ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa màu đến một số đặc TÍNH PHÌ NHIÊU đất tại VĨNH mỹ và VĨNH NGƯƠN AN GIANG

55 25 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- PHẠM VĂN KỪ ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA MÀU ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PHÌ NHIÊU ĐẤT TẠI VĨNH MỸ & VĨNH NGƯƠN-AN GIANG LUẬN VĂN KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- PHẠM VĂN KỪ ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA MÀU ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PHÌ NHIÊU ĐẤT TẠI VĨNH MỸ & VĨNH NGƯƠN-AN GIANG Chuyên ngành: Khoa Học Đất MSSV: 3053138 LUẬN VĂN KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT NGƯỜI HƯỚNG DẨN KHOA HỌC: PGS TS VÕ THỊ GƯƠNG Cần Thơ - 2009 i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN Đề tài: “Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính phì nhiêu đất Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn – An Giang” Do sinh viên: Phạm Văn Kừ Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc môn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 01/02/2009 đến ngày 28/05/2009 Nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2009 Giáo viên hướng dẩn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HOC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài: “Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính phì nhiêu đất Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn – An Giang” Do sinh viên: Phạm Văn Kừ Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc môn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Thực từ ngày 01/02/2009 đến ngày 28/05/2009 Ý kiến môn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày…tháng 05 năm 2009 Bộ môn KHĐ & QLĐĐ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Chứng nhận chấp nhận báo cáo đề tài: “Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính phì nhiêu đất Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn – An Giang” Do sinh viên: Phạm Văn Kừ Lớp Khoa Học Đất K31 thuộc môn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Bảo vệ trước hội đồng ngày…tháng…năm 2009 Báo cáo đề tài tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức…… Ý kiến hội đồng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày…tháng…năm… Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỊCH SỬ CÁ NHÂN LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: Phạm Văn Kừ MSSV: 3053138 Ngày sinh: 18-05-1985 Nơi sinh: Hòa Hưng - Giồng Riềng - Kiên Giang Nguyên quán: Hòa Hưng - Giồng Riềng - Kiên Giang Họ tên cha: Phạm Văn Quận Họ tên mẹ: Trần Thị Tuyết Địa liên hệ: Số nhà 142 - Hòa Hưng - Giồng Riềng - Kiên Giang Điện Thoại: 0944704807 TĨM TẮT Q TRÌNH HỌC TẬP: Từ năm 1992 đến năm 1997 học trương Tiểu Học Hòa Hưng A Từ năm 1997 đến năm 2000 học trường Trung Học Cơ Sở Hòa Hưng Từ năm 2000 đến năm 2001 học trường Trung Học Phổ Thông Bán Công Vị Thanh Từ năm 2001 đến năm 2004 học trường Trung Học Phổ Thông Vị Thanh Năm 2004 Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Năm 2005 trúng tuyển vào Đại Học Cần Thơ ngành Khoa Học Đất thuộc môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Từ năm 2005 đến năm 2009 học ngành Khoa Học Đất thuộc môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Năm 2009 tốt nghiệp kỹ sư Nông Nghiệp, chuyên ngành Khoa Học Đất Cần Thơ, ngày…tháng 05 năm 2009 KÝ TÊN Phạm Văn Kừ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Tác giả luận án Phạm Văn Kừ ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ @&? Trong trình luận văn, gặp nhiều khó khăn em nhận động viên khích lệ gia đình giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè để em hồn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn: Cô Võ Thị Gương trực tiếp hướng dẫn, dạy tận tình giúp đỡ để em hồn tất luận văm Các thầy cô Trường Đai Học Cần Thơ, thầy cô khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báo để chúng em có đủ lĩnh, kiến thức tự tin bước vào đời Gia đình động viên hỗ trợ mặt để em hoàn thành đề tài Các Thầy, Cô Anh Chị môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt đề tài Cuối xin cảm ơn bạn bè quan tâm đóng gớp ý kiến để em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Phạm Văn Kừ, 2009 “Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính phì nhiêu đất Vĩnh Mỹ & Vĩnh Ngươn tỉnh An Giang” Luân văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Trường Đại Học Cần Thơ Người hướng dẫn khoa học: PGs.TS Võ Thị Gương TÓM LƯỢC Đề tài thực khảo sát hiệu khống hóa đạm (N) chất hữu hệ thống đất thâm canh lúa vụ Vĩnh Mỹ thâm canh lúa vụ Vĩnh Ngươn so với luân canh lúa với loại trồng khác Các thí nghiệm đồng ruộng thực nghiệm thức lúa, lúa luân canh lúa với màu Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn thuộc chương trình R3/VLIR Mẫu đất lấy ngẫu nhiên lơ thí nghiệm độ sâu từ 0-15cm đầu vụ Đông Xuân 2007 Kết phân tích cho thấy tổng hàm lượng đạm nitrate ammonium đất thâm canh lúa cao đất luân canh lúa với loại trồng khác Tương tự hàm lượng CHC đất thâm canh lúa Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn cao đất luân canh lúa với loại trồng khác Hàm lượng C dễ phân hủy nghiệm thức luân canh lúa với loại trồng cao đất thâm canh lúa, khác biệt có ý nghĩa thống kê Sau thời gian thâm canh lúa Vĩnh Ngươn làm cho suất lúa giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức luân canh lúa với Bắp Đậu Xanh Vì nên thâm canh lúa với loại màu để bảo vệ độ phì nhiêu đất tăng suất Nhưng suất lúa Vĩnh Mỹ khơng có khác biệt thống kê nghiệm thức thâm canh luân canh lúa với màu iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang CHƯƠNG Trang phụ bìa…………………………………… i Lời cam đoan ……………………………… … ii Cảm tạ…………………….………………… … iii Tóm lược………………………………………… iv Mục lục………………………………………… v Danh sách hình…………………………… …… vi Danh sách bảng………………………………… vii MỞ ĐẦU………………………………… …… LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU…………….……………………… 1.1 1.2 Đặc điểm vùng nghiên cứu…………… ………… Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn………………… …………… 1.1.1 Vị trí địa lý………………………… ………… 1.1.2 Khí hậu……………………………….………… 1.1.3 Tài nguyên đất……………………… ………… 1.1.4 Điều kiện nguồn nước………….…………… 1.1.5 Thực trạng quản lý đất hệ thống sử dụng đất………………………………………….…… 1.1.6 Quản lý đất cho trồng lúa………….…………… Tổng quan CHC số tính chất hóa học vùng khảo sát………………………………………………… 1.2.1 Chất hữu cơ………………………….………… 1.2.1.1 Khái niệm chất hữu (CHC)…… … v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: 1) Châu Minh Khôi Võ Thị Gương (2003), Tạp Chí Khoa Học Đại Học Cần Thơ, Bộ Mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đại Đại Học Cần Thơ 2) Dương Minh Diễn (2003), Giáo trình thổ nhưỡng, Đại Học Cần Thơ 3) Đỗ Thị Thanh Ren (1999), Bài giảng Phì Nhiêu Đất Và Phân Bón, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ, 169 trang 4) Hà Thị Thanh Bình (2002), Trồng trọt Đại Cương, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội, 143 trang 5) Huỳnh Đào Nguyên (2008), Hiện trang canh tác biện pháp cải thiện độ phì nhiêu đất, suất lúa canh tác vụ đê bao huyên Chợ Mới tỉnh An Giang, Luân án thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp, Đại học cần thơ 6) Lê Văn Quân (1999), Bước đầu khảo sát khống hóa đạm ảnh hưởng số loại thuốc bảo vệ thực vật đất vu lúa, hai vụ lúa chuyên canh màu xã Long Bình Điền, huyên Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang, Luận án thạc sĩ Khoa Học Nông Học, Trường Đại Học Cần Thơ 7) Lê Văn Khoa (2000), Bài giảm môn lý hóa đất, Bộ mơn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ 8) Lê Văn Khoa (2004), Sinh Thái Và Môi Trường Đất Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 260 trang 9) Ngô Thị Đào Vũ Hữu Yêm (2005), Đất Và Phân Bón, Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm, 418 Trang 10) Nguyễn Đổ Châu Giang (2001), Khảo sát biện pháp canh tác suất lúa IR50404 Cay Lậy tiền giang vụ hè thu 2000, Đại Học Cần Thơ 11) Nguyễn Thế Đặng Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo Trình Đất, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, 203 trang 12) Nguyễn Như Hà (2006), Giáo Trình Thổ Nhưởng Nơng Hóa, Nhà Xuất Bản Hà Nội, 251 trang 13) Nguyễn Bảo Vệ Nguyễn Huy Tài (2004), Giáo trình Dinh Dưỡng Khống Cây Trồng, Tủ Sách Đại Học Cần Thơ, 259 trang 14) Nguyễn Mỹ Hoa Trịnh Thị Thu Trang (2003), Tạp Chí Khoa Học Đại Học Cần Thơ, Bộ Mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất, Đại Đại Học Cần Thơ 15) Nguyễn Bảo Vệ., D.C Olk K.G Cassaman (1997), Vai trò humic acid việc cung cấp đạm đất lúa vùng nhiệt đới, “Tuyển tập cơng trình khoa học cơng nghệ 1993-1997” phần Nơng học, Trường ĐHCT 16) Phạm Văn Kim (1996), Giáo trình vi sinh vật, Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ 17) Võ Thi Gương (2007), Giáo Trình Chất Hữu Cơ Trong Đất, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại Học Cần Thơ, 57 trang 18) Võ Thị Gương (2003), Giáo trình trở ngại đất sản xuất nơng nghiệp, Bộ Môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ 19) Võ Thị Gương (2004), Sự bất lợi đặc tính lý hóa sinh học đất liếp vườn trồng cam quýt tai Cần Thơ, Tạp chí khoa học đất 26 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 20) Võ Thị Gương, Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren Nguyễn Mỹ Hoa (2004), Giáo trình Phì Nhiêu Đất, Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ, 182 trang Tài liệu nước ngoài: 21) Alexander M (1977), Introduction to Soil Microbiology, 2nd ed, John Wiley & Sons, New York 22) Brady N C (1990), The Nature and properties of soils, 10th edition, Macmillan Publ, Co.,15-318 23) Brady N C and R R Well (1996), In the nature and properties of soils, pp 378-379 24) Cassman K G., G C Gines, M A Dizon, M I Samson and J M Alcantara (1996), Nitrogen use efficiency in tropical lowland rice system: Contributions from indigenous and applied nitrogen, Field Crops Res 47, 1-12 25) Cheng–Ming L., M C Gengling, and G.L Liu (1994), Clay Mineral Composition, Soil Fertility and Surface Chemistry Characteristics of Quaternary Red Soils in Southern Hunan Province, Sci Agric Sin 27(2), 24-30 26) Cassman K G., S K De Datta., D C Olk., J Alcantara., M Samson., J P Decascalsota and M Dizon (1995), Yield decline and the nitrogen economy of longterm experiments on continuous irrigated rice systems in Asia, In, Lal, R, Stewart, B A (Eds), Soil Managemant: Experimental Basis for sustainability and Environmental Quality CRC Press, Boca Ration., FL, pp 181-222 27) Dorbermann, A., D Dawe ,R Roetter, and K.G Cassman (2000), Reversal of rice yield decline in a long-tern comtinuous cropping experiment, Agronomy Journal 92: 633-643 28) Groot J J R and V J G Houba (1995), A comparison of diffirent indices for nitrogen mineralization J Biolory and Fertility of Soils, Volume 19, Number pp 1-9 29) Howeler R H and D R Bouldin (1971), The diffusion submerged soils, Soil Sci, Soc Am Proc 35:202-208 and consumption of oxygen in 30) Inubushi.K., and H Wada (1987), Easily decom posable oranic matter in paddy soil VII, Effect of various pretreameants on N mineralization in submerged soil, Soil Sci Plant Nutr: 33:567-576 31) Martin, J.P., K Haider, and G Kissim (1980), Biodegradation and stabilization after years of specific crop, lignin and polysaccharide carbons in soils, Soils Sci Soc 32) Ponnamperuma F N (1972), The chemistry of submerged soils, Adv Agron, 24:29-96 33) Paul, E.A and F.E.Clack (1996), Closing the nitrogen cycle: Return of nitrogento the soil In: Soil Microbiolory and Biochemistry, Acaclemic Press, San Diego, CA pp 215-243 34) Stevanton, F.J (1982), Humus chemistry-Genesis composition reactions John Wiley and Sons, New York 35) Stevenson, F.J (1986), Cycles of soil, Jonh Wiley and Són, Inc.1984-1996 36) Sins, J L., and B.G Blackman (1967), Predicting nitrogen availability to Rice, II Assessing available nitrogen in silt loams with different previous year crop history, Am Proc 31: 676-680 37) Stott, D., G kassim, W.M Jarrel, J.P Martin., and K Haider (1983), Stabilization and incorporation into biomass of specific plant carbons during biodegradation in soil, 70: 15-26 38) Sahrawat K L and L T Narteh (2003), A chemical Index for Predicting Ammonuim Production in Submeged Rices Soils, In: Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume 34, Issue 7&8, pages 1013-1021 39) Van Gestel M., R Merckx and K Vlassak (1993), Microbial biomass responses to soil drying and rewetting: The fate of fast- and slow growing microorganisms in soils from different climates, Soil Biol Biochem.25: 109-123 40) Watanabe, A., and S Kuwatsuka (1991), Triagular diagram for humus compostion in various ttpes of soils Soil Sci, Plant Nutr 37: 167-170 27 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 41) Zagal., E (1994), Influence of light intensity on the distribution of carbon and consequent effects on mineralization of soil nitrogen in a barly (Hodeum vulgare L.)- soil system, Plant soil 160:21-31 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ CHƯƠNG Bảng 1: Hàm lượng đạm ammonium Vĩnh Mỹ tích lũy theo thời gian ủ khống hóa đất đầu vụ Đông Xuân 2007 (N_NH4+ mg/kg) Thời gian ủ Nghiệm thức Chua U Tuan Tuan Tuan Tuan L-L-L 49.55A 112.3A 147.3A 38.95B 6.602A DX-L-L 51.72A 91.5AB 122.3AB 4.1C 4.867AB DX-DN-L 51.02A 88.67B 92.31BC 1.52C 4.995AB BN-DB-L 40.68A 96.91AB 94.4BC 43.91A 3.65B DX-BN-L 41.9A 83.1B 78.04C 1.63C 6.66A CV% 24.71 21.55 20.44 8.17 31.97 LSD0.05 17.49 15.14 32.92 2.679 2.58 Bảng 2: Hàm lượng đạm nitrate Vĩnh Mỹ tích lũy theo thời gian ủ khống hóa đất đầu vụ Đơng Xn 2007 (N_NO3- mg/kg) Thời gian ủ Nghiệm thức Chua U Tuan Tuan Tuan Tuan L-L-L 1.565A 0.5267B 1.693D 2.77B 125.3A DX-L-L 1.287A 0.8367B 8.197C 18.24A 104.3AB DX-DN-L 1.535A 1.377B 22.43A 20.31A 99.5B BN-DB-L 1.51A 2.973A 15.5B 20.33A 101.2B DX-BN-L 1.632A 1.110B 19.24AB 17.85A 93.93B CV% 24.51 58.92 21.64 14.88 13.45 LSD0.05 0.5558 1.463 5.28 4.304 21.26 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 3: Hàm lượng đạm ammonium Vĩnh Ngươn tích lũy theo thời gian ủ khống hóa đất đầu vụ Đơng Xn 2007(mg/kg) Thời gian ủ Nghiệm thức Chua U Tuan Tuan Tuan Tuan L-L 25.73A 89.94A 96.44A 0.84B 1.082A L-DX 18.91B 76.64A 27.43B 3.807A 0.86A L-B 17.07B 77.09A 19.77 B 1.617AB 0.6475A CV% 13.03 17.04 32.83 57.97 41.37 LSD0.05 4.288 22.13 31.41 12.55 0.5723 Bảng 4: Hàm lượng đạm nitrate Vĩnh Ngươn trao lũy theo thời gian ủ khống hóa đất đầu vụ Đơng Xn 2007 Thời gian ủ Nghiệm thức Chua U Tuan Tuan Tuan Tuan L-L 4.117A 1.763B 16.78A 97.22A 115.6A L-DX 4.742A 2.06AB 22.46A 79.65AB 98A L-B 5.27A 2.327A 24.69A 69.06B 111.2A CV% 16.58 14.11 40.28 19.12 19.3 LSD0.05 1.249 0.4636 13.73 25.07 33.41 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 5: Hàm lượng CHC đất đất Vĩnh Mỹ (mg/kg đất) Nghiệm thức Hàm lượng CHC(mg/kg đất) L-L-L 3.19A DX-L-L 2.745B DX-DN-L 2.49BC BN-DB-L 2.595BC DX-DN-L 2.425C CV(%) 7.58 LSD0.05 0.3089 Bảng 6: Hàm lượng CHC đất đất Vĩnh Ngươn (mg/kg đất) Nghiệm thức Hàm lượng CHC(mg/kg đất) L-L 2.885A L-DX 2.215B L-B 2.090B CV(%) 8.16 LSD0.05 0.3077 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 7: Hàm lượng C Labite đất đất Vĩnh Mỹ (mg/kg đất) Nghiệm thức C Labite (mg/kg đất) L-L-L 0.04D DX-L-L 0.50A DX-DN-L 0.19C BN-DB-L 0.25B DX-BN-L 0.52A CV(%) 9.17 LSD0.05 0.058 Bảng 8: Hàm lượng C Labite đất đất Vĩnh Ngươn (mg/kg đất) Nghiệm thức C Labite (mg/kg đất) L-L 0.027B L-DX 0.167A L-B 0.13A CV(%) 21.2 LSD0.05 0.06 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 9: Hàm lượng đạm khống hóa (N-NH4 mg/kg đất) chưa ủ Vĩnh Mỹ- An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 443.410 110.852 0.823 Within 15 2020.648 134.710 Total 19 2464.058 Coefficient of Variation = 24.71% LSD value = 17.49 Bảng 10: Hàm lượng đạm khống hóa (N-NH4 mg/kg đất) sau ngày Vĩnh MỹAn Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1979.751 494.938 2.420 0.0941 Within 15 3067.863 204.524 Total 19 5047.614 Coefficient of Variation = 15.14% LSD value = 21.55 Bảng 11: Hàm lượng đạm khống hóa (N-NH4 mg/kg đất) sau tuần Vĩnh MỹAn Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 12273.858 3068.465 6.433 0.0032 Within 15 7154.408 476.961 Total 19 19428.266 Coefficient of Variation = 20.44% LSD value = 32.92 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 12: Hàm lượng đạm khống hóa (N-NH4 mg/kg đất) sau tuần Vĩnh MỹAn Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5529.714 1382.428 637.613 0.0000 Within 10 21.681 2.168 Total 14 5551.395 Coefficient of Variation = 8.17% LSD value = 2.679 Bảng 13: Hàm lượng đạm khống hóa (N-NH4 mg/kg đất) sau tuần Vĩnh MỹAn Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 26.134 6.534 2.229 0.1147 Within 15 43.961 2.931 Total 19 70.095 Coefficient of Variation = 31.97% LSD value = 2.58 Bảng 14: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) chưa ủ Vĩnh MỹAn Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.272 0.068 0.500 Within 15 2.043 0.136 Total 19 2.316 Coefficient of Variation = 24.51% LSD value = 0.5558 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 15: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau ngày Vĩnh Mỹ- An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.902 2.725 4.215 0.0296 Within 10 6.466 0.647 Total 14 17.368 Coefficient of Variation = 58.92% LSD value = 1.463 Bảng 16: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Mỹ- An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 852.371 213.093 25.299 0.0000 Within 10 84.231 8.423 Total 14 936.602 Coefficient of Variation = 21.64% LSD value = 5.28 Bảng 17: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Mỹ- An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 662.198 165.549 29.574 0.0000 Within 10 55.978 5.598 Total 14 718.175 Coefficient of Variation = 14.88% LSD value = 4.304 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 18: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Mỹ- An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2310.561 577.640 2.904 0.0579 Within 15 2983.451 198.897 Total 19 5294.011 Coefficient of Variation = 13.45% LSD value = 21.26 Bảng 19: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NH4+ mg/kg đất) chưa ủ Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 166.661 83.331 11.595 0.0032 Within 64.681 7.187 Total 11 231.342 Coefficient of Variation = 13.03% LSD value = 4.288 Bảng 20: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NH4+ mg/kg đất) sau ngày Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 456.378 228.189 1.192 0.3474 Within 1723.181 191.465 Total 11 2179.559 Coefficient of Variation = 17.04% LSD value = 22.13 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 21: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NH4+ mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10698.783 5349.392 21.648 0.0018 Within 1482.634 247.106 Total 12181.417 Coefficient of Variation = 32.83% LSD value = 31.41 Bảng 22: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NH4+ mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 14.200 7.100 4.847 0.0559 Within 8.789 1.465 Total 22.990 Coefficient of Variation = 57.97% LSD value = 2.418 Bảng 23: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NH4+ mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.379 0.189 1.484 0.2774 Within 1.148 0.128 Total 11 1.527 Coefficient of Variation = 41.37% LSD value = 0.5723 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 24: Hàm lượng đạm khoáng hóa (N- NO3- mg/kg đất) chưa ủ Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.663 1.331 2.183 0.1687 Within 5.489 0.610 Total 11 8.152 Coefficient of Variation = 16.58% LSD value = 1.249 Bảng 25: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau ngày Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.639 0.320 3.820 0.0629 Within 0.753 0.084 Total 11 1.392 Coefficient of Variation = 14.11% LSD value = 0.4636 Bảng 26: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 133.071 66.536 0.903 Within 663.257 73.695 Total 11 796.328 Coefficient of Variation = 40.28% LSD value = 13.73 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 27: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1618.756 809.378 3.296 0.0843 Within 2209.971 245.552 Total 11 3828.727 Coefficient of Variation = 19.12% LSD value = 25.07 Bảng 28: Hàm lượng đạm khống hóa (N- NO3- mg/kg đất) sau tuần Vĩnh Ngươn - An Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 668.334 334.167 0.766 Within 3926.726 436.303 Total 11 4595.060 Coefficient of Variation = 19.30% LSD value = 33.41 Bảng 29: Hàm lượng CHC (mg/kg đất) đất Vĩnh Mỹ- Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.489 0.372 8.962 0.0007 Within 15 0.623 0.042 Total 19 2.112 Coefficient of Variation = 7.58% LSD value = 0.3089 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 30: Hàm lượng CHC (mg/kg đất) đất Vĩnh Ngươn - Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1.462 0.731 19.126 0.0006 Within 0.344 0.038 Total 11 1.806 Coefficient of Variation = 8.16% LSD value = 0.3077 Bảng 31: Hàm lượng C Labite (mg/kg đất) đất Vĩnh Mỹ- Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.522 0.131 171.873 0.0000 Within 10 0.008 0.001 Total 14 0.530 Coefficient of Variation = 9.17% LSD value = 0.05753 Bảng 32: Hàm lượng C Labite (mg/kg đất) đất Vĩnh Ngươn - Giang đầu vụ Đông Xuân 2007 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.032 0.016 30.277 0.0007 Within 0.003 0.001 Total 0.035 Coefficient of Variation = 21.20% LSD value = 0.06318 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- PHẠM VĂN KỪ ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA MÀU ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PHÌ NHIÊU ĐẤT TẠI VĨNH MỸ & VĨNH NGƯƠN -AN GIANG Chuyên ngành: Khoa Học Đất MSSV:... MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HOC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Đề tài: Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính phì nhiêu đất Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn – An Giang Do sinh... thống đất thâm canh lúa vụ Vĩnh Mỹ thâm canh lúa vụ Vĩnh Ngươn so với luân canh lúa với loại trồng khác Các thí nghiệm đồng ruộng thực nghiệm thức lúa, lúa luân canh lúa với màu Vĩnh Mỹ Vĩnh Ngươn
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa màu đến một số đặc TÍNH PHÌ NHIÊU đất tại VĨNH mỹ và VĨNH NGƯƠN AN GIANG , ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa màu đến một số đặc TÍNH PHÌ NHIÊU đất tại VĨNH mỹ và VĨNH NGƯƠN AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay