DINH DƯỠNG KHOÁNG n, p, k, mg, ca, zn và ẢNH HƯỞNG bón lân TRÊN hàm LƯỢNG KHOÁNG CHẤT của bắp LAI

77 25 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN BẢO TRÂN DINH DƯỠNG KHOÁNG N, P, K, Mg, Ca, Zn VÀ ẢNH HƯỞNG BÓN LÂN TRÊN HÀM LƯỢNG KHOÁNG CHẤT CỦA Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @LAI Tài liệu học tập nghiên cứu BẮP Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: DINH DƯỠNG KHOÁNG N, P, K, Mg,liệu Ca,ĐH ZnCần VÀThơ ẢNH BÓN LÂN Trung tâm Học @ HƯỞNG Tài liệu học tập nghiên cứu TRÊN HÀM LƯỢNG KHOÁNG CHẤT CỦA BẮP LAI Giáo viên hướng dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng Sinh viên thực hiện: Trần Bảo Trân MSSV: 3053210 Lớp: KHĐ K31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Ca, Mg, Zn ảnh hưởng bón lân hàm lượng khoáng chất bắp lai” Do sinh viên: Trần Bảo Trân MSSV: 3053210 Lớp Khoa học đất khóa 31 - Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 01/2009 đến 05/2009 Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Ca, Mg, Zn ảnh hưởng bón lân hàm lượng khoáng chất bắp lai” Do sinh viên: Trần Bảo Trân MSSV: 3053210 Lớp Khoa học đất khóa 31 - Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 01/2009 đến 05/2009 Ý kiến Bộ Môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Ca, Mg, Zn ảnh hưởng bón lân hàm lượng khoáng chất bắp lai” Do sinh viên: Trần Bảo Trân MSSV: 3053210 Lớp Khoa học đất 31 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực bảo vệ trước hội đồng ngày… tháng… năm 2009 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức…………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ý kiến hội đồng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Trần Bảo Trân Ngày sinh: 27-02-1987 Nơi sinh: Bình Thủy – Cần Thơ Con ơng: Trần Tam Nám Và bà: Trần Thị Thu Trang Quê quán: Bình Thủy , Bình Thủy – Cần Thơ Năm 2005: tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy- TP Cần Thơ Từ năm 2005-2009: học trường Đại học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp SHƯD Tốt nghiệp kỹ sư Khoa học đất năm 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Người khai ký tên Trần Bảo Trân PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com i Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Tác gi ả luận văn Trần Bảo Trân Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iii LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn! PGS Ts Ngô Ngọc Hưng tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chị Trương Thúy Liễu, anh Phan Toàn Nam anh Tr ần Minh Giàu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt khóa học Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập Chân thành cảm ơn! Q Thầy Cơ, Anh Chị phòng thí nghiệm bạn sinh viên lớp Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ động viên, cung cấp tài liệu kinh nghiệm quý báu cho thời gian học tập thực luận văn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com iv Trần Bảo Trân 2009 “Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Mg, Ca, Zn ảnh hưởng bón lân hàm lượng khống chất bắp lai” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư nghành Khoa Học Đất khóa 31 Khoa Nơng Nghiệp & SHƯD Trường Đại Học Cần Thơ TÓM LƯỢC Cây bắp xem loài lương thực chủ đạo giới Việc canh tác bắp mà ngày phổ biến trọng Tuy nhiên, biện pháp canh tác cho hợp lý đạt suất cao tùy thuộc vào nhiều yếu tố Trong đó, biện pháp bón phân nhằm cung cấp lượng dưỡng chất đáp ứng nhu cầu trồng bồi hoàn lại cho đất phần lượng dinh dưỡng hút thu quan trọng Để việc bón phân đạt hiệu hơn, cần phải hiểu rõ hàm lượng, tỉ lệ số dưỡng chất bắp Với mục tiêu đó, đề tài nghiên cứu “Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Mg, Ca, Zn ảnh hưởng bón lân hàm lượng khống chất bắp lai” tiến hành Mẫu hạt thân bắp lai sử dụng từ thí nghiệm nhà lưới Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng dụng năm 2008 Thí nghiệm bố trí theo thể thức hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại Nghiệm thức (NT) thí nghiệm bao gồm: - Chín loại đất (mơ tả bảng phụ chương) - Hai mức độ P: (i) Khơng bón P (180-0-90) (ii) có bón lân (180-90-90) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Các loại khoáng phân tích bao gồm: N, P, K, Ca, Mg Zn Sau khoảng thời gian phân tích từ tháng đến tháng năm 2009, thu số kết quả: - Trong bắp lai, hạt chứa nhiều N (1.94-2.29 %) P (0.26-0.41%), riêng K tập trung chủ yếu thân (0.93-1.48%) hạt thấp (0.35-0.61%) Các nguyên tố trung lượng tích lũy nhiều thân: Ca (0.1 – 0.3%), Mg (0 – 0.4%), hạt thấp Ca khoảng 57-98 ppm, %Mg nằm hạt khoảng 0.09-0.13% - Hàm lượng nguyên tố phân tích cao N K, P, Mg, Ca Zn Có khác biệt hàm lượng dưỡng chất bắp trồng biểu loại đất khác - Tỷ lệ hàm lượng dưỡng chất hạt bắp xếp theo thứ tự sau: Mg/Ca (12) > N/P (7)> N/K (4.9) > K/P (1.4) - Việc bón P làm tăng hàm lượng P mà không ảnh hưởng đáng kể đến dưỡng chất khác.Tuy nhiên, P góp phần làm tăng sinh khối Do đó, nghiệm thức bón P hàm lượng dưỡng chất hút thu ln cao nghiệm thức khơng bón P PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 49 Bảng 9: Hàm lượng Mg lượng Mg mà bắp hút thu biểu loại đất thí nghiệm Hàm lượng Mg Thân(%) Đất Hàm lượng hút thu (g/ chậu) Hạt(%) 0P P MYN 0P P MYN 0P P MYN Cái Bè 0.54 0.43 ns 0.08 0.09 ns 0.45 0.59 ns Cầu Kè 0.34 0.34 ns 0.08 0.09 ns 0.26 0.45 Cai Lậy 0.51 0.50 ns 0.09 0.09 ns 0.35 0.41 * ns Long Hồ 0.33 0.22 ns 0.11 0.10 ns 0.32 0.36 ns Mộc Hóa 0.21 0.19 ns 0.07 0.10 ns 0.14 0.22 ns Nông Trại 0.25 0.27 ns 0.09 0.11 ns 0.30 0.52 * Phước Long 0.45 0.34 ns 0.09 0.10 ns 0.32 0.55 * Cù Lao Dung 0.39 0.30 ns 0.08 0.12 0.25 0.52 Tân Quới 0.45 0.38 ns 0.08 0.13 * ns 0.41 0.52 * ns Trung tâm Học CầncâyThơ @ Tài học nghiên cứu Bảng 10: Hàmliệu lượngĐH Zn lượng Zn màliệu bắp hút thutập 9và biểu loại đất thí nghiệm Hàm lượng Zn Thân(ppm) Đất Hàm lượng hút thu (mg/ chậu) Hạt(ppm) 0P P MYN 0P P MYN 0P P MY N Cái Bè 76.69 66.21 ns 87.10 78.5 ns 9.86 15.24 * Cầu Kè 93.43 79.33 ns 42.70 85.96 ns 8.42 15.28 * Cai Lậy 84.43 42.43 ns 103.77 64.40 * 10.28 7.15 ns Long Hồ 116.39 107.13 ns 67.15 78.51 ns 12.98 21.06 * Mộc Hóa 151.29 130.23 ns 55.50 76.81 ns 9.90 15.50 ns Nông Trại 126.78 134.58 ns 59.00 101.28 * 15.81 34.32 * Phước Long 59.05 39.92 ns 68.73 67.83 ns 5.57 9.61 ns Cù Lao Dung 107.25 64.05 ns 68.41 57.61 ns 8.11 14.96 * Tân Quới 92.76 91.65 ns 57.70 85.22 ns 9.97 15.70 ns PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 50 CÁC BẢNG PHÂN TÍCH ANOVA Bảng 11: Phân tích %N thân bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân giai đoạn thu hoạch K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square 8 36 0.837 0.198 1.178 2.190 0.105 0.198 0.147 0.061 53 4.403 F Value 1.7207 3.2550 2.4201 Prob 0.1271 0.0796 0.0333 Coefficient of Variation: 20.82% Bảng 12: Phân tích %K thân bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân giai đoạn thu hoạch Trung K Value Source Factor A Factor B tâm Học liệu AB -7 Error Total Degrees of Sum of Freedom Squares 2.939 0.086 ĐH Cần Thơ @ Tài 0.531 36 2.299 53 Mean F Square Value 0.367 5.7522 0.086 1.3528và liệu học tập 0.066 1.0395 0.064 Prob 0.0001 0.2524 nghiên 0.4256 cứu 5.856 Coefficient of Variation: 21.03% Bảng 13: Phân tích %Ca thân bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân giai đoạn thu hoạch K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value 8 36 0.212 0.009 0.042 0.091 0.026 0.009 0.005 0.003 10.4656 0.0000 3.6930 0.0626 2.0941 0.0623 53 0.354 Coefficient of Variation: 20.46% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Prob 51 Bảng 14: Phân tích %Mg thân bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân giai đoạn thu hoạch K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom 8 36 53 Sum of Squares 0.429 0.070 0.068 0.257 Mean F Square Value Prob 0.054 7.5092 0.0000 0.070 9.7578 0.0035 0.008 1.1825 0.3364 0.007 0.823 Coefficient of Variation: 24.25% Bảng 15: Phân tích Zn (ppm) thân bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân giai đoạn thu hoạch K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Degrees of Freedom 8 36 Sum of Squares 43927.370 3901.500 3505.000 20097.333 53 71431.204 Mean Square 5490.921 3901.500 438.125 558.259 F Value Prob 9.8358 0.0000 6.9887 0.0121 0.7848 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Total Coefficient of Variation: 25.56% Bảng 16: Phân tích %N hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom 8 53 Sum of Squares 0.250 0.522 0.649 1.260 Mean F Square Value 0.031 0.8916 0.522 14.9217 0.081 2.3201 0.035 2.681 Coefficient of Variation: 9.03% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Prob 0.0004 0.0403 52 Bảng 17: Phân tích %P hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom 8 36 53 Sum of Squares 0.040 0.163 0.025 0.058 Mean Square 0.005 0.163 0.003 0.002 F Value 3.0602 101.1571 1.9300 Prob 0.0098 0.0000 0.0854 0.286 Coefficient of Variation: 15.97% Bảng 18: Phân tích %K hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm Trung K Value Source Factor A Factor B AB -7 Error tâmTotal Học liệu Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square 0.105 0.013 0.007 0.007 0.049 0.006 36 0.178 0.005 53 0.339 ĐH Cần Thơ @ Tài liệu F Value 2.6486 1.3936 1.2462 Prob 0.0215 0.2455 0.3016 học tập nghiên cứu Coefficient of Variation: 16.55% Bảng 19: Phân tích %Ca hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm K Value -7 Source Factor A Factor B AB Error Total Degrees of Freedom 8 36 53 Sum of Squares 5691.704 93.352 11880.148 22494.000 40159.204 Mean Square F Value Prob 711.463 1.1386 0.3621 93.352 0.1494 1485.019 2.3767 0.0362 624.833 Coefficient of Variation: 33.97% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 53 Bảng 20: Phân tích %Mg hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -7 Factor A Factor B AB Error 8 36 0.003 0.003 0.005 0.016 Total 53 0.027 0.000 0.003 0.001 0.000 0.7366 7.0898 1.3848 0.0115 0.2362 Coefficient of Variation: 22.77% Bảng 21: Phân tích Zn (ppm) hạt bắp nghiệm thức khơng bón lân có bón lân biểu loại đất thí nghiệm K Value Trung -7 tâm Source Factor A Factor B AB HọcError liệu Total Degrees of Freedom Sum of Squares Mean Square F Value 2668.148 333.519 0.8907 979.630 979.630 2.6162 9461.037 1182.630 3.1584 13480.000 ĐH36Cần Thơ @ Tài 374.444 liệu học tập 53 26588.815 Coefficient of Variation: 26.82% Nhân tố A: nghiệm thức bón P khơng bón P Nhân tố B: biều loại đất ĐBSCL PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Prob 0.1145 0.0082 nghiên cứu 54 Bảng 22 : Phân tích %N thân bắp nghiệm thức đầy đủ dinh dưỡng biểu loại đất K Value Source -3 Replication Factor A Error Total Degrees of Freedom 16 26 Sum of Squares 0.033 0.669 0.411 1.113 Mean Square F Value 0.016 0.084 0.026 Prob 0.6413 3.2505 0.0214 Coefficient of Variation: 12.49% Bảng 23 : Phân tích %K thân bắp nghiệm thức đầy đủ dinh dưỡng biểu loại đất K Value -3 Degrees of Sum of Source Freedom Replication Factor A Error 16 Total 26 Mean F Squares Square Value Prob 0.175 0.088 1.2997 0.2999 1.643 0.205 3.0490 0.0275 1.077 0.067 2.895 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Coeficient of Variation: 20.90% Bảng 24 : Phân tích %Ca thân bắp nghiệm thức đầy đủ dinh dưỡng biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Replication 2 Factor A -3 Error 16 Total 26 Sum of Mean F Squares Square 0.003 0.001 0.144 0.018 0.040 0.002 0.186 Value Prob 0.5932 7.2376 0.0004 Coefficient of Variation: 21.41% Bảng 25 : Phân tích %Mg thân bắp nghiệm thức đầy đủ dinh dưỡng biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Replication 2 Factor A -3 Error 16 Total 26 Sum of Mean Squares 0.018 0.183 0.117 0.318 F Square 0.009 0.023 0.007 Value Prob 1.2033 0.3260 3.1309 0.0248 Coefficient of Variation: 27.36% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 55 Bảng 26 : Phân tích hàm lượng Zn (ppm) thân bắp nghiệm thức đầy đủ dinh dưỡng biểu loại đất K Value Source Replication Factor A -3 Error Total 26 Degrees of Freedom 16 35695.852 Sum of Mean F Squares Square Value Prob 125.852 62.926 0.1527 28975.852 3621.981 8.7884 0.0001 6594.148 412.134 Coefficient of Variation: 24.19% Bảng 27: Phân tích %N thân bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F Value Prob Replication 0.154 0.077 1.3001 0.2998 Factor A 0.247 0.031 0.5228 -3 Errorliệu ĐH Cần 16 Trung tâm Học Thơ @ 0.945 Tài liệu 0.059 học tập nghiên cứu Total 26 1.346 Coefficient of Variation: 19.52% Bảng 28: Phân tích %K thân bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Sum of Mean Squares Square F Value Prob Replication 0.148 0.074 1.3186 0.2951 Factor A 1.828 0.228 4.0676 0.0082 -3 Error 16 0.899 0.056 Total 26 2.874 Coefficient of Variation: 20.40% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 56 Bảng 29: Phân tích %Ca thân bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Sum of Mean F Squares Square Value Prob Replication 0.002 0.001 0.3209 Factor A 0.110 0.014 4.7479 0.0039 -3 Error 16 0.047 0.003 26 0.159 Total Bảng 30: Phân tích %Mg thân bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Value Source Replication Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value 0.035 0.017 Prob 3.1615 0.0697 Trung tâm Học liệu Thơ @0.313 Tài liệu 0.039 học tập 0.0005 nghiên cứu Factor A ĐH Cần 7.1408 -3 Error 16 0.088 Total 26 0.436 0.005 Coefficient of Variation: 19.27% Bảng 31: Phân tích hàm lượng Zn (ppm) thân bắp nghiệm thức không bón P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value 0.4685 Replication 740.074 370.037 Factor A 18456.519 2307.065 -3 Error 16 12637.259 789.829 Total 26 31833.852 Prob 2.9210 0.0324 Coefficient of Variation: 27.85% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 57 Bảng 32: Phân tích %N hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Sum of Mean F Squares Square Value Prob Replication 0.009 0.005 0.3222 Factor A 0.580 0.072 5.0575 0.0029 -3 Error 16 0.229 0.014 Total 26 0.818 Coefficient of Variation: 6.06% Bảng 33: Phân tích %P hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Degrees of Value Source Replication Freedom Sum of Mean Squares Square 0.000 0.000 F Value Prob 0.0932 Trung tâm Học liệu Thơ @ Tài 0.049 liệu học tập 3.0859 nghiên Factor A ĐH Cần 0.006 0.0263 cứu -3 Error Total 16 0.032 26 0.082 0.002 Coefficient of Variation: 14.64% Bảng 34: Phân tích %K hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square Replication 2 Factor A -3 Error 16 Total 26 0.001 F Value Prob 0.001 0.1315 0.134 0.017 3.5199 0.0154 0.076 0.005 0.212 Coefficient of Variation: 15.85% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 58 Bảng 35: Phân tích hàm lượng Ca (ppm) hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F Value Prob Replication 3896.627 1948.314 2.9769 0.0796 Factor A 12379.980 1547.497 2.3645 0.0680 -3 Error 16 10471.577 654.474 Total 26 26748.184 Coefficient of Variation: 34.13% Bảng 36: Phân tích hàm lượng Mg (ppt) hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Sum of Squares Mean F Square Value Prob Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài 0.022 liệu học tập nghiên cứu Replication 0.011 0.1664 Factor A 0.466 0.058 -3 Error 16 1.048 0.066 26 1.536 Total 0.8894 Coefficient of Variation: 25.33% Bảng 37: Phân tích hàm lượng Zn (ppm) hạt bắp nghiệm thức bón phân đầy đủ biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Prob Replication 903.668 451.834 1.1871 0.3306 Factor A 4207.580 525.947 1.3818 0.2763 -3 Error 16 Total 26 6089.902 380.619 11201.149 Coefficient of Variation: 25.53% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 59 Bảng 38: Phân tích %N hạt bắp nghiệm thức khơng bón phân P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean F Freedom Squares Square Value Replication 0.061 0.031 0.5097 Factor A 0.315 0.039 0.6565 -3 Error 16 0.959 0.060 Total 26 1.335 Prob Coefficient of Variation: 11.28% Bảng 39: Phân tích %P hạt bắp nghiệm thức khơng bón phân P biểu loại đất K Degrees of Value Source Freedom Replication Sum of Mean F Squares Square Value 0.000 0.000 0.0280 Prob Trung tâm Học Factor liệu AĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0.016 0.002và 1.2399 0.3386 -3 Error 16 0.025 Total 26 0.041 0.002 Coefficient of Variation: 20.25% Bảng 40: Phân tích %K hạt bắp nghiệm thức khơng bón phân P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom quares Square F Value Replication 0.001 0.001 0.0990 Factor A 0.022 0.003 0.4395 -3 Error 16 0.101 0.006 Total 26 0.125 Coefficient of Variation: 19.22% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Prob 60 Bảng 41: Phân tích hàm lượng Ca (ppm) hạt bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square Value 0.1296 Replication 130.296 65.148 Factor A 5214.519 651.815 -3 Error 16 8042.370 502.648 Total 26 13387.185 F Prob 1.2968 0.3122 Coefficient of Variation: 31.03% Bảng 42: Phân tích hàm lượng Mg (ppt) hạt bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F Value Prob Replication 0.118 0.059 2.1142 0.1532 Factor A 0.301 0.038 1.3475 0.2903 -3 Error 16 0.447 0.028 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Total 26 0.866 Coefficient of Variation: 19.51% Bảng 43: Phân tích hàm lượng Zn(ppm) hạt bắp nghiệm thức khơng bón P biểu loại đất K Value Source Degrees of Sum of Mean Freedom quares Square Replication 2129.556 1064.778 Factor A 7921.333 990.167 -3 Error 16 4337.778 271.111 Total 26 14388.667 Coefficient of Variation: 24.25% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F Value Prob 3.9275 0.0410 3.6523 0.0132 61 Chú thích: Source: Nguồn biến động Degrees of Freedom: Độ tự Sum of quares: Tổng bình phương Mean of quares: Trung bình bình phương F value: Giá trị F Prob: Mức ý nghĩa Replication : Lặp lại Factor A: Nhân tố A ( biểu loại đất) Error: Sai số Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 62 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Trần Bảo Trân Ngày sinh: 27-02-1987 Nơi sinh: Bình Thủy – Cần Thơ Con ông: Trần Tam Nám Và bà: Trần Thị Thu Trang Quê quán: Bình Thủy , Bình Thủy – Cần Thơ Năm 2005: tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Q Bình Thủy- TP Cần Thơ Từ năm 2005-2009: học trường Đại học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp SHƯD Tốt nghiệp kỹ sư Khoa học đất năm 2009 Địa lien hệ: 16/2 Bùi Hữu Nghĩa, P Bình Thủy, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Người khai ký tên Trần Bảo Trân PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 63 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... chất bắp lai 3.3 Ảnh hưởng bón P hàm lượng dưỡng chất bắp 3.3.1 Đối với dưỡng chất đa lượng *Nguyên tố N *Nguyên tố P * Nguyên tố K 3.3.2 Ảnh hưởng bón P hàm lượng Ca Mg bắp 3.3.3 Ảnh hưởng bón. .. cứu ảnh hưởng lân đến sinh trưởng đáp ứng suất b p, nhiên ảnh hưởng lân chất khống khác bắp chưa tìm hiểu nhiều Từ vấn đề đề tài nghiên cứu Dinh dưỡng khoáng N, P, K, Mg, Ca, Zn ảnh hưởng bón lân. .. lân hàm lượng khống chất bắp lai thực nhằm khảo sát: (i) Hàm lượng dưỡng chất N, P, K, Ca, Mg Zn bắp chín biểu loại đất Đồng sông Cửu Long (ii) Tỷ lệ hàm lượng số dưỡng chất bắp lai (iii) Ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH DƯỠNG KHOÁNG n, p, k, mg, ca, zn và ẢNH HƯỞNG bón lân TRÊN hàm LƯỢNG KHOÁNG CHẤT của bắp LAI , DINH DƯỠNG KHOÁNG n, p, k, mg, ca, zn và ẢNH HƯỞNG bón lân TRÊN hàm LƯỢNG KHOÁNG CHẤT của bắp LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay