TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA (pangasius hypophthalmus) tại cần THƠ, AN GIANG và ĐỒNG THÁP

66 25 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  - BÙI NGỌC GIÀU Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) TẠI CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Cần Thơ, 06/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  - BÙI NGỌC GIÀU TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus) TẠI CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Giáo Viên Hướng Dẫn NGUYỄN HỮU HƯNG Cần Thơ, 06/2008 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  - Đề tài: Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra (Pangasius hypothalmus) Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp; sinh viên: BÙI NGỌC GIÀU thực Bộ môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp & SHƯD, trường Đại học Cần Thơ; từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2008 Cần Thơ, ngày tháng năm… Cần Thơ, ngày tháng năm Trung tâm Học Liệu ĐH Thú Cần liệu Giáo họcviên tậphướng nghiên cứu Duyệt Bộ môn Y Thơ @ TàiDuyệt dẫn Cần Thơ, ngày tháng năm Duyệt Khoa Nơng Nghiệp & SHƯD ii LỜI CẢM TẠ * Kính dâng lên cha mẹ Suốt đời tận tụy nghiệp tương lai chúng * Mãi biết ơn Thầy Nguyễn Hữu Hưng tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ, cung cấp kiến thức kinh nghiệm cho tơi hồn thành luận văn * Chân thành cảm ơn Thầy cố vấn học tập Nguyễn Văn Biện hết lòng lo lắng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Các thầy Bộ môn Thú y Chăn nuôi thú y hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Ban Giám đốc cán Công ty TNHH Song Minh giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Chị Liệu Hà ThịĐH ThùyCần TrangThơ - Cán@ bộTài Khuyến Phú nghiên Tân anh Trung tâm Học liệuNông họchuyện tập cứu Nguyễn Phi Bằng giúp đỡ tơi q trình thu mẫu Các anh chị lớp Thú y khóa 28 động viên giúp đỡ thời gian qua Và cuối thân gửi đến tồn thể bạn lớp Thú y khóa 29 với lời chúc tốt đẹp Bùi Ngọc Giàu iii MỤC LỤC Trang Trang tựa .i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục từ viết tắt .ix Tóm lược .x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ i CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ký sinh trùng@ liệu ngồi nước 2.1 Tình nghiên cứuCần Trung tâm Họchình Liệu ĐH Thơ Tài học tập nghiên cứu 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá Việt Nam 2.2 Đặc điểm sinh học cá tra 2.2.1 Phân loại .5 2.2.2 Phân bố 2.2.3 Đặc điểm hình thái, sinh lý .7 2.2.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.6 Đặc điểm sinh sản 2.2.7 Môi trường sống cá tra 10 2.3 Nguyên nhân điều kiện gây bệnh 10 2.4 Một số bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 12 2.4.1 Bệnh trùng bánh xe Trichodinosis .12 iv 2.4.2 Bệnh trùng loa kèn 14 2.4.3 Bệnh trùng dưa Ichthyophthyriosis .17 2.5 Bệnh truyền nhiễm thường xảy cá tra 20 2.5.1 Bệnh đốm đỏ 20 2.5.2 Bệnh gan, thận mủ 22 2.5.3 Bệnh trắng da 23 2.6 Một số yếu tố môi trường nuôi trồng thủy sản 25 2.6.1 Chỉ số pH 25 2.6.2 Độ kiềm 26 2.6.3 Chỉ số NH3 26 2.6.4 Chỉ số NO2 27 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Nội dung 29 3.2 Thời địa điểm nghiên cứu 29 Trung tâm Họcgian Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 3.3 Phương tiện thí nghiệm 29 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.3.2 Dụng cụ hoá chất .29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp thu mẫu 30 3.4.2 Phương pháp phân tích mẫu 30 3.4.3 Phương pháp cố định nhuộm mẫu ký sinh trùng .31 3.4.4 Phương pháp xác định mức độ nhiễm ký sinh trùng 31 3.4.5 Phương pháp xác định yếu tố môi trường ảnh hưởng đến xuất bệnh 32 3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình ni cá tra địa điểm thuộc tỉnh .33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội 33 v 4.1.2 Tình hình ni cá tra địa điểm thuộc tỉnh 35 4.1.3 Tình hình dịch bệnh xảy 36 4.2 Kết điều tra yếu tố ảnh hưởng đến tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra địa điểm .36 4.2.1 Mùa vụ 36 4.2.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh theo mật độ điều tra 37 4.2.3 Một số tiêu môi trường nuôi cá 38 4.3 Kết tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá theo giai đoạn 40 4.3.1 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn .40 4.3.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 41 4.3.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 42 4.3.4 Tỷ lệ nhiễm ghép loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 43 Trung tâm Họcquan Liệu Cần Thơ @ Tài liệu ký học cứu 4.4 Mối hệ ĐH nguyên sinh động vật ngoại sinhtập với nghiên bệnh truyền nhiễm 44 4.5 Các bệnh xuất trình kiểm tra mẫu .45 4.6 Một số hình ảnh ghi nhận 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 PHỤ CHƯƠNG 53 Phiếu điều tra 53 So sánh thống kê 55 vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản 28 Bảng 4.1 Tình hình diện tích ao nuôi cá tra địa điểm qua năm 2006, 2007 đến tháng 04/2008 35 Bảng 4.2 Mật độ nuôi cá tra địa điểm điều tra 37 Bảng 4.3 Tỷ lệ tiêu môi trường ao nuôi cá tra địa điểm 38 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 42 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 43 Trung tâm Liệu ĐHghép Cầngiữa Thơ @ Tài liệu học tập vật ngoại nghiên cứu 4.8 Tỷ lệ nhiễm bệnh nguyên sinh động ký sinh BảngHọc với bệnh truyền nhiễm 44 Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh xuất trình kiểm tra 45 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình Cá tra (Pangasius hypophthalmus) Hình Cấu tạo Trichodina 12 Hình (a) giống Apiosoma, (b) giống Epistylis 15 Hình Ichthyophthyrius 18 Hình Trùng bánh xe Trichodina 47 Hình Trùng loa kèn Apiosoma 47 Hình Trùng dưa Ichthyophthyrius 47 Hình Gan, thận, tỳ tạng có đốm mủ 47 Hình Cá bị lt da, thối 47 Hình 10 Mang cá bị trắng 48 trắng HìnhHọc 11 Gan cá bị ĐH Trung tâm Liệu Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên48cứu Hình 12 Cá bị xuất huyết nắp mang 48 Hình 13 Mật sưng 48 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long TLN: tỷ lệ nhiễm CĐN: cường độ nhiễm SMKT: số mẫu kiểm tra SMN: số mẫu nhiễm Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ix 4.3.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra Cường độ nhiễm Giai đoạn Giống SMKT SMN Tỷ lệ (mẫu) (mẫu) (%) + ++ +++ SMN Tỷ lệ SMN Tỷ lệ SMN (mẫu) (%) (mẫu) (%) (mẫu) Tỷ lệ (%) Cá giống 189 87 46,03 19 21,84 33 37,93 35 40,23 Cá thịt 109 22 20,18 18 81,82 18,18 - - Cá giống 189 0,53 100 - - - - Trichodina Ichthyophthyrius 20 31,26 22 cứu 34,37 Cá ĐH189 Trung tâm Học Liệu Cần 64 Thơ33,86 @ Tài22liệu34,37 học tập nghiên giống Apiosoma Cá thịt 109 16 14,68 13 81,25 18,75 - * Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) Qua kết phân tích 189 mẫu cá giống 109 mẫu cá thịt phát giống ký sinh trùng thuộc nhóm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh là: Trichodina, Ichthyophthyrius Apiosoma Trong đó, Trichodina có tỷ lệ nhiễm cao 46,03% cá giống với cường độ nhiễm cao dao động từ mức độ nhẹ (+) đến mức độ nặng (+++), 20,18% cá thịt Trùng bánh xe (Trichodina) loại ký sinh trùng đơn bào phổ biến môi trường nước, chúng có phương thức sinh sản phân chia đơn giản chúng sinh sản quanh năm chúng diện môi trường nước Trùng dưa Ichthyophthyrius nhiễm với tỷ lệ không đáng kể da cá 0,53% xảy cá giống, giống trùng có chu kỳ sinh trưởng phức tạp phải trải qua hai giai đoạn ký sinh giai đoạn dinh dưỡng giai 41 - đoạn bào nang Trong đó, giai đoạn bào nang (khơng ký sinh) trùng dưa lại nhạy cảm với phản ứng miễn dịch cá Khi cá bị nhiễm bệnh trùng dưa thể cá sinh kháng thể có khả miễn dịch với bệnh Tuy nhiên, bệnh nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến chức sinh lý, sinh hóa cá, bị nhiễm với cường độ - 10 trùng/phiến kính gây nguy hiểm cho cá Nếu Trichodina, Ichthyophthyrius hai giống thuộc nhóm ký sinh trùng bắt buộc giống Apiosoma nhiễm với tỷ lệ 33,86% cá giống 14,68% cá thịt, giống thuộc nhóm ký sinh trùng ngẫu nhiên thường phân bố mơi trường có nhiều mùn bã hữu Tuy chúng ký sinh da chúng không hút chất dinh dưỡng cá mà chúng gây khó khăn cho việc hơ hấp bắt mồi cá Bản thân chúng không gây chết cá hàng loạt mà thường kết hợp với số giống ký sinh trùng khác trùng bánh xe Trichodina, trùng dưa Ichthyophthyrius gây chết cá hàng loạt (Từ Thanh Dung, 1997) 4.3.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cường độ nhiễm Giống Trichodina Ichthyophthyrius Apiosoma SMKT SMN Tỷ lệ (mẫu) (mẫu) (%) Cá giống 189 35 Cá thịt 109 Cá giống Giai đoạn + ++ SMN (mẫu) Tỷ lệ (%) SMN (mẫu) Tỷ lệ (%) 17,99 20 57,14 15 42,86 2,75 100 - - 189 1,59 100 - - Cá thịt 109 3,67 75,00 25,00 Cá giống 189 17 8,99 12 70,59 29,41 * Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) 42 Qua kết phân tích bảng 4.6 cho thấy tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá giống cao cá thịt với giống: Trichodina Apiosoma trừ giống Ichthyophthyrius nhiễm thịt 3,74% cao cá giống 1,59% Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá không cao cường độ nhiễm mức trung bình khơng có trường hợp nhiễm nặng Trong đó, tỷ lệ nhiễm giống Trichodina cá giống cao 17,99% thấp giống Ichthyophthyrius 1,59% cá giống Điều phù hợp với nhận định Bùi Quang Tề (2001) “cá giai đoạn giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng đơn bào” Nguyên nhân mà cá giai đoạn giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng đơn bào cá thịt, ký sinh trùng tìm thấy chủ yếu da mang cá giai đoạn giống sống tầng nước tầng nước với loài phiêu sinh động vật trứng nước nguyên sinh động vật ký sinh Mặt khác, ao ương cá giống thường ăn thức ăn thực vật, động vật phù du cho ăn thức ăn tinh, mịn rải xuống ao cá ăn không hết dẫn đến hàm lượng chất dinh dưỡng nước cao nên lồi ngun sinh động vật có hội phát triển ký sinh cá 4.3.4 Tỷ lệ nhiễm ghép loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Trung tâm ĐHghép Cần @nguyên Tài liệu họcvậttập vàkýnghiên cứu BảngHọc 4.7 TỷLiệu lệ nhiễm giữaThơ loài sinh động ngoại sinh cá tra Giống nhiễm ghép Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) Trichodina + Ichthyophthyrius 31 3,23 Trichodina + Apiosoma 31 17 54,84 Qua bảng 4.7 cho thấy tỷ lệ nhiễm ghép hai giống Trichodina Apiosoma (54,84%) cao so với Trichodina Ichthyophthyrius (3,23%) chủ yếu xảy cá giống Nguyên nhân giai đoạn giống sức đề kháng cá yếu với thức ăn dư thừa làm bẩn nước ao ni ký sinh dễ công gây bệnh đặc biệt Trichodina Apiosoma giống ký sinh trùng ln có mặt môi trường nước gặp điều kiện thuận lợi chúng công gây bệnh cho cá nên chúng thường xuất song song nhau, Ichthyophthyrius có vòng đời phát triển phức tạp nên phát cá giống 43 4.4 Mối quan hệ nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm ghép bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm Tên bệnh Trichodina Apiosoma Ichthyophthyrius Số ao Tỷ lệ (%) Số ao Tỷ lệ (%) Số ao Tỷ lệ (%) Đốm đỏ 10,71 14,29 - - Gan, thận mủ 10 35,71 21,43 - - Trắng da 10,71 14,29 7,14 Gan trắng, mang trắng 28,57 14,29 10,71 Tổng số ao nhiễm ghép nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm là: 28 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Qua bảng 4.8 cho thấy 59 ao kiểm tra có 28 ao nhiễm ghép nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 47,46% Khi cá bị nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh ký sinh da làm cho làm cho cá ngứa ngáy Khi bệnh nặng bám đầy phá hủy tơ mang cá làm cản trở q trình hơ hấp dẫn đến cá bị suy yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho cá Qua thực tế cho thấy ao xuất bệnh truyền nhiễm có diện nguyên sinh động vật ngoại ký sinh, trở thành nhân tố mở đường cho vi khuẩn virus công gây bệnh cho cá Theo Moller Anders (1986) cho hầu hết bệnh cá phụ thuộc vào mức độ nhiễm diện ký sinh trùng khả chịu đựng cá ký sinh trùng Cả điều kiện bị chi phối yếu tố môi trường Khi điều kiện môi trường bất lợi làm cho cá dễ mẫn cảm, giảm khả đề kháng mầm bệnh mà tạo điều kiện cho ký sinh trùng sinh sản vơ tính đạt đến mức độ gây bệnh kết bệnh xảy Ngược lại, điều kiện mơi trường thuận lợi cá khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt đồng thời hạn chế khả sinh sản ký sinh trùng nên bệnh không xảy 44 4.5 Các bệnh xuất trình kiểm tra mẫu Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh xuất trình kiểm tra Tên bệnh Nguyên nhân Triệu chứng, bệnh tích Số ao kiểm tra Số ao nhiễm Tỷ lệ (%) 59 18 30,51 59 16 27,12 Bên ta thấy cá bị xuất huyết hàm dưới, nắp mang, vây Đốm đỏ Gan thận mủ Aeromonas Edwardsiella Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Trắng da Gan trắng, mang trắng Bên thấy ruột, gan bị xuất huyết, thận sưng, bong bóng tụ máu Khơng có dấu hiệu bên rõ Bên ta thấy bề mặt gan, thận, tỳ tạng có Thơ điểm @ Tài liệu trắng đục học tập nghiên cứu Vây đuôi cá bị rách xơ xác, phần da đuôi bị trắng cứng dần đến Pseudomonas thân Bệnh nặng vết loét ăn sâu vào đến xương 59 8,47 Bên cá ta thấy da trắng, mang trắng Bên nội quan gan trắng, thận có trường hợp trắng có trường hợp thận xuất huyết sưng, dịch mật có màu vàng 59 14 23,73 59 53 89,83 Chưa rõ Tổng 45 Trong nuôi trồng thủy sản đặc biệt nghề nuôi cá tra giống hay cá tra thương phẩm người ni ln phải đương đầu với vấn đề dịch bệnh Bệnh biểu trạng thái cân yếu tố: thể cá, tác nhân bệnh môi trường sống Khi mơi trường sống có thay đổi bất lợi cá bị yếu, sức đề kháng giảm Từ đó, tác nhân gây bệnh có hội phát triển, công gây bệnh cho cá Đặc biệt ni cá với mật độ dày, người ni vơ tình làm giảm sức đề kháng cá làm tăng điều kiện tiếp xúc cá với mầm bệnh Qua bảng 4.9 ta thấy, tổng số ao xuất bệnh truyền nhiễm 53 ao chiếm tỷ lệ (89,83%) Trong đó, bệnh đốm đỏ chiếm tỷ lệ cao (30,51%) Theo Từ Thanh Dung (2005) vi khuẩn Aeromonas tác nhân gây bệnh hội tồn nước thể cá Khi gặp điều kiện thuận lợi cá bị xây xát giảm sức đề kháng chúng công gây bệnh cho cá Trung Ở ĐBSCL bệnh gan thận mủ thường xuất mùa lũ vào khoảng tháng - môi trường nước ao nuôi xấu nên bệnh dễ bộc phát, thời gian thu mẫu từ đầu tháng đến cuối tháng nên bệnh xuất với tỷ lệ nhiễm chưa cao 27,12% thời điểm chưa xảy mưa nhiều nên bệnh trắng da xuất với tỷ lệ tương đối thấp 8,47% Bệnh mang trắng, gan trắng bệnh chưa xác tâm Liệunhân ĐHgâyCần nghiên cứu địnhHọc rõ nguyên bệnhThơ nhưng@ quaTài kiểmliệu tra tahọc thấytập tỷ lệvà nhiễm bệnh tương đối cao 23,73% Tuy nhiên, bệnh muốn xảy đòi hỏi phải có tác động qua lại ba yếu tố: ký chủ, tác nhân gây bệnh môi trường sống Cho nên, 59 ao kiểm tra có ao khơng xuất bệnh người nuôi quản lý tốt môi trường nước hạn chế phát triển tác nhân gây bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cá Vì vậy, ni cá với mật độ dày phải đặc biệt ý đến môi trường nước cá sống, cung cấp thức ăn phải đảm bảo số lượng lẫn chất lượng để cá phát triển, tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng với mầm bệnh 46 4.6 Một số hình ảnh ghi nhận Hình Trùng bánh xe Trichodina Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình Trùng loa kèn Apiosoma Hình Trùng dưa Ichthyophthyrius Hình Gan, thận, tỳ tạng có đốm mủ 47 Hình Cá bị lt da, thối Hình 10 Mang cá bị trắng Hình 11 Gan cá bị trắng Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình 12 Cá bị xuất huyết nắp mang Hình 13 Mật sưng 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết phân tích 298 mẫu cá tra, cá 189 mẫu cá giống 109 mẫu cá thịt ghi nhận giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra: Trichodina, Ichthyophthyrius Apiosoma với tỷ lệ nhiễm 49,74% cá giống 26,60% cá thịt Cá nuôi giai đoạn giống thường nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da mang Trong đó, Trichodina giống thường xuất với tỷ lệ nhiễm 46,03% da 17,99% mang nhiều so với giống lại Apiosoma 33,86% da 8,99% mang, Ichthyophthyrius 0,53% da 1,59% mang Trung Ở giai đoạn cá thịt mức độ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh thấp so với cá giai đoạn giống Trichodina 20,18% da 2,75% mang, Apiosoma 14,68% da khơng tìm thấy giống mang cá thịt, Ichthyophthyrius mang.Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu tâm Học Liệu3,76% ĐH Cần Môi trường nước ao ni địa điểm khảo sát có giá trị pH nằm giới hạn cho phép, độ kiềm nồng độ NH3 dao động từ mức xấu đến trung bình, NO2 dao động từ mức xấu đến tốt Qua q tình kiểm tra 59 ao ni cá tra phát 28 ao nhiễm ghép nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 47,46% 53 ao có xuất bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 89,83% 5.2 Đề nghị Tiếp tục khảo sát thành phần giống loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra thời gian dài để đánh giá xác thời điểm xuất bệnh Thử nghiệm số loại thuốc nhằm tìm loại thuốc điều trị có hiệu giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Brown and Gratzek, 1980 Fish farming handbook Food, bait tropical and goldfish Bùi Quang Tề Vũ Thị Tám, 2000 Những bệnh thường gặp tôm cá biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Bùi Quang Tề, 2001 Ký sinh trùng số loài cá nước Đồng Bằng Sơng Cửu Long giải pháp phòng trị chúng Luận văn Tiến sĩ sinh học, viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2002 Phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng cá Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản phần 3, bệnh ký sinh trùng động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản phần 2, bệnh truyền nhiễm động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Trung Cacot, 1998 Dercription of the sexual cycle related to the evironment and set up of the artificial propagation in Pangasius bocourti (Sauvage, 1980) and Pangasius hypophthalmus (Sauvage, in floating cages tập in ponds the Mekong tâm Học Liệu ĐH Cần 1878), Thơ reared @ Tài liệu học vàinnghiên cứu Delta In M Legendre and A Pariselle (Editor) The Biological Diversity and Aquaculture of Clasiid and Pangasiid Catfish in South-East Asia Proscedings of the Mid-term Workshop of the “Catfish Asia Project”, 11 May- 15May, 1998 Cantho, Vietnam Cao Tuấn Anh, 2005 Thành phần giống loài vi khuẩn ký sinh trùng cá tra giống huyện Tân Châu, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ Dương Nhựt Long, 2003 Giáo trình kỹ thuật ni thuỷ sản nước Khoa Thuỷ Sản, trường Đại học Cần Thơ 10 Đỗ Thị Hòa Nguyễn Thị Muội, 2000 Giáo trình bệnh học thủy sản phần Nhà xuất Nha Trang 11 Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thị Muội, 2004 Bệnh học thủy sản Nhà xuất Nơng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 12 Hà Ký Bùi Quang Tề, 2000 Ký sinh trùng cá nước Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 50 13 Huỳnh Cẩm Tú, 2006 Khảo sát thành phần mức độ cảm nhiễm ký sinh trùng cá tra giống (Pangasius hypophthalmus) Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 14 Jiri.Lom and Iva Dykova, 1992 Protozoan parasite of fish Developments in aquaculture and fisheries science 15 Mai Đình Yên, Nguyễn Văn Trọng, Lê Hoàng Yến Hứa Bạch Loan, 1992 Định loại cá nước Nam Bộ Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Michaels, 1988 Allowable ammonia for fish culture Prog Fishcult 17 Moller and Anders, 1986 Diseases and parasites of Marine fish Kiel: Moller 18 Nguyễn Quang Hưng, 2001 Điều tra đánh giá mức độ cảm nhiễm bệnh ký sinh trùng, vi khuẩn cá tra giống (Pangasius hypophthalmus) tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 19 Nguyễn Nguyệt Trường, 2007 Tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống huyện Cờ Đỏ –Thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ 20 Nguyễn Thị Thu Ba, 2007 Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra Trung tâm Học Liệu hypophthalmus) ĐH Cần Thơ @ ÔTài liệu tập Đại nghiên cứu Quận Môn Luậnhọc văn tốt nghiệp học, khoa (Pangasius Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ 21 Nguyễn Thị Thúy Diễm, 2007 Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống huyện Thốt Nốt Thành phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ 22 Nguyễn Thị Thu Hằng, 2005 Bài thực hành bệnh nấm ký sinh trùng Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 23 Nguyễn Thị Thu Hằng, 2007 Tài liệu hướng dẫn thực tập giáo trình chuyên môn bệnh học thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 24 Nguyễn Văn Kiểm, 2004 Giáo trình Kỹ thuật sản xuất cá giống Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 25 Phạm Văn Khánh, 2000 Kỹ thuật ni số lồi cá xuất Nhà xuất Nông Nghiệp 26 Roberts and Vidthayanon, 1991 Systematic verision of the Asian catfish family Pangasidae with biological observations and descriptions of three new species Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelpia 51 27 Swingle, 1961 Relationship of pH of pont water to their suitability for fish culture Proc, pacifisci, congress (1857), fisherics 28 Thoại Sơn, 2006 Đặc điểm sinh học cá tra Nhà xuất Đồng Nai 29 Trần Thanh Xuân, 1994 Cá tra (pagansius micronemus, Bleeker), số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo Tạp chí thủy sản, tháng 2/1994 30 Trương Quốc Phú, 2004 Quản lý chất lượng nước nuôi thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 31 Từ Thanh Dung, 1997 Giáo trình bệnh cá Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 32 Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh Trần Thị Tuyết Hoa, 2005 Bệnh học thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 33 http://agriviet.com/news_detail573-c46-s0-p034 http://www.anova.com.vn/contents/article.asp? 35 http://www.cuulongfeed.com/index.php?act=motsobenh 36 http://www.ficen.org.vn/details.asp? 37 hptt://www.scribd.com/doc/984146/BenhhocTS-Phan3-KST-BuiQuangTe Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 38 http://www.vietnamgateway.org/vanhoaxa/faq/index.php? 39 http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_tra 40 http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/nong_thon_doi_moi 52 PHỤ CHƯƠNG Phiếu điều tra Họ tên chủ nuôi:…………………………….Số điện thoại:………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Giống cá: ………………….Trọng lượng:…………….Số lượng:……………… Tuổi cá:…………………… Tình trạng đàn cá nuôi: ………………………………………………………… * Kiểm tra nguồn nước Màu nước: ………………… Độ kiềm: …………………… Diện tích ao ni:…………… NH3: ……………………… Mực nước ao: ……………… NO2:………………………… Độ pH: ……………………… * Kiểm tra thể cá Quan sát hình dạngThơ bên ngồi Trung tâm Học Liệu ĐH Cần @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bộ phận bên ngồi Cá khỏe Da Vây, vi Mắt Miệng Đi Đầu Nắp mang Hậu môn 53 Cá yếu Quan sát phận bên Bộ phận bên Cá khỏe Cá yếu Mang Dạ dày Xoang bụng Gan Thận Lách Ruột Mật Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cơ, mỡ Kiểm tra ngoại ký sinh trùng Ngoại ký sinh Cá khỏe Cá yếu Trùng bánh xe Trùng loa kèn Trùng dưa Trùng miệng lệch Kiểm tra nội ký sinh trùng: 54 So sánh thống kê So sánh tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh theo giai đoạn cá Giai đọan Cá giống Cá thịt SMKT (mẫu) SMN (mẫu) Tỷ lệ (%) 189 109 94 29 49,74 26,60 Expected counts are printed below observed counts nhiem khongnhi 94 95 78.01 110.99 Total 189 29 44.99 80 64.01 109 Total 123 175 298 Chi-Sq = 3.277 + 2.304 + 5.683 + 3.994 = 15.258 DF = 1, P-Value = 0.000 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu * Kết luận: tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra giai đoạn giống thịt sai khác có ý nghĩa thống kê 55 ... nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn .40 4.3.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 41 4.3.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang... lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 42 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh. .. hypophthalmus) Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp Mục tiêu đề tài: Điều tra điều kiện tự nhiên, xã hội tình hình ni cá tra Cần Thơ, An Giang Đồng Tháp Xác định tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA (pangasius hypophthalmus) tại cần THƠ, AN GIANG và ĐỒNG THÁP , TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA (pangasius hypophthalmus) tại cần THƠ, AN GIANG và ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay