TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA tại THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG và THỬ một số THUỐC điều TRỊ

50 21 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN MINH QUAN TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthamus) TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG VÀ THỬ MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Cần Thơ, 2009 a TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthamus) TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG VÀ THỬ MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ Giáo Viên Hướng Dẫn TS Nguyễn Hữu Hưng Sinh viên thực Nguyễn Minh Quan MSSV: 3042914 Lớp: Thú Y K30 Cần Thơ, 2009 b TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra (Pangasianodon hypophthamus) Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thử số thuốc điều trị; sinh viên: NGUYỄN MINH QUAN thực môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp & SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Duyệt Bộ môn Thú Y Duyệt Giáo viên hướng dẫn Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Duyệt Khoa Nông Nghiệp & SHƯD i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực khách quan Tác giả Nguyễn Minh Quan ii LỜI CẢM TẠ Kính gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ đặt niềm tin hy vọng vào suốt năm học tập trường thời gian thực đề tài Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Hữu Hưng hết lòng bảo, động viên tơi để hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cô chủ nhiệm lớp Thú Y K30 Nguyễn Thị Minh Châu hết lòng lo lắng dạy bảo năm học qua Xin cảm anh Nguyễn Phi Bằng học viên cao học K13 giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực đề tài Kính gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô thuộc môn thú y môn chăn nuôi hướng dẫn truyền thụ kiến thức cho tơi năm qua Kính gởi lời cảm ơn chân thành đến  Cô Từ Thanh Dung, khoa Thủy Sản  Các cô thư viện khoa Nông Nghiệp  Bà chăn nuôi cá tra Thành Phố Long Xuyên  Tập thể lớp Thú Y K30 Đã nhiệt tình giúp đỡ động viên thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC Trang Trang duyệt Hội Đồng Khoa i Lời cam đoan .ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh mục hình vii Danh mục bảng viii Tóm lược ix Chương 1: Đặt Vấn Đề Chương 2: Cơ Sở Lý Luận 2.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng giới Việt Nam .3 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá Việt Nam .4 2.2 Đặc điểm sinh học cá tra 2.2.1 Phân loại cá tra 2.2.2 Phân bố môi trường sống 2.2.3 Hình thái sinh lý 2.2.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.6 Đặc điểm sinh sản 2.2.7 Môi trường sống cá tra 2.2.8 Giá trị dinh dưỡng cá tra 2.3 Tình hình ni trồng xuất cá tra 2.4 Nguyên nhân điều kiện gây bệnh 10 2.5 Một số bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra .11 2.5.1 Bệnh trùng bánh xe Trichodinois 11 2.5.2 Bệnh trùng loa kèn 13 2.5.3 Bệnh trùng dưa Ichthyophthyriosis 16 2.5.4 Bệnh trùng roi Cryptobiosis .19 Chương 3: Phương Tiện Phương Pháp Nghiên Cứu .21 3.1 Nội dung 21 3.2 Thời gian địa điểm thực đề tài 21 iv 3.3 Phương tiện thí nghiệm 21 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.3.2 Dụng cụ hóa chất 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp thu mẫu 22 3.4.2 Phương pháp phân tích mẫu .22 3.4.3 Phương pháp cố định nhuộm mẫu ký sinh trùng 22 3.4.4 Phương pháp xác định mức độ cảm nhiễm ký sinh trùng 23 3.4.5 Phương pháp xác định mật độ nuôi ảnh hưởng đến xuất bệnh .23 3.5 Phương pháp thí nghiệm trị bệnh KST cá .24 3.5.1 Đối tượng thí nghiệm .24 3.5.2 Thử nghiệm số thuốc trị bệnh ngoại ký sinh trùng 24 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .25 Chương 4: Kết Quả Thảo Luận 26 4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình ni cá tra Thành Phố Long Xun .26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã hội 26 4.1.2 Tình hình ni cá tra từ năm 2006-2008 27 4.2 Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn… 28 4.3 Thành phần giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Long Xuyên …29 4.3.1 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ký sinh da mang cá tra 31 4.3.2 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 33 4.4 So sánh tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá theo mật độ nuôi 33 4.5 Kết thí nghiệm thuốc điều trị ngoại ký sinh trùng… 34 4.6 Một số hình ảnh trình thực đề tài 35 Chương 5: Kết Luận Đề Nghị 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 Tài Liệu Tham Khảo 37 v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long TLN : Tỷ lệ nhiễm CĐN: Cường độ nhiễm SMKT: Số mẫu kiểm tra SMN: Số mẫu nhiễm vi DANH MỤC HÌNH Hình Hình dạng bên ngồi cá tra (Pangasuis hypothalamus) - Hình Một số trùng bánh xe gây bệnh 11 Hình Giống Apiosoma Blanchard 14 Hình Trùng dưa (Ichthyophthyrius) -16 Hình Các giai đoạn phát triển Ichthyophthyrius -17 Hình Trùng roi Cryptobiosis -19 Hình Bản đồ hành tỉnh An Giang -26 Hình Trùng Loa kèn nhuộm Carmin 35 Hình Trùng bánh xe nhuộm AgNO3 -35 Hình 10 Trùng dưa 35 Hình 11 Bố trí thí nghiệm thử thuốc -35 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phác đồ sử dụng thuốc điều trị 24 Bảng 4.1 Tình hình diện tích ao ni cá tra 2006 - 2008 27 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra ao -28 Bảng 4.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra -29 Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra -31 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm giống n guyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 32 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra - 33 Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật cá tra theo mật độ nuôi - 33 Bảng 4.9 Hiệu loại thuốc điều trị 34 viii TLSB=Số cá khỏi bệnh *100/ Số cá kiểm tra + Ghi nhận số cá chết q trình thí nghiệm - Trong thí nghiệm sử dụng nguồn nước test hết clo, pH =7.5, nhiệt độ dao động 25 – 27oC 3.6 Phương pháp xử lý số liệu - Tất số liệu quan sát ghi nhận đánh giá theo phương pháp thống kê sinh học, so sánh tỷ lệ phương pháp χ (chi square) chương trình Minitab 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình ni cá tra TP Long Xuyên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã hội Thành phố Long Xuyên trung tâm, kinh tế, trị, văn hố khoa học kỹ thuật tỉnh An Giang Thành phố Long Xuyên có 10.687 diện tích tự nhiên 245.149 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành sở phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Bình Đức xã: Mỹ Hòa, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Khánh Mỹ Hòa Hưng Dân tộc: Kinh, Hoa Tơn giáo: Phật, Cơng giáo Hình Bản đồ hành tỉnh An Giang Cơ cấu kinh tế thành phố Long Xuyên gồm: Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp - Xây dựng Nông nghiệp Hoạt động thương mại thành phố chủ yếu mua bán sản phẩm nông nghiệp lúa gạo, nuôi trồng xuất thủy sản Long Xuyên đô thị sầm uất miền Tây Nam Bộ Long Xuyên thành phố trẻ xem động lực phát triển 26 kinh tế tỉnh An Giang vùng đồng sông Cửu Long Thành phố có nhiều tiềm phát triển du lịch Cù lao ông Hổ sông Hậu chợ Long Xuyên hai địa danh nhiều người biết đến Vị trí Thành Phố Long Xuyên: + Bắc giáp với Huyện Châu Thành + Đông Bắc giáp với sông Hậu + Tây Nam giáp với Thoại Sơn + Đơng Nam giáp tỉnh Cần Thơ (Trích dẫn: http://www.xaydung.gov.vn) 4.1.2 Tình hình cá tra ni Long Xun qua năm Bảng 4.1 Tình hình diện tích ao ni cá tra từ năm 2006 – 2008 Địa điểm Diện tích ao ni (ha) 2006 Diện tích ao ni (ha) 2007 Diện tích ao ni (ha) 2008 161 235 230 TX Long xuyên * Theo số liệu cục thống kê tỉnh An Giang(7/2008) Diện tích (ha) 235 250 200 230 161 150 100 50 2006 2007 2006 2007 07/2008 Năm 2008 Biểu đồ 4.1Diện So sánh diện tích ni qua đồ thấy tíchtích ao ni quaaocác Qua biểuBiểu đồ ta diện ao nuôi cánăm tra Long Xuyên có biến động, n năm 27 diện tích ao ni có xu hướng giảm so với năm 2007 giá cá tra nguyên liệu sụt giảm nghiêm trọng, giá thức ăn thủy sản tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng làm cho người nuôi cá tra thua lỗ, nên đa số diện tích thu hoạch phần lớn bị "treo ao", người chăn nuôi dự chưa thả ni lại cá giống (Trích dẫn từ http://www.agro.gov.vn) 4.2 Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra ao Ao nuôi theo giai đoạn Số ao khảo sát Số ao nhiễm Tỷ lệ (%) Cá giống 43 35 81,40a Cá thịt 17 52,94b Tổng 60 44 73,33 * Chú thích: a, b chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê Ở bảng 4.2 cho thấy tổng số 60 ao kiểm tra có 44 ao nhiễm ngun sinh động vật ngoại ký sinh, chiếm tỷ lệ 73,33% Trong đó, ao nuôi giai đoạn cá giống nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với tỷ lệ nhiễm 81,40%, cá thị có 52,94% Qua phân tích thống kê có khác biệt tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh ao nuôi cá giống cá thịt có ý nghĩa thống kê Như vậy, ao ni cá giống tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cao cá thịt Bảng 4.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn Số mẫu nhiễm Tỷ lệ Giai đoạn Số mẫu kiểm tra Cá giống 292 177 60,61a Cá thịt 102 21 20,59b Tổng 394 198 50,25 (%) 28 * Chú thích: a, b chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê Qua bảng 4.3 cho thấy tổng số 394 mẫu cá kiểm tra có 198 mẫu cá nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh, chiếm tỷ lệ 50,25% Trong đó, cá giống nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với tỷ lệ nhiễm 60,61%, cá thịt nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với tỷ lệ nhiễm 20,59% Như ta thấy tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ký sinh giai đoạn nuôi khác Cá giai đoạn giống nhiễm ngoại ký sinh cao cá thịt Kết phù hợp với nhận định Đỗ Thị Hòa (2004) “ở động vật thủy sản, giai đoạn cá giống thường có sức đề kháng với ký sinh trùng thấp so với giai đoạn trưởng thành” Qua phân tích thống kê có khác biệt tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá giống cá thịt có ý nghĩa thống kê (P < 0,01) Cá giống nhiễm cao cá thịt giai đoạn giống có sức đề kháng yếu với tác nhân gây bệnh môi trường ao nuôi Đồng thời, cá giống thường ương nuôi với mật độ dày nên dễ nhiễm bệnh Ngoài ra, nguồn thức ăn cá giống có hàm lượng đạm cao cho ăn nhiều lần ngày nên dẫn đến lượng thức ăn dư thừa nước, hình thành nhiều mùn bã hữu cơ, tạo môi trường dinh dưỡng tốt cho lồi ngun sinh động vật ngoại ký sinh có điều kiện phát triển Thêm vào đó, hàm lượng khí độc NH3, NO2, … sản sinh nhiều trình phân hủy lượng mùn bã hữu cơ, gây ảnh hưởng đến chức sinh lý cá Vì vậy, cá giai đoạn giống thường dễ cảm nhiễm giai đoạn thịt 4.3 Thành phần giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Long Xuyên Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra SMKT SMN Tỷ lệ (%) Trichodina 394 246 62,44 a Apiosoma 394 91 23,10 b Ichthyophthyrius 394 27 6,85c Giống 29 * Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) Qua kết phân tích 394 mẫu phát giống ký sinh trùng thuộc nhóm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh là: Trichodina, Ichthyophthyrius Apiosoma Trong đó, có tỷ lệ nhiễm cao 62,44% , Apiosoma nhiễm 23,10% thấp Ichthyophthyrius 6,85% Điều phù hợp với kết nghiên cứu Bùi Quang Tề (2001) “Một số ký sinh trùng thường xuyên gặp gây nguy hiểm cho cá tra ĐBSCL Trùng Bánh Xe (Trichodina), Trùng Loa Kèn (Apiosoma), Trùng Quả Dưa (Ichthyophthyrius)” Qua phân tích thống kê cho thấy tỷ lệ nhiễm giống ký sinh trùng khác có ý nghĩa thống kê Trichodina có tỷ lệ nhiễm cao chúng sinh sản chủ yếu hình thức vơ tính phân chia đơn giản sinh sản hầu quanh năm Khơng Trichodina sống tự nước (ngoài ký chủ) từ - 1,5 ngày Khi gặp yếu tố môi trường nuôi bất lợi thay đổi đột ngột nhiệt độ, pH…sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cá, Trichodina công gây bệnh cho cá Tương tự giống Apiosoma gây bệnh cho cá tra nuôi gặp điều kiện thuận lợi Tuy nhiên giống thuộc nhóm ký sinh trùng thường phân bố mơi trường có nhiều mùn bã hữu Cho nên chúng thường gặp ao không nạo vét, vệ sinh thường xuyên Mặt dù không hút chất dinh dưỡng cá mà chúng gây khó khăn cho việc hơ hấp bắt mồi cá Nếu chúng kết hợp với số giống ký sinh trùng khác trùng bánh xe Trichodina, trùng dưa Ichthyophthyrius gây chết cá hàng loạt (Từ Thanh Dung, 1997) Giống Ichthyophthyrius nhiễm với tỷ lệ thấp 6,85%, giống ký sinh trùng có chu kỳ sinh trưởng phức tạp phải trải qua hai giai đoạn ký sinh giai đoạn dinh dưỡng giai đoạn bào nang Trong đó, giai đoạn bào nang (khơng ký sinh) Ichthyophthyrius lại nhạy cảm với phản ứng miễn dịch cá Khi cá bị nhiễm bệnh trùng dưa thể cá sinh kháng thể có khả miễn dịch với bệnh Tuy nhiên, bệnh nguy hiểm, bị nhiễm với cường độ - 10 trùng/phiến kính gây nguy hiểm cho cá 30 4.3.1 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da mang cá tra Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra Cường độ nhiễm SM Giống Giai đoạn KT SMN Tỷ lệ (%) + SMN ++ Tỷ lệ SMN (%) +++ Tỷ lệ SMN Tỷ lệ (%) (%) Cá giống 292 159 54,45 59 37,11 54 39,96 46 28,93 Cá thịt 102 12 11,76 33,33 50,00 16,67 Cá giống 292 56 19,18 18 32,14 14 25,00 24 42,86 Cá thịt 102 1,96 - - 100 - - Cá giống 292 16 5,48 50,00 18,75 31,25 Cá thịt 102 - - - - - - - - Trichodina Apiosoma Ichthyophthyrius * Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) Qua kết phân tích 292 mẫu cá giống 102 mẫu cá thịt Trichodina có tỷ lệ nhiễm cao 54,45% cá giống 11,76% cá thịt với cường độ nhiễm cao dao động từ mức độ (+) đến (+++) Trichodina loại ký sinh trùng đơn bào phổ biến môi trường nước, đồng thời cá giống có sức đề kháng yếu cá thịt nên thường nhiễm với tỷ lệ cao Giống Apiosoma nhiễm với tỷ lệ 19,18% cá giống 1,96% cá thịt Trong tỷ lệ nhiễm cá giống với cường độ + chiếm 32,14%, ++ chiếm 25,00% cao +++ chiếm 42,86% Đây giống thuộc nhóm ký sinh trùng thường phân bố mơi trường có nhiều mùn bã hữu Mà nguồn thức ăn cá giống có hàm lượng đạm cao cho ăn nhiều lần ngày nên dẫn đến lượng thức ăn dư thừa nước, hình thành nhiều mùn bã hữu cơ, tạo môi trường dinh dưỡng tốt cho lồi ngun sinh động vật ngoại ký sinh có điều kiện phát triển Do cá giống nhiễm với tỷ lệ cao cá thịt 31 Giống Ichthyophthyrius nhiễm với tỷ lệ không đáng kể da cá 5,48% xảy cá giống, giống trùng có chu kỳ sinh trưởng phức tạp nhạy cảm với phản ứng miễn dịch cá Do ta thường thấy Ichthyophthyrius gây bệnh cá giống, cá thịt chúng có sức đề kháng tốt nên bị nhiễm Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra Cường độ nhiễm Giống Giai đoạn SM SMN KT Tỷ lệ (%) + ++ +++ SMN Tỷ lệ (%) SMN Tỷ lệ (%) SMN Tỷ lệ (%) Cá giống 292 72 24,66 26 36,11 26 36,11 20 27,78 Cá thịt 102 2,94 - - 66,67 33,33 Cá giống 292 32 10,96 25,00 16 50,00 25,00 Cá thịt 102 0,98 - - - - 100 Cá giống 292 11 3.77 54,55 45,45 - - Cá thịt 102 - - - - - - - - Trichodina Apiosoma Ichthyophthyrius * Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) Qua kết phân tích bảng 4.6 cho thấy tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá giống cao cá thịt Trong đó, tỷ lệ nhiễm giống Trichodina cao 24,66% cá giống, 2,94% cá thịt thấp giống Ichthyophthyrius (3,77%) cá giống, cá thịt khơng nhiễm Qua bảng 4.5 4.6 ta thấy da mang điều diện giống ngoại ký sinh trùng Điều phù hợp với kết nghiên cứu Bùi Quang Tề (2006) “cá tra giai đoạn từ hương tới giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng ký sinh, nhóm ngoại ký sinh trùng giai đoạn sớm cá chủ yếu lồi thuộc nhóm ngun sinh động vật da mang cá” Nguyên nhân mà cá giai đoạn giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng đơn bào cá thịt, ký sinh trùng tìm thấy chủ yếu da mang cá giai đoạn 32 giống sống tầng nước tầng nước với loài phiêu sinh động vật trứng nước nguyên sinh động vật ký sinh Mặt khác, ao ương cá giống thường ăn thức ăn thực vật, động vật phù du cho ăn thức ăn tinh, mịn rải xuống ao cá ăn không hết dẫn đến hàm lượng chất dinh dưỡng nước cao nên cá lồi ngun sinh động vật có hội phát triển ký sinh cá 4.3.2 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Giống nhiễm ghép Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) Trichodina + Ichthyophthyrius 44 4,54a Trichodina + Apiosoma 44 11 25,00b Ichthyophthyrius+ Apiosoma 44 2,27a * Chú thích: a, b chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê Qua bảng 4.8 cho thấy tỷ lệ nhiễm ghép hai giống Trichodina Apiosoma (25,00%) cao nhất, Ichthyophthyrius Apiosoma thấp chủ yếu xảy cá giống Nguyên nhân giai đoạn giống sức đề kháng cá yếu với thức ăn dư thừa làm bẩn nước ao ni ký sinh dễ công gây bệnh đặc biệt Trichodina Apiosoma xuất song song nhau, Ichthyophthyrius có vòng đời phát triển phức tạp nên phát cá giống 4.4 So sánh tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ký sinh cá tra theo mật độ nuôi Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật cá tra theo mật độ nuôi Giai đoạn Cá giống Cá thịt Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại kí sinh theo mật độ ni Mật độ cao Mật độ vừa Mật độ thấp Tỷ lệ Tỷ lệ Số Số ao Tỷ lệ Số Số ao Số ao ao nhiễm % a ao nhiễm % bc Số ao nhiễm % 29 29 100 50,00 33,33 c 14 57,14 33,33 - - - *Chú thích: a, b chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê (theo hàng ngang) Qua kết điều tra thực tế 43 ao cá giống 17 ao nuôi cá thịt , thấy diện tích trung bình ao ni thành phố Long Xuyên 2400m2 nhiên mật độ nuôi cá giống cá thịt có dao động lớn Những ao ni cá giống có 33 mật độ cao tỷ lệ nhiễm 100%, mật độ vừa 50,00% mật độ thấp 33,33% Trong ao ni cá thịt có mật độ cao tỷ lệ nhiễm thấp (57,14%) so với cá giống mật độ vừa 33,33%, khơng có ao ni có mật độ thấp Qua phân tích thống kê cho thấy khác ao ni cá giống có mật độ cao mật độ thấp có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA tại THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG và THỬ một số THUỐC điều TRỊ , TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA tại THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG và THỬ một số THUỐC điều TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay