KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays l) đối với PHÂN TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦYẾU ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2

67 43 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ……… ……… Bài báo cáo LÊ THỊ HOÀNG TRÚC BÙI HỒNG TƯƠI Đề Tài KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP RAU (Zea mays L) ĐỐI VỚI PHÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI TRONG VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Giáo Viên Hướng Dẫn PGS Ts Nguyễn Mỹ Hoa Tháng 12 / 2010 LỜI CAM ĐOAN i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Lê Thị Hoàng Trúc ii Bùi Hồng Tươi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHĐ-NNS-LSĐB Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành khoa học đất với đề tài: Đánh giá đáp ứng bắp rau (zea may) phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Do sinh viên Lê Thị Hoàng Trúc Bùi Hồng Tươi thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: DUYỆT KHOA Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2010 Chủ tịch Hội đồng iii TIỂU SỬ CÁ NHÂN I Sơ lược lý lịch Họ tên: Lê Thị Hồng Trúc Giới tính: Nữ Ngày sinh: 11/03/1988 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Lê Văn Thế Họ tên mẹ: Lâm Ngọc Sanh Địa liên lạc: 97 tổ , Ấp – Xã Tân Bình – Huyện Cai Lậy – Tiền Giang II Quá trình học tập: 1994-1998: Trường Tiểu Học Tân Bình 1998-2002: Trường Trung Học Cơ Sở Trừ Văn Thố 2002-2005: Trường Trung Học Phổ Thông Đốc Binh Kiều 2007-2010: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa học đất, Khố 33, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN I Sơ lược lý lịch Họ tên: Bùi Hồng Tươi Giới tính: Nữ Ngày sinh: 21/01/1989 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Bùi Văn Guôl Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hiền Địa liên lạc: Ấp Bào Chấu – Xã Việt Thắng – Huyện Phú Tân – Cà Mau II Quá trình học tập: 1995-1999: Trường Tiểu học Việt Thắng 1999-2003: Trường Trung Học Cơ Sở Việt Thắng 2003-2006: Trường Phổ Thông Trung Học Việt Thắng 2006-2010: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa học đất, Khố 33, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng v LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Mỹ Hoa, người dõi theo, hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Cô cố vấn Châu Thị Anh Thy quan tâm, dìu dắt, động viên giúp đỡ chúng em suốt khố học Cơ Phan Thị Thanh Thủy, người ln tận tình dẫn, giải đáp khó khăn cho em thời gian thực luận văn Quý Thầy Cô, Anh Chị Bộ môn Bộ môn Khoa học đất –NNS-LSĐB Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho chúng em Các bạn lớp Khoa học đất 33 nhiệt tình giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Lê Thị Hoàng Trúc Bùi Hồng Tươi vi MỤC LỤC Phụ bìa Error! Bookmark not defined Duyệt hội đồng Error! Bookmark not defined Tiểu sử cá nhân .Error! Bookmark not defined Tiểu sử cá nhân .Error! Bookmark not defined Lời cảm ơn Error! Bookmark not defined Mục lục Error! Bookmark not defined Danh sách bảng .Error! Bookmark not defined Danh Sách hình……………………………………………………………… Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp giới Việt NamError! Bookmark not define 1.1.1.1 Tình hình giới .Error! Bookmark not defined 1.1.1.2 Tình hình sản xuất bắp nướcError! Bookmark not defined 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng bắp rauError! Bookmark not defined 1.1.3 Đặc điểm sinh thái điều kiện dinh dưỡng khoáng bắp rau .Error! Bookmark not defined 1.1.3.1Điều kiện ngoại cảnh Error! Bookmark not defined 1.1.3.2 Thời vụ Error! Bookmark not defined 1.1.3.3 Giống Error! Bookmark not defined 1.1.3.4 Dinh dưỡng khoáng cho bắpError! Bookmark not defined 1.1.3.5 Phương pháp bón lân cho bắpError! Bookmark not defined 1.1.3.6 Những vấn đề bón phân cân đối trồng bắpError! Bookmark not d 1.1.3 Kĩ thuật trồng thu hoạch bắp rauError! Bookmark not defined 1.1.3.1 Chăm sóc Error! Bookmark not defined 1.1.3.2 Thu hoạch Error! Bookmark not defined 1.2 LÂN Error! Bookmark not defined 1.2.1 Vai trò lân trồngError! Bookmark not defined vii 1.2.2 Lân đất Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Lân tổng số Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Lân dễ tiêu Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phản ứng lân đất Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Đối với lân hữu .Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Đối với lân vô .Error! Bookmark not defined 1.2.3.3 Phản ứng lân đất chuaError! Bookmark not defined 1.2.3.4 Sự chuyển hóa lân vơ đất kiềmError! Bookmark not defined 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất Error! Bookmark not defined 1.2.4.1 Loại khoáng sét Error! Bookmark not defined 1.2.4.2 Thời gian phản ứng .Error! Bookmark not defined 1.2.4.3 pH Error! Bookmark not defined 1.2.4.4 Chất hữu Error! Bookmark not defined 1.2.4.5 Nhiệt độ .Error! Bookmark not defined 1.2.5 Sự lưu tồn lân đất .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁPError! Bookmark not defined 2.1 PHƯƠNG TIỆN .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thời gian địa điểm Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đất thí nghiệm Error! Bookmark not defined 2.1.3 Dụng cụ thí nghiệm Error! Bookmark not defined 2.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thí nghiệm chậu .Error! Bookmark not defined 2.2.2 Bố trí thí nghiệm Error! Bookmark not defined 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi .Error! Bookmark not defined 2.2.4 Xử lý số liệu .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Error! Bookmark not defined 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA BẮP RAU Error! Bookmark not defined viii 3.1.1 Chỉ tiêu sinh trưởng chiều cao câyError! Bookmark not defined 3.1.2 Chiều cao giai đoạn 40 ngày sau gieo thu hoạchError! Bookmark n 3.1.2.1 Ảnh hưởng việc bón lân lên chiều cao giai đoạn 40 ngày sau gieo (NSKG) Error! Bookmark not defined 3.1.2.2 Ảnh hưởng việc bón lân lên chiều cao chiều cao giai đoạn thu hoạch Error! Bookmark not defined 3.1.2.3 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên chiều cao giai đoạn thu hoạch: Error! Bookmark not defined 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN LÊN SINH KHỐI VÀ NĂNG SUẤT Error! Bookmark not defined 3.2.1 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên sinh khối bắp rau .Error! Bookmark not defined 3.2.1 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên suất bắp rau .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .Error! Bookmark not defined 4.1 KẾT LUẬN: .Error! Bookmark not defined 4.2 ĐỀ NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined ix DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang 1.1 Diện tích suất bắp loại Đồng Bằng Sông Cửu Long năm gần 1.2 Lượng NPK bón cho bắp (Nguyễn Xuân Trường, 2000) 1.3 Chuẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng qua bắp 10 1.4 Đánh giá lân tổng số đất (Lê Văn Căn, 1978) 19 1.5 Đánh giá lân đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long 19 1.6 Hàm lượng lân tổng số tầng mặt nhóm đất 20 vùng Tây Nam Sông Hậu 1.7 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu theo Đỗ Ánh (2003) 25 2.1 Các nghiệm thức thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ 33 2.2 Các nghiệm thức thí nghiệm Chợ Mới – An Giang 34 2.3 Các nghiệm thức thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long 35 2.4 Các nghiệm thức thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh 35 3.10 So Sánh chiều cao bắp nghiệm thức có bón 42 khơng bón lân giai đoạn 40 NSKG 3.11 So Sánh chiều cao bắp nghiệm thức có bón khơng bón lân giai đoạn thu hoạch x 35 Bảng 3.1: So Sánh chiều cao bắp nghiệm thức có bón khơng bón lân giai đoạn 40 NSKG Nghiệm thức Thốt Nốt Chợ Mới Bình Tân Châu Thành 213 193.50 187.5 188.6 Có lân 217.15 201.40 211.7 200.5 Mức ý nghĩa ** ** ** ** % CV 2,83 4.67 3.19 6.8 Không lân ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Kết phân tích thống kê Bảng 3.1 cho thấy loại đất tỉnh khảo sát chiều cao nghiệm thức có bón lân cao so với nghiệm thức khơng bón lân, khác biệt có ý nghĩa thống kê mức nghĩa % Nguyên nhân giai đoạn rễ yếu nhu cầu lân cao nên việc bón lân cung cấp lượng lân dễ tiêu đất làm chiều cao tăng nhiều so với nghiệm thức khơng có bón giai đoạn đầu 3.1.2.2 Ảnh hưởng việc bón lân lên chiều cao chiều cao giai đoạn thu hoạch Bảng 3.2: So Sánh chiều cao bắp nghiệm thức có bón khơng bón lân giai đoạn thu hoạch Nghiệm thức Thốt Nốt Chợ Mới Bình Tân Châu Thành Khơng lân 227,80 215.4 222,7 209,8 Có lân 225,40 216.0 229,50 219,80 Mức ý nghĩa ns ns ns ** %CV 11.9 6.97 8,91 4.86 41 ns khác biệt không ý nghĩa thống kê, ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Qua kết Bảng 3.2 cho thấy giai đoạn thu hoạch bón lân khơng làm tăng chiều cao loại đất Thốt Nốt - Cần Thơ, Chợ Mới – An Giang, Bình Tân - Vĩnh Long điều chứng tỏ đất thí nghiệm địa điềm có hàm lượng lân đất đáp ứng đủ cho cây, kết phù hợp với kết nghiên cứu Dương Thị Bích Huyền (2010) khả hấp phụ lân cho thấy đất Bình Tân Vĩnh Long có khả hấp phụ lân đất cao nhất, nên bón lân khơng có tác dụng đến chiều cao trồng, Mặc khác, đến giai đoạn thu hoạch phát triển chiều cao chậm lại đạt chiều cao tối đa giống nên việc bón lân khơng làm tăng chiều cao nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân Riêng Châu Thành – Trà Vinh nghiệm thức có bón khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không bón lân với mức ý nghĩa 1% 3.1.2.3 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên chiều cao giai đoạn thu hoạch: Kết so sánh chiều cao nghiệm thức có bón P khơng bón lân trình bày Hình 3.5 Châu Thành – Trà Vinh: ns Chiều cao (cm) 300 có P 250 Khơng P 200 150 100 50 CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 Hình 3.5 So sánh chiều cao nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh giai đoạn 42 Kết phân tích chung việc hiệu việc bón lân cho thấy nhìn chung có hiệu gia tăng chiều cao giai đoạn thu hoạch nên hiệu việc bón lân khảo sát cho loại đất Tuy nhiên, kết cho thấy khơng có khác biệt mặt ý nghĩa thống kê chiều cao giai đoạn thu hoạch nghiệm thức có bón khơng bón lân Đối với đất Châu Thành -Trà Vinh có sa cấu cát nên khả hấp phụ lân thấp, lân thường dễ hữu dụng cho trồng nên việc bón thêm lân khơng có tác dụng gia tăng chiều cao Theo kết nghiên cứu Nguyễn Hồng Phong (2009); Nguyễn Xuân Ngọc (2005) cho thấy bón lân đất cát khơng có tác dụng làm gia tăng chiều cao 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN LÂN LÊN SINH KHỐI VÀ NĂNG SUẤT 3.2.1 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên sinh khối bắp rau • Thốt Nốt – Cần Thơ: Sinh khối bắp rau thí nghiệm đất Thốt Nốt – Cần Thơ trình bày Hình 3.6 Sinh khối (g/cây) 300 ns Có lân Khơng lân 250 200 150 100 50 TN10 TN9 TN8 TN7 TN6 TN5 TN4 TN3 TN2 TN1 Loại Hình 3.6 So sánh sinh khối giữađất nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Thốt Nốt – Cần Thơ Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất TN1(13,1mg/kg), TN2(24,71mg/kg), TN3(29,23mg/kg), TN4(37,15mg/kg), TN5(54,07mg/kg), TN6(62,2mg/kg), TN7(82,43mg/kg), TN8(92,41mg/kg), TN9(104,89mg/kg), TN10(120,3mg/kg) 43 Từ kết Hình 3.6 cho thấy bón lân khơng làm tăng sinh khối hầu hết tất loại đất huyện Thốt Nốt Bón lân khơng làm gia tăng sinh khối trồng có ý nghĩa thống kê, thấy lượng lân đất ban đầu đủ cung cấp cho bắp nên bón vào khơng làm tăng tác dụng • Chợ Mới – An Giang: Tương tự, đất Chợ Mới – An Giang qua kết trình bày Hình 3.7 cho thấy sinh khối nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê hai nghiệm thức có bón lân khơng có lân Kết nghiên cứu Châu Thị Nhiên (2009) cho thấy việc có bón khơng bón lân bắp trồng đất phù sa Chợ Mới - An Giang không làm gia tăng sinh khối Sinh khốI )Sinh khối (g/cây (g/cây) 300 Có lân Khơng lân ns 250 200 150 100 50 CM10 CM9 CM8 CM7 CM6 CM5 CM4 CM3 CM2 CM1 Loại đất Hình 3.7 So sánh sinh khối nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Chợ Mới – An Giang Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất CM1(6,82mg/kg), CM2(7,26mg/kg), CM3(15,59mg/kg), CM4(20,51mg/kg), CM5(31,8mg/kg), CM6(36,15mg/kg), CM7(47,34mg/kg), CM8(51,03mg/kg), CM9(56,62mg/kg), CM10(87,22mg/kg) • Bình Tân- Vĩnh Long Qua kết Hình 3.8 cho thấy đa số loại đất Bình Tân-Vĩnh Long khác biệt khơng ý nghĩa sinh khối hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Ngoại trừ đất BT5 (20,11mgP/kg) BT8 (44,99mgP/kg) sinh khối nghiệm thức có bón lân đạt cao so với nghiệm thức khơng bón lân có ý nghĩa thống kê cho thấy bón lân loại đất có ảnh hưởng đến phát triển sinh khối 44 300 Có lân Sinh khối (g/cây) 250 a a 200 b b 150 Không lân 100 50 BT10 BT9 BT8 BT7 BT6 BT5 BT4 BT3 BT2 BT1 Loại đất Hình 3.8 So sánh sinh khối nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Bình Tân – Vĩnh Long Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1(5,68mg/kg), BT5(20,11mg/kg), BT6(33,09mg/kg), BT10(76,91mg/kg) BT2(8,35mg/kg), BT3(10,55mg/kg), BT7(35,21mg/kg), BT8(44,99mg/kg), BT4(13,19mg/kg), BT9(56,37mg/kg), • Châu Thành – Trà Vinh 300năng suất đất Châu Thành – Trà Vinh trình bày Hình 3.12 Kết Có lân Sinh khối (g/cây) 250 200 a Không lân b 150 100 50 CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 Loại đất Hình 3.9 So sánh sinh khối nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất CT1(4,12mg/kg), CT2(17,19mg/kg), CT3(25,87mg/kg), CT4(31,08mg/kg), CT5(49,07mg/kg), CT6(52,9mg/kg), CT7(119,72mg/kg), CT8(127,13mg/kg), CT9(217,11mg/kg), CT10(223,97mg/kg) 45 Kết Hình 3.9 cho thấy thí nghiệm đất trồng rau màu Châu Thành Trà Vinh loại đất CT6 có hàm lượng lân dễ tiêu 52.9mg/kg nghiệm thức bón lân cho sinh khối cao có ý nghĩa mặt thống kê so với nghiệm thức khơng bón lân Các loại đất lại sinh khối nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân khơng khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê 3.2.1 Ảnh hưởng tương tác việc bón lân loại đất lên suất bắp rau • Thốt Nốt – Cần Thơ Về suất trái thí nghiệm đất Thốt Nốt (Hình 3.10), nhìn chung bón lân khơng làm gia tăng suất trái có ý nghĩa thống kê điều cho thấy hàm lượng lân ban đầu đất đủ cung cấp cho trồng nên việc bón lân khơng có hiệu rõ suất, nơng dân có thói quen sử dụng phân lân mức cao nhu cầu nên làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu đất đưa đến hiệu phân lân thấp bắp rau Riêng đất TN4 có hàm lượng lân dễ tiêu cao 37.15mg/kg việc bón lân có hiệu làm tăng suất Điều phù hợp với kết nghiên cứu Châu Thị Nhiên (2009), đất TN4 bón lân làm gia tăng suất có hiệu loại đất có hàm lượng lân thấp TN3, TN2 TN1 Vì vậy, cần khảo sát tiếp vụ tìm hiểu thêm đặc tính hóa học khác khả đệm lân loại đất với nhau, lý làm gia tăng suất sinh khối loại đất có hàm lượng lân ban đầu cao Mặt khác, biểu thừa lân trồng khó nhận diện vòng quay rau màu ngắn nên khả tích lũy lân đất cao, (Phạm Thị Phương Thúy, 2005) 46 Năng suất (g/cây) Có lân Không lân a b TN10 TN9 TN8 TN7 TN6 TN5 TN4 TN3 TN2 TN1 Loại đất Hình 3.10 So sánh suất nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Thốt Nốt – Cần Thơ Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất TN1(13,1mg/kg), TN2(24,71mg/kg), TN3(29,23mg/kg), TN4(37,15mg/kg), TN5(54,07mg/kg), TN6(62,2mg/kg), TN7(82,43mg/kg), TN8(92,41mg/kg), TN9(104,89mg/kg), TN10(120,3mg/kg) • Chợ Mới- An Giang: kết suất trình bày hình 3.14 Năng suất (g/cây) Có lân Khơng lân a b CM10 CM9 CM8 CM7 CM6 CM5 CM4 CM3 CM2 CM1 Loại đất Hình 3.11 So sánh suất nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Chợ Mới- An Giang Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất CM1(6,82mg/kg), CM2(7,26mg/kg), CM3(15,59mg/kg), CM4(20,51mg/kg), CM5(31,8mg/kg), CM6(36,15mg/kg), CM7(47,34mg/kg), CM8(51,03mg/kg), CM9(56,62mg/kg), CM10(87,22mg/kg) Từ kết hình 3.11 cho thấy suất loại đất thí nghiệm Chợ Mới – An Giang khác biệt không ý nghĩa thống kê Tuy nhiên, đất CM1 suất khác biệt nghiệm thức bón lân khơng bón lân ý nghĩa thống kê, đất CM1 có hàm lượng lân dễ tiêu ban đầu thấp (6.82mg/kg) 47 • Bình Tân – Vĩnh Long Qua kết Hình 3.12 cho thấy việc bón lân thí nghiêm đất trồng rau Bình Tân – Vĩnh Long khơng có khác biệt suất mặt ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức khơng bón Tuy nhiên, nghiệm thức BT5 có hàm lượng lân dễ tiêu (20.11mg/kg) khác biệt có ý nghĩa thống kê hai nghiệm thức có bón lân khơng bón lân Kết phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Hồng Phong (2009) vụ Có lân Năng suất (g/cây) Khơng lân a b BT10 BT9 BT8 BT7 BT6 BT5 BT4 BT3 BT2 BT1 Loại đất Hình 3.12 So sánh suất nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Bình Tân – Vĩnh Long Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1(5,68mg/kg), BT5(20,11mg/kg), BT6(33,09mg/kg), BT10(76,91mg/kg) BT2(8,35mg/kg), BT3(10,55mg/kg), BT7(35,21mg/kg), BT8(44,99mg/kg), BT4(13,19mg/kg), BT9(56,37mg/kg), • Châu Thành- Trà Vinh Qua kết Hình 3.13 ảnh hưởng việc bón lân đất thí nghiệm trồng rau Châu Thành – Trà Vinh suất bắp rau cho thấy khơng có khác biệt ý nghĩa mặt thống kê Tuy nhiên, nghiệm thức có hàm lượng lân thấp CT4, CT3, CT1 bón thêm lân làm tăng suất so với nghiệm thức khơng bón 48 Năng suất (g/cây) Có lân a a Khơng lân a b b b CT10 CT9 CT8 CT7 CT6 CT5 CT4 CT3 CT2 CT1 Loại đất Hình 3.16 So sánh suất nghiệm thức khơng bón lân có bón lân loại đất thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất CT1(4,12mg/kg), CT2(17,19mg/kg), CT3(25,87mg/kg), CT4(31,08mg/kg), CT5(49,07mg/kg), CT6(52,9mg/kg), CT7(119,72mg/kg), CT8(127,13mg/kg), CT9(217,11mg/kg), CT10(223,97mg/kg) Tóm lại: Về tiêu sinh khối cho thấy qua vụ bón lân khơng làm gia tăng sinh khối tỉnh khảo sát trừ BT8(44,99mg/kg), BT5(20.11mg/kg),CT6(52.9mg/kg) Về tiêu suất cho thấy vụ 2, nghiệm thức có bón lân cho suất cao nghiệm thức khơng bón lân, chủ yếu loại đất có hàm lượng lân TN4(35.15mg/kg), BT5(20.11mg/kg), CT1(4.12mg/kg), CT3(25.87mg/kg), CT4(31.08mg/kg) điều chứng tỏ hàm lượng lân đất khơng đáp ứng đủ cho trồng nên bón lân có tác dụng tốt đến suất Tuy nhiên, suất qua vụ cho thấy nghiệm thức có bón lân nghiệm thức khơng bón lân khác biệt không ý nghĩa 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN: Qua kết trồng thí nghiệm kết luận sau: Bón lân có xu hướng làm tăng chiều cao tất loại đất giai đoạn 40 ngày sau gieo Tuy nhiên, việc bón lân khơng có ảnh hưởng làm gia tăng chiều cao giai đoạn thu hoạch Về tiêu sinh khối cho thấy nhìn chung qua vụ bón lân khơng làm gia tăng sinh khối tỉnh khảo sát Về tiêu suất nhìn chung việc bón lân đất có hàm lượng lân cao khơng có hiệu làm tăng suất bắp rau Tuy nhiên, số loại đất có hàm lượng lân dễ tiêu tương đối cao việc bón lân có hiệu làm tăng suất trồng cần tiếp tục nghiên cứu 4.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục trồng thí nghiệm điều kiện có bón lân khơng bón lân vụ để đánh giá xác đáp ứng trồng vụ sau Khảo sát thêm khả phóng thích đất để cung cấp sở kho học cho việc tìm hiểu đáp ứng phân lân đất trồng rau ĐBSCL Nghiên cứu khả giảm lượng phân lân sử dụng đất trồng rau ĐBSCL để giúp giảm chi phí tăng thu nhập cho người dân 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHÂU THỊ NHIÊN.2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Thốt Nốt - Cần Thơ Chợ Mới- An Giang điều kiện nhà lưới Luận văn đại học Trang 25 -40 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ Qual 27: 261-266 DƯƠNG MINH.1999 Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng khống.Giáo trình bắp Đại học Cần Thơ Trang -32 ĐỖ ÁNH, 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 30 – 72 ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Trang 33 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ Trang 22 – 26 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ Trang 70 – 83 HUỲNH PHƯỚC LƯƠNG.2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận văn cao học Trang 8-15 10 NGUYỄN THỊ TRÚC MĂNG 2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Luận văn cao học Trang 12-16 11 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 51 12 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội 13 LƯ MINH TẤN 1982 Khảo sát thành phần lân đáp ứng lúa mức độ lân dễ tiêu đất phù sa gley, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ 14 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 31 – 63 15 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 16 MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977 Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize Plant and soil 46 P: 413 – 122 17 NGÔ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm 18 NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1994 Giáo trình trồng trọt Trang 120 – 124 19 NGUYỄN HỒNG PHONG.2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Châu Thành - Trà Vinh, Bình Tân - Vĩnh Long điều kiện nhà lưới Luận văn đại học 20 NGUYỄN THỊ THU LANG NGUYỄN NGỌC KHUÊ (2009), Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất trồng rau màu Đồng Bằng Sông Cửu Long phương pháp Bray 1, Mehlich Olsen, trang 34-42 52 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: chiều cao bắp rau đất Thốt Nốt - Cần Thơ giai đoạn 40 NSKG Source DF LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error 38 Total 59 CV % : 2.83 Seq SS 30.10 9490.75 303.75 6362.08 1412.57 17599.25 Adj SS 30.10 9490.75 303.75 6362.08 1412.57 Adj MS 15.05 1054.53 303.75 706.90 37.17 F 0.40 28.37 8.17 19.02 P 0.670 0.000 0.007 0.000 Bảng 2: Chiều cao bắp rau đất Chợ Mới- An Giang giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: 4.69 DF 9 38 59 Seq SS 132.93 3953.27 928.27 5702.07 3230.40 13946.93 Adj SS 132.93 3953.27 928.27 5702.07 3230.40 Adj MS 66.47 439.25 928.27 633.56 85.01 F 0.78 5.17 10.92 7.45 P 0.465 0.000 0.002 0.000 Bảng 3: Chiều cao bắp rau đất Bình Tân – Vĩnh Long giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 3.19 DF 9 38 59 Seq SS 1043.10 5648.40 8833.07 608.93 1538.90 17672.40 Adj SS 1043.10 5648.40 8833.07 608.93 1538.90 Adj MS 521.55 627.60 8833.07 67.66 40.50 F 12.88 15.50 218.11 1.67 P 0.000 0.000 0.000 0.130 Bảng 4: Chiều cao bắp rau đất Châu Thành- Trà Vinh giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 6.8 DF 9 38 59 Seq SS 820.4 6979.1 2136.1 2662.9 6656.2 19254.7 Adj SS 820.4 6979.1 2136.1 2662.9 6656.2 Adj MS 410.2 775.5 2136.1 295.9 175.2 F 2.34 4.43 12.19 1.69 P 0.110 0.001 0.001 0.126 Bảng 5: Chiều cao bắp rau đất Thốt Nốt - Cần Thơ giai đoạn thu hoạch Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 11.99 DF 9 38 59 Seq SS 1098.1 12039.4 32.3 11284.7 27551.9 52006.4 Adj SS 1098.1 12039.4 32.3 11284.7 27551.9 53 Adj MS 549.0 1337.7 32.3 1253.9 725.1 F 0.76 1.84 0.04 1.73 P 0.476 0.092 0.834 0.116 Bảng 6: Chiều cao bắp rau đất Chợ Mới – An Giang giai đoạn thu hoạch Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV % : 6.97 DF 9 38 59 Seq SS 32.0 6301.0 4.8 5647.0 8609.3 20594.2 Adj SS 32.0 6301.0 4.8 5647.0 8609.3 Adj MS 16.0 700.1 4.8 627.4 226.6 F 0.07 3.09 0.02 2.77 P 0.932 0.007 0.885 0.013 Bảng 7: Chiều cao bắp rau đất Bình Tân – Vĩnh Long giai đoạn thu hoạch Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: 8.90 DF 9 38 59 Seq SS 707.2 4481.1 700.4 2719.1 15402.8 24010.6 Adj SS 707.2 4481.1 700.4 2719.1 15402.8 Adj MS 353.6 497.9 700.4 302.1 405.3 F 0.87 1.23 1.73 0.75 P 0.426 0.307 0.197 0.666 Bảng 8: Chiều cao bắp rau đất Châu Thành – Trà Vinh giai đoạn thu hoạch Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: 4.86 DF 9 38 59 Seq SS 394.6 6760.7 1033.4 1377.5 4174.0 13740.2 Adj SS 394.6 6760.7 1033.4 1377.5 4174.0 Adj MS 197.3 751.2 1033.4 153.1 109.8 F 1.80 6.84 9.41 1.39 P 0.180 0.000 0.004 0.225 F 4.79 1.14 30.27 4.26 P 0.014 0.359 0.000 0.001 Bảng 9: Năng suất bắp rau đất Thốt Nốt - Cần Thơ Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: 19.75 DF 9 38 59 Seq SS 6.4503 6.9185 20.3933 25.8480 25.6034 85.2135 Adj SS 6.4503 6.9185 20.3933 25.8480 25.6034 Adj MS 3.2252 0.7687 20.3933 2.8720 0.6738 Bảng 10: Năng suất bắp rau đất Chợ Mới – An Giang Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 19.46 DF 9 38 59 Seq SS 0.9672 24.4960 24.2443 7.0161 13.5452 70.2688 Adj SS 0.9672 24.4960 24.2443 7.0161 13.5452 54 Adj MS 0.4836 2.7218 24.2443 0.7796 0.3565 F 1.36 7.64 68.02 2.19 P 0.270 0.000 0.000 0.045 Bảng 11: Năng suất bắp rau đất Bình Tân- Vĩnh Long Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 14.68 DF 9 38 59 Seq SS 0.6665 15.1161 16.4746 6.7608 10.0114 49.0295 Adj SS 0.6665 15.1161 16.4746 6.7608 10.0114 Adj MS 0.3332 1.6796 16.4746 0.7512 0.2635 F 1.26 6.38 62.53 2.85 P 0.294 0.000 0.000 0.011 Bảng 12: Năng suất bắp rau đất Châu Thành – Trà Vinh Source DF LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error 38 Total 59 CV%: 21.5 Seq SS 1.4121 30.4507 38.3520 13.6424 20.8585 104.7157 Adj SS 1.4121 30.4507 38.3520 13.6424 20.8585 Adj MS 0.7060 3.3834 38.3520 1.5158 0.5489 F 1.29 6.16 69.87 2.76 P 0.288 0.000 0.000 0.014 F 2.69 1.32 35.75 3.30 P 0.081 0.261 0.000 0.005 F 0.33 2.18 8.76 1.50 P 0.724 0.045 0.005 0.182 Bảng 13: Sinh khối bắp rau đất Thốt Nốt - Cần Thơ Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 12.92 DF 9 38 59 Seq SS 2736.4 6021.5 18168.0 15108.1 19312.7 61346.8 Adj SS 2736.4 6021.5 18168.0 15108.1 19312.7 Adj MS 1368.2 669.1 18168.0 1678.7 508.2 Bảng 14: Sinh khối bắp rau đất Chợ Mới – An Giang Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: 13.9 DF 9 38 59 Seq SS 273.6 8236.8 3673.1 5671.8 15924.9 33780.1 Adj SS 273.6 8236.8 3673.1 5671.8 15924.9 Adj MS 136.8 915.2 3673.1 630.2 419.1 Bảng 15: Sinh khối bắp rau đất Bình Tân – Vĩnh Long Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV %: 10.13 DF 9 38 59 Seq SS 310.5 21924.5 8199.8 5401.8 8803.9 44640.5 Adj SS 310.5 21924.5 8199.8 5401.8 8803.9 Adj MS 155.3 2436.1 8199.8 600.2 231.7 F 0.67 10.51 35.39 2.59 P 0.518 0.000 0.000 0.020 Bảng 16: Sinh khối bắp rau đất Châu Thành – Trà Vinh Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total CV%: DF 9 38 59 Seq SS 478.2 31309.3 39605.8 6119.2 21449.4 98961.9 Adj SS 478.2 31309.3 39605.8 6119.2 21449.4 55 Adj MS 239.1 3478.8 39605.8 679.9 564.5 F 0.42 6.16 70.17 1.20 P 0.658 0.000 0.000 0.321 ... tiếp tục vụ khơng Do đề tài “ Khảo sát ự đáp ứng bắp rau phân lân chủ yếu đồng sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ 2 cần thiết thực nhằm khảo sát đáp ứng bắp rau chất lân số loại đất trồng rau ĐBSCL... đáp ứng bắp rau (zea may) phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Do sinh viên Lê Thị Hoàng Trúc Bùi Hồng Tươi thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng. .. cho bắp Phân chuồng hay loại phân hữu khác loại phân cần bón bắp loại đất, nên sử dụng phân ủ hoai mục Cần ưu tiên bón phân hữu trồng bắp loại đất nghèo mùn, đất vụ lúa, đất xám bạc màu, đất
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays l) đối với PHÂN TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦYẾU ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2 , KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp RAU (zea mays l) đối với PHÂN TRÊN đất TRỒNG RAU CHỦYẾU ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới TRONG vụ 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay