TIỀM NĂNG KHAI THÁC các sản PHẨM từ NGUỒN KHOÁNG sản sét ở ĐBSCL

98 26 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN KHOA HỌC ĐẤT TẠ HỒNG TRUNG TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM TỪ NGUỒN KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐBSCL Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌ C ĐẤT Cần Thơ - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD -o0o - Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM TỪ NGUỒN KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐBSCL Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Võ Quang Minh Sinh viên thực hiện: Tạ Hồng Trung MSSV: 3084166 Ngành: Khoa Học Đất Khóa 34 Cần Thơ - 2012 MỤC LỤC Mục lục …………………………………………………………… …….…… i Lời cam đoan …………………………………………………………………… iv Xác nhận Cán Bộ hướng dẫn………………………………… ……….… v Xác nhận Bộ Môn Khoa Học Đất……………………………… vi Xác nhận Hội Đồng chấm Luận Văn tốt nghiệp…………….…….….…… vii Lý lịch cá nhân …………………………………………………………… … viii Lời cảm tạ………………………………………………………………… … ix Danh sách hình………………………………………………………………… x Danh sách bảng………………………………………………………………… xii Chữ viết tắt ……………………………………………………………… xiii Tóm lược… ……………………………………………………………………… xiv MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………….1 CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU………………………………………………3 1.1 Giới thiệu khái quát ĐBSCL………… …………… …………………………3 1.1.1 Vị trí địa lý……… ….………………………………………………………….3 1.1.2 Khống sản……… …………………………………………………………… 1.2 Các khái niệm bản……… …………………………………………………… 1.2.1 Đất đai.………………………………………………………………………… 1.2.2 Khoáng sản……… …………………………………………………………….5 1.3 Những đặc điểm chức băng đất sét……… ……………………………… 1.3.1 Khái niệm khống sét……….……………………………………………… 1.3.2 Sự hình thành đất sét……….… …………………… …………………….6 1.3.3 Tính chất đất sét…………………………………………………………… 1.3.3.1Tính chất vật lý……… 1.3.3.2Sự thay đồng hình 1.3.4 Phân loại khoáng sét……………………………………………… ……………8 i 1.3.5 Ứng dụng đất sét…………………………………….…………………… 11 1.4 Đặc điểm phân bố khoáng sét ĐBSCL………… ………………………….… 12 1.4.1 Tài nguyên đất………………………………………………… …….……….12 1.4.2 Đặc điểm phân bố khoáng sét…………………………… ………………… 13 1.5 Một số đề tài nghiên cứu liên quan tới đất sét…………………………………… 14 1.5.1 Đề tài:Nghiên cứu chế tạo gạch xốp cách nhiệt………………………… ……14 1.5.2 Đề tài: Hợp chất Kabenlis từ đất sét………………………… ……………….15 1.5.3 Đề tài: Chuyển hóa vật liệu Zeolite từ khống sét thiên nhiên……………… 15 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP………… ………………….17 2.1 Phương tiện nghiên cứu…………………………………… ……………………17 2.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………… 17 2.3 Dự kiến kết đạt được…………………………………………….……………18 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN………………………… …………………20 3.1 Đặc điểm nguồn tài nguyên khoáng sét ĐBSCL… …….…………… ……….20 3.1.1 Dự báo tình hình tiêu thụ khống sét…………… ………… ……………….20 3.1.2 Tiềm khai thác sản phẩm từ khoáng sét……… ……………………20 3.1.3 Tiềm khai thác khoáng sét………………………………………… ……21 3.1.3.1Khoáng sét kaolin………………………………………………………………21 3.1.3.2Khoáng sét bentonite…………… ……………………………………………25 3.1.3.3Khoáng sét montmorillonite……………………………………………………28 3.2 Sơ lược sản phẩm từ đất sét……………………………………………………28 3.3 Quy trình sản xuất sản phẩm từ đất sét……………………………………… 39 3.3.1 Gạch từ đất sét………………………………………………………………….39 3.3.1.1Quy trình sản xuất gạch truyền thống………………………………………….40 3.3.1.2Quy trình sản xuất gạch ĐBSCL…………………………………………… 42 3.3.2 Đồ gốm sứ từ đất sét…………………………………………… …………….43 3.3.2.1Quy trình sử dụng phổ biến…………………………………….……… 43 3.3.2.2Đồ gốm sứ mỹ nghệ cao cấp………………………………………….……….46 ii 3.3.2.2.1 Gốm sứ Bát Tràng………………………………………… …………… 46 3.3.2.2.2 Gốm sứ Vĩnh Long………………………………………… ……………51 3.3.2.3Đồ gốm sứ thông thường…………………………………………………… 53 3.3.3 Phân chậm tan từ đất sét………………………………………….………… 54 3.3.4 Hoa từ đất sét……………………………………………….…………………56 3.3.5 Tranh gốm từ đất sét……………………………………….…………………58 3.3.6 Xi măng Polymer từ đất sét………………………………………………… 59 3.4 Đề xuất số sản phẩm quy trình sản xuất… ……………… ……………60 3.4.1 Gạch từ đất sét……………………………………………………………… 60 3.4.2 Phân chậm tan từ đất sét…………………………………… ………………62 3.4.3 Tranh từ đất sét……………………………………………………………….64 3.4.4 Sản phẫm khác từ đất sét………… …………………………… ………….66 3.5 Quy định hướng giải khai thác đất sét………….……….………… 68 3.5.1 Quy định việc khai thác đất sét làm nguyên liệu cho sản xuất……… ….68 3.5.2 Tác động việc khai thác sử dụng đất sét đến môi trường…………….70 3.5.3 Những giải pháp hạn chế tác động tiêu cực vấn đề khai thác khống sét đến mơi trường sản xuất nông nghiệp…………………….…………… 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………… …………………………….74 4.1 Kết luận………………………………………………… ……………………… 74 4.2 Kiến nghị………………………………………………………………………… 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………… …………………………………76 PHỤ CHƯƠNG………………………………………………………………………80 iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học làm việc thân Các số liệu sản phẩm thân làm với hỗ trợ thầy cơ, cơng trình nghiên cứu khoa học chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Tạ Hoàng Trung iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM TỪ NGUỒN KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐBSCL” Sinh viên thực : Tạ Hoàng Trung MSSV: 3084166 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 Ý kiến Cán Bộ Hướng Dẫn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm……… Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS VÕ QUANG MINH v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM TỪ NGUỒN KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐBSCL” Sinh viên thực : Tạ Hoàng Trung MSSV: 3084166 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 Ý kiến Bộ Mơn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng…… năm…… Trưởng Bộ Môn vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt nghiệp chấp thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM TỪ NGUỒN KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐBSCL” Sinh viên thực : Tạ Hoàng Trung MSSV: 3084166 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 Xác nhận Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt Nghiệp: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Luận Văn Tốt Nghiệp Hội Đồng đánh giá mức :…………………………… Cần Thơ, ngày……tháng…… Năm…… Chủ Tịch Hội Đồng vii LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH Họ tên: Tạ Hoàng Trung MSSV: 3084166 Sinh ngày 22 tháng 11 năm 1989, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Họ tên Cha: Tạ Hoàng Toàn Họ tên Mẹ: Phạm Thị Phương Ven Địa thường trú: Ấp Tân Thành B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2008 trường trung học phổ thông huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thi đậu vào trường đại học Cần Thơ năm 2008, ngành Khoa Học Đất (20082012), khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng viii  Bước 5: Phơi sản phẩm Các sản phẩm hoàn chỉnh đạt yêu cầu phơi phòng với quạt gió gió tự nhiên vòng từ đến ngày  Bước 6: Nung sản phẩm Sản phẩm sau phơi khô tiến hành đem nung nhiệt độ 200-12000C vòng ngày đêm lấy sản phẩm đẹp, không lấy sớm sản phẩm non dể vở, không lấy muộn sản phẩm có màu đem làm thẫm mỹ  Bước 7: Trang trí sản phẩm Để sản phẩm thêm đẹp sơn màu, trang trí với sáng tạo óc thẫm mỹ cho sản phẩm thêm phần sống động, (hoặc có điều kiện trước nung ta tráng men màu) Tạo nguyên liệu Sản xuất Nhào đất tạo sản phẩm Nguyên liệu đất sét Tạo sản phẩm Xử lý đất sét Phơi sản phẩm Nhào đất tạo sản phẩm Nung sản phẩm Sản phẩm Trang trí sản phẩm Hình 3.34: Sơ đồ sản xuất sản phẩm khác 3.5 Quy định hướng giải khai thác đất sét 3.5.1 Quy định việc khai thác đất sét làm nguyên liệu cho sản xuất 68 Theo quy định Luật Đất đai Nghị định 181 ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai việc sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải tận dụng loại đất gò, đồi khơng cach tác, đất bãi hoang, đất lòng sơng ao hồ cần khơi sâu, đất ven sơng ngòi khơng sản xuất nơng nghiệp, đất đê, bối khơng sử dụng, đất cải tạo đồng ruộng Nhà nước nghiêm cấm sử dụng loại đất sau để làm nguyên liệu cho sản suất gạch, ngói, làm đồ gốm: + Đất có di tích, lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định bảo vệ + Đất nằm hành lang bảo vệ an tồn cơng trình Khi hộ gia đình, cá nhân, sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có đủ điều kiện sau quan Nhà nước có thẩm quyền định cho thuê đất: + Giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm giấy phép đầu tư sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm quan Nhà nước có thẩm quyền cấp + Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với dự án đầu tư lực sản xuất sở sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt Trong trình sử dụng đất để khai thác nguyên liệu làm gạch, ngói, làm đồ gốm, người sử dụng đất phải áp dụng công nghệ thích hợp để khai thác sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm; phải thực biện pháp cần thiết không để gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống người sử dụng đất xung quanh không làm ảnh hưởng xấu đến mơi trường Ngồi quy định trên, tuỳ vào tình hình cụ thể sử dụng đất đai, quy hoạch đất đai, tình hình kinh tế, xã hội địa phương mà địa phương có quy định cụ 69 thể cho ngành nghề (Nguồn Việt Báo ngày 7/5/2005) 3.5.2 Tác động việc khai thác sử dụng đất sét đến môi trường: Khai thác sản xuất gạch ngói nghề có từ lâu đời, cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định phát triển kinh tế khu vực nông thôn Tuy nhiên, giai đoạn sản xuất gạch ngói Hình 3.36: Xe ben xe cuốc khai thác đất mặt ruộng thị xã Sóc Trăng Hình Hiệnvấn trạng đất phải khai giải thácquyết sét tình trạng nhiễm mơi trường đặt3.35: nhiều đề lớn cần chưa khai thác huyện Châu Thành phát sinh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng việc sử dụng tài nguyên đất tràn lan phá vỡ kế hoạch sử dụng đất phát triển kinh tế -xã hội nhiều địa phương Theo Phạm Tiến Dũng (2006), nơi tập trung sản xuất gạch-gốm, khói bụi lò nung thải làm nhiễm khơng khí khơng ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động mà gây tác hại lâu dài tới dân cư sinh sống xung quanh Đồng thời, tượng thất bát mùa vụ ăn trái hoa màu ô nhiễm khói thải từ lò gạch thủ cơng xảy Ngun nhân khói lò nung gạch - gốm chứa nhiều chất nhiễm mơi trường khơng khí Nồng dộ cao bất thường chất CO, NO2 khơng khí bị nhiễm xua đuổi thiên địch có ích cho việc thụ phấn ảnh hưởng trực tiếp tới khả tự thụ phấn đậu trái loại trồng Kết khảo sát mơi trường số nơi cho thấy tình hình đáng báo động Khảo sát nồng độ chất gây nhiễm khói lò nung cho kết sau: Bảng 3.3 : Kết khảo sát nồng độ gây nhiểm khói lò nung NO2 HF Bụi Nhiệt độ (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (toC ) 1.500 3,48 0,41 0,45 256 72 1.460 0,58 1,6 0,21 242 97 1.363 35,7 0,23 250 141 Ngày thứ CO SO2 70 630 103 0,38 254 267 570 147 0,31 187 272 ( Nguồn: Phạm Tiến Dũng, 2006) Tại sở sản xuất gạch gốm, vấn đề an toàn vệ sinh lao động có nhiều điều cần lưu ý Trước hết, vấn đề an toàn cho người lao động khâu xếp dỡ, vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu thành phẩm từ sở xuống phương tiện vận tải thuỷ ngược lại chưa quan tâm từ phía chủ lò gạch Những cơng việc thường khoán cho người lao động phổ thơng làm theo thời vụ Tại đó, họ phải làm việc điều kiện mang vác hay gánh nặng cầu ván bắc tạm từ phương tiện lên bờ nên nguy trượt ngã cao, đặc biệt ngày mưa Hình 3.37: Khói từ lò gạch thải môi trường (Nguồn: http://www.thiennhien.net/2007/11/29/cu-dan-long-binh-keu-cuu/ ) 3.5.3 Những giải pháp hạn chế tác động tiêu cực vấn đề khai thác tài nguyên sét đến môi trường sản xuất nông nghiệp Bên cạnh ưu điểm mà khoáng sét mang đến cho người đáp ứng nhu cầu xây dựng (gạch- ngói), trang trí (gốm, tranh, hoa ), việc làm, nhiều giá trị kinh tế khác có khơng nhược điểm liên quan đến khoáng sét: 71 + Với phương pháp khai thác thủ công để lấy sét từ bề mặt sét đến độ sâu hạ tầng mặt ruộng (trung bình 0,5m) cung cấp cho lò sản xuất gạch ngói nhỏ lẻ lâu dài dẫn đến nhiều vùng trũng thấp ngập sâu mùa nước lũ lớn + Việc khai thác tự phát không theo quy hoạch làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực tạo hố lõm chõm làm vẻ mỹ quan + Bụi đất, bụi khói, nhiệt độ tăng, tiếng ồn, khí thải, chất thải từ hoạt động phơi, nung sở sàn xuất gạch ngói, gốm làm nhiễm khơng khí ảnh hưởng đến mơi trường + Hầu hết sở thuộc dạng lò thủ công, nơi nơi sản xuất nằm xen kẽ nhà khói bụi ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư khu vực sản xuất Để hạn chế tối đa vấn đề cần: + Có thăm dò quy hoạch cụ thể cho vùng nguyên liệu sét + Cần thay dần nhà máy sản xuất sét gạch, gốm theo cơng nghệ tuynel cho lò thủ cơng để giảm thiểu tác động môi trường + Không nên khai thác nơi có chiều dày thân sét mỏng, khai thác làm nhiều diện tích bề mặt điều gây tác động đến môi trường làm giảm hiệu kinh tế Ngồi ra, khai thác nơi sét mỏng dẫn đến tượng “xì phèn” + Khai thác diện tích đất xấu, màu mỡ, khai thác kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản (đào đất nuôi tôm ) nhằm nâng cao hiệu kinh tế việc đầu tư khai thác sét làm gạch ngói + Khai thác sét gần nơi tiêu thụ sản phẩm gạch ngói để giảm bớt giá thành vận chuyển Khi hộ gia đình, cá nhân, sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có đủ điều kiện sau : + Giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm giấy phép đầu tư sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 72 + Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với dự án đầu tư lực sản xuất sở sản xuất gạch, ngói, làm đồ gốm; + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt + Trong trình sử dụng đất để khai thác nguyên liệu làm gạch, ngói, làm đồ gốm, người sử dụng đất phải áp dụng cơng nghệ thích hợp để khai thác sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm; phải thực biện pháp cần thiết không để gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống người sử dụng đất xung quanh không làm ảnh hưởng xấu đến mơi trường Ngồi quy định trên, tuỳ vào tình hình cụ thể sử dụng đất đai, quy hoạch đất đai, tình hình kinh tế, xã hội địa phương mà địa phương có quy định cụ thể cho ngành nghề 73 Chương IV KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu thu thập cho thấy đất sét môt tài nguyên vô quý giá, cách khai thác làm hoang phí nguồn tài nguyên ĐBSCL có tiềm lớn nguồn khống sản sét, đất sét tập trung rộng khắp tồn ĐBSCL với trử lượng tương đối lớn tập trung nhiều tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau…khơng nhiều trử lượng mà nguồn khống sản sét có tiêu hóa, lý đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm Đánh giá tiềm khai thác sản phẩm từ khoáng sét ĐBSCL cụ thể như: -Khống sét Kaolin: sản xuất gốm sứ, gạch, cơng nghiệp sản xuất giấy (kaolin làm cho giấy có mặt nhẵn hơn, tăng thêm độ kín, giãm bớt độ thấu quang làm tăng độ ngấm mực in tới mức tốt nhất), cơng nghiệp cao su (kaolin có tác dụng làm tăng độ rắn, tính đàn hồi, cách điện, độ bền cao su), sản xuất da nhân tạo, sản xuất sơn, sản xuất xà phòng (kaolin có tác dụng đóng rắn sản xuất, hấp thụ dầu mỡ sử dụng), sản xuất xi măng, sản xuất vật liệu chịu lửa người ta dùng kaolin để sản xuất gạch chịu lửa, chế tạo sợi thủy tinh, sản xuất thuốc trừ sâu (sử dụng kaolin có độ khuếch tán lớn, sức bám tốt, trơ hóa học, hợp chất sắt thấp), nhờ có khả hấp thụ đặc biệt khơng chất béo, chất đạm mà có khả hấp thụ loại virus, vi khuẩn kaolin ứng dụng lĩnh vực y tế, dược phẩm 74 -Khống sét Bentonite: khoan thăm dò khai thác dầu khí, khoan cọc nhồi bê tơng xây dựng, chế biến mỹ phẩm nuôi trồng thủy, lọc dầu, hoá dầu, thực phẩm, dệt, nhuộm, chất tẩy rửa; làm phụ gia ngành công nghiệp cao su, giấy, thuốc trừ sâu, phân bón sinh hố, sơn, sứ gốm; làm dung dịch khoan sâu, sản xuất keramzit Giới thiệu số sản phẩm quy trình sản xuất áp dụng tương lai Đề xuất số sản phẩm có triển vọng: gạch, tranh, phân chậm tan…làm phong phú thêm nguốn sản phẩm thị trường 4.2 Kiến nghị  Cần có nhiều điều tra tổng thể để đánh giá ngày đầy đủ tiềm tài nguyên khoáng sét ĐBSCL  Các nhà nghiên cứu với kiến thức sáng tạo nhiều sản phẩm quy trình sản xuất để làm phong phú thêm nguồn sản phẩm từ khống sét  Cần có nhiều đề tài nghiên cứu khoáng sét tiềm khống sét đẻ khơng làm hoang phí nguồn tài nguyên vô tận tương lai 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo công an nhân dân (2009), Những hoa từ đất http://www.baovietnam.vn/van-hoa/146284/25/Nhung-bong-hoa-tu-dat Bộ Công nghiệp (2003), Khái quát nghành cơng nghiệp gốm sứ http://www.ecsme.com.vn/default.aspx?tabid=292&ID=643&CateID=257 Bộ Văn Hóa Thông Tin (2008), Làng Nghề - Gốm Bát Tràng http://tintuc.congdulich.com/landscapedt/CzYPaIE_2FAzM_3D Bộ xây dựng (2008), Xi măng Polime từ đất sét: Tính khả ứng dụng http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=5&articleld=22679 Cổng thơng tin điện tử tỉnh An Giang (2008), Tài nguyên khoáng sản http://www.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j 3oBBLczdTEwMl_wBzA09_r0BnE18nlwNPA_2CbEdFAPYbG4Q!/?WCM_GLOBAL_ CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/angiang/trangchu/gioithieu/dieukientunhien/t ainguyenkhoangsan Cơng ty xi măng Hồng Thạch (2009), Quy trình cơng nghệ làm xi măng Polime http://ximang.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=1377&mcid=324 Dỗn Huy Cầm, Ngun Phương, Lê Đỗ Trí (2006), Tiềm Kaolin miền Đông Bắc Bộ khả sử dụng nghành cơng nghiệp Tạp chí Địa Chất số 297-2006 Đình Tuyển (2009), Sản xuất gạch, gốm ĐBSCL: Loay hoay chuyển đổi http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/3/184000/ Đỗ Hoàng Tùng (2009), Tinh tế hoa đất Nhật Bản http://thehetre.vn/mua_xem_choi/tinh-te-hoa-dat-nhat-ban/8352.html Đoàn Thế Hạnh (2008), Xóm lò Hòn Đất http://www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=77&p=&id=2860 76 Đời sống gia đình (2006), loại kem dành cho nhạy cảm http://giadinh.net.vn/home/619p0e1011/6-loai-kem-danh-rang-cho-rang-nhay-cam.htm Hà Thi Thu Thủy (2004), lò gạch http://www.ninh-hoa.com/Ninh-Hoa_TaiNguyen_LoGach.htm Huy Hoàng (2008), Trà Vinh: Khai thác đất sét ruộng lúa, lợi bất cập hại http://www.monre.gov.vn/MONRENET/default.aspx?tabid=209&idmid=&ItemID=35074 Lê Quang Trí (2004), Giáo trình đánh giá đất đai Khoa nơng nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Lê Xuân Thuyên (2006), Nghiên cứu số đặc điểm phân bố khoáng vật sét vùng ĐBSCL Phân viện địa lý Thành phố Hồ Chí Minh Luật Đất Đai (1993), Nhà xuất trị quốc gia Minh Sơn (2006), Sản xuất ứng dụng thành công vật liệu zeolite Việt Nam http://vietbao.vn/khoa-hoc/San-xuat-ung-dung-thanh-cong-vat-lieuzeoliteVN/20548769/189/ Mỹ phẫm (2006), Dưỡng da đất sét http://vietbao.vn/Doi-song-gia-dinh/Duong-da-bang-dat-set/10954070/111/ Nam Phương (2008), Hoa làm từ đất sét http://www.tin247.com/hoa-lam-tu-dat-set-1021359940.html Ngọc Lâm- Linh Tuấn (2008), đất hóa vàng, tan hoang khoáng sản http://giadinh.net.vn/home/22066p0c1000/dat-hoa-vang-tan-hoang-khoang-san.htm Ngọc Lan (2009), Sữa rửa mặt đất sét Dermalogica Dermal Clay Cleanser http://5giay.vn/showthread.php?t=1107341 Nguyễn Mỹ Hoa.2009 Hóa lý đất Bộ mơn Khoa Học Đất, Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Hương (2005), Một số ứng dụng khống chất cơng nghiệp mỹ phẩm http://www.vinachem.com.vn/XBPViewContent.asp?DetaiXBPID=1741&CateXBPDetaiII D=136&CateXBPID=1&Year=2005 Nguyễn Thế Đặng (2008), Giáo trình đất trồng trọt Nhà xuất Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn (2007), Sản xuất gạch “xốp” cách nhiệt từ phế thải http://nuce.edu.vn/index.php/content/view/269/150/ ECSME (2007), Khái quát nghành công nghiệp gốm sứ http://www.ecsme.com.vn/default.aspx?tabid=292&ID=643&CateID=257 77 ECSME (2007), Khái quát nghành sản xuất gạch http://ecsme.com.vn/default.aspx?tabid?=292&ID=649&CateID=256 Phạm Tiến Dũng (2006), Môi trường lao động lò đốt gạch thủ cơng ĐBSCL http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Thong_tin_chuyen_de/Moi_truon g_lao_dong/ Qch Nhị (2008), Nhộn nhịp xóm lò Hòn Đất http://songcuulong.net/index.php?mod=news_detail&id=7611&locid= Quang Dương (2007) a, Chế tạo gạch cách nhiệt từ phế thải http://www.vast.ac.vn/index.asp?feid=2&progid=21002&newsid=690 Quang Dương (2007) b, Tạo nguyên liệu quý từ đất sét http://www.vast.ac.vn/index.asp?feid=2&progid=21002&newsid=1009 Quốc Hội (1996), Luật khoáng sản số 47-L/CTN Quốc Hội/09 thông qua ngày 20/03/1996 Sài Gòn Tiếp Thị (2003), Hoa từ đất sét http://vietbao.vn/Doi-song-gia-dinh/Hoa-tu-datset/10827518/113/ Shop Hoa Trà Đỏ (2009), Chơi đất nặn giúp bé phát triển trí tuệ http://enbac.com/Baiviet/ShopHoatrado/e6419/Choi-dat-nan-giup-be-phat-trien-tri-tue Sức khỏe đời sống (2005), Làm đẹp từ đất sét http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Lam-dep-tu-dat-set/55070951/403/ Sutap (2009), Đất – đất sét http://www.tructhon.com.vn/index.php?f=news&do=detail&id=46 Tạp chí phong cách (2008), Tranh gốm (ceramic tile paintings) http://travelblog.org/Asia/Vietnam/blog-259107.html Thế Nghĩa (2001), Tạp chí cơng nghiệp hóa chất http://www.vinachem.com.vn/XBPViewContent.asp?DetailXBPDetailID=525&CateXBP DetailID=37&CateXBPID=1&Year=2001 Trần Kim Tính (2003), Giáo trình thổ nhưỡng Bộ Mơn Khoa Học Đất Khoa nơng nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Tuấn Thanh (2009), Điều kỳ diệu từ đất sét http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/YtuongYkien/2009/10/EFD957CA82021BA3/ Viện Chiến Lược (2009), Vùng ĐBSCL http://my.opera.com/lethanhlong1978/blog/2009/04/07/272 78 Việt Báo (2005), Giúp bé nặn đồ chơi http://vietbao.vn/Kinh-te/Giup-be-nan-do-choi/45161064/89/ Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Nguyễn Thanh Sang (2008), Ứng dụng phương pháp thống kê địa lý xát định khoảng cách khảo sát đánh giá trữ lượng sét Huyện Tam Bình, Vĩnh Long Tạp chí Khoa Học Đất số 29 -2008 Wikipedia (2009), Montmorillonit http://vi.wikipedia.org/wiki/Montmorillonit Xi măng Việt Nam (2009), Cao Lanh (kaolin) gì? http://ximang.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=1364&mcid=340 Trang Web: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_s%C3%A9t http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_lanh http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bo-trang-suc-7-sac-cau-vong-tu-dat-set.232599.html http://maytredan.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Illite/ http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Lam-dep-bang-dat-set/50729378/403/ http://www.thiennhien.net/2007/11/29/cu-dan-long-binh-keu-cuu/ http://www.thiennhien.net/2008/01/26/hiem-hoa-tu-cac-lo-gach-gom/ http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Dung-dat-set-san-xuat-thiet-bi-chong-set/1735068093/189/ 79 PHỤ CHƯƠNG PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN SÉT ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHAI THÁC Họ tên chủ hô: ……………………………… Năm sinh….……………………………… Cư ngụ: ấp………………xã………… huyện .Tỉnh……………………………… Địa khai thác: ấp………………xã………… huyện………………………………… Tọa độ GPS (UTM): X…………………………………………………………………….… Y…………………………………………… …………….………… Động hoạt động:  Diesel  Khác:……………………………………….………… Thời gian hoạt động:……giờ/ngày, hình thức hoạt động…………………… ………… Diện tích khai thác (m2): ………………………………………… ….… ……………… Độ dày lớp sét khai thác (m): …………………………………… ….……….….……… Ước trữ lượng (m3 ): ……………………………………………… … …….… ………… 10 Chất lượng sét khai thác: ………………………………………… ………… ………… 11 Địa hình:  gò  trũng 12 Loại đất khai thác:  lúa  khác: ………………… ………… …………  khác: ……………… ………………….………… 13 Đất khai thác thuộc vùng quy hoạch khai thác  có  không 14 Giá hợp đồng khai thác với chủ đất cho 1000m :………………………….…… …… 15 Loại thành sản phẩm:  gạch  đồ gốm  khác…………………… … … 16 Nơi tiêu thụ sản phẩm: …….…………………………………………………………… 17 Hình thức vận chuyển thành phẩm: ………………… ……………………….………… 18 Giá bán: …………………………………………….…………………………………… 18 Lịch sử khai thác: ………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………… ………… 80 20 Giấy phép khai thác:  có  khơng  Thời hạn khai thác:  Diện tích khai thác:  Chiều sâu cho phép khai thác: 21 Cam kết bảo vệ môi trường: ………………………………………… ………………… Xin cám ơn q ơng bà nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi điều tra ………… ngày….tháng….năm… Người điều tra PHA CHẾ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG Dung dịch dinh dưỡng pha sẵn mua, bạn mua khơng đắt dể dàng sử dụng tốt Nếu khơng thể mua bạn pha dung dịch dinh dưỡng cho Thành phần dung dịch chế tạo D.R.Hoagland trường đại học California, tạo từ hợp chất sẳn có cung cấp chất dinh dưỡng chất vi lượng cần thiết Thành phần chất cho 100 lít dung dịch: Thành phần Số lượng Phốt phát axit Kali (KH2 PO4) Muỗng (14gram) Nitrat Kali (KNO3) Muỗng (56gram) Nitrat Canxi (CaNO3 ) Muỗng (85gram) Sulfat Magnhe (MgSO4) Muỗng (43gram) Những chất cần phải hòa tan nước ấm riêng lẻ sau thêm vào thùng dung dịch Phân bón nitrat kali, nitrat canxi MPK(KH2PO4) dùng để thay muối vơ tinh khiết chúng rẽ Những chất dinh dưỡng vi lượng cần số lượng vơ nhỏ Vì khó cân đong lượng nhỏ vậy, nên pha dung dịch gốc chất vi lượng, sau lấy lượng nhỏ dung dịch gốc cho vào thùng dung dịch thủy canh Số lượng dùng cho lít Số lượng dung dịch gốc Hóa chất dung dịch gốc cho vào 100l dung dịch thủy canh Acid Boric (H3BO3) Muỗng 235 ml Clorua Mangan (MnCl2.4H2O) Muỗng 235 ml 81 Sulfat Kẽm (ZnSO4 7H2O) Muỗng ½ Muỗng Sulfat Đồng (CuSO4 5H2O) Muỗng ½ Muỗng Sulfat Sắt (FeSO4 7H2 O) Muỗng 235 ml Muỗng dịch từ chữ teaspoon, teaspoon= 5ml Nếu sử dụng nước máy khơng cần thêm kẽm sunfat đồng sunfat (Nguồn: diendanrausach) 82 ... Tiềm khai thác sản phẩm từ nguồn khoáng sản sét ĐBSCL thực từ việc thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác sản phẩm, quy trình sản xuất từ sở nhà máy tỉnh ĐBSCL Kết cho thấy: Tiềm khai thác sản. .. hiệu tiềm năng, đề tài: "Tiềm khai thác sản phẩm từ nguồn khoáng sản sét ĐBSCL" thực nhằm mục tiêu: -Tìm hiểu sản phẩm từ đất sét, với quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm có triển vọng từ đất sét. .. điểm nguồn tài nguyên khoáng sét ĐBSCL …….…………… ……….20 3.1.1 Dự báo tình hình tiêu thụ khống sét ………… ………… ……………….20 3.1.2 Tiềm khai thác sản phẩm từ khoáng sét …… ……………………20 3.1.3 Tiềm khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỀM NĂNG KHAI THÁC các sản PHẨM từ NGUỒN KHOÁNG sản sét ở ĐBSCL , TIỀM NĂNG KHAI THÁC các sản PHẨM từ NGUỒN KHOÁNG sản sét ở ĐBSCL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay