ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa bắp TRÊN BIẾN đổi một số TÍNH CHẤT hóa học và NĂNG SUẤT lúa TRÊN đất PHÈN ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG

57 22 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN HOÀNG KIM NƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA - BẮP TRÊN BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở GIỒNG RIỀNG - KIÊN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng KS Trần Minh Giàu KS Phan Toàn Nam Cần Thơ 05/2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-BẮP TRÊN BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở GIỒNG RIỀNG -KIÊN GIANG Do sinh viên Nguyễn Hoàng Kim Nương thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng KS Trần Minh Giàu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-BẮP TRÊN BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT HĨA HỌC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở GIỒNG RIỀNG -KIÊN GIANG Do sinh viên Nguyễn Hoàng Kim Nương thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp ………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội Đồng đánh giá mức: ……………… DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày… tháng……năm 2009 Trưởng Khoa Nông Nghiệp Chủ tịch Hội Đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng Kim Nương i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn thầy Ngô Ngọc Hưng, anh Trần Minh Giàu anh Phan Toàn Nam tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn Chân thành cám ơn cô Nguyễn Mỹ Hoa cố vấn học tập quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Cám ơn anh Đoàn Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị thu Hà, chị Trương Thúy Liễu, bạn Nguyễn Thị Mai Phương, bạn Nguyễn Hồng Đào toàn thể anh chị thuộc Phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai nhiệt tình giúp đỡ tơi nhiều để hoàn thành luận văn Chân thành cám ơn tồn thể q thầy trường Đại Học Cần Thơ tận tình dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học trường Thân gởi đến tất bạn lớp Khoa Học Đất 31 lời chúc tốt đẹp nhất, chúc bạn sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt tương lai Gia đình nguồn động viên ủng hộ suốt thời gian học tập làm luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Nguyễn Hoàng Kim Nương ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyễn Hoàng Kim Nương, 2009 “Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp biến đổi số tính chất hóa học suất lúa đất phèn Giồng Riềng-Kiên Giang ” Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ TÓM LƯỢC Đề tài “ Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp biến đổi số tính chất hóa học suất lúa đất phèn Giồng Riềng-Kiên Giang ” thực với mục đích khảo sát biến đổi số đặc tính hóa học (pH, EC, đạm NH4+, lân dễ tiêu kali trao đổi) đất phèn nhẹ trồng lúa sau luân canh lúa với bắp ảnh hưởng luân canh đến suất lúa vụ Hè Thu 2008 Thí nghiệm vụ lúa Hè Thu 2008 Giồng Riềng - Kiên Giang Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối hồn toàn ngẫu nhiên hai nghiệm thức bốn lần lặp lại Kết phân tích cho thấy, sau luân canh với bắp qua bốn giai đoạn 10, 20, 45 65 NSKS pH đất phèn trồng lúa vụ Hè Thu 2008 gia tăng dần dao động từ 4.11 – 4.84, EC giảm dần dao động từ 165 – 607 µmS/cm Hàm lượng NH4+, lân hữu dụng kali trao đổi hệ thống luân canh lúa - bắp có khuynh hướng cao trên hệ thống thâm canh lúa - lúa Hàm lượng NH4+ dao động từ 12.46 – 45.38 mg/kg, lân hữu dụng 42.48 – 107.46 mg/kg kali trao đổi 0.21 – 0.31 meq/100g Năng suất lúa hệ thống luân canh (4.19 tấn/ha) cao hệ thống thâm canh (3.43 /ha ) iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Cam đoan i Lời cảm tạ ii Tóm lược iii Mục lục iv Danh sách hình vi Danh sách bảng vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.1 Thâm canh lúa điều kiện 1.2 Ảnh hưởng thâm canh đến môi trường đất 1.3 Ảnh hưởng thâm canh đến suất lúa 1.4 Ảnh hưởng luân canh lúa với trồng cạn đến độ phì nhiêu đất 1.5 Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến suất trồng 1.6 Ảnh hưởng luânc canh đến biến động dưỡng chất đất phèn trồng lúa 1.6.1 Đạm đất 1.6.2 Lân đất 1.6.3 Kali đất 1.7 Ảnh hưởng luân canh đến thay đổi số tính chất hóa học đất phèn trồng lúa 1.7.1 Q trình oxy hố - khử 1.7.2 Sự thay đổi pH 1.7.3 Sự thay đổi độ dẫn điện (EC) 1.7.4 Sự thay đổi sắt iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 10 2.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 10 2.2 Đất thí nghiệm 10 2.3 Phương pháp 11 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 11 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu thu thập số liệu 11 2.3.3 Phân tích thống kê số liệu 13 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận số tính chất lý hóa học đất trước thí nghiệm 14 3.2 pH 14 3.3 EC 16 3.4 Đạm NH4+ 18 3.5 Lân hữu dụng 19 3.6 Kali trao đổi 21 3.7 Chiều cao, số chồi sinh khối lúa 45 65 NSKS 22 3.7.1 Chiều cao 22 3.7.2 Số chồi 23 3.7.3 Sinh khối 24 3.8 Năng suất sinh khối rơm sau thu hoạch 25 3.8.1 Năng suất 25 3.8.2 Sinh khối rơm thu hoạch 26 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 PHỤ CHƯƠNG v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ thí nghiệm 11 Hình 3.1: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến thay đổi pH đất trồng lúa từ (a) 0-5 cm (b) 5-20 cm vụ Hè Thu 2008 15 Hình 3.2: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến thay đổi EC đất trồng lúa từ (a) 0-5 cm (b) 5-20 cm vụ Hè Thu 2008 17 Hình 3.3: Tương quan pH EC đất trồng lúa vụ Hè Thu 2008 17 Hình 3.4: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến thay đổi NH4+ đất trồng lúa từ 0-5 5-20 cm vụ Hè Thu 2008 18 Hình 3.5: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến thay đổi hàm lượng lân 20 hữu dụng đất trồng lúa từ 0-5 cm 5-20 cm vụ Hè Thu 2008 Hình 3.6: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến thay đổi kali trao đổi 21 đất trồng lúa từ (a) 0-5 cm (b) 5-20 cm vụ Hè Thu 2008 Hình 3.7: Chiều cao lúa giai đoạn 45 65 NSKS vụ Hè Thu 23 Hình 3.8: Số chồi lúa giai đoạn 45 65 NSKS vụ Hè Thu 24 Hình 3.9: Sinh khối lúa giai đoạn 45 65 NSKS vụ Hè Thu 2008 24 Hình 3.10: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến suất lúa vụ Hè Thu 2008 25 Hình 3.11: Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp đến sinh khối rơm lúa vụ Hè Thu 2008 26 vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ CHƯƠNG Bảng: Giá trị pH lúa bắp từ 5-20 cm 10, 20, 45 65 NSKS NSKS 10 20 45 65 Nền lúa 4.57 4.47 4.63 4.70 Nền bắp 4.75 4.53 4.68 4.79 LSD 0.29ns 0.53ns 0.56ns 0.54ns CV % 2.77 5.23 5.37 5.06 Bảng: Giá trị EC lúa bắp từ 0-5 cm 10, 20, 45 65 NSKS NSKS 10 20 45 65 Nền lúa 440 391 256 165 Nền bắp 463 416 282 178 LSD 127ns 89ns 92ns 140ns CV % 12.16 9.56 14.8 35.44 Bảng: Giá trị EC lúa bắp từ 5-20 cm 10, 20, 45 65 NKS NSKS 10 20 45 65 Nền lúa 574 607 546 502 Nền bắp 429 518 456 427 LSD 233ns 147ns 296ns 218ns CV % 20.45 11.35 25.82 20.59 Bảng: Giá trị kali trao đổi lúa bắp từ 0-5 cm 10, 20, 45 65 NSKS NSKS 10 20 45 65 Nền lúa 0.22 0.26 0.21 0.21 Nền bắp 0.25 0.26 0.24 0.24 LSD 0.071ns 0.071ns 0.071ns 0.071ns CV % 12.55 9.47 9.44 13.06 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng: Giá trị sinh khối, số chồi chiều cao lúa 45 65 NSKS 45 NSKS 65 NSKS Sinh khối Số chồi Chiều cao Sinh khối Số chồi Chiều cao Nền lúa 3.40 41 53.94 8.08 32 89.28 Nền bắp 4.60 45 64.56 8.80 29 101.45 LSD 0.67** 2.54** 9.98* 1.06ns 4.4ns 11.99** CV % 9.95 3.38 10.04 7.9 12.09 6.09 Bảng: Phân tích phương sai pH 10 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 4.58 Tổng bình phương 0.060 0.095 0.112 0.267 Trung bình bình phương 0.020 0.095 0.037 F tính 0.5336ns 2.5312ns Bảng: Phân tích phương sai pH 20 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 2.74 Tổng bình phương 0.079 0.061 0.042 0.183 Trung bình bình phương 0.026 0.061 0.014 F tính 1.8996ns 4.3907ns Bảng: Phân tích phương sai pH 45 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 0.46 Tổng bình phương 0.105 0.304 0.001 0.410 Trung bình bình phương 0.035 0.304 0.001 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 80.6931** 702.0064** Bảng: Phân tích phương sai pH 65 NSKS lúa bắp từ 0-5cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 1.29 Tổng bình phương 0.095 0.211 0.011 0.317 Trung bình bình phương 0.032 0.211 0.004 F tính 8.6713ns 57.8770** Bảng: Phân tích phương sai pH 10 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Độ tự Tổng CV % 2.77 3 Tổng bình phương 0.612 0.067 0.050 0.729 Trung bình bình phương 0.204 0.067 0.017 F tính 12.2316* 3.9938ns Bảng: Phân tích phương sai pH 20 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 5.23 Tổng bình phương 0.222 0.007 0.166 0.395 Trung bình bình phương 0.074 0.007 0.055 F tính 1.3414ns 0.1303ns Bảng: Phân tích phương sai pH 45 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 5.37 Tổng bình phương 0.229 0.006 0.188 0.422 Trung bình bình phương 0.076 0.006 0.063 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 1.2196ns 0.0881ns Bảng: Phân tích phương sai pH 65 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 3 Tổng CV % 5.06 Độ tự Tổng bình phương 0.767 0.016 0.173 0.956 Trung bình bình phương 0.256 0.016 0.058 F tính 4.4418ns 0.2814ns Bảng: Phân tích phương sai EC 10 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Độ tự Tổng CV % 12.16 3 Tổng bình phương 9086.5 5304.5 9626.5 24017.5 Trung bình bình phương 3028.833 5304.5 3208.833 F tính 0.9439ns 1.6531ns Bảng: Phân tích phương sai EC 20 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 9.56 Tổng bình phương 2888.5 4512.5 4714.5 12115.5 Trung bình bình phương 962.833 4512.5 1571.5 F tính 0.6127ns 2.8715ns Bảng: Phân tích phương sai EC 45 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 14.8 Tổng bình phương 4125.5 2592 4962 Trung bình bình phương 1375.167 2592 1654 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.8314ns 1.5671ns Bảng: Phân tích phương sai EC 65 NSKS lúa bắp từ 0-5cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 35.44 Tổng bình phương 5612.375 946.125 11587.375 18145.875 Trung bình bình phương 1870.792 946.125 3862.458 F tính 0.4844ns 0.2450ns Bảng: Phân tích phương sai EC 10 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Độ tự Tổng bình phương 48618 35912 Trung bình bình phương 16206 35912 Sai số 32242 10747 Tổng CV % 20.45 F tính 1.5079ns 3.3415ns 116772 Bảng: Phân tích phương sai EC 20 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Tổng bình phương 3407.375 7750.125 Trung bình bình phương 1135.792 7750.125 Sai số 12817.375 4272.458 Tổng CV % 11.35 23974.875 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Độ tự F tính 0.2658ns 1.8140ns Bảng: Phân tích phương sai EC 45 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Độ tự Tổng bình phương 4933.000 10512.500 Trung bình bình phương 1644.333 10512.500 Sai số 52002.500 17334.167 Tổng CV % 25.82 67448.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.0949ns 0.6065ns Bảng: Phân tích phương sai EC 65 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Tổng bình phương 56592.375 7875.125 Trung bình bình phương 18864.125 7875.125 Sai số 28166.375 9388.792 Tổng CV % 20.59 Độ tự F tính 2.0092ns 0.8388ns 92633.875 Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 10 NSKS lúa bắp từ 0-5cm Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % 34.47 Tổng bình phương 88.936 Trung bình bình phương 29.645 100.111 623.987 813.035 100.111 207.996 F tính 0.1425ns 0.4813ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 20 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 3 Tổng CV % 12.93 Độ tự Tổng bình phương 83.662 36.680 99.228 219.569 Trung bình bình phương 27.887 36.680 33.076 F tính 0.8431ns 1.1089 ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 45 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 3 Tổng CV % 26.24 Độ tự Tổng bình phương 178.649 8.820 317.816 505.284 Trung bình bình phương 59.550 8.820 105.939 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.5621ns 0.0833ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 65 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 31.08 Tổng bình phương 133.773 Trung bình bình phương 44.591 14.178 374.043 521.994 14.178 124.681 F tính 0.3576ns 0.1137ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 10 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 41.66 Tổng bình phương 154.908 354.845 207.392 717.144 Trung bình bình phương 51.636 354.845 69.131 F tính 0.7469ns 5.1330ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 20 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 22.75 Tổng bình phương 45.568 9.746 28.533 83.847 Trung bình bình phương 15.189 9.746 9.511 F tính 1.5970ns 1.0247ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 45 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 46.07 Tổng bình phương 11.054 6.284 203.610 220.948 Trung bình bình phương 3.685 6.284 67.870 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.0543ns 0.0926ns Bảng: Phân tích phương sai NH4+ 65 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 38.72 Tổng bình phương 13.146 33.579 75.403 122.129 Trung bình bình phương 4.382 33.579 25.134 F tính 0.1743ns 1.3360ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 10 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 13.75 Tổng bình phương 996.294 2363.282 462.160 3821.736 Trung bình bình phương 332.098 2363.282 154.053 F tính 2.1557ns 15.3407* Bảng: Phân tích phương sai P2O5 20 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 6.38 Tổng bình phương 229.790 87.450 69.195 386.435 Trung bình bình phương 76.597 87.450 23.065 F tính 3.3209ns 3.7915ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 45 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 16.22 Tổng bình phương 404.804 1147.444 654.303 2206.551 Trung bình bình phương 134.935 1147.444 218.101 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.6187ns 5.2611ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 65 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 15.13 Tổng bình phương 1421.918 222.394 687.752 2332.064 Trung bình bình phương 473.973 222.394 229.251 F tính 2.0675ns 0.9701ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 10 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 30.89 Tổng bình phương 1093.207 225.144 653.554 1971.905 Trung bình bình phương 364.402 225.144 217.851 F tính 1.6727ns 1.0335ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 20 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 30.99 Tổng bình phương 103.695 205.031 762.455 1071.171 Trung bình bình phương 34.565 205.031 254.148 F tính 0.1360ns 0.8067ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 45 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 17.08 Tổng bình phương 100.399 10.672 224.859 335.930 Trung bình bình phương 33.466 10.672 74.953 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.4465ns 0.1424ns Bảng: Phân tích phương sai P2O5 65 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 3 Tổng CV % 17.42 Độ tự Tổng bình phương 101.999 36.509 233.779 372.286 Trung bình bình phương 34.000 36.509 77.926 F tính 0.4363ns 0.4685ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 10 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 12.55 Tổng bình phương 0.001 0.001 0.004 Trung bình bình phương 0.0003 0.001 F tính 0.2796ns 1.1517ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 20 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Độ tự Sai số Tổng CV % 9.47 Tổng bình phương 0.002 0.0003 0.002 Trung bình bình phương 0.001 0.0003 F tính 1.1633ns 0.1837ns 0.001 Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 45 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 9.44 Tổng bình phương 0.008 0.003 0.001 0.013 Trung bình bình phương 0.003 0.003 0.0003 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 6.3084ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 65 NSKS lúa bắp từ 0-5 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 13.06 Tổng bình phương 0.007 0.001 0.003 0.011 Trung bình bình phương 0.002 0.001 0.001 F tính 2.8113ns 1.4151ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 10 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 7.26 Tổng bình phương 0.002 0.012 0.001 0.015 Trung bình bình phương 0.001 0.012 0.0003 F tính 2.0602ns 34.7349** Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 20 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 19.73 Tổng bình phương 0.001 0.001 0.008 0.011 Trung bình bình phương 0.0003 0.001 0.003 F tính 0.1801ns 0.4658ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 45 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Độ tự Tổng bình phương 0.019 0.001 Trung bình bình phương 0.006 0.001 Sai số 0.001 0.0003 Tổng CV % 5.97 0.021 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 20.3067* 3.2400ns Bảng: Phân tích phương sai kali trao đổi 65 NSKS lúa bắp từ 5-20 cm Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 16.45 Tổng bình phương 0.004 0.003 0.007 0.014 Trung bình bình phương 0.001 0.003 0.002 F tính 0.6788ns 1.2906ns Bảng: Phân tích phương sai sinh khối lúa 45 NSKS Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Độ tự Tổng 15 CV % 9.95 7 Tổng bình phương 5.319 5.406 1.119 11.844 Trung bình bình phương 0.760 5.406 0.160 F tính 4.7521ns 33.8040** Bảng: Phân tích phương sai sinh khối lúa 65 NSKS Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 7 15 7.90 Tổng bình phương 10.68 2.102 3.107 15.378 Trung bình bình phương 1.453 2.102 0.444 F tính 3.2719ns 4.7361ns Bảng: Phân tích phương sai chiều cao lúa 45 NSKS Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 7 15 10.04 Tổng bình phương 155.959 448.381 247.814 852.154 Trung bình bình phương 22.280 448.381 35.402 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.6293ns 12.6654** Bảng: Phân tích phương sai chiều cao lúa 65 NSKS Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Độ tự Tổng 15 CV % 6.09 7 Tổng bình phương 582.927 590.490 236.000 1409.417 Trung bình bình phương 83.275 590.490 33.714 Bảng: phân tích phương sai số chồi lúa 45 NSKS Nguồn biến Tổng bình Trung bình Độ tự động phương bình phương Lặp lại 155.000 22.143 Nghiệm thức 42.250 42.250 Sai số 14.750 2.107 Tổng 15 212.000 CV % 3.38 F tính 2.4700ns 17.5145** F tính 10.5085ns 20.0508** Bảng: phân tích phương sai số chồi lúa 65 NSKS Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 3 12.09 Tổng bình phương 58.000 42.250 96.75 197 Trung bình bình phương 8.286 42.250 13.821 F tính 0.5995ns 3.0568ns Bảng: phân tích phương sai suất lúa sau thu hoạch Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 5 11 5.44 Tổng bình phương 0.578 1.740 0.215 2.533 Trung bình bình phương 0.116 1.740 0.043 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 2.6870ns 40.4856** Bảng: phân tích phương sai sinh khối rơm sau thu hoạch Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng CV % Độ tự 5 11 7.15 Tổng bình phương 0.644 2.950 0.832 4.426 Trung bình bình phương 0.129 2.950 0.166 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F tính 0.7742ns 17.7330** LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Hoàng Kim Nương Sinh năm: 1987 Nơi sinh: Bình Minh – Vĩnh Long Con ơng Nguyễn Hoài Tâm bà Đoàn Thị Tám Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2005 trường Trung Học Phổ Thơng Tân Lựợc – Bình Minh – Vĩnh Long Từ năm 2005 theo học trường Đại Học Cần Thơ, chun ngành Khoa Học Đất, khố 31, khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp đại học năm 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... nghiệp Kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-BẮP TRÊN BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN Ở GIỒNG RIỀNG -KIÊN GIANG Do sinh viên Nguyễn... TÓM LƯỢC Đề tài “ Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp biến đổi số tính chất hóa học suất lúa đất phèn Giồng Riềng- Kiên Giang ” thực với mục đích khảo sát biến đổi số đặc tính hóa học (pH, EC, đạm NH4+,... 2009 Ảnh hưởng luân canh lúa - bắp biến đổi số tính chất hóa học suất lúa đất phèn Giồng Riềng- Kiên Giang ” Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa bắp TRÊN BIẾN đổi một số TÍNH CHẤT hóa học và NĂNG SUẤT lúa TRÊN đất PHÈN ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG , ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH lúa bắp TRÊN BIẾN đổi một số TÍNH CHẤT hóa học và NĂNG SUẤT lúa TRÊN đất PHÈN ở GIỒNG RIỀNG KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay