SỬ DỤNG DSSAT TRONG NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của vật lý đất và độ hữu DỤNG của nước tưới TRÊN NĂNG SUẤT đậu NÀNH

55 63 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: SỬ DỤNG DSSAT TRONG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LÝ ĐẤT VÀ ĐỘ HỮU DỤNG CỦA NƯỚC TƯỚI TRÊN NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH Cán hướng dẫn: PGs Ts Ngô Ngọc Hưng Ks Nguyến Văn Q Sinh viên thực hiện: Lê Thành Đơng MSSV: 3053113 Lớp Khoa Học Đất K31 Cần Thơ, 2009 i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ && -XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Sử dụng DSSAT nghiên cứu ảnh hưởng vật lý đất độ hữu dụng nước suất đậu nành” Do sinh viên: Lê Thành Đông MSSV: 3053113 Lớp Khoa học đất K31, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng ,Trường Đại Học Cần Thơ thực Từ ngày 01/01/2009 đến 20/05/2009 Ý kiến cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… C ần Thơ, ngày ….tháng……năm 2009 Cán b ộ hướng dẫn ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ && -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QLĐĐ Xác nhận đề tài: “Sử dụng DSSAT nghiên cứu ảnh hưởng vật lý đất độ hữu dụng nước suất đậu nành” Do sinh viên: Lê Thành Đông MSSV: 3053113 Lớp Khoa học đất K31, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng ,Trường Đại Học Cần Thơ thực Từ ngày 01/01/2009 đến 20/05/2009 Ý kiến môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… C ần Thơ, ngày ….tháng……năm 2009 BM.KH Đ & QLĐĐ iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ && -XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Xác nhận đề tài: “Sử dụng DSSAT nghiên cứu ảnh hưởng vật lý đất độ hữu dụng nước suất đậu nành” Do sinh viên: Lê Thành Đông MSSV: 3053113 Lớp Khoa học đất K31, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng ,Trường Đại Học Cần Thơ thực Từ ngày 01/01/2009 đến 20/05/2009 Ý kiến hội đồng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… C ần Thơ, ngày ….tháng……năm 2009 Ch ủ tịch hội đồng iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Lê Thành Đông v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ -& - Trong năm qua, có nhiều khó khăn với nổ lực thân với động viên gia đình, dạy truyền đạt tận tình thầy cô giúp đỡ bạn em có ngày hơm Em xin chân thành cảm tạ: Quý thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ quý thầy cô Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng tận tình truỳen đạt nhièu kién thức kinh nghiệm quý báo cho em Quý thầy cô Bộ môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai tận tình truyền đạt cho em kiến thức chuyên nghành Đây vốn kiến thức quan trọng, hành trang vững giúp em vững bước q trình cơng tác sau Đặc biệt, em xin gởi lời cảm tạ sâu sắc đến: Thầy Ngô Ngọc Hưng, người đưa định hướng trực tiếp hướng dẫn bước giúp em hồn thành đề tài Thầy Nguyễn Văn Q tất anh chị phòng phân tích, Khoa Nơng Nghiệp Sinh học ừng dụng hướng dẫn giúp đỡ em tận tình trình thực tập phòng Con xin cảm tạ: Gia đình, nguồn động viên quan trọng giúp cố gắng vươn lên Tôi xin cảm ơn tất bạn sinh viên lớp Khoa Học Đất K31 động viên giúp đỡ thời gian qua Chúc bạn thành công tốt đẹp Lê Thành Đông vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÓM LƯỢC CERES - Soybean số mơ hình trồng DSSAT thiết kế nhằm mơ tiến trình sinh trưởng, quản lý trồng,… điều kiện đất đai thời tiết để tìm giải pháp nâng cao suất đậu nành cách có hiệu Việc mơ thực ba huyện Cai Lậy- Tiền Giang, Cầu KèTrà Vinh Chợ- An Giang Đề tài thực nhằm mô phỏng: (i) Năng suất tiềm đậu nành trồng Cai Lậy, Cầu Kè, Chợ Mới; (ii) Ảnh hưởng hàm lượng sét lượng nước tưới để đậu nành đạt suất cao; (iii) Khảo sát mối liên quan hàm lượng sét chất hữu dung trọng nước hữu dụng đất Kết mô phỏng: Năng suất tiềm vùng trồng đậu nành Cai Lậy, Cầu Kè Chợ Mới đạt đến: 3030 kg/ha; 2833 kg/ha; 3068 kg/ha Năng suất đậu nành thay đổi theo hàm lượng sét lượng nước tưới đất Khi tăng lượng nước tưới (290 – 464 mm/vụ/ha) suất đậu nành tăng lên Mặt khác, tăng lượng sét lên từ 30% đến 70% suất đậu nành lại giảm xuống Kết mô lượng nước 464 mm/vụ/ha kết hợp với sét 30% cho suất cao Ngoài ra, hàm lượng sét chất hữu đất tăng có tác dụng giảm dung trọng tăng ẩm độ đất Nhưng dung trọng giảm chất hữu đất tăng có ý nghĩa tích cực đất tơi xốp, phì nhiêu Mặt khác, dung trọng giảm đất có hàm lượng sét cao, đất chứa nhiều nước gây nhiều bất lợi cho sản suất nông nghiệp vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA: i TRANG XÁC NHẬN: ii LỜI CAM ĐOAN: v LỜI CẢM TẠ: vi TÓM LƯỢC: vii MỤC LỤC: viii CHỮ VIẾT TẮT: xi DANH SÁCH BẢNG: xiii DANH SÁCH HÌNH: xiv MỞ ĐẦU: CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU: 1.1 ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU: 1.1.1 Đặc điểm vùng nghiên cứu huyện Chợ Mới – An Giang: 1.1.1.1 Vị trí địa lý: 1.1.1.2 Địa hình: 1.1.1.3 Khí hậu: 1.1.2 Đặc điểm vùng nghiên cứu Cầu Kè – Trà Vinh: 1.1.2.1 Vị trí địa lý: 1.1.2.2 Khí hậu: 1.1.2.3 Địa hình: 1.1.2.4 Thuỷ văn: 1.1.3 Đặc điểm vùng nghiên cứu Cai Lậy: 1.2 MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT: 1.2.1 Tỉ trọng: 1.2.2 Dung trọng: 1.2.3 Độ xốp: 1.3 NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT: 1.3.1 Tính liên kết đất: 1.3.2 Tính dính đất: 1.3.3 Tính dẻo đất: 1.3.4 Tính trương co đất: 10 1.3.5 Sức cản đất: 10 1.4 ĐỘNG THÁI ẨM TRONG ĐẤT: 10 1.4.1 Các dạng nước đất: 11 1.4.1.1 Nước thể rắn: 11 1.4.1.2 Nước thể hơi: 11 1.4.1.3 Nước liên kết: 11 1.4.1.4 Nước tự do: 12 viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1.4.2 Sự di chuyển nước đất: 12 1.4.2.1 Tính thấm nước: 12 1.4.2.2 Tính giữ nước đất: 13 1.4.3 Các giới hạn ẩm đặc trưng đất (hay số nước): 13 1.4.3.1 Độ hút ẩm tối đa Hymax : 13 1.4.3.2 Độ ẩm đồng ruộng (sức chứa ẩm đồng ruộng tối đa): 14 1.4.3.3 Độ ẩm bảo hòa (độ ẩm tồn phần): 14 1.5 THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT: 14 1.6 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT: 15 1.6.1 Nguồn gốc chất hữu đất: 15 1.6.2 Vai trò chất hữu mùn đất: 16 1.7 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG DSSAT: 17 1.7.1 Khái niệm: 17 1.7.2 Lịch sử phát triển: 17 1.7.3 Ứng dụng DSSAT nước: 18 1.7.4 Chức DSSAT: 18 1.7.5 Thành phần sở liệu DSSAT: 18 1.7.5.1 Thành phần: 18 1.7.5.2 Module thời tiết: 19 1.7.5.3 Module đất: 19 1.7.5.4 Module trồng (CROPGRO): 19 1.7.5.5 Cơ sở liệu: 20 1.7.6 Ưu khuyết điểm DSSAT: 20 1.7.6.1 Ưu điểm: 20 1.7.6.2 Khuyết điểm: 20 1.8 TỔNG QUÁT VỀ CÂY ĐẬU NÀNH: 21 1.8.1 Tình hình sản xuất phát triển đậu nành: 21 1.8.1.1 Thế giới: 21 1.8.1.2 Việt Nam: 21 1.8.2 Nguồn gốc đậu nành: 22 1.8.3 Đặc điểm hình dạng đậu nành: 22 1.8.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất đậu nành: 22 1.8.4.1 Đất đai: 22 1.8.4.2 Nhiệt độ: 22 1.8.4.3 Ánh sáng: 23 1.8.4.4 Ảnh hưởng quang kỳ: 23 1.8.4.5 Nước: 25 1.8.4.6 Phân bón: 25 1.8.4.7 Dịch hại: 26 1.8.5 Hiệu việc luân canh loại trồng cạn: 27 ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN & PHƯƠNG PHÁP: 28 2.1 PHƯƠNG TIỆN: 28 2.1.1 Địa điểm khảo sát: 28 2.1.2 Thiết bị vật tư: 28 2.1.3 Số liệu phân tích đất vùng nghiên cứu đặc tính lý hóa học như: 28 2.1.4 Các số liệu thu thập khác: 28 2.2 PHƯƠNG PHÁP: 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN: 30 3.1 BỘ DỮ LIỆU TỐI THIỂU CHO HÀNH DSSAT VẬN: 30 3.1.1 Đặc tính lý, hóa học đất vùng khảo sát: 30 3.1.2 Bộ liệu thời tiết: 30 3.2 SỬ DỤNG DSSAT MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG SÉT VÀ LƯỢNG NƯỚC TƯỚI TRÊN NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH: 33 3.2.2 Năng suất tiềm suất mô theo điều kiện vùng trồng đậu nành Cai Lậy, Cầu Kè Chợ Mới: 33 3.2.1 Ảnh hưởng hàm lượng sét lượng nước tưới lên suất đậu nành:33 3.3 SỬ DỤNG DSSAT MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG SÉT,CHẤT HỮU CƠ LÊN DUNG TRỌNG VÀ ẨM ĐỘ ĐẤT: 35 3.3.1 Ảnh hưởng hàm lượng sét lên dung trọng ẩm độ đất Cầu Kè, Cai Lậy Chợ Mới: 35 3.3.2 Ảnh hưởng chất hữu lên dung trọng ẩm độ đất ba điểm Cầu Kè, Cai Lậy Chợ Mới: 36 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 39 4.1 KẾT LUẬN: 39 4.2 KIẾN NGHỊ: 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 40 x PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD với thuốc hóa học, mơi trường thích hợp, S exigua có khả gây hại lớn khơng đậu nành mà nhiều loại trồng khác ĐBSCL 1.8.5 Hiệu việc luân canh loại trồng cạn Hiệu cải thiện luân canh lên độ bền đồn lạp biện pháp quản lý đất phù hợp canh tác rau màu làm đất thuận lợi cho trình phân hủy tàn dư thực vật đất tạo hợp chất hữu có khả kết dính hạt giới đất lại với Hơn nữa, điều kiện khô ướt xen kẻ mơ hình ln canh lúa với trồng cạn góp phần làm phát triển cấu trúc đất Bên cạnh rể ăn sâu số trồng cạn so với lúa góp phần xới xáo đất sợi rể phát triển có tác dụng nối kết hạt đất với Ngồi ra, q trình sinh trưởng hấp thu dinh dưỡng, rể trồng tiết dịch rể, chất đóng vai trò tác nhân kết dính đồn lạp đất (Trang 5, tạp chí khoa học 2007, Nguyễn Minh Phượng, Hubert Verplancke, Lê Văn Khoa Võ Thị Gương) 27 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN & PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Địa điểm khảo sát Ba Huyện Chợ Mới - An Giang, Cai Lậy - Tiền Giang, Cầu Kè - Trà Vinh chọn nơi thực khảo sát trạng canh tác mô suất đậu nành phần mềm DSSAT 2.1.2 Thiết bị vật tư Máy vi tính Phần mềm DSSAT v4.0 Phần mềm Marsim 2.1.3 Số liệu phân tích đất vùng nghiên cứu đặc tính lý hóa học Thành phần giới: % cát, % thịt, % sét pHH2O, K+, Ca2+, Mg2+ (me/100g) %C, N tổng số, CEC (cmol/kg) 2.1.4 Các số liệu thu thập khác Số liệu thời tiết: số nắng ngày, nhiệt độ tối cao, nhiệt tối thấp lượng mưa ngày ba tỉnh An Giang,Tiền Giang, Trà Vinh Kỹ thuật canh tác đậu nành về: mùa vụ, cách gieo hạt, mật độ gieo trồng, phân bón, thời điểm bón, cách tưới nước nông dân vùng Đặc tính di truyền giống (phụ lục 1) 2.2 PHƯƠNG PHÁP Mô suất đậu nành phần mềm DSSAT v4.0 Tạo liệu thời tiết: Mô phần mềm Marksim liệu thời tiết thực tế công cụ Weatherman Data sau chuyển số liệu gốc từ Microsft Excel sang Tạo liệu đất: sử dụng công cụ Sbuild DSSAT để xây dựng tập tin đất Vận hành mơ hình CERES–Soybean phần mềm DSSAT: sử dụng công cụ Xbuild xây dựng tập tin cho tiềm năng suất, suất thực tế yếu tố ảnh hưởng đến suất, dung trọng, ẩm độ như: vật lý đất, nước tưới,(phụ lục 2) Vận hành mơ hình mơ suất tiềm suất mơ phòng theo điều kiện vùng trồng đậu nành Cai Lậy, Cầu Kè, Chợ Mới 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Sử dụng DSSAT mô ảnh hưởng hàm lựơng sét lượng nước tưới suấtt đậu nành Sử dụng DSSAT mô ảnh hưởng hàm lượng sét, chất hữu lên dung trọng ẩm độ đất MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH BẰNG PHẦN MỀM DSSAT XÂY DỰNG DỮ LIỆU THỜI TIẾT VẬN HÀNH MÔ HÌNH CERES - SOYBEAN TẠO TẬP TIN MƠ PHỎNG NĂNG SUẤT XÂY DỰNG TẬP TIN ĐẤT VẬN HÀNH MƠ HÌNH CERES-SOYBEAN SO SÁNH KẾT QUẢ Hình 2.1: Phương pháp thực đề tài 29 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 BỘ DỮ LIỆU TỐI THIỂU CHO HÀNH DSSAT VẬN 3.1.1 Đặc tính lý, hóa học đất vùng khảo sát Tầng đất canh tác điểm nghiên cứu có sa cấu sét, đất Cầu Kè có thành phần thịt cao so với đất Chợ Mới Cai Lậy Giá trị pH huyện Chợ Mới đạt mức tốt (pH 5,5), yếu tố thuận lợi cho việc canh tác đậu nành Tuy nhiên, hàm lượng đạm tổng số qua số liệu phân tích Chợ Mới thấp, Cầu Kè trung bình, Cai Lậy cao (theo thang đánh giá hàm lượng đạm tổng số nguồn Agricultural Compendium, 1989) Hàm lượng đạm tổng số yếu tố giới hạn đa số loại đất trồng vùng ĐBSCL Cai Lậy có hàm lượng chất hữu giàu, Cầu Kè Chợ Mới có hàm lượng hữu trung bình Khả trao đổi cation Chợ Mới Cai Lậy mức trung bình, riêng Cầu Kè đánh giá mức thấp (theo thang đánh giá CEC - nguồn Agricultural Compendium, 1989) (bảng 8) Bảng 8: Tính chất lý, hóa học đất (0-20 cm) Chợ Mới, Cai Lậy Cầu Kè Tính chất Chợ Mới* Cai lậy** Cầu Kè** Sét 60,7 66,69 30,63 Sa cấu Thịt 39,0 30,87 47,74 Cát 0,27 2,44 21,63 pHH2O 5,52 5,1 4,9 CEC (cmol/Kg) 25,1 22,26 9,18 Chất hữu (%) 1.371 2.573 1.374 N tổng số (%) 0,11 0,237 0,223 * Võ Tòng Anh, 2006 ** Bộ mơn KHĐ – Dự án R3 3.1.2 Bộ liệu thời tiết Marksim phần mềm nhằm cung cấp liệu đầu vào mơ hình DSSAT Nó mơ xạ mặt trời, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp lượng mưa ngày Dữ liệu thời tiết năm (2009) ba Huyện Cai Lậy, Cầu Kè Chợ Mới mơ hình 3.1, hình 3.2 hình 3.3 nh sau: Nhiệt độ trung bình năm 2009 Cai lậy từ 23 – 310C, Chợ Mới từ 24 – 31,30C, Cầu Kè từ 23 – 300C Khoảng nhiệt độ tương đối phù hợp cho sinh trưởng phát triển đậu nành Đặc biệt thời kỳ hoa Lượng mưa cao Cai Lậy tháng tháng 10, Cầu Kè tập trung tháng -7, Chợ Mới vào tháng tháng Lượng mưa ba vùng tập trung từ tháng – 11, từ tháng 12 – vùng có lượng mưa thấp gần khơng mưa Do canh tác tháng có lượng mưa ít, cần phải ý bổ sung lượng 30 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD 35 700 30 600 25 500 20 400 15 300 10 200 100 Tháng Nhiệt độ cao Tổng xạ mặt trời 10 11 12 Nhiệt độ thấp Tổng lượng mưa Hình 3.1 : Dữ liệu thời tiết huyện Cai Lậy - Tiền Giang năm 2009 31 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tổng xạ mặt trời (MJ/m2) Tổng lượng mưa (mm) Nhiệt độ (oC) nước tưới cho lượng mưa khơng đáp ứng nhu cầu trồng Đặc biệt đậu nành nước yếu tố quan trọng định suất Tổng xạ mặt trời vùng nghiên cứu cao từ tháng 12 – 3, tháng mùa mưa có lượng xạ thấp Bức xạ mặt trời yếu tố quan trọng trình sinh trưởng, phát triển tao chồi có tác động trực tiếp q trình quang hợp tổng hợp chất hữu từ khơng khí cho trồng, ảnh hưởng đến yếu tố tạo thành suất Dựa vào yếu tố thời tiết ước đoán phần mềm Marksim ta thấy, điều kiện thời tiết ba vùng nghiên cứu thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp với đa dạng cấy trồng Đối với tháng có lượng mưa thấp cung cấp nước tưới cho đậu nành ngược lại vào tháng có lượng mưa cao vượt qúa khả thích nghi tháo bớt nước Điều cho thấy, điều kiện tác động đến hệ thống khơng thể kiểm sốt (điều kiện thời tiết) ảnh hưởng lớn đến kết nghiên cứu Do hiệu sản xuất phụ thuộc vào việc quản lý hệ thống (các yếu tố điều khiển được) Vì canh tác cần phải có biện pháp quản lý phù hợp để đạt hiệu cao mặt kinh tê, xã hội môi trường, đạt mục tiêu sản xuất bền vững Nhiệt độ (oC) 35 700 30 600 25 500 20 400 15 300 10 200 100 Tháng Tổng xạ mặt trời (MJ/m2) Tổng lượng mưa (mm) Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Nhiệt độ cao Tổng xạ mặt trời 10 11 12 Nhiệt độ thấp Tổng lượng mưa 35 700 30 600 25 500 20 400 15 300 10 200 100 Tháng Nhiệt độ cao Tổng xạ mặt trời 10 11 12 Nhiệt độ thấp Tổng lượng mưa Hình 3.3: Dữ liệu thời tiết huyện Cầu Kè – Trà Vinh năm 2009 32 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tổng xạ mặt trời (MJ/m2) Tổng lượng mưa (mm) Nhiệt độ (oC) Hình 3.2: Dữ liệu thời tiết huyện Chợ Mới – An Giang năm 2009 Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nơng Nghiệp & SHƯD 3.2 SỬ DỤNG DSSAT MƠ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG SÉT VÀ LƯỢNG NƯỚC TƯỚI TRÊN NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH 3.2.1 Năng suất tiềm suất mô theo điều kiện vùng trồng đậu nành Cai Lậy, Cầu Kè Chợ Mới Năng suất tiềm 3500 Năng suất mô (50 N) 3068 3030 2833 3000 Năng suất (kg/ha) Năng suất mô (60 N) 2500 2000 1467 1500 1330 1119 1213 Cai Lậy Câù Kè 1420 1551 1000 500 Chợ Mới Hình 3.4: So sánh suất đậu nành mô suất tiềm mô theo điều kiện vùng ba huyện Cai Lậy, Cầu Kè, Chợ Mới Trong Xbuid, chọn tất yếu tố đầu vào tối hảo, chạy mơ hình ta có suất tiềm mơ Nhập yếu tố vào (nước tưới, phân N, giống ), chạy mơ hình ta có suất mơ theo điều kiện thực tế Cai Lậy, Cầu Kè, Chợ Mới ( hình 3.4) Kết mơ cho thấy suất thu điều kiện thực tế thấp so với trường hợp mô suất tiềm Do điều kiện thực tế trồng chịu tác động số yếu tố khơng kiểm sốt khác như: sâu, bệnh hại, mưa, gió, hạn hán… số yếu tố kiểm sốt kỹ thuật canh tác, mật độ, phân bón, nước tưới, mùa vụ, địa điểm gieo trồng…Hình 3.4 cho thấy ta giả định lượng nước tưới 435mm/vụ/ha với hai mức phân bón 50N, 60N suất mơ thực tế ba huyện có thay đổi cụ thể là: suất lượng đạm 60kg suất cao lượng đạm 50kg Điều có nghĩa suất đậu nành vùng nâng lên xác định hiệu chỉnh yếu tố giới hạn 3.2.2 Ảnh hưởng hàm lượng sét lượng nước tưới lên suất đậu nành Trong Xbuild, chọn yếu tố khác tối hảo, thay đổi lượng sét lượng nước tưới, chạy mơ hình ta có kết mơ ảnh hưởng lượng sét đến suất đậu nành (bảng 9) 33 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Bảng 9: Ảnh hưởng lượng sét nước tưới lên suất đậu nành Cai Lậy, Cầu Kè Chợ Mới % sét 30 40 50 60 70 % sét 30 40 50 60 70 Tưới 290 mm/vụ/ha Cai Lậy Cầu Kè Chợ Mới Năng suất (Kg/ha) 285 399 884 232 245 355 67 211 183 60 146 71 23 119 66 Tưới 435 mm/vụ/ha 2852 2823 3068 2802 2823 3068 2475 2632 3068 2251 2070 3068 2166 2022 3004 Tưới 348 mm/vụ/ha Cai Lậy Cầu Kè Chợ Mới Năng suất (Kg/ha) 1117 1650 2155 1052 1172 1869 838 821 1620 584 596 1249 530 414 898 Tưới 464 mm/vụ/ha 3031 2823 3068 3030 2823 3068 3029 2733 3068 2878 2192 3068 2721 2177 3066 Để mô ảnh hưởng lượng nước tưới hàm lượng sét lên suất đậu nành ta cho lượng sét tăng dần từ 30% đến 70% với lượng nước tưới khác nhau: tưới 10mm, 12mm, 15mm 16mm cho lần tưới Mỗi vụ có khoảng 29 lần tưới tương ứng với lượng nước 290; 384; 435; 464 mm/vụ/ha Kết mô cho thấy: ba địa điểm nghiên cứu Cầu Kè, Cai Lậy, Chợ Mới tăng lượng nước tưới lên suất tăng theo Ở bảng cho thấy lượng nước tưới 464mm/vụ/ha cho suất cao ta tăng lượng nước tưới lên suất khơng thay đổi Đồng thời, mức nước hàm lượng sét cao suất giảm Đặc biệt, lượng sét khoảng 60 – 70% suất giảm rõ rệt Điều đậu nành cần nước giai đoạn nẩy mầm hột giống, thời kỳ hoa đậu trái, làm hột Nếu giai đoạn mà bị thiếu nước tưới khơng tránh rụng hoa, rụng trái, kích thước hột khơng đạt dẫn đến suất trồng không cao (Nguyễn việt Thái, 2001) Nhưng tưới nhiều nước đất có hàm lượng sét cao suất giảm đất có hàm lượng sét cao có diện tích bề mặt lớn thường có nhiều tế khổng nhỏ chủ yếu khe hở mao quản, di chuyển nước khơng khí đất chậm, đất giữ nước với hàm lượng cao lực mao quản Do đó, đất sét thường thấm nước nước chậm, độ thống khí nên trồng trọt gặp nhiều khó khăn đất thường xuyên bị trương nước, dễ bị ngập úng vào mùa mưa Đất bị ẩm ướt lâu ngày, rễ đậu bị tổn thương thiếu khơng khí, rễ bị thối vi khuẩn nấm tác hại, dẫn đến việc suy yếu chết dần Nếu có sống suất khơng cao (Nguyễn việt Thái, 2001) Vì thế, vấn đề nước tưới canh tác đậu nành quan trọng, 34 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Thành Đông – KHĐ31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD muốn trồng đậu nành thành công ta cần hiểu rõ nhu cầu nước tưới sao, phản ứng giai đoạn sinh trưởng phát triển (Nguyễn việt Thái, 2001 ) Bên cạnh đó, tùy theo loại đất khác mà ta tưới với lượng nước khác đễ giúp sống môi trường đủ ẩm thường xuyên, mùa khô Bảng cho thấy với hàm lượng sét đất khoảng 30% cho suất cao lượng sét khác Bên cạnh, tưới lượng nước 464mm/vụ/ha kết hợp cho đất có hàm lượng sét 30% sét cho suất cao: Cai Lậy đạt suất 3031 kg/ha, Cầu Kè 2823 kg/ha Chợ Mới 3068 kg/ha 3.3 SỬ DỤNG DSSAT MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG SÉT, CHẤT HỮU CƠ LÊN DUNG TRỌNG VÀ ẨM ĐỘ ĐẤT 3.3.1 Ảnh hưởng hàm lượng sét lên dung trọng ẩm độ đất Cầu Kè, Cai Lậy Chợ Mới Trong Sbuild để thay đổi lượng sét, nhấn vào nút “Calculate missing values” chạy mơ hình ta có kết mơ ảnh hưởng lượng sét đến dung trọng (hình 3.5) 30% 1.331.32 1.35 40% 1.3 1.28 1.26 Dung trọng (g/cm3) 1.3 1.231.23 1.22 1.25 1.15 1.18 1.17 1.16 1.14 1.17 60% 70% 1.2 1.2 50% 1.17 1.1 1.05 Cai Lậy Cầu Kè Chợ Mới Hình 3.5: Ảnh hưởng hàm lượng sét lên dung trọng đất Cai Lậy, Cầu kè, Chợ Mới Kết mô cho thấy: Cai Lậy Chợ Mới tăng hàm lượng sét từ 30 – 70 % dung trọng đất giảm dần Điều giải thích rằng, sét có cấp hạt nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG DSSAT TRONG NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của vật lý đất và độ hữu DỤNG của nước tưới TRÊN NĂNG SUẤT đậu NÀNH , SỬ DỤNG DSSAT TRONG NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của vật lý đất và độ hữu DỤNG của nước tưới TRÊN NĂNG SUẤT đậu NÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay