KHẢO sát HIỆN TRẠNG lân dễ TIÊU TRONG đất ở cầu kè TỈNH TRÀ VINH BẰNG các PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU và sự TƯƠNG QUAN GIỮA các PHƯƠNG PHÁP

54 29 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG MAI VĂN THÂN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT Ở CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU VÀ SỰ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @CÁC Tài liệu học tập PHÁP nghiên cứu TƯƠNG QUAN GIỮA PHƯƠNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: Trung tâm Học liệu Cần TRẠNG Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu KHẢO SÁTĐH HIỆN LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT Ở CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU VÀ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC PHƯƠNG PHÁP Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Mỹ Hoa KS Đặng Duy Minh Sinh viên thực hiện: Mai Văn Thân MSSV: 3053199 Lớp: KHĐ K31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Khảo sát trạng lân dễ tiêu đất Cầu Kè tỉnh Trà Vinh phương pháp trích khác tương quan phương pháp” Do sinh viên: Mai Văn Thân MSSV: 3053199 Lớp Khoa học đất 31 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 12/200 đến 04/2009 Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “Khảo sát trạng lân dễ tiêu đất Cầu Kè tỉnh Trà Vinh phương pháp trích khác tương quan phương pháp” Do sinh viên: Mai Văn Thân MSSV: 3053199 Lớp Khoa học đất 31 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 12/2008 đến 04/2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ý kiến Bộ Môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Khảo sát trạng lân dễ tiêu đất Cầu Kè tỉnh Trà Vinh phương pháp trích khác tương quan phương pháp” Do sinh viên: Mai Văn Thân MSSV: 3053199 Lớp Khoa học đất 31 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực bảo vệ trước hội đồng ngày… tháng… năm 2009 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức:…………………… Trung tâmÝHọc liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu kiến hội đồng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Chủ tịch hội đồng iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Mai Văn Thân Ngày sinh: 20-08-1985 Nơi sinh: Tân Thành thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang Con ông: Mai Thanh Nhã Và bà: Dương Thị Hiệp Quê quán: Đông An xã Tân Thành thi xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang Từ năm2001-2004: học sinh trường trung học phổ thông Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Từ năm 2005-2009: học trường Đại học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp kỹ sư Khoa học đất năm 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Người khai ký tên Mai Văn Thân iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Cảm Tạ Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc! TS Nguyễn Mỹ Hoa tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Q thầy trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức quí báu cho em thời gian học trường Xin chân thành cám ơn! Các anh chị phòng thí nghiệm nhiệt tình hướng dẫn phân tích mẫu q trình thực luận văn tốt nghiệp Các bạn Nguyễn Ngọc Phê, Phan Thị Thu Lang tập thể lớp Khoa Học Đất K31 nhiệt tình động viên, giúp đở trình học tập thời gian thực luận văn Cha mẹ, anh chị người thân gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho học tập thực đề tài Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Mai Văn Thân Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TĨM LƯỢC Việc bón phân lân cao canh tác trồng đưa đến tích lũy lân đất Do đề tài: “Khảo sát trạng lân dễ tiêu đất Cầu Kè tỉnh Trà Vinh phương pháp trích khác tương quan phương pháp” thực nhằm đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu địa điểm nghiên cứu, để có biện pháp quản lý chất lân phù hợp Đề tài thực môn Khoa Học Đất khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng trường Đại Học Cần Thơ Mười sáu mẫu đất lấy 16 địa điểm thuộc xã Châu Điền, Hòa Tân Tam Ngãi huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh Các phương pháp phân tích lân sử dụng là: Bray 1, Bray Olsen sử dụng thang đánh giá có sẵn để đánh giá hàm lượng lân đất Kết nghiên cứu cho thấy: Kết ba phương pháp phân tích lân dễ tiêu Bray 1, Bray Olsen, đa số hàm lượng lân mẫu khảo sát đánh giá mức trung bình Đa số loại đất có hàm lượng lân tổng số đánh giá mức trung bình Lân dễ tiêu xác định phương pháp Bray có tương quan chặt với phương pháp Bray (r = 0,73), lân dễ tiêu xác định phương pháp Bray có Trung tâm Học ĐH Cần học tập tương quan chặt liệu với phương pháp Thơ Olsen @ (r = Tài 0,82),liệu nhiên lân dễvà tiêunghiên xác địnhcứu phương pháp Bray Olsen có tương quan thấp Lân dễ tiêu trích phương pháp Bray Olsen tương quan với lân tổng số so với lân dễ tiêu trích phương pháp Bray vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Phụ bìa Tiểu sử cá nhân Cảm tạ Lời cam đoan Tóm lược Mục lục Danh sách bảng Danh sách hình MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 SƠ LƯỢC VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Diện tích 1.1.3 Địa Hình 1.1.4 Khí hậu 1.1.5 Thủy văn Trung tâm Học liệuTRÒ ĐHCỦA CầnLÂN Thơ @ Tài liệu học tập 1.2 VAI 1.2.1 Vai trò lân đối Với Cây Trồng 1.2.2 Lân đất 1.2.2.1 Lân tổng số 1.2.2.2 Lân dễ tiêu 1.3 PHẢN ỨNG CỦA LÂN TRONG ĐẤT 1.3.1 Đối với lân hữu 1.3.2 Đối với lân vô 1.3.2.1 Phản ứng lân đất chua 1.3.2.2.Sự chuyển hóa lân vơ đất kiềm 1.4 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỠNG ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA LÂN TRONG ĐẤT 1.4.1 Loại khoáng sét 1.4.2 Thời gian phản ứng 1.4.3 pH 1.4.4 Chất hữu 1.4.5 Nhiệt độ 1.4.6 Sự lưu tồn lân đất viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang i iv v vi vii viii x xii 2 2 3 nghiên 4 6 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 cứu Theo thang đánh giá đạm tổng số đất Kuyma (1976) đạm tổng số đất điểm nghiên cứu biến động từ trung bình đến giàu (dao động từ 0.10 – 0.33%), thấp Châu Điền 0.10 %N tầng 20 - 40 cm, cao Tam Ngãi 0.33% N, hai tầng đất Tam Ngãi giàu đam, cao tầng mặt (0-20 cm) với 0.33% N, Hòa Tân hàm lượng đam xếp vào loại Hàm lượng K trao đổi (0.19 -0.83 cmol/kg) đạt mức cao Ở tầng mặt hàm lượng lân dễ tiêu đạt cao, cao Châu Điền (102,10 mg P/kg), thấp Tam Ngãi (6,88 mg P/kg) độ sâu 20-40 cm Đa số lân dễ tiêu tầng bên thấp cho thấy có tích lũy lân trình canh tác 3.2 pH CÁC LOẠI ĐẤT KHẢO SÁT Nhìn chung pH đất điểm nghiên cứu dao động từ 5,3 – 6,0, điểm có pH thấp Châu Điền pH cao Tam Ngãi (Bảng 3.3), pH trung bình điểm nghiên cứu mức 5,7 Ở điểm khảo sát có pH cao kết báo cáo Nguyễn Mỹ Hoa, kết nghiên cứu tỉ lệ trích đất/nước 1:5, lỗng tỉ lệ 1:2,5 (Bảng 3.2) Bảng 3.3 pH địa điểm khảo sát (1:5) Trung tâm Học Vùng liệu ĐH Cần Thơ Địa @ điểm Tài liệu học tậppHvàH Onghiên cứu Châu Điền Hòa Tân Tam Ngãi CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ CĐ HT HT HT HT HT TN TN TN TN TN 26 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 5,3 5,6 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8 5,7 5,9 5,9 5,7 5,8 5,7 5,9 6,0 3.3 ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG LÂN TRONG ĐẤT 3.3.1 Đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất Để đánh giá hàm lượng lân dễ tiêu đất, kết phân tích sử dụng thang đánh giá theo Page (1982) đễ đánh giá cho phương pháp Bray Sử dụng thang đánh theo Landon (1981) đễ đánh giá cho phương phương pháp Bray phương pháp Olsen sử dụng thang đánh giá theo Cotteni et al (1982) để xác định cấp độ lân đất khảo sát 3.3.1.1 Phương pháp Bray Như đánh giá Page (1982) lân dễ tiêu trích theo phương pháp Bray chia làm bốn cấp đánh sau: nồng độ nhỏ ppm P đánh giá thấp, nồng độ từ 3-7 ppm P đánh giá thấp, nồng độ từ 7-20 ppm P đánh giá trung bình, nồng độ lớn 20 ppm P đánh giá cao Bảng 3.4 Hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Bray địa điểm khảo sát Địa Điểm ppm P Trung tâm Học Thơ @ Tài HT liệu ĐH Cần6,04 HT CĐ TN TN CĐ HT HT CĐ CĐ TN CĐ HT TN TN CĐ 9,89 10,49 11,16 12,51 12,91 13,79 15,22 15,22 17,62 17,88 18,67 18,89 20,09 21,56 Tỉ lệ cấp Đánh giá đánh giá (% số mẫu khảo sát) 6,25 liệuThấp học tập nghiên cứu Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình 75 Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Cao 18,75 Cao Cao 22,50 Qua kết phân tích lân dễ tiêu theo phương pháp Bray (Bảng 3.4) cho thấy hàm lượng lân dao động từ 6,04 – 22,50 ppm P , Hòa Tân điểm đánh giá có lân dễ tiêu thấp, chiếm 6,25% số mẫu khảo sát Hàm lượng lân từ 27 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 9,89 – 18,89 ppm P chiếm 75% số mẫu khảo sát đánh giá có hàm lượng lân cấp độ trung bình Châu Điền địa điểm có lân dễ tiêu trích theo phương pháp Bray cao (22,50 ppm P), có 18,75% số mẫu khảo sát cấp độ lân cao với nồng độ từ 20,09 – 22,50 ppm P 3.3.1.2 Phương pháp Bray Theo đánh giá Landon (1981) lân dễ tiêu trích theo phương pháp Bray chia làm bốn cấp đánh giá: nồng độ nhỏ 20 ppm P đánh giá thấp, nồng độ từ 20 – 40 ppm P đánh giá trung bình, nồng độ từ 40 -100 ppm P đánh giá cao, nồng độ 100 ppm P đánh giá cao thừa Kết phương pháp phân tích Bray (Bảng 3.5) cho thấy 87,5% số mẫu khảo sát có hàm lượng lân mức trung bình, nồng độ từ 23,28 – 39,87 ppm P Đặc biệt, Hòa Tân địa điểm có hàm lượng lân đánh giá thấp (17,13 ppm P), chiếm 6,25% số mẫu khảo sát Châu Điền điểm có lân dễ tiêu phân loại mức cao (52,60 ppm P), chiếm 6,25% số mẫu khảo sát Bảng 3.5 Hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp phân tích Bray Điểm ppm Thơ P giá tập Trung tâm Địa Học liệu ĐH Cần @ Tài Đánh liệu học HT TN TN HT HT TN TN CĐ CĐ CĐ HT HT CĐ TN CĐ CĐ Thấp Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Cao 17.13 23.28 24.60 26.23 27.27 28.36 29.03 30.16 31.71 32.38 32.44 34.00 34.78 38.49 39.87 52.60 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tỉ lệ cấp đánh giá (% số nghiên cứu mẫu khảo sát) 6,25 87,5 6,25 3.3.1.3 Phương pháp Olsen Như đánh giá Cotteni et al (1982) lân dễ tiêu trích phương pháp Olsen chia làm năm cấp độ đánh sau: đất có hàm lượng lân nhỏ ppm P đánh giá thấp, hàm lượng từ -10 ppm P đánh giá thấp, hàm lượng từ 10 – 18 ppm P đánh giá trung bình, hàm lượng từ 18 -25 ppm P đánh giá cao, hàm lượng lớn 25 ppm P đánh giá cao Theo phương pháp phân tích lân Olsen, địa điểm khảo sát hàm lượng lân dễ tiêu đánh giá từ mức thấp đến cao (Bảng 3.6), Hòa Tân 1, Tam Ngãi có hàm lượng lân mức thấp (7,21 ppm P) chiếm 12,5% số mẫu khảo sát Ba địa điểm có hàm lượng lân dễ tiêu đánh trung bình chiếm 18,75% số mẫu khảo sát nồng độ từ 12,15 – 14,13 ppm P Lân đánh giá mức cao chiến 43,75% số mẫu, nồng độ dao động từ 18,45-22,46 ppm P Có 25% số mẫu khảo sát đánh giá mức độ cao, nồng độ từ 31,16-50,85 ppm P Điểm Hòa Tân điểm có hàm lượng lân mức cao (50,85 ppm P) Bảng 3.6 Hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Olsen Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Địa Điểm ppm P Đánh giá HT TN CĐ HT TN HT TN HT TN CĐ HT TN CĐ CĐ CĐ CĐ 7.21 Thấp Thấp Trung binh Trung binh Trung binh Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Rất cao Rất cao Rất cao Rất cao 7.21 12.15 14.13 14.13 18.45 18.45 21.72 21.72 21.89 22.46 22.46 31.16 32.60 38.18 50.85 Tỉ lệ cấp đánh giá (% số mẫu khảo sát) 29 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 12,5 18,75 43,75 25 Tóm lại, hàm lượng lân dễ tiêu trích phương pháp Bray cao phương pháp Bray 1, dung dịch trích phương pháp Bray có nồng độ HCl cao phương pháp Bray Phương pháp phân tích Olsen trích hàm lượng lân dễ tiêu cao phương pháp Bray 2, dung dịch trích phương pháp phân tích Olsen mơi trường pH cao (pH = 8,5) Ba phương pháp phân tích điểm Hòa Tân đánh giá có hàm lượng lân mức thấp, Châu Điền điểm đánh giá có hàm lược lân đất mức cao 3.3.2 Hàm lượng lân tổng số đất Theo Lê Văn Căn (1978) lân tổng số (% P2O5) đất chia thành bốn cấp đánh sau: nồng độ (% P2O5) nhỏ 0.03% đánh giá nghèo, từ 0.03 – 0.06% đánh giá nghèo, từ 0.061 – 0.08% đánh giá trung bình, từ 0.081 – 0.13% đánh giá khá, lớn 0.13% đánh giá giàu lân Tại điểm nghiên cứu đánh giá từ nghèo đến trung bình (Bảng 3.7), đặc biệt Châu Điền điểm có lân tổng số (0,08% P2O5), chiếm 6,25% số mẫu khảo sát Lân tổng số mức nghèo chiếm 50%, nồng độ dao động từ 0,04 – 0,05% P 2O5, Châu Điền địa điểm có lân tổng số thấp (0,04% P2O5) Lân tổng số đánh giá trung bình chiếm 43,75% phân bố ba xã huyện Cầu Kè, hàm lượng dao động từ 0,06 - 0,07% P 2O5 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 3.7 Hàm lượng lân tổng số (%P2O5) địa điểm khảo sát Địa Điểm %P2O5 Đánh giá CĐ CĐ HT HT HT TN TN TN CĐ HT HT TN TN CĐ CĐ CĐ 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Nghèo Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Tỉ lệ cấp đánh giá (% số mẫu khảo sát) 30 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 50 43,75 6,25 Bray (mg P/kg) 3.4 KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LÂN 3.4.1 Tương quan phương pháp trích lân dễ tiêu Hình 3.1 trình bày tương quan phương pháp phân tích lân dễ tiêu 60 50 40 30 20 10 y = 1.28x + 11.91 r = 0.73** 10 15 20 25 Bray (mg P/kg) Olsen (mg P/kg) Hình 3.1.a Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp phân tích Bray Bray 60 50 40 30 20 10 y = 1.90x - 2.23 r = 0.64** Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 10 15 20 25 Bbray 1(mg P/kg) Olsen (mg P/kg) Hình 3.1.b Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp phân tích Bray Olsen 60 50 40 30 20 10 y = 1.17x - 14.57 r = 0.82** 10 20 30 40 50 60 Bray (mg P/kg) Hình 3.1.c Tương quan hàm lượng lân dễ tiêu phương pháp phân tích Olsen Bray 31 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trung Kết trình hình 3.1 cho thấy có tương quan thuận ba phương pháp phân tích lân dễ tiêu, hình 3.1b cho thấy phương pháp phân tích lân dễ tiêu Bray Olsen có tương quan thấp (r = 0.64) hình 3.1a cho thấy phương pháp Bray Bray có tương quan chặt với (r = 0,73) Phương pháp Bray Olsen có tương quan cao (r = 0,82), ba phương pháp phân tích tương quan với với mức ý nghĩa 1%, hàm lượng lân trích hai phương pháp tương đương theo đánh giá lân dễ tiêu phân tích phương pháp Olsen cao Bray Kết cho thấy phương pháp phân tích Bray Bray 2, Bray Olsen có tương quan đáng tin cậy, tham khảo phương trình sau để chuyển đổi cần thiết Phương trình tương quan phương pháp Bray Bray là: y = 1,28x + 11,91 Phương trình tương quan phương pháp Bray Olsen là: y = 1,17x – 14,56 3.4.2 Tương quan lân tổng số lân dễ tiêu Kết hình 3.2, cho thấy thấy lân tổng số lân dễ tiêu có tương quan thuận với nhau, lân tổng số đất cao lân dễ tiêu cao Lân tổng số lân trích phương pháp Olsen có tương quan chặt với (r = 0,86), mức ý nghĩaHọc 1% liệu Lân phân theoThơ phương tươngtập quanvà vớinghiên lân tổng cứu số tâm ĐHtích Cần @pháp Tài Bray liệu2học không cao (r = 0.54), Lân tổng số lân theo phương pháp Bray có tương quan thấp với (r = 0,50), điều phương pháp Bray Olsen trích nhiều lân, trích dạng khó tan nhiều nên có tương quan với lân tổng số so với phương pháp Bray P tổng số (%P2O5) 0.1 y = 0.001x + 0.04 r = 0.50* 0.08 0.06 0.04 0.02 0 10 15 Bray (mg P/kg) 20 25 Hình 3.2.a Tương quan lân tổng số lân dễ tiêu theo phương pháp Bray 32 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com P tổng số (%P2O5) 0.1 y = 0.0007x + 0.04 r = 0.54* 0.08 0.06 0.04 0.02 0 10 20 30 40 Bray (mg P/kg) 50 60 P tổng số (%P2O5) Hình 3.2.b Tương quan lân tổng số lân dễ tiêu theo phương pháp Bray 0.1 0.08 0.06 y = 0.0008x + 0.04 r = 0.86** 0.04 0.02 0 10 20 30 40 Olsen (mg P/kg) 50 60 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình 3.2.c Tương quan lân tổng số lân dễ tiêu theo phương pháp phân tích Olsen 3.4.3 Tương quan pH phương pháp trích lân dễ tiêu Sự tương quan pH phương pháp trích lân trình hình 3.3 sau: y = -0.006x + 5.78 r = 0.13 6.2 pH 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 10 15 Bray (mg p/kg) 20 25 Hình 3.3.a Tương quan pH hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Bray 33 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com y = -0.01x + 6.03 r = 0.42 6.2 pH 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 10 20 30 40 Bray (mg P/kg) 50 60 Hình 3.3.b Tương quan pH hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Bray 6.2 y = -0.01x + 5.94 r = 0.61** pH 6.0 5.8 5.6 Trung tâm Học liệu5.4ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 5.2 20 40 Olsen (mg P/kg) 60 Hình 3.3.c Tương quan pH hàm lượng lân dễ tiêu theo phương pháp Olsen y = -10.13x + 6.28 r = 0.52* 6.2 6.0 pH 5.8 5.6 5.4 5.2 0.02 0.04 0.06 0.08 P tổng số (% P2O5) 0.1 Hình 3.3.d Tương quan pH hàm lượng lân tổng số 34 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Kết hình 3.3 cho thấy pH từ 5,5 – 6,0 không ảnh hưởng nhiều đến hàm lượng lân đất, khoảng pH thích hợp cho hữu dụng lân đất khơng có tương quan rõ pH hàm lượng lân dễ tiêu đất trích phương pháp Bray phương pháp Bray Tuy nhiên lân dễ tiêu trích phương pháp Olsen pH có tương quan nghịch với hàm lượng lân dễ tiêu đất, pH thấp lân dễ tiêu trích phương pháp Olsen đạt cao (r = 0,61) Điều giải thích đất có pH thấp từ 5,3-5,5 thường có hàm lượng lân tổng số cao lân dễ tiêu loại đất thường đạt cao Kết trình bày phần (Hình 3.2) cho thấy lân trích phương pháp Olsen có mối tương quan chặt với lân tổng số đất Do thấy ngồi pH, lân tổng số đất yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng lân dễ tiêu đất Do tương quan nghịch trình bày hình 3.3 cho thấy đất có hàm lượng lân tổng số cao, pH thấp mà lân dễ tiêu đất cao Theo Đổ Thị Thanh Gen (1999) hầu hết loại đất, độ hữu dụng lân đất đạt tối đa khoảng pH từ 5,5 7,0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 35 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết nghiên cứu trình bày trên, kết luận sau: • Đa số loại đất có hàm lượng lân tổng số đánh giá mức trung bình • Lân dễ tiêu xác định phương pháp Bray có tương quan chặt với phương pháp Bray (r = 0,73), lân dễ tiêu xác định phương pháp Bray có tương quan chặt với phương pháp Olsen (r = 0,82), nhiên lân dễ tiêu xác định phương pháp Bray Olsen có tương quan thấp • Lân dễ tiêu trích phương pháp Bray Olsen tương quan với lân tổng số so với lân dễ tiêu trích phương pháp Bray Kiến nghị Cần xác định hàm lượng lân đất nhiều địa điểm để đánh giá trạng chất lân dễ tiêu đất canh tác lúa – màu Cầu Kè tỉnh Trà Vinh đánh giá xác mối tương quan phương pháp trích lân Khảo sát đáp ứng trồng chất lân để đánh giá tình trạng lân dễ tiêu đất Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 36 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO BÙI ĐÌNH DINH, VÕ MINH KHA LÊ VĂN TIỀM 1993 Phân lân chậm tan – loại phân có hiệu đất chua Tạp chí khoa học đất 3/1993 CHANG, S.C and M.L JACKSON 1957 Factional of soil phosphorus Soil sci 84 ĐÀO VĂN SƠN.1995 Hiệu lực lưu tồn dạng phân lân bón vụ I, II suất lúa vụ III cho đất phèn trồng lúa – huyện Bình Minh Cữu Long Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ DIAMOND, R.B 1985 Availibity and Management of phosphorus in wetland soils in relation to soil characteristies P: 269 – 280 In Wetland soil: Charecterization, Classfication, and utilizion, IRRI, Philippines ĐỖ ÁNH BÙI ĐÌNH DINH 1992 Đất – Phân bón trồng Tạp chí khoa học đất 2/1992 Trang 35 – 44 ĐỖ ÁNH, 2003 Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 30 – 72 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ĐỖ THỊ THANH REN, NGÔ NGỌC HƯNG, VÕ THỊ GƯƠNG NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Trang 33 – 44 ĐỖ THỊ THANH REN, NGUYỄN NGỌC MINH TRẦN BÁ LINH 2002 Ảnh hưởng hổn hợp phân vô – lân hữu lúa đất phèn Tạp chí khoa học khọc đất 16/2002 Trang 66 – 99 ĐỖ THỊ THANH REN 2003 Giáo trình quan hệ đất & trồng Đại học Cần Thơ Trang 22 – 26 10 ĐỖ THỊ THANH REN.1999 Bài giảng phì nhiêu đất phân bns Đại học Cần Thơ Trang 70 – 83 11 DƯƠNG MINH 1999 Giáo trình hoa màu Trường Đại học Cần Thơ Trang 26 – 32 12 HÀ THỊ THANH BÌNH 2002 Trồng trọt đại cương Nhà xuất nông nghiệp Trang 86 – 98 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 13 HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM 2000 Đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 14 KUYMA K 1967 Dađy soil in the Mekong Delta of Vietname Kyoto University 15 LÂM NGỌC TUYẾT 2005 Ảnh hưởng nồng độ mặn biểu loại đất lên đáp ứng sinh trưởng lúa Thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Trang 25 -32 16 LÊ HUY BÁ 1982 Những vấn đề chất phèn Nam Bộ Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Tang 101 – 103 17 LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình nơng hóa Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 14 – 25 18 LÊ VĂN CĂN 1985 Sử dụng phân lân miền Nam Nhà xuất nông nghiệp Trang 14 – 36 19 LƯ MINH TẤN 1982 Khảo sát thành phần lân đáp ứng lúa mức độ lân dễ tiêu đất phù sa gley, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 20 MAI VĂN QUYỀN 2000 Sổ tay sử dụng phân bón Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 21 MATHAN, K.K and A AMBERGER 1977 Influence of iron on the uptake of phosphorus by maize Plant and soil 46 P: 413 – 122 22 NGÔ THỊ ĐÀO VŨ HỮU YÊM 2005 Đất phân bón Nhà xuất Đại học Sư phạm 23 NGUYỄN CHÍ THUỘC, TRỊNH ĐÌNH TỐN, VŨ HỮU Q NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 1994 Giáo trình trồng trọt Trang 120 – 124 24 NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA 1994 Hiệu lực khả cố định phosphat đất phèn Đồng Tháp 10 Tạp chí khoa học đất 4/1994 Trang 61 – 68 25 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 2008 Phản ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu – An Giang Luận văn cao học Trường Đại học Cần Thơ Trang – 38 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 26 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 2008 Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng bắp lai Thực tập tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ Trang 31 – 42 27 NGUYỄN MỸ HOA, NGƠ NGỌC HƯNG, ĐẶNG DUY MINH PHAN TỒN NAM 2008 Ứng dụng phương pháp quản lý dinh dưỡng cho bắp lai theo vùng chuyên biệt Trà Vinh Sóc Trăng Đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần Thơ Trang 29 – 39 28 NGUYỄN NHƯ HÀ 2006 Giáo trình thổ nhưỡng nơng hóa Sở GD đào tạo Hà Nội NXB Hà Nội 29 NGUYỄN THẾ HÙNG J.SCHOENAU 2000 Ảnh hưởng bón N, P, K liên tục tới thành phần lân đất dốc Thái Nguyên Tạp chí khoa học đất 13/2000 Trang 43 – 48 30 NGUYỄN TỬ SIÊM THÁI PHIÊN 1999 Đất đồi núi Việt Nam thối hóa phục hồi Nhà xuất nông nghiệp Trang 64 – 80 31 NGUYỄN TỬ SIÊM, TRẦN KHẢI LÊ VĂN TIỀM 2000 Hóa học đất đất Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 114 – 117 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 32 NGUYỄN VI TRẦN KHẢI 1978 Nghiênc cứu hóa học vùng bắc Việt Nam Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 243 – 249 33 NGUYỄN XUÂN NGỌC 2005 Ảnh hưởng hàm lượng lân hữu dụng đất đến khả hấp thu lân đáp ứng sinh trưởng lúa, bắp Thực tập tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ Trang 21 – 43 34 PHAM NGỌC XUÂN 2004 Chất lượng môi trường vùng đê bao kiểm soát lũ thuộc huyện An Phú – Chợ Mới – tỉnh An Giang Luận văn cao học Trường Đại Học Cần Thơ Trang -25 35 PHAN THỊ CÔNG, ROEL MERCKX, CƠNG DỖN SẮT, NGUYỄN QUANG CHƠN, NGUYỄN BÌNH DUY CTV 2005 Báo cáo tổng kết 2000 – 2005 làm giàu quỷ lân cho đất Đông nam Tây Nguyên NXB Hồ Chí Minh Trang 26 – 31 36 TRẦN VĂN CHÍNH, CAO VIỆT HÀ, ĐỖ NGUYÊN HẢI, HOÀNG VĂN MÙA, NGUYỄN HỮU THÀNH NGUYỄN XUÂN THÀNH 2006 Giáo trình thổ nhưỡng học Nhà xuất Nơng nghiệp Trang 203 – 213 39 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 37 TRỊNH THỊ THU TRANG 1997 Hiệu sử dụng phân bón suất bắp hệ thống luân canh bắp – bắp – lúa vùng đất phù sa Ơ Mơn – Cần Thơ Luận văn cao học Đại học Cần Thơ Trang – 20 38 VŨ HỮU YÊM, PHÙNG QUỐC TUẤN NGÔ THỊ ĐÀO Trồng trọt đất trồng, phân bón, giống Nhà xuất giáo dục 39 VŨ HỮU M 1995 Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trang 33- 47 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 40 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... ba phương pháp phổ biến đễ xác định lân dễ tiêu đất phương pháp Bray 1, Bray Olsen Vì đề tài: Khảo sát trạng lân dễ tiêu đất Cầu Kè tỉnh Trà Vinh phương pháp trích khác tương quan phương pháp ... HỌC ĐẤT Tên đề tài: Trung tâm Học liệu Cần TRẠNG Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu KHẢO SÁTĐH HIỆN LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT Ở CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU VÀ SỰ TƯƠNG QUAN. .. SÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LÂN 31 3.4.1 Tương quan phương pháp trích lân dễ tiêu 31 3.4.2 Tương quan lân tổng số lân dễ tiêu 33 3.4.3 Tương quan pH phương pháp trích lân 34 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát HIỆN TRẠNG lân dễ TIÊU TRONG đất ở cầu kè TỈNH TRÀ VINH BẰNG các PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU và sự TƯƠNG QUAN GIỮA các PHƯƠNG PHÁP , KHẢO sát HIỆN TRẠNG lân dễ TIÊU TRONG đất ở cầu kè TỈNH TRÀ VINH BẰNG các PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHÁC NHAU và sự TƯƠNG QUAN GIỮA các PHƯƠNG PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay