ẢNH HƯỞNG của VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH tác đến một số TÍNH CHẤT vật lý đất tại HUYỆN CÀNG LONG và HUYỆN CHÂU THÀNH,TỈNH TRÀ VINH

67 25 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN MINH HUY ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH TÁC ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TẠI HUYỆN CÀNG LONG VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH TÁC ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TẠI HUYỆN CÀNG LONG VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Huy MSSV: 3053127 Lớp: Khoa Học Đất K31 Giáo viên hướng dẫn Ths Trần Bá Linh Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Xác nhận giáo viên hướng dẫn Xác nhận môn Khoa Học Đất Xét duyệt hội đồng báo cáo khoa học Tiểu sử cá nhân Lời cam đoan Cảm tạ Tóm lược Mục lục Danh sách bảng Danh sách hình Chương I ii iii iv v vi vii viii ix xi xii GIỚI THIỆU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Diện tích 1.1.3 Địa hình 1.1.4 Tài nguyên tự nhiên 1.1.4.1 Đất cát 1.1.4.2 Sét gạch ngói 1.1.5 Khí hậu 1.1.5.1 Khí tượng 1.1.5.2 Bức xạ 1.1.5.3 Ẩm độ 1.1.5.4 Gió 1.1.5.5 Mưa 1.1.5.6 Hạn 1.1.6 Thuỷ văn 1.1.6.1 Mật độ sông rạch 1.1.6.2 Chế độ thủy văn 1.2 Một số tính chất vật lý học đất 1.2.1 Một số tính chất vật lý học đất 1.2.1.1 Tỷ trọng đất 1.2.1.2 Dung trọng đất 1.2.1.3 Độ xốp đất 1.2.2 Một số tính chất lý đất 1.2.2.1 Tính liên kết đất 1.2.2.2 Tính dính đất 2 2 3 4 4 5 5 6 7 11 13 13 14 ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chương II Chương III Chương IV 1.2.2.3 Tính dẻo đất 1.2.2.4 Tính trương co đất 1.2.2.5 Sức cản đất 1.2.2.6 Động thái ẩm đất 1.2.2.7 Hệ số thấm Ksat 1.2.3 Thành phần giới đất 1.2.4 Kết cấu đất 1.2.4.1 Các yếu tố hình thành kết cấu đất 1.2.4.2 Vai trò kết cấu đất 1.2.4.3 Sự suy thoái kết cấu đất 1.2.4.4 Các biện pháp trì cải thiện kết cấu đất 1.2.5 Chất hữu mùn đất 1.2.5.1 Nguồn gốc chất hữu đất 1.2.5.2 Vai trò chất hữu mùn đất PHƯƠNG TIỆN - PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 2.1.1 Thời gian địa điểm 2.1.2 Mẫu đất 2.1.3 Các trang bị thiết bị hỗ trợ thực đề tài 2.2 Phương pháp 2.2.1 Phương pháp lấy mẫu 2.2.2 Phương pháp phân tích KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần giới 3.2 Dung trọng 3.3 Tỷ trọng đất 3.4 Độ xốp 3.5 Hệ số thấm bão hòa 3.6 Ẩm độ hữu dụng khả giữ nước đất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 4.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 14 14 14 15 19 19 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 30 30 31 32 33 35 36 40 40 x PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang Thành phần sét gạch ngói số mỏ sét Trà Vinh Một số tính chất vật lý mỏ sét Trà Vinh Thời gian bắt đầu kết thúc mưa huyện thuộc tỉnh Trà Vinh Tỷ trọng số khống vật có đất Tỷ trọng số biểu loại đất đồng sơng Cửu Long Thang đánh giá tỷ trọng đất Quan hệ dung trọng đất với thành phần giới thành phần vật liệu cấu tạo số loại đất Giá trị dung trọng số loại đất thích hợp với trồng Thang đánh giá dung trọng Đánh giá độ xốp sở độ xốp chung 5 10 11 10 10 12 12 13 14 Dung trọng, tỷ trọng độ xốp số loại đất Việt Nam 15 12 Ảnh hưởng độ ẩm đến khả làm đất 17 13 Hệ thống phân loại cấp hạt theo hệ thống quốc tế 22 14 Hệ thống phân loại cấp hạt theo hệ thống USDA 22 15 Phân loại đất theo thành phần giới quốc tế năm 1963 23 16 Thành phần giới vùng nghiên cứu 30 17 Dung trọng điểm nghiên cứu tầng 20 – 40 cm 32 21 Tỷ trọng điểm nghiên cứu Trà Vinh 33 19 Hệ số thấm bão hòa điểm nghiên cứu Trà Vinh độ sâu 0– 20 cm 34 Hệ số thấm bão hòa điểm nghiên cứu Trà Vinh độ sâu 20 – 40 cm 35 20 xi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH SÁCH HÌNH Hinh Tựa hình Trang Sơ đồ xác định thành phần giới đất USDA Hệ thống lắc tự động hệ thống ống hút Robinson dùng để phân tích thành phần giới đất Hệ thống sandbox dùng để xác định ẩm độ hữu dụng đất Nồi hút chân khơng bình pycnometer dùng để xác định tỷ trọng đất Biểu đồ dung trọng điểm nghiên cứu độ sâu – 20 cm Biểu đồ độ xốp điểm nghiên cứu độ sâu – 20 cm Biểu đồ độ xốp điểm nghiên cứu độ sâu 20 – 40 cm Biểu đồ ẩm độ thủy dung điểm nghiên cứu tầng 0-20 cm 21 10 11 Biểu đồ ẩm độ thủy dung điểm nghiên cứu tầng 20–40 cm Biểu đồ ẩm độ hữu dụng điểm nghiên cứu tầng 0–20 cm Biểu đồ ẩm độ hữu dụng điểm nghiên cứu tầng 20–40 cm 29 29 29 31 33 34 36 37 38 39 xii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Khoa Học Đất Khóa 31 (2005 – 2009) MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đồng sơng Cửu Long tăng nhanh, hoạt động sản xuất lĩnh vực phát triển từ đó, kéo theo số tượng khai thác sử dụng tầng canh tác diện tích đất trồng lúa ngày phổ biến phải quan tâm Đặc biệt tượng khai thác đất mặt, điển hình tỉnh Trà Vinh hoạt động khai thác lấy tầng đất mặt đồng ruộng để phục vụ cho việc: san lấp, cải tạo vườn, sản xuất vật liệu xây dựng…Theo ước đoán ban đầu, diện tích bị khai thác tầng đất mặt lên đến hàng chục nghìn Trong canh tác sản xuất nơng nghiệp, tầng canh tác hình thành trình tự nhiên với thời gian lâu, có hàng chục chí hàng trăm năm, khả tái tạo tầng canh tác khó khăn, thời gian chậm Do vậy, tượng khai thác nêu có nguy dẫn đến suy thối đất đe dọa trực tiếp đến phát triển bền vững việc sử dụng đất đai Đề tài: “Ảnh hưởng việc khai thác tầng canh tác đến số tính chất vật lý đất huyện Càng Long huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh” thực nhằm mục tiêu: So sánh số tính chất vật lý đất chưa khai thác tầng canh tác với đất khai thác tầng canh tác Thơng qua phân tích tiêu vật lý, ta dự đốn phát triển đất diễn biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực; từ đưa số biện pháp quản lý tốt việc khai thác trì độ phì nhiêu đất tương lai Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Khoa Học Đất Khóa 31 (2005 – 2009) CHƯƠNG I LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị trí địa lý Trà Vinh tỉnh thuộc Đồng sông Cửu long; Vị trí địa lý giới hạn từ: 9o31’46’’ đến 10o04’5” vĩ độ Bắc 105o57’16” đến 106o36’04” kinh độ Đơng Phía Bắc, Tây - Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long Phía Đơng giáp tỉnh Bến Tre với sơng Cổ Chiên Phía Tây giáp tỉnh Sóc Trăng với Sơng Hậu Phía Nam, Đơng - Nam giáp biển Đông với 65 km bờ biển Trung tâm tỉnh lỵ nằm Quốc lộ 53, cách thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km cách thành phố Cần Thơ 100 km Tổng diện tích tự nhiên 2.225 km2, chiếm 5,63% diện tích vùng Đồng sơng Cửu Long 0,67% diện tích nước, Trà Vinh có bảy huyện thị xã, gồm huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải thị xã Trà Vinh 1.1.2 Diện tích Tổng diện tích tự nhiên là: 222.515,03 (theo số liệu thống kê đất đai năm 2003) Trong đó: Đất nơng nghiệp: 180.004,31ha Đất lâm nghiệp: 6.080,20 Đất chuyên dùng: 9.936,22 Đất nông thôn: 2.805,66 Đất đô thị: 45,70 Đất chưa sử dụng: 22.242,94 1.1.3 Địa hình Địa hình tỉnh Trà Vinh mang tính chất vùng đồng ven biển có giồng cát, chạy liên tục theo hình vòng cung song song với bờ biển Càng phía biển, giồng cao rộng lớn Do chia cắt giồng hệ thống trục lộ, kinh rạch chằng chịt, địa hình tồn vùng phức tạp Các vùng trũng xen kẹp với giồng cao, xu độ dốc thể cánh đồng Nhìn chung, cao trình phố biến tỉnh từ 0,4 – 1,0 m, chiếm 66% diện tích đất tự nhiên Địa hình cao (>4m): gồm đanh giồng cát phân bố Nhị Trường, Long Sơn (Cầu Ngang); Ngọc Biên (Trà Cú); Long Hữu (Duyên Hải) Địa hình thấp ( 1,2 Đất bị nén 1,3 - 1,4 Đất bị nén chặt 1,4 - 1,6 Những tầng đất bị nén chặt tầng canh tác 1,6 - 1,8 Tầng tích tụ bị nén mạnh (Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006) Ø Thang đánh giá tỷ trọng đất theo N A Karchinski, 1965 Tỷ trọng (g/cm3) Đánh giá < 2,5 Đất có lượng mùn cao 2,5 – 2,66 Đất có lượng mùn trung bình > 2,7 Đất giàu Fe2O3 (Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006) Ø Thang đánh giá độ xốp đất (% thể tích), (theo N.A Karchinski, 1965) Tể khổng Đánh giá >70% Đất xốp, đất khô 65 – 55% Đất xốp (lớp đất cày xới tầng mặt 55 – 50% Trung bình cho lớp đất mặt < 50% Đất chặt không đạt yêu cầu 40 – 25% Đất chặt (các tầng dưới) Trích giảng phì nhiêu đất phân bón Đỗ Thị Thanh Ren, 1999 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Ø Thang đánh giá độ xốp đất (% thể tích), (theo N.A Karchinski, 1965) Độ xốp (%) Đánh giá >70 Rất cao 70 - 55 Cao 55 - 50 Trung bình 50 - 40 Thấp 40 - 25 Rất thấp Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006 Ø Bảng phân cấp hệ số thấm Ksat theo O’ Neal, 1949 Hệ số thấm Ksat (10-6m/s) Tốc độ thấm < 0,35 Rất chậm 0,35 – 1,40 Chậm 1,40 – 5,60 Khá chậm 5,60 – 17,40 Trung bình 17,40 – 34,70 Khá nhanh 34,70 – 61,10 Nhanh > 61,10 Rất nhanh Cấp Nguồn: Trần Bá Linh –Phòng thí nghiệm vật lý đất – Đại Học Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÂN TÍCH Tầng (cm) Điểm nghiên cứu Loại đất Song Lộc Còn tầng mặt Mất tầng mặt - 20 Lương Hòa Càng Long Song Lộc 20 – 40 Lương Hòa Càng Long Còn tầng mặt Mất tầng mặt Còn tầng mặt Mất tầng mặt Còn tầng mặt Mất tầng mặt Còn tầng mặt Dung trọng (g/cm3) 1,2 0,9 1,3 1,6 0,7 0,9 1,5 1,4 1,5 Mất tầng mặt 1,5 Còn tầng mặt 1,2 1,3 Mất tầng mặt Tỷ trọng (g/cm3) Độ xốp (%) Ksat (10-6m/s) Ẩm độ thủy dung (%) 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 49,0 64,5 51,6 39,0 71,6 64,7 41,6 44,1 39,0 39,5 53,0 50,0 35,2 181,3 100,4 0,01 447,3 116,8 6,2 0,8 31,9 0,02 16,0 11,9 45,0 48,2 41,0 38,4 53,9 60,9 41,8 46,2 40,0 40,3 55,3 53,0 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Ẩm độ hữu dụng (%) 15,0 18,2 28,0 23,4 23,9 30,4 11,8 16,2 27,0 25,3 25,3 23,0 Cát (%) Thịt (%) Sét (%) 9,0 14,0 29,8 41,3 1,0 1,9 5,4 5,6 32,3 37,8 1,0 1,2 47,6 45,7 52,6 39,0 42,9 39,8 51,5 49,2 51,7 42,6 44,4 40,0 43,4 40,3 17,6 19,7 56,1 58,3 43,2 45,2 16,0 19,6 54,6 58,8 ... tầng canh tác đến số tính chất vật lý đất huyện Càng Long huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thực nhằm mục tiêu: So sánh số tính chất vật lý đất chưa khai thác tầng canh tác với đất khai thác tầng. .. TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH TÁC ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TẠI HUYỆN CÀNG LONG VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH Sinh viên thực hiện:... 1.2 Một số tính chất vật lý học đất 1.2.1 Một số tính chất vật lý học đất 1.2.1.1 Tỷ trọng đất 1.2.1.2 Dung trọng đất 1.2.1.3 Độ xốp đất 1.2.2 Một số tính chất lý đất 1.2.2.1 Tính liên kết đất
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH tác đến một số TÍNH CHẤT vật lý đất tại HUYỆN CÀNG LONG và HUYỆN CHÂU THÀNH,TỈNH TRÀ VINH , ẢNH HƯỞNG của VIỆC KHAI THÁC TẦNG CANH tác đến một số TÍNH CHẤT vật lý đất tại HUYỆN CÀNG LONG và HUYỆN CHÂU THÀNH,TỈNH TRÀ VINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay