ẢNH HƯỞNG của QUẢN lý nước đến sự SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÙ SA

66 17 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN VĂN HIỀN ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Giáo viên hướng dẫn PGS TS Võ Thị Gương Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hiền MSSV: 3053122 Lớp: KHĐ K31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng quản lý nước đến sinh trưởng lúa đất phù sa” Do sinh viên: Nguyễn Văn Hiền MSSV: 3053122 Lớp Khoa học đất khóa 31 - Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 01/2009 đến 05/2009 Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o -XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng quản lý nước đến sinh trưởng lúa đất phù sa” Do sinh viên: Nguyễn Văn Hiền MSSV: 3053122 Lớp Khoa học đất khóa 31 - Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực từ 01/2009 đến 05/2009 Ý kiến Bộ Môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Ảnh hưởng quản lý nước đến sinh trưởng lúa đất phù sa” Do sinh viên: Nguyễn Văn Hiền MSSV: 3053122 Lớp Khoa học đất 31 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực bảo vệ trước hội đồng ngày… tháng… năm 2009 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức…………………………… Ý kiến hội đồng: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố báo cáo luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hiền PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ Xin kính dâng lên ba mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất, người hết lòng ni dạy khơn lớn Thành kính biết ơn ! Cơ PGs.Ts Võ Thị Gương tận tình hướng dẫn giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Anh Phạm Nguyễn Minh Trung nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình làm luận văn Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Nông Nghiệp, Bộ môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai tận tình truyền đạt kiến thức quý báo tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em suốt khóa học Đặc biệt cảm ơn ! Cô cố vấn học tập Nguyễn Mỹ Hoa, cô Trịnh Thị Thu Trang, thầy Ngô Ngọc Hưng, thầy Nguyễn Minh Đơng, anh chị phòng phân tích Hóa, phòng Lý phòng Sinh nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình làm luận văn Chân thành cảm ơn! Bạn Nguyễn Thị Hà Mi tập thể lớp khoa học đất nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ suốt trình làm luận văn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com NGUYỄN VĂN HIỀN, 2009 Ảnh hưởng quản lý nước đến sinh trưởng lúa đất phù sa Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất Khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn khoa học: PGs Ts Võ Thị Gương TĨM LƯỢC Nhằm tìm biện pháp giảm lượng nước canh tác lúa, góp phần tiết kiệm lượng nước, đồng thời làm tăng thu nhập cho người dân Đề tài nghiên cứu thực nhà lưới khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên, nhân tố, gồm bốn nghiệm thức: ngập cm, ngập cm, ngập cm để khô ngày vào giai đoạn (14 NSG, 28 NSG, trổ), ngập cm để khô ngày giai đoạn 28 NSG Thu mẫu đất vào giai đoạn trước gieo trồng trước để khô giai đoạn trổ Hàm lượng N hữu dụng, NH4+, pH tươi không khác biệt nghiệm thức ngập liên tục nghiệm thức để khô, sinh trưởng suất lúa có khác biệt Ở nghiệm thức ngập liên tục cm cm, suất chiều cao đạt cao so với nghiệm thức có để khơ Ngập cm để khô ngày vào giai đoạn (14 NSG, 28 NSG, trổ) tỷ lệ phần trăm hạt thấp có ý nghĩa Trọng lượng hạt chậu giảm thấp có ý nghĩa Do nên giữ mực nước ngập cm ruộng lúa giúp tiết kiệm lượng nước tưới cho lúa mà không ảnh hưởng đến suất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Cảm tạ Tóm lược Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Chương Chương MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Cây lúa sử dụng nước canh tác lúa 1.1.1 Sơ lược lúa 1.1.1.1 Nguồn gốc 1.1.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 1.1.1.3 Phân bố 1.1.2 Sử dụng nước tưới cho lúa 1.1.2.1 Tình hình nước tưới cho lúa 1.1.2.2 Thói quen sử dụng nước tưới cho lúa người dân 1.1.2.3 Vai trò ảnh hưởng nước đời sống lúa 1.1.2.4 Nhu cầu nước lúa 1.1.2.5 Sự cân nước ruộng lúa 1.2 Đất phù sa động thái đạm đất phù sa 1.2.1 Đất phù sa 1.2.1.1 Đất phù sa hệ thống sông Hồng 1.2.1.2 Đất phù sa hệ thống sông Cửu Long 1.2.1.3 Đất phù sa hệ thống sông khác 1.2.2 Động thái đạm đất phù sa 1.2.2.1 Ảnh hưởng ngập liên tục đến suất lúa 1.2.2.2 Ảnh hưởng ngập liên tục đến đạm đất lúa 1.3 Sử dụng phân đạm đất lúa 1.3.1 Vai trò đạm sinh trưởng lúa 1.3.2 Sự chuyển biến đạm bón vào đất 1.3.3 Hiệu sử dụng đạm đất lúa PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Thời gian thí nghiệm 2.2 Địa điểm thí nghiệm 2.3 Giống lúa 2.4 Bố trí thí nghiệm 2.5 Thu thập số liệu 2.5.1 Thời gian lấy mẫu 2.5.2 Phân bón 2.5.3 Xử lý số liệu 2.6 Các tiêu phân tích đất đầu vụ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ii iii iv v vii viii 2 2 3 10 10 11 11 12 12 12 14 16 16 17 19 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 3.2 Đặc tính hóa học đất thí nghiệm 3.2.1 PH tươi 3.2.2 Sự thay đổi hàm lượng NH4+ đất 3.2.3 Sự thay đổi N hữu dụng đất 3.2.4 Sự sinh trưởng lúa đất phù sa 3.2.4.1 Chiều cao 3.2.4.2 Số chồi 3.2.5 Năng suất lúa đất phù sa KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 25 25 25 25 26 27 28 28 29 30 33 34 PHỤ LỤC Bảng phân tích: ANNOVA-1 PH (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 0.052 0.017 12 0.264 0.022 0.786 Total 15 0.316 Coefficient of Variation = 2.46% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 24.280 6.070 0.19 0.07 4.00 24.320 6.080 0.15 0.07 4.00 23.760 5.940 0.10 0.07 4.00 24.250 6.063 0.14 0.07 -Total 16.00 96.610 Within 6.038 0.15 0.04 0.15 Bartlett's test Chi-square = 1.274 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.828 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ======================================================== NH4+ (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 31.137 10.379 12 134.804 11.234 0.924 Total 15 165.942 Coefficient of Variation = 9.28% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 139.850 34.963 3.02 1.68 4.00 138.350 34.587 1.43 1.68 4.00 147.480 36.870 4.88 1.68 4.00 152.000 38.000 3.16 1.68 -Total 16.00 577.680 Within 36.105 3.33 0.83 3.35 Bartlett's test Chi-square = 3.375 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.297 ======================================================= PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com NO3- (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 3.228 1.076 12 5.823 0.485 2.218 0.1388 Total 15 9.052 Coefficient of Variation = 23.57% Var V A R I A B L E No 10 Number Sum Average SD SE -1 4.00 11.670 2.918 0.81 0.35 4.00 10.810 2.702 0.60 0.35 4.00 10.040 2.510 0.26 0.35 4.00 14.770 3.692 0.93 0.35 -Total 16.00 47.290 Within 2.956 0.78 0.19 0.70 Bartlett's test Chi-square = 3.600 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.242 ======================================================= PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com N hữu dụng (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 46.231 15.410 12 132.964 11.080 1.391 0.2932 Total 15 179.196 Coefficient of Variation = 8.52% Var V A R I A B L E No 13 Number Sum Average SD SE -1 4.00 151.520 37.880 2.60 1.66 4.00 149.160 37.290 1.73 1.66 4.00 157.520 39.380 4.80 1.66 4.00 166.770 41.693 3.41 1.66 -Total 16.00 624.970 Within 39.061 3.46 0.86 3.33 Bartlett's test Chi-square = 2.722 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.463 ======================================================= PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chiều cao (14 ngày) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 33.188 11.063 12 39.750 3.313 3.340 0.0560 Total 15 72.938 Coefficient of Variation = 4.67% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 150.000 37.500 0.58 0.91 4.00 162.000 40.500 0.58 0.91 4.00 150.000 37.500 3.32 0.91 4.00 161.000 40.250 1.26 0.91 -Total 16.00 623.000 Within 38.938 2.21 0.55 1.82 Bartlett's test Chi-square = 10.881 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chiều cao (28 ngày) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 158.188 52.729 12 110.250 9.188 5.739 0.0113 Total 15 268.438 Coefficient of Variation = 5.04% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 241.000 60.250 2.87 1.52 4.00 260.000 65.000 4.08 1.52 4.00 225.000 56.250 2.22 1.52 4.00 237.000 59.250 2.63 1.52 -Total 16.00 963.000 Within 60.188 4.23 1.06 3.03 Bartlett's test Chi-square = 1.109 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.863 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chiều cao (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 72.188 24.063 12 90.250 7.521 3.199 0.0623 Total 15 162.438 Coefficient of Variation = 4.14% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 259.000 64.750 3.86 1.37 4.00 277.000 69.250 1.71 1.37 4.00 255.000 63.750 2.22 1.37 4.00 268.000 67.000 2.71 1.37 -Total 16.00 1059.000 Within 66.188 3.29 0.82 2.74 Bartlett's test Chi-square = 1.877 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.682 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chiều cao (thu hoạch) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 137.188 45.729 12 121.250 10.104 4.526 0.0242 Total 15 258.438 Coefficient of Variation = 4.69% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 259.000 64.750 3.40 1.59 4.00 287.000 71.750 4.50 1.59 4.00 261.000 65.250 1.71 1.59 4.00 278.000 69.500 2.38 1.59 -Total 16.00 1085.000 Within 67.813 4.15 1.04 3.18 Bartlett's test Chi-square = 2.605 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.494 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Số chồi (14 ngày) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 12 339.688 113.229 44.250 3.688 30.706 0.0000 Total 15 383.938 Coefficient of Variation = 9.40% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 60.000 15.000 1.83 0.96 4.00 67.000 16.750 2.99 0.96 4.00 99.000 24.750 0.96 0.96 4.00 101.000 25.250 1.26 0.96 -Total 16.00 327.000 Within 20.438 5.06 1.26 1.92 Bartlett's test Chi-square = 3.834 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.186 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Số chồi (28 ngày) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 12 886.250 295.417 87.500 7.292 40.514 0.0000 Total 15 973.750 Coefficient of Variation = 7.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 95.000 23.750 1.71 1.35 4.00 119.000 29.750 3.10 1.35 4.00 166.000 41.500 2.08 1.35 4.00 162.000 40.500 3.51 1.35 -Total 16.00 542.000 Within 33.875 8.06 2.01 2.70 Bartlett's test Chi-square = 1.680 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.732 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Số chồi (giai đoạn trổ) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 607.250 202.417 12 378.500 31.542 6.417 0.0077 Total 15 985.750 Coefficient of Variation = 10.33% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 187.000 46.750 5.56 2.81 4.00 200.000 50.000 6.78 2.81 4.00 246.000 61.500 3.87 2.81 4.00 237.000 59.250 5.85 2.81 -Total 16.00 870.000 Within 54.375 8.11 2.03 5.62 Bartlett's test Chi-square = 0.800 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.922 ===================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trọng lượng hạt ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 98.436 32.812 12 32.915 2.743 11.962 0.0006 Total 15 131.352 Coefficient of Variation = 7.12% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 97.260 24.315 2.63 0.83 4.00 107.080 26.770 1.81 0.83 4.00 81.640 20.410 0.72 0.83 4.00 86.050 21.513 0.49 0.83 -Total 16.00 372.030 Within 23.252 2.96 0.74 1.66 Bartlett's test Chi-square = 7.844 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 =================================================== PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com % hạt lép ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 329.442 109.814 67.975 0.0000 Within 12 19.386 1.616 Total 15 348.829 Coefficient of Variation = 8.32% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 44.420 11.105 1.07 0.64 4.00 43.640 10.910 1.23 0.64 4.00 86.900 21.725 1.25 0.64 4.00 69.410 17.353 1.50 0.64 -Total 16.00 244.370 15.273 4.82 1.21 Within 1.27 Bartlett's test Chi-square = 0.320 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.986 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC Bảng ghi nhận thành phần suất Thành phần suất Nghiệm thức Tổng trọng lượng hạt (g) hạt (%) Ngập 2cm 27,38 88,90 Ngập 5cm 30,07 89,09 Ngập 5cm, để khô lúc 14, 28 NSKG trổ 26,08 78,27 Ngập 5cm, để khô lúc 28 NSKG 26,03 82,65 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÝ LỊCH TRÍCH NGANG I SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: Nguyễn Văn Hiền - Ngày sinh: 15-08-1985 - Nơi sinh: Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh - Con ông: Nguyễn Văn Nhường - Và bà: Trần Thị Vui - Chổ tại: phòng nhà B23, Ký túc xá trường Đại học Cần Thơ khu II - Điện thoại nhà: 0743661528 - Điện thoại di động: 0933854492 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO - Hệ đào tạo: Đại học quy - Thời gian đào tạo: năm - Nơi học: Trường Đại học Cần Thơ - Ngành học: Khoa Học Đất - Khoá học: Khoá 31 (2005-2009) - Tên đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học Ảnh hưởng biện pháp quản lý nước đến sinh trưởng lúa đất phù sa - Cán hướng dẫn: PGS.TS Võ Thị Gương KS Phạm Nguyễn Minh Trung Ng ười khai ký tên Nguyễn Văn Hiền PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... dụng nước tưới cho lúa người dân 1.1.2.3 Vai trò ảnh hưởng nước đời sống lúa 1.1.2.4 Nhu cầu nước lúa 1.1.2.5 Sự cân nước ruộng lúa 1.2 Đất phù sa động thái đạm đất phù sa 1.2.1 Đất phù sa 1.2.1.1... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA Giáo viên hướng dẫn PGS TS Võ Thị Gương Sinh viên... 2006) Nhóm đất phù sa chia ra: - Đất phù sa hệ thống sông Hồng; - Đất phù sa hệ thống sông Cửu Long; - Đất phù sa hệ thống sông khác 1.2.1.1 Đất phù sa hệ thống sông Hồng Là nhóm đất phù sa thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của QUẢN lý nước đến sự SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÙ SA , ẢNH HƯỞNG của QUẢN lý nước đến sự SINH TRƯỞNG của lúa TRÊN đất PHÙ SA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay