ĐÁNH GIÁ TÍNH bền cấu TRÚC và xác ĐỊNH ẩm độ THÍCH hợp để làm đất CHO một số NHÓM đất CHÍNH TRỒNG lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

52 18 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Lê Văn Trương ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ 05/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Luận Văn Tốt Nghiệp ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP LÀM ĐẤT Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu họcĐỂ tập nghiên cứu CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Giáo Viên Hướng Dẫn: Sinh Viên Thực Hiện: ThS Trần Bá Linh Lê Văn Trương (3053212) Cần Thơ 05/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” sinh viên : Lê Văn Trương Lớp Khoa Học Đất Khóa 31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 01/12/2008 đến 01/05/2009 Trung tâm liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nhận xét Học Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2007 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG” Do sinh viên : Lê Văn Trương Lớp Khoa Học Đất Khóa 31 Thuộc Khoa Nơng Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng trường Đại Học Cần Thơ Trung tâm liệu01/12/2008 ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Thực hiệnHọc từ ngày đến 05/05/2009 Ý kiến môn: Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2007 Bộ MÔN KHD & QLDD PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỊCH SỬ CÁ NHÂN - e & f - LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Lê Văn Trương MSSV :3053212 Năm sinh: 09 tháng 12 năm 1985 Nơi sinh : Phú Hữu A – Châu Thành – Hậu Giang Nguyên quán: Phú Hữu A – Châu Thành – Hậu Giang Họ tên cha: Lê Văn Lơ Họ tên Mẹ: Trần Thị Mai Địa liên hệ: 197 Phú Đông - Phú Hữu A – Châu Thành – Hậu Giang TÓT HỌCThơ TẬP @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung tâmTẮT HọcQUÁ liệuTRÌNH ĐH Cần Từ năm 1992 – 1997 học trường Tiểu Học Phú Hữu Năm Từ năm 1997 – 2001 học trường Trung Học Cơ Sở Nam Kỳ Khởi Nghĩa Từ năm 2001 – 2004 học trường Trung Học Phổ Thông An Lạc Thôn Từ 2005 – 2009 học ngành Khoa Học Đất thuộc môn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai trường Đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày… tháng… năm… Ký tên PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ - e & f Trong trình làm luận văn, gặp nhiều khó khăn chúng em nhận động viên khích lệ gia đình, giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè để chúng em hồn thành tốt đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn • Gia đình động viên hỗ trợ mặt để chúng em an tâm hoàn thành tốt đề tài • Các thầy trường Đại Học Cần Thơ, thầy cô khoa Nông Nghiệp & Sinh Học ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quí báo để chúng em có đủ lĩnh, kiến thức tự tin bước vào đời • Thầy Trần Bá Linh trực tiếp hướng dẫn, dạy tận tình giúp đỡ để chúng em bước đến thành công hôm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu • Các anh Phạm Nguyễn Minh Trung, anh Ngô Thiện Nhựt tận tình dạy bước phân tích mẫu để chúng em hồn thành tốt số liệu đề tài • Các thầy cơ, anh chị môn Khoa Học Đất &Quản Lý Đất Đai tạo điều kiện thuận lợi để chúng em hồn thành tốt đề tài • Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm đóng góp ý kiến quí báo để đề tài ngày hoàn thiện XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN - e & f - Tôi xin cam đoan đề tài “Đánh Giá Tính Bền Cấu Trúc Và Xác Định Ẩm Độ Thích Hợp Để Làm Đất Cho Một Số Nhóm Đất Chính Trồng Lúa Ở Đồng Bằng Sơng Cửu Long” tơi thực hoàn toàn chịu trách nhiệm với số liệu đề tài Người thực Lê Văn Trương Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Chứng nhận chấp nhận báo cáo đề tài ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” Do sinh viên : Lê Văn Trương 1.1 Lớp Khoa Học Đất K31 Thuộc Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - trường Đại Học Cần Thơ Bảo vệ trước hội đồng, ngày ……….,tháng………., năm 2009 1.1.tâm BÁO Học CÁO liệu ĐỀ TÀI NGHIỆP ĐƯỢC ĐÁNH Ở MỨC Trung ĐHTỐT Cần Thơ @ Tài HỘI liệuĐỒNG học tập GIÁ nghiên cứu …………………………… Ý kiến hội đồng: Cần Thơ, ngày ………., tháng ………., năm 2007 Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Văn Trương, 2007 “ Đánh Giá Tính Bền Cấu Trúc Và Xác Định Ẩm Độ Thích Hợp Để Làm Đất Cho Một Số Nhóm Đất Chính Trồng Lúa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” Luận văn tốt nghiệp đại học ngành khoa học đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Bá Linh TÓM LƯỢC Đồng sông Cửu Long trung tâm lương thực lớn nước, hàng năm cung cấp cho xuất hàng chục triệu lúa đảm bảo an toàn lương thực cho quốc gia, năm gần việc thâm canh tăng vụ không ngừng gia tăng Tuy nhiên việc canh tác mức làm cho đất Đồng sơng Cửu Long có chiều hướng suy thối độ phì nhiêu đất nói chung độ phì vật lý nói riêng Đề tài “Đánh Giá Tính Bền Cấu Trúc Và Xác Định Ẩm Độ Thích Hợp Để Làm Đất Cho Một Số Nhóm Đất Chính Trồng Lúa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ” thực nhằm xác định ẩm độ thích hợp để làm đất, giúp giảm chi phí tạo điều kiện thuận lợi để giới hóa sản xuất nơng nghiệp giảm suy thoái vật lý Trung Học liệu đất,tâm giúp trồng phátĐH triểnCần tốt Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Qua trình thu thập mẫu đất phân tích số tiêu vật lý đất cho thấy ẩm độ thích hợp cho việc cày đất đất trồng lúa Đồng sông Cửu Long biến động từ 11 – 45% ẩm độ khối lượng tùy theo nhóm đất khác Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo đất vị trí nghiên cứu tương quan thuận với phần trăm cấp hạt sét khơng tìm thấy mối tương quan giới hạn dẻo với hàm lượng chất hữu Đất điểm nghiên cứu có phần trăm cấp hạt sét cao, hàm lượng chất hữu khá, tính bền SQ>100 chiếm 63% tổng số vị trí khảo sát, độ bền đồn lạp đất từ 60 – 100 chiếm 25% tổng số vị trí nghiên cứu Giá trị độ bền SQ < 60 chiếm 12% tổng số vị trí nghiên cứu Tính bền đồn lạp đất có mối tương quan chặt với hàm lượng chất hữu (R= 0,85) \ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC trang Trang phụ bìa Nhận xét giáo viên hướng dẫn i Xác nhận môn i Lịch sử cá nhân iii Lời cảm tạ iv Lời cam đoan v Xác nhận hội đồng chấm báo cáo vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách hình xi Danh sách bảng xii Trung tâm HọcGIỚI liệuTHIỆU ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chương - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát Đồng sơng Cửu Long 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Thời tiết khí hậu 1.1.3 Các loại đất Đồng sơng Cửu Long Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Đồng sông Cửu Long 1.1.4 1.2 2 Sơ lược đặc tính nhóm đất nghiên cứu 1.2.1 Đất cát 1.2.2 Đất mặn Đất phèn 1.2.3 10 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.4 Độ bền đồn lạp đất Kết phân tích trình hình 3.2 cho thấy số độ bền đồn lạp đất SQ vị trí nghiên cứu đạt giá trị lớn 100 chiếm 63% tổng số vị trí khảo sát, vị trí có hàm lượng chất hữu đạt giá trị khá, thêm vào thành phần giới có hàm lượng sét tương đối cao Chỉ số độ bền đồn lạp đất có giá trị từ 60 – 100 chiếm 25% tổng số vị trí nghiên cứu Chỉ số độ bền đoàn lạp SQ < 60 chiếm 12% tổng số vị trí nghiên cứu Tính bền đạt giá trị cao vị trí Vị Thủy – Hậu Giang (Thionic Gleysols) 154,5 cho thấy độ bền đoàn lạp đất điểm Vị Thủy cao tổng số vị trí nghiên cứu Nguyên nhân điểm Vị Thủy cấp hạt sét thành phần giới cao (54%), cấp hạt sét có đường kính nhỏ lực liên kết lớn, mặt khác hàm lượng chất hữu vị trí đạt mức cao (8,9%) Theo Trần Kim Tính (2003) chất hữu có vai trò tác nhân liên kết, liên kết hạt đất lại với tạo nên cấu trúc tốt Tại vị trí Châu Đốc – An Giang (Molic Gleysols) giá trị SQ 90 có giá trị phần trăm cấp hạt sét 57% giá trị độ bền SQ lại thấp giá trị độ bền số vị trí khác, khác biệt hàm lượng chất hữu vị trí Châu Đốc đạt giá trị thấp 2,8% Các vị trí khác có kết tương tự, phần trăm sét cao độ bền đoàn lạp Trung liệu– Tiền ĐHGiang, Cần Bình ThơMinh @ Tài liệu học tậpLợivà- Bạc nghiên cứu thấptâm như: Học Chợ Gạo – Vĩnh Long, Vĩnh Liêu, Giá Rai - Bạc Liêu Tính bền đồn lạp đất đạt giá trị thấp vị trí Tịnh Biên – An Giang có giá trị SQ 44, Cầu Ngang – Trà Vinh 44,8 Mỹ Xuyên – Sóc Trăng 46,3 Tại ba vị trí có phần trăm sét hàm lượng chất hữu thấp làm cho độ bền đoàn lạp thấp Các vị trí lại tính bền tăng với gia tăng hàm lượng chất hữu đất, từ ta thấy vai trò chất hữu độ bền đoàn lạp đất Theo Lê Văn Khoa (2003) đất có kết cấu tốt cần tăng cường hàm lượng chất hữu cho đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết hạt đất lại với Nhìn chung đất trồng lúa Đồng sông Cửu Long q trình canh tác cần nên bón nhiều phân hữu để cải thiện độ bền đoàn lạp đất, kết hợp với biện pháp làm đất ẩm độ thích hợp để hạn chế phá vỡ kết cấu đất 24 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 0.0 40.0 80.0 120.0 160.0 200.0 44.0 Châu Cầu Kè Tịnh Đốc - Trà Biên – An Vinh An Giang Giang 90.0 105.0 Châu Đốc – An Giang 120.0 93.0 Bình Minh Vĩnh Long 62.9 Vũng LiêmVĩnh Long 121.8 128.3 Phú ƠMơn Vĩnh Tân – – Cần Thạnh An Thơ - Cần Giang Thơ 129.0 Cầu Ngang - Trà Vinh 44.8 Tân Hiệp Kiên Giang Long Mỹ Hậu Giang Tiểu Cần Trà Vinh Phụng Hiệp Hậu Giang 135.1 132.0 130.6 138.7 72.1 145.3 Vĩnh Cờ Đỏ Giá Rai Long Lợi - - Cần – Bạc Hồ Bạc Thơ Liêu Vĩnh Liêu Long 77.9 122.7 Hình 3.2 Độ bền đồn lạp đất vị trí nghiên cứu Mộc Gò Chợ Hóa - Cơng Gạo Long Đơng - Tiền An Tiền Giang Giang 70.0 102.9 141.3 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 25 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Đ ộ b ề n đ o n lạ p đ ấ t 132.7 Mỹ Vị Mỹ Tú Xuyên Thuỷ - - Sóc - Sóc Hậu Trăng Trăng Giang 46.3 154.5 3.5 Tương quan chất hữu độ bền đoàn lạp đất Kết tương quan tính bền đồn lạp đất chất hữu trình bày hình 3.3 cho thấy tính bền cấu trúc đất có tương quan chặt với hàm lượng chất hữu thể qua phương trình tương quan Y = 13,788x + 46,123, R = 0,85 Mối tương quan cho thấy hàm lượng chất hữu đất cao tính bền cấu trúc đất gia tăng Nguyên nhân chất hữu đóng vai trò cầu nối phần tử hạt đất lại, tác nhân gắn kết hạt đất với nhau, phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây, đưa kết luận số độ bền đất cải thiện đất bón phân hữu Do trình canh tác cần bón phân hữu để tăng độ bền đoàn lạp đất, cải thiện cấu trúc đất, làm cho đất tơi xốp tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm đất đồng ruộng y = 13.788x + 46.123 180.0 R = 0.7241 150.0 Độ bền đoàn lạp đất h Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 120.0 90.0 60.0 30.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 % Chất hữu Hình 3.3 Tương quan chất hữu độ bền đoàn lạp đất 26 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 8.0 10.0 3.6 Giới hạn dẻo đất (Plastic limit) ẩm độ đất thích hợp để làm đất Kết trình Bảng 3.3 cho thấy ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo vị trí nghiên cứu khoảng 11,5 – 45,6%, giá trị ẩm độ thấp vị trí Cầu Ngang – Trà Vinh 11,5 % vị trí có phần trăm cấp hạt sét thấp (25%) cấp hạt cát cao (55%) khả giữ nước cấp hạt sét cao hạt thịt cát nên phần trăm hạt sét thấp làm giảm ẩm độ giới hạn dẻo đất Ở số vị trí khác có thành phần cấp hạt cát cao sét có ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo thấp như: vị trí (S2) Cầu Kè - Trà Vinh ẩm độ khối lượng (22,3%), (S3) Tịnh Biên - An Giang với ẩm độ (12,6%), (S5) Mộc Hóa - Long An ẩm độ (21,1%), (S6) Gò Cơng Đơng - Tiền Giang (21,9%) Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo cao Mỹ Tú – Sóc Trăng 45,6% hàm lượng sét cao khoảng 65% Các vị trí lại có giá trị ẩm độ gia tăng với tăng phần trăm sét có đất Ẩm độ thích hợp cho việc cày đất ẩm độ vừa ẩm độ giới hạn dẻo đất, ẩm độ giới hạn dẻo xem ẩm độ tối đa cho việc cày đất Kết phân tích cho thấy, hầu hết loại đất nghiên cứu có giá trị giới hạn dẻo thấp, có nghĩa ẩm độ thích hợp để đưa máy móc xuống ruộng để làm đất thấp Nếu làm đất điều kiện ẩm độ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu đồng ruộng vượt ẩm độ giới hạn dẻo làm cho đất dễ bị nén chặt đất bị cấu trúc nghiêm trọng vùng đất có hàm lượng sét cao Để thuận lợi cho việc áp dụng ngồi đồng người dân xác định ẩm độ cách xoe đất thành hình sợi, sợi đất đạt đường kính khoảng mm bắt đầu nứt, ẩm độ thích hợp để làm đất 27 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 3.3 Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo S1 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo (%) 33,3 S2 Cầu Kè - Trà Vinh Gleyic Fluvisols 22,3 S3 Tịnh Biên - An Giang Dystric Arenosols 12,6 S4 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols 30,0 S5 Mộc Hóa - Long An Albic Plinthosol 21,1 S6 Gò Cơng Đơng - Tiền Giang Gleyic Arenosols 21,8 S7 Chợ Gạo - Tiền Giang Gleyic Fluvisols 36,4 S8 Bình Minh - Vĩnh Long Gleyic Alisols 28,5 S9 Vũng Liêm - Vĩnh Long Phinthic Gleysols 30,2 S10 Phú Tân – An Giang Molic Gleysols 34,8 S11 Ơ Mơn – Cần Thơ Gleyic Fluvisols 41,7 S12 Vĩnh Thạnh - Cần Thơ Gleyic Fluvisols 29,6 S13 Cầu Ngang - Trà Vinh Gleyic Arenosols 11,5 TT Vị trí nghiên cứu Tên đất theo (FAO) Hiệpliệu - KiênĐH Giang 34,0 Molic TrungS14tâmTânHọc Cần Thơ @Gleysols Tài liệu học tập nghiên cứu S15 Long Mỹ - Hậu Giang Thionic Gleysols 35,9 S16 Tiểu Cần - Trà Vinh Gleyic Alisols 28,6 S17 Phụng Hiệp - Hậu Giang Thionic Gleysols 32,4 S18 Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Vertic Luvisols 28,1 S19 Cờ Đỏ - Cần Thơ Molic Gleysols 44,7 S20 Giá Rai – Bạc Liêu Salic Gleysols 29,8 S21 Long Hồ - Vĩnh Long Phinthic Gleysols 32,0 S22 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Salic Gleysols 24,1 S23 Vị Thuỷ - Hậu Giang Thionic Gleysols 37,3 S24 Mỹ Tú - Sóc Trăng Vertic Luvisols 45,6 3.7 Tương quan ẩm độ giới hạn dẻo phần trăm sét Mối tương quan phần trăm sét ẩm độ giới dẻo thể hình 3.4 cho thấy ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo tương quan chặt với phần trăm cấp hạt sét qua phương trình tương quan thuận Y = 0,53x + 5,23, R=0,85 Mối tương quan cho thấy phần trăm cấp hạt sét cao ẩm độ giới hạn dẻo gia tăng, theo Trần Văn Chính 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (2006) đất có phần trăm sét cao tính dẻo lớn, đặc biệt khống sét Montmorilonit khống Illit đất dẻo ngược lại đất nghèo sét đất cát hồn tồn khơng có tính dẻo Phần trăm sét cao làm tăng tính dẻo đất, đất có tính dẻo cao làm tăng độ dính đất công cụ làm đất làm giảm hiệu làm việc 50.0 y = 0.53x + 5.23 Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo i R = 0.71 40.0 30.0 20.0 10.0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0.0 20 40 60 % Sét Hình 3.4 Tương quan phần trăm sét ẩm độ giới hạn dẻo 29 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 80 3.8 Tương quan ẩm độ giới hạn dẻo hàm lượng chất hữu Kết phân tích mối tương quan hàm lượng chất hữu ẩm độ giới hạn dẻo hình 3.5 cho thấy, chưa tìm thấy mối tương quan ẩm độ giới hạn dẻo hàm lượng chất hữu cơ, thể qua phương trình tương quan Y=2,44x+19,68, R=0,61 Từ cho thấy hàm lượng chất hữu chưa có ảnh hưởng đến ẩm độ giới hạn dẻo y = 2.44x + 19.68 50.0 R = 0.37 Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo 40.0 30.0 20.0 Trung tâm10.0 Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 % CHC Hình 3.5 Tương quan ẩm độ giới hạn dẻo hàm lượng chất hữu 30 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 10.0 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Đa số vị trí nghiên cứu có hàm lượng chất hữu khá, tính bền SQ>100 chiếm 63% tổng số vị trí khảo sát, độ bền đồn lạp đất từ 60 – 100 chiếm 25% tổng số vị trí nghiên cứu Giá trị độ bền SQ < 60 chiếm 12% tổng số vị trí nghiên cứu Tính bền đồn lạp đất có mối tương quan chặt với hàm lượng chất hữu (R= 0,85) Đất điểm thí nghiệm có phần trăm cấp hạt sét cao nằm khoảng từ 35 – 60%, phần trăm cấp hạt cát thấp, ngoại trừ vị trí Cầu Ngang – Trà Vinh với phần trăm cấp hạt cát chiếm 55%, Cầu Kè - Trà Vinh cát chiếm 22%, Tịnh Biên - An Giang có 28% cát, Mộc Hóa - Long An 20% cát Gò Cơng Đơng - Tiền Giang có 35% cát Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo vị trí khảo sát khoảng 11% – 45% ẩm độ khối lượng đất, ẩm độ giới hạn dẻo ẩm độ tốt cho việc cày đất ruộng lúa ẩm độ giới hạn dẻo ẩm độ tối đa việc cày đất, ẩm độ tính dính đất với công cụ làm đất tăng làm cho đất bị nén chặt làm đất Trung tâm ruộng lúa.Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo đất vị trí nghiên cứu tương quan thuận chặt với phần trăm cấp hạt sét, hệ số tuơng quan R=0,85, khơng tìm thấy mối tương quan với hàm lượng chất hữu 4.2 Đề nghị - Trong q trình canh tác cần nên bón nhiều phân hữu để làm tăng độ bền đoàn lạp đất, mặt khác kết hợp với việc cày đất ẩm độ giới hạn dẻo để không làm phá vỡ cấu trúc đất tạo thuận lợi cho hoạt động máy cày ruộng - Cần xây dựng bảng ẩm độ thích hợp cho việc cày đất tất nhóm đất canh tác lúa Đồng sơng Cửu Long dạng hình ảnh để nơng dân dễ áp dụng 31 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Wada Shin-Ichiro, 2000 soil pollution status in japan, soil and water contamination the quality of agricultural product Facully of agricultural kycvchu university fokuoko Võ Thị Gương, 2004 Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, 1999 Giáo Trình Đất Nhà xuất nơng nghiêph Hà Nội Trần Văn Chính, 2006, Giáo Trình Thổ nhưỡng Học Bộ giáo dục đào tạo Trường đạI học Nông Nghiệp I Bộ môn Khoa Học Đất NXB nông nghiệp Ngơ Ngọc Hưng, 2006, Giáo Trình Thổ Nhưỡng môn khoa học đất quản lý đất đai – khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng - trường đại học Cần Thơ Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhân, Trần An Phong, Phạm Quan Khánh, 1991 Đất Đồng Bằng Sông Cữu Long NXB Nông nghiệp Hà Nội Trung 7.tâm Học Văn liệuLuận, ĐH Cần @ Việt Tài Nam liệu Thế họcKỷ tập nghiên Nguyễn 2003 Thơ Cây Lúa 21.và Tập NXBcứu Nông Nghiệp Hà Nội Võ Quang Minh, 2006 Luận Văn Tiến Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Đánh Giá Độ Phì Nhiêu Đất (FCC) Cho Vùng Đất Thâm Canh Lúa Ở Đồng Đằng Sơng Cữu Long Võ Tòng Xn, 1984 Tài Liệu Kỹ Thuật Nông Nghiệp Đồng sông Cữu Long, Đất Và Cây Trồng Tập I NXB Giáo Dục 10 Lê Văn Ký, Trần Thượng Tuấn, Võ Thanh Hoàng, 1986 Kỹ Thuật Nông Nghiệp NXB Giáo Dục 11 Trần An Phong, Nguyễn Mạnh Hung, Nguyễn Văn Nhân, Hoàng Văn Thái, Tào Quốc Tuấn, 1986 Cơ Sở Khoa Học Bố Trí Sử Dụng Đất Nơng Nghiệp Vùng Đồng Bằng Sơng Cữu Long NXB Nông Nghiệp 12 Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, 2006 Giáo Trình Đất Và Bảo Vệ Đất NXB Hà Nội 13 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2006 Hướng Dẫ Sử Dụng Đât Đai Theo Nông Nghiệp Bền Vững NXB Lao Động Hà Nội 14 Vũ Hữu Yên, 2001 Trồng Trọt NXB Giáo Dục 32 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 15 Vũ Công Ngữ, 2002 Cơ Học Đất NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội 16 Lê Văn Khoa, 2003 Sự Nén Dẻ Trong Đất Trồng Lúa Thâm Canh Đồng sơng Cửu Long Tạp Chí Khoa Học Đất Đại Học Cần Thơ 17 Trần Kông Tấu, 2005 Vật Lý Thổ Nhưỡng Và Môi Trường, đại học quốc gia Hà Nội 18 Charles A Black, 1993 soil fertility Evaluation and control Professor Emeritus Depament of Agronomy low a state University Ames, Lowa P385 – 386 19 Võ Thị Gương, Dương Minh, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Kim Tính, 2005 suy thối hóa học vật lý đất vườn trồng cam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí khoa hoc đất Việt Nam số 22 20 Trần kim Tính, 2003 Giáo trình Thổ Nhưỡng Đạo Học Cần Thơ 21 Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, Phùng Đăng Chinh, Nguyễn Ích Tân, 2002 Trồng Trọt Đại Cương NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 22 Nguyễn Vy, Trần Khải, 1978 Nghiên cứu hóa học đất vùng Bắc Việt Nam 23 Henry D.Foth, 1990 Fundament of soil science P22 – 28 Michigan State University Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 24 Mai Văn Quyền, Nguyễn Dăng Nghĩa, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Đất với trồng Quyển III Nhà Xuất Bản Nông nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 25 Trần Trọng Nghĩa, 2004 Đặc tính lý hóa đất liếp vườn trồng sầu riêng Tam Bình – Vĩnh Long Cai Lậy – Tiền Giang P4 – 11 Luận văn tốt nghiệp 26 Raymond W.Miller,Duane T.Gardiner, 2001 Soil in our environment 27 Tran Ba Linh, 2004 Physical Fertility of a soil under intensive Rice Cultivation in the Mekong Delta ( Viet Nam ) and land suitability assessment for Alternative Crop with Rice Cultuvation Case study at Long Khanh Village – Ghent University – Free University of Brussels, Belgium 28 Trần Kông Tấu, Nguyễn Thị Dần, 2000 Cấu trúc đất Đất Việt Nam Nhà xuất nông Nghiệp Hội khoa học đất Việt Nam 29 Ngô Thị Hồng Liên, 2006 biện pháp cải thiện suy thối hóa học vật lý đất liếp vườn trồng cam Cần Thơ Luận án thạc sĩ Đại học Cần Thơ 30 Prrihar S.S, B.D Ghildayal, D.k Painuli, H.s Sur, 1985 soil physics and rice India P59 – 66 33 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 31 Bolt G.H, M.G.M Bruggement, 1978 soil chemistry – A Basic Element elever scientific publishing company Amsterdam – Oxford NewYork P8 32 Nguyễn Xuân Cự, 2005 thành phần tính chất đặc trưng chất hữu số loại đất Việt Nam Tạp chí khoa học đất Việt Nam số 21 33 Vanen, J.A and Kuikman, 1990 soil atructure Aspeet of decomposition of organic mater by micro – organism 34 Nguyễn Như Hà, 2006 Giáo trình thổ nhưỡng nơng hóa Nhà xuất hà nội 35 Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nhân, Hoàng Văn Thái, Tào Quốc Tuấn, 1986 sở khoa học bố trí sử dụng đất nông nghiệp vùng Đồng sông Cửu Long Nhà xuất Nông Nghiệp 36 Nguyễn Mỹ Hoa, 2003 soil potassium dynamics under intensive rice cropping a case study in the Mekong Delta, Viet Nam P3- Can Tho University Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 34 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC Thang đánh giá pHnước (Washington state University – Tree Fruit Researche Extenson lenter) đất : nước = : 2.5 pH nước Phân loại 7,5 thấp Tối hảo Cao Thang đánh giá độ dẫn điện EC: (Westem Agricultural laboratories, 2002) Đất nước 3,2 >3,3 Trích bảo hòa – 1,0 1,1 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 8,0 8,0 - 16 >16 Ảnh hưởng đến trồng không giới hạn suất không ảnh hưởng đến trồng số trồng có suất giảm suất phần lớn trồng bị hạn chế số trồng chịu đựng vài loại trồng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Thang đánh giá chất hữu theo phương pháp Walkley Back, Metson 1961 Đánh giá Rất nghèo Nghèo Trung bình Giàu Rất giàu %CHC 20 Khoảng pH tối thích cho số trồng Cây trồng Lúa Ngô Khoai tây Đậu tương Hành Bắp cải pH 6,2 - 7,3 6,0 - 7,0 4,5 - 6,3 6,5 - 7,5 6,4 - 7,5 6,7 - 7,4 Cây trồng Cà chua Dưa chuột Bông Chè Cà phê Dứa (Nguồn: Trần Văn Chính, 2006) 35 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com pH 5,0 - 8,0 6,4 - 7,4 6,5 - 8,0 4,0 - 5,5 5,0 - 6,0 5,0 - 6,0 Bảng giá trị chất hữu vị trí nghiên cứu Tên đất theo (FAO) S1 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols S2 Cầu Kè - Trà Vinh Gleyic Fluvisols S3 Tịnh Biên - An Giang Dystric Arenosols S4 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols S5 Mộc Hóa - Long An Albic Plinthosol S6 Gò Cơng Đơng - Tiền Giang Gleyic Arenosols S7 Chợ Gạo - Tiền Giang Gleyic Fluvisols S8 Bình Minh - Vĩnh Long Gleyic Alisols S9 Vũng Liêm - Vĩnh Long Phinthic Gleysols S10 Phú Tân – An Giang Molic Gleysols S11 Ơ Mơn – Cần Thơ Gleyic Fluvisols S12 Vĩnh Thạnh - Cần Thơ Gleyic Fluvisols S13 Cầu Ngang - Trà Vinh Gleyic Arenosols S14 Tân Hiệp - Kiên Giang Molic Gleysols S15 Long Mỹ - Hậu Giang Thionic Gleysols S16tâm Học Trung liệu- Trà ĐH Cần ThơGleyic @ Tài liệu Tiểu Cần Vinh Alisols S17 Phụng Hiệp - Hậu Giang Thionic Gleysols S18 Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Vertic Luvisols S19 Cờ Đỏ - Cần Thơ Molic Gleysols S20 Giá Rai – Bạc Liêu Salic Gleysols S21 Long Hồ - Vĩnh Long Phinthic Gleysols S22 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Salic Gleysols S23 Vị Thuỷ - Hậu Giang Thionic Gleysols S24 Mỹ Tú - Sóc Trăng Vertic Luvisols TT Vị trí nghiên cứu học tập 36 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (%)CHC 2,8 2,4 1,5 2,2 1,3 4,0 3,6 2,6 6,0 4,8 6,2 5,6 1,8 5,8 8,3 5,8 nghiên 6,4 3,4 4,5 2,8 6,5 2,0 8,9 5,0 cứu Bảng giá trị độ bền đoàn lạp đất vị trí nghiên cứu Tên đất theo (FAO) S1 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols S2 Cầu Kè - Trà Vinh Gleyic Fluvisols S3 Tịnh Biên - An Giang Dystric Arenosols S4 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols S5 Mộc Hóa - Long An Albic Plinthosol S6 Gò Cơng Đơng - Tiền Giang Gleyic Arenosols S7 Chợ Gạo - Tiền Giang Gleyic Fluvisols S8 Bình Minh - Vĩnh Long Gleyic Alisols S9 Vũng Liêm - Vĩnh Long Phinthic Gleysols S10 Phú Tân – An Giang Molic Gleysols S11 Ơ Mơn – Cần Thơ Gleyic Fluvisols S12 Vĩnh Thạnh - Cần Thơ Gleyic Fluvisols S13 Cầu Ngang - Trà Vinh Gleyic Arenosols S14 Tân Hiệp - Kiên Giang Molic Gleysols S15 Long Mỹ - Hậu Giang Thionic Gleysols S16tâm Học Trung liệu- Trà ĐH Cần ThơGleyic @ Tài liệu Tiểu Cần Vinh Alisols S17 Phụng Hiệp - Hậu Giang Thionic Gleysols S18 Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Vertic Luvisols S19 Cờ Đỏ - Cần Thơ Molic Gleysols S20 Giá Rai – Bạc Liêu Salic Gleysols S21 Long Hồ - Vĩnh Long Phinthic Gleysols S22 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Salic Gleysols S23 Vị Thuỷ - Hậu Giang Thionic Gleysols S24 Mỹ Tú - Sóc Trăng Vertic Luvisols TT Vị trí nghiên cứu học Độ bền SQ 90,0 105,0 44,0 120,0 70,0 102,9 93,0 62,9 141,3 129,0 121,8 128,3 44,8 135,1 132,0 tập và130,6 nghiên 138,7 77,9 122,7 72,1 145,3 46,3 154,5 132,7 37 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com cứu Bảng giá trị ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo đất TT Vị trí nghiên cứu Tên đất theo (FAO) S1 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols Ẩm độ khối lượng giới hạn dẻo (%) 33,3 S2 Cầu Kè - Trà Vinh Gleyic Fluvisols 22,3 S3 Tịnh Biên - An Giang Dystric Arenosols 12,6 S4 Châu Đốc – An Giang Molic Gleysols 30,0 S5 Mộc Hóa - Long An Albic Plinthosol 21,1 S6 Gò Cơng Đơng - Tiền Giang Gleyic Arenosols 21,8 S7 Chợ Gạo - Tiền Giang Gleyic Fluvisols 36,4 S8 Bình Minh - Vĩnh Long Gleyic Alisols 28,5 S9 Vũng Liêm - Vĩnh Long Phinthic Gleysols 30,2 S10 Phú Tân – An Giang Molic Gleysols 34,8 S11 Ô Môn – Cần Thơ Gleyic Fluvisols 41,7 S12 Vĩnh Thạnh - Cần Thơ Gleyic Fluvisols 29,6 S13 Cầu Ngang - Trà Vinh Gleyic Arenosols 11,5 S14 Tân Hiệp - Kiên Giang Molic Gleysols 34,0 S15 Long Mỹ - Hậu Giang Gleysols Trung tâm Học liệu ĐH Cần ThơThionic @ Tài liệu học tập 35,9 nghiên cứu S16 Tiểu Cần - Trà Vinh Gleyic Alisols 28,6 S17 Phụng Hiệp - Hậu Giang Thionic Gleysols 32,4 S18 Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Vertic Luvisols 28,1 S19 Cờ Đỏ - Cần Thơ Molic Gleysols 44,7 S20 Giá Rai – Bạc Liêu Salic Gleysols 29,8 S21 Long Hồ - Vĩnh Long Phinthic Gleysols 32,0 S22 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Salic Gleysols 24,1 S23 Vị Thuỷ - Hậu Giang Thionic Gleysols 37,3 S24 Mỹ Tú - Sóc Trăng Vertic Luvisols 45,6 38 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... tài Đánh Giá Tính Bền Cấu Trúc Và Xác Định Ẩm Độ Thích Hợp Để Làm Đất Cho Một Số Nhóm Đất Chính Trồng Lúa Ở Đồng Bằng Sơng Cửu Long thực nhằm đánh giá mức độ suy thối cấu trúc đất trồng lúa. .. LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU... HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đề tài : “ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN CẤU TRÚC VÀ XÁC ĐỊNH ẨM ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ LÀM ĐẤT CHO MỘT SỐ NHĨM ĐẤT CHÍNH TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÍNH bền cấu TRÚC và xác ĐỊNH ẩm độ THÍCH hợp để làm đất CHO một số NHÓM đất CHÍNH TRỒNG lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG , ĐÁNH GIÁ TÍNH bền cấu TRÚC và xác ĐỊNH ẩm độ THÍCH hợp để làm đất CHO một số NHÓM đất CHÍNH TRỒNG lúa ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay