TƯƠNG tác GIỮA các THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG và KHOÁNG hóa đạm TRONG đất PHÈN (THIONIC FLUVISOL) TẠICÁC mức vôi (CaCO3 ) KHÁC NHAU và PHÂN hữu cơ bã bùn mía ở TRI tôn AN GIANG

56 29 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LÊ DUY LINH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG & KHỐNG HĨA ĐẠM TRONG ĐẤT PHÈN (THIONIC FLUVISOL) TẠI CÁC MỨC VÔI (CaCO3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA Ở TRI TÔN-AN GIANG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ – 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Chương Nội dung Trang Danh sách hình Danh sách bảng MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SỰ PHÂN BỐ ĐẤT PHÈN 1.1.1 Phân bố đất phèn Việt Nam 1.1.2 Phân bố đất phèn Đồng Bằng Sông Cửu Long 1.1.2.1 Vùng đất phèn Tứ Giác Long Xuyên 1.1.2.2 Vùng đất phèn ngập lũ Đồng Tháp Mười 1.1.2.3 Vùng hoang phèn ngập úng phía Tây Sơng Hậu khu vực trũng Sông Tiền Sông Hậu 1.1.2.4 Vùng phèn mặn bán đảo Cà Mau – chia thành hai khu vực 1.2.PHÂN LOẠI ĐẤT PHÈN 1.2.1 Đất phèn tiềm tàng 1.2.2 Nhóm đất phèn hoạt động 1.2.3 Nhóm đất phèn nhiễm mặn 1.3 NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH ĐẤT PHÈN 1.3.1 Phèn tiềm tàng 1.3.1.1 Nguồn gốc 1.3.1.2 Cách nhận diện đất phèn tiềm tàng 1.3.2 Đất phèn hoạt động (đất phèn cố định) 1.3.2.1 Nguồn gốc 1.3.2.2 Cách nhận diện đất phèn hoạt động 1.4 SỰ THAY ĐỔI pH 1.5 ĐỘC CHẤT NHÔM TRONG ĐẤT PHÈN 1.5.1 Ảnh hưởng Al3+ (ngộ độc nhôm) 1.5.2 Cơ chế gây độc ion Al3+ 1.5.3 Khắc phục độc Al3+ 1.6 TIẾN TRÌNH KHỐNG HĨA ĐẠM 1.6.1 Amonium hóa 1.6.2 Nitrat hóa 1.7 CHẤT HỮU CƠ VÀ ĐỘC CHẤT NHÔM TRONG ĐẤT 2.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 4 4 4 4 5 7 8 10 11 11 12 13 13 13 14 16 16 2.1.1 Địa điểm thực 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 2.1.3 Phương pháp xử lý đất cho thí nghiệm 2.1.4 Phương pháp xác định khả giữ nước đất 2.1.5 Phương pháp xác định nhu cầu vơi 2.2 BỐ TRÍ NGHIỆM THỨC 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 2.3.1 NH 4+ (Amonuim) 2.3.2 Nitrat (NO 3-) 2.3.2.1 Hóa chất 2.3.2.2 Thực 2.3.2.3 Tính tốn 2.3.3 Al trao đổi acid tổng 2.3.3.1 Hóa chất 2.3.3.2 Thực 2.3.3.3 Acid tổng 2.3.3.4 Al trao đổi 2.3.3.5 Tính tốn 2.3.4 Phương pháp phân tích Alqr (quick reaction) 2.3.4.1 Hóa chất 2.3.4.2 Thực 2.3.4.3 Cách pha đường chuẩn 2.4 Phương pháp xử lý số liệu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 pH ĐẤT 3.2 ACID TỔNG 3.3 AL TRAO ĐỔI 3.4 ĐẠM HỮU DỤNG (NH4-N + NO3-N) 3.5 Đạm amonium (NH4+) 3.6 ĐẠM NITRAT 3.7 ALqr (quick reaction) KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 25 27 28 29 29 31 32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Xác nhận Cán Bộ Hướng Dẫn đề tài “TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG VÀ KHOÁNG HOÁ ĐẠMTRONG ĐẤT PHÈN (Thionic Fluvisol) TẠI CÁC MỨC BĨN VƠI (CaCO3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MIÁ Ở TRI TÔN-AN GIANG” Sinh viên thực hiện: Lê Duy Linh (MSSV: 3053142) Lớp Khoa Học Đất Khóa 31 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất & QLĐĐ - Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ Ý kiến Cán Bộ Hướng Dẫn: C ần thơ, ngày… tháng … năm 2009 Cán B ộ Hướng Dẫn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Xác nhận Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ đề tài “TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG VÀ KHOÁNG HOÁ ĐẠMTRONG ĐẤT PHÈN (Thionic Fluvisol) TẠI CÁC MỨC BĨN VƠI (CaCO3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MIÁ Ở TRI TÔN-AN GIANG” Sinh viên thực hiện: Lê Duy Linh (MSSV: 3053142) Lớp Khoa Học Đất Khóa 31 thuộc Bộ Mơn Khoa Học Đất & QLĐĐ - Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ Xác nhận Bộ Môn: Đánh giá: Cần thơ, ngày… tháng… năm 2009 Trưởng Bộ Môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Hội đồng chấm báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp chứng nhận chấp thuận báo cáo Đề tài “TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG VÀ KHOÁNG HOÁ ĐẠMTRONG ĐẤT PHÈN (Thionic Fluvisol) TẠI CÁC MỨC BĨN VƠI (CaCO3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MIÁ Ở TRI TÔN-AN GIANG” Sinh viên thực hiện: Lê Duy Linh (MSSV: 3053142) Lớp Khoa Học Đất Khóa 31 thuộc Bộ Mơn Khoa Học Đất & QLĐĐ - Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ Bài báo cáo hội đồng đánh giá mức : Ý kiến hội đồng : C ần thơ, ngày … tháng … năm 2009 Ch ủ Tịch Hội Đồng LỜI CAM ĐOAN PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chúng xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực Tác gi ả luận văn Lê Duy Linh LỜI CẢM ƠN ˜{™ Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Quý thầy cô Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng nói chung quý thầy cô Bộ môn Khoa học Đất Quản lý Đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp - PGS.Ts Võ Thị Gương Ts.Châu Minh Khôi, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho nhận xét bổ ích việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn - Các anh chị bạn sinh viên lớp Khoa học Đất trình thực luận văn phòng thí nghiệm giúp đỡ thực thí nghiệm phòng thí nghiệm - Ks Phạm Nguyễn Minh Trung người trực tiếp hướng dẫn suốt q trình thực đề tài phòng thí nghiệm giúp phân tích số liệu Xin trân trọng ghi nhận chân tình giúp đỡ bạn bè, cán phòng phân tích tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt đề tài mà không liệt kê trang cảm tạ - TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên : Lê Duy Linh Ngày sinh : 12 tháng 03 năm 1986 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nơi sinh : Thị Xã Sađec, Tỉnh Đồng Tháp Sinh viên lớp : Khoa Học Đất Khóa 31 MSSV : 3053142 Quê quán : Khóm 4, Phường I, Thị xã Sađec, Tỉnh Đồng Tháp Họ tên cha: Lê Quang Lai Họ tên mẹ: Ngơ Bích Dung Tốt nghiệp trường THPT Thị xã Sađec, Tỉnh Đồng Tháp năm 2004 Trúng tuyển vào Trường Đại Học Cần Thơ năm 2005, Ngành Khoa Học Đất, Thuộc Khoa Nông Nghiệp Và Sinh Học Ứng Dụng, Khóa 31, thời gian học 04 năm (2005 – 2009), tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất năm 2009 Lê Duy Linh 2009 Tương tác thành phần Al hoạt động khống hóa đạm đất phèn (Thionic Fluvisol) mức bón vơi (CaCO 3) khác phân hữu bã bùn mía Tri Tôn-An Giang Luân văn tốt nghiệp kỹ sư Khoa học đất Khoa Nông Nghiệp Trường Đại học Cần Thơ TĨM LƯỢC Nhằm mở rộng diện tích đất canh tác, cải thiện đất phèn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đề tài “Tương tác thành phần Al hoạt động khống hóa đạm đất phèn (Thionic Fluvisol) mức bón vơi (CaCO 3) khác phân hữu bã bùn mía Tri Tôn_An Giang” thực Lương An Trà_Tri Tôn An Giang Thí nghiệm bố trí theo kiểu hòan tòan ngẫu nhiên lấy mẫu đất suốt thời gian ủ (28 ngày) Đất lấy cách ngẫu nhiên đất ruộng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lương An Trà Trong q trình thí nghiệm đất tạo ẩm độ tương ứng với 60% khả giữ nước đất ủ nhiệt độ 28oC – 30oC Đề tài bố trí gồm nghiệm thức với lần lặp lại, bao gồm: 20g đất, 1.25g compost + 20g đất, 80 mg CaCO3 + 20 g đất, 80 mg CaCO3 + 1.25g compost + 20 g đất, 202.5 mg CaCO + 20g đất, 202.5 mg CaCO + 1.25g compost + 20 g đất Suốt giai đoạn ủ 28 ngày, lấy mẫu phân tích vào ngày 0, 3, 7, 14, 21, 28 Tại thời điểm lấy mẫu phân tích chi tiêu : NH 4+, NO3-, Al3+, Alqr (Al quick reaction), pH Kết đạt cho thấy vôi phân hữu làm giảm độ chua đất, giảm độc chất Al, tăng khả khoáng hoá đạm cho đất Nhưng sử dụng vơi hoăc phân hữu hiệu bị hạn chế Vì phải kết hợp vơi phân hữu với liều lượng thích hợp để phát huy tốt hiệu việc giảm độc chất Al, tăng khả khoáng hoá đạm đất đất phèn Trong nghiệm thức nghệm thức (20g đất+ 1.25g compost + 80mg CaCO 3) cho thấy hiệu tốt Từ ta khuyến cáo cho người nông dân sử dụng đất phèn Lương An Trà_Tri Tôn hợp lý PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com heterogeneity and charge dependent sorption equilibria J Soil Sci.42: 437487 Tổng cục thống kê 2002 Niên giám thống kê 2002 Nhà xuất Hà Nội Trần An Phon, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nhân, Hoàng Văn Thái Toàn Quốc Tuấn 1986 Cơ sở khoa học bố trí sử dụng đất nơng nghiệp vùng Đồng Sông Cửu Long Nhà xuất Nơng Nghiệp Trần Kim Tính 1999 Reduction chemistry of acid sulphate soil Reduction rate and influence of rice cropping Doctor of science thesis Swedish University of Agricultureal science Trần Kim Tính 2002 Giáo trình Thổ Nhưỡng Tủ sách Đại học Cần Thơ Trần Thị Nhe 2006 Khảo sát khả ô nhiễm Arsen, Cadmium kẽm môi trường nước vùng Tứ Giác Long Xuyên Đồng sông Cửu Long Luân án thạc sĩ môi trường Đại học Cần Thơ Trương Thị Nga, Dương Văn Ni, Lâm Quốc Việt Lê Xuân Thái 1993 Cang tác mía dứa ạti số vùng đất phèn Đồng sông Cửu Long Tuyển tập cơng trình nghiện cứu khoa học phần Nông học Trường Đại học Cần Thơ Van Breemen and L.J Pons 1978 Acid sulphate soil and rice Pp 739-761 In soil and rice IRRI Mamila, Phillipines Van Breemen N.,1978 Acid Sulphate Soils and Rice In: Rice and Soils International Rice Research Institude Van Breemen, 1993 Enviromental aspect of acid sulphate soils In : Selected paper of the Ho Chi Minh city symposium on Acid Sulphate Soils International Institude for Land Reclaimation and Improvement /ILRI, The Netherland Võ Thị Gương, Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Ren Nguyễn Mỹ Hoa 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Bộ mơn Khoa Học Đất Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Võ Tòng Xn, Nguyễn Kim Quang Lê Quang Trí.1982 Rice cultivation on acid sulphate in the VietNamese Mekong Deta Võ Tòng Xuân 1984 Đất trồng tập Nhà xuất giáo dục Vũ Hữu Yêm 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội pp 3-74 Vũ Hữu Yêm 2001 Trồng trọt Đất trồng tập Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học sở hệ Cao Đẳng Sư Phạm.NXB Giáo Dục.pp75-76 Walker, W.J., C.S Cronan, P.R Bloom 1990 Aluminium solubility inorganic soil horizons from northern and southern forested watershed.Soil Sci Soc Amonium.J :54:119-143 Yu,T.R.1991 Physico_chemical properties of soil acid sulphate soil of the tropic.Pages 33-42 in Processdings of an International symposium, 26-30 June 1989.P.Detruck and F.N Ponanmperuma (eds) Kandy, Sri LanKa PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 49.541 9.908 3196.225 0.0000 Within 12 0.037 0.003 Total 17 49.579 Coefficient of Variation = 1.02% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29.522 5.904 3406.349 0.0000 Within 12 0.021 0.002 Total 17 29.542 Coefficient of Variation = 0.87% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 20.239 4.048 1527.468 0.0000 Within 12 0.032 0.003 Total 17 20.271 Coefficient of Variation = 1.15% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 18.481 3.696 1491.711 0.0000 Within 12 0.030 0.002 Total 17 18.510 Coefficient of Variation = 1.16% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 22.845 4.569 1398.660 0.0000 Within 12 0.039 0.003 Total 17 22.884 Coefficient of Variation = 1.30% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ pH CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 22.234 4.447 1774.804 0.0000 Within 12 0.030 0.003 Total 17 22.264 Coefficient of Variation = 1.02% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 426.610 85.322 5460.609 0.0000 Within 12 0.187 0.016 Total 17 426.797 Coefficient of Variation = 3.07% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 217.270 43.454 2958.573 0.0000 Within 12 0.176 0.015 Total 17 217.446 Coefficient of Variation = 4.65% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 214.067 42.813 1876.748 0.0000 Within 12 0.274 0.023 Total 17 214.340 Coefficient of Variation = 5.43% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 208.475 41.695 416.951 0.0000 Within 12 1.200 0.100 Total 17 209.675 Coefficient of Variation = 11.48% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 190.139 38.028 845.826 0.0000 Within 12 0.540 0.045 Total 17 190.679 Coefficient of Variation = 9.45% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ACID TỔNG CỦCÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐỈEM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 222.930 44.586 133.217 0.0000 Within 12 4.016 0.335 Total 17 226.946 Coefficient of Variation = 24.62% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 266.935 53.387 1596.622 0.0000 Within 12 0.401 0.033 Total 17 267.337 Coefficient of Variation = 6.87% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 156.644 31.329 2278.454 0.0000 Within 12 0.165 0.014 Total 17 156.809 Coefficient of Variation = 7.18% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 159.974 31.995 1347.147 0.0000 Within 12 0.285 0.024 Total 17 160.259 Coefficient of Variation = 7.46% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 171.459 34.292 1179.933 0.0000 Within 12 0.349 0.029 Total 17 171.808 Coefficient of Variation = 8.04% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 157.661 31.532 2293.257 0.0000 Within 12 0.165 0.014 Total 17 157.826 Coefficient of Variation = 6.09% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ AL TRAO ĐỔI CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 176.549 35.310 145.420 0.0000 Within 12 2.914 0.243 Total 17 179.463 Coefficient of Variation = 25.77% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 49937.620 9987.524 2634.104 0.0000 Within 12 45.499 3.792 Total 17 49983.119 Coefficient of Variation = 2.89% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 215737.262 43147.452 104.670 0.0000 Within 12 4946.690 412.224 Total 17 220683.951 Coefficient of Variation = 15.38% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 210807.516 42161.503 605.655 0.0000 Within 12 835.357 69.613 Total 17 211642.872 Coefficient of Variation = 5.95% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 228621.481 45724.296 901.251 0.0000 Within 12 608.811 50.734 Total 17 229230.292 Coefficient of Variation = 4.86% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 533772.652 106754.530 1469.884 0.0000 Within 12 871.534 72.628 Total 17 534644.187 Coefficient of Variation = 4.25% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM HỮU DỤNG CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 370499.244 74099.849 122.259 0.0000 Within 12 7273.076 606.090 Total 17 377772.319 Coefficient of Variation = 13.74% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 134.305 26.861 402.545 0.0000 Within 12 0.801 0.067 Total 17 135.106 Coefficient of Variation = 1.80% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 423.965 84.793 29.930 0.0000 Within 12 33.996 2.833 Total 17 457.961 Coefficient of Variation = 7.35% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1286.813 257.363 48.264 0.0000 Within 12 63.988 5.332 Total 17 1350.802 Coefficient of Variation = 8.36% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2462.475 492.495 111.981 0.0000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Within 12 52.776 4.398 Total 17 2515.251 Coefficient of Variation = 8.69% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2300.619 460.124 145.538 0.0000 Within 12 37.939 3.162 Total 17 2338.557 Coefficient of Variation = 7.94% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM AMONIUM CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2919.185 583.837 55.705 0.0000 Within 12 125.770 10.481 Total 17 3044.955 Coefficient of Variation = 11.87% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 46603.370 9320.674 2634.548 0.0000 Within 12 42.454 3.538 Total 17 46645.824 Coefficient of Variation = 3.55% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 213219.911 42643.982 104.025 0.0000 Within 12 4919.274 409.940 Total 17 218139.185 Coefficient of Variation = 18.56% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 223850.649 44770.130 768.379 0.0000 Within 12 699.189 58.266 Total 17 224549.838 Coefficient of Variation = 6.77% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 251006.183 50201.237 856.983 0.0000 Within 12 702.948 58.579 Total 17 251709.131 Coefficient of Variation = 6.26% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 557304.288 111460.858 1751.674 0.0000 Within 12 763.573 63.631 Total 17 558067.861 Coefficient of Variation = 4.47% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ĐẠM NITRAT CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 28 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 403546.247 80709.249 124.348 0.0000 Within 12 7788.726 649.060 Total 17 411334.972 Coefficient of Variation = 16.78% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12.186 2.437 413.489 0.0000 Within 12 0.071 0.006 Total 17 12.257 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Coefficient of Variation = 16.96% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 14.396 2.879 2895.299 0.0000 Within 12 0.012 0.001 Total 17 14.408 Coefficient of Variation = 6.84% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15.750 3.150 523.554 0.0000 Within 12 0.072 0.006 Total 17 15.822 Coefficient of Variation = 18.54% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 14 NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12.027 2.405 17.346 0.0000 Within 12 1.664 0.139 Total 17 13.691 Coefficient of Variation = 101.87% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM 21 NGÀY PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.404 2.081 31.282 0.0000 Within 12 0.798 0.067 Total 17 11.202 Coefficient of Variation = 75.86% BẢNG ANOVA_1 GIÁ TRỊ ALqr CỦA CÁC NGHIỆM THỨC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 13.650 2.730 93.476 0.0000 Within 12 0.350 0.029 Total 17 14.000 Coefficient of Variation = 43.88% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... cáo Đề tài “TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG VÀ KHOÁNG HOÁ ĐẠMTRONG ĐẤT PHÈN (Thionic Fluvisol) TẠI CÁC MỨC BĨN VƠI (CaCO 3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MIÁ Ở TRI TÔN -AN GIANG Sinh... TÁC GIỮA CÁC THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG VÀ KHOÁNG HỐ ĐẠMTRONG ĐẤT PHÈN (Thionic Fluvisol) TẠI CÁC MỨC BĨN VÔI (CaCO 3) KHÁC NHAU VÀ PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MIÁ Ở TRI TÔN -AN GIANG Sinh viên thực hiện:... nghiệp đề tài Tương tác thành phần Al hoạt động khống hóa đạm đất phèn (Thionic Fluvisol) mức bón vơi (CaCO 3) khác phân hữu bã bùn mía Tri Tơn _An Giang thực Lương An Trà _Tri Tơn An Giang Thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯƠNG tác GIỮA các THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG và KHOÁNG hóa đạm TRONG đất PHÈN (THIONIC FLUVISOL) TẠICÁC mức vôi (CaCO3 ) KHÁC NHAU và PHÂN hữu cơ bã bùn mía ở TRI tôn AN GIANG , TƯƠNG tác GIỮA các THÀNH PHẦN AL HOẠT ĐỘNG và KHOÁNG hóa đạm TRONG đất PHÈN (THIONIC FLUVISOL) TẠICÁC mức vôi (CaCO3 ) KHÁC NHAU và PHÂN hữu cơ bã bùn mía ở TRI tôn AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay