ẢNH HƯỞNG của các BIỆN PHÁP CANH tác đến đặc TÍNH hóa học đất và NGUỒN CHẤT hữu cơ dễ PHÂN hủy TRÊN HAI mô HÌNH TRỒNG đậu bắp và NUÔI tôm QUÃNG CANH ở HAI TỈNH VĨNH LONG – sóc TRĂNG

64 17 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP  SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  LÊ THANH NGÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MƠ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NUÔI TÔM QUÃNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP  SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MƠ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NI TƠM QNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SÓC TRĂNG Cán hướng dẫn SINH VIÊN THỰC HIỆN TS TẤT ANH THƯ LÊ THANH NGÀ MSSV: 3084117 KHÓA: 34 Cần Thơ 2012 i Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MƠ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NUÔI TÔM QUÃNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SÓC TRĂNG Do sinh viên Lê Thanh Ngà thực Kính trình lên Hội Đồng chấp nhận luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày…….tháng…….năm 2012 Cán hướng dẫn Ts Tất Anh Thư ii LỜI CAM ĐOAN ఖఖ Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận án Lê Thanh Ngà iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ఖఖ NHẬN XÉT CỦA CÁC BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến đặc tính hóa học đất nguồn chất hữu dễ phân hủy hai mơ hình trồng đậu bắp ni tơm quãng canh hai tỉnh Vĩnh Long - Sóc Trăng” sinh viên Lê Thanh Ngà, lớp Khoa Học Đất khóa 34 thực từ tháng 11/2011 đến tháng 05/2012 Cần Thơ, ngày…….tháng…….năm 2012 Cán hướng dẫn Ts Tất Anh Thư iv BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ఖఖ BỘ MÔN KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG KHOA HỌC ĐẤT & QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp kỹ sư Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MÔ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NI TƠM QNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SÓC TRĂNG Do sinh viên Lê Thanh Ngà thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức: …………………………… DUYỆT KHOA Cần thơ, ngày… tháng… năm 2012 Trưởng khoa Nông Nghiệp Chủ tịch hội đồng & Sinh Học Ứng Dụng v TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên sinh viên: LÊ THANH NGÀ Sinh ngày: 21/06/1988 Con ông: LÊ VĂN DỨT bà NGUYỄN THỊ THE Nguyên quán: Vĩnh Bình Nam- Vĩnh Thuận- Kiên Giang Hiện ở: Vĩnh Bình Nam- Vĩnh Thuận- Kiên Giang Tóm tắt q trình học tập: Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007, trường Phổ Thông Trung Học Vĩnh Thuận Tỉnh Kiên Giang Vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2008, học lớp Khoa Học Đất khóa 34 mã lớp TT0872A1 thuộc Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp kỹ sư Khoa Học Đất năm 2012 vi LỜI CẢM ƠN ఖఖ Bốn năm học trôi qua, gần học kỳ vừa học vừa nghiên cứu, em hoàn thành xong đề tài luận văn tốt nghiệp: “ Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến đặc tính hóa học đất nguồn chất hữu dễ phân hủy hai mơ hình trồng màu ni tơm qng canh hai tỉnh Vĩnh Long - Sóc Trăng” Đạt kết ngày hôm nay, em xin chân thành cám ơn: Cô Tất Anh Thư trực tiếp hướng dẫn, bảo em suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Cha mẹ anh, chị, em gia đình động viên an ủi tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần cho em suốt trình học tập năm qua Qúy Thầy Cơ Khoa Nơng Nghiệp nói chung Bộ mơn Khoa Học Đất nói riêng, q thầy khoa khác tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báo bổ ích suốt thời gian em theo học trường Thầy Ngô Ngọc Hưng giáo viên cố vấn học tập Thầy động viên ủng hộ chúng em suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin kính lời cảm ơn đến tất quý thầy cô anh chị phòng phân tích – Bộ mơn Khoa Học Đất – Khoa Nông Nghiệp SHƯD – ĐHCT tận tình giúp đỡ em suốt trình làm đề tài Luận văn hồn thành khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong dạy Qúy Thầy Cơ, đóng góp chân thành bạn, có quan tâm đến vấn đề Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2012 Lê Thanh Ngà vii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Nhận xét cán hướng dẫn iii Ý kiến hội đồng iv Tiểu sử cá nhân v Lời cảm ơn vi Mục lục vii Danh sách hình ix Danh sách bảng x Tóm lược xi Mở đầu CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chất hữu 1.1.1 Khái quát chất hữu đất (Soil Organic Matter) 1.2 Vai trò chất hữu đặc tính lý, hóa sinh học đất 1.2.1 Vai trò chất hữu đặc tính lý học đất 1.2.2 Vai trò chất hữu đặc tính hóa học đất 1.2.3 Vai trò chất hữu đặc tính sinh học đất 10 1.3 Vai trò chất hữu tăng trưởng trồng 11 1.4 Sự chuyển hóa chất hữu đất 14 viii 1.4.1 Sự phân hủy chất hữu theo thời gian 15 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phân hủy chất hữu 15 1.4.3 Ảnh hưởng chất hữu tính đệm đất 15 1.4.4 Đánh giá phân hủy chất hữu đất 17 1.4.5 Quản lý chất lượng số lượng chất hữu đất 17 1.5 Các phương pháp nghiên cứu chất hữu 18 1.6 Tổng quan vùng nghiên cứu 19 1.6.1 Vị trí địa lý 19 1.6.2 Điều kiện tự nhiên 21 1.6.3 Nông Nghiêp 22 1.6.4 Đặc điểm sinh thái 22 CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP 25 2.1 Phương tiện 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu mẫu 25 2.2.2 Phương pháp phân tích mẫu đất 26 2.3 Xử lý số liệu 27 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ- THẢO LUẬN 28 3.1 Đặc tính hóa học đất 28 3.1.1 Đối với mơ hình canh tác tôm quãng canh 28 3.1.2 Đối với mơ hình trồng đậu bắp 29 3.2 Đánh giá tương quan chất hữu dễ phân hủy đặc tính hóa học đất 31 ix Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất Tuy nhiên, kết phân tích tương quan cho thấy chất hữu dễ phân hủy pH đất có mối tương quan chặt với hệ số tương quan R2= 0.52 (Hình 3.5) 8.4 y = -0.6511x + 8.8345 R2 = 0.5232 pHH2O (1:2,5) 7.6 7.2 6.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2.2 2.4 Clabile (%C) Hình 3.5: Tương quan pH Clabile đất ni tơm qng canh Sóc Trăng 3.2.2 Mơ hình trồng đậu bắp Kết q phân tích tương quan cho thấy hàm lượng hữu dễ phân huỷ đạm hữu dụng, lân hữu dụng; pH đất mối tương quan (R2=0.28; R2=0.05; R2=0.10 theo thứ tự): (Hình 3.1 ; Hình 3.2 ; Hình 3.3 ; Hình Đạm hữu dụng (mgNH4-N +NO3-N/kg) 3.4) 16 14 12 y = -1.5021x + 15.708 R2 = 0.277 10 3.32 3.36 3.40 3.44 3.48 3.52 3.56 Clabile (%C) Hình 3.6: Tương quan Clabile đạm hữu dụng đất trồng đậu bắp Vĩnh Long SVTH: LÊ THANH NGÀ 35 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất p Olsen (mgP/kg) 0.8 0.6 y = 0.4739x - 1.245 R2 = 0.0474 0.4 0.2 0.0 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 Clabile (%C) Hình 3.7: Tương quan Clabile POlsen đất trồng đậu bắp Vĩnh Long pHH2O (1:2,5) y = -0.5812x + 6.8641 R2 = 0.0994 3.32 3.36 3.40 3.44 3.48 3.52 3.56 Clabile (%C) Hình 3.8: Tương quan Clabile pH đất trồng đậu bắp Vĩnh Long Tuy nhiên có tương quan chất hữu dễ phân hủy với đạm labile (R2=0.58) (Hình 3.9) Đạmlabile (mgNH4-N/kg) 25 y = -43.212x + 159.66 R2 = 0.5791 20 15 10 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 Clabile (%C) Hình 3.9: Tương quan Clabile Nlabile đất trồng đậu bắp Vĩnh Long SVTH: LÊ THANH NGÀ 36 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất Tóm lại: Qua kết phân tích tương quan cho thấy hàm lượng chất hữu khơng có tương quan với đạm hữu dụng, lân hữu dụng, độ dẫn điện, lân Olsen hai mơ hình canh tác Tuy nhiên, mơ hình canh tác ni tơm qng canh Sóc Trăng có mối tương quan chặt chất hữu dễ phân hủy với pH đất (R2=0.52), mơ hình canh tác trồng đậu bắp Vĩnh Long có mối tương quan chất hữu dễ phân hủy với đạm labile (R2=0.58) SVTH: LÊ THANH NGÀ 37 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết phân tích 16 mẫu đất thuộc hai mơ hình canh tác ni tơm qng canh mơ hình canh tác trồng đậu bắp hai tỉnh Sóc Trăng – Vĩnh Long, nhận thấy: - Mơ hình ni tơm: Hầu hết đất có pH nằm khoảng trung tính 7.27.9, khoảng pH phù hợp cho phát triển tôm, EC cao (20.2-22.7 mS/cm), chất hữu dao động từ 2.10 – 2.79 % C, Clabile nằm khoảng 1.3-2.17% C, đạm tổng số dao động từ 0.08 -0.18 % N, lân tổng số biến thiên từ đến giàu (0.11- 0.16 % P2O5), đạm hữu dụng đất thấp (7.04 - 13.19 mg N-NH4+ + N-NO3-/kg) Kết phân tích mối tương quan cho thấy chất hữu dễ phân hủy khơng có tương quan với đạm hữu dễ phân hủy, đạm hữu dụng, lân hữu dụng, độ dẫn điện Tuy nhiên, chất hữu pH đất có mối tương chặt (R2=0.52) - Mơ hình trồng đậu bắp: Có pH biến thiên khoảng 4.65-5.06, pH nằm khoảng phù hợp với đất trồng màu, chất hữu dễ phân hủy (Clabile) từ 3.35-3.52% C trung bình, hàm lượng đạm tổng số (Nts) từ 0.0960.195 % N nghèo đến khá, hàm lượng lân tổng số (P2O5) từ 0.17-0.46 % P2O5 giàu, hàm lượng đạm hữu dụng 6.17-10.62 (mg N-NH4+ + N-NO3- /kg) nghèo Các đặc tính chưa phù hợp với đặc tính trồng đậu băp cần có biện pháp cải tạo Nói chung đặc tính tốt cho phát triển trồng riêng chất hữu đạm ta cần cung cấp nhiều nửa để trồng phất triển tốt Kết phân tích mối tương quan cho thấy hầu hết chất hữu dễ phân hủy khơng có mối tương quan với đặc tính hóa học đất đạm hữu dụng, SVTH: LÊ THANH NGÀ 38 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất lân Olsen, pH Tuy nhiên, chất hữu dễ phân hủy có mối tương quan chặt với đạm labile (R2=0.58) 4.2 Đề nghị Để tăng độ xác áp dụng mối tương quan khuyến cáo chế độ bón phân cần gia tăng số lượng nhiều mở phạm vi điều tra, tiến hành khảo sát nhiều địa điểm để nhận định tốt đặc tính hóa học đất tìm mối tương quan đặc tính hóa học đất SVTH: LÊ THANH NGÀ 39 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Minh Khôi, (2000) Nitrogen mineralization in relation to soil organic carbon and C:N ration in acid sulfate soil from MeKong Delta area- Viet Nam Đỗ Thanh Ren, (2003) Giáo trình quan hệ đất trồng Tủ sách trường Đại Học Cần Thơ Tất Anh Thư (2003) Anh hưởng chất hữu đáy ao đến phát triển tảo Chaetoceros sp Trong ni Artemia Vĩnh Châu – Sóc Trăng Luận văn thạc sĩ- Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Tất Anh Thư (2008) Chuyển biến dinh dưỡng N, P đất bùn đáy ao ảnh hưởng đến phát triển tảo Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh Khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ SVTH: LÊ THANH NGÀ 40 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất Tất Anh Thư (2009) Khảo sát chất lượng mơi trường đất, nước tích lũy dưỡng chất ao nuôi thủy sản hai huyện Vĩnh Châu Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng Luận án tiến sĩ- Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn, (2003) Giáo trình thổ nhưỡng Tủ sách khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương Nguyễn Minh Đông, (2005) Hiệu phân hữu đến dinh duongx trồng Tạp chí Khoa Học Đất số 22/2005 Lê Văn Khoa, (1998) Giáo trình thổ nhưỡng Bộ mơn Khoa Học Đất Khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ Lê Văn Căn, (1978) Giáo trình nơng hóa, nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, (1999) Giáo trình đất Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Trần Văn Chính, (2006) Giáo trình thổ nhưỡng học NXB nơng nghiệp Hà Nội Võ Thị Gương, (2007) Giáo trình chất hữu đất Đại Học Cần Thơ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tơ 2006 Kỹ thuật sản xuất chế biến sử dụng phân bón NXB Lao Động Đổ Thị Thanh Ren, Ngô Ngọc Hưng 2004 Phân hữu cơ- Giáo trình Phì Nhiêu đất Tủ sách ĐHCT Đổ Thị Thanh Ren 1999 Giáo trình Phì Nhiêu Đất Phân Bón Tủ sách ĐHCT Đổ Thị Thanh Ren, Nguyễn Ngọc Minh Trần Bá Linh 2002 Ảnh hưởng hỗn hợp Phân hữu cơ- Vô lúa đất phèn “Tạp chí Khoa học đất ISSN 0868- 3743”, 2002, trang 66- 70 SVTH: LÊ THANH NGÀ 41 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Ban điều phối phát triển ca cao Việt Nam Phiên họp lần 2- 2010 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2010 Mai Văn Quyền 2000 Sổ tay sử dụng phân bón NXB Nơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tựu 2009 Hiệu phân hữu bã bùn mía cải thiện đặc tính hóa học đất phèn trồng Gấc Long Mỹ- Hậu Giang Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành khoa học đất Nguyễn Xuân Trường- Lê Văn Nghĩa, Lê Quốc Phong- Nguyễn Đăng Nghĩa Sổ tay sử dụng phân bón NPK NXB Nông Nghiệp Nguyễn Hồng Giang 2009 Khảo sát số đặc tính hóa học đất vườn trồng tiêu huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp Đai học Bộ môn Khoa học đất Khoa Nông Nghiệp sinh học ứng dụng Trương Đại Học Cần Thơ Ngơ Ngọc Hưng 2009 Tính chất tự nhiên tiến trình làm thay đổi độ phì nhiêu đất ĐBSCL NXB Nơng Nghiêp, Thành phố Hồ Chí Minh Ngơ Thị Đào Vũ Hữu Liêm 2005 Đấtt phân bón NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa 2004 Giáo trình Phì nhiêu đất Tủ sách Đại học Cần Thơ Trần Cẩm Thùy 2011 Ảnh hưởng phân hữu đến phân đạm đến tính chất hóa học suất gấc trồng đất phù sa Bình Tân Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp Đai học Bộ môn Khoa học đất Khoa Nông Nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Đỗ Bá Tân 2011 Ảnh hưởng tính chất hóa học đất, nước đến khả tích lũy tốc độ phóng thích đạm, lân đất đáy ao ni Artemia Vĩnh Châu Sóc Trăng SVTH: LÊ THANH NGÀ 42 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất SVTH: LÊ THANH NGÀ 43 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất PHỤ CHƯƠNG Bảng 1.2: Đánh giá hàm lượng chất hữu đất.Theo I V.Chiurin, 1951, 1972) % Chất hữu đất Đánh giá < 1.0 % Rất nghèo 1.1 – 3.0 % Nghèo 3.1 – 5.0 % Trung bình 5.1 – 8.0 % Khá > 8.1 % Giàu (nguồn: Lê Văn căn, 1998) Bảng 1.3 : Đánh giá hàm lượng C hữu đất theo phương pháp Walkley – Back Chất hữu Đánh giá 20% Giàu SVTH: LÊ THANH NGÀ 44 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất (nguồn: Lê Văn căn, 1998) Bảng 1.4: Đánh giá hàm lượng C hữu theo hàm lượng chất hữu đất (%C) Đánh giá 20 Rất cao (nguồn: Metson, 1961) Bảng 1.5: Đánh giá đất theo tỉ lệ C/N C/N Đánh giá 7.5 Tối hão Cao (nguồn: Meston, 1961) Bảng 1.7: Thang đánh giá hàm lượng NH4+ theo Chiurin Kononova SVTH: LÊ THANH NGÀ 46 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất Đánh giá NH4+ (mg/100g) 8 Giàu (nguồn: Meston, 1961) Bảng 1.8: Thang đánh giá hàm lượng NO3- theo Agricultural compendium (1989) NO3- (mg/kg) Đánh giá < 15 Rất thấp – 15 Thấp 15 – 25 Trung bình 25 – 35 Khá cao SVTH: LÊ THANH NGÀ 47 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất 35 – 50 Cao > 50 Rất cao (nguồn: Meston, 1961) Bảng 1.9: Thang đánh giá độ dẫn điện (EC) (mS/cm) (Westerm Labs Soil Report, 2002) 1:2 Đất : Nước Trích bão hòa Ảnh hưởng đến trồng SVTH: LÊ THANH NGÀ 48 Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất < 0.4 -1.0 0.40 – 0.80 1.1 -2.0 Không giới hạn suất Không ảnh hưởng đến trồng 2.1 – 4.0 Năng suất trồng nhạy cảm với nồng độ 0.81 – 1.20 4.1 – 8.0 Năng suất phần lớn trồng bị hạn chế 1.21 – 1.60 8.1 – 16.0 Chỉ có số trồng chịu đựng 1.61 – 3.20 > 16.0 > 3.20 Chỉ vài loại trồng kháng phát triển (nguồn: Meston, 1961) SVTH: LÊ THANH NGÀ 49 ... Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HĨA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MƠ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NI TƠM QUÃNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SÓC... Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT VÀ NGUỒN CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TRÊN HAI MƠ HÌNH TRỒNG ĐẬU BẮP VÀ NI TƠM QNG CANH Ở HAI TỈNH VĨNH LONG – SĨC TRĂNG... lượng chất hữu có mẫu đất Do đó, đề tài Ảnh hưởng biện pháp canh tác đến đặc tính hóa học đất nguồn chất hữu dễ phân hủy hai mô hình trồng đậu bắp ni tơm qng canh hai tỉnh Vĩnh Long - Sóc Trăng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của các BIỆN PHÁP CANH tác đến đặc TÍNH hóa học đất và NGUỒN CHẤT hữu cơ dễ PHÂN hủy TRÊN HAI mô HÌNH TRỒNG đậu bắp và NUÔI tôm QUÃNG CANH ở HAI TỈNH VĨNH LONG – sóc TRĂNG , ẢNH HƯỞNG của các BIỆN PHÁP CANH tác đến đặc TÍNH hóa học đất và NGUỒN CHẤT hữu cơ dễ PHÂN hủy TRÊN HAI mô HÌNH TRỒNG đậu bắp và NUÔI tôm QUÃNG CANH ở HAI TỈNH VĨNH LONG – sóc TRĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay