KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2

80 49 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ……….……… NGUYỄN TẤN SANG ĐỒNG THỊ KIỀU THU Đề Tài KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU ĐỐI VỚI PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI TRONG VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Giáo Viên Hướng Dẫn PGS.Ts Nguyễn Mỹ Hoa Cần Thơ 01/2011 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu chúng tơi Các kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Tấn Sang ii Đồng Thị Kiều Thu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - NNS – LSĐB Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kĩ sư Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU ĐỐI VỚI CHẤT LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU TRÊN MỘT SỐ VÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do sinh viên : Nguyễn Tấn Sang, Đồng Thị Kiều Thu thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức:…………………… DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Trưởng khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch Hội đồng iii TIỂU SỬ CÁ NHÂN Sinh viên: Nguyễn Tấn Sang Sơ lược lý lịch Họ tên: Nguyễn Tấn Sang Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/03/1989 Dân tộc : Kinh Họ tên cha: Nguyễn Văn Đổ Họ tên mẹ: Thái Thị Hiếu Địa liên lạc: số 92, Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ Quá trình học tập: 1996- 2001: Trường Tiểu Học Mỹ Khánh 2001- 2005: Trường Trung Học sở Mỹ Khánh 2005- 2007:Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Việt Hồng 2007- 2011: Trường Đại Học Cần Thơ, ngành Khoa Học Đất, Khóa 33, Khoa Nơng Nghiệp & SHƯD iv Sinh viên: Đồng Thị Kiều Thu Sơ lược lý lịch Họ tên: Đồng Thị Kiều Thu Giới tính: Nữ Ngày sinh: 31/12/1988 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Đồng Tấn Buôl Họ mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Em Địa liên lạc: số 5/14 Đường Lê Hồng Phong, Khu vực 5, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ Quá trình học tập: 1995 – 2000: Trường Tiểu Học Bình Thủy 2000 – 2004: Trường Trung học sở Bình Thủy 2004 – 2006: Trường Trung Học Phổ Thông Bùi Hữu nghĩa 2007- 2011: Trường Đại Học Cần Thơ, ngành Khoa Học Đất, Khóa 33, Khoa Nơng Nghiệp & SHƯD v LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha, mẹ hết lòng ni khơn lớn nên người Chân thành cám ơn anh chị giúp đỡ chúng em suốt q trình học tập Tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Mỹ Hoa, người ln dõi theo, hết lòng hướng dẫn giúp đỡ động viên chúng em suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Cố vấn học tập thầy Trần Bá Linh, cô Châu Thị Anh Thy hết lòng hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi suốt thời gian qua Chị Lê Thị Thùy Dương, người tận tình hướng dẫn, gợi ý giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn! Các bạn lớp Khoa Học Đất K33 nhiệt tình giúp đỡ động viên chúng tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Thân gởi về: Các bạn lớp Khoa Học Đất K33 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tương lai! NGUYỄN TẤN SANG vi ĐỒNG THỊ KIỀU THU MỤC LỤC Chương Nội dung Trang Phụ bìa…………………………………………………………………………….i Duyệt hội đồng………………………………………………………………… iii Tiểu sử cá nhân………………………………………………………………… iv Lời cảm tạ……………………………………………………………………… vi Mục lục………………………………………………………………………….vii Danh sách bảng………………………………………………………………… xi Danh sách hình…………………………………………………………………xiii Tóm lược……………………………………………………………………… xv Mở đầu…………………………………………………………………………xvi CHƯƠNG I 1.1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU xvii VÀI NÉT CHUNG VỀ CÂY BẮP xvii 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp giới Việt Nam xvii 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng bắp rau xix 1.1.3 Đặc điểm sinh thái điều kiện dinh dưỡng khoáng bắp rau……… xx 1.2 CHẤT LÂN xxv 1.2.1 Vai trò lân trồng .xxv 1.2.2 Lân đất xxviii 1.2.3 Phản ứng lân đất xxxvii 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất xl 1.2.5 Sự lưu tồn lân đất xlii vii 1.3 SỰ ĐÁP ỨNG CHẤT LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU MÀU CHÍNH TẠI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Ở CÁC ĐIỀU KIỆN BÓN PHÂN KHÁC NHAU xliii PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP xlv CHƯƠNG II 2.1 PHƯƠNG TIỆN xlv 2.1.1 Thời gian địa điểm xlv 2.1.2 Đất thí nghiệm xlv 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm: vật liệu thí nghiệm bao gồm xlvii 2.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM xlvii 2.2.1 Bố trí thí nghiệm xlvii 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi l 2.2.3 Phương pháp canh tác l 2.2.4 Xử lý số liệu li CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN li 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA BẮP RAU li 3.1.1 Chiều cao giai đoạn 40 ngày sau gieo (NSKG) giai đoạn thu hoạch lii 3.1.2 Tốc độ phát triển chiều cao giai đoạn sinh trưởng lv 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN LÊN SINH KHỐI VÀ NĂNG SUẤTlix 3.2.1 Thí nghiệm Thốt Nốt- Cần Thơ lix 3.2.2 Thí nghiệm Chợ Mới- An Giang lxi 3.2.3 Thí nghiệm Bình Tân –Vĩnh Long lxiv 3.2.4 Thí nghiệm đất Châu Thành- Trà Vinh lxvi CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ lxviii TÀI LIỆU THAM KHẢO lxix PHỤ CHƯƠNG lxxiii viii xvii LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU xvii 1.1 VÀI NÉT CHUNG VỀ CÂY BẮP xvii 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp giới Việt Nam xvii 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng bắp rau xix 1.1.3 Đặc điểm sinh thái điều kiện dinh dưỡng khoáng bắp rau xx 1.2 CHẤT LÂN xxv 1.2.1 Vai trò lân trồng .xxv 1.2.2 Lân đất xxviii 1.2.3 Phản ứng lân đất xxxvii 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất xl 1.2.5 Sự lưu tồn lân đất xlii 1.3 SỰ ĐÁP ỨNG CHẤT LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU MÀU CHÍNH TẠI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Ở CÁC ĐIỀU KIỆN BÓN PHÂN KHÁC NHAU xliii CHƯƠNG II xlv PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP xlv 2.1 PHƯƠNG TIỆN xlv 2.1.1 Thời gian địa điểm xlv 2.1.2 Đất thí nghiệm xlv 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm: vật liệu thí nghiệm bao gồm xlvii 2.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM xlvii 2.2.1 Bố trí thí nghiệm xlvii ix 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi l 2.2.3 Phương pháp canh tác l 2.2.4 Xử lý số liệu li CHƯƠNG III li KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN li 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA BẮP RAU li 3.1.1 Chiều cao giai đoạn 40 ngày sau gieo (NSKG) giai đoạn thu hoạch lii 3.1.2 Tốc độ phát triển chiều cao giai đoạn sinh trưởng lv 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN LÊN SINH KHỐI VÀ NĂNG SUẤTlix 3.2.1 Thí nghiệm Thốt Nốt- Cần Thơ lix 3.2.2 Thí nghiệm Chợ Mới- An Giang lxi 3.2.3 Thí nghiệm Bình Tân –Vĩnh Long lxiv 3.2.4 Thí nghiệm đất Châu Thành- Trà Vinh lxvi CHƯƠNG IV lxviii KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ lxviii TÀI LIỆU THAM KHẢO lxix PHỤ CHƯƠNG lxxiii x Hình 16 Cây bắp giai đoạn thu hoạch thí nghiệm đất Bình Tân – Vĩnh Long 3.2.4 Thí nghiệm đất Châu Thành- Trà Vinh *Sinh khối Qua kết thí nghiệm cho thấy sinh khối nghiệm thức có bón lân khơng bón lân khác biệt khơng ý nghĩa mặt thống kê Sinh khối bắp rau thí nghiệm đất Châu Thành–Trà Vinh trình bày hình 17 Sinh khối (g/cây) ns 120 100 80 Có lân Không lân 60 40 20 CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 Hình 17 Sinh khối nghiệm thức có bón khơng bón lân loại đất thí nghiệm đất Châu Thành- Trà Vinh CT10 (223.97mgP/kg), CT9 (217.11 mgP/kg), CT8 (127.13 mgP/kg), CT7 (119.72 mgP/kg), CT6 (52.9 MgP/kg), CT5 49.07 ( mgP/kg), CT4 (31.08 mgP/kg), CT3(25.87mgP/kg), CT2 (17.19 mgP/.kg), CT1 (4.12mgP/kg) * Năng suất trái Ở Châu Thành – Trà Vinh nghiệm thức có bón lân khơng bón lân (hình 18) khác biệt không ý nghĩa mặt thống kê Ở vụ suất nghiệm thức CT4, CT3, CT1 có khác biệt, cần ý bón lân đất việc bón lân khơng có hiệu suất trồng đất có hàm lượng lân thấp lxvi Năng suất (g/cây) ns Có lân Không lân CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 Hình 18 Năng suất trái khơ nghiệm thức có bón khơng bón lân -từng loại đất thí nghiệm đất Châu Thành- Trà Vinh CT10 (223.97mgP/kg), CT9 (217.11 mgP/kg), CT8 (127.13 mgP/kg), CT7 (119.72 mgP/kg), CT6 (52.9 MgP/kg), CT5 49.07 ( mgP/kg), CT4 (31.08 mgP/kg), CT3(25.87mgP/kg), CT2 (17.19 mgP/.kg), CT1 (4.12mgP/kg) lxvii Hình 19 Cây bắp giai đoạn thu hoạch thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua kết thí nghiệm huyện Thốt Nốt- Cần Thơ, Chợ Mới- An Giang, Bình Tân- Vĩnh Long, Châu Thành- Trà Vinh cho thấy việc bón lân khơng làm tăng chiều cao có ý nghĩa thống kê Việc bón lân khơng làm gia tăng sinh khối suất tất loại đất điều cho thấy hàm lượng lân có khả lưu tồn qua vụ canh tác Đề nghị Do việc bón lân khơng có hiệu rõ trồng nên cần nghiên cứu khả giảm lượng phân lân sử dụng đất trồng rau ĐBSCL đất có hàm lượng lân cao khơng có đáp ứng cho trồng bón phân lân lxviii TÀI LIỆU THAM KHẢO BAJWA.M.I 1980 Soil clay mineralogies in relation to fertility management : Effect of mineral composition on phosphorus fixation under conditions of Wetland rice culture A terminal report submitted to IRRI P: 80 -81 BRADY, N.C AND R.WELL.1996 The nature and properties of soil, eleventh edition Prentinational editions P: 382-383 BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHANG, S.C and M.L JACKSON 1957 Factional of soil phosphorus Soil sci 84 CHÂU THỊ NHIÊN.2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Thốt Nốt, Cần Thơ-Cần Thơ Chợ Mới-Trà An Giang điều kiện nhà lưới Luận văn đại học Trang 25 -40 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ Qual 27: 261-266 DƯƠNG MINH.1999 Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng khống.Giáo trình bắp Đại học Cần Thơ Trang -32 DƯƠNG MINH 1999 Giáo trình hoa màu Trường Đại học Cần Thơ Trang 26 – 32 DIAMOND, R.B 1985 Availibity and Management of phosphorus in wetland soils in relation to soil characteristies P: 269 – 280 In Wetland soil: Characterization, Classification, and utilizing, IRRI, Philippines lxix ĐỖ ÁNH BÙI ĐÌNH DINH 1992 Đất – Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 Trang 35 – 44 ĐỖ ÁNH, 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 30 – 72 ĐỖ THỊ THANH REN, HEINZ ULRICH NEUE 1993 Sự cố định phóng thích lân số loại đất phèn Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, phần nông học Trường Đại Học Cần Thơ ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Trang 33 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN, NGUYỄN NGỌC MINH TRẦN BÁ LINH 2002 Ảnh hưởng hổn hợp phân vô – lân hữu lúa đất phèn Tạp chí khoa học khọc đất 16/2002 Trang 66 – 99 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ Trang 22 – 26 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ Trang 70 – 83 FOX, R.L AND E.J.KAMPRATH 1970 Phosphate sorption isotherms for evaluating the phosphate requirement of soils Soil Sci Soc Proc 34 P: 902 – 906 HÀ THỊ THANH BÌNH 2002 Trồng trọt đại cương Nhà xuất nông nghiệp Trang 86 – 98 HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM 2000 Đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội HOUBA V J G; VAN DER LEE J J; NOVOZAMSKY.1995 Soil and plant analysis Deparment of soil science and plant nutrition Wageningen Agricultural University HUỲNH PHƯỚC LƯƠNG.2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận văn cao học Trang 8-15 lxx KHALID, RA, W.H PATRICH, JR., AND R.P DELAUNE 1977 Phosphorus sorption charactritics of flooded soils Soil Sci Am J Vol 41 P: 305 – 310 KUYMA K 1967 Dady soil in the Mekong Delta of Vietname Kyoto University LÊ HUY BÁ 1982 Những vấn đề chất phèn Nam Bộ Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Tang 101 – 103 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân miền Nam Nhà xuất nông nghiệp Trang 14 – 36 LƯ MINH TẤN 1982 Khảo sát thành phần lân đáp ứng lúa mức độ lân dễ tiêu đất phù sa gley, Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ MORA M L: CANALES J 1995 Humin – clayinternations on surface reactivity in Chilear andisols Communication in soil science and plant analysis (USA) Vol 26 P: 327 - 335 MORRIL, L.G., BENJAMIN, C.M., SYED, H 1982 Adsorption Organnic Compounds in Soils: Sorption, Degradation and Persistence Ann Arbor Science Publishers, Inc – The Butterworth Group P:13-22 NGÔ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1994 Giáo trình trồng trọt Trang 120 – 124 NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 1994 Hiệu lực khả cố định phosphat đất phèn Đồng Tháp 10 Tạp chí khoa học đất 4/1994 Trang 61 – 68 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 2008 Phản ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu – An Giang Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ Trang – lxxi NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 2008 Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng bắp lai Thực tập tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ Trang 31 – 42 NGUYỄN HỒNG PHONG.2009 Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays Linn) chất lân đất trồng rau Châu Thành –Trà Vinh Bình Tân-Vĩnh Long điều kiện nhà lưới Luận văn tốt nghiệp Trang 27-38 NGUYỄN MỸ HOA, NGÔ NGỌC HƯNG, ĐẶNG DUY MINH PHAN TOÀN NAM 2008 Ứng dụng phương pháp quản lý dinh dưỡng cho bắp lai theo vùng chuyên biệt Trà Vinh Sóc Trăng Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ Trang 29 – 39 NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình thổ nhưỡng nơng hóa Sở Giáo Dục đào tạo Hà Nội Nhà xuất Hà Nội NGUYỄN THẾ HÙNG J.SCHOENAU 2000 Ảnh hưởng bón N, P, K liên tục tới thành phần lân đất dốc Thái Nguyên Tạp chí khoa học đất 13/2000 Trang 43 – 48 NGUYỄN THỊ THU LANG NGUYỄN NGỌC PHÊ 2009 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất trồng rau màu Đồng Bằng Sông Cửu Long phương pháp Bray 1, Mehlich olsen Trang 34 -42 NGUYỄN XUÂN NGỌC 2005 Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng lúa, bắp Thực tập tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ Trang 21 – 43 TRẦN VĂN CHÍNH, CAO VIỆT HÀ, ĐỖ NGUN HẢI, HỒNG VĂN MÙA, NGUYỄN HỮU THÀNH NGUYỄN XUÂN THÀNH 2006 Giáo trình thổ nhưỡng học Nhà xuất Nơng nghiệp Trang 203 – 213 TRỊNH THỊ THU TRANG 1997 Hiệu sử dụng phân bón suất bắp hệ thống luân canh bắp – bắp – lúa vùng đất phù sa Ơ Mơn – Cần Thơ Luận văn cao học Đại học Cần Thơ Trang – 20 .VŨ HỮU M 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 33- 47 lxxii PHỤ CHƯƠNG Bảng 15 Các loại đất thí nghiệm Thốt Nốt-Cần Thơ Loại đất Kí hiệu mẫu đất Hàm lượng lân dễ tiêu (mg P2O5/kg đất) TN10 TN13 120.30 TN9 TN26 104.89 TN8 TN30 92.41 TN7 TN29 82.43 TN6 TN15 62.20 TN5 TN9 54.07 TN4 TN8 37.15 TN3 TN6 29.23 TN2 TN4 24.71 lxxiii TN1 TN7 13.10 Bảng 16 Các loại đất thí nghiệm Chợ Mới-An Giang Loại đất Kí hiệu mẫu đất Hàm lượng lân dễ tiêu (mg P2O5/kg đất) CM10 CM1 87.22 CM9 CM4 56.62 CM8 CM7 51.03 CM7 CM10 47.34 CM6 CM15 36.15 CM5 CM17 31.80 CM4 CM22 20.51 CM3 CM29 15.59 CM2 CM32 7.26 CM1 CM33 6.82 Bảng 17 Các loại đất thí nghiệm Bình Tân-Vĩnh Long Loại đất Kí hiệu mẫu đất Hàm lượng lân dễ tiêu (mg P2O5/kg đất) BT10 BT17 76,91 BT9 BT25 56,37 BT8 BT9 44,99 BT7 BT27 35,21 BT6 BT2 33,09 BT5 BT10 20,11 BT4 BT28 13,19 lxxiv BT3 BT8 10,55 BT2 BT21 8,35 BT1 BT29 5,68 Bảng 18 Các nghiệm thức thí nghiệm Châu Thành-Trà Vinh Hàm lượng lân dễ tiêu Loại đất Kí hiệu mẫu đất CT10 CT7 223,97 CT9 CT1 217,11 CT8 CT2 127,13 CT7 CT11 119,72 CT6 CT8 52,99 CT5 CT5 49,07 CT4 CT4 31,08 CT3 CT3 25,87 CT2 CT6 17,19 CT1 CT9 4,12 (mg P2O5/kg đất) Bảng Anova 1: Chiều cao 40 NSKG đất thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình lxxv F P Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng phương 818.9 428.9 264.6 477.5 9 1627.7 3860.1 264.6 4297.4 38 59 6860.9 16910.7 4.51 38 1.47 2.64 0.018 0.080 0.234 0.017 180.6 Bảng Anova 2: Chiều cao thu hoạch đất thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 3384.2 5758.3 299.3 4712.7 38 59 17386.4 31540.9 Trung bình bình phương 1692.1 6399.8 299.3 523.6 F P 3.70 1.40 0.65 1.14 0.034 0.223 0.424 0.357 457.5 Bảng Anova 3: Sinh khối đất thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 2135.2 4580.2 1231.4 3408.1 38 59 12372.4 23727.4 Trung bình bình phương 1067.6 508.9 1231.4 378.7 F P 3.28 1.56 3.78 1.16 0.049 0.162 0.059 0.346 325.6 Bảng Anova 4: Năng suất khô đất thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương lxxvi F P Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 8.484 48.683 2.780 27.229 4.242 5.409 2.780 3.025 38 59 59.998 147.178 1.579 2.69 3.43 1.76 1.92 0.081 0.004 0.192 0.079 Bảng Anova 5: Chiều cao 40 NSKG đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 197.5 3507.0 627.3 1171.4 38 59 7093.8 12597.0 Trung bình bình phương 98.8 389.7 627.3 130.2 F P 0.53 2.09 3.36 0.70 0.593 0.055 0.075 0.707 186.7 Bảng Anova 6: Chiều cao thu hoạch đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 7.63 1234.75 303.75 979.42 38 59 2891.08 5416.58 Trung bình bình phương 3.82 137.19 303.75 108.82 F P 0.05 1.80 3.99 1.43 0.951 0.1000 0.053 0.210 76.08 Bảng Anova 7: Sinh khối đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang P F Tổng bình Trung bình Độ tự Nguồn bình phương biến động phương 0.164 1.89 516.2 1032.5 Lặp lại 0.236 1.37 373.0 3356.8 Loại đất 0.025 5.42 1477.6 1477.6 Cách bón 0.898 0.45 122.8 1104.8 Loại đất * cách bón 272.6 10356.9 38 Sai số lxxvii Tổng 59 17328.5 Bảng Anova 8: Năng suất khơ đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 1.5148 26.3947 2.84006 14.1343 38 59 29.4030 74.2869 Trung bình bình phương 0.7572 2.9327 2.8406 1.5705 F P 0.98 3.79 3.67 2.03 0.385 0.002 0.063 0.063 0.7738 Bảng Anova 9: Chiều cao 40 NSKG đất thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 1128.0 6773.2 200.4 2238.1 38 59 9265.3 19425.0 Trung bình bình phương 5564.0 7552.6 20.4 248.7 F P 2.31 3.09 0.08 1.02 0.113 0.007 0.774 0.442 243.8 Bảng Anova 10: Chiều cao thu hoạch đất thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 921.0 5162.3 64.1 1833.3 38 59 8776.3 16756.9 Trung bình bình phương 460.5 573.6 64.1 203.7 lxxviii 231.0 F P 1.99 2.48 0.28 0.88 0.150 0.024 0.601 0.550 Bảng Anova 11: Sinh khối đất thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 247.8 2446.9 755.5 1915.8 38 59 110299.6 15715.6 Trung bình bình phương 123.9 2711.9 75.5 212.9 F P 0.43 0.94 0.26 0.73 0.656 0.505 0.613 0.676 290.3 Bảng Anova 12: Năng suất khơ đất thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 6.799 15.430 16.433 19 298 38 59 49.079 107.0038 Trung bình bình phương 3.400 1.714 16.433 2.144 F P 2.63 1.33 12.72 1.66 0.085 0.256 0.001 0.133 1.292 Bảng Anova 13: Chiều cao 40 NSKG đất thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 327.2 11774.9 60.0 1254.3 38 59 11139.4 24555.9 Trung bình bình phương 163.6 1308.3 60.0 139.4 F P 0.56 4.46 0.20 0.48 0.577 0.000 0.654 0.882 293.1 Bảng Anova 14: Chiều cao thu hoạch đất thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh lxxix Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 74.1 766.6 283.8 158.3 F Trung bình bình phương 22.3 895.7 48.1 220.8 F P 0.10 3.86 0.21 0.95 0.908 0.002 0.652 0.494 P Lặp lại 148.2 0.35 0.706 Loại đất 6899.8 3.64 0.002 Cách bón 283.8 1.35 0.253 Loại đất * 1425.0 0.75 0.660 cách bón Sai số 38 8000.3 210.5 Tổng 59 16757.2 Bảng Anova 15: Sinh khối đất thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 44.7 8061.1 48.1 1986.8 38 59 8822.2 18962.9 232.2 Bảng Anova 16: Năng suất khô đất thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Lặp lại Loại đất Cách bón Loại đất * cách bón Sai số Tổng 9 1.570 46.053 0.353 6.869 38 59 40.145 94.990 Trung bình bình phương 0.785 5.117 00.353 0.763 1.056 lxxx F P 0.74 4.84 0.33 0.72 0.482 0.000 0.567 0.685 ... tài: KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU ĐỐI VỚI CHẤT LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU TRÊN MỘT SỐ VÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do sinh viên : Nguyễn Tấn Sang, Đồng Thị Kiều Thu thực bảo vệ trước hội đồng. .. khảo sát đáp ứng bắp rau chất lân đất trồng rau số vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long thực từ 15/06 /20 10 đến 27 /08 /20 10 nhà lưới môn Khoa Học Đất – NNS – LSĐB, nhằm mục tiêu đáng giá khả đáp ứng bắp. .. đến độ hữu dụng chất lân đất xl 1 .2. 5 Sự lưu tồn lân đất xlii 1.3 SỰ ĐÁP ỨNG CHẤT LÂN TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU MÀU CHÍNH TẠI ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Ở CÁC ĐIỀU KIỆN BÓN PHÂN KHÁC NHAU
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2 , KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay