ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ và PHÂN đạm đến TÍNH CHẤT hóa học đất và NĂNG SUẤT của cây gấc TRÊN đất đồi núi tại TRI tôn AN GIANG

65 44 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐỀ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN ĐẠM ĐẾN TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY GẤC TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI TẠI TRI TÔN - AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, …./20… TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐỀ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN ĐẠM ĐẾN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY GẤC TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI TẠI TRI TÔN - AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KHOA HỌC ĐẤT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Ks: PHẠM NGUYỄN MINH TRUNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Gs Ts VÕ THỊ GƯƠNG MSSV:3073486 LỚP: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, …./20… LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Thảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: Ảnh hưởng phân hữu phân đạm đến tính chất hóa học đất suất gấc đất đồi núi Tri Tôn – An Giang Do sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày … Tháng ….năm 2011 Trưởng khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch Hội đồng TIỂU SỬ CÁ NHÂN I Sơ lược lý lịch Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Ngày sinh: 1988 Dân tộc: Kinh Họ tên cha: Nguyễn Văn Nhen Họ tên mẹ: Nguyễn Thu Oanh Họ tên em: Nguyễn Thị Phương Linh Địa liên lạc: số 303, Ấp Thạnh Quới – Xã Trung Hưng – Huyện Cờ Đỏ - Tp Cần Thơ II Quá trình học tập 1995 – 2000: Trường Tiểu Học Trung Hưng I 2000 – 2006: Trường Trung Học Phổ Thông Trung An 2007 – 2011: Trường Đại học Cần Thơ, ngành Khoa Học Đất, Khóa 33, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha mẹ hết lòng ni khôn lớn nên người nguồn an ủi động viên suốt q trình học tập Tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Võ Thị Gương Anh Phạm Nguyễn Minh Trung, người theo dõi, hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Chị Võ Thị Thu Trân, người tận tình dẫn, giúp đỡ tận tình em suốt thời gian thực đề tài Cô chủ nhiệm Châu Thị Anh Thy, Thầy Trần Bá Linh quan tâm, dìu dắt, động viên giúp đỡ chúng em suốt khóa học Chân thành biết ơn Q thầy cơ, Anh Chị Bộ môn Khoa Học Đất & NNS – Khoa Nông Nghiệp & SHƯD – Trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm bỏ ích cho chúng em Chân thành cám ơn Bạn Trần Cẩm Thùy bạn lớp Khoa Học Đất K33, nhiệt tình giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO MỤC LỤC Nội dung Chương Lời cam đoan i Duyệt hội đồng ii Tiểu sử cá nhân iii Lời cảm tạ iv Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Tóm lược x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 CHẤT HỮU CƠ 1.1.1 Khái niệm chất hữu 1.1.2 Nguồn gốc chất hữu 1.1.3 Vai trò chất hữu q trình hình thành đất 1.1.4 Vai trò chất hữu đất 1.1.4.1 Đối với đặc tính vật lý 1.1.4.2 Đối với đặc tính hóa học 1.1.4.3 Đối với đặc tính sinh học 1.1.4.4 Chất hữu tăng trưởng trồng 1.2 1.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phân hủy chất hữu đất 1.1.6 Sự chuyển hóa chất hữu đất PHÂN HỮU CƠ 1.2.1 Khái niệm phân hữu 1.2.2 Hiệu phân hữu cải thiện vật lý đất 1.2.3 Hiệu phân hữu cải thiện hóa học đất 10 1.2.4 Phân hữu tác động đến vi sinh vật đất 11 1.2.5 Phân hữu cung cấp dinh dưỡng cho trồng 12 1.2.6 1.2.7 Lợi ích việc bón phân hữu 12 1.2.6.1 Cải thiện ổn định kết cấu đất 12 1.2.6.2 Cung cấp nguồn gốc chất dinh dưỡng tổng hợp cho đất 13 1.2.6.3 Nguồn gốc phân hữu sử dụng 13 Vi sinh vật đất 14 1.2.7.1 Quần thể vi sinh vật đất 14 1.2.7.2 Vai trò vi sinh vật đất 15 1.2.8 Một số nghiên cứu ứng dụng phân hữu nông nghiệp 15 1.2.9 Một số lưu ý sử dụng phân hữu 18 1.2.10 Phân đạm vô 18 1.3 ĐẤT ĐỒI NÚI 19 1.4 CÂY GẤC 20 1.4.1 Phân bố 20 1.4.2 Hình thái thực vật 21 1.4.3 Điều kiện sống 21 1.4.4 Canh tác gấc 21 1.4.5 Tác dụng dầu gấc 24 CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 26 2.1 Phương tiện 26 2.1.1 Thời gian, địa điểm 26 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 26 2.2 Phương pháp 26 2.2.1 Các thời điểm bón phân 27 2.2.2 Thời điểm lấy mẫu đất 28 2.2.3 Các tiêu phân tích 28 2.2.4 Phương pháp phân tích 28 2.2.5 Phân tích số liệu 29 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN ĐẠM CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT 30 3.1.1 Ghi nhận tổng quát đề tài 30 3.1.2 Các đặc tính hóa học đất 31 3.1.2.1 pH đất 31 3.1.2.2 Chất hữu đất 33 3.1.2.3 Lân hữu dụng đất 34 3.1.2.4 Hàm lượng NH4 – N đất 35 3.1.2.5 Hàm lượng NO3 – N đất 37 3.1.2.6 Hàm lượng đạm dễ phân hủy đất 39 3.1.2.7 Hàm lượng cation trao đổi đất 41 3.1.2.8 Khả hấp phụ cation đất 42 3.1.2.9 Năng suất gấc 43 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ CHƯƠNG I: THANG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC 51 CHƯƠNG II: BẢNG ANOVA – QUA CÁC THÁNG SAU KHI TRỒNG 56 DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Ảnh hưởng phân hữu đến hàm lượng lân dễ tiêu đất phèn (sau cấy 30 ngày) 16 Bảng 2: Ảnh hưởng phân chuồng đến đến việc cải thiện lân đất phù sa sông Hồng 17 Bảng 3: Thành phần carotenoid có dầu gấc 23 Bảng 4: Giá trị dinh dưỡng 5ml dầu Gấc 23 Bảng 5: Thành phần loại acid béo có dầu Gấc 24 Bảng 6: Các nghiệm thức thí nghiệm 27 Bảng 7: Các tiêu hóa học đất trước thực thí nghiệm 30 Bảng 8: Ảnh hưởng phân hữu đến cation trao đổi đất vào giai đoạn 1TSKT Tri Tôn – An Giang 41 Bảng 9: khả hấp thụ cation qua nghiệm thức 42 10 3.1.2.6 Hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất đất (Nlabile) Đạm hữu dễ phân hủy giúp đánh giá chất chất hữu chứa thành phần dễ phân hủy, từ đánh giá khả cung cấp đạm từ chất hữu đất Qua kết phân tích Hình cho thấy hiệu phân hữu bón vào đất đến hàm lượng đạm phân dễ hủy đất, gia tăng lượng bón phân hữu nghiệm thức bón 10kg/cây (7,40 – 11,74 mg/kg đất) tăng so với nghiệm thức khơng bón phân hữu (4,66 – 10,41 mg/kg đất) giai đoạn 3TSKT 4TSKT giai đoạn hàm lượng đạm dễ phân hủy đất tăng nhẹ so với đầu vụ (4,87 mg/kg đất) Tuy nhiên, đến giai đoạn 5TSKT 7TSKT hàm lượng đạm dễ phân hủy đất nghiệm thức bón 10kg/cây phân hữu có xu hướng giảm so vói nghiệm thức lại Điều phân hủy thành phần dễ phân hủy diễn nhanh chóng, xảy vài tuần tháng (Erick Zagal, 2002), khống hóa dạm hữu dễ phân hủy cung cấp dinh dưỡng cho trồng phát triển Nhìn chung, phân hữu bã bùn mía có hiệu tốt việc cải thiện hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất kg SC + 50g N/cây 10 kg SC + 50g N/cây 5kg SC + 50g N/cây N labile (mg/kg đất) 14 a 12 a a 10 a ab b b b b c c TSKT Hình 9: Ảnh hưởng phân hữu đến hàm lượng đạm dễ phân hủy đất Tri Tôn – An Giang SC: phân hữu bã bùn mía TSKT: Tháng sau trồng 51 5kg SC + 50g N/cây 5kg SC + 120g N/cây kg SC + 80g N/cây N labile (mg/kg đất) 14 12 a 10 a a ab b b b TSKT Hình 10: Ảnh hưởng phân đạm vơ đến hàm lượng N hữu dễ phân hủy đất Tri Tôn – An Giang SC: phân hữu bã bùn mía TSKT: Tháng sau trồng Kết Hình 10 cho thấy hai giai đoạn 3TSKT 5TSKT hàm lượng đạm dễ phân hủy nghiệm thức bón 5kg SC + 80g N/cây phân đạm vơ (10,06 mg/kg đất 10,41 mg/kg đất) cao so với nghiệm thức bón 5kg SC + 50g N/cây (4,58 mg/kg đất 7.62 mg/kg đất ) bón 120g N/cây (5,23 mg/kg đất 4,96 mg/kg đất) Ở nghiệm thức bón 5kgSC + 50g N/cây khơng khác biệt qua phân tích thống kê so với nghiệm thức bón 5kgSC + 120g N/cây Nhìn chung qua giai đoạn nghiệm thức bón 120kg N/cây thấp so với nghiệm thức lại Từ đó, cho thấy loại đất vùng cần lượng bón thích hợp cho gấc 80g N/cây có kết hợp với 5g SC/ 52 3.1.2.7 Hàm lượng cation trao đổi đất Qua kết Bảng cho thấy hàm lượng magie kali trao đổi đất nghiệm thức bón 10kg/cây phân hữu khơng có hiệu làm gia tăng hàm lượng Mg trao đổi khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê so với nghiệm thức lại Kết nghiên cứu cho thấy hàm lượng canxi trao đổi đất nghiệm thức bón nghiệm thức bón 10kg SC/cây + 50g N/cây cao khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê so với nghiệm thức khơng bón phân hữu 1,32 meq/100g đất) Sự khác biệt phân hữu có chức hàm lượng lân cao giàu Ca, kết phân tích phù hợp với nghiên cứu Võ Thị Gương ctv., (2008) phân bã bùn mía có hàm lượng Ca tổng số (CaO) 4,96% làm tăng hàm lượng Ca trao đổi đất Bảng 8: Ảnh hưởng phân hữu đến cation trao đổi đất vào giai đoạn 1TSKT Tri Tôn – An Giang Chỉ tiêu K Mg Ca Meq/100g đất Nghiệm thức 0kg SC + 50g N/cây 0,16 0,17 5kg SC + 50g N/cây 0,19 0,31 5kg SC + 80g N/cây 0,24 0,36 10kg SC + 50g N/cây 0,18 0,39 5kg SC + 120g N/cây 0,18 0,28 F ns ns * % CV 28,31 36,94 31,14 SC: phân hữu bã bùn mía TSKT: Tháng sau trồng (*): Khác biệt ý nghĩa 5% ns: Khác biệt không ý nghĩa 53 1,51c 2,55ab 1,96abc 2,83a 1,61bc 3.1.2.8 Khả hấp phụ cation đất Qua kết Bảng cho thấy việc gia tăng hàm lượng phân hữu đạm vơ khơng có hiệu việc gia tăng khả hấp thụ cation đất qua nghiệm thức, không khác biệt qua phân tích thống kê Điều lượng phân hữu bón vào đất khơng đủ để làm gia tăng khả trao đổi cation đất có hàm lượng chất hữu cao CEC thường cao (Nguyễn Mỹ Hoa, 1999) Bảng 9: khả hấp thụ cation qua nghiệm thức giai đoạn tháng sau trồng Nghiệm thức CEC (meq/100g) 0kg SC + 50g N/cây 5,65 5kg SC + 50g N/cây 8,61 5kg SC + 80g N/cây 7,58 10kg SC + 50g N/cây 5,53 5kg SC + 120g N/cây 7,29 F ns % CV 35.41 SC: phân hữu bã bùn mía TSKT: Tháng sau trồng ns: Không khác biệt ý nghĩa 54 3.1.2.9 Năng suất gấc Qua kết Hình 11 cho thấy nghiệm thức bón 5kg SC/cây + 80g N/cây có suất (23,81 kg/lơ) cao so với nghiệm thức lại, khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê Điều cho thấy nghiệm thức kết hợp phân hữu phân đạm vơ thích hợp so với nghiệm thức lại có hiệu tốt cho suất cao 0kg SC + 50g N/cây 5kg SC + 50g N/cây 10kg SC + 50g N/cây 5kg SC + 120g N/cây 5kg SC + 80g N/cây Năng suất (kg/lô) 35 a 30 25 b b b b 20 15 10 nghiệm thức Hình 11: Ảnh hưởng phân hữu phân đạm đến suất gấc qua nghiệm thức SC: phân hữu bã bùn mía TSKT: Tháng sau trồng 55 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Bón phân hữu bã bùn mía kết hợp với lượng bón phân đạm vô giúp cải thiện hàm lượng P hữu dụng đất, giúp gia tăng hàm lượng đạm dễ phân hủy đất, cao hàm lượng Ca trao đổi đất Bón phân hữu bã bùn mía với liều lượng 10kg/cây chưa thấy hiệu việc cải thiện pH, hàm lượng chất hữu cơ, khả trao đổi cation đất, cation trao đổi Mg, K, hàm lượng đạm ammonium hàm lượng nitrate đất đồi núi tháng sau trồng Cây Gấc có khả sống phát triển đất đồi núi có hàm lượng chất dinh dưỡng đất thấp Năng suất cao nghiệm thức bón 5kg SC/ + 80g N/cây (23.81 kg/lô) 4.2 Đề nghị Do thời gian thực đề tài có giới hạn nên khảo sát hiệu phân hữu bả bùn mía kết hợp với phân đạm vơ (ure) thời gian ngắn Vì cần thực thí nghiệm dài hạn để xác định hiệu phân hữu phân đạm cải thiện độ phì nhiêu đất suất trái gấc 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Akio Inoko (1984) Soil organic matter as a source of nutrients Organic matter and rice International Rice Research Intitute Pp 139 – 144 Brady, N.C., Well, R.R (1996) The nature and properties of soil Prentice – Hall International Bell L.C and Edwards D.G (1987), The role of Aluminium in acid soil infertility In: Soil Management under Humid Conditions in Asia and Pagric IBSRAM Proceedings 5, 201 – 223 Bùi Đình Dinh (1984) Hiệu lực phân hữu đối vơi lúa số loại đất Việt Nam Thơng tin chun đề: Phân bón cho Đồng Bằng Sông Cửu Long Bộn Nông Nghiệp Công Nghiệp Thực Phẩm Cochrance, H.R., Aylmore, L.A.G., (1994) The effects of plant roofs on soil structure In: proceedings of 3rd Triennial Conference “Soils 94”, 207 – 212 Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, Đặng Duy Minh (2007) Biện pháp cải thiện suy thối hóa, lý đất liếp vườn trồng cam Cần Thơ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại Học Cần Thơ Cassel, D.K., and Lal R (1992) Soil physical properties of the tropic: common beliefs and management constraints In: LaL, R and SANCHEZ, P.A., ed., Myths and Science of Soil in the Tropic Madison, Soil Science Society of American, 61 -89 Carter, M.R (2002) Soil quality for sustainable land management: organic matter and aggregation interactions that maintain soil functions A agronomy J 94, 38 - 47 Dương Minh Viễn (2003) Bài giảng Thổ Nhưỡng Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Dương minh Viễn, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Thị Kim Phượng (2006) Sử dụng phân hữu bã bung mía cải thiện dinh dưỡng Lân độc chất lân đất phèn Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại Học Cần Thơ Số 6/2006 Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Đông, Đỗ Trung Đàm, Phạm Văn Hiền, Vũ Ngọc Lê, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, 57 Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2003) Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, tập Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà nội Đỗ Tất Lợi (2003) Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học Đỗ Thị Thanh Ren (1999) Bài giảng Phì Nhiêu đất phân bón Khoa Nơng Nghiệp Đại Học Cần Thơ Edwards C.A., (1981) Earthworms, soil fertility, and plant growth In: Appelhot, M., ed., Proceeding of a Workshop on the Role of Earthworms in the Stabilization of Organic Residues Kalamazoo, Beechleaf Press, 61 – 85 Giáp Kiều Hưng, Bùi Thị Đoan Trang, Vương Ái Linh, Lê Thị Thủy (2004) Trồng sơ chế làm thuốc Nhà xuất Thanh Hóa Hamblin, A.J (1985) The influence of soil structure on water movement, crop root growth, and water uptake Advances in Agronomy 38, 95 – 158 Hargrove, W L and Thomas, G.W (1981) Effect of organic matter on exchangeable aluminium and plant growth in acid siol In: STELLY, M., ed., Chemistry in the soil Enviroment Madison, American Society of Agronomy, 211 – 227 Hoàng Minh Châu (1998) Cẩm nang sử dụng phân bón.Trung Tam khoa Học Kỹ Thuật Hóa Chất Hà Nội Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Hà Nội Jenkinson, D.S (1988) Soil organic matter and its dynamics In: Wild, A., ed., Russells Soil Conditions and Plant Growth London, Longman, 564 – 607 John Wiley and Sons (1990) Soil organic matter Fundamentals of soil science Michigan state University Pp 133 – 146; 235 – 239 Jones, L.H.P., Jarvas, S.C (1982) The fate of heavy metals In: Greenland, D.J and M.H.B Hayes, Ed., The chemistry of soil processes chichester, Wiley, 593 – 620 Khaleel et al (1996) Soil Surface Stabilization by Municipal Waste Compost Application SSSAJ Inc and American Society of Agrionomy, Inc Lê Văn Khoa, Trần Khắc Nghiệp, Trịnh Thị Thanh (1996) Hóa Học Nơng Nghiệp NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội 58 Lê Văn Khoa (2004) Sinh Thái Môi Trường Đất Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội Lê Văn Tri (2002) Hỏi đáp phân bón NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Ngơ Ngọc Hưng, Nguyễn Mỹ Hoa, Võ Thị Gương, Đỗ Thị Thanh Ren (2004) Giáo trình Phì Nhiêu Đất Khoa Nơng Nghiệp Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thế Đặng, Nguyễ Thế Hùng (1999) Giáo trình Đất Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Ngô Thị Hồng Liên (2006) Biện pháp cải thiện suy thối hóa học vật lý đất liếp vườn trồng cam Cần Thơ Luận án thạc sĩ ngành Khoa Học Đất Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Nguyễn Cơng Vinh (2002) Hỏi đáp đất, phân bón trồng NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Đình Cán, Trương Canh (1976) Kỹ thuật trồng thuốc Nhà xuất Y học, Viện dược liệu Nguyễn Ngọc Hà (2000) Rơm rạ sau thu hoạch nguồn phân hữu sản xuất Nông Nghiệp Thông tin khoa học Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Số 2, tháng 08/2000 Nguyễn Thị Thúy, Lương Bích Loan Trịnh Cơng Tư (1997) Vai trò phân bón việc cao suất trồng ổn định phì nhiêu đất vùng Tây Nguyên Hội thảo quản lý dinh dưỡng nước cho trồng đất dốc Miền Nam Việt Nam NXB Nơng Nghiệp Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Vệ (1996) Characterization of two humic acid fractions and their contribution to soil notrogon supplying capacity or tropicallowaland rice soil 50 – 80 Doctor Nguyễn Bảo Vệ (2001) Để cho đất giồng riềng trở thành vùng sản xuất nông nghiệp độc đáo Đồng Bằng Sông Cửu Long Báo cáo Hội thảo “phát triển mơ hình sản xuất nông nghiệp chuyển giao tiến khoa học kĩ thuật cho người dân tộc đất giồng riềng tỉnh Trà Vinh”, tr 10 – 18 PGs Ts Trần Kim Tính (2006) Thổ Nhưỡng học Trường đại học Nơng Nghiệp Hà Nội 59 Gs Ts Đường Hồng Dật (2002) Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Phạm Tiến Hồng (2003) Phân hữu hệ thống quản lý dinh dưỡng tổng hợp cho trồng Tạp chí khoa học đất số 18 Tr 49 – 52 Saffigna, P.G., D.S Powlson, P.C Brooker, and G Thomas (1989) Influence of sorghum residues and tillage on soil organic matter and soil microbial biomass in an Australian vertisol Soil Biology and Chemistry, 21, 759-765 Stevenson F.J (1982) Humus chemistry Wiley interscience, Newyork Syers, J.K and Craswell, E.T (1995) Role of soil organic matter in sustainable Agricultural systems Soil Ogranic Matter Management for sustainable agriculture Australian center for International Agricultural Research Canberra Syers, J.K and J.A Springett (1984), Earthworms and soil fertility Plant and Soil, 93-104 Trần Văn lập (1998) Bài giảng Nơng hóa học Phần Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Tơn Thất Trình (1971) Nơng học đại cương Nhà xuất Đại học Sư Phạm Thái Công Tụng (1971) Thổ Nhưỡng Học Nhà Xuất Bản Lửa Thiêng Sài Gòn Thomas, G.W., Haszler, G.R., Blevins, R.l (1996), The effect of organic matter and tillage on maximum compactibility of soils using the proctor test Soil Sci 161, 502 – 508 Tisdall, J.M., Oades, J.M (1982), organic matter and water – stable aggregates in soils J Soil Sci 33, 141 – 163 Trần nguyễn Thanh Tâm (2007) Hiệu phân hữu cải thiện tính chất hóa học đất tăng trưởng gấc (Momordica Cochinchinensis Spreng) đất phèn Luận văn tốt nghiệp Đại Học Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Trần Bá Linh (1999) ảnh hưởng phân lân vô hỗn hợp phân hữu – lân hữu đấn suất lúa đất phèn (Hydraquentic Sulfaquepts) Tri Tôn 60 – An Giang vụ Đông Xuân 1997 – 1998 Hè Thu 1998 Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, Nguyễn Mỹ Hoa, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Thị Minh Phượng, Trần Bá Linh, Phạm Ngyễn Minh Trung Phan Thanh Bằng (2008) Báo cáo Tổng kết Nghiên Cứu sản xuất phân hữu vi sinh Chương trình nghiên cứu kết hợp Trường Đại Học Cần Thơ Cơng Ty Phân Bón Hóa Chất Cần Thơ Võ Thị Gương (2004) Chất hữu độ phì nhiêu đất phát triển nông nghiệp bền vững Bài giảng chất hữu độ phì nhiêu đất Khoa Nơng Nghiệp, trường Đại Học Cần Thơ Võ Tòng Anh (2006) Chỉnh lý, bổ sung đồ đất tỉnh An Giang tỉ lệ 1:100000 Sở Khoa Học Công Nghệ tỉnh An Giang Võ Thị Gương (2003) Giáo trình Các Trở Ngại Của Đất Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương Tất Anh Thư (2010) Giáo trình Các Trở Ngại Của Đất Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Đại Học Cần Thơ Vũ Hữu m (1995) Giáo trình phân bón cách bón phân Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Võ Văn Chi (2004) Từ điển thực vật thông dụng, tập Nhà xuất khoa học kĩ thuật Vũ Ngọc Nơng (1999) Giáo trình Nơng hóa học Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Vũ Hữu Yêm, Phùng Quốc Tuấn ngô Thị Đào (2005) Trồng trọt tập đất trồng – phân bón – giống Nhà xuất giáo dục Vuong and Le Thuy (2004), Momordica Cochinchinensis (Spreng.),  - carotene and method http://www.freepatentsonline.com/6770585.html Willett, I.R (1994) Physical and chemical constraints to sustainable soil use under rainfed conditions in the humid tropics of Southeast Asia In: Syer, J.K and D.L Rimmer, ed., soil Science and Sustainable Land Management in the tropics Wallingford, CAB International, 235 – 247p 61 Wolfgang Flaig (1984) Soil orgaincmatter as a source of nutrients Organic matter and rice International Rice Research Intitute pp 73 – 92 62 PHỤ CHƯƠNG PHỤ LỤC I THANG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC pH đất (Brady, 1990) pH Đánh giá 3-4 chua 5-6 Chua vừa 6-7 Chua nhẹ Trung tính 7-8 Kiềm nhẹ 8-9 Kiềm Trung bình - 10 Kiềm mạnh 10 - 11 Kiềm mạnh 63 Hàm lượng chất hữu đất (Walkley – Black method, Metson, 1961) Chất hữu (%) Đánh giá 20 Rất giàu CEC (cation exchange capacity) (Phai đoàn Hà Lan, 1974) CEC (meq/100g) Đánh giá 30 Rất cao 64 Hàm lượng đạm hữu dễ phân hủy đất (N-labile) N-labile (mg/kg đất) Đánh giá < 15 Thấp 15,1 - 20 Trung bình >20 Khá Hàm lượng lân dễ tiêu đất (P – Bray) (MDS Harris, 2003) P - Bray (ppm) Đánh giá - 15 Thấp 15 - 25 Thiếu đến đủ 20 - 40 Vừa đủ > 40 Cao Ca trao đổi đất (theo E.S Marx J Hart & R G Steven, 1999) Ca trao đổi (meq/100g) Đánh giá 10 Cao 65 ... 11: Ảnh hưởng phân hữu phân đạm đến suất gấc qua nghiệm thức 43 11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, 2011 Ảnh hưởng phân hữu phân đạm đến tính chất hóa học đất suất gấc đất đồi núi Tri Tôn. .. hữu đến pH đất Tri Tôn – An Giang 32 Hình 3: Ảnh hưởng phân hữu đến hàm lượng chất hữu đất Tri Tôn – An Giang 33 Hình 4: Ảnh hưởng phân hữu đến hàm lượng lân hữu dụng đất. .. – An Giang 36 Hình 7: Ảnh hưởng phân hữu đến hàm lượng đạm nitrate đất Tri Tôn – An Giang 37 Hình 8: Ảnh hưởng phân đạm vô đến hàm lượng đạm nitrate đất Tri Tôn – An Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ và PHÂN đạm đến TÍNH CHẤT hóa học đất và NĂNG SUẤT của cây gấc TRÊN đất đồi núi tại TRI tôn AN GIANG , ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ và PHÂN đạm đến TÍNH CHẤT hóa học đất và NĂNG SUẤT của cây gấc TRÊN đất đồi núi tại TRI tôn AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay