổ Chiên, sơng Hậu, sơng Mang Thít tạo điều kiện thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu sét sở sản xuất vận chuyển sản phẩm đến thị trường tiêu thụ (Trung Tâm Kỷ Thuật Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Long ,2011) Các sản phẩm từ đất sét tỉnh: Hình 3.12: Sản phẩm gốm đỏ (nguồn: http://mientayonline.net/gom-do-vinh-long.aspx) Theo khảo sát thực tế phần lớn sản phẩm tiêu thụ nội địa nhu cầu xây dựng ngày nhiều, cộng với việc chất lượng gạch 33 sở đảm bảo nên sản phẩm gạch ngói Vĩnh Long nhiều khách hàng quan tâm Khi tham khảo ý kiến số chủ sở sản xuất gạch ống họ cho biết: “Làm nghề không đạt siêu lợi nhuận số ngành nghề khác tương đối ổn định bền vững” Hình 3.13: Sản phẩm gạch ngói (nguồn: http://tintuc.xalo.vn/001946956099/) Ngồi đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất cơng nghiệp tỉnh, điều đáng ghi nhận ngành gạch ngói tỉnh Vĩnh Long giải việc làm cho nhiều lao động nông thôn Riêng sở sản xuất gạch ngói huyện Mang Thít giải việc làm cho 10.000 lao động với thu nhập ổn định ( http://thvl.vn/?p=125710 ) Qua điều tra khảo sát cho thấy địa bàn toàn tỉnh chưa có hoạt động khai thác khống sản sét với quy mô công nghiệp, việc cấp phép khai thác TNKS sét chủ yếu với quy mô khai thác tận thu, cải tạo mặt bằng, phạm vi khai thác nhỏ, lẻ, với mục đích hạ thấp mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất nông nghiệp Các sở khai thác thực hồ sơ cấp phép khai thác theo quy định Luật khoáng sản Các khu vực cấp phép khai thác không làm thay đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến hệ thống thuỷ lợi nội đồng, môi trường sinh học cảnh quan khu vực - Tỉnh An Giang: Theo Công ty Cổ phần Địa chất Khoáng sản, 2004, địa bàn tỉnh An Giang có 1.630 lò sản xuất gạch ngói đất sét nung 546 sở Được thể chi tiết biểu đồ sau: 34 (1%) ( 0%) ( 0%) 13 (2%) Chú dẫn 59 ( 11%) Chợ Mới Châu Thành Châu Phú TP Long Xuyên Phú Tân Tri Tôn 281 (52%) 183 ( 34%) TX Châu Đốc Hình 3.14: Biểu đồ phân bố tỉ lệ sở sản xuất huyện – tỉnh An Giang ( Đơn vị: m3) Các sở sản xuất phân bố không đồng huyện, tập trung nhiều huyện Chợ Mới với 281 sở có 983 lò sản xuất, huyện Châu Thành 183 sở với 423 lò, huyện Châu Phú 59 sở với 174 lò, TP Long Xuyên 13 sở với 25 lò, huyện Phú Tân sở với 18 lò, Tri Tơn sở với lò, TX Châu Đốc sở với lò sản xuất (phụ chương 30) Sự phân bố sở huyện không đồng hoạt động cấp giấy phép nơi khác Nguyên nhân khác biệt là: trữ lượng mỏ sét phân bố không đều, sở khai thác nhỏ lẻ khó quản lý… Theo khảo sát sét An Giang chủ yếu nằm vùng đồng trũng thấp, việc khai thác hầu hết tự phát cung cấp cho lò gạch thủ cơng chỗ Trên khu vực khai thác sét làm gạch ngói thuộc huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên thành phố Long Xuyên việc khai thác sét làm gạch ngói chủ yếu hạ thấp mặt ruộng kết hợp cải tạo nông nghiệp Một số nơi dân khai thác đất sét làm gạch ngói sau lấy hết lớp sét tạo thành ao nuôi cá - Tỉnh Kiên Giang : Sét gạch ngói Kiên Giang có 55 mỏ, 19 mỏ quy hoạch tập trung huyện Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành Các mỏ lại phân bố huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Phú Quốc chưa có số liệu cụ thể.Các mỏ nằm huyện phía đơng như: Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành, thân sét mỏng thường bị 35 nhiễm phèn Các mỏ nằm huyện phía tây như: Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành, thân sét dày chất lượng tốt Kiên Giang có sở sản xuất gạch nung nen: + Cơng ty CP gạch ngói Kiên Giang với công nghệ sản xuất gạch nung dây chuyền nen, công suất 30 triệu viên gạch quy tiêu chuẩn/năm, cấp phép khai thác từ 2006 đến 2026, diện tích cấp phép 26,94 ha, trữ lượng cấp mỏ 2.962.545 m + Cơng nghệ nung gạch lò đứng liên tục Công ty TNHH Minh Viên, huyện Phú Quốc áp dụng với công suất dây chuyền triệu viên/năm Hiện tỉnh cấp phép khai thác 85 ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ ấp Ngã Tư cho dây chuyền gạch nen 120 triệu viên năm với công suất khai thác 170 ngàn m3 sét/năm (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang, 2010) Ngồi sản phẩm như: gạch, ngói…thì nồi đất sản phẩm có từ lâu đời phổ biến tỉnh Hình 3.15: Sản phẩm nồi đất truyền thống (Nguồn:http://www.kiengianghomnay.net/news.php?nt=12&nc=27&nid=297&title=Nghenan-noi-o-Hon-Dat Kien-Giang) - Tỉnh Đồng Tháp: Theo kết điều tra khảo sát Đồng Tháp tỉnh có trữ lượng khống sét cao tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang Tuy nhiên chưa quy hoạch cụ thể để đưa vào khai thác công nghiệp Tại huyện Châu Thành, Cao Lãnh, Thanh Bình chủ yếu nguồn sét cung cấp cho sở sản xuất gạch-ngói-gốm lấy từ vùng đất ruộng hộ dân theo dạng hạ độ cao mặt ruộng xuống từ 0,5 -1m, lấy từ ruộng để chuyển sang ao ni trồng thủy sản Tình hình sản xuất gạch- ngói- gốm chủ yếu phương pháp thủ cơng truyền thống, lò nung có công suất nhỏ phổ biến vạn viên gạch/đợt nung, 36 nguồn nhiên liệu đốt lò trấu Gạch sản xuất có kích thước nhỏ (gạch x 17), chất lượng chưa đáp ứng cho cơng trình lớn Gạch ngói chủ yếu dùng xây dựng nhà cơng trình cơng nghiệp tiêu thụ chủ yếu tỉnh khu vực lân cận, chưa thể thâm nhập vào thị trường lớn thành phố Hồ Chí Minh miền Đơng Nam - Tỉnh Trà Vinh: theo kết điều tra quy hoạch của Công ty sành sứ thủy tinh Việt Nam,2005, cho thấy trữ lượng sét gạch- ngói- gốm tỉnh cao 209.101.296 m3, chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô công nghiệp.Tuy nhiên qua trình khảo sát thực tế cho thấy, chưa có quy hoạch cụ thể cho vùng nên phần lớn trình khai thác tỉnh nhỏ bé, gồm có khai thác cát sỏi, làm muối , chưa có cơng nghiệp khai thác sét sản xuất vật liệu xây dựng Trong vài năm gần Tân An ( Càng Long ) có phát triển số sở tư nhân với quy mô nhỏ, thủ công khai thác sét chổ sản xuất gạch ngói, bán đất sét cho số chủ lò gốm Vĩnh Long 3.6 Dự báo tình hình tiêu thụ tiềm khai thác tài nguyên sét: Mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 20 tỷ viên gạch Với đà phát triển này, đến năm 2020 đạt sản lượng 42 tỷ viên, từ 2008 đến 2020 phải tiêu tốn tới 600 triệu m đất sét, tương đương với 30.000 đất canh tác, bình quân năm 2.500 ha, riêng năm 2020 3.150 đất canh tác (Trần Văn Huynh, 2009) Theo tình hình khai thác tại, để đạt số lượng gạch nhiều đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, kèm theo việc sản xuất gạch ngói phương pháp thủ công lượng củi đốt lớn dẫn đến chặt phá rừng, cân sinh thái, hậu họa thiên tai, nghiêm gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường vật nuôi, sức khỏe người, hậu để lại lâu dài Vì vậy, cần có quy hoạch cụ thể theo chiều hướng tối ưu để hạn chế vấn đề Đặc biệt, với q trình thị hóa, hàng trăm khu dân cư, khu cơng nghiệp mọc lên tỉnh ĐBSCL Theo đó, nhu cầu đất để san lấp mặt ngày tăng dần cung không đủ cầu Theo Nguyễn Văn (2005), việc bán lớp đất mặt diễn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Trà Vinh dù ngành chức tỉnh, thành nhiều lần khuyến cáo, nghiêm cấm người dân không khai thác đất mặt hình thức trực tiếp gây cạn kiệt nguồn tài nguyên đất lâu dài suất lúa bị sụt giảm Riêng phường 10 thị xã Sóc Trăng 1.000 - 1.200m3 đất mặt ruộng/ngày, khối lượng đất mặt ruộng thị xã Sóc Trăng bị bóc hàng chục ngàn m3/ngày 37 (Nguồn Việt Báo ngày 7/5/2005) Hình 3.16: Hiện trạng đất khai thác sét chưa khai thác huyện Châu Thành Hình 3.17: Xe ben xe cuốc khai thác đất mặt ruộng thị xã Sóc Trăng 3.7 Những giải pháp hạn chế tác động tiêu cực vấn đề khai thác tài nguyên sét đến môi trường sản xuất nông nghiệp Bên cạnh ưu điểm mà khoáng sét mang đến cho người đáp ứng nhu cầu xây dựng (gạch- ngói), trang trí (gốm, tranh, hoa ), việc làm, nhiều giá trị kinh tế khác có khơng nhược điểm liên quan đến khoáng sét : + Với phương pháp khai thác thủ công để lấy sét từ bề mặt sét đến độ sâu hạ tầng mặt ruộng (trung bình 0,5m) cung cấp cho lò sản xuất gạch ngói nhỏ lẻ lâu dài dẫn đến nhiều vùng trũng thấp ngập sâu mùa nước lũ lớn + Việc khai thác tự phát không theo quy hoạch làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực tạo hố lõm chõm làm vẻ mỹ quan + Bụi đất, bụi khói, nhiệt độ tăng, tiếng ồn, khí thải, chất thải từ hoạt động phơi, nung sở sàn xuất gạch ngói, gốm làm nhiễm khơng khí ảnh hưởng đến mơi trường + Hầu hết sở thuộc dạng lò thủ công, nơi nơi sản xuất nằm xen kẽ nhà khói bụi ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư khu vực sản xuất Để hạn chế tối đa vấn đề cần: + có thăm dò quy hoạch cụ thể cho vùng nguyên liệu sét + Cần thay dần nhà máy sản xuất sét gạch, gốm theo cơng nghệ tuynen cho lò thủ cơng để giảm thiểu tác động môi trường + Không nên khai thác nơi có chiều dày thân sét mỏng, khai thác làm nhiều diện tích bề mặt điều gây tác động đến môi trường 38 làm giảm hiệu kinh tế Ngoài ra, khai thác nơi sét mỏng dẫn đến tượng “xì phèn” + Khai thác diện tích đất xấu, màu mỡ, khai thác kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản (đào đất nuôi tôm ) nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc đầu tư khai thác sét làm gạch ngói + Khai thác sét gần nơi tiêu thụ sản phẩm gạch ngói để giảm bớt giá thành vận chuyển Khi hộ gia đình, cá nhân, sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có đủ điều kiện sau : + Giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm giấy phép đầu tư sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm quan Nhà nước có thẩm quyền cấp + Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với dự án đầu tư lực sản xuất sở sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm; + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt + Trong trình sử dụng đất để khai thác nguyên liệu làm gạch, ngói, làm đồ gốm, người sử dụng đất phải áp dụng cơng nghệ thích hợp để khai thác sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm; phải thực biện pháp cần thiết không để gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống người sử dụng đất xung quanh không làm ảnh hưởng xấu đến mơi trường Ngồi quy định trên, tuỳ vào tình hình cụ thể sử dụng đất đai, quy hoạch đất đai, tình hình kinh tế, xã hội địa phương mà địa phương có quy định cụ thể cho ngành nghề 39 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận: ĐBSCL tài ngun khống sản cát, than bùn…thì tài ngun sét có chất lượng số lượng lớn Tập trung tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Cà Mau + Tỉnh Đồng Tháp với 361.166.529 m3 phân bố huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nơng, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành + Tỉnh Trà Vinh có tổng trữ lượng khống sét 254.617.315 m3 Trong đó, trữ lượng sét đạt tiêu chuẩn làm gốm đỏ 209.101.295 m3 phân bố huyện Càng Long huyện Châu Thành, sét gạch ngói 45.607.020 m3 phân bố huyện: Châu Thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, Càng Long TX Trà Vinh + Tỉnh Cà Mau với 249.560.000m3 phân bố 15 điểm sét: Trí Phải, Khánh Lâm, Mười Sinh, Nhà máy B, Bến Than, An Xuyên, Giồng Kè, Tân Thành, Khánh Bình, Khánh Tây, Khánh Đơng, Tắc Vân, Lương Thế Trân, Khánh Lộc, Tân Hưng + Tỉnh Vĩnh Long với tổng trữ lượng khống sét 220.001.200 m3 Trong đó, 46.766.300 m3 phục vụ cho khai thác tận thu, cải tạo mặt bằng, 100.746.010 m3 phục vụ thăm dò khai thác công nghiệp 72.488.890 m3 cấm khai thác Chủ yếu tập trung huyện: Tam Bình, Bình Minh, Bình Tân, Trà Ơn, Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm + Tỉnh Long An có 118.223.239 m3 tài nguyên sét phân bố 20 điểm sét thuộc huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành + Tỉnh Kiên Giang có tổng trữ lượng khống sét 95.893.000 m3 phân bố chủ yếu huyện: Giang Thành, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất Gò Quao + Tỉnh An Giang tỉnh có trữ lượng thấp so với tỉnh khác với 33.239.759 m3 phân bố 13 thân sét tập trung huyện: Tri Tôn Tịnh Biên Phần lớn tài nguyên sét tỉnh chưa quy hoạch cụ thể, có Vĩnh Long quy hoạch thành khu vực cụ thể: khu vực khai thác tận thu, khai thác công nghiệp cấm khai thác Chủ yếu khai thác phương pháp nhỏ lẻ cung cấp cho lò gạch thủ công tự phát chổ sản phẩm làm chưa có thị trường rộng lớn,phần lớn sản phẩm tỉnh làm để cung cấp cho tỉnh nhà, lượng nhỏ chuyển sang thị trường khác 40 4.2 Kiến nghị: Các tỉnh cần có quy hoạch cụ thể cho mỏ sét ( khoáng sét mỏ đáp ứng khai thác tận thu hay khai thác quy mô công nghiệp hay khơng đủ điều kiện để khai thác,…), khống sét điểm sét đạt yêu cầu để sản xuất sản phẩm ( gạch, ngói, gốm, phân chậm tan….) Các quan Nhà Nước tăng cường việc quản lý tránh tình trạng người dân tự ý khai thác để cung cấp cho lò gạch tự phát Loại bỏ dần lò gạch thủ cơng để thay lò gạch có quy mơ cơng nghiệp để hạn chế tình trạng nhiễm mơi trường, đồng thời nâng cao hiệu cho công tác quản lý Từng tỉnh nên thường xuyên tìm hiểu cập nhật sản phẩm từ sét để phát triển địa phương ngồi gạch, ngói, gốm – sản phẩm có từ lâu đời, để nâng cao giá trị sản phẩm từ sét, mở rộng thị trường 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty Cổ phần Địa chất Khống sản.2004.Khảo sát tìm kiếm đánh giá sét làm nguyên liệu cho sản xuất gạch Ceramic tỉnh An Giang Sở Khoa Học Công Nghệ An Giang Công ty Cổ phần Địa chất Khoáng sản – TKV.2009 Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khống sản VLXD thông thường tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 Sở xây dựng Đồng Tháp Công ty sành sứ thủy tinh Việt Nam.2005 Khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tỉnh Trà Vinh, đề suất mơ hình dây chuyền cơng nghệ sản xuất sản phẩm gốm đỏ thích hợp Phân viện Địa chất Khống sản phía Nam TP.HCM Đào Châu Thu.2003.Khoáng sét liên quan chúng tới vài tiêu lý hóa học số loại đất Việt Nam Trường Đại Học Nơng Lâm Đình Tuyển.2009 Sản xuất gạch, gốm Đồng Bằng Sông Cửu Long – Loay hoay chuyển đổi http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/3/184000/ Grimshaw, R.W.1971 The chemistry and physics of clays and allied ceramic materials New York Lê Văn Khoa.2000.Thành phần khoáng vật sét Đồng Bằng Sông Cửu Long Đại Học Cần Thơ Lê Văn Khoa.2011 Bạc màu bảo vệ tài nguyên đất đai Đại Học Cần Thơ Nguyễn Mỹ Hoa.2009 Hóa lý đất Bộ môn Khoa Học Đất, Trường Đại Học Cần Thơ 10 Nguyễn Thanh Lâm.2002 Đồng Bằng Sông cửu Long khác http://www.vieteuronet.com/viet/news/news031.php 11 Phạm Tiến Dũng 2006 Mơi trường lao động lò đốt gạch thủ công Đồng sông Cửu Long Phân viện BHLĐ Tp Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn.2005 Miền Tây bán đất mặt ruộng http://vietbao.vn/Xahoi/Mien-Tay-ban-dat-mat-ruong/40077534/157/ 13 Sài Gòn tiếp thị.2003 Hoa từ đất sét Đời sống gia đình, vietbao.vn 14 Sở Công Nghiệp Cà Mau.2004.Kết điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng sét gạch ngói tỉnh Cà Mau Liên đoàn đồ Địa chất miền Nam 42 15 Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Long An.2006 Đề án “xây dựng quy hoạch tài nguyên khoáng sản (TNKS) tỉnh Long An đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” Đoàn Địa chất I – Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam 16 Sở Tài Nguyên Mơi Trường tỉnh Kiên Giang.2010 báo cáo địa chất khống sản trạng khai thác khoáng sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2009 Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Nam Bộ 17 Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Long.2011 Điều tra bổ sung tài nguyên khoáng sản sét huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm lập quy hoạch khai thác sét cum tuyến sản xuất gạch – ngói – gốm tỉnh Vĩnh Long đén năm 2020 Trung tâm chuyển giao công nghệ dịch vụ địa chất – Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất Miền Nam 18 Trần Yên.2005 Nghiên cứu sản xuất phân chậm tan phương pháp Zeolit hấp thụ từ vỏ trấu Cơ sở sản xuất phân bón VAC Tiền Giang, Sở Khoa học Công nghệ Tiền giang 19 Trần Văn Huynh.2009 Phát triển vật liệu xây dựng không nung bê tong nhẹ - Xu hướng tất yếu ngành VLXD Việt Nam http://sieuthixaydung.com.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnew s&mid=1481&mcid=204&menuid= 20 Võ Thị Thu Vân Lê Phát Quới.2006 Đánh giá mối quan hệ yếu tố tự nhiên thảm thực vật vùng đất ngập nước VQG Tràm Chim Khóa luận tốt nghiệp cử nhân, Khoa Mơi Trường, Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh 21 Viện Chiến Lược – Bộ Kế Hoạch Đầu Tư.2009 Giới thiệu tổng quan khu vực Đồng Băng Sông Cửu Long http://investinvietnam.vn/Default.aspx?ctl=Region_Intro&tID=6&pID=34 43 Website: http://tintuc.xalo.vn/201142084105/su_dung_dat_de_san_xuat_gach_ngoi_do_gom.html http://222.255.28.57/nongnghiepvn/viVN/61/158/85/60/60/38923/Default.aspx http://dmcgroup.vn/gkn/loi-ich-cua-gach-khong-nung/ http://hoanggiangceramics.com/ http://investinvietnam.vn/Default.aspx?ctl=Region_Intro&tID=6&pID=34 http://maytredan.com/ http://agcal.usask.ca/slsc240/modules/module3/clay_latt.html http://en.wikipedia.org/wiki/Illite/ http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Lam-dep-bang-dat-set/50729378/403/ http://www.thiennhien.net/2007/11/29/cu-dan-long-binh-keu-cuu/ http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/3/184000/ http://www.thiennhien.net/2008/01/26/hiem-hoa-tu-cac-lo-gach-gom/ 44 ... lượng khoáng sét huyện – tỉnh Đồng Tháp Biểu đồ phân bố trữ lượng khoáng sét điểm sét – tỉnh Cà Mau Biểu đồ phần trăm trạng khai thác khoáng sét tỉnh Long An Biểu đồ phân bố trữ lượng sét điểm sét. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD -o0o - Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. .. từ sét gia tăng như: hoa làm từ đất sét, tranh ảnh, bình gốm, tượng gốm… Để đáp ứng nhu cầu sét giữ vai trò quan trọng đề tài “ Thực trạng phân bố khai thác khống sét Đồng Bằng Sơng Cửu Long thực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG PHÂN bố và KHAI THÁC KHOÁNG sét ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG , THỰC TRẠNG PHÂN bố và KHAI THÁC KHOÁNG sét ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay