KHẢO sát hàm LƯỢNG lân TRONG lá cây bắp nếp LAI MX10 (zea mays l) TRỒNG TRÊN đất RAU màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới vụ 4 và NGOÀI ĐỒNG vụ 1

57 27 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  TRẦN THANH HUY KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG LÂN TRONG LÁ CÂY BẮP NẾP LAI MX10 (Zea mays L) TRỒNG TRÊN ĐẤT RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VỤ VÀ NGOÀI ĐỒNG VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGHÀNH KHOA HỌC ĐẤT KHÓA 34 CẦN THƠ 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN THANH HUY KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG LÂN TRONG LÁ CÂY BẮP NẾP LAI MX10 (Zea mays L) TRỒNG TRÊN ĐẤT RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VỤ VÀ NGOÀI ĐỒNG VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGHÀNH KHOA HỌC ĐẤT KHÓA 34 NGƯỜI HƯỚNG DẪN ThS Nguyễn Đỗ Châu Giang PGS TS Nguyễn Mỹ Hoa CẦN THƠ 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận cán hướng dẫn đề tài “Khảo sát hàm lượng lân bắp nếp lai MX10 (Zea mays L) trồng đất rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ đồng vụ ” Do sinh viên Trần Thanh Huy lớp Khoa Học Đất Khóa 34, Bộ Môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ thực Ý kiến cán hướng dẫn : Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2012 Cán hướng dẫn i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -Xác nhận môn Khoa Học Đất đề tài “Khảo sat hàm lượng lân bắp nếp lai MX10 (Zea mays L) trồng đất rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ đồng vụ 1” Do sinh viên Trần Thanh Huy lớp Khoa Học Đất Khóa 34, Bộ Mơn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ thực Xác nhận môn : Đánh giá : Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2012 Bộ Môn Khoa Học Đất ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - Hội đồng báo cáo luận văn tốt nghiệp chứng nhận báo cáo tốt nghiệp với đề tài : “Kháo sát hàm lượng lân bắp nếp lai MX10 (Zea mays L) trồng đất rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ đồng vụ ” Do sinh viên Trần Thanh Huy lớp Khoa Học Đất Khóa 34, Bộ Môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ thực Bài báo cáo đánh giá : Ý kiến hội đồng : Duyệt Khoa Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2012 Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch hội đồng iii LỜI CẢM TẠ Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến - PGS TS Nguyễn Mỹ Hoa, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khun bổ ích giúp tơi hồn thành luận văn - ThS Nguyễn Đỗ Châu Giang, người đóng góp ý kiến xác thực, phát sai sót góp phần hồn chỉnh luận văn - KS Võ Thị Thu Trân, người hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi thưc tốt trình nghiên cứu luận văn - PGS TS Ngô Ngọc Hưng, thầy cố vấn lớp Khoa Học Đất Khóa 34 người tận tình giảng dạy, giúp đỡ động viên tơi suốt trình học thực luận văn Xin chân thành cảm ơn - Tập thể lớp Khoa Học Đất Khóa 34, người bạn sát cánh tơi suốt khóa học thời gian thực nghiên cứu luận văn - Các thầy cô cán môn Khoa Học Đất, người nhiệt tình giúp đỡ trình thực nghiên cứu luận văn Kính dâng Cha, Mẹ hết lòng thương u, ni nấng khơn lớn nên người iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC : Họ Tên : Trần Thanh Huy Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 19/01/1990 Dân tộc : Kinh Nơi sinh : Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Điện Thoại : 0916027211 II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học Thời gian đào tạo từ năm 1996 đến năm 2001 Trường : Tiểu Học Sông Đốc I Địa : Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Trung học sở Thời gian đào tạo từ năm 2001 đến năm 2005 Trường : Trung Học Cơ Sở I Sông Đốc Địa : Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Trung Học Phổ Thông Thời gian đào tạo từ năm 2005 đến năm 2008 Trường : Trung Học Phổ Thông Sông Đốc Địa : Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau Đại Học Thời gian đào tạo từ năm 2008 đến năm 2012 Trường Đại Học Cần Thơ Địa : đường 3/2 Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Ngày….tháng….năm 2012 Người khai ký tên Trần Thanh Huy v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Trần Thanh Huy vi MỤC LỤC MỤC LỤC vii DANH SÁCH BẢNG ix TÓM LƯỢC x MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Cây Bắp (Zea mays L.) 1.1.1 Vài nét chung bắp 1.1.2 Đặc điểm sinh thái bắp 1.1.3 Điều kiện dinh dưỡng bắp 1.1.4 Giống 1.1.5 Tình hình bắp giới Việt Nam 1.2 Lân 10 1.2.1 Vai trò lân đời sống .10 1.2.2 Lân 11 1.2.3 Lân đất 12 1.2.4 Sự lưu tồn lân đất 18 1.3 Sự đáp ứng chất lân số loại rau màu Đồng Bằng Sơng Cửu Long điều kiện bón phân khác 19 1.4 Đăc điểm vùng khảo sát 21 1.4.1 Cần Thơ 21 1.4.2 Vĩnh Long 21 1.4.3 An Giang 21 1.4.4 Trà Vinh 22 CHƯƠNG 23 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 23 2.1 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG LÂN TRONG LÁ TRONG THÍ NGHIỆM NHÀ LƯỚI 23 2.1.1 Thơng tin thí nghiệm nhà lưới 23 2.1.2 Phương pháp khảo sát .23 2.2 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG LÂN TRONG LÁ TRONG THÍ NGHIỆM NGỒI ĐỒNG 25 2.2.1 Thơng tin thí nghiệm ngồi đồng 25 2.2.2 Phương pháp kháo sát .30 CHƯƠNG 27 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 3.1 Ghi nhận tổng quát 27 3.1.1 Hàm lượng lân mang trái bắp rau vùng nghiên cứu vụ trước 27 3.1.2 Kết thí nghiệm nhà lưới bắp nếp vụ 28 3.1.3 Kết thí nghiệm ngồi đồng bắp nếp vụ 28 3.2 Hàm lượng lân đối diện mang trái bắp trồng điều kiện nhà lưới tỉnh khảo sát vụ 29 3.3 Hàm lượng lân bắp điểm khảo sát đồng Chợ Mới - An Giang 33 vii 3.3.1 Điểm 1, hàm lượng lân dễ tiêu đất thấp (6,82 mgP/kg) 33 3.3.2 Điểm 2, hàm lượng lân dễ tiêu đất trung bình (13,36 mgP/kg) 34 3.3.3 Điểm 3, hàm lượng lân dễ tiêu đất cao (21,3 mgP/kg) 35 CHƯƠNG 36 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 4.1 Kết Luận 36 4.2 Đề Nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ CHƯƠNG 39 viii Bảng 3.1 Hàm lượng lân đối diện mang trái (% P2O 5) đất Chợ Mới – An Giang điều kiện nhà lưới vụ Nghiệm thức CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 Trung bình Khơng lân (0 kgP 2O5/ha) 0,55 0,71 0,67 0,63 0,71 0,64 0,59 0,70 0,70 0,66 0,66 Có lân (90 kgP2O5) 0,78 0,76 0,72 0,80 0,79 0,69 0,90 0,81 0,84 0,98 0,80 P (ttest) ** ** ** khác biệt có ý nghĩa 1% Ghi : Hàm lượng lân dễ tiêu (mgP/kg) loại đất CM1(6,82mgP/kg), CM2 (7,26mgP/kg), CM3 (15,59mgP/kg), CM4 (20,51mgP/kg), CM5 (31,8mgP/kg), CM6 (36,15mgP/kg), CM7(47,34mgP/kg), CM8 (51,03mgP/kg), CM9 (56,62mgP/kg), CM10 (87,22mgP/kg) Kết hàm lượng lân bắp đất Thốt Nốt – Cần Thơ trình bày bảng 3.2 cho thấy hàm lượng lân nghiệm thức khơng bón lân nằm khoảng 0,55 – 0,73% P2O5, đạt trung bình 0,64% P2O5, nghiệm thức có bón lân hàm lượng lân nằm khoảng 0,72-0,91% P2O5, trung bình 0,82% P2O5 Qua thống kê cho thấy hàm lượng lân nghiệm thức có bón lân khác biệt có ý nghĩa 1% so với nghiệm thức khơng bón lân Kết nghiên cứu Dierolf et al.,(2001) cho hàm lượng lân bắp lai < 0,25%P (< 0,57% P2O5) khơng đáp ứng đủ cho cây, hay gọi ngưỡng thiếu lân bắp Như nghiệm thức khơng bón lân điểm thí nghiệm đa số cao 0,57% P2O5 có nghĩa đủ đáp ứng cho sử dụng, tương tự nghiệm thức có bón lân đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng lân bắp Mặt khác, kết phân tích bắp Dương Minh (1999) cho thấy: bắp thiếu lân lượng P mức độ 0,25% P2O5, 0,39% P 2O5 thấp mức 0,45-1,05 % P2O5 trung bình, từ nhận định cho thấy hàm lượng bắp nếp điểm thí nghiệm nằm mức trung bình, hàm lượng lân bắp rau vụ Thốt Nốt – Cần Thơ nằm mức thấp đến trung bình, vụ nằm 31 mức thấp Qua kết cho thấy việc bón phân lân vùng đất làm tăng hiệu hấp thu bắp, bắp hấp thu có hiệu lượng phân bón vào Bảng 3.2 Hàm lượng lân (% P2O 5) đất Thốt Nốt – Cần Thơ điều kiện nhà lưới Nghiệm thức TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 Trung bình Khơng lân (0 kgP2O5) 0,61 0,55 0,68 0,81 0,73 0,60 0,67 0,64 0,63 0,61 0,64 Có lân (90 kgP2O5) 0,78 0,91 0,89 0,75 0,89 0,72 0,70 0,81 0,92 0,86 0,82 P (ttest) ** ** ** khác biệt có ý nghĩa 1% Ghi : Hàm lượng lân dễ tiêu (mgP/kg) loại đất TN1(13,1mgP/kg), TN2 (15,1mgP/kg), TN3 (29,23mgP/kg), TN4 (37,15mgP/kg), TN5 (50,04mgP/kg), TN6 (62,2mgP/kg), TN7(82,43mgP/kg), TN8 (92,41mgP/kg), TN9 (104,89mgP/kg), TN10 (120,3mgP/kg) Đối với đất Bình Tân - Vĩnh Long (được trình bày bảng 3.3), hàm lượng lân nghiệm thức khơng bón lân khoảng 0,44– 1,01% P2O5, nghiệm thức có bón lân khoảng 0,73-0,94% P2O5 Qua thống kê cho thấy hàm lượng lân nghiệm thức có bón lân (0,85% P2O5) khác biệt có ý nghĩa 1% so với nghiệm thức khơng bón lân (0,66% P2O5) Nhìn chung điểm khảo sát hàm lượng lân nghiệm thức khơng bón lân cao, đủ đáp ứng cho sử dụng Ở thí nghiệm bắp rau vụ 1, 2, hàm lượng lân thấp (0,38 – 0,73% P2O5 vụ 0,13 – 0,3% P2O5 vụ 2) Nhưng kết thống kê vụ tương tự cho thấy gia tăng suất nghiệm thức có bón khơng bón lân, điều hàm lượng lân đất ban đầu cao cung cấp đủ cho cây, nơng dân có thói quen sử dụng phân lân nhiều nhu cầu vòng quay rau màu ngắn nên khả tích lũy lân đất cao 32 Bảng 3.3 Hàm lượng lân (% P2O 5) đất Bình Tân – Vĩnh Long điều kiện nhà lưới Nghiệm thức VL1 VL2 VL3 VL4 VL5 VL6 VL7 VL8 VL9 VL10 Trung bình Khơng lân (0 kgP2O5) 1,01 0,76 0,44 0,56 0,73 0,77 0,74 0,62 0,52 0,61 0,66 Có lân (90 kgP2O5) 0,85 0,81 0,81 0,88 0,83 0,91 0,94 0,92 0,78 0,73 0,85 P (ttest) ** ** ** khác biệt có ý nghĩa 1% Ghi : Hàm lượng lân dễ tiêu (mgP/kg) loại đất VL1(5,68mgP/kg), VL2 (8,35mgP/kg), VL3 (11,23mgP/kg), VL4 (14,21mgP/kg), VL5 (20,41mgP/kg), VL6 (33,09mgP/kg), VL7 (35,21mgP/kg), VL8 (44,99mgP/kg), VL9 (56,37mgP/kg), VL10 (76,91mgP/kg) Bảng 3.4 Hàm lượng lân (% P2O 5) đất Châu Thành – Trà Vinh điều kiện nhà lưới Nghiệm thức TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9 TV10 Trung bình Khơng lân (0 kgP2O5) 0,53 0,40 0,66 0,52 0,76 0,55 0,54 0,57 0,43 0,52 0,55 Có lân (90 kgP2O5) 0,70 0,64 0,62 0,99 0,96 0,77 1,05 0,80 0,44 0,86 0,78 P (ttest) ** ** ** khác biệt có ý nghĩa 1% Ghi : Hàm lượng lân dễ tiêu (mgP/kg) loại đất TV1 (202,36mgP/kg), TV2 (14,02mgP/kg), TV3 (25,87mgP/kg), TV4 (38,08mgP/kg), TV5 (49,25mgP/kg), TV6 (17,19mgP/kg), TV7 (52,99mgP/kg), TV8 (,223,97mgP/kg), TV9 (12,7mgP/kg), TV10 (139,53mgP/kg) 33 Trên đất Châu Thành – Trà Vinh trình bày bảng 3.4 cho thấy hàm lượng lân nghiệm thức khơng bón lân trung bình 0,55% P2O5 nghiệm thức có bón lân đạt trung bình 0,78% P2O5 Tương tự điểm trên, qua thống kê hàm lượng lân cho thấy có khác biệt ý nghĩa 1% điều kiện có bón khơng bón lân Hàm lượng lân mang trái Châu Thành – Trà vinh vụ (0,40 – 0,73% P2O5), vụ (0,13 – 0,3% P2O5) tương đối thấp chưa đủ đáp ứng cho sử dụng, mặt khác mẫu vụ có hàm lượng lân cao, có khả cung cấp đủ cho bắp sử dụng Hàm lượng lân vụ 1, có gia tăng bón lân nhiên khơng làm gia tăng suất có bón lân vụ 1, 2, Kết lân đất phóng thích cao, tăng khả đáp ứng cho trồng Điều cho thấy lưu tồn lân đất có ảnh hưởng hàm lượng lân bắp hấp thu Như thí nghiệm nhà lưới, điểm khảo sát cho thấy khác biệt ý nghĩa 1% nghiệm thức khơng bón có bón lân mặt thống kê Ở nghiệm thức có bón lân hàm lượng lân cao nghiệm thức khơng bón lân Nhìn chung, nghiệm thức có hàm lượng lân cao (> 0,68% P2O5) nghiệm thức có lân khơng lân, có khả đáp ứng đủ nhu cầu cho bắp sử dụng dù không bón lân Riêng điểm khảo sát Châu Thành – Trà Vinh, hàm lượng lân nghiệm thức khơng bón lân mức thấp mức chuẩn đốn Dierolf et al.,(2001) Điều cho thấy sau vụ canh tác, lưu tồn lân đất thấp, chưa thấy triệu chứng thiếu lân bắp rõ rệt 3.3 Hàm lượng lân đối diện bắp nếp lai điểm khảo sát đồng Chợ Mới – An Giang 3.3.1 Điểm 1, hàm lượng lân dễ tiêu đất thấp (6,82 mgP/kg) Qua kết bảng 3.5 cho thấy nghiệm thức (khơng bón lân), 45 (bón 45kg P2O5/ha) 90 (bón 90 kg P2O5/ha) khơng khác biệt mặt thống kê 34 Bảng 3.5 Hàm lượng lân (%P2O5) điểm thí nghiệm ngồi đồng LL NT kgP2O5kg/ha 0,49 0,47 0,55 0,52 0,51 45 kgP2O5kg/ha 0,26 0,62 0,77 0,59 0,56 ns 27,39 Trung bình Mức ý nghĩa CV, % ns : không khác biệt 90 kgP 2O5kg/ha 0,86 0,64 0,54 0,55 0,65 Tuy nhiên, điểm thí nghiệm cho thấy suất gia tăng bón 90 kgP2O5/ha so với bón 45 kgP2O5/ha khơng bón Hàm lượng lân điểm thí nghiệm nằm khoảng 0,260,86% P 2O5 Hàm lượng lân nghiệm thức kgP2O5kg/ha đạt trung bình 0,51% P2O5, nghiệm thức 45 kgP2O5kg/ha trung bình 0,56% P2O5 đạt trung bình 0,65% P2O5 nghiệm thức 90 kgP2O5kg/ha Dựa theo kết luận Dương Minh (1999) hàm lượng lân điểm thí nghiệm nằm mức trung bình 3.3.2 Điểm 2, hàm lượng lân dễ tiêu đất trung bình (13,36 mgP/kg) Dựa theo kết trình bày bảng 3.6, ta thấy nghiệm thức (khơng bón lân), 45 (bón 45kg P2O5/ha) 90 (bón 90 kg P2O5/ha) khơng khác biệt mặt thống kê Bảng 3.6 Hàm lượng lân (%P2O5) điểm thí nghiệm ngồi đồng LL NT kgP2O5kg/ha 0,13 0,31 0,30 0,18 0,23 45 kgP2O5kg/ha 0,33 0,22 0,36 0,32 0,31 ns 31,04 Trung bình Mức ý nghĩa CV, % ns : không khác biệt 35 90 kgP 2O5kg/ha 0,34 0,32 0,11 0,30 0,27 Hàm lượng lân điểm thí nghiệm dao động từ 0,11-0,36% P2O5 Ở nghiệm thức kgP 2O5kg/ha, hàm lượng lân đạt trung bình 0,23% P2O5 Hàm lượng lân trung bình 0,31% P2O5 nghiệm thức 45 kgP2O5kg/ha, nghiệm thức 90 kgP2O5kg/ha, hàm lượng lân đạt trung bình 0,27% P2O5 Dựa theo nhận định Dương Minh (1999) hàm lượng lân điểm thí nghiệm đạt mức thấp Thực tế cho thấy suất bắp nếp lai điểm thí nghiệm không cao hàm lượng lân dễ tiêu mức trung bình Điều q trình chăm sóc khơng tốt, bị thiếu nước, dẫn đến việc hấp thu dưỡng chất kém, làm cho suất trái hàm lượng lân không cao 3.3.3 Điểm 3, hàm lượng lân dễ tiêu đất cao (21,3 mgP/kg) Qua thống kê cho thấy hàm lượng lân nghiệm thức (khơng bón lân), 45 (bón 45kg P2O5/ha) 90 (bón 90 kg P2O5/ha) khơng có khác biệt Bảng 3.7 Hàm lượng lân (%P2O5) điểm thí nghiệm ngồi đồng LL NT kgP2O5kg/ha 0,42 0,52 0,47 0,62 0,51 45 kgP2O5kg/ha 0,61 0,78 0,76 0,59 0,69 ns 17,47 Trung bình Mức ý nghĩa CV, % ns : khơng khác biệt 90 kgP 2O5kg/ha 0,64 0,38 0,64 0,65 0,58 Dựa theo kết phân tích trình bày bảng 3.7, hàm lượng lân điểm thí nghiệm khoảng 0,42-65% P2O5, hàm lượng lân đạt trung bình 0,51% P 2O5 nghiệm thức kgP2O5kg/ha đạt trung bình 0,69% P2O5 nghiệm thức 45 kgP2O5kg/ha Như hàm lượng lân điểm nằm mức trung bình (theo kết luận Dương Minh, 1999) Nhìn chung điểm khảo sát xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hàm lượng lân đối diện mang trái bắp nếp nằm mức thấp (Điểm 2) trung bình (Điểm 3) theo mức chuẩn đốn Dương Minh (1999) Dierolf 36 et al.,(2001) Điều cho thấy việc bón phân lân nên thực chưa có dấu hiệu thiếu lân Vì vậy, cần tiếp tục thí nghiệm qua vụ để hiểu rõ hiệu lưu tồn lân đáp ứng lân bắp 37 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết Luận Dựa vào kết thí nghiệm có kết luận sau : Đối với thí nghiệm nhà lưới vụ 4, hàm lượng lân bắp tỉnh khảo sát cao có khác biệt có bón khơng bón lân Hàm lượng lân tỉnh An Giang, Cần Thơ Vĩnh Long cao nghiệm thức có lân không lân, lưu tồn lân đất có ảnh hưởng lớn Riêng Châu Thành – Trà Vinh, hàm lượng lân bắp nghiệm thức khơng bón lân hầu hết thấp chưa thấy triệu chứng thiếu lân bắp rõ rệt Ở điểm khảo sát ngồi đồng, nhìn chung hàm lượng lân thấp, nhiên qua thống kê lại cho thấy khơng có khác biệt nghiệm thức Ở điểm thí nghiệm đồng, hàm lượng lân tương đối thấp hàm lượng lân dễ tiêu đất không thấp mà mức trung bình Lý điểm thí nghiệm có hàm lượng lân thấp q trình canh tác khơng tốt, làm cho bị thiếu nước, dẫn đến khả hút chất dinh dưỡng bị giảm Ở điểm lại hầm lượng lân đạt mức trung bình 4.2 Đề Nghị Tiếp tục nghiên cứu hàm lượng lân vụ bắp nếp để đánh giá thiếu lân rõ Nghiên cứu thêm khả hấp thu lân bắp đáp ứng lân đất bắp thí nghiệm ngồi đồng nhà lưới, qua biết yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp thu chất dinh dưỡng bắp nói chung khả hấp thu lân nói riêng 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Correll D.L, 1985, The role of phosphorus in the eutrofication of receiving water: A review J Environ, Qual 27: 261-266 Dương Minh, 1999, Giáo trình Hoa màu, Trường Đại Học Cần Thơ Dương Thị Bích Huyền, 2010, Khả hấp phụ đất đáp ứng bắp rau (Zea mays L) phân lân số loại đất trồng rau màu Đồng sông Cửu Long, Luận văn cao học, Trường Đại Học Cần Thơ Đỗ Ánh, 2003, Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Đỗ Thị Thanh Ren, 1999, Phì nhiêu đất phân bón, Nhà xuất Đại Học Cần Thơ Đỗ Thị Thanh Ren, 2003, Quan hệ đất trồng, Nhà xuất Đại Học Cần Thơ IFA-International Fertilizer Industry Association, 1992, World Fertilizer Use Manual Lê Văn Căn, 1978, Giáo trình Nơng hóa, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Lê Văn Căn, 1985, Sử dụng phân lân miền Nam, Nhà xuất nông nghiệp 10 Ngô Thị Đào Vũ Hữu Yêm, 2005, Đất Phân bón, Nhà xuất Đại Học Sư Phạm 11 Nguyễn Chí Thuộc, Trịnh Đình Tốn, Vũ Hữu Q Nguyễn Thị Hồng Phương, 1974, Giáo trình trồng trọt 12 Nguyễn Đức Toàn, 2008, Phản ứng NPK mật độ trồng sinh trưởng suất bắp lai Tân Châu – An Giang Luận văn cao học Trường Đại Học Cần Thơ 13 Nguyễn Hồng Phong, 2009, Khảo sát đáp ứng bắp rau (Zea mays L) chất lân đất trồng rau Bình Tân – Vĩnh Long Châu Thành – Trà Vinh điều kiện nhà lưới, Luận văn tốt nghiệp Đại Học, Trường Đại Học Cần Thơ 14 Nguyễn Mỹ Hoa, Ngô Ngọc Hưng, Đặng Duy Minh Phan Toàn Nam, 2008, Ứng dụng phương pháp quản lý dinh dưỡng cho bắp lai theo vùng chuyên biệt Trà Vinh Sóc Trăng, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại Học Cần Thơ 39 15 Nguyễn Như Hà, 2006, Giáo trình Thổ Nhưỡng Nơng Hóa, Nhà xuất Hà Nội 16 Nguyễn Thúy Quyên, 2010, Khảo sát đáp ứng phân lân bắp rau bước đầu xây dựng bảng phân cấp hàm lượng lân dễ tiêu đất rau màu ĐBSCL, Luận văn cao học, Trường Đại Học Cần Thơ 17 Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải Lê Văn Tiềm, 2000, Hóa học đất đất Việt Nam, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 18 Nguyễn Vy Trần Khải, 1978, Nghiên cứu hóa học vùng bắc Việt Nam, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 19 Roy, A.C and S.K.DE Datta (1985), Phosphate sorption isotherm for evaluating phosphorus requirement of Wetland rice soil, Plant and Soil 86, P: 185 – 186 20 Thomas Dierol, Thomas Fairhurst and Ernst Mutert, 2001, Soil Fertility Kit, Nxb Oxford Graphic Printer 21 Vũ Hữu Yêm, Phùng Quốc Tuấn Ngô Thị Đào, 2001, Trồng Trọt, Nhà xuất Giáo Dục 22 Vũ Hữu m, 1995, Giáo trình Phân bón cách bón phân, Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội 23 Trần Văn Chính, Cao Việt Hà, Đỗ Ngun Hải, Hồng Văn Mùa, Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Xuân Thành, 2006, Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội 24 http://www.gso.gov.vn 40 PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Hàm lượng lân đối diện với mang trái (%P2O5) điểm thí nghiệm ngồi đồng Chợ Mới – An Giang Nghiệm thức kg P2O5/ha 45 kg P2O5/ha 90 kg P2O5/ha Lặp lại 4 Điểm thí nghiệm thứ 0,13 0,31 0,30 0,18 0,33 0,22 0,36 0,32 0,34 0,32 0,11 0,30 % P2O5 Điểm thí nghiệm thứ 0,49 0,47 0,55 0,52 0,26 0,62 0,77 0,59 0,86 0,64 0,54 0,55 Điểm thí nghiệm thứ 0,42 0,52 0,47 0,62 0,61 0,78 0,76 0,59 0,64 0,38 0,64 0,65 Bảng 2: Hàm lượng lân đối diện với mang trái (%P2O5) điểm thí nghiệm Chợ Mới – An Giang điều kiện nhà lưới Nghiệm thức CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 % P2O5 Không Lân (0 kg P2O5/ha) 0,55 0,71 0,67 0,63 0,71 0,64 0,59 0,70 0,70 0,66 41 Có Lân (90 kg P2O5/ha) 0,78 0,76 0,72 0,80 0,79 0,69 0,90 0,81 0,84 0,98 Bảng 3: Hàm lượng lân đối diện với mang trái (%P2O5) điểm thí nghiệm Thốt Nốt – Cần Thơ điều kiện nhà lưới Nghiệm thức TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 TN7 TN8 TN9 TN10 % P2O5 Không Lân (0 kg P2O5/ha) 0,61 0,55 0,68 0,81 0,73 0,60 0,67 0,64 0,63 0,61 Có Lân (90 kg P2O5/ha) 0,78 0,91 0,89 0,75 0,89 0,72 0,70 0,81 0,92 0,86 Bảng 4: Hàm lượng lân đối diện với mang trái (%P2O5) điểm thí nghiệm Bình Tân – Vĩnh Long điều kiện nhà lưới Nghiệm thức VL1 VL2 VL3 VL4 VL5 VL6 VL7 VL8 VL9 VL10 % P2O5 Không Lân (0 kg P2O5/ha) 1,01 0,76 0,44 0,56 0,73 0,77 0,74 0,62 0,52 0,61 Có Lân (90 kg P2O5/ha) 0,85 0,81 0,81 0,88 0,83 0,91 0,94 0,92 0,78 0,73 Bảng 5: Hàm lượng lân đối diện với mang trái (%P2O5) điểm thí nghiệm Châu Thành – Trà Vinh điều kiện nhà lưới Nghiệm thức TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9 TV10 % P2O5 Không Lân (0 kg P2O5/ha) 0,53 0,40 0,66 0,52 0,76 0,55 0,54 0,57 0,43 0,52 42 Có Lân (90 kg P2O5/ha) 0,70 0,64 0,62 0,99 0,96 0,77 1,05 0,80 0,44 0,86 Bảng : Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái Chợ Mới – An Giang Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Cách bón 0,114805 0,114805 Sai số 18 0,09065 0,0050361 Tổng 19 0,204655 F 18 P 0,001 Cv = 9,7 % Bảng 7: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái Thốt Nốt – Cần Thơ Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Cách bón 0,15138 0,15138 Sai số 18 0,10542 0,00586 Tổng 19 0,2568 F 25,83 P 0,001 Cv = 10,34 % Bảng 8: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái Bình Tân – Vĩnh Long Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Cách bón 0,1445 0,1445 Sai số 18 0,27568 0,015316 Tổng 19 0,42018 Cv = 16,26 % 43 F 9,43 P 0,002 Bảng 9: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái Châu Thành – Trà Vinh Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương Cách bón 0,27615 0,27615 Sai số 18 0,41915 0,00233 Tổng 19 0,6953 F 11,85 P 0,001 Cv = 22,94 % Bảng 10: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái điểm khảo sát đồng (Điểm thứ 1) Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Cách bón 0,00245 0,001225 0,622 Lặp lại 0,0001583 0,05277 26,79 Sai số 0,011817 0,0019695 Tổng 11 0,014425 P 0,433 Cv = 37,77 % Bảng 11: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái điểm khảo sát đồng (Điểm thứ 2) Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Cách bón 0,0086 0,0043 0,651 Lặp lại 0,0026 0,000867 0,13 Sai số 0,0396 0,0066 Tổng 11 0,0508 Cv = 32,5 % 44 P 0,434 Bảng 12: Bảng ANOVA hàm lượng lân đối diện với mang trái điểm khảo sát đồng (Điểm thứ 3) Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Cách bón 0,012217 0,0061085 2,265 Lặp lại 0,002167 0,0007223 0,268 Sai số 0,016183 0,002697 Tổng 11 0,030567 Cv = 20,1 % 45 P 0,101 ... KHOA HỌC ĐẤT TRẦN THANH HUY KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG LÂN TRONG LÁ CÂY BẮP NẾP LAI MX10 (Zea mays L) TRỒNG TRÊN ĐẤT RAU MÀU CHỦ YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VỤ VÀ NGOÀI ĐỒNG VỤ LUẬN... 13 18 20 20 30 31 32 32 33 34 35 TRẦN THANH HUY, 2 012 Khảo sát hàm lượng lân bắp nếp lai MX10 (Zea mays L) trồng đất rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ đồng vụ 1 ... tài Khảo sát hàm lượng lân bắp nếp lai MX10 (Zea mays L) trồng đất rau màu chủ yếu Đồng Bằng Sông Cửu Long điều kiện nhà lưới vụ đồng vụ ” Do sinh viên Trần Thanh Huy lớp Khoa Học Đất Khóa 34,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát hàm LƯỢNG lân TRONG lá cây bắp nếp LAI MX10 (zea mays l) TRỒNG TRÊN đất RAU màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới vụ 4 và NGOÀI ĐỒNG vụ 1 , KHẢO sát hàm LƯỢNG lân TRONG lá cây bắp nếp LAI MX10 (zea mays l) TRỒNG TRÊN đất RAU màu CHỦ yếu ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG TRONG điều KIỆN NHÀ lưới vụ 4 và NGOÀI ĐỒNG vụ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay