KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp nếp (zea mays l) đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD  NGUYỄN NHƯ THANH KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP NẾP (Zea mays L) ĐỐI VỚI PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU Ở BÌNH TÂN -VĨNH LONG VÀ CHÂU THÀNH -TRÀ VINH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD  NGUYỄN NHƯ THANH KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÂY BẮP NẾP (Zea mays L) ĐỐI VỚI PHÂN LÂN TRÊN ĐẤT TRỒNG RAU Ở BÌNH TÂN -VĨNH LONG VÀ CHÂU THÀNH -TRÀ VINH TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -Xác nhận môn Khoa Học Đất đề tài “Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh điều kiện nhà lưới” Do sinh viên Nguyễn Như Thanh lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Ý kiến Cán hướng dẫn: Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2012 Cán hướng dẫn i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -Xác nhận môn Khoa Học Đất đề tài “Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh điều kiện nhà lưới” Do sinh viên Nguyễn Như Thanh lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Xác nhận Bộ môn: Đánh giá: Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2011 Bộ Môn ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Hội đồng báo cáo luận văn tốt nghiệp chứng nhận báo cáo tốt nghiệp với đề tài: “Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân-Vĩnh Long Châu Thành-Trà Vinh điều kiện nhà lưới” Do sinh viên Nguyễn Như Thanh lớp Khoa Học Đất K34 thuộc Bộ Môn Khoa Học Đất – khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Bài báo cáo đánh giá mức: Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2011 DUYỆT KHOA Trưởng khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Chủ tịch hội đồng iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn iv LỜI CẢM TẠ Kính dâng ! Cha mẹ - suốt đời ni khơn lớn nên người Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc ! PGS.TS.Nguyễn Mỹ Hoa người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích việc nghiên cứu hồn thành q trình làm luận văn Q thầy trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức quí báo cho em suốt năm học Xin chân thành cảm ơn ! Cùng tập thể lớp Khoa Học Đất K34 nhiệt tình động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thời gian làm luận văn Xin chân thành cảm ơn ! v TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Như Thanh Nơi sinh: ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Họ tên cha: Nguyễn Văn Triều Họ tên mẹ: Diệp Thúy Kim Địa liên lạc: Ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau Năm 2007: tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn, Thới Bình – Cà Mau Từ năm 2008 – nay: học Khoa Học Đất K34 Khoa Nông Nghiệp SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ Người khai kí tên Nguyễn Như Thanh vi MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG x TÓM LƯỢC xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2 1.1 Vài nét chung bắp 1.1.1 Tình hình sản xuất bắp nước giới gần 50 năm qua 1.1.2 Đặc tính sinh trưởng phát triển bắp nếp 1.1.3 Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng khoáng bắp nếp Error! Bookmark not defined 1.2 Chất lân 14 1.2.1 Vai trò lân trồng 14 1.2.2 Lân đất 17 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng chất lân đất 23 1.2.4 Sự lưu tồn lân đất 25 1.3 Hiện trạng lân dễ tiêu nay……………………………………………27 1.4 Sự đáp ứng Lân số loại rau màu Đồng Bằng Sơng Cửu Long điều kiện bón phân khác .28 1.5 Sự đáp ứng bắp nếp phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long nhà lưới vụ 1, vụ 2, vụ 3, vụ 30 CHƯƠNG II 32 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 32 2.1 Phương tiện thí nghiệm 32 2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 32 2.1.2 Đối tượng thí nghiệm 32 vii 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 32 2.2 Phương pháp thí nghiệm 33 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 33 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 34 2.2.3 Phương pháp canh tác 35 2.3 Phương pháp xử lý thống kê 36 CHƯƠNG 37 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37 3.1 Ghi nhận tổng quát 37 3.2 Khảo sát đáp ứng phân Lân sinh trưởng bắp nếp 37 3.2.1 Tốc độ sinh trưởng bắp nếp 38 3.2.2 Ảnh hưởng phân lân chiều cao đường kính thân 41 3.2.3 Đường kính giai đoạn 40 ngày sau gieo giai đoạn thu hoạch 44 3.3 Ảnh hưởng lân lên sinh khối suất 48 3.3.1 Thí nghiệm đất Bình Tân – Vĩnh Long 48 3.3.2 Thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh 50 CHƯƠNG IV .52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .52 4.1 Kết luận .52 4.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ CHƯƠNG 56 viii (b) Có lân 350 ns Khơng lân Sinh khối (g) 300 250 200 150 100 50 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT9 BT10 Đất thí nghiệm Hình 3.8: So sánh suất trái (a) sinh khối (b) nghiệm thức có bón lân khơng bón lân loại đất thí nghiệm đất Bình Tân - Vĩnh Long Ghi chú: Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất BT1 (5,68mg/kg), BT2 (8,35 mg/kg), BT3(11,23 mg/kg), BT4 (14,81 mg/kg), BT5 (20,41 mg/kg), BT6 (33,09 mg/kg), BT7 (35,21 mg/kg), BT8 (44,99 mg/kg), BT9 (56,37 mg/kg), BT10 (76,91mg/kg, ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Kết Hình 3.8 cho thấy việc bón lân điểm thí nghiệm đất trồng bắp Bình Tân – Vĩnh Long khơng có khác biệt suất sinh khối so với nghiệm thức khơng bón lân Điều thể hiện, việc bón lân khơng có hiệu rõ lên suất sinh khối bắp, nơng dân có thói quen sử dụng phân lân mức cao nhu cầu nên làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu đất đưa đến hiệu phân lân thấp bắp Về tiêu suất trái, đa số loại đất Bình Tân - Vĩnh Long việc bón lân bón lân khơng có ý nghĩa thống kê bón thêm lân qua vụ trước vụ Trong vụ, vụ vụ cho thấy việc bón lân khơng làm gia tăng suất đất thí nghiệm này, điểm thí nghiệm cần ý khảo sát đáp ứng bắp phân lân vụ sau 49 3.3.2 Thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh Năng suất sinh khối bắp nếp điểm thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh thể Hình 3.9: (a) Năng suất (g/cây) 200 Có lân Khơng lân ns 180 160 140 120 100 80 60 40 20 CT1 CT2 CT3 CT5 CT6 CT9 Đất thí nghiệm (b) Sinh khối (g) 350 Có lân Khơng lân ns 300 250 200 150 100 50 CT1 CT2 CT3 CT5 CT6 CT9 Đất thí nghiệm Hình 3.9: So sánh suất trái (a) sinh khối (b) nghiệm thức có bón lân khơng bón lân loại đất thí nghiệm đất Châu Thành – Trà Vinh 50 Ghi chú: Hàm lượng lân dễ tiêu loại đất CT1 (12,70 mg/kg), CT2 (17,19 mg/kg), CT3 (25,87 mg/kg), CT4 (38,08 mg/kg), CT5 (49,25 mg/kg), CT6 (52,99 mg/kg), CT7 (139,53 mg/kg), CT8 (127,13 mg/kg), CT9 (202, 36 mg/kg), CT10 (223,97 mg/kg) ns khác biệt không ý nghĩa thống kê Trên loại đất Châu Thành - Trà Vinh, sinh khối trồng nghiệm thức có bón lân khác biệt khơng ý nghĩa thống kê với nghiệm thức khơng bón lân (Hình 3.9) Điều hàm lượng lân dễ tiêu loại đất Châu Thành - Trà Vinh cao nên cung cấp đủ lân cho trồng.Việc bón lân khơng làm tăng suất cho trồng đất Châu Thành – Trà Vinh  Tóm lại:  Tốc độ sinh trưởng chiều cao tỉnh Bình Tân – Vĩnh Long Châu Thành – Trà Vinh tăng giai đoạn 20 – 40 NSKG giảm dần giai đoạn thu hoạch  Việc bón lân khơng làm gia tăng chiều cao cây, đường kính thân hầu hết tỉnh thí nghiệm có ý nghĩa nghiệm thức có bón khơng bón lân, nhiên kết khảo sát điểm thí nghiệm đất Bình Tân – Vĩnh Long Châu Thành – Trà Vinh cho thấy khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê điểm khảo sát  Năng suất bắp đất thí nghiệm hai nghiệm thức có bón lân khơng bón khác biệt khơng ý nghĩa, cho thấy đất có hàm lượng lân cao cung cấp đủ lân cho trồng; đất có hàm lượng lân thấp phóng thích lân dễ tiêu cung cấp đủ lân cho trồng  Từ kết sinh khối suất bắp nếp thí nghiệm loại đất Bình Tân – Vĩnh Long Châu Thành – Trà Vinh cho thấy cần tìm hiểu thêm thành phần lân đất khả cố định đệm lân loại đất, để tìm hiểu yếu tố làm ảnh hưởng suất sinh khối loại đất có hàm lượng lân ban đầu khác Kết nghiên cứu cho thấy nhìn chung việc bón lân khơng làm gia tăng suất trồng, cần tiếp tục thí nghiệm vụ điều kiện đồng ruộng để khẳng định đáp ứng trồng phân lân nghiên cứu khuyến cáo lượng phân bón phù hợp, tránh lãng phí phân bón, tăng thu nhập cho nơng dân 51 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết trồng thí nghiệm nhà lưới kết luận sau: - Bón lân khơng làm gia tăng rõ rệt chiều cao đường kính thân hầu hết đất thí nghiệm giai đoạn 40 NSKG giai đoạn thu hoạch - Vào giai đoạn thu hoạch chậu bố trí nằm góc bị chuột ăn nên kết chậu không sử dụng, số nghiệm thức phải hủy bỏ Các nghiệm thức bị hủy bỏ bao gồm CT4, CT7, CT8, CT10 BT8 - Việc bón lân có khuynh hướng làm gia tăng suất bắp so với nghiệm thức khơng bón lân đất thí nghiệm, nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê - Bón lân có xu hướng làm tăng sinh khối, khác biệt ý nghĩa thống kê hai loại đất thí nghiệm 4.2 Kiến nghị - Cần tiếp tục thực thí nghiệm vụ sau để tiếp tục nghiên cứu khả lưu tồn lân qua nhiều vụ canh tác khẳng định đáp ứng trồng phân lân - Cần nghiên cứu lượng phân bón phù hợp tránh lãnh phí phân bón tăng thu nhập cho nông dân 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHÂU THỊ NHIÊN 2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Thốt Nốt - Cần Thơ Chợ Mới- An Giang điều kiện nhà lưới Luận văn đại học Trường Đại Học Cần Thơ Trang 25 -40 CORRELL D.L (1985) The role of phosphorus in the eutrification of receiving water: A review J Environ Qual 27: 261-266 DƯƠNG MINH 1999 Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng khống Giáo trình bắp Đại học Cần Thơ Trang -32 ĐỖ ÁNH 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 30 – 72 ĐỖ ÁNH VÀ BÙI ĐÌNH DINH 1992 Đất- Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 Trang 35-44 ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Trang 33 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ Trang 22 – 26 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Đại học Cần Thơ Trang 70 – 83 10 HUỲNH PHƯỚC LƯƠNG 2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ Trang 8-15 11 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 53 12 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân miền Nam Nhà xuất Nông nghiệp Trang 14-36 13 LƯ MINH TẤN 1982 Khảo sát thành phần lân đáp ứng lúa mức độ lân dễ tiêu đất phù sa gley, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ 14 LÊ THỊ HOÀNG TRÚC BÙI HỒNG TƯƠI 2010 Khảo sát đáp ứng bắp rau (zea mays L) phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 15 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội 16 MAI THỊ PHƯƠNG ANH 1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp ớt, ngô rau, măng tây, sulơ xanh, cải bao Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 31 – 63 17 MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977 Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize Plant and soil 46 P: 413 – 122 18 NGUYỄN THỊ TRÚC MĂNG 2009 Điều tra trạng canh tác rau huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Luận văn cao học Trường Đại Học Cần Thơ Trang 12-16 19 NGÔ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm 20 NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q, NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1974 Giáo trình trồng trọt Trang 120-124 21 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 2008 Phản ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu- An Giang, luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ Trang 3-6 22 NGUYỄN HỒNG PHONG 2009 Đánh giá đáp ứng chất lân bắp rau Châu Thành - Trà Vinh, Bình Tân - Vĩnh Long điều kiện nhà lưới Luận văn đại học Trường Đại học Cần Thơ 54 23 NGUYỄN THỊ THU LANG NGUYỄN NGỌC KHUÊ 2009 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất trồng rau màu Đồng Bằng Sông Cửu Long phương pháp Bray 1, Mehlich Olsen Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Trang 34-42 24 NGUYỄN TẤN SANG ĐỒNG THỊ KIỀU THU 2011 Khảo sát đáp ứng bắp rau phân lân đất trồng rau chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 25 NGUYỄN TỬ SIÊM, TRẦN KHẢI VÀ LÊ VĂN TIỀM 2000 Hóa học đất đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 114-117 26 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, TRƯƠNG THỊ CẨM HẰNG 2011 Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yế Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ Luận Văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa Học Đất Trường Đại Học Cần Thơ 27 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN NGHĨA, LÊ QUỐC PHONG, NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất Nơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 28 NGUYỄN VY, TRẦN KHẢI 1978 Nghiên cứu hóa học vùng Bắc Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 243-249 29 VŨ HỮU YÊM 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất Nơng nghiệp 55 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Năng suất (g) đất Bình Tân – Vĩnh Long nghiệm thức có bón khơng bón lân Loại Đất VL29 VL21 VL8 VL28 VL10 VL2 VL27 VL25 VL17 Lặp Lại 3 Năng suất Khơng Có lân Lân 106 * 71 93 94 80 112 * 121 103 159 97 153 91 118 87 151 133 100 117 74 119 3 126 111 89 175 154 145 85 99 113 86 151 102 115 72 3 122 88 90 119 86 80 142 86 96 62 109 109 96 116 56 126 74 124 132 Bảng 2: Năng suất (g) đất Châu Thành– Trà Vinh nghiệm thức có bón khơng bón lân Loại Lặp Đất Lại TV9 TV6 TV3 TV5 TV8 TV1 Năng suất Khơng Có lân Lân 174 132 81 38 3 127 123 185 140 139 119 106 83 120 95 108 123 121 122 3 64 97 88 133 116 99 154 66 83 100 * 124 108 118 115 77 104 133 57 Bảng 3: Sinh khối (g) đất Bình Tân – Vĩnh Long nghiệm thức có bón khơng bón lân Loại Đất VL29 VL21 VL8 VL28 VL10 VL2 VL27 VL25 Lặp Lại 3 Năng suất Khơng Có lân Lân 170 * 120 160 160 180 190 * 210 210 160 190 3 230 220 220 170 240 220 180 150 180 210 220 200 200 160 3 160 260 230 190 300 190 200 150 220 185 160 210 100 170 3 220 160 100 190 230 170 150 140 58 VL17 170 170 240 120 170 230 Bảng 4: Sinh khối (g) đất Châu Thành– Trà Vinh nghiệm thức có bón khơng bón lân Loại Đất Lặp Lại TV9 TV6 TV3 TV5 TV8 TV1 Năng suất Khơng Có lân Lân 290 220 3 140 120 200 260 260 230 270 190 170 210 240 150 240 240 3 200 300 210 170 260 210 210 240 130 200 200 * 120 240 230 220 210 250 120 250 Bảng 5: Bảng ANOVA chiều cao bắp nếp đất Bình Tân – Vĩnh Long giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI DF Seq SS 282.3 59 Adj SS 298.4 Adj MS 149.2 F P 0.52 0.600 LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total 8 32 51 3188.0 173.5 486.8 9206.6 13337.2 3189.9 184.8 486.8 9206.6 398.7 184.8 60.9 287.7 1.39 0.240 0.64 0.429 0.21 0.987 Bảng 6: Bảng ANOVA chiều cao bắp nếp đất Châu Thành – Trà Vinh giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total DF Seq SS 2158.6 4053.3 331.5 841.0 20 5738.6 33 13122.9 Adj SS 1633.9 4115.0 349.8 841.0 5738.6 Adj MS 817.0 823.0 349.8 168.2 286.9 F 2.85 2.87 1.22 0.59 P 0.082 0.041 0.283 0.710 Bảng 7: Bảng ANOVA chiều cao bắp nếp đất giai đoạn Bình Tân – Vĩnh Long 60 NSKG Source DF Seq SS LAPLAI 1345.3 LOAIDAT 5527.0 CACHBON 0.4 LOAIDAT*CACHBON 2396.1 Error 32 19938.3 Total 51 29207.0 Adj SS 1429.5 5844.9 1.2 2396.1 19938.3 Adj MS 714.8 730.6 1.2 299.5 623.1 F 1.15 1.17 0.00 0.48 P 0.330 0.345 0.965 0.861 Bảng 8: Bảng ANOVA chiều cao bắp nếp đất Châu Thành – Trà Vinh giai đoạn 60 NSKG Source DF Seq SS Adj SS LAPLAI 170.5 53.3 LOAIDAT 5915.4 6085.8 CACHBON 856.0 709.4 LOAIDAT*CACHBON 1594.7 1594.7 Error 20 7515.8 7515.8 Total 33 16052.4 60 Adj MS 26.7 1217.2 709.4 318.9 375.8 F 0.07 3.24 1.89 0.85 P 0.932 0.027 0.185 0.532 Bảng 9: Bảng ANOVA đường kính bắp nếp đất Bình Tân – Vĩnh Long giai đoạn 40 NSKG Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total DF 8 32 51 Seq SS 1.2924 1.5989 2.1915 1.0789 3.4657 9.6275 Adj SS 1.4243 1.6457 2.1656 1.0789 3.4657 Adj MS 0.7121 0.2057 2.1656 0.1349 0.1083 F P 6.58 0.004 1.90 0.095 20.00 0.000 1.25 0.306 Bảng 10: Bảng ANOVA đường kính bắp nếp đất Châu Thành – Trà Vinh giai đoạn 40 NSKG Source DF Seq SS Adj SS LAPLAI 0.2178 0.1583 LOAIDAT 0.7691 0.7740 CACHBON 0.5840 0.6534 LOAIDAT*CACHBON 0.5902 0.5902 Error 20 2.4284 2.4284 Total 33 4.5894 Adj MS F 0.0792 0.65 0.1548 1.27 0.6534 5.38 0.1180 0.97 0.1214 P 0.532 0.313 0.031 0.458 Bảng 11: Bảng ANOVA đường kính bắp nếp đất Bình Tân – Vĩnh Long giai đoạn thu hoạch Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P LAPLAI 0.47056 0.48194 0.24097 3.03 0.062 LOAIDAT 0.98785 1.02816 0.12852 1.62 0.159 CACHBON 0.64449 0.59138 0.59138 7.44 0.010 LOAIDAT*CACHBON 0.61155 0.61155 0.07644 0.96 0.482 Error 32 2.54306 2.54306 0.07947 Total 51 5.25750 61 Bảng 12: Bảng ANOVA đường kính bắp nếp đất Châu Thành – Trà vinh giai đoạn thu hoạch Source DF Seq SS Adj SS LAPLAI 0.05545 0.11879 LOAIDAT 0.53554 0.49786 CACHBON 0.92186 0.97411 LOAIDAT*CACHBON 0.27457 0.27457 Error 20 1.31288 1.31288 Total 33 3.10029 Adj MS F 0.05939 0.90 0.09957 1.52 0.97411 14.84 0.05491 0.84 0.06564 P 0.421 0.229 0.001 0.539 Bảng 13: Bảng ANOVA suất bắp nếp đất Bình Tân – Vĩnh Long Source DF LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error 32 Total 51 Seq SS 658.3 8490.1 1348.3 3046.7 15088.3 28631.7 Adj SS 393.5 8260.6 1403.3 3046.7 15088.3 Adj MS F P 196.8 0.42 0.662 1032.6 2.19 0.055 1403.3 2.98 0.094 380.8 0.81 0.601 471.5 Bảng 14: Bảng ANOVA suất bắp nếp đất Châu Thành – Trà Vinh Source LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error Total DF Seq SS Adj SS 1982.4 2003.1 6983.9 6977.5 1438.6 1213.5 2569.7 2569.7 20 12671.6 12671.6 33 25646.1 Adj MS 1001.6 1395.5 1213.5 513.9 633.6 F 1.58 2.20 1.92 0.81 P 0.230 0.095 0.182 0.555 Bảng 15: Bảng ANOVA sinh khối bắp nếp đất Bình Tân – Vĩnh Long Source DF LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Seq SS 14303 20525 4612 6485 Adj SS 14554 19905 3901 6485 62 Adj MS 7277 2488 3901 811 F P 7.26 0.003 2.48 0.032 3.89 0.057 0.81 0.600 Error Total 32 51 32096 78021 32096 1003 Bảng 16: Bảng ANOVA sinh khối bắp nếp đất Châu Thành – Trà Vinh Source DF LAPLAI LOAIDAT CACHBON LOAIDAT*CACHBON Error 20 Total 33 Seq SS 8040 6685 3956 4201 53706 76588 Adj SS 6360 6627 3809 4201 53706 63 Adj MS 3180 1325 3809 840 2685 F 1.18 0.49 1.42 0.31 P 0.327 0.777 0.248 0.899 ... (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân- Vĩnh Long Châu Thành- Trà Vinh điều kiện nhà lưới cần thiết thực nhằm khảo sát đáp ứng bắp nếp phân lân số loại đất trồng rau Bình Tân- Vĩnh. .. tài: Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân- Vĩnh Long Châu Thành- Trà Vinh điều kiện nhà lưới thực từ ngày 20/8/2011 đến ngày 15/11/2011 nhà lưới môn... -Xác nhận môn Khoa Học Đất đề tài Khảo sát đáp ứng bắp nếp (Zea mays L) phân lân đất trồng rau màu chủ yếu Bình Tân- Vĩnh Long Châu Thành- Trà Vinh điều kiện nhà lưới Do sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp nếp (zea mays l) đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới , KHẢO sát sự đáp ỨNG của cây bắp nếp (zea mays l) đối với PHÂN lân TRÊN đất TRỒNG RAU ở BÌNH tân VĨNH LONG và CHÂU THÀNH TRÀ VINH TRONG điều KIỆN NHÀ lưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay