HIỆU QUẢ của PHÂN hữu cơ bã bùn mía TRONG cải THIỆN đặc TÍNH hóa học đất PHÈN TRỒNG gấc tại LONG mỹ, hậu GIANG

55 21 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -oOo- NGUYỄN THÀNH TỰU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực Tác giả luận văn Ký tên Nguyễn Thành Tựu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu -i- PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài : “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG” Do sinh viên : Nguyễn Thành Tựu 1.1 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 07/08/2008 đến ngày 05/05/2009 Nhận xét Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2009 Giáo viên h ướng dẫn Ký tên Võ Thị Gương - ii - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài: “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG” Do sinh viên : Nguyễn Thành Tựu 1.2 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 07/08/2008 đến ngày 05/05/2009 Ý kiến môn: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2009 B ộ môn KHĐ & QLĐĐ - iii - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Chứng nhận chấp nhận báo cáo đề tài : “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG” Do sinh viên : Nguyễn Thành Tựu 1.3 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại Học Cần Thơ Bảo vệ trước hội đồng, ngày …….,tháng……, năm 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.1 BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ Ở MỨC …………………………… Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2009 Chủ tịch hội đồng - iv - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất LỊCH SỬ CÁ NHÂN - e & f - LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Nguyễn Thành Tựu MSSV : 3053220 Ngày sinh: 19 tháng 08 năm 1986 Nơi sinh : Hậu Giang Nguyên quán: Thái Bình Họ tên cha: Nguyễn Văn Liêm Họ tên Mẹ: Trương Thị Kim Hiên Địa liên hệ: Số nhà 81, Ấp Kinh 7B, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang TĨM TẮT Q TRÌNH HỌC TẬP Từ năm 1992 – 1997 học trường Phổ Thông Cơ Sở Thạnh Đông A3 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Từ năm 1997 – 2001 học trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Đông A3 Từ năm 2001 – 2004 học trường Trung Học Phổ Thông Thạnh Đông Năm 2004 tốt nghiệp phổ thông trung học Năm 2005 trúng tuyển vào Đại Học ngành Khoa Học Đất thuộc khoa Nông Nghiệp & Sinh Học ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Từ 2005 – 2009 học đại học chuyên ngành Khoa Học Đất thuộc môn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai Trường Đại Học Cần Thơ Năm 2009 tốt nghiệp kỹ sư Nông Nghiệp, chuyên ngành Khoa Học Đất Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Ký tên Nguy ễn Thành Tựu -v- PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất CẢM TẠ - e & f Trong trình làm luận văn, gặp nhiều khó khăn em nhận động viên khích lệ gia đình, giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè để em hồn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn • Gia đình động viên hỗ trợ mặt để em an tâm hồn thành tốt đề tài • Các thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, thầy cô khoa Nông Nghiệp & Sinh Học ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức q báu để em có đủ lĩnh, kiến thức tự tin bước vào đời • Cơ Võ Thị Gương trực tiếp hướng dẫn, dạy tận tình giúp đỡ để em bước đến thành cơng đề tài • Anh Phạm Nguyễn Minh Trung tận tình dạy bước phân tích Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu mẫu để em hồn thành tốt số liệu đề tài • Các thầy cơ, anh chị mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt đề tài • Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm đóng góp ý kiến q báu để đề tài ngày hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! - vi - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất TÓM LƯỢC Đất phèn với đặc tính pH thấp, hàm lượng độc chất sắt, nhơm cao nên trồng khó sinh trưởng phát triển Với mục đích đa dạng hóa trồng, đề tài tiến hành nhằm khảo sát hiệu phân hữu cải thiện tính chất hóa học đất khả thích nghi Gấc đất phèn Thí nghiệm thực ngồi đồng với nghiệm thức lần lặp lại theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, nghiệm thức gồm có: (1) Kg phân hữu cơ/ cây, (2) Kg phân hữu cơ/ Mẫu đất lấy để phân tích gồm giai đoạn: (1) trước trồng cây, (2) 30 ngày sau trồng, (3) 150 ngày sau trồng Các tiêu hóa học đất bao gồm: Kali trao đổi, P hữu dụng, N tổng số, C tổng số, pH, Al trao đổi, axit tổng số, N di động, CEC phân tích để đánh giá tác động phân hữu lên đặc tính hóa học đất Kết nghiên cứu cho thấy bón phân hữu vào đất có ảnh hưởng tốt việc cải thiện tính chất hóa học đất sau: pH đất cải thiện đáng kể nghiệm thức có bón phân hữu cơ, cao khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê so với nghiệm thức khơng bón Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hàm lượng nhôm trao đổi, acid tổng số đất cải thiện tất nghiệm thức sau trồng Trong đó, khác biệt nghiệm thức có bón phân hữu khơng bón có ý nghĩa thống kê Hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất phèn cải thiện đáng kể nghiệm thức có bón phân hữu khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê Bên cạnh đó, đề tài cho thấy Gấc tương đối dễ trồng có khả sinh trưởng phát triển tốt đất phèn Tuy nhiên, với liều lượng tấn/ chưa thấy hiệu phân hữu việc cải thiện suất Gấc năm - vii - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i CẢM TẠ vi TÓM LƯỢC vii MỤC LỤC viii DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Chất hữu 1.1.1 Khái niệm chất hữu 1.1.2 Nguồn gốc chất hữu đất 1.1.3 Vai trò chất hữu đất 1.1.3.1 Đối với đặc tính lý học Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.1.3.2 Đối với đặc tính hóa học 1.1.3.3 Đối với đặc tính sinh học 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến phân hủy chất hữu đất 1.1.5 Sự chuyển hóa chất hữu đất 1.2 Phân hữu 1.2.1 Khái niệm phân hữu 1.2.2 Phân hữu cung cấp dinh dưỡng cho trồng 1.2.3 Phân hữu cải tạo lý tính đất 1.2.4 Phân hữu cải tạo hóa tính đất 1.2.5 Phân hữu cải tạo sinh tính đất 1.2.6 Lợi ích việc bón phân hữu 1.2.6.1 Cải thiện ổn định kết cấu đất 1.6.2.2 Cung cấp nguồn chất dinh dưỡng tổng hợp cho đất 1.6.2.3 Tăng cường hoạt động vi sinh vật đất, tăng cường sức khỏe đất 10 1.2.7 Nguồn phân hữu sử dụng 10 - viii - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất 1.3 Đất phèn 11 1.3.1 Những bất lợi đất phèn 12 1.3.1.1 Ảnh hưởng pH đất đến sinh trưởng trồng 12 1.3.1.2 Ngộ độc sắt 12 1.3.1.3 Ngộ độc nhôm 13 1.3.2 Các biện pháp khắc phục độc chất đất phèn 14 1.4 Cây Gấc 14 1.4.1 Hình thái thực vật 15 1.4.2 Phân bố 15 1.4.3 Điều kiện sống 15 1.4.4 Canh tác Gấc 15 1.4.5 Thành phần giá trị dinh dưỡng dầu Gấc 16 1.4.6 Tác dụng dược lý dầu Gấc 17 CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 19 2.1 Phương pháp 19 thờiliệu điểmĐH bón phân Trung 2.1.1 tâmCác Học Cầncho Thơ @ Tài liệu học tập nghiên19cứu 2.1.2 Thành phần phân hữu 20 2.1.3 Thời gian lấy mẫu đất 20 2.1.4 Các tiêu phân tích 21 2.1.5 Phương pháp phân tích đất 21 2.1.6 Phân tích số liệu 22 2.2 Phương tiện 22 2.2.1 Thời gian địa điểm 22 2.2.2 Vật liệu thí nghiệm 22 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Ghi nhận tổng quát đề tài 24 3.2 pH đất acid tổng số đất 25 3.2.1 pH đất 25 3.2.2 Acid tổng số đất 26 3.4 Nhôm trao đổi đất 27 - ix - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Tuy nhiên, giai đoạn 150 ngày sau trồng hàm lượng nhơm trao đổi đất tất nghiệm thức tăng đáng kể so với giai đoạn 30 ngày sau trồng thấp nhiều so với giai đoạn đầu vụ, giai đoạn khác biệt có ý nghĩa thống kê nghiệm thức có bón phân hữu so với nghiệm thức khơng bón, cho thấy hiệu phân hữu việc giảm độc tố Al đất phèn Vấn đề giải thích giai đoạn vào mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 2) đất bị oxy hóa làm lượng nhơm tăng lên, nghiệm thức có bón phân hữu lượng Al tăng lên đáng kể so với nghiệm thức khơng bón 3.4 Đạm hữu dễ phân hủy Kết hình cho thấy hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy giai đoạn đầu vụ thấp (14,506 mg/kg đất), đến giai đoạn 30 ngày sau trồng hàm lượng N hữu dễ phân hủy tăng đáng kể, tăng nhiều nghiệm thức có bón phân hữu cơ, nghiệm thức tăng lên đến 34,316 mg/kg, tăng 19,81 mg/kg so với giai đoạn đầu vụ, nghiệm thức khơng bón phân hữu tăng lượng tăng không nghiệm thức có bón phân hữu cơ, đạt giá trị 19,698 mg/kg, tăng 5,192 mg/kg, khác biệt nghiệm thức qua phân tích thống kê có ý nghĩa, cho thấy phân hữu có hiệu tốt việc cải thiện hàm lượng N hữu dễ phân hủy đất phèn để cung cấp cho trồng Kết trồng có bón phân vô phân hữu ủ hoai nên làm cho lượng đạm hữu dễ phân hủy tăng lên, nghiệm thức khơng bón phân hữu bã bùn mía nên lượng tăng khơng nghiệm thức lại Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Tuy nhiên, đến giai đoạn tháng sau trồng hàm lượng N hữu dễ phân hủy đồng loạt giảm nghiệm thức so với giai đoạn tháng sau trồng (giảm từ 4,249 đến 9,210 mg/kg đất nghiệm thức) Trong đó, nghiệm thức có bón phân hữu cơ, hàm lượng N hữu dễ phân hủy giảm nhẹ, nghiệm thức khơng bón giảm trầm trọng, giá trị thấp giai đoạn đầu vụ, 10,448 mg/kg đất, khác biệt nghiệm thức có phân hữu khơng bón có ý nghĩa thống kê, cho thấy phân hữu có hiệu lâu dài việc cải thiện dinh dưỡng N hữu đất phèn Vấn đề giải thích phân hủy thành phần dễ phân hủy diễn cách nhanh chóng, xảy vài tuần vài tháng (Erick Zagal, 2002), khống hóa đạm hữu dễ phân hủy trồng sử dụng làm cho hàm lượng giảm tất nghiệm thức, hàm lượng N hữu nghiệm thức có bón phân hữu giảm khơng đáng kể cho thấy phân hữu bã bùn mía có hiệu tốt việc cải thiện hàm lượng N dễ phân hủy đất - 28 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất 5kg phân hữu 0kg phân hữu N hữu dễ phân hủy ppm 40 a 35 a b 30 25 20 b 15 10 0 30 150 Ngày sau trồng Hình 5: Ảnh hưởng nghiệm thức đến hàm lượng N hữu dễ phân hủy đất qua giai đoạn 3.5 Trọng lượng trái Gấc sau hai đợt thu hoạch Trọng lượng trái/nghiệm thức kg phânCần hữu Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâm Học liệu5kgĐH 0kg phân hữu 10 a a Nghiệm thức Hình 6: Ảnh hưởng nghiệm thức đến trọng lượng trái Gấc Kết hình cho thấy Gấc có khả sống cho suất tốt đất phèn, năm đầu có ít, sau nhiều (Phạm Thị Huệ, 2006) Trọng lượng trái nghiệm thức cao khơng có khác biệt nghiệm thức qua phân tích thống kê, năm đầu chưa đánh giá suất thật đạt Gấc Tuy nhiên, nghiệm thức có bón phân hữu trọng lượng trái có xu hướng tăng cao so với nghiệm thức khơng bón phân hữu bã bùn mía, nghiệm thức có bón phân hữu trọng lượng trái đạt 5,848 kg/nghiệm thức, cao - 29 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất so với nghiệm thức khơng bón phân hữu có trọng lượng trái 5,323 kg/nghiệm thức Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 30 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết ghi nhận rút số kết luận sau: - So sánh nghiệm thức cho thấy bón phân bã bùn mía ủ hoai có tác dụng tốt việc cải tạo pH đất, giảm lượng nhôm trao đổi, acid tổng số đất cải tạo N hữu dễ phân hủy đất, khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê so với sử dụng phân vô - Cây Gấc có khả sống phát triển đất phèn có pH thấp Trọng lượng trái nghiệm thức khác biệt khơng có ý nghĩa, nghiệm thức có bón phân hữu trọng lượng trái có khuynh hướng cao so với sữ dụng phân vô 4.2 Đề nghị Do thời gian thực đề tài ngắn hạn nên không khảo sát ảnh hưởng phân hữu lên phẩm chất trái gấc, cần tiếp tục theo dõi phát triển gấc thời gian dài để đánh giá rõ hiệu phân hữu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 31 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Đình Dinh (1984), Hiệu lực phân hữu lúa số loại đất Việt Nam Thông tin chuyên đề: Phân bón cho Đồng Bằng Sơng Cửu Long Bộ Nơng Nghiệp Và Cơng Nghiệp Thực Phẩm Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Đông, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiền, Vũ Ngọc Lê, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2003), Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, tập Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Đỗ Tất Lợi (2003), Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học Đỗ Thị Thanh Ren (1999), Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Khoa Nơng Nghiệp Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn (2003), Giáo trình thổ nhưỡng Tủ sách khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Giáp Kiều Hưng, Bùi Thị Đoan Trang, Vương Ái Linh, Lê Thị Thủy (2004), Trồng sơ chế làm thuốc Nhà xuất Thanh Hóa Giáp Kiều Hưng, Bùi Thị Đoan Trang, Vương Ái Linh, Lê Thị Thủy (2004) Trồng sơ chế làm thuốc Nhà xuất Thanh Hóa Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, Phùng Đăng Chinh Nguyễn Ích Tân (2002), Trồng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu trọt đại cương Ngà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Hoàng Minh Châu (1998), Cẩm nang sử dụng phân bón Trung tâm kỹ thuật hóa chất Hà Nội Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Lê Duy Phước (1968), Kết nghiên cứu thực nghiệm bảo vệ cải tạo đất 10 năm qua (1958 – 1968) Trích từ nghiên cứu đất – phân Tập Nhà xuất Khoa học – Kỹ Thuật Lê Hồng Tịch Lương Đức Loan (1997), Một số tính chất đất Bazan thối hóa Tây Ngun biện pháp phục hồi độ phì nhiêu Hội thảo quản lý dinh dưỡng nước cho trồng đất dốc Miền Nam Việt nam Nhà xuất Nơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Huy Bá (2000), Sinh thái môi trường đất nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Văn Căn (1979), Giáo trình nơng hóa Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Lê Văn Khoa, Trần Khắc Hiệp Trịnh Thị Thanh (1996) Hóa học nông nghiệp Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa (2004), Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách khoa Nông Nghiệp, trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Đăng Nghĩa, Mai Văn Quyền, Nguyễn Mạnh Chinh (2005), Phân bón với trồng NXBNN – TPHCM Nguyễn Đình Cán, Trương Canh (1976), Kỹ thuật trồng thuốc Nhà xuất Y học, viện dược liệu - 32 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Nguyễn Lân Dũng (1968), Bước đầu nghiên cứu nhóm vi sinh vật cố định đạm Việt Nam ảnh hưởng chúng trồng Trích từ nghiên cứu đất phân tập I Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Ngọc Hà (2000), Rơm rạ sau thu hoạch nguồn phân hữu sản xuất nông nghiệp Thông tin khoa học Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Số 2,8/2000 Nguyễn Như Hà (2006), Thổ nhưỡng, nơng hóa Nhà xuất Hà Nội Nguyễn Phi Hùng Cơng Dỗn Sắt Lê Huy Bá (2001), Nhu cầu ảnh hưởng số yếu tố dinh dưỡng đến lúa trồng đất xám nhiễm phèn đất phèn hoạt động vùng Đồng Tháp Mười Tạp chí Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, tháng năm 2001 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình đất Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Thúy, Lương Đức Loan Trịnh Cơng Tư (1997) Vai trò cuả phân việc nâng cao suất trồng ổn định độ phì nhiêu đất vùng Tây Nguyên Hội thảo quản lý dinh dưỡng nước cho trồng đất dốc miền Nam Việt Nam Nhà xuất Nơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vy, Trần Khải (1978), Nghiên cứu hóa học đất vùng Bắc Việt Nam Thái Công Tụng (1971) Thổ nhưỡng học Nhà xuất Lửa Thiêng Sài Gòn Tơn Thất Chiểu Nguyễn Cơng Pho Nguyễn Văn Nhân.Trần An Phong Phạm Quang Khánh (1991), Đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (chú giải đồ đất 1/25000) Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Tơn Thất Trình (1971), Nơng học đại cương Nhà xuất Đại Học Sư Phạm Tổng cục thống kê (2002), Niên giám thống kê 2001 Nhà xuất thống kê Hà Nội Trần Kim Tính (1999), Reduction chemistry of acid sulphate soil Swedish university of agricultura sciences Agraria 206 Trần Kim Tính (2002), Giáo trình thổ nhưỡng Khoa Nông Nghiệp, trường Đại Học Cần Thơ Trần Thị Ba, Trần Thị Kim Ba, Phạm Hồng Cúc (1999), Giáo trình trồng rau (dùng cho sinh viên năm thứ tư nghành Trồng Trọt, khoa Nông Nghiệp) Tài liệu lưu hành nội Trần Toàn, Lâm Hồng Loan, Nguyễn Phi Phụng, Nguyễn Đình Cán, Trương Canh (1976), Kỹ thuật trồng thuốc Nhà xuất Y học, viện dược liệu Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, Nguyễn Mỹ Hoa, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Thị Kim Phượng, Trần Bá Linh, Phạm Nguyễn Minh Trung, Phan Thanh Bằng (2008), Báo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu sản xuất phân hữu vi sinh Chương trình nghiên cứu Trường Đại Học Cần Thơ kết hợp với Cơng ty Phân Bón Hóa chất Cần Thơ Võ Thị Gương; Nguyễn Mỹ Hoa; Usingh Và Võ Tòng Xuân (1994), Hiệu phân P, phân N lưu tồn P suất lúa vùng đất phèn Hòa An, Cần Thơ Tuyển tập cơng trình khoa học Cơng Nghệ Trường Đại Học Cần Thơ 1993 – 1997 Võ Tòng Xuân (1984), Đất trồng tập Nhà Xuất Bản Giáo dục Vũ Hữu Yêm, Phùng Quốc Tuấn Ngô Thị Đào (2005), Trồng trọt tập đất trồng phân bón – giống Nhà xuất Giáo Dục - 33 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Vũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất Nông Nghiệp hà Nội Tiếng Anh Alexander M (1977), Introduction to soil microbiology, 2nd ed John Wiley and Sons Inc., New York, 232 Baba I (1985), Nutritional studies on the occurrence of Helminthosporium leaf spot and “Sakiochi” of the rice plant (English summary) Bull Natl Inst Agric Ser D.7: 1-157 Bell L.C and Edwards D.G (1987), The role of Aluminium in acid soil infertilyty In: Soil Management under Humid Conditions in Asia and Pacific IBSRAM Proceedings 5, 201-223 Brady, N.C., Well, R.R (1996), The nature and properties of soils Prentice – Hall International Carter, M.R (2002), Soil quality for sustainable land management: organic matter and aggregation interactions that maintain soil functions A agronomy J 94, 38-47 Cassel D.K and Lal R (1992), Soil physical properties of the tropics: common beliefs and management constraints In: Lal R and Sanchez, P.A., ed., Myths and Science of Soil in the Tropics Madison, Soil Science Society of America, 61-69 Cochrance, H.R., Aylmore, L.A.G (1994), The effects of plant roots on soil structure In: Proceedings of 3rd Triennial Conference ‘‘Soils 94’’, 207-212 Coughlan K.J (1994), The ACIAR netword on soil erosion – Development, approaches and Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Uplands Tài liệu họcAsia: tập nghiên cứu outputs International Workshop on Conservation Farming for Sloping in South-east Challenges, Opportunities and Prospects, Manila, Philippines, 20-26 November 1994 Delhaize, E., Ryan, P, R and Randll, PJ (1995), Update: Aluminum toxicity and tolerance in plants Plant Physiol 107: 315- 321 Dobermann A., and Fairhurst T (2000), Nutrient disorder & nutient management Handbook series Potash & Phosphate Institute (PPI), Potash & Phosphate Insitute of Canda (PPIC) and International Rice Research Intitute (IRRI).191p Edwards C.A (1981), Earthworms, soil fertility, and plant growth In: Appelhot, M., ed., Proceeding of a Workshop on the Role of Earthworms in the Stabilization of Organic Residues Kalamazoo, Beechleaf Press, 61-85 Hamblin, A.P (1985), The influence of soil structure on water movement, crop root growth, and water uptake Advances in Agronomy 38, 95-158 Hargrove W.L and Thomas G.W (1981), Effect of organic matter on exchangeable aluminium and plant growth in acid soil In: STELLY, M., ed., Chemistry in the Soil Environment Madison, American Society of Agronomy, 211-227 Ichiki H A., Ishihara A., Hakoishi T (1981), Soil managenment in the subtropical region Jenkingson D.S (1988), Soil organic matter and its dynamics In: Wild, A., ed., Russells Soil Conditions and Plant Grouwth London, Longman, 564-607 Jones, L.H.P., Jarvis, S.C (1982) The fate of heavy metals In: Greenland, D.J and M.H.B Hayes, Ed., The chemitry of soil processes chichester, Wiley, 593-620 - 34 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Nguyễn Bảo vệ (1996), Characterization of two humic acid fractions and their contribution to soil notrogon supplying capacity or tropicallowaland rice soil 50-80 Doctor Saffigna P.G., D.S Powlson, P.C Brookes, and G Thomas (1989), Influence of sorghum residues and tillage on soil organic matter and soil microbial biomass in an Australian vertisol Soil Biology and Chemistry, 21, 759-765 Soil Survey Report (1994), Project Report Department of Soil Science, Can Tho University Sparovek, G., Lambais, M.R., Silva, A.P., Tormena, C.A (1999), Earthworm (Pontoscolex corethrurus) and organic matter effects on the reclamation of an eroded Oxisol Pedobiologia 43, 698704 Stevenson F.J (1994), Humus chemistry: Genesis, composition, reaction Jonh Wiley and Sons New York Syers J.K and J.A Springett (1984), Earthworms and soil fertility Plant and Soil, 93-104 Tadano T and S Yoshida (1978), Chemical changes in submerged soils and their effect on rice growth Soil and rice IRRI 1978 Los Banos, laguna, Philippines, P.O.Box 933, Manila, Philippines.pp399 – 415 Thomas, G.W., Haszler, G.R., Blevins, R.I (1996), The effect of organic matter and tillage on maximum compactibility of soils using the proctor test Soil Sci 161, 502-508 Tisdall, J.M., Oades, J.M (1982), Organic matter and water - stable aggregates in soils J Soil Sci 33, 141-163 TrungVuong tâmandHọc ĐH Cần Thơ (Spreng.), @ Tài liệu and học tập nghiên cứu Le Thuy liệu (2004), Momordica Cochinchinensis β - carotene method http://www.freepatentsonline.com/6770585.html Willett I.R (1994), Physical and chemical contraints to sustainable soil use under rainfed conditions in the humid tropics of Southeast Asia In: Syer, J.K and D.L Rimmer, ed… Soil Science and Sustainable Land Managemant in the tropics Wallingford, CAB Internationnal, 235-247 Wolfgang Flaig (1984), Soil organic matter as a source of nutrients Organic matter and rice - 35 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG I: THANG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC ĐẤT pH đất (Brady, 1990) Đánh giá Rất chua Chua vừa Chua nhẹ Trung tính Kiềm nhẹ Kiềm trung bình Kiềm mạnh Kiềm mạnh pH 3-4 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Hàm lượng chất hữu đất (Walkley-Black method, Metson, 1961) Đánh giá Rất nghèo Nghèo Trung bình Giàu Rất giàu Chất hữu (%) 20.0 CEC (cation (PháiCần đoàn Hà Lan, 1974) Trung tâmexchange Học capacity) liệu ĐH Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Đánh giá Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao CEC (meq/100g) 30.0 Hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất (N-labile) N-labile (mg.kg-1) 20.0 Đánh giá Thấp Trung bình Khá Hàm lượng lân dễ tiêu đất (P-Bray) (Đỗ Ánh, 2003) P-Bray (mg.kg-1) 20.0 Đánh giá Đất nghèo P, cần bón P Đất trung bình, bón Đất giàu P - 36 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Bảng đánh giá đất theo hàm lượng Al3+ trao đổi (meq/100 g đất) Al3+ trao đổi (meq/100 g đất) Đánh giá < 5.0 Thấp 5.1 -10.0 Trung bình 10.1 – 20.0 Cao >20.1 Rất cao Đánh giá đất theo hàm lượng đạm tổng số (%) (theo Kyuma, 1976) Đánh giá N tổng số (%) < 0,08 Rất nghèo 0,081-0,10 Nghèo 0,11-0,15 Trung bình 0,16-0,20 Khá > 0,20 Giàu Đánh giá theo hàm lượng K+ trao đổi, mep/100g (Kyuma, 4976) Trung tâm liệu @ giá Tài liệu học tập nghiên cứu K trao đổi,Học mep/100g đất ĐH Cần ThơĐánh + < 0,125 Rất thấp 0,126-0,250 Thấp 0,251-0,650 Trung bình 0,651-1,300 Khá > 1,301 Giàu - 37 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất PHỤ CHƯƠNG II: SỐ LIỆU DÙNG TRONG CÁC ĐỒ THỊ pH nghiệm thức Ngày sau trồng 5kg phân hữu 0kg phân hữu 3.733 pH 30 5.04 4.55 150 5.17 4.48 STDEV 30 150 0.15 0.20 0.11 0.35 0 Acid tổng số nghiệm thức Ngày sau trồng 5kg phân hữu 0kg phân hữu Acid tổng số (meqH+/100g đất) 30 150 0.152 6.088 15.977 0.717 10.069 STDEV 30 150 0.046 0.908 0.126 1.777 Al trao đổi nghiệm thức Ngày sau trồng 5kg phân hữu 0kg phân hữu Al3+ (meqAl3+/100g soil) 30 150 0.000 5.263 14.235 0.272 8.869 STDEV 30 150 0.000 1.194 0.123 1.246 0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu N hữu dễ phân hủy nghiệm thức Ngày sau trồng 5kg phân hữu 0kg phân hữu N hữu dễ phân hủy (ppm) 30 150 34.316 30.067 14.056 19.698 10.488 STDEV 0 30 0.984 9.131 150 5.225 2.964 Năng suất nghiệm thức 5kg phân hữu 0kg phân hữu Năng suất/nghiệm thức (kg) 5.848 5.323 STDEV 1.444 2.470 - 38 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất PHỤ CHƯƠNG III: KẾT QUẢ T – TEST GIỮA CÁC NGHIỆM THỨC pH đất giai đoạn 30 ngày sau trồng Pooled s squared: 0.0192 Variance of the difference between the means: 0.0096 Standard Deviation of the difference: 0.0979 t Value: -5.0587 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0023 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.495 plus or minus 0.239 (0.256 through 0.734) pH đất giai đoạn 150 ngày sau trồng Pooled s squared: 0.0638 Variance of the difference between the means: 0.0319 Standard Deviation of the difference: 0.1786 t Value: -3.8635 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0083 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.690 plus or minus 0.437 (0.253 through 1.127) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Acid tổng số giai đoạn 30 ngày sau trồng Pooled s squared: 0.0089 Variance of the difference between the means: 0.0045 Standard Deviation of the difference: 0.0668 t Value: -8.4559 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0001 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.565 plus or minus 0.163 (0.401 through 0.728) - 39 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Acid tổng số giai đoạn 150 ngày sau trồng Pooled s squared: 0.8344 Variance of the difference between the means: 0.4172 Standard Deviation of the difference: 0.6459 t Value: -5.9626 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0010 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.851 plus or minus 1.580 (2.271 through 5.432) Al trao đổi giai đoạn 30 ngày sau trồng Variance of the difference between the means: 0.0038 Standard Deviation the difference: Trung tâm Học liệuof ĐH Cần Thơ @0.0615 Tài liệu học tập nghiên cứu t' Value: -4.3834 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.0047 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.270 plus or minus 0.196 (0.074 through 0.465) - 40 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất Al trao đổi giai đoạn 150 ngày sau trồng Pooled s squared: 0.7340 Variance of the difference between the means: 0.3670 Standard Deviation of the difference: 0.6058 t Value: -5.9528 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0010 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.606 plus or minus 1.482 (2.124 through 5.089) N hữu dễ phân hủy giai đoạn 30 ngày sau trồng Variance of the difference between the means: 21.0053 Standard Deviation the difference: 4.5832 Trung tâm Học liệuof ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu t' Value: 3.1897 Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.0188 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 14.619 plus or minus 14.586 (0.033 through 29.204) - 41 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp đại học ngành Khoa Học Đất N hữu dễ phân hủy giai đoạn 150 ngày sau trồng Pooled s squared: 12.0295 Variance of the difference between the means: 6.0148 Standard Deviation of the difference: 2.4525 t Value: 7.9832 Degrees of freedom: Probability of t: 0.0002 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 19.579 plus or minus 6.001 (13.578 through 25.580) Trọng lượng trái nghiệm thức Pooled s squared: 3.0757 Variance of theliệu difference means: @ 1.5378 Trung tâm Học ĐHbetween CầntheThơ Tài liệu học tập nghiên cứu Standard Deviation of the difference: 1.2401 t Value: 0.4236 Degrees of freedom: Probability of t: 0.6867 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.525 plus or minus 3.034 (-2.509 through 3.560) - 42 - PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... báo cáo đề tài : “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG Do sinh viên : Nguyễn Thành Tựu 1.3 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa... CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG GẤC TẠI LONG MỸ, HẬU GIANG Do sinh viên : Nguyễn Thành Tựu 1.2 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học. .. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài : “HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ BÃ BÙN MÍA TRONG CẢI THIỆN ĐẶC TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ của PHÂN hữu cơ bã bùn mía TRONG cải THIỆN đặc TÍNH hóa học đất PHÈN TRỒNG gấc tại LONG mỹ, hậu GIANG , HIỆU QUẢ của PHÂN hữu cơ bã bùn mía TRONG cải THIỆN đặc TÍNH hóa học đất PHÈN TRỒNG gấc tại LONG mỹ, hậu GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay