XÁC ĐỊNH các LOÀI VI KHUẨN CHỦ yếu gây VIÊM n GIANGR AĐƯỜNG SINH dục TRÊN HAO nái SAU KHI SINH tại một số TRẠI CHĂN NUÔI HEO tư NHÂN THUỘC TỈNH AN GIANG

56 39 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:14

TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG Lu n v n t t nghi p Ngành: THÚ Y Tên tài: XÁC VIÊM NH CÁC LOÀI VI KHU N CH Y U GÂY NG SINH D C TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH T I M T S TR I CH N NUÔI HEO NHÂN THU C T NH AN GIANG Giáo viên h ng d n: Ths Lý Th Liên Khai Sinh viên th c hi n: Nguy n Hi n H u MSSV: 3042789 p THÚ Y K30 n Th , 2009 TR NG I H C C N TH KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG MÔN THÚ Y eëf tài: Xác nh loài vi khu n ch y u gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh t i m t s tr i ch n nuôi heo t nhân thu c t nh An Giang, sinh viên Nguy n Hi n H u th c hi n t i phòng ki m nghi m v sinh th c ph m súc s n, môn Thú y, khoa Nông Nghi p Sinh h c ng d ng tr ng i h c C n Th t tháng 12/2008 n tháng 20/04/2009 n Th , ngày tháng n m 2009 C n Th , ngày tháng n m 2009 Duy t b môn Duy t giáo viên h L U H U MÃNH ng d n LÝ TH LIÊN KHAI n th , ngày tháng n m 2009 Duy t khoa Nông Nghi p Sinh h c ii ng d ng IC M N eëf Trong su t trình h c t p c ng nh làm c s giúp t b n bè, th y gia ình tài t t nghi p, tơi ã nh n Xin thành kính dâng lên ông bà, cha m , nh ng ng i yêu th ng, ng viên, t o m i u ki n h c t p th t t t l i c m n sâu s t nh t Xin chân thành bi t n: Cô Lý Th Liên Khai ã t n tâm ch b o, n ng viên tơi hồn thành lu n Q th y cô B môn Thú y, B môn Ch n ni ã t n tình gi ng d y, truy n t cho nh ng ki n th c b ích quý báu Xin chân thành c m n: Cán b k thu t, anh ch em công nhân c a tr i ch n nuôi heo ã t o i u ki n thu n l i cho tơi hồn thành vi c l y m u th c hi n tài m n nh ng ng i ch , ng i b n, ng i em ã chia s , giúp viên trình h c t p th i gian th c hi n tài iii , ng CL C eëf Trang Trang t a i Trang t .ii i c m n .iii c l c iv Danh m c s b ng vii Danh m c hình .viii Tóm l c ix Ch ng TV N Ch ng C S LÝ LU N 2.1 M t s nghiên c u v b nh viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh… 2.1.1 Nh ng nghiên c u n c 2.1.2 Nh ng nghiên c u n c 2.2 C u trúc ch c n ng b ph n sinh d c 2.2.1 Âm thú o 2.2.2 T cung 2.3 Các nguyên nhân gây viêm 2.3.1 Môi tr ng sinh d c heo nái sinh s n ng 2.3.2 C h c 2.3.3 Hóa h c 2.3.4 Vi sinh v t 2.3.5 N i ti t t 2.4 S l c v b nh thu c 2.4.1 Viêm âm ng sinh d c c a heo nái o 2.4.2 Viêm t cung 2.5 S l c v m t s vi khu n gây viêm ng sinh d c 2.5.1 Vi khu n Staphylococcus iv 2.5.2 Vi khu n Streptococcus 10 2.5.3 Vi khu n Escherichia coli 12 2.5.4 Vi khu n Pseudomonas 14 2.6 T ng quan tr i ch n nuôi heo ã kh o sát 15 2.6.1 Tr i An S n 15 2.6.2 Tr i Tu n Th y 16 2.6.3 Tr i Thành Công 17 Ch ng PH 3.1 Ph 3.1.1 NG TI N VÀ PH NG PHÁP THÍ NGHI M 20 ng ti n thí nghi m 20 a m 20 3.1.2 Th i gian th c hi n tài 20 3.1.3 Hóa ch t 20 3.1.4 Môi tr ng 20 3.1.5 Trang thi t b d ng c máy móc 20 3.2 Ph Ch ng pháp thí nghi m 20 3.2.1 Ph ng pháp ch n oán lâm sàng 20 3.2.2 Ph ng pháp l y m u 21 3.2.3 Ph ng pháp nuôi c y phân l p 21 3.2.4 Ph ng pháp 3.2.5 Ph ng pháp x lý s li u 28 nh danh vi khu n b ng ph n ng sinh hóa 25 ng K T QU TH O LU N 29 4.1 K t qu kh o sát t l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh tr i ch n nuôi heo 29 4.2 K t qu kh o sát t l viêm ng sinh d c vi khu n theo ki u chu ng c a tr i ch n nuôi heo 30 4.3 K t qu kh o sát t l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh theo l a 31 4.4 K t qu phân l p vi khu n d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh 32 v 4.5 K t qu kh o sát t l nhi m ghép lo i vi khu n t ng s m u phân tích………………………………………………………………………………….33 Ch ng K T LU N VÀ NGH 34 5.1 K t lu n 34 5.2 ngh 34 TÀI LI U THAM KH O 35 PH CH NG 38 vi DANH M C S VÀ B NG eëf Trang Qui trình ni c y phân l p vi khu n Staphylococcus Streptococcus 24 Qui trình ni c y phân l p vi khu n E coli Pseudomonas 25 ng ng Phân bi t th viêm t cung ng Các d ng ch t ti t c a heo nái sau sinh 21 ng nh danh vi khu n Staphylococcus aureus b ng ph n ng sinh hóa 25 ng nh danh vi khu n Streptococcus b ng ph n ng sinh hóa 26 ng nh danh vi khu n E coli b ng ph n ng sinh hóa 27 ng nh danh vi khu n Pseudomonas ng ph n ng sinh hóa 28 ng K t qu kh o sát t l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh tr i ch n nuôi heo t nhân thu c t nh An Giang 29 ng l viêm ng sinh d c vi khu n theo ki u chu ng c a tr i ch n nuôi heo 30 ng T l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh theo l a 31 ng 10 t qu phân l p vi khu n Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh…………………….……………………………………………………… …32 ng 11 t qu kh o sát t l nhi m ghép gi a lo i vi khu n m u ch viêm ……………………………………………………………… …………33 vii DANH M C HÌNH f Hình Dãy chu ng nái mang thai nái Hình Chu ng n n nuôi heo nái tr i An S n 16 tr i An S n 16 Hình Dãy chu ng nái mang thai tr i Châu Hình Dãy chu ng nái Hình c 17 tr i Thành Công 18 th ng qu t thơng gió dãy chu ng nái Hình Giàn l nh dãy chu ng nái tr i Thành Công 18 tr i Thành Công 19 Hình Các d ng d ch viêm c a heo nái sau sinh 19 Hình Khu n l c Staphylococcus mơi tr Hình Khu n l c Streptococcus mơi tr Hình 10 Khu n l c E coli môi tr ng MSA 22 ng BA 22 ng MC 23 Hình 11 Ph n ng sinh hóa c a E coli 23 viii TÓM L nh viêm nh h ng r t l n C ng sinh d c c a heo nái sau sinh m t b nh ph bi n, gây n àn heo nái Các vi khu n th ng gây viêm E coli, Streptococcus, Staphylococcus Qua kh o sát 121 heo nái nuôi heo t nhân thu c t nh An Giang có 94 hái nái b viêm sinh chi m t l 77,68% Có lồi vi khu n phân l p l 21,28% Không th y s Pseudomonas m u d ch viêm tr i ch n ng sinh d c sau c d ch viêm sinh d c E coli chi m t l 59,76%, Streptococcus spp chi m t Staphylococcus chi m t ng sinh d c l 28,72%, hi n di n c a vi khu n ng sinh d c T l nhi m ghép gi a loài vi khu n 25,53%, gi a loài vi khu n 2,13% T l heo nái b viêm u tiên cao (17,02%), gi m ng l a th (8,51%) t ng d n ti p Không có s khác bi t v t l viêm l a l a k ng sinh d c sau sinh gi a nh ng heo nái nuôi chu ng kín nh ng heo nái ni chu ng h ix CH NG TV N Hi n i s ng ng i dân ngày c c i thi n nâng cao nên nhu u th c ph m r t l n, ó th t heo lo i th c ph m ch y u c ng i dân l a ch n bên c nh lo i th t khác nh th t bò, th t gà Ch n nuôi heo ngh truy n th ng i v i ng i dân Vi t Nam, th t heo chi m 70 % lo i th t ( ng Thanh Tùng, 2006) Ngành ch n nuôi heo ang gia ng s l ng àn heo nái áp ng yêu c u nuôi heo th t nh m cung c p th c ph m cho ng i dân u góp ph n làm gia t ng d ch b nh, ó b nh viêm ng sinh d c heo nái sau sinh m t b nh ph bi n nh viêm ng sinh d c heo nái sau sinh nh h ng r t l n n kh ng sinh s n, làm m t s a, heo suy dinh d ng còi c c, heo nái ch m ng c tr l i, không th thai ho c có th d n n vơ sinh ( ng Thanh Tùng, 2006) Theo Nguy n B o Châu (2008) loài vi khu n gây viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh E coli, Staphylococcus, Streptococcus Vi c xác nh nguyên nhân vi khu n gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh m t yêu u c t ph c v cho cơng tác ch n ốn u tr có hi u qu h n, nh m gi m thi u nh ng nh h ng x u c a b nh àn heo nái xác nh nguyên nhân vi khu n hi n di n d ch viêm ng sinh d c a heo nái sau sinh, c s phân công c a b môn Thú y, khoa Nông Nghi p Sinh H c ng D ng Tr ng i H c C n Th , ti n hành tài “Xác nh loài vi khu n ch y u gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh t i m t s tr i ch n nuôi heo t nhân thu c t nh An Giang.” c ích yêu c u c a + Xác tài: nh t l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh + Xác nh t l vi khu n: Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Pseudomonas gây viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh Qua phân tích 94 m u d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh c a tr i ch n nuôi, không th y s hi n di n c a vi khu n Pseudomonas Trong k t qu kh o sát Pseudomonas không ph i vi khu n gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh tr i ch n nuôi heo mà kh o sát Nh n nh phù h p v i Nguy n B o Châu (2008) cho r ng Pseudomonas không ph i nguyên nhân ch y u gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh 4.5 K t qu kh o sát t l nhi m ghép loài vi khu n m u d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh ng 11 K t qu kh o sát t l nhi m ghép gi a loài vi khu n m u d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh K t qu l Vi khu n ng l (con) (%) E coli Streptococcus spp 16 17,02 E coli Staphylococcus aureus 4,25 E.coli Staphylococcus spp 2,13 Streptococcus spp Staphylococcus 2,13 E coli, Staphylococcus Strep spp 2,13 Qua k t qu kh o sát E coli vi khu n hi n di n nhi u nh t 24/26 m u nhi m ghép, k n Streptococcus chi m 20/24 m u nhi m ghép th p nh t Staphylococcus chi m 10/26 m u nhi m ghép u ch ng t E coli, Streptococcus, Staphylococcus nh ng vi khu n hi n di n ph bi n gây viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh tr i ch n nuôi heo mà ã kh o sát u phù h p v i nh n nh c a Zaneta Laureckiene (2006) cho ng E coli, Streptococcus, Staphylococcus tác nhân gây viêm ng sinh c cho heo nái 33 Ch ng T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian th c hi n tài “Xác nh loài vi khu n ch y u gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh t i m t s tr i ch n nuôi heo t nhân thu c nh An Giang” Chúng ã ti n hành phân l p 94 m u d ch viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh rút c m t s k t lu n nh sau l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh t i tr i ch n nuôi heo thu c t nh An Giang chi m t l cao 77,68% Có s hi n di n c a lồi vi khu n m u d ch viêm E coli Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp Có s nhi m ghép gi a vi khu n m t m u d ch viêm l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh t ng lên theo l a Ki u chu ng nuôi không nh h nái sau sinh n t l viêm ng sinh d c c a heo Kh o sát nguyên nhân vi khu n khác gây viêm nái sau sinh ng sinh d c c a heo 5.2 ng ngh 34 TÀI LI U THAM KH O Tài li u ti ng Vi t ng Thanh Tùng, 2006 B nh sinh s n heo nái Chi c c thú y An Giang www.-vietlinh.vn Tr ng t, Phan Thanh Ph ng, Lê Ng c M Hu nh V n Kháng, 1999 nh heo nái heo NXB Nông Nghi p Hà N i p 57 Hu nh V n Th m, 2007 Kh o sát nguyên nhân vi khu n gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh t i m t s tr i heo quanh Thành ph C n Th LVTN, th vi n khoa Nông Nghi p Sinh h c ng d ng, tr ng i h c C n Th L u K , 2006 B nh viêm âm nong.com.vn o, t cung gia súc www.khoahocchonha- Lê V n T o, 2006 B nh vi khu n Escherichia coli gây Thu t Thú y T p 13, s P 75-84 l n Khoa H c Nguy n V n Thanh, 2007 Kh o sát t l m c th nghi m u tr b nh viêm cung àn l n nái ngo i nuôi t i m t s tr i vùng ng b ng B c B T p chí khoa h c thu t thú y, s 14 p 39 Nguy n H u Ninh, B ch Nghi p – Hà N i p101-103-104 ng Phong, 2001 B nh sinh s n gia súc NXB Nông Nguy n B o Châu, 2008 Kh o sát nguyên nhân vi khu n gây viêm ng sinh d c heo nái sau sinh t i tr i ch n nuôi heo V nh Khánh thu c t nh An Giang LVTN, th vi n khoa Nông Nghi p Sinh h c ng d ng, Tr ng i H c C n Th Nguy n Nh Thanh ctv, 1997 Vi sinh v t thú y NXB Nông Nghi p-Hà N i p 7-15, p 84 10 Nguy n V nh Ph chuyên nghi p – Hà N i c, 1977 Vi sinh v t h c thú y NXB i H c Trung H c 11 Nguy n Thanh B o, 1993 Vi khu n h c NXB Thành Ph H Chí Minh p 108, p 146, p 151 12 Nguy n Thanh B o, 2005 Th c t p vi sinh mi n d ch Tr c-Thành Ph H Chí Minh-B mơn vi sinh p28-29 ng ih cY 13 Nguy n Ng c Thanh Hà, 2004 u tra tình hình ch n ni, ni c y phân l p th nghi m kháng sinh m t s loài vi khu n gây vi m vú ti m n àn bò s a Thành Ph C n Th Lu n v n th c s chuyên ngành Thú Y Tr ng i H c C n Th P 19-21 35 14 Nguy n th chính, Tr ng Th Hòa, 2005 Vi sinh v t y h c NXB Qu c Gia Hà N i p55, p61, p 124-126, p136 iH c 15 Nguy n Thanh B o, 1993 Vi khu n h c NXB Thành Ph H Chí Minh p 82, 108, 112, 119-120, 127, 146 16 Ph m H ng S n, 2002 Vi sinh v t h c thú y NXB Nông Nghi p tr i h c Nông Lâm Hu p10 ng 17 Tr n Th Dân 2003 Sinh s n heo nái sinh lý heo NXB Nơng Nghi p Thành Ph H Chí Minh p 9-17 18 Tr n Th Ph n, 2004 Bài gi ng vi sinh v t h c thú y Th vi n khoa Nông Nghi p Sinh h c ng d ng Tr ng i h c C n Th p 5-8, p 17-18 19 Tr n Ti n D ng, D ng ình Long, Nguy n V n Thanh , 2002 Sinh s n gia súc NXB Nông nghi p – Hà N i p57, 285-289 20 Tr n Linh Th c, 2006 Ph ng pháp phân tích vi sinh v t n ph m m ph m NXB Giáo D c p 84-85, p 96-98 c th c 21 Tô Minh Châu, Tr n Th Bích Liên, 2006 Vi khu n n m gây b nh thú y p 70 22 V V n H ng , 2008 Kh o sát nguyên nhân gây viêm ng sinh d c heo nái th nghi m thu c u tr t i tr i heo huy n Xuyên M c, Bà R a – V ng Tàu LVTN, th vi n khoa Nông Nghi p Sinh h c ng D ng, tr ng i H c C n Th Tài li u ti ng anh 23 Bertschinger H U., 1992 Introduction Chapter 39” Escherichia coli Infections diseases Edition P 487-488 24 Biksi Imre, Szent Itsván, 2002 Some aspects of urogenital tract diseases of female breeding swine http://phd.univet.hu/lapok/ertekezes/BIKSI-ert.htm 25 Taylor D J., Sanford S E., Jones J E T., Yager J A., 1992 Diseaszes of swine, Editon Iowa state university press P 627-633 26 Eleftherios Mylonakis, 2007 Department of internal medicine, division of infectious diseases Massachusetts General hospital 27 Elsinghorst E A Weitz J A, 1994 Epithelial cell invasion and adherence directed by the enterotoxigenic E coli locus is associated with a 104 kidalton outer membrane protein P 3463-3471 28 Faibrother J M., Bertschinger H U., Nielsen N O., Pohlens J E., 1992 Escherichia coli infection Diseases of Swine, seventh editon 29 Harriet Thompson, 1995 Gram positive pyogenic cocci www.medschool.lsuhsc.edu 36 30 Kriengsag Saitanu, 1974 Cown and Steel’s Manual for the identification of medical bacteria Cambridge university Second edition p91 31 Levine, M M, 1987 Escherichia coli that cause diarrhea: enterotoxin, enteropathogenic, enterovasive, enterohemorhagic and enteroadherent Journal of infectious diseases P 377-380 32 Jawetz, E, Adelberg, E.A and Melnick, J.L 2001 Medical microbiology p197-206, p 229-231 33 Warren Levinson, 2004 Gram-positive Cocci Medical microbiology and Immunology p111 Eighth edition Mc Graw-hill p 103, 108, 144 34 Zaneta Laureckiene, Jurate Klimaite, Albina Aniu Liene, Vidmantas Bizokas, Eugenijus Aniulis, 2006 Prenvention of sow uterine inflammation www.bulletin.piwet.pulawy.plarchive50-418_Laureckiene.pdf 35 Young Do Han, Nyeun Su Kim, Jong Oh Lee, Sim Yong Youk, Jae Young Chung, Dong Hoon Kim, 1992 Isolation, Identification and Drug Susceptibility of Bacteria from Genital Ograns of Slaughter Sows www.kosves.re.krdataKorean_Ref1992_15_1_81.pdf www.Wikipedia.org/wiki/Staphylococcus aureus www.meck.com www.thuy.ykhoa.net 37 PH CH ng So sánh t l viêm ni heo Ch tiêu ng tính Âm tính NG ng sinh d c c a heo nái sau sinh c a tr i ch n Thành Công An S n Châu 60 16 17 17 c Tr Ph s Chi Bình ng 1.17936 T P (Ho) = 0.5545 NS t qu : t l viêm ng sinh d c c a heo nái sau sinh khác khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,5545) ng So sánh t l heo nái b viêm Ch tiêu ng tính Âm tính L a1 16 78 L a2 86 ng sinh d c sau sinh gi a l a L a3 11 83 L a4 12 82 L a5 19 75 LUA 16 15.67 0.007 LUA 15.67 3.752 LUA 11 15.67 1.390 LUA 12 15.67 0.858 LUA 19 15.67 0.709 >= LUA 28 15.67 9.709 Total 94 78 78.33 0.001 86 78.33 0.750 83 78.33 0.278 82 78.33 0.172 75 78.33 0.142 66 78.33 1.942 470 Total 94 94 94 94 94 94 564 >= l a 28 66 Chi-Sq = 19.711, DF = 5, P-Value = 0.001 t qu : t l heo nái viêm ng sinh d c gi a l a khác có ý ngh a th ng kê (p=0,001) ng So sánh t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a Ch tiêu ng tính Âm tính a1 16 78 LUA 16 12.00 1.333 LUA 12.00 1.333 Total 24 78 82.00 0.195 86 82.00 0.195 164 Total 94 94 188 a2 86 Chi-Sq = 3.057, DF = 1, P-Value = 0.080 38 t qu ; t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,080) ng So sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a1 a6 16 78 LUA 16 22.00 1.636 LUA 28 22.00 1.636 Total 44 78 72.00 0.500 66 72.00 0.500 144 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 28 66 Chi-Sq = 4.273, DF = 1, P-Value = 0.039 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,039) ng So sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a1 a5 16 78 LUA 16 17.50 0.129 LUA 19 17.50 0.129 Total 35 78 76.50 0.029 75 76.50 0.029 153 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 19 75 Chi-Sq = 0.316, DF = 1, P-Value = 0.574 t qu ; t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,574) ng So sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính ng sinh d c sau sinh gi a l a l a a5 a6 16 78 28 66 39 LUA 16 22.00 1.636 LUA 28 22.00 1.636 Total 44 78 72.00 0.500 66 72.00 0.500 144 Total 94 94 188 Chi-Sq = 4.273, DF = 1, P-Value = 0.039 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,039) ng So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a1 a3 16 78 LUA 16 13.50 0.463 LUA 11 13.50 0.463 Total 27 78 80.50 0.078 83 80.50 0.078 161 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 11 83 Chi-Sq = 1.081, DF = 1, P-Value = 0.298 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,298) ng So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a1 a4 16 78 LUA 16 14.00 0.286 LUA 12 14.00 0.286 Total 28 78 80.00 0.050 82 80.00 0.050 160 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 12 82 Chi-Sq = 0.671, DF = 1, P-Value = 0.413 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,413) 40 ng So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a2 a3 86 LUA 9.50 0.237 LUA 11 9.50 0.237 Total 19 86 84.50 0.027 83 84.50 0.027 169 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 11 83 Chi-Sq = 0.527, DF = 1, P-Value = 0.468 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,468) ng 10 So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a2 a4 86 LUA 10.00 0.400 LUA 12 10.00 0.400 Total 20 86 84.00 0.048 82 84.00 0.048 168 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 11 83 Chi-Sq = 0.895, DF = 1, P-Value = 0.344 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,344) ng 11 So Sánh t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a Ch tiêu a2 a5 ng tính 19 Âm tính 86 75 LUA 13.50 2.241 LUA 19 13.50 2.241 Total 27 86 80.50 0.376 75 80.50 0.376 161 Total 94 94 188 Chi-Sq = 5.233, DF = 1, P-Value = 0.022 41 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,022) ng 12 So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a3 a4 11 83 LUA 11 11.50 0.022 LUA 12 11.50 0.022 Total 23 83 82.50 0.003 82 82.50 0.003 165 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 12 82 Chi-Sq = 0.050, DF = 1, P-Value = 0.824 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,824) ng 13 So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính a3 a5 11 83 LUA 11 15.00 1.067 LUA 19 15.00 1.067 Total 30 83 79.00 0.203 75 79.00 0.203 158 Total 94 94 188 ng sinh d c sau sinh gi a l a l a 19 75 Chi-Sq = 2.538, DF = 1, P-Value = 0.111 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,111) ng 13 So Sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính ng sinh d c sau sinh gi a l a l a a4 a5 12 82 19 75 42 LUA 12 15.50 0.790 LUA 19 15.50 0.790 Total 31 82 78.50 0.156 75 78.50 0.156 157 Total 94 94 188 Chi-Sq = 1.893, DF = 1, P-Value = 0.169 t qu : t l viêm ng sinh d c sau sinh gi a l a l a khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,169) ng 14 So sánh t l m u d ch viêm sau sinh nhi m E coli m u d ch viêm nhi m Streptococcus spp Ch tiêu ng tính Âm tính E coli 56 38 Streptococcus spp 27 67 E coli 56 41.50 5.066 Streptococcus spp 27 41.50 5.066 Total 83 38 52.50 4.005 67 52.50 4.005 105 Total 94 94 188 Chi-Sq = 18.142, DF = 1, P-Value = 0.000 t qu : t l m u d ch viêm sau sinh nhi m E coli m u d ch viêm nhi m streptococcus spp khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,000) ng 15 So sánh t l m u d ch viêm sau sinh nhi m E coli m u d ch viêm nhi m Staphylococcus Ch tiêu ng tính Âm tính E coli 56 38 Staphylococcus 20 74 E coli 56 38.00 8.526 Staphylococcus 20 38.00 8.526 Total 76 38 56.00 5.786 74 56.00 5.786 112 Total 94 94 188 Chi-Sq = 28.624, DF = 1, P-Value = 0.000 t qu : t l m u d ch viêm sau sinh nhi m E coli m u d ch viêm nhi m staphylococcus khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,000) 43 ng 16 So sánh t l m u d ch viêm sau sinh nhi m Streptococcus spp m u ch viêm nhi m Staphylococcus Ch tiêu ng tính Âm tính Streptococcus 27 67 Staphylococcus 20 74 Streptococcus spp 27 23.50 0.521 Staphylococcus 20 23.50 0.521 Total 47 67 70.50 0.174 74 70.50 0.174 141 Total 94 94 188 Chi-Sq = 1.390, DF = 1, P-Value = 0.238 t qu : t l m u d ch viêm sau sinh nhi m streptococcus m u d ch viêm nhi m staphylococcus khác bi t có ý ngh a th ng kê (p=0,000) ng 17 So sánh t l viêm Ch tiêu ng tính Âm tính ng sinh d c vi khu n theo ki u chu ng Chu ng kín 60 16 chuong kin 60 59.04 0.016 chuong ho 34 34.96 0.026 Total 94 16 16.96 0.054 11 10.04 0.092 27 Total 76 45 121 Chu ng h 34 11 Chi-Sq = 0.188, DF = 1, P-Value = 0.665 t qu : t l viêm ng sinh d c vi khu n theo ki u chu ng khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,665) ng18 So sánh t l nhi m Staphylococcus gi a chu ng kín chu ng h Ch tiêu ng tính Âm tính Chu ng kín 11 49 Chu ng h 25 44 CHUONG KIN 11 12.77 0.244 CHUONG HO 7.23 0.431 Total 20 49 47.23 0.066 25 26.77 0.117 74 Total 60 34 94 Chi-Sq = 0.858, DF = 1, P-Value = 0.354 t qu : t l nhi m Staphylococcus gi a hai ki u chu ng khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,354) ng19 So sánh t l nhi m Streptococcus gi a chu ng kín chu ng h Ch tiêu ng tính Âm tính Chu ng kín 16 44 CHUONG KIN 16 17.23 0.088 CHUONG HO 11 9.77 0.156 Total 27 44 42.77 0.036 23 24.23 0.063 67 Total 60 34 94 Chu ng h 11 23 Chi-Sq = 0.343, DF = 1, P-Value = 0.558 t qu : K t qu : t l nhi m Strreptococcus gi a hai ki u chu ng khác bi t khơng có ý ngh a th ng kê (p=0,354) 45 Hình Quy trình l y m u d ch viêm 46 ng sinh d c 47 ... t ng i v i nh ng n i b vi m ng thu c tím t n ngày ng sinh d c sau sinh th t r a t cung 15 Hình Dãy chu ng n i mang thai n i Hình Chu ng n n nuôi n i tr i An S n tr i An S n 2.6.2 Tr i Ch n nuôi. .. A-05 ngày l n, 34kg/con/ngày N i mang thai giai n cho n nhi u h n 5-6kg/con/ngày Khi n i mang thai n ngày th 100 chuy n nái sang chu ng n n nuôi n i , chuy n th c n A-05 sang A-04 Chu ng n n dành... h n, nh m gi m thi u nh ng nh h ng x u c a b nh n heo n i xác nh nguy n nh n vi khu n hi n di n d ch vi m ng sinh d c a heo n i sau sinh, c s ph n công c a b m n Thú y, khoa N ng Nghi p Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH các LOÀI VI KHUẨN CHỦ yếu gây VIÊM n GIANGR AĐƯỜNG SINH dục TRÊN HAO nái SAU KHI SINH tại một số TRẠI CHĂN NUÔI HEO tư NHÂN THUỘC TỈNH AN GIANG , XÁC ĐỊNH các LOÀI VI KHUẨN CHỦ yếu gây VIÊM n GIANGR AĐƯỜNG SINH dục TRÊN HAO nái SAU KHI SINH tại một số TRẠI CHĂN NUÔI HEO tư NHÂN THUỘC TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay