ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG cấp NPK của đất và LUÂN CANH bắp TRÊN SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÈN NHẸ ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG

85 23 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ NI NA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NPK CỦA ĐẤT VÀ LUÂN CANH BẮP TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ Ở GIỒNG RIỀNG-KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 06/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NPK CỦA ĐẤT VÀ LUÂN CANH BẮP TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ Ở GIỒNG RIỀNG -KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn Sinh viên thực PGS.TS Ngô Ngọc Hưng Nguyễn Thị Ni Na Ks Trương Thúy Liễu MSSV: 3053155 Cần Thơ, 06/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NPK CỦA ĐẤT VÀ LUÂN CANH BẮP TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ Ở GIỒNG RIỀNGKIÊN GIANG Do sinh viên Nguyễn Thị Ni Na thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NPK CỦA ĐẤT VÀ LUÂN CANH BẮP TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÈNNHẸ Ở GIỒNG RIỀNG-KIÊN GIANG Do sinh viên Nguyễn Thị Ni Na thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp ………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội Đồng đánh giá mức: ……………… DUYỆT KHOA Trưởng Khoa Nông Nghiệp CầnThơ, ngày… tháng……năm 2009 Chủ tịch Hội Đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ni Na PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÍ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Thị Ni Na Sinh năm: 1984 Nơi sinh: U Minh – Cà Mau Con ông Nguyễn Văn Bình bà Nguyễn Thị Lan Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2004, trường Trung Học Phổ Thông U Minh Từ năm 2005 theo học trường Đại Học Cần Thơ, chuyên ngành Khoa Học Đất, khóa 31, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp đại học năm 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha mẹ suốt đời tận tuỵ nghiệp tương lai Thành kính biết ơn Thầy Ngơ Ngọc Hưng, chị Trương Thúy Liễu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn Chân thành biết ơn Cô Nguyễn Mỹ Hoa, cố vấn học tập quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Anh Phan Toàn Nam, Trần Minh Giàu, toàn thể anh chị thuộc Phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai nhiệt tình giúp đỡ tơi nhiều để hồn thành luận văn Tồn thể quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ tận tình dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học trường Thân gởi đến tất bạn lớp Khoa Học Đất khóa 31 lời chúc tốt đẹp nhất, chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tương lai Nguyễn Thị Ni Na PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyễn Thị Ni Na, 2009Đánh giá khả cung cấp NPK luân canh bắp sinh trưởng lúa Đất Phèn nhẹ Giồng Riềng – Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp Đại Học, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ TÓM LƯỢC Với mục đích Khảo sát ảnh hưởng luân canh bắp lai Xuân Hè khả hút thu NPK suất lúa vụ Hè Thu , Đánh giá khả cung cấp NPK đất phèn nhẹ trồng lúa, đồng thời đề xuất cơng thức phân bón cho lúa Hè Thu Giồng Riềng – Kiên Giang Đề tài“Đánh giá khả cung cấp NPK luân canh bắp sinh trưởng lúa Đất Phèn nhẹ Giồng Riềng– Kiên Giang” Được thực xã Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang vụ Xuân Hè Hè Thu 2008 Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm nhân tố lần lặp lại hệ thống trồng có nghiệm thức thử nghiệm bắp lúa trồng vụ Xuân Hè 2008 kết thí nghiệm trình bày sau: Bón N, làm gia tăng suất lúa (ở độc canh lúa tăng 1980Kg/ha luân canh tăng 1740 Kg/ha) trồng đất phèn nhẹ Giồng Riềng- Kiên Giang , nhiên hiệu bón P K khơng thấy rõ rệt Về hàm lượng NPK hút thu hạt thân khơng khác biệt nghiệm thức bón NPK đầy đủ so với nghiệm thức khuyết dưởng chất Trồng lúa Hè Thu sau vụ bắp Xuân Hè đưa đến tổng hút thu N(124 Kg/ha) K(146.0 Kg/ha) cao có ý nghĩa so với độc canh lúa N(92.0 Kg/ha)và K(112.2 Kg/ha) Tổng hút thu N lô khuyết PK vụ Hè Thu (61.7kg/ha) cao ý nghĩa với vụ Xuân Hè (35kg/ha) Với kết đạt Cần nghiên cứu xác định rõ gia tăng suất lúa Hè thu sau luân canh với bắp Xuân Hè thay đổi đặc tính đất hay đơn lượng phân bón lưu tồn vụ Bắp Do kỹ thuật lơ khuyết thí nghiệm bố trí lơ nhỏ, để đưa cơng thức khuyến cáo dựa vào thang khuyến cáo bón phân viện nghiên cứu quốc tế cần phải tiến hành thời gian dài diện tích lớn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Cảm tạ Tóm lược Mục lục Danh sách ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách hình Danh sách bảng Chương ii iii iv v vi vii viii GIỚI THIỆU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Đất đai Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tính chất hóa học đất Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh hưởng đến dinh 1.2 dưỡng trồng 1.3 Hiện trạng canh tác lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguồn Gốc diện tích Đất Phèn 1.5 Trở ngại canh tác lúa Đất Phèn 1.4 1.5.1 Sự ngộ độc Fe + 1.5.2 Sự ngộ độc H 1.6 Cải thiện đất phèn trồng lúa biện pháp quản lý nước 1.6.1 Biện pháp rửa phèn 1.6.2 Biện pháp quản lý mực thủy cấp 1.6.3 Biện pháp quản lý nước mặt 7 1.7 Thâm canh hệ thống lúa ngập nước ĐBSCL 1.7.1 Ảnh hưởng thâm canh lúa liên tục Đạm đất 8 1.7.1.1 Chuyển hóa Đạm 1.7.1.2 Chuyển hóa lân 1.7.2 Ảnh hưởng thâm canh lúa liên tục đến suất trồng 1.7.3 suy giảm suất điều kiện thâm canh lúa 1.8 Chức ba nguyên tố đa lượng quan trọng trồng 1.8.1 Đạm 10 12 13 13 14 14 1.8.1.1 Tỷ lệ đạm 14 1.8.1.2 Các dạng đạm 14 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1.8.1.3 Khả hút đạm Chương 1.8.1.4 Ảnh hưởng đạm trồng 1.8.2 Lân 15 15 1.8.3 Kali 17 1.9 Sự luân canh lúa với trồng cạn 1.9.1 Lợi ích việc luân canh 1.9.2 Ảnh hưởng hệ thống luân canh đến suất trồng Ảnh hưởng luân canh lúa - trồng cạn đến dinh dưỡng 1.9.3 đạm đất PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 2.2 Phương tiện * Đất thí nghiệm * Giống * Phân bón 2.3 Phương pháp 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu thu thập số liệu 2.3.2.1Chiều cao 2.3.2.2 Số chồi Chương 14 17 18 19 20 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 2.3.2.3 Sinh khối thân 2.3.2.4 Thành phần suất suất lúa thực tế * Thành phần suất lúa 25 25 25 * Năng suất thực tế 25 * Xác định khả năng suất gia tăng phân bón 2.3.3 Phân tích thống kê số liệu KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tình hình thời tiết khí hậu thời gian thí nghiệm Kết ghi nhận tiêu phân tích vụ Xuân Hè 2007-2008 Giồng 3.2 Riềng – Kiên Giang 3.2.1 Hàm lượng N,P,K tổng số vụ Xuân Hè 3.2.2 Tổng hút thu N,P,K vụ Xuân Hè Kết ghi nhận tiêu nông học thành phần suất vụ Hè 3.3 Thu 2008 3.3.1 Chiều cao số chồi/m2 3.3.2 Năng suất hạt sinh khối rơm Giồng Riềng – Hè Thu 2008 Kết phân tích N,P K tổng Giồng Riềng – Hè Thu 3.4 2008 3.4.1 Hàm luợng N,P,K tổng số nghiệm thức bón đầy đủ NPK 10 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 25 25 26 26 26 28 29 29 32 34 35 CV = 1.01% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm lô NP vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 2 0.002 0.000 0.000 0.002 0.001 0.000 0.000 49.0000 1.0000 0.0200 CV = 2.88% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm lô NP vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 2 0.010 0.006 0.050 0.066 0.005 0.006 0.025 0.2038 0.2420 Độ ý nghĩa (5%) CV = 6.91% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương 3 0.002 0.053 0.007 0.061 0.001 0.053 0.002 F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.2919 23.8700 0.0164 CV = 3.81% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.008 0.000 0.001 0.009 0.003 0.000 0.000 9.4706 0.1765 CV = 5.96% 71 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) 0.0486 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.006 0.000 0.000 0.006 0.002 0.000 0.000 18.3333 2.0000 Độ ý nghĩa (5%) 0.0197 0.2522 CV = 3.51% Bảng ANOVA so sánh suất hạt C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 2 0.102 0.859 0.010 0.971 0.051 0.859 0.005 10.2093 171.1930 Độ ý nghĩa (5%) 0.0892 0.0058 CV = 1.86% Bảng ANOVA so sánh sinh khối rơm C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 2 0.227 1.470 0.476 2.173 0.114 1.470 0.238 0.4769 6.1758 Độ ý nghĩa (5%) 0.1309 CV = 8.55% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt lô NPK với lô OKcủa vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.003 0.095 0.015 0.112 0.001 0.095 0.005 0.1967 19.0017 CV = 5.59% 72 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) 0.0223 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt lô NPK với lô OKcủa vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 12.28% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.004 0.002 0.003 0.009 0.001 0.002 0.001 1.1212 1.6364 0.4636 0.2908 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt lô NPK với lô OKcủa vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.003 0.003 0.001 0.007 0.001 0.003 0.000 2.0769 7.3846 0.2818 0.0727 CV = 7.71% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.007 0.003 0.016 0.026 0.002 0.003 0.005 0.4268 0.6115 CV = 5.79% 73 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt của lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.006 0.001 0.001 0.008 0.002 0.001 0.000 4.2897 1.3738 0.1313 0.3258 CV = 6.42% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.006 0.003 0.002 0.011 0.002 0.003 0.001 3.5588 5.6471 0.1624 0.0979 CV = 6.48% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N rơm của lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.008 0.6880 0.024 0.007 0.007 0.5678 0.035 0.012 0.066 CV = 14.32% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm lô NPK với lô NK vụ Hè Thu 3 CV = 14.17% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.7108 0.3253 74 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm của lô NPK với lô NK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 11.30% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.229 0.016 0.165 0.410 0.076 0.016 0.055 1.3905 0.2947 Độ ý nghĩa (5%) 0.3965 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt của lô NPK với lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 19.62% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.007 0.011 0.075 0.093 0.002 0.011 0.025 0.0938 0.4203 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt của lô NPK với lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.000 0.000 0.0588 0.004 0.004 4.7647 0.1170 0.003 0.001 0.007 CV = 21.20% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt của lô NPK với lô PK vụ Hè Thu 3 CV = 11.90% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.046 0.038 0.145 0.229 0.015 0.038 0.048 0.3172 0.7832 75 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N rơm lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 15.73% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.021 0.014 0.074 0.109 0.007 0.014 0.025 0.2772 0.5486 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 1.2000 5.4000 0.4422 0.1027 CV = 4.93% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 12.05% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.010 0.007 0.156 0.173 0.003 0.007 0.052 0.0630 0.1271 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.024 0.000 0.014 0.038 0.008 0.000 0.005 1.7535 0.0693 0.3280 CV = 5.96% 76 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 12.96% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.003 0.000 0.003 0.005 0.001 0.000 0.001 0.9621 0.3555 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt lô PK vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 31.51% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.002 0.005 0.023 0.029 0.001 0.005 0.008 0.0852 0.5954 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu N C1 va C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 1.736 21.846 2.297 25.879 0.579 21.846 0.766 0.7559 28.5315 Độ ý nghĩa (5%) 0.0128 CV = 7.81% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu P C1 va C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.039 0.510 0.026 0.576 0.013 0.510 0.009 1.4764 57.8507 0.3783 0.0047 CV = 4.05% 77 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu K C1 va C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 11.84% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 13.915 22.815 7.384 44.113 4.638 22.815 2.461 1.8845 9.2698 0.3079 0.0557 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.005 0.047 0.004 0.055 0.002 0.047 0.001 1.1208 33.7252 0.4637 0.0102 CV = 3.20% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.000 0.001 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 1.8421 12.7895 Độ ý nghĩa (5%) 0.3142 0.0374 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 0.002 0.000 9.0000 120.9999 0.0520 0.0016 CV = 1.69% 78 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N rơm C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.009 0.008 0.003 0.019 0.003 0.008 0.001 3.3507 8.8863 0.1736 0.0586 CV = 3.02% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.0000 3.0000 0.1096 0.1817 CV = 2.30% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.033 0.026 0.038 0.097 0.011 0.026 0.013 0.8594 2.0854 Độ ý nghĩa (5%) 0.2444 CV = 7.53% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu N lô khuyết NK giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.040 0.018 0.002 0.061 0.013 0.018 0.001 17.9778 24.0667 0.0202 0.0162 CV = 3.64% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu P lô khuyết NK giữaC1 C2 vụ Hè Thu 79 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 12.83% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.005 0.001 0.001 0.007 0.002 0.001 0.000 5.4444 2.6667 0.0988 0.2010 Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu K lô khuyết NK giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.217 0.259 0.030 0.507 0.072 0.259 0.010 7.2193 25.8339 0.0694 0.0147 CV = 4.54% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu N lô khuyết PK giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 1 4.326 1.416 0.032 5.775 4.326 1.416 0.032 133.5312 43.7069 0.0550 0.0956 CV = 2.76% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu P lô khuyết PK giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 1 CV = 15.32% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.087 0.031 0.038 0.156 0.087 0.031 0.038 2.2886 0.8054 0.3718 80 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu K lô khuyết PK giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 1 14.977 0.384 0.828 16.189 14.977 0.384 0.828 18.0858 18.0858 0.1470 CV = 6.90% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu N lô khuyết NP giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 2 0.079 0.487 0.001 0.567 0.039 0.487 0.001 65.4446 812.2514 0.0151 0.0012 CV = 1.65% Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu P lô khuyết NP giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 2 CV = 28.13% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.011 0.023 0.016 0.050 0.006 0.023 0.008 0.7131 2.8462 Độ ý nghĩa (5%) 0.2336 Bảng ANOVA so sánh tổng hút thu K lô khuyết NP giữaC1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 2 CV = 21.38% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.086 0.011 0.160 0.257 0.043 0.011 0.080 0.5354 0.1407 81 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA sinh khối thân 20 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 16.88% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.213 0.053 0.047 0.313 0.071 0.053 0.016 4.5765 3.3972 0.1217 0.1625 Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 2.607 0.104 1.083 3.793 0.869 0.104 0.361 2.4071 0.2868 0.2448 Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.763 2.464 3.202 6.429 0.254 2.464 1.067 0.2383 2.3090 Bảng ANOVA sinh khối thân 45 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 13.05% Bảng ANOVA sinh khối thân 65 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 11.74% 0.2259 Bảng ANOVA chiều cao 20 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 312.375 162.000 25.500 499.875 104.125 162.000 8.500 12.2500 19.0588 0.0344 0.0222 CV = 6.32% 82 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng ANOVA chiều cao 45 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 15.49% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 147.344 22.781 142.094 312.219 49.115 22.781 47.365 1.0369 0.4810 0.4885 Bảng ANOVA chiều cao 65 NSKS Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 19.594 5.281 1.344 26.219 6.531 5.281 0.448 14.5814 11.7907 0.0271 0.0414 CV = 2.30% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N rơm lơ bón đầy đủ NPK với lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 23.31% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.064 0.047 0.117 0.227 0.021 0.047 0.039 0.5460 1.1953 Độ ý nghĩa (5%) 0.3542 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm lơ bón đầy đủ NPK với lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 22.14% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.001 0.002 0.002 0.005 0.000 0.002 0.001 0.3026 1.8615 83 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Độ ý nghĩa (5%) 0.2658 Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm lơ bón đầy đủ NPK với lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.078 0.002 0.102 0.182 0.026 0.002 0.034 0.7649 0.0529 Độ ý nghĩa (5%) CV = 9.56% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N rơm lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.041 0.000 0.016 0.057 0.014 0.000 0.005 2.5263 0.0093 0.2333 CV = 6.95% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P rơm lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.8644 0.4576 Độ ý nghĩa (5%) CV = 7.89% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K rơm lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 12.14% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 0.142 0.038 0.164 0.344 0.047 0.038 0.055 0.8629 0.6911 Độ ý nghĩa (5%) Bảng ANOVA so sánh hàm lượng N hạt lô OP C1 C2 vụ Hè Thu 84 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 3 0.015 0.003 0.013 0.032 0.005 0.003 0.004 1.1466 0.7218 0.4566 CV = 5.32% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng P hạt lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính 3 0.004 0.003 0.009 0.017 0.001 0.003 0.003 0.4355 1.0323 Độ ý nghĩa (5%) 0.3844 CV = 17.00% Bảng ANOVA so sánh hàm lượng K hạt lô OP C1 C2 vụ Hè Thu Nguồn biến động Nghiệm thức Lặp lại Sai số Tổng cộng Độ tự 3 CV = 10.55% Tổng bình phương Trung bình bình phương F Tính Độ ý nghĩa (5%) 0.005 0.000 0.003 0.008 0.002 0.000 0.001 1.8767 0.1233 0.3090 85 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... Đánh giá khả cung cấp NPK đất luân canh bắp sinh trưỡng lúa đất phèn nhẹ Giồng Riềng – Kiên Giang tiến hành với mục tiêu: _ Đánh giá khả cung cấp NPK đất phèn nhẹ trồng lúa Giồng Riềng- Kiên Giang. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NPK CỦA ĐẤT VÀ LUÂN CANH BẮP TRÊN SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN NHẸ Ở GIỒNG RIỀNG -KIÊN GIANG LUẬN VĂN... Hè Thu Giồng Riềng – Kiên Giang Đề tài Đánh giá khả cung cấp NPK luân canh bắp sinh trưởng lúa Đất Phèn nhẹ Giồng Riềng Kiên Giang Được thực xã Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang vụ Xuân Hè Hè
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG cấp NPK của đất và LUÂN CANH bắp TRÊN SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÈN NHẸ ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG cấp NPK của đất và LUÂN CANH bắp TRÊN SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÈN NHẸ ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay