KHẢO sát KHẢ NĂNG hút THU đạm, LÂN,KALI và đáp ỨNG NĂNG SUẤT của PHÂN bón TRÊN mía tại hậu GIANG

60 32 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ b r a DƯƠNG VÕ LÂM DUY KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÚT THU ĐẠM, LÂN, KALI VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT CỦA PHÂN BĨN TRÊN MÍA TẠI HẬU GIANG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT KHÓA 31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ b r a DƯƠNG VÕ LÂM DUY KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÚT THU ĐẠM, LÂN, KALI VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT CỦA PHÂN BĨN TRÊN MÍA TẠI HẬU GIANG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT KHÓA 31 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Ngơ Ngọc Hưng KS Phan Tồn Nam Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả Dương Võ Lâm Duy Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÚT THU ĐẠM, LÂN, KALI VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT CỦA PHÂN BĨN TRÊN MÍA TẠI HẬU GIANG Do sinh viên Dương Võ Lâm Duy thực từ 01/2009– 05/2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần thơ, ngày … tháng … năm 2009 Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÚT THU ĐẠM, LÂN, KALI VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT CỦA PHÂN BĨN TRÊN MÍA TẠI HẬU GIANG Do sinh viên Dương Võ Lâm Duy thực từ 01/2009 – 05/2009 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày … tháng … năm 2009 Chủ tịch Hội đồng iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CẢM TẠ Chân thành cảm ơn! - PGS Ts Ngô Ngọc Hưng tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp - Anh Phan Toàn Nam anh Trần Minh Giàu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Q thầy, anh chị Phòng Thí nghiệm, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực phân tích mẫu - Q Thầy, Cơ Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài Trường - Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Dương Võ Lâm Duy (2009), “Khảo sát khả hút thu đạm, lân, kali đáp ứng suất phân bón mía Hậu Giang” Luận văn kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ, 41 trang Người hướng dẫn khoa học: PGS.Ts Ngô Ngọc Hưng TÓM LƯỢC Hiện nay, Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế (WTO), nên vừa hội lớn vừa phải đối mặt với thử thách, khó khăn trước mắt Một ngành vấp phải tình trạng bấp bênh việc sản xuất lẫn tiêu thụ ngành mía đường Như yếu tố tác động quy luật cung cầu giá đường giới, kỹ thuật canh tác phần đơng nơng dân hạn chế, chi phí đầu tư cao, suất, chất lượng chưa tương xứng, làm cho giá thành sản xuất mía ngun liệu cao, khó cạnh tranh với đường khu vực giới Đề tài “Khảo sát khả hút thu đạm, lân, kali đáp ứng suất phân bón mía Hậu Giang” thực nhằm mục tiêu: (i) Khảo sát khả cung cấp dưỡng chất đất đáp ứng bón NPK suất mía ba vùng thuộc Tỉnh Hậu Giang (ii) Xác định hàm lượng lượng lấy NPK ba vùng trồng mía (iii) Tính cân NPK cho đất trồng mía Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Kết thí nghiệm cho thấy, ba địa điểm khảo sát trồng mía hầu hết khả cung cấp đạm khơng đủ bón đạm đưa đến gia tăng suất so với khơng bón dao động khoảng (55,4 – 66,7 tấn/ha) Ở vùng Phụng Hiệp đáp ứng suất bón lân so với khơng bón lân 33,4 tấn/ha bón kali so với khơng bón kali 11 tấn/ha, riêng Vị Thanh Long Mỹ khơng có đáp ứng lân kali Hàm lượng NPK Phụng Hiệp (0,44 - 0,1 - 0,48%), Vị Thanh (0,38 - 0,17 - 0,44%) Long Mỹ (0,35 - 0,26 - 0,48%) mía có khác biệt Lượng lấy trung bình mía 232 kg N/ha, 105 kg P2O5/ha, 277 kg K2O/ha Theo kết tính cân nghiệm thức bón NPK lượng lấy ba địa điểm thí nghiệm: đạm đầy đủ, riêng lân thiếu Long Mỹ, kali tồn thiếu vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Xác nhận cán hướng dẫn iii Xác nhận hội đồng chấm luận văn iv Cảm tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách hình x Danh sách bảng xi MỞ ĐẦU Chương - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên tình hình trồng mía Hậu Giang 1.1.1 Giới thiệu 1.1.2 Tình hình sản xuất mía Hậu Giang 1.2 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển 1.2.1 Nẩy mầm 1.2.2 Thời kỳ 1.2.3 Thời kỳ đẻ nhánh 1.2.4 Thời kỳ vươn lóng 1.2.5 Thời kỳ chín công nghiệp 1.3 Đặc điểm giống mía DLM24 (Dòng lai Mỹ 24) 1.3.1 Giới thiệu 1.3.2 Đặc điểm hình thái 1.3.3 Đặc điểm nông, công nghiệp 1.4 Đặc điểm nông học yêu cầu ngoại cảnh6 vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1.4.1 Khí hậu 1.4.2 Đất đai 1.5 Đất phèn 1.5.1 Sự phân bố đất phèn 1.5.2 Quá trình hình thành đất phèn 1.5.3 Đặc tính bất lợi đất phèn 1.5.4 Các biện pháp cải tạo đất phèn 10 1.6 Khả cung cấp đạm, lân, kali đất trồng mía 12 1.6.1 Đạm 12 1.6.2 Lân 13 1.6.3 Kali 15 1.7 Sự hấp thu dưỡng chất từ đất, phân bón đến sinh trưởng mía 16 1.7.1 Đạm 18 1.7.2 Lân 18 1.7.3 Kali 19 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chương - PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 21 2.1 Phương tiện 21 2.1.1 Địa điểm bố trí thí nghiệm 21 2.1.2 Thời gian bố trí thí nghiệm 21 2.1.3 Nguyên, vật liệu 22 2.2 Phương pháp 22 2.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 22 2.2.3 Kỹ thuật canh tác 22 2.2.4 Thu thập mẫu thân địa điểm 24 2.2.5 Phân tích số liệu 24 Chương - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Tổng quan điều kiện đất đai liệu thời tiết điểm khảo sát 25 3.1.1 Điều kiện đất đai 25 viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.1.2 Dữ liệu thời tiết 25 3.2 Năng suất mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ 26 3.2.1 Sự biến động suất mía điểm thí nghiệm 26 3.2.2 Tác động tăng suất đạm, lân, kali 29 3.2.3 Hiệu nông học đạm, lân, kali 30 3.3 Hàm lượng N, P, K thân mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ 31 3.4 Tổng hút thu N, P, K thân mía ba địa điểm thí nghiệm 32 3.5 Cân N, P, K cho đất trồng mía ba điểm thí nghiệm 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 41 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA TÁC GIẢ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Qua hình (c) cho thấy: Tổng lượng K2O (kg/ha) hút thu thân mía Phụng Hiệp Vị Thanh nghiệm thức bón đầy đủ hút thu cao Phụng Hiệp (282 kg/ha) khác biệt ý nghĩa mặt thống kê, Vị Thanh (254 kg/ha) không khác biệt ý nghĩa Lượng hút thu kali thấp nghiệm thức bón thiếu kali Phụng Hiệp (107 kg/ha) Vị Thanh (134 kg/ha) Ở Phụng Hiệp nghiệm thức thiếu đạm hút thu (164 kg/ha) thấp nghiệm thức thiếu lân (246 kg/ha) Vị Thanh thiếu đạm hút thu (172 kg/ha), thiếu lân (236 kg/ha) Tại Long Mỹ nghiệm thức bón đầy đủ NPK hút thu kali cao 294 kg/ha có khác biệt ý nghĩa mặt thống kê Nghiệm thức thiếu kali hút thu thấp 134 kg/ha Tổng hút thu K2O nghiệm thức thiếu đạm 267 kg/ha cao nghiệm thức thiếu lân Tại ba điểm thí nghiệm, tổng hút thu K2O (kg/ha) tất nghiệm thức nghiệm thức đầy đủ, thiếu đạm thiếu kali Long Mỹ cao nhất, thiếu lân Phụng Hiệp cao Thấp nghiệm thức thiếu đạm thiếu kali Phụng Hiệp, Vị Thanh thấp với nghiệm thức đầy đủ NPK nghiệm thức thiếu lân thấp Long Mỹ Vậy lượng hút thu kali nghiệm thức đầy đủ Long Mỹ cao (456 kg/ha), Trung tâm Học liệu ĐH Thơ TàiHiệp liệu(107 học tậpPhù vàhợp nghiên cứu thấp nghiệm thức Cần bón thiếu kali @ Phụng kg/ha) với nghiên cứu Humbert (1963), phân kali loại phân đa lượng mà mía cần nhiều nhất, mía hút thu 90 kg K 2O/ha Phan Gia Tân (1983), mùa mía hút thu 800 kg mía/ha, thực cần bón khoảng 100 - 150 kg K2O đủ Ngồi ra, theo kết nghiên cứu Humbert (1963), mía hấp thu 900 kg K2O/ha Để tạo mía lấy từ đất trung bình 2,75 kg K 2O Theo nghiên cứu Nguyễn Thị Như Hà (2006), lượng dinh dưỡng mía hút theo mía 0,45 - 1,58 kg N, 0,35 - 0,5 kg P 2O5, 0,8 - 2,92 kg K2O Sự hút thu đạm, lân kali từ đất phù hợp với nghiên cứu Lê Song Dự (1996) vụ mía có suất 100 tấn/ha lấy từ đất 200 kg N, 85 kg P2O5 420 kg K 2O Nguyễn Văn Bộ (2002), trung bình với suất 80 mía cây/ha mía lấy từ đất phân bón 96 kg N, 37 kg P 2O5 115 kg K 20 34 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.5 Cân N, P, K cho đất trồng mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ Bảng 10 Cân đạm cho đất trồng mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ Địa điểm Nghiệm thức Đạm bón vào (kg/ha) Đạm hút thu (kg/ha) Cân dưỡng chất (kg/ha) PK 122 -122 NPK 300 261 +39 PK 63 -63 NPK 300 219 +81 PK 128 -128 NPK 300 217 +83 Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ Trung Khảo sát cân dinh dưỡng Đạm điểm khảo sát cho thấy khơng bón N cân thể mức âm (negative) Cụ thể Phụng Hiệp -122 kgN/ha, Vị Thanh -63 kgN/ha Long Mỹ -128 kgN/ha Tuy nhiên, bón phân đạm mức 300 kg/ha cân N chuyển sang dươngHọc (positive) đến +83 Nhưhọc vậy, tập với liều phâncứu N tâm liệu (+39 ĐHkgN/ha Cần Thơ @kgN/ha) Tài liệu lượng nghiên đáp ứng đủ cho nhu cầu mía làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng địa Mặc dù thế, việc đánh giá lượng N bị nhiều ngun nhân khác chưa tính toán bốc thoát NH (Bouldin and Alimagno 1976; Freney et al 1981), khử nitrate hoá (Patrick and Tusneem 1972), thấm lậu (Harada and Kutsuna 1955).(Bảng 10) Xem xét cân Lân (Bảng 11) ta thu kết tương tự cân N, nghĩa khơng bón P cân âm Trong đó, điểm Phụng Hiệp thấp (-47 kg/ha) so với hai điểm Kết chứng tỏ đất trồng mía Phụng Hiệp cung cấp lân, hay nói cách khác việc bón phân P cho vùng phải nhiều Sự hút thu P bón phân P Phụng Hiệp thấp (73 kg/ha) cho thấy rõ ràng thiếu lân vùng Và bón 125 kgP 2O /ha, kết có thay đổi rõ ràng, cân P chuyển sang +52 kg/ha Phụng Hiệp +21 kg/ha Vị Thanh Nhưng có khác biệt điểm Long Mỹ, bón phân P với liều lượng tương tự, cân P mức âm (-34 kg/ha) suất vùng cao hai vùng lại nên lượng lân hút thu nhiều lượng bón 35 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 11 Cân lân cho đất trồng mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ Địa điểm Nghiệm thức Lân bón vào (kg/ha) Lân hút thu (kg/ha) Cân dưỡng chất (kg/ha) NK 47 -47 NPK 125 73 +52 NK 89 -89 NPK 125 104 +21 NK 97 -97 NPK 125 159 -34 Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ Trung Qua bảng 12 cho thấy, cân dưỡng chất nghiệm thức bón kali cho cân âm bón kali với lượng 200 kg K O/ha tổng lượng hút thu lại cao (254 - 294 kg K O/ha) nên cân âm Cân dưỡng chất nghiệm thức khơng bón kali cho cân âm (-170 đến 134 kg K O/ha) Điều cho thấy kali phóng thích cách nhanh chóng từ kali dạng khống, kali dạng khơng trao đổi Điều phù hợp với tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu báo cáo trước thời gian dài Ludhiana, Punjab, Ấn Độ (Ganeshmurthy et al 1985) Bảng 12 Cân kali cho đất trồng mía Phụng Hiệp, Vị Thanh Long Mỹ Địa điểm Nghiệm thức Kali bón vào (kg/ha) Kali hút thu (kg/ha) Cân dưỡng chất (kg/ha) NP 107 -107 NPK 200 282 -82 NP 134 -134 NPK 200 254 -54 NP 134 -134 NPK 200 294 -94 Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ 36 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ * Kết luận Trên ba địa điểm khảo sát trồng mía hầu hết khả cung cấp đạm khơng đủ bón đạm đưa đến gia tăng suất so với khơng bón dao động khoảng (55,4 – 66,7 tấn/ha) Ở vùng Phụng Hiệp đáp ứng suất bón lân so với khơng bón lân 33,4 tấn/ha bón kali so với khơng bón kali 11 tấn/ha, riêng Vị Thanh Long Mỹ khơng có đáp ứng lân kali Hàm lượng NPK Phụng Hiệp (0,44 - 0,1 - 0,48%), Vị Thanh (0,38 - 0,17 - 0,44%) Long Mỹ (0,35 - 0,26 - 0,48%) mía có khác biệt Lượng lấy trung bình mía 232 kg N/ha, 105 kg P 2O5/ha, 277 kg K 2O/ha Theo kết tính cân nghiệm thức bón NPK lượng lấy ba địa điểm thí nghiệm: đạm đầy đủ, riêng lân thiếu Long Mỹ, kali tồn thiếu * Kiến nghị Để tính cân NPK cho đất trồng mía tốt hơn, đề nghị nghiên cứu khả đạm từ phân bón khả cung cấp kali từ đất Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần nghiên cứu thêm ảnh hưởng NPK lên trữ lượng đường Cần số thí nghiệm chi tiết để có thang đánh giá đề xuất cho lượng phân NPK 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài & Nguyễn Văn Tó (2005), Kỹ thuật trồng mía, NXB Lao Động, Hà Nội Cục thống kê Hậu Giang (2008), Niên giám thống kê 2008, Hậu Giang Dữ liệu thời tiết Hậu Giang năm 2008, Trạm Khí tượng - Thủy văn Thành phố Cần Thơ năm 2009 Dương Văn Chín Bùi Đình Đường (2001), Năng suất đáp ứng với phân bón giống mía đường Đồng sơng Cửu Long, kết nghiên cứu khoa học năm 2000 - 2001, Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng sông Cửu Long, 10/2002, tr 149 - 151 Đỗ Thị Thanh Ren (1997), Giáo trình nơng hóa, Khoa Nơng nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ Đường Hồng Dật (2002), Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Hồng Minh Châu (1998), Cẩm nang sử dụng phân bón Hiệp Hội phân bón quốc tế Trung tâm thơng tin KHKT hóa chất, Hà Nội Hồng Văn Đức (1982), Mía đường, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Lâm Quang Thảo (2003), Ảnh hưởng liều lượng kali đến suất, chất lượng bốn giống mía ROC 16, COMUS, K84 - 200, QĐ 11 trồng đất phèn nhẹ (pale sulfic tropaquepts) điều tra trạng canh tác mía Trà Vinh, Luận án Thạc sĩ Nông học, Trường Đại học Cần Thơ Lê Công Bằng (2008), Hiệu phân đạm phân kali lên suất hàm lượng đường giống mía DLM 24 huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng, luận văn kỹ sư nông học, Trường Đại học Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Lê Huy Bá (1982), Những vấn đề đất phèn Nam Bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Lê Song Dự & Nguyễn Thị Quý Mùi (1997), Cây mía, NXB Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Lê Viết Phùng (1987), Hóa kỹ thuật đại cương, Tập hóa nơng học, NXB Giáo Dục, Hà Nội Lê Xuân Tý (2008), Đánh giá tiềm năng suất mía tỉnh Hậu Giang mơ hình Canegro, Luận án Thạc sĩ Khoa học đất, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Hồng Phú, Phạm Đức Trí & Lê Vĩnh Phúc (2000), Ảnh hưởng NPK Baconco (14 - - 14 + 9,6 S + 5,3 CaO + 2,5 MgO) phân đơn đến sinh trưởng suất mía Comus trồng đất phèn huyện Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ, Khoa Nơng nghiệp, Đại học Cần Thơ Nguyễn Đình Tân (1999), Ảnh hưởng hỗn hợp phân hữu cơ, lân vơ đến suất mía đất phèn Vị Thanh - Cần Thơ vụ ĐX 1998 - 1999, Luận văn Tốt nghiệp, Đại Học Cần Thơ Nguyễn Huy Ước (1994), Kỹ thuật trồng mía, NXB Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Ước (2001), Hỏi đáp mía kỹ thuật trồng, NXB Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình phân bón cho trồng, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân Thu & Trần Thị Kim Ba (1999), Bài giảng Cây Công Nghiệp Ngắn Ngày, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ 38 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyễn Thị Minh Châu (2004), Điều tra đánh giá trạng kỹ thuật canh tác mía vùng nguyên liệu tỉnh Hậu Giang, Luận án Thạc sĩ khoa Nông học, Đại học Cần Thơ Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Cơn, Lê Song Dự, Đồn Thị Thanh Nhàn & Bùi Xn Sửu (1996), Giáo trình cơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 151 - 176 Nguyễn Văn Bộ (2002), Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, Cục khuyến nông khuyến lâm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Phan Gia Tân (1983), Cây mía kỹ thuật trồng mía Miền Nam, NXB TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Sĩ (1991), Đánh giá khả tổng kết thí nghiệm phân bón cho lúa theo nhóm đất phèn hoạt động vùng Tây Nam Sông Hậu Phan Trung Quyết & Nguyễn Thị Phương Hồng (2007), Hiện trạng sử dụng đất phèn cho mía Hậu Giang (Phụng Hiệp - Vị Thanh - Long Mỹ) 2006 - 2007, Luận văn Tốt Nghiệp, Đại học Cần Thơ Tôn Thất Trình (1970), Cải thiện nghành trồng mía kỹ nghệ Việt Nam, Ủy ban phát triển mía đường Việt Nam Trần Thị Bích Trăm (2007), Hiệu phân đạm, lân kali lên sinh trưởng suất giống mía ROC 16 thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, luận văn kỹ sư nông học, Trường Đại học Cần Thơ Trần Thùy (1996), Kỹ thuật trồng mía, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Sỏi (1988), Hỏi đáp kỹ thuật trồng mía, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Trung tâm Học liệuHỏi ĐH Thơ học Hà tập Trần Văn Sỏi (1998), đápCần kỹ thuật trồng@ mía,Tài NXB liệu Nông nghiệp, Nội.và nghiên cứu Trần Văn Sỏi (2001), Kỹ thuật trồng mía vùng đồi núi NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Trần Văn Sỏi (2003), Cây mía, NXB Nghệ An, 233 trang Trương Thị Nga, Dương Văn Ni, Lâm Quốc Việt & Lê Xuân Thái (1993), Canh tác mía số vùng đất phèn ĐBSCL, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học phần nơng học, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ Võ Đức Nguyên (1982), Đất phèn ĐBSCL, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Võ Thị Gương, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Tòng Xuân, Trương Thị Nga, Lê Xuân Tý, Bùi Đình Đường, Lê Hữu An, Huỳnh Quang Đức & Lê Thị Tuyết Trinh (1998), Response of sugar cane to N, P and K fertilifers in alluvial & acid sulphate soils in the Mekong Delta, Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ Vũ Hữu Yêm 1995 Kết nghiên cứu sử dụng phân bón Miền Bắc Việt Nam NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh Bouldin, D R & B V Alimagno 1976 NH volatilization ftom IRRI paddies following broadcast application of fertilizer nitrogen Terminal report as visiting scientist at IRRI 51 pp (Unpublished mimeo.) Dalwadi M R & B S Trivedi 1997 Fertilizer input to sugarcane culture in vertisols of South Gujarat, Indian - Sugar 39 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Darly D B & J R Brown 1993 “Potassium in Missouri Soils”, Agricultural publication G09185, Departmeent of Agronomy, University of Missouri - columbia Fertilization Plant Food Review, 11 (2): 15-17 Freney, T R., O T Denmaead & Watanaoe 1981 Ammonia and nitrous oxide losses following applications of ammonium sulfate to flooded rice Australian Journal of gricultural Research 32:37–45 Ganeshmurthy, A N., C R Biswas & B Singh 1985 Forms of potassium in the profiles of two long-term experiments in relation to K nutrition of crops Journal of Agricultural Science, Cambridge 105:209–212 Golden, L.E and R Ricaud 1965 Plant and Soil Analysis Guide, Sugar Cane Harada, T & K Kutsuna 1955 Cation exchanges in soils Bulletin of the National Institute of Agricultural Science, Japan, Serial B 5:1–26 Humbert & P Roger 1968 The growing of sugar cane, Elsevier Publishing Company, pp 545 - 597 Humbert 1963 The growing of sugar cane, Lahabana Mengel, K and E.A Kirby 1978 Potassium pp 376-390 In: K Mengel and E.A Kirby (Eds.) Principles of Plant Nutrition International Potash Institute, Switzerland Patrick, W H Jr & M E Tusneem 1972 Nitrogen losses from flooded soil Ecology 53:735–737 Tisdale, S L and W L Nelson 1975 Soil Fertility and Fertilizers Third Ed., Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 694p Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 40 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC Bảng sinh trưởng mía nghiệm thức ba điểm thí nghiệm Nghiệm thức Địa điểm Sinh trưởng Lập lại NPK PK NK Phụng Hiệp Vị Thanh Mật độ (cây/m2) TB 10,8 10,8 11,2 10,9 9,2 8,3 8,2 8,6 10,3 10,4 10,9 10,5 10,6 11,2 10,7 10,8 Trọng lượng (kg/cây) TB 2,3 2,1 2,13 1,9 1,6 1,9 1,8 1,8 1,7 1,83 2,2 1,8 2,1 2,03 TB 10,8 10,4 11 10,7 8,7 8,5 8,4 8,5 9,9 10,2 10,8 10,3 10,5 10,4 10,4 10,4 TB 2,1 2,4 2,17 1,8 1,8 1,7 1,77 2,1 2,2 2,0 2,1 2,2 1,9 2,4 2,17 Mật độ (cây/m2) Trọng lượng (kg/cây) Long Mỹ NP Mật độ (cây/m2) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ TB Trọng lượng (kg/cây) 10,3 10,4 @ 10,7 Tài 10,5 8,7 liệu 8,5học 8,7 2,1 1,9 2,0 2,4 2,2 2,3 2,3 TB 9,1 9,8 tập 12,3 10,4 2,3 2,0 2,1 2,13 10,3 9,3 nghiên 11,1 10,2 2,3 2,2 2,3 2,27 Bảng sinh khối khơ mía ba địa điểm Địa điểm Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ Sinh khối khô (tấn/ha) Lập lại 3 NPK 57,7 54,5 63,2 55,8 61,4 54,1 61,2 56,9 64,8 PK 47,9 40,7 40,1 38,5 37,6 35,1 47,7 48,9 41,2 NK 46,1 41,9 44,6 51,1 55,2 53,1 50,6 47,3 64,2 41 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com NP 65,8 48,5 52,2 56,8 48,6 61,4 61,6 51,0 62,5 cứu Bảng suất thực tế mía ba điểm thí nghiệm Địa điểm Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ Năng suất (tấn/ha) Lập lại TB SD TB SD TB SD NPK 206,1 188,2 185,8 193,4 11,1 186,0 204,7 180,4 190,4 12,7 207,6 192,1 206,7 202,1 8,7 PK 145,0 110,2 129,3 128,2 17,4 128,4 125,5 117,1 123,7 5,9 153,4 151,1 135,6 146,7 9,7 Bảng phân tích phương sai suất thực tế mía Phụng Hiệp Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động 1144,665 Lặp lại 572,333 7456,963 Nghiệm thức 2485,654 Trung tâm Cần Thơ @ Tài liệu học 256,675 Sai sốHọc liệu ĐH 42,779 8858,303 Tổng 11 Cv 3,94% Bảng phân tích phương sai suất thực tế mía Vị Thanh Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 848,645 424,322 Nghiệm thức 8539,990 2846,663 Sai số 571,275 95,212 Tổng 11 9959,910 Cv 5,77% Bảng phân tích phương sai suất thực tế mía Long Mỹ Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 378,301 189,151 Nghiệm thức 5504,489 1834,830 Sai số 1115,018 185,836 Tổng 11 6997,808 Cv 7,47% NK 170,9 155,3 153,7 160,0 9,5 170,5 184,0 177,1 177,2 6,8 175,8 184,6 196,9 185,7 10,6 NP 193,5 167,3 186,4 182,4 13,6 189,4 204,7 162,0 185,4 21,6 198,9 171,8 214,4 195,0 21,6 F 13,3788 ** 58,1043 ** tập nghiên cứu F 4,4566 ns 29,8980 ** F 1,0178 ns 9,8734 ** 42 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng phân tích phương sai suất lý thuyết mía Phụng Hiệp Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 1665,060 832,530 Nghiệm thức 10834,202 3611,401 Sai số 372,847 62,141 Tổng 11 12872,108 Cv 3,94% Bảng phân tích phương sai suất lý thuyết mía Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 1257,945 628,972 Nghiệm thức 12703,109 4234,370 Sai số 849,929 141,655 Tổng 11 14810,982 Cv 5,77% Bảng phân tích phương sai suất lý thuyết mía Long Mỹ Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 663,845 331,922 Nghiệm thức 7796,010 2598,670 Sai số 1594,008 265,668 Tổng 11 10053,863 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học Cv 7,50% Bảng phân tích phương sai tăng suất mía Phụng Hiệp Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 318,527 159,263 Nghiệm thức 4461,486 2230,743 Sai số 176,387 44,097 Tổng 4956,400 Cv 18,18% Bảng phân tích phương sai tăng suất mía Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 152,016 76,008 Nghiệm thức 6739,402 3369,701 Sai số 533,271 133,318 Tổng 7424,688 Cv 40,82% F 13,3974 ** 58,1161 ** F 4,4402 ns 29,8922 ** F 1,2494 ns 9,7816 ** tập nghiên cứu F 3,6117 ns 50,5876 ** F 0,5701 ns 25,2757 ** 43 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng phân tích phương sai tăng suất mía Long Mỹ Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 127,376 63,688 Nghiệm thức 3946,202 1973,101 Sai số 1080,238 270,059 Tổng 5153,816 Cv 62,54% Bảng phân tích phương sai hàm lượng đạm (%) Phụng Hiệp Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 0.016 0.008 Nghiệm thức 0.070 0.023 Sai số 0.042 0.007 Tổng 11 0.128 Cv 20.69% Bảng phân tích phương sai hàm lượng lân (%) Phụng Hiệp Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 0.002 0.001 Nghiệm thức 0.009 0.003 Sai số 0.002 0.000 Tổng 11 0.013 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học Cv 15.09% Bảng phân tích phương sai hàm lượng kali (%) Phụng Hiệp Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 0.007 0.004 Nghiệm thức 0.232 0.077 Sai số 0.038 0.006 Tổng 11 0.277 Cv 19.78% Bảng phân tích phương sai hàm lượng đạm (%) Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 0.002 0.001 Nghiệm thức 0.086 0.029 Sai số 0.019 0.003 Tổng 11 0.107 Cv 17.90% F 0,2358 ns 7,3062 * F 1.1500 ns 3.3730 ns F 3.1463 ns 9.0000 * tập nghiên cứu F 0.5636 ns 12.2569 ** F 0.3434 ns 9.1242 * 44 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng phân tích phương sai hàm lượng lân (%) Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 0.002 0.001 Nghiệm thức 0.008 0.003 Sai số 0.001 0.000 Tổng 11 0.011 Cv 7.80% Bảng phân tích phương sai hàm lượng kali (%) Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 0.001 0.001 Nghiệm thức 0.099 0.033 Sai số 0.076 0.013 Tổng 11 0.176 Cv 28.14% Bảng phân tích phương sai hàm lượng đạm (%) Long Mỹ Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 0.003 0.002 Nghiệm thức 0.010 0.003 Sai số 0.023 0.004 Tổng 11 0.036 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học Cv 18.95% Bảng phân tích phương sai hàm lượng lân (%) Long Mỹ Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 0.000 0.000 Nghiệm thức 0.051 0.017 0.001 Sai số 0.004 Tổng 11 0.056 Cv 11.26% Bảng phân tích phương sai hàm lượng kali (%) Long Mỹ Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 0.002 0.001 Nghiệm thức 0.202 0.067 Sai số 0.010 0.002 Tổng 11 0.213 Cv 9.59% F 3.5316 ns 12.3544 ** F 0.0414 ns 2.5977 ns F 0.4260 ns 0.9205 ns tập nghiên cứu F 0.2395 ns 23.3916 ** F 0.5393 ns 42.3508 ** 45 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu đạm (kg/ha) Phụng Hiệp Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 5525,787 2762,893 Nghiệm thức 30983,288 10327,763 Sai số 12673,095 2112,182 Tổng 11 49182,169 Cv 22,46% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu lân (kg/ha) Phụng Hiệp Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 1494,107 747,053 Nghiệm thức 1128,230 376,077 Sai số 840,460 140,077 Tổng 11 3462,796 Cv 19,59% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu kali (kg/ha) Phụng Hiệp Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 2620,112 1310,056 Nghiệm thức 56300,688 18766,896 Sai số 12591,280 2098,547 Tổng 11 71512,080 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học Cv 22,95% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu đạm (kg/ha) Vị Thanh Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 673,272 336,636 Nghiệm thức 43747,069 14582,356 Sai số 7758,627 1293,105 Tổng 11 52178,968 Cv 21,73% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu lân (kg/ha) Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 272,832 136,416 Nghiệm thức 585,350 195,117 Sai số 554,395 92,399 Tổng 11 1412,577 Cv 10,16% F 1,3081 ns 4,8896 * F 5,3332 ns 2,6848 ns F 0,6243 ns 8,9428 * tập nghiên cứu F 0,2603 ns 11,2770 ** F 1,4764 ns 2,1117 ns 46 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu kali (kg/ha) Vị Thanh Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 483,152 241,576 Nghiệm thức 27893,234 9297,745 Sai số 22263,025 3710,504 Tổng 11 50639,411 Cv 30,58% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu đạm (kg/ha) Long Mỹ Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 3096,851 1548,426 Nghiệm thức 13342,956 4447,652 Sai số 5948,722 991,454 Tổng 11 22388,529 Cv 17,62% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu lân (kg/ha) Long Mỹ Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 664,740 332,370 Nghiệm thức 9494,963 3164,988 Sai số 1905,780 317,630 Tổng 11 12065,482 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học Cv 13,80% Bảng phân tích phương sai tổng hấp thu kali (kg/ha) Long Mỹ Tổng bình Trung bình Nguồn biến Độ tự phương bình phương động Lặp lại 3977,861 1988,931 Nghiệm thức 189541,887 63180,629 Sai số 3785,486 630,914 Tổng 11 197305,234 Cv 8,82% F 0,0651 ns 2,5058 ns F 1,5618 ns 4,4860 ns F 1,0464 ns 9,9644 ** tập nghiên cứu F 3,1525 ns 100,1414 ** 47 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng hàm lượng đạm, lân, kali ba địa điểm thí nghiệm N% NPK PK NK NP 0,38 0,25 0,46 0,42 0,45 0,17 0,56 0,33 Phụng Hiệp 0,50 0,44 0,46 0,42 TB 0,44 0,29 0,49 0,39 SD 0,06 0,14 0,06 0,05 0,32 0,11 0,39 0,36 0,39 0,22 0,38 0,27 Vị Thanh 0,44 0,18 0,33 0,36 TB 0,38 0,17 0,37 0,33 SD 0,06 0,05 0,03 0,05 0,35 0,34 0,41 0,28 0,34 0,24 0,31 0,33 Long Mỹ 0,38 0,25 0,26 0,40 TB 0,35 0,28 0,33 0,34 SD 0,02 0,05 0,07 0,06 Bảng lượng hút thu đạm, lân, kali ba địa điểm thí nghiệm Địa điểm Lập lại NPK 0,11 0,10 0,10 0,10 0,01 0,17 0,19 0,16 0,17 0,01 0,24 0,26 0,29 0,26 0,02 P2O5% PK NK 0,21 0,10 0,13 0,10 0,17 0,11 0,17 0,11 0,04 0,01 0,25 0,19 0,23 0,15 0,22 0,16 0,23 0,17 0,01 0,02 0,38 0,18 0,30 0,19 0,33 0,17 0,34 0,18 0,04 0,01 NPK 62 52 60 58 5,26 93 114 89 99 13,4 146 146 185 159 22,48 P2O5 (kg/ha) PK NK 102 48 51 42 68 50 73 47 25,74 4,35 96 96 85 84 78 87 87 89 9,1 6,0 181 94 149 88 136 110 155 97 22,90 11,64 NP 0,13 0,09 0,12 0,11 0,02 0,20 0,20 0,16 0,19 0,02 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00 NPK 0,47 0,48 0,50 0,48 0,02 0,33 0,49 0,52 0,44 0,10 0,47 0,45 0,52 0,48 0,03 K2O% PK NK 0,44 0,49 0,36 0,70 0,34 0,48 0,38 0,56 0,06 0,13 0,47 0,42 0,53 0,35 0,39 0,57 0,46 0,45 0,07 0,11 0,58 0,39 0,60 0,40 0,56 0,33 0,58 0,38 0,02 0,04 NP 0,26 0,15 0,15 0,19 0,06 0,33 0,27 0,13 0,25 0,10 0,18 0,28 0,23 0,23 0,05 NPK 268 263 315 282 28,5 182 298 282 253,82 63,0 287 258 337 294 39,9 K2O (kg/ha) PK NK 212 228 145 295 134 215 164 246 42,3 43,3 180 213 201 193 136 304 172,01 236,41 33,2 59,0 276 200 292 189 232 213 267 201 31,3 12,3 NP 171 72 78 107 55,9 189 132 83 134,45 53,0 112 145 145 134 19,2 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Địa điểm Phụng Hiệp Vị Thanh Long Mỹ Lập lại TB SD TB SD TB SD NPK 221 244 318 261 50,9 180 238 240 219 34,2 211 191 248 217 28,9 N (kg/ha) PK NK 121 213 70 235 176 204 122 217 52,7 15,9 43 200 83 209 64 176 63 195 19,7 17,0 160 205 119 146 104 168 128 173 29,2 48 30,2 NP 276 158 219 218 58,9 204 129 221 185 48,7 175 169 248 197 43,9 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com NP 86 44 60 63 21,33 116 96 100 104 10,8 108 93 114 105 10,98 ... tài Khảo sát khả hút thu đạm, lân, kali đáp ứng suất phân bón mía Hậu Giang thực nhằm mục tiêu: (i) Khảo sát khả cung cấp dưỡng chất đất đáp ứng bón NPK suất mía ba vùng thu c Tỉnh Hậu Giang. .. dưỡng đạm, lân kali mía việc cần thiết Từ đề tài: Khảo sát khả hút thu đạm, lân, kali đáp ứng suất phân bón mía Hậu Giang thực nhằm mục tiêu: - Khảo sát khả cung cấp dưỡng chất đất đáp ứng bón. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ b r a DƯƠNG VÕ LÂM DUY KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÚT THU ĐẠM, LÂN, KALI VÀ ĐÁP ỨNG NĂNG SUẤT CỦA PHÂN BĨN TRÊN MÍA TẠI HẬU GIANG Trung tâm Học liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát KHẢ NĂNG hút THU đạm, LÂN,KALI và đáp ỨNG NĂNG SUẤT của PHÂN bón TRÊN mía tại hậu GIANG , KHẢO sát KHẢ NĂNG hút THU đạm, LÂN,KALI và đáp ỨNG NĂNG SUẤT của PHÂN bón TRÊN mía tại hậu GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay