KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays linn) đối với CHẤT lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới

56 60 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN HỒNG PHONG KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU (Zea mays Linn) ĐỐI VỚI CHẤT LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU Ở BÌNH TÂNVĨNH LONG VÀ CHÂU THÀNH-TRÀ VINH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU (Zea mays Linn) ĐỐI VỚI CHẤT LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU Ở BÌNH TÂNVĨNH LONG VÀ CHÂU THÀNH-TRÀ VINH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Mỹ Hoa ThS Phạm Thị Phương Thúy Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Phong MSSV: 3053166 Lớp: Khoa Học Đất K31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác gi ả luận văn Nguy ễn Hồng Phong PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iii LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn! Ts Nguyễn Mỹ Hoa tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt khóa học Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập Chân thành cảm ơn! Các bạn sinh viên lớp Khoa Học Đất K31, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ động viên, cung cấp tài liệu kinh nghiệm quý báu cho thời gian học tập thực luận văn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iv Nguyễn Hồng Phong 2009 “Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays Linn) chất lân đất trồng rau Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh điều kiện nhà lưới” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nghành Khoa Học Đất khóa 31 Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Trường Đại Học Cần Thơ TĨM LƯỢC Nhiều báo cáo ngồi nước cho thấy tượng phú dưỡng lân đất ngày gia tăng, đất hấp phụ lân cao, dẫn đến cân đối dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng trồng Bên cạnh đó, nơng dân có xu hướng bón nhiều phân lân đất trồng rau Điều ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến trồng, đồng thời làm hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp Đề tài “Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays Linn) chất lân đất trồng rau Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh điều kiện nhà lưới” thực từ ngày 15/01/2009 đến ngày 04/04/2009 nhà lưới, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng thuộc trường Đại Học Cần Thơ nhằm mục tiêu khảo sát đáp ứng bắp rau chất lân loại đất trồng rau tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Đề tài gồm thí nghiệm trồng bắp rau (Zea mays Linn) giống Amazing (râu trắng) 10 loại đất trồng rau Vĩnh Long 10 loại đất trồng rau Trà Vinh Mỗi thí nghiệm bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên, lần lặp lại Các tiêu thu thập chiều cao, đường kính thân giai đoạn 20, 30, 40 ngày sau gieo, sinh khối suất bắp Kết thí nghiệm cho thấy bón lân khơng làm gia tăng rõ rệt chiều cao, đường kính thân sinh khối bắp rau trồng loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh Ở Bình Tân-Vĩnh Long bón lân có khuynh hướng làm gia tăng suất loại đất BT3, BT5 đất có hàm lượng lân dễ tiêu trung bình 10,55 mg P 2O5/kg 20,11 mg P 2O5/kg, khơng có đáp ứng lân loại đất có lân cao từ 33,09 mg P2O5/kg đến 76,91 mg P 2O5/kg Ở Châu Thành-Trà Vinh bón lân khơng làm tăng suất tất loại đất có hàm lượng lân từ thấp tới cao, ngoại trừ đất CT8 có hàm lượng lân dễ tiêu 127,13 mg P 2O5/kg Cần tiếp tục thí nghiệm nhiều vụ để xác định xác đáp ứng trồng phân lân PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com v MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Cảm tạ Tóm lược Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Chương GIỚI THIỆU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Vài nét chung bắp 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp giới Việt Nam 1.1.1.1 Tình hình giới 1.1.1.2 Tình hình sản xuất bắp nước 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng bắp rau 1.1.3 Đặc điểm sinh thái điều kiện dinh dưỡng khoáng bắp rau 1.1.3.1 Điều kiện ngoại cảnh 1.1.3.2 Thời vụ 1.1.3.3 Giống 1.1.3.4 Dinh dưỡng khống cho bắp 1.1.3.5 Phương pháp bón phân cho bắp 1.1.3.6 Những vấn đề bón phân cân đối trồng bắp 1.1.4 Kĩ thuật trồng thu hoạch bắp rau 1.1.4.1 Chăm sóc 1.1.4.2 Thu hoạch 1.2 Lân 1.2.1 Vai trò lân trồng 1.2.2 Lân đất 1.2.2.1 Lân tổng số 1.2.2.2 Lân dễ tiêu 1.2.3 Phản ứng lân đất 1.2.3.1 Đối với lân hữu 1.2.3.2 Đối với lân vô 1.2.3.3 Phản ứng lân đất chua 1.2.3.4 Sự chuyển hóa lân vơ đất kiềm 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng lân đất 1.2.4.1 Loại khoáng sét 1.2.4.2 Thời gian phản ứng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii iii iv v xii xiii 2 2 4 4 9 10 10 10 12 13 16 18 18 18 19 20 20 20 20 vi Chương Chương 1.2.4.3 pH 1.2.4.4 Chất hữu 1.2.4.5 Nhiệt độ 1.2.5 Sự lưu tồn lân đất PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện thí nghiệm 2.1.1 Thời gian địa điểm 2.1.2 Đất thí nghiệm 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 2.2 Phương pháp thí nghiệm 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Phương pháp canh tác 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 2.2.4 Xử lý số liệu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng lân lên sinh trưởng bắp rau 3.1.1 Các tiêu sinh trưởng chiều cao đường kính thân 3.1.1.1 Chiều cao 3.1.1.2 Đường kính 3.1.2 Sinh khối 3.1.3 Năng suất KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 25 26 26 27 27 27 27 30 32 35 38 39 42 vii DANH SÁCH HÌNH Hình 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Tên hình Sự phát triển chiều cao bắp rau nghiệm thức có bón lân qua giai đoạn Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh Sự phát triển chiều cao bắp rau nghiệm thức khơng bón lân qua giai đoạn Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh Chiều cao trung bình hai nghiệm thức có khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh giai đoạn Đường kính trung bình hai nghiệm thức có khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh giai đoạn Đường kính bắp nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh giai đoạn 40 ngày Sinh khối bắp nghiệm thức có bón khơng bón lân Bình TânVĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh, Năng suất bắp trồng loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh hai nghiệm thức có bón khơng bón lân PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 27 28 29 30 31 34 37 viii DANH SÁCH BẢNG Bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Tên bảng Diện tích suất bắp Đồng Bằng Sông Cửu Long năm gần Lượng NPK bón cho bắp Chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng qua bắp Đánh giá lân tổng số đất Đánh giá lân đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hàm lượng lân tổng số tầng mặt nhóm đất vùng Tây Nam Sơng Hậu Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu Các loại đất thí nghiệm Bình Tân-Vĩnh Long Các loại đất thí nghiệm Châu Thành-Trà Vinh Chiều cao trung bình (cm) 10 loại đất tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh hai nghiệm thức có bón khơng bón giai đoạn 40 NSKG Đường kính trung bình hai nghiệm thức có bón khơng bón Sinh khối bắp trồng loại đất Vĩnh Long Trà Vinh hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Sinh khối trung bình 10 loại đất Vĩnh Long hai nghiệm thức có bón khơng bón lân Năng suất bắp hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Khối lượng trái trung bình loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh hai nghiệm thức có bón khơng bón lân PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 13 14 14 18 24 24 29 30 32 33 35 36 32 Chiều cao đường kính thân tiêu sinh trưởng quan trọng bắp, dựa vào tiêu ta đánh giá tình trạng sinh trưởng bắp Theo Tanaka (1972) bắp cao hay lùn khơng có liên quan đến suất Chiều cao có tác dụng làm thay đổi chế độ ánh sáng ảnh hưởng đến đổ ngã Tuy nhiên có chiều dài thấp có liên quan đến sử dụng chất khơ để tạo thân, nên hệ số kinh tế nâng cao đổ ngã Còn đường kính, khác đường kính mật độ quy định, đường kính thân mật độ thưa lớn mật độ dày Theo Quách Thức (1979) chiều cao đường kính thân liên quan đến đổ ngã nên nhiều ảnh hưởng đến suất Dựa vào số liệu trình bày, cho thấy thấy bón lân khơng có ảnh hưởng rõ nét đến chiều cao đường kính thân bắp trồng đất trồng rau Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh 3.1.2 Sinh khối Ảnh hưởng cách bón Bảng 3.3 cho thấy loại đất Vĩnh Long Trà Vinh, sinh khối nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân khơng khác biệt ý nghĩa với Điều loại đất tỉnh có hàm lượng lân dễ tiêu cao nên khơng bón lân, lượng lân đất đủ để đáp ứng cho bắp Bảng 3.3: Sinh khối bắp trồng loại đất Vĩnh Long Trà Vinh hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Nghiệm thức Khơng lân Có lân Mức ý nghĩa %CV Vĩnh Long Sinh khối 457,786 457,108 ns 12,21% Nghiệm thức Khơng lân Có lân Mức ý nghĩa %CV Trà Vinh Sinh khối 502,344 500,939 ns 10,24% ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 33 Ảnh hưởng loại đất Trên loại đất Bình Tân-Vĩnh Long loại đất BT4 đạt sinh khối cao (553.0 g) khác biệt ý nghĩa với loại đất khác Trên loại đất Châu Thành-Trà Vinh loại đất CT10 đạt sinh khối cao (545.8g) thấp loại đất CT7 (436.9 g) (Bảng 3.4) Bảng 3.4 : Sinh khối trung bình 10 loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu ThànhTrà Vinh hai nghiệm thức có bón khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long Loại đất Sinh khối (g/chậu) BT 397,9 b Châu Thành-Trà Vinh Loại đất Sinh khối (g/chậu) CT1 535,0 a BT 448,5 b CT2 480,3 ab BT 439,8 b CT3 479,8 ab BT 553.0 a CT4 509,1 a BT 472.5 b CT5 527,3 a BT 406.7 b CT6 520,5 a BT 456.4 b CT7 436,9 b BT 468.1 b CT8 505,4 a BT 461.1 b CT9 476,3 ab BT 470.4 b CT10 545,8 a 10 Mức ý nghĩa ** LSD: 65,27 CV%: 12,21% Mức ý nghĩa * LSD: 58,96 CV%: 10,24% Trong bảng cột số có chữ theo sau khơng giống khác biệt với (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê (**) khác biệt với mức ý nghĩa 1% (*) khác biệt với mức ý nghĩa 5% Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1 (5,68 mg/kg), BT2 (8,35 mg/kg), BT3 (10,55 mg/kg), BT4 (13,19 mg/kg), BT5 (20,11 mg/kg), BT6 (33,09 mg/kg), BT7 (35,21 mg/kg), BT8 (44,99 mg/kg), BT9 (56,37 mg/kg), BT10 (76,91 mg/kg), CT1 (4,12 mg/kg), CT2 (17,19 mg/kg), CT3 (25,87 mg/kg), CT4 (31,08 mg/kg), CT5 (49,07 mg/kg), CT6 (52,99 mg/kg), CT7 (119,72 mg/kg), CT8 (127,13 mg/kg), CT9 (217,11 mg/kg), CT10 (223,97 mg/kg) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 34 Ảnh hưởng cách bón lên loại đất Đối với loại đất khác nhau, việc bón lân khơng bón lân cho sinh khối khác biệt tùy theo loại đất (Hình 3.6) 700 Sinh khối (g) a a 600 500 (a) a a aa a BT1 BT2 Có lân aa aa Không lân a a a a a a a a b 400 300 200 100 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 Loại đất Sinh khối (g) 600 Có lân (b) 700 a aa aa 500 aa a Không lân a a aa a a a a a a a b 400 300 200 100 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Loại đất CT7 CT8 CT9 CT10 Hình 3.6 : Sinh khối bắp nghiệm thức có bón khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long (a) Châu Thành-Trà Vinh (b) Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1 (5,68 mg/kg), BT2 (8,35 mg/kg), BT3 (10,55 mg/kg), BT4 (13,19 mg/kg), BT5 (20,11 mg/kg), BT6 (33,09 mg/kg), BT7 (35,21 mg/kg), BT8 (44,99 mg/kg), BT9 (56,37 mg/kg), BT10 (76,91 mg/kg), CT1 (4,12 mg/kg), CT2 (17,19 mg/kg), CT3 (25,87 mg/kg), CT4 (31,08 mg/kg), CT5 (49,07 mg/kg), CT6 (52,99 mg/kg), CT7 (119,72 mg/kg), CT8 (127,13 mg/kg), CT9 (217,11 mg/kg), CT10 (223,97 mg/kg) Nhìn chung bón lân khơng làm tăng sinh khối đáng kể loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Riêng loại đất BT3 có hàm lượng lân dễ tiêu thấp, việc bón lân làm gia tăng sinh khối có ý nghĩa.Trong hai loại đất BT1 BT2 có hàm lượng lân dễ tiêu thấp bón lân khơng làm tăng sinh khối (Hình 3.6) Điều ngồi hàm lượng lân dễ tiêu đất, khả đệm lân khác yếu tố gây ảnh hưởng đến sinh khối bắp PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 35 Ở Châu Thành-Trà Vinh loại đất CT10 nghiệm thức bón lân cho sinh khối cao có ý nghĩa so với nghiệm thức khơng bón lân Các loại đất lại sinh khối nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân khơng khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Điều cho thấy ngồi lân có yếu tố khác ảnh hưởng đến sinh khối bắp rau 3.1.3 Năng suất Ảnh hưởng liều lượng phân lân Trên loại đất Bình Tân-Vĩnh Long, suất nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân khác biệt có ý nghĩa thống kê Trên loại đất Trà Vinh , nghiệm thức có bón lân khác biệt khơng ý nghĩa thống kê với nghiệm thức khơng bón lân (Bảng 3.5) Điều hàm lượng lân dễ tiêu loại đất Trà Vinh cao so với loại đất Vĩnh Long, nên nghiệm thức có bón khơng bón lân khơng khác biệt Ở Bình Tân-Vĩnh Long cần khảo sát cụ thể đáp ứng lân loại đất Bảng 3.5: Năng suất bắp hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Vĩnh Long Nghiệm thức Khối lượng trái/chậu Có lân 39.477 a Không lân 29.058 b Mức ý nghĩa ** %CV 31,15% Trà Vinh Nghiệm thức Khối lượng trái/chậu Có lân 34.291 Không lân 32.526 Mức ý nghĩa ns %CV 31,96% Ghi chú: Ttrong bảng cột số có chữ theo sau khơng giống khác biệt với nhau, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê, **: khác biệt với mức ý nghĩa 1% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 36 Ảnh hưởng loại đất Trên loại đất Vĩnh Long loại đất BT4 cho suất cao (48,42 g/chậu) không khác biệt với BT5, BT8, BT9 khác biệt có ý nghĩa với loại đất lại Các loại đất BT1, BT2 BT3 có hàm lượng lân dễ tiêu thấp, suất trái/chậu có khuynh hướng đạt thấp nhiên khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê với loại đất khác(Bảng 3.6) Bảng 3.6 : Khối lượng trái trung bình loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh hai nghiệm thức có bón khơng bón lân Bình Tân-Vĩnh Long Loại đất Khối lượng trái (g/chậu) BT1 24,94 b BT2 29,83 b BT3 32,49 b BT4 48,42 a BT5 39,35 ab BT6 27,16 b BT7 33,09 b BT8 38,59 ab BT9 35,01 ab BT10 33,79 b Mức ý nghĩa * LSD 12,48 CV% 31,15% Châu Thành-Trà Vinh Loại đất Khối lượng trái (g/chậu) CT1 33,65 abc CT2 29,91 bcd CT3 26,04 cd CT4 41,21 ab CT5 39,16 abc CT6 32,05 abcd CT7 19,22 d CT8 36,87 abc CT9 30,34 bcd CT10 45,65 a Mức ý nghĩa ** LSD 12,15 CV% 31,12% Ghi chú: Ttrong bảng cột số có chữ theo sau khơng giống khác biệt với (ns) khác biệt không ý nghĩa thống kê (**) khác biệt với mức ý nghĩa 1% (*) khác biệt với mức ý nghĩa 5% Ở Châu Thành-Trà Vinh, suất trái loại đất khác biệt có ý nghĩa thống kê so sánh chung nghiệm thức khác biệt không rõ nét, ngoại trừ loại đất CT3 CT7 có suất đạt thấp so với loại đất lại(Bảng 3.6) Điều loại đất CT3 có hàm lượng lân dễ tiêu thấp (25,87 mg P2O5/kg) Đối với loại đất CT7 sa cấu cát, bố trí ngồi nên khơng đảm bảo đủ ẩm độ đất nguyên nhân ảnh hưởng suất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 37 Ảnh hưởng việc bón lân loại đất Khối lượng trái (g/chậu) a 60 50 40 30 có lân (a) a 70 khơng lân a a a a a a a b a a a a a a a a a b 20 10 Khối lượng trái (g/chậu) BT1 70 60 50 40 30 20 10 BT2 BT3 BT4 BT5 có lân (b) BT6 Loại đất BT7 BT8 BT9 BT10 không lân a a aa CT1 a aa CT2 a aa a a a CT3 a a a b a a a CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 Loại đất Hình 3.7: Năng suất bắp trồng loại đất Bình Tân-Vĩnh Long (a) Châu Thành-Trà Vinh (b) hai nghiệm thức có bón khơng bón lân Ghi chú: hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1 (5,68 mg/kg), BT2 (8,35 mg/kg), BT3 (10,55 mg/kg), BT4 (13,19 mg/kg), BT5 (20,11 mg/kg), BT6 (33,09 mg/kg), BT7 (35,21 mg/kg), BT8 (44,99 mg/kg), BT9 (56,37 mg/kg), BT10 (76,91 mg/kg), CT1 (4,12 mg/kg), CT2 (17,19 mg/kg), CT3 (25,87 mg/kg), CT4 (31,08 mg/kg), CT5 (49,07 mg/kg), CT6 (52,99 mg/kg), CT7 (119,72 mg/kg), CT8 (127,13 mg/kg), CT9 (217,11 mg/kg), CT10 (223,97 mg/kg) Đa số loại đất Vĩnh Long bón lân có khuynh hướng làm tăng suất bắp so với nghiệm thức khơng bón lân Các loại đất BT3, BT5 bón lân làm tăng suất có ý nghĩa thống kê so với khơng bón Điều cho thấy số loại đất có hàm lượng lân thấp bón lân có hiệu Các loại đất Trà Vinh, bón lân khơng làm tăng suất.Ngoại trừ đất CT8 có hàm lượng lân dễ tiêu cao (127,13 mg P2O5/kg) Cần tìm hiểu thêm đặc tính hóa học, vật lý khả đệm lân đất loại đất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua kết trình bày kết luận sau: Bón lân khơng gia tăng rõ rệt chiều cao đường kính thân sinh khối bắp rau trồng loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh Ở Bình Tân-Vĩnh Long bón lân có khuynh hướng làm gia tăng suất loại đất BT3, BT5 đất có hàm lượng lân dễ tiêu từ 10,55 mg P2O5/kg đến 20,11 mg P2O5/kg, khơng có đáp ứng lân loại đất có lân cao từ 33,09 mg P2O5/kg đến 76,91 mg P2O5/kg Trên loại đất Châu Thành-Trà Vinh bón lân khơng làm tăng suất ngoại trừ đất CT8, cần tiếp tục khảo sát thêm khả đệm lân đất Đề nghị Qua thuận lợi khó khăn q trình thực thí nghiệm, có đề nghị sau: Cần tiếp tục thực nhiều vụ để xác định xác hiệu phân lân loại đất Khảo sát thêm khả đệm lân đất để tìm hiểu khả cung cấp lân dạng hữu dụng sang dạng hữu dụng cung cấp cho trồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM (1993), Phân lân chậm tan–một loại phân có hiệu đất chua, Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHANG, S.C and M.L JACKSON (1957), Factional of soil phosphorus, Soil sci 84 ĐỖ ÁNH (2003), Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 30–72 ĐỖ ÁNH (2003), Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội, tr 30–72 ĐỖ ÁNH BÙI ĐÌNH DINH (1992), Đất – Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992, tr 35 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN (1999), Bài giảng phì nhiêu đất phân bón, Đại học Cần Thơ, tr 70–83 ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA (2004), Giáo trình phì nhiêu đất, Đại học Cần Thơ, Trang 33–44 DƯƠNG MINH (1999), Giáo trình hoa màu, Trường Đại học Cần Thơ, tr.26– 32 HUỲNH THỊ KIM CÚC (19998), Phụ san khoa học phổ thông, số 418 10 KUYMA K (1967), Daddy soil in the Mekong Delta of Vietname, Kyoto University 11 LÊ VĂN CĂN (1978), Giáo trình nơng hóa, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội, tr 14–25 12 LÊ VĂN CĂN (1985), Sử dụng phân lân miền Nam, Nhà xuất nông nghiệp, tr 14–36 13 MAI VĂN QUYỀN, 2000, Sổ tay sử dụng phân bón, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội, 14 MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977, Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize, Plant and soil 46, P: 413 – 122 15 NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG (1974), Giáo trình trồng trọt, tr 120–124 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 40 16 NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA (1994), Hiệu lực khả cố định phosphat đất phèn Đồng Tháp 10, Tạp chí khoa học đất 4/1994, tr 61–68 17 NGUYỄN ĐỨC TOÀN, (2008), Phản ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu – An Giang, Luận văn cao học, Trường Đại học Cần Thơ, tr 3–6 18 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ, (2008), Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng bắp lai, Thực tập tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Cần Thơ, tr 31– 42 19 NGUYỄN MỸ HOA, NGÔ NGỌC HƯNG, ĐẶNG DUY MINH PHAN TOÀN NAM (2008), Ứng dụng phương pháp quản lý dinh dưỡng cho bắp lai theo vùng chuyên biệt Trà Vinh Sóc Trăng, Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tr 29 – 39 20 NGUYỄN NHƯ HÀ (2006), Giáo trình bón phân cho trồng , Sở GD đào tạo Hà Nội, NXB Hà Nội, tr 34-42 21 NGUYỄN THẾ ĐẶNG, NGUYỄN THẾ HÙNG (1999), Giáo trình đất, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội, tr 43-44 22 NGUYỄN TỬ SIÊM, TRẦN KHẢI LÊ VĂN TIỀM (2000), Hóa học đất đất Việt Nam, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, tr 114 – 117 23 NGUYỄN VY TRẦN KHẢI (1978), Nghiên cứu hóa học vùng bắc Việt Nam, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội, tr 243 – 249 24 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN NGHĨA, LÊ QUỐC PHONG, NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA (2000), Sổ tay sử dụng phân bón, Nhà xuất Nơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 25 TOMAS DIEROL, TOMAS FAEHOST and ONST MUTOT, soil photility kit, Oxfod Graphic Printo, 2001 26 TRẦN VĂN CHÍNH, CAO VIỆT HÀ, ĐỖ NGUYÊN HẢI, HOÀNG VĂN MÙA, NGUYỄN HỮU THÀNH NGUYỄN XUÂN THÀNH (2006), Giáo trình thổ nhưỡng học, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, tr 134-135 27 VŨ HỮU M (1995), Giáo trình phân bón cách bón phân, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội, tr 33- 47 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 41 Các trang web tham khảo: http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn/Anphamthongtin/KHCNso2-2007/120207.htm http://www.tiengiangdost.gov.vn/tsan/ndung_tsan.aspx?ma=420 http://agriviet.com/news_detail957-c37-s25-p0Ky_thuat_trong_bap_non_theo_huong_rau_an_toan.html http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=56&year=2005 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 42 PHỤ CHƯƠNG Bảng ANOVA 1: Chiều cao bắp rau đất Bình Tân-Vĩnh Long giai đoạn 40 NSKG Nguồn biến Độ tự Tổng bình động phương Lặp lại 13440.700 Cách bón 40.017 Loại đất 1096.150 Cách bón*loại 870.817 đất Sai số 38 5319.967 Tổng CV: 8.72% 59 Trung bình F P bình phương 6720.350 48.0028 0.0000 40.017 0.2858 121.794 0.8700 96.757 0.6911 139.999 20767.650 Bảng ANOVA 2: Đường kính bắp rau đất Bình Tân-Vĩnh Long giai đoạn 40 NSKG Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số 38 Tổng 59 CV: 6.71% Tổng bình phương Trung bình bình phương F P 0.217 0.001 0.398 0.115 0.108 0.001 0.044 0.013 4.1542 0.0231 1.6946 0.4916 0.0234 0.992 1.723 0.026 0.1243 Bảng ANOVA 3: Chiều cao bắp rau đất Châu Thành-Trà Vinh giai đoạn 40 NSKG Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số 38 Tổng 59 CV: 4.40% Tổng bình phương Trung bình bình phương 130.000 77.067 2284.400 1014.600 65.000 77.067 253.822 112.733 1631.333 5137.400 42.930 F P 1.5141 0.2330 1.7952 0.1883 5.9125 0.0000 2.6260 0.0181 Bảng ANOVA 4: Đường kính bắp rau đất Châu Thành-Trà Vinh giai đoạn 40 NSKG Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com P 43 Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số Tổng CV: 6.32% 9 0.075 0.014 0.873 0.260 0.037 0.014 0.097 0.029 38 59 0.984 2.206 0.026 1.4437 0.2487 0.5328 3.7455 0.0019 1.1160 0.3754 Bảng ANOVA 5: Sinh khối bắp rau đất Bình Tân-Vĩnh Long Nguồn biến động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số Tổng CV: 12.21% Độ tự 9 38 59 Tổng bình phương Trung bình bình phương 33027.698 16513.849 6.902 6.902 97019.072 10779.897 33228.729 3692.081 118507.535 281789.935 F P 5.2952 0.0094 0.0022 3.4566 0.0034 1.1839 0.3329 3118.619 Bảng ANOVA 6: Năng suất bắp rau đất Bình Tân-Vĩnh Long Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số 38 Tổng 59 CV: 31.15% Tổng bình phương Trung bình bình phương 12.698 1628.438 2443.614 1433.002 6.349 1628.438 271.513 159.222 4331.016 9848.768 113.974 F 0.0557 14.2878 2.3822 1.3970 P 0.0005 0.0301 0.2239 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 44 Bảng ANOVA 7: Sinh khối bắp rau đất Châu Thành-Trà Vinh Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số 38 Tổng 59 CV: 10.06% Tổng bình phương Trung bình bình phương 15408.077 29.624 59457.695 30539.876 7704.039 29.624 6606.411 3393.320 96684.976 202120.248 2544.341 F P 3.0279 0.0602 0.0116 2.5965 0.0193 1.3337 0.2526 Bảng ANOVA 8: Năng suất bắp rau đất Châu Thành-Trà Vinh Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Cách bón Loại đất Cách bón*loại đất Sai số 38 Tổng 59 CV: 31.12% Tổng bình phương Trung bình bình phương 27.410 46.693 3210.645 686.855 13.705 46.693 356.738 76.317 4108.159 8079.761 108.109 F 0.1268 0.4319 3.2998 0.7059 P 0.0046 Bảng 9: Kiểm định Ducan chiều cao, đường kính giai đoạn 40 NSKG, sinh khối suất loại đất Bình Tân-Vĩnh Long Sinh khối Năng suất 128,0 Đường kính 40 NSKG 2,297 397,9 b 24,94 b 127,5 2,410 448,5 b 29,83 b 136,2 2,390 439,8 b 32,49 b 140,3 2,617 553,0 a 48,42 a 138,5 2,395 472,5 b 39,35 ab 33,09 138,8 2,418 406,7 b 27,16 b 35,21 135,3 2,320 456,4 b 33,09 b Loại đất P dễ tiêu (mgP/kg) BT1 5,68 BT2 8,35 BT3 10,55 BT4 13,19 BT5 20,11 BT6 BT7 Chiều cao 40 NSKG PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 45 BT8 44,99 139,7 2,438 468,1 b 38,59 ab BT9 56,37 135,5 2,375 461,1 b 35,01 ab BT10 76,91 136,7 2,451 470,4 b 33,79 b 13,83 ns 0,1885 ns 65,27 ** 12,48 * LSD Mức ý nghĩa Bảng 10: Kiểm định Ducan chiều cao, đường kính giai đoạn 40 NSKG, sinh khối suất loại đất Châu Thành-Trà Vinh 155,0 a Đường kính 40 NSKG 2,597 abc 535,0 a 33,65 abc 149,0 ab 2,488 bcd 480,3 ab 29,91 bcd 150.3 ab 2,522 bcd 479,8 ab 26,04 150,0 ab 2,682 ab 509,1 a 41,21 ab 151,7 a 2,337 476,3 ab 30,34 bcd 520,5 a 32,05 abcd 436,9 b 19,22 2,518 bcd 505,4 a 36,87 abc 152,7 a 2,470 bcd 527,3 a 39,16 abc 155,3 a 2,623 abc 545,8 a 45,65 a Loại đất P dễ tiêu (mgP/kg) CT1 4,12 CT2 17,19 CT3 25,87 CT4 31,08 CT5 49,07 CT6 52,99 143,5 CT7 119,72 133,2 CT8 127,13 148,3 ab CT9 217,11 CT10 223,97 LSD Mức ý nghĩa Chiều cao 40 NSKG b 7,658 ** d 2,780 a c 2,448 cd 0,1885 ** Sinh khối 58,96 * PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Năng suất cd 12,15 ** d 46 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... (Zea mays Linn) chất lân đất trồng rau Bình Tân- Vĩnh Long Châu Thành- Trà Vinh điều kiện nhà lưới cần thiết thực nhằm khảo sát đáp ứng bắp rau chất lân số loại đất trồng rau Bình Tân- Vĩnh Long Châu. .. HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU (Zea mays Linn) ĐỐI VỚI CHẤT LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU Ở BÌNH TÂNVĨNH LONG VÀ CHÂU THÀNH-TRÀ VINH. .. Hồng Phong 2009 Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays Linn) chất lân đất trồng rau Bình Tân- Vĩnh Long Châu Thành- Trà Vinh điều kiện nhà lưới Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nghành Khoa Học Đất khóa 31 Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays linn) đối với CHẤT lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới , KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays linn) đối với CHẤT lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay