KHẢ NĂNG cải THIỆN đất mặn của CALCIUM TRÊN đất CANH tác lúa tại AN BIÊN – KIÊN GIANG

61 20 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- PHẠM MỸ LINH EM KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- PHẠM MỸ LINH EM KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Ngơ Ngọc Hưng Ks Phan Tồn Nam Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả Phạm Mỹ Linh Em ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG Do sinh viên Phạm Mỹ Linh Em thực từ 01/2009– 05/2009 Cần thơ, ngày 04 tháng 06 năm 2009 Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG Do sinh viên Phạm Mỹ Linh Em thực từ 01/2009 – 05/2009 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày tháng năm 2009 Chủ tịch Hội đồng iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CẢM TẠ Chân thành cảm ơn! - PGS Ts Ngô Ngọc Hưng tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp - Anh Phan Toàn Nam anh Trần Minh Giàu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Q thầy, anh chị Phòng Thí nghiệm, Bộ mơn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực phân tích mẫu - Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài Trường - Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Phạm Mỹ Linh Em (2009), “Khả cải thiện đất mặn Ca đất canh tác lúa An Biên – Kiên Giang” Luận văn kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ, 37 trang Người hướng dẫn khoa học: PGS.Ts Ngơ Ngọc Hưng TĨM LƯỢC Tình trạng xâm nhập mặn hàng năm xảy từ tháng – vùng canh tác lúa ven biển, với lượng mưa thất thường, người dân bất đắc dĩ dùng nước lợ để tưới cho lúa Xuân Hè, đặc biệt vào giai đoạn lúa trổ, điều đưa đến lúa thất thu hạt bị lép Mục tiêu đề tài nhằm khảo sát: (1) Khảo sát ảnh hưởng bón Ca thay đổi số tính chất hố học đất nhiễm mặn (2) Xác định đáp ứng bón Ca sinh trưởng sản sinh proline số giống lúa (3) Xác định mối tương quan khả chịu mặn số nguyên tố dinh dưỡng lúa Mẫu đất thu thập An Biên Thí nghiệm tiến hành nhà lưới để khảo sát ảnh hưởng mặn lên tính chất hóa học đất sinh trưởng lúa, nghiệm thức bao gồm: (1) nồng độ mặn, (2) bón CaSO4 (3) bón CaCO3 Kết thu sau: Sự sinh trưởng lúa cải thiện sử dụng CaSO4; Khi cho đất ngập mặn làm tăng cao trị số EC, hàm lượng Na trao đổi dẫn đến tăng ESP SAR, gây bất lợi cho tính chất hóa học đất sinh trưởng trồng Bón thêm Ca dạng làm tăng pH giảm Na trao đổi đất; Sự đáp ứng hàm lượng proline lúa nhiễm mặn cao giống OM 576 (0.24 mg/g mẫu), thấp giống OM 4498 (0.17 mg/g mẫu); bón Ca làm tăng hàm lượng proline lúa hàm lượng Na thân lúa hai giống OM 576 OM 4498 Đề nghị nghiên cứu bón Ca cải thiện vật lý đất dung trọng tốc độ thấm, điều gián tiếp tăng khả rửa mặn để cải thiện sinh trưởng lúa đất nhiễm mặn vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN ii CẢM TẠ v TÓM LƯỢC vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH HÌNH ix DANH SÁCH BẢNG x MỞ ĐẦU CHƯƠNG – LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc đất mặn 1.2 Hệ thống đánh giá đất mặn 1.3 Ảnh hưởng đất mặn đến tính chất đất 1.4 Ảnh hưởng đất mặn đến sinh trưởng trồng 1.5 Sự thích nghi thực vật điều kiện mặn 1.6 Sinh tổng hợp proline 1.7 Biện pháp cải tạo đất mặn 11 1.7.1 Biện pháp học 11 1.7.2 Biện pháp hoá học 11 1.7.2.1 Biện pháp bón thạch cao 11 1.7.2.2 Biện pháp bón vơi 11 1.7.2.3 Biện pháp bón phân hố học 13 1.7.3 Biện pháp thuỷ lợi 13 1.7.4 Biện pháp sinh học 13 CHƯƠNG – PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 14 2.1 Phương tiện 14 2.2 Phương pháp 14 vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 2.2.1 Thí nghiệm : Ảnh hưởng bón calcium sinh trưởng lúa đất nhiễm mặn 2.2.2 Thí nghiệm : Ảnh hưởng xử lý calcium biến đổi hố học đất nhiễm măn 2.2.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng bón calcium sinh trưởng sản sinh proline số giống lúa đất nhiễm mặn CHƯƠNG – KẾT QUẢ THẢO LUẬN 14 15 15 18 3.1 Ảnh hưởng bón calcium sinh trưởng lúa 18 đất nhiễm mặn 3.1.1 Tỷ lệ sống lúa 18 3.1.2 Sinh khối 19 3.2 Ảnh hưởng xử lý dạng calcium biến đổi hoá học 23 đất nhiễm mặn 3.2.1 Độ mặn pH đất 23 3.2.2 Hàm lượng Natri hàm lượng Calci trao đổi 25 3.2.3 Trị số ESP SAR 27 3.2.4 Hàm lượng Magnesium trao đổi 28 3.3 Đáp ứng bón calcium sinh trưởng sản sinh 29 proline số giống lúa 3.3.1 Ảnh hưởng bón calcium trên sản sinh 29 proline lúa đất nhiễm mặn 3.3.2 Ảnh hưởng bón calcium đến hàm lượng dinh 30 dưỡng thân lúa đất nhiễm mặn KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC LÝ LỊCH TRÍCH NGANG viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang Thí nghiệm ảnh hưởng mặn biện pháp xử lý lúa 14 Qui trình vơ mẫu 17 Tỷ lệ sống (%) lúa OM 4498 Hàm Trâu sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức 18 Sinh khối (g/chậu) lúa OM 4498 Hàm Trâu sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức 19 Sinh trưởng giống Hàm Trâu sau 15 ngày xử lý (20 ngày sau sạ) 20 Sinh trưởng giống OM 4498 sau 15 ngày xử lý (30 ngày sau sạ) 20 Sinh khối (g/chậu) lúa OM 4498 sau 15 ngày ngập mặn nghiệm thức 21 EC (ms/cm) đất nồng độ muối sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức 22 pH đất nồng độ muối sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức 23 10 EC thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 24 11 pH đất An Biên thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 25 12 Na trao đổi thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 26 13 Ca trao đổi thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 27 14 Khả trao đổi Cation (ESP) Na thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 27 15 Tỷ lệ hấp phụ Na (SAR) thời gian ngập mặn nồng độ 5‰ 10‰ 28 16 Mg trao đổi thời gian ngập mặn 5‰ 10‰ 29 17 Hàm lượng Proline loại giống đất nhiễm mặn 30 ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Hien, D.T., M Jacobs, G Angenon, C Hermans, T.T Thu, L.V (2003), Son and ∆-pyrroline-5carboxylase synthetase gene properties in three rice cultivars deffering in salinity and drought tolerance Plant Sci., 165 (5): 1059-1068 Hsu, S.Y., Y.T Hsu and C.H Kao (2003), The effect of polyethylene glycol on proline accumulation in rice leaves, Biol Plant, 46(1):73-78 Hur, J., K.H Jung, C.H Lee and G An (2004), Stress-inducible OsP5CS2 gene is essential for salt and cold tolerance in rice Plant Sci., 167 (3): 417-426 Imamul Huq (1990), Osmorelglation in higher plants: effect of maintaining a constant Na:Ca ratio on the growth, ion balance and organic solute status of NaCl-stressed cowpea (Vigna sinensis L.) Zeitschrift für Planzenphysiologie 113, 163–176 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Kavi Kishor, P.B, S Sangam, R.N Amrutha, P Sri Laxmi, K.R Naidu, K.R.S.S Roa, S Rao, K.J Reddy, P Theriappan and N Sreenivasulu (2005), Regulation of proline biosynthesis, degradation, uptake and transport in higher plants: Its implications in plant growth and abiotic stress tolerance Curr Sci, 88 (3):424-438 Kelly, W P (1951), Alkali soils, Their formation, properties and Reclamation American Chemical Society Monograph No 111 Reinhold Publishing Corp., New York Kirkby and Pilbeam (1984), The pathways of calcium movement to the xylem Lauchli (1990) Characterization of a Rice Gene Showing Organ-Specific Expression in Response to Salt Stress and Drought Legge R.L, G Drolet, EB Dumbroff and J,E Thompson (1982), Effect of salt and osmotic stress on changes in polyamine content and arginine decarboxylase activity in Lupinus luteus seedlings Lynch, C M Grieve and H Fujiyama (1987), The response of two rice cultivars to external Na/Ca ratio Maas E.V (1996), Plant response to soil salinity 4th National Conference and Workshop on the Productive Use and Rehabilitation of Saline Lands Albany Western Australia 25-30 March 1996 Melinda Leth and David Burrow (2002), Effects of irrigating with saline water on soil structure in the Shepparton Irrigation Region Information Series Home Primary Industries Victoria Australia Muhammad Aslam (2003), Calcium and salt-tolerance of rice Ray E.Lamon, David A and Whitney (1992), Management of Saline and Sodic Soils, Crops & soils, 4-6 JH5-92-3M Rengel (1992), Molecular Physiology of Aluminum Toxicity and Tolerance in Plants Shah Alam, S M Imamul Huq; Shigenao Kawai, Aminul Islam (2007), Effects of applying calcium salts to coastal saline soils on growth and mineral nutrition of rice varieties 36 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tran Thanh Be, Helena Clayton and Donna Brennan (2003), Socio-economic characteristics of rice-shrimp fams in the study region ACIAR project Tran Thanh Be (1994), Sustaninability of Rice-Shrimp Framing System in brackish Water Area in The MeKong Delta of Vietnam University of Western Sydeney, Hawesbury U.S Salinity Laboratory Staff (1954), Diagnosis and improment of saline and alkali soils U.S., Dept.Agr, Hanbook 60 Van Steveninck (1965) Effects of Salinity Stress on the Seminal Root Tip Ultrastructures of Rice Seedlings (Oryza sativa L.) W Pongprayoon, S Cha-um, A Pichakum and C Kirdmanee (2008), Proline profiles in aromatic rice cultivars photoautotrophically grown in responses to salt stress Yeo and Flowers (1985), The response of two rice cultivars to external Na/Ca ratio 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Phụ lục Bảng 1: Tỉ lệ sống (%) lúa nồng độ muối 5‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) Giống OM 4498 Hàm Trâu 35.00 b 41.00 ab 48.50 a 41.50 7.74 39.00 b 43.75 b 57.50 a 46.75 9.43 ** ** 10.78 11.66 Trung bình 37.00 42.38 53.00 44.13 Bảng 2: Sinh khối (g/chậu) lúa nồng độ muối 5‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức (sau lúa đạt 20 ngày) Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) Giống OM 4498 Hàm Trâu Trung bình 1.08 b 1.50 ab 1.87 a 1.48 0.64 1.19 b 1.34 ab 1.77 a 1.43 0.54 1.14 1.42 1.82 1.46 * * 24.83 21.78 Bảng 3: Sinh khối (g/chậu) lúa nồng độ muối 5‰ sau 15 ngày ngập mặn nghiệm thức (sau lúa đạt 30 ngày) Các phương pháp xử lí Khơng xử lý mặn Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) GIỐNG OM 4498 Tưới lần Tưới lần 9.43 a 2.46 c 2.93 bc 4.37 b 4.80 1.77 9.43 a 1.80 d 3.12 c 5.04 b 4.85 1.14 * * 20.18 14.67 38 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trung bình 9.43 2.13 3.03 4.70 1.46 Bảng 4: EC (ms/cm) đất nồng độ muối 5‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức Các phương pháp xử lí Phương pháp trích Tỷ lệ 1:2.5 Bảo hồ Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD 5.70 b 5.22 b 7.93 a 6.28 0.91 15.80 a 15.13 a 17.53 a 16.15 2.62 F (Xử lý-B) ** ns CV (%) 8.33 9.38 Trung bình 10.75 10.18 12.73 11.22 Bảng 5: EC (ms/cm) đất nồng độ muối 10‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD Phương pháp trích Tỷ lệ 1:2.5 Bảo hồ 7.28 b 7.33 b 10.59 a 8.40 1.40 23.88 a 24.38 a 24.27 a 24.18 4.37 F (Xử lý-B) ** ns CV (%) 9.60 10.45 Trung bình 15.58 15.86 17.43 16.29 Bảng 6: pH đất nồng độ muối 5‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD Phương pháp trích Tỷ lệ 1:2.5 Bảo hoà 5.93 a 6.07 a 5.58 b 5.86 0.23 6.27 ab 6.39 a 6.06 b 6.24 0.27 F (Xử lý-B) ** * CV (%) 2.24 2.53 39 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trung bình 6.10 6.23 5.82 6.05 Bảng 7: pH đất nồng độ muối 10‰ sau 15 ngày ngập mặn (bốn lần xử lý) nghiệm thức Phương pháp trích Tỷ lệ 1:2.5 Bảo hồ Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD 6.13 a 5.95 a 5.93 a 6.17 a 6.06 a 6.06 a 6.00 0.27 6.10 0.20 ns ns 2.58 1.85 F (Xử lý-B) CV (%) Trung bình 6.15 6.01 6.00 6.05 Bảng 8: EC (mS/cm) trung bình An Biên theo nồng độ muối 5% thời gian ngập mặn Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD 3.52a 2.31b 3.36a 3.06 0.19 F (Xử lý-B) CV (%) Ngày lấy mẫu 13 2.80c 3.26b 3.57a 3.21 0.16 ** 3.59 31 4.33a 4.23a 4.04b 4.20 0.11 8.72a 6.15c 7.07b 7.31 0.30 ** ** ** 2.38 1.41 2.18 Trung bình 4.84 3.99 4.51 4.45 Bảng 9: EC (mS/cm) trung bình đất An Biên theo nồng độ muối 10% thời gian ngập mặn 5.95a 3.40c Ngày lấy mẫu 13 4.57c 6.6a 6.3a 6.38a 31 11.76a 10.60b CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) 4.25b 5.69b 8.75c 0.14 ** 0.35 ** 0.59 ** 0.42 ** CV (%) 1.68 3.28 5.23 2.20 Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 4.53 5.52 6.37a 6.46 10.38 40 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trung bình 7.23 6.68 6.27 6.72 Bảng 10: pH đất An Biên theo nồng độ muối 5% thời gian ngập mặn (NSKNM) Ngày lấy mẫu 13 Các phương pháp xử lí Trung bình 4.59c 6.92a 5.26c 7.18a 4.90c 7.17a 31 4.77b 7.04a 6.66b 6.90b 6.56b 6.96a Trung bình 6.06 6.45 6.21 6.26 LSD F (Xử lý-B) CV (%) 0.18 ** 1.70 0.14 ** 1.21 0.13 ** 1.16 0.13 ** 1.15 Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 4.88 7.08 6.77 6.24 Bảng 11: pH đất An Biên theo nồng độ muối 10% thời gian ngập mặn (NSKNM) Ngày lấy mẫu 13 Các phương pháp xử lí Trung bình 4.53b 7.07a 5.17c 8.07a 4.82c 6.95a 31 5.88c 8.26a 5.10 7.59 6.85a 6.93b 6.54b 6.62b 6.74 Trung bình 6.15 6.72 6.10 6.92 LSD 0.41 0.10 0.29 1.61 ** ** ** ** 3.72 0.85 2.64 13.21 Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 F (Xử lý-B) CV (%) 6.47 Bảng 12: Hàm lượng Na trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 5% đất An Biên Ngày lấy mẫu 13 Các phương pháp xử lí Xử lý mặn TNM 2.49 5.09a 5.95a 31 5.38a CaCO3 2.49 4.05ab 4.58ab 5.07ab CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 2.49 2.49 3.26b 4.29b 4.35b 4.13 1.07 ns ** 7.66 4.94 3.60 4.93 1.47 ** 10.99 Trung bình 4.73 4.05 0.88 ** 8.36 41 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 4.12 Bảng 13: Hàm lượng Na trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 10% đất An Biên Các phương pháp xử lí Xử lý mặn TNM 2.49 CaCO3 Ngày lấy mẫu 13 Trung bình 5.72a 7.65a 31 8.35a 2.49 5.25b 5.33b 6.88b 4.99 CaSO4 2.49 5.02b 5.71b 5.50c 4.68 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 2.49 5.33 0.45 ** 4.80 6.23 0.65 ** 6.04 6.91 0.47 ** 3.88 5.24 ns 6.05 Bảng 14: Hàm lượng Ca trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 5% đất An Biên Các phương pháp xử lí Xử lý mặn Ngày lấy mẫu 13 TNM 0.9 2.14c CaCO3 0.9 CaSO4 0.9 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 0.90 ns Trung bình 2.19c 31 2.55c 1.94 5.52a 6.38a 5.07b 4.47 3.58b 3.75 4.21b 4.26 5.93a 4.51 3.65 3.35 0.25 ** 4.13 0.81 ** 11.53 0.23 ** 3.00 Bảng 15: Hàm lượng Ca trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 10% đất An Biên Các phương pháp xử lí Xử lý mặn Ngày lấy mẫu 13 TNM 0.9 1.86c CaCO3 0.9 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 0.9 0.90 Trung bình 2.1b 31 2.35c 1.82 4.49a 5.46a 5.54a 4.10 3.34b 3.23 0.54 ** 9.92 2.34b 3.32 0.29 ** 4.97 4.10b 3.99 0.37 ** 5.33 2.67 2.86 42 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 16: Khả trao đổi Cation (ESP) Na theo thời gian nồng độ ngập mặn 5% đất An Biên Các phương pháp xử lí Xử lý mặn CaCO3 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) Ngày lấy mẫu 13 TNM 21.17 21.17 21.17 21.17 28.27a 22.53b 18.13c 18.41 3.04 ** 7.74 ns 33.13a 25.47b 23.87b 22.70 5.23 ** 10.97 Trung bình 31 29.90a 28.20ab 24.17b 24.67 4.12 ** 8.43 28.12 24.34 21.83 21.74 ** Bảng 17: Khả trao đổi Cation (ESP) Na theo thời gian nồng độ ngập mặn 10% đất An Biên Các phương pháp xử lí TNM Ngày lấy mẫu 13 Trung bình 31 Xử lý mặn 21.17 31.80a 42.53a 46.43a 35.48 CaCO3 21.17 29.20ab 29.60b 38.27b 29.56 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 21.17 21.17 27.90b 29.63 2.50 ** 4.82 31.73b 34.62 3.63 ** 6.05 30.60c 38.43 2.61 ** 3.88 27.85 30.96 ns Bảng 18: Tỷ lệ hấp phụ Na(SAR) theo thời gian nồng độ ngập mặn 5% đất An Biên Ngày lấy mẫu 13 Các phương pháp xử lí Xử lý mặn TNM 21.17 26.33a CaCO3 21.17 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 21.17 21.17 ns Trung bình 33.20a 31 28.50a 27.30 19.50b 22.80b 26.20a 22.42 14.73c 20.19 3.46 ** 10.24 21.00b 25.67 6.66 ** 15.31 21.33b 25.34 4.88 ** 10.98 19.56 23.09 43 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 19: Tỷ lệ hấp phụ Na(SAR) theo thời gian nồng độ ngập mặn 10% đất An Biên Ngày lấy mẫu 13 Các phương pháp xử lí Xử lý mặn TNM 21.17 31.13a CaCO3 21.17 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) 21.17 21.17 ns Trung bình 49.57a 31 57.80a 39.92 27.53b 28.03b 41.37b 29.53 25.80b 28.16 3.29 ** 6.82 31.07b 36.22 6.47 ** 10.62 29.43c 42.87 4.93 ** 6.80 26.87 32.10 Bảng 20: Hàm lượng Mg trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 5% đất An Biên Các phương pháp xử lí Xử lý mặn Ngày lấy mẫu TNM 6.06 13 9.73a CaCO3 6.06 CaSO4 Trung bình LSD F (Xử lý-B) 6.06 6.06 ns CV (%) Trung bình 11.32a 31 8.36b 8.87 7.82c 8.19b 9.20a 7.82 8.15b 8.57 0.32 ** 7.45c 8.99 0.53 ** 7.77b 8.44 0.66 ** 7.36 8.01 1.88 2.94 4.05 Bảng 21: Hàm lượng Mg trao đổi theo thời gian nồng độ ngập mặn 10% đất An Biên Các phương pháp xử lí Ngày lấy mẫu Trung bình TNM 13 31 Xử lý mặn 6.06 9.19a 9.91a 7.76b 8.23 CaCO3 6.06 7.30c 7.01b 8.53a 7.23 CaSO4 6.06 6.06 7.88b 7.02b 7.33b 7.07 8.12 0.38 ** 7.98 0.24 ** 7.87 0.62 ** 7.51 2.40 1.47 4.15 Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) ns 44 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 22: Hàm lượng Proline loại giống Proline (mg/g) 0.24a 0.17c 0.13d 0.03f 0.12d 0.04f 0.21b 0.08e 0.17c 0.03f 0.12 0.02 ** 14.36 Các nghiệm thức OM 576 bón Ca OM 576 Pokali bón Ca Pokali MTL 250 bón Ca MTL 250 OM 4498 bón Ca OM 4498 Một bụi đỏ bón Ca Một bụi đỏ Trung bình LSD F (Xử lý-B) CV (%) Bảng 23: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng N (%) thân giống MTL 250 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Xác xuất Lặp lại 0.192 0.064 15.9087 0.0240 Nghiệm thức 0.031 0.031 7.7801 0.0685 0.012 0.004 Sai số Tổng cộng 0.235 CV: 6.15% Bảng 24: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng P (%) thân giống MTL 250 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Lặp lại 0.023 0.008 2.8447 Nghiệm thức 0.002 0.002 0.9130 Sai số 0.008 0.003 Tổng cộng 0.033 45 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Xác xuất 0.2067 CV: 14.00% Bảng 25: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng K (%) thân giống MTL 250 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Xác xuất 0.2834 Lặp lại 0.056 0.019 2.0645 Nghiệm thức 0.004 0.004 0.3964 Sai số 0.027 0.009 Tổng cộng 0.087 CV: 12.66% Bảng 26: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Ca(%) thân giống MTL 250 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Lặp lại 0.012 0.004 0.9838 Nghiệm thức 0.012 0.012 2.9210 Sai số 0.012 0.004 Tổng cộng Xác xuất 0.1860 0.036 CV: 29.32% Bảng 27: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Mg (%) thân giống MTL 250 Nguồn Độ tự Tổng biến động bình phương Trung bình bình phương F tính Xác xuất 0.2888 Lặp lại 0.033 0.011 2.0225 Nghiệm thức 0.002 0.002 0.2812 Sai số 0.016 0.005 Tổng cộng 0.050 CV: 16.25% 46 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 28: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Na (%) thân giống MTL 250 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Lặp lại 4.323 1.441 0.3036 Nghiệm thức 54.497 54.497 11.4826 Sai số 14.238 4.746 Tổng cộng Xác xuất 0.0428 73.058 CV: 50.00% Bảng 29: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng N (%) thân giống OM 576 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Xác xuất Lặp lại 0.192 0.064 15.9087 0.0240 Nghiệm thức 0.031 0.031 7.7801 0.0685 Sai số 0.012 0.004 Tổng cộng 0.235 CV: 6.15% Bảng 30: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng P (%) thân giống OM 576 Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 0.065 0.022 19.4569 Nghiệm thức 0.000 0.000 0.2809 Sai số 0.003 0.001 Nguồn biến động Tổng cộng Trung bình bình phương F tính 0.069 CV: 8.86% 47 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Xác xuất 0.0181 Bảng 31: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng K (%) thân giống OM 576 Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 0.263 Nghiệm thức Sai số Nguồn biến động Tổng cộng Trung bình bình phương F tính Xác xuất 0.088 15.3545 0.0252 0.021 0.021 3.6783 0.1509 0.017 0.006 0.301 CV: 12.37% Bảng 32: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Ca (%) thân giống OM 576 Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 0.041 Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Nguồn biến động Trung bình bình phương F tính Xác xuất 0.014 1.6989 0.3370 0.033 0.033 4.0577 0.1374 0.024 0.008 0.097 CV: 29.47% Bảng 33: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Mg(%) thân giống OM 576 Nguồn biến động Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F tính Xác xuất Lặp lại 0.015 0.005 1.1978 0.4428 Nghiệm thức 0.009 0.009 2.1632 0.2377 Sai số 0.013 0.004 Tổng cộng 0.037 CV: 13.21% 48 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 34: Phân tích phương sai cho tiêu hàm lượng Na(%) thân giống OM 576 Độ tự Tổng bình phương Lặp lại 23.923 7.974 1.6532 0.3449 Nghiệm thức 127.441 127.441 26.4203 0.0143 Sai số 14.471 4.824 Nguồn biến động Tổng cộng Trung bình bình phương F tính 165.834 CV: 34.94% 49 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Xác xuất LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Phạm Mỹ Linh Em Ngày sinh: 11/12/1987 Nơi sinh: Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh Con ông: Phạm Văn Sơn Và bà: Lê Thị Biển Quê quán: Ấp Long Hưng II, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh Năm 2005: Tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Chuyên Trà Vinh, Thị Xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Từ năm 2005-2009: Học trường Đại Học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp & SHƯD Tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất năm 2009 50 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG Do sinh... MỸ LINH EM KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐẤT MẶN CỦA CALCIUM TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI AN BIÊN – KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Ngơ Ngọc Hưng Ks Phan Tồn Nam... Linh Em (2009), Khả cải thiện đất mặn Ca đất canh tác lúa An Biên – Kiên Giang Luận văn kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ, 37 trang Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢ NĂNG cải THIỆN đất mặn của CALCIUM TRÊN đất CANH tác lúa tại AN BIÊN – KIÊN GIANG , KHẢ NĂNG cải THIỆN đất mặn của CALCIUM TRÊN đất CANH tác lúa tại AN BIÊN – KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay