TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN sán TRÊN cá TRA (pangasianodon hypophthamus) NUÔI tại TỈNH AN GIANG

72 28 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LÊ THỊ DIỄM KIỀU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthamus) NUÔI TẠI TỈNH AN GIANG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Cần Thơ, 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthamus) NUÔI TẠI TỈNH AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Hưng Sinh viên thực hiện: Lê Thị Diễm Kiều MSSV: 3042803 Lớp: Thú y K30 Cần Thơ, 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y  Đề tài: Tình hình nhiễm giun sán cá tra (Pangasianodon hypophthamus) nuôi tỉnh An Giang; sinh viên: Lê Thị Diễm Kiều thực tỉnh An Giang từ tháng 12/2008 đến 3/2009 Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Cần Thơ, ngày Duyệt Bộ môn Thú Y Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Duyệt Giáo viên hướng dẫn tháng năm 2009 Duyệt Khoa Nông Nghiệp & SHƯD i LỜI CẢM TẠ * Kính dâng lên cha mẹ Suốt đời tận tụy nghiệp tương lai chúng * Mãi biết ơn Thầy Nguyễn Hữu Hưng tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ, cung cấp kiến thức kinh nghiệm cho hoàn thành luận văn * Chân thành cảm ơn Cô cố vấn học tập Huỳnh Kim Diệu hết lòng lo lắng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Các thầy Bộ mơn Thú y Chăn nuôi thú y hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Anh Nguyễn Phi Bằng giúp đỡ trình thu mẫu Các anh chị lớp Thú y khóa 29 động viên giúp đỡ tơi thời gian qua Và cuối thân gửi đến toàn thể bạn lớp Thú y khóa 30 với lời chúc tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn! Người cảm ơn LÊ THỊ DIỄM KIỀU ii MỤC LỤC Trang Trang duyệt i LỜI CẢM TẠ ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix TÓM LƯỢC x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KÝ SINH TRÙNG 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng ngồi nước .3 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng nước 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ TRA .6 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Phân bố môi trường sống 2.2.3 Hình thái sinh lý 2.2.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.6 Đặc điểm sinh sản 2.2.7 Môi trường sống cá tra .10 2.2.8 Giá trị dinh dưỡng cá tra 10 2.3 NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN GÂY BỆNH .11 iii 2.4 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ LOÀI GIUN SÁN THƯỜNG XUẤT HIỆN TRÊN CÁ 12 2.4.1 Bệnh ngành giun dẹp Plathelminthes (Schneider, 1878) 12 2.4.2 Bệnh lớp sán dây Cestoidea (Rudolphi, 1808) 17 2.4.3 Bệnh lớp giun tròn 20 2.5 BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG XẢY RA TRÊN CÁ TRA .23 2.5.1 Bệnh đốm đỏ 23 2.5.2 Bệnh gan, thận mủ 24 2.5.3 Bệnh trắng da 25 2.6 MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 27 2.6.1 Chỉ số pH 27 2.6.2 Độ kiềm 27 2.6.3 Chỉ số NH3 .28 2.6.4 Chỉ số NO2 .28 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .30 3.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 30 3.3 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU .30 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.3.2 Dụng cụ hoá chất .30 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .31 3.4.1 Phương pháp thu mẫu 31 3.4.2 Phương pháp phân tích mẫu .31 3.4.3 Phương pháp cố định mẫu 33 3.4.4 Phương pháp nhuộm mẫu sán 33 3.4.5 Phương pháp xác định mật độ nuôi mức độ nhiễm giun sán 33 iv 3.4.6 Phương pháp định danh phân loại 35 3.4.7 Phương pháp xác định yếu tố môi trường ảnh hưởng đến xuất bệnh 35 3.4.8 Phương pháp xử lý số liệu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH NI CÁ TRA 36 4.2 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ MƠI TRƯỜNG 37 4.3 TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở CÁ TRA 40 4.4 TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH SÁN LÁ SILURODISCOIDES 43 4.5 TÌNH HÌNH NHIỄM CÁC LỒI NỘI KÝ SINH TRÙNG Ở CÁ TRA 46 4.6 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP GIỮA CÁC LỒI GIUN SÁN Ở CÁ TRA 47 4.7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM 48 4.8 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP SÁN LÁ SILURODISCOIDES VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở CÁ TRA 49 4.9 MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 ĐỀ NGHỊ .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long TP : thành phố H : huyện SMKT: số cá kiểm tra SMN: số cá nhiễm TLN: tỷ lệ nhiễm CĐN: cường độ nhiễm vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng Thành phần dinh dưỡng cá tra 100g sản phẩm 11 Bảng Tiêu chuẩn chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản 29 Bảng Diện tích ao ni cá tra điểm khảo sát từ năm 2006-2008 36 Bảng Tỷ lệ số hóa học mơi trường nước ao nuôi 37 Bảng Tỷ lệ số hóa học mơi trường nước theo giai đoạn nuôi 38 Bảng Tỷ lệ nhiễm giun sán cá tra theo mật độ nuôi 40 Bảng Tỷ lệ nhiễm giun sán loại cá theo ao nuôi 41 Bảng Tỷ lệ nhiễm giun sán cá tra theo giai đoạn nuôi 42 Bảng Tỷ lệ nhiễm sán Silurodiscoides theo giai đoạn nuôi 43 Bảng 10 Tỷ lệ nhiễm sán Silurodiscoides theo vị trí ký sinh cá tra 44 Bảng 11 Tỷ lệ nhiễm loài nội ký sinh trùng cá tra thịt 46 Bảng 12 Tỷ lệ nhiễm ghép loài giun sán cá tra 47 Bảng 13 Tỷ lệ nhiễm bệnh truyền nhiễm cá tra 48 Bảng 14 Tỷ lệ nhiễm ghép sán Silurodiscoides bệnh truyền nhiễm 49 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình Cá tra (Pangasianodon hypophthamus) Hình Mối liên hệ mơi trường, mầm bệnh ký chủ 11 Hình Sán đơn chủ 13 Hình Móc gai giao phối Silurodiscoides 16 Hình Sán dây Bothriocephalus gowkongensis 18 Hình Giun tròn Spectatus pangasia 22 Hình Mẫu sán tươi .51 Hình Sán nhuộm carmin 51 Hình Phần đầu Spectatus sp .51 Hình 10 Phần Spectatus sp 52 Hình 11 Cuống mật viêm 52 Hình 12 Bệnh gan thận mủ 52 Hình 13 Cá bị bệnh vàng da .52 viii 4.5 TÌNH HÌNH NHIỄM CÁC LỒI NỘI KÝ SINH TRÙNG Ở CÁ TRA THỊT TẠI LONG XUYÊN VÀ CHÂU PHÚ Bảng 11 Tỷ lệ nhiễm loài nội ký sinh trùng cá tra thịt Cường độ nhiễm SMKT (mẫu) Loài SMN (mẫu) Tỉ lệ (%) XMIN (con) Địa điểm XMAX (con) TP Long Xuyên SMN (mẫu) Spectatus s p Cucullanelus minutus Bothriocephalus gowkongensis H Châu Phú TLN (%) SMN (mẫu) TLN (%) 144 0,69 - - - 0,71 144 10 6,94 21 - - 10 7,14 144 0,69 - 25,00 - - Vào thời điểm kiểm tra tơi thấy mức độ nhiễm nội ký sinh chủ yếu cá thịt Kiểm tra 144 có mẫu nhiễm giun tròn Spectatus ký sinh ruột, chiếm tỷ lệ thấp 0,69%, loài giun thường ký sinh ruột cá, riêng giun tròn Cucullanelus minutus tìm thấy túi mật với tỷ lệ nhiễm 6,94% Lồi Bothriocephalus gowkongensis nhiễm 0,69% So với kết Bùi Quang Tề (2001) giun Cucullanellus ký sinh ống dẫn mật với cường độ nhiễm /mật, tỷ lệ nhiễm 35,7%, kết phân tích bảng khơng cao, kết phân tích bảng thấp cách chăn nuôi cá ngày khác thời gian trước, họ trọng đến công tác cải tạo ao trước thả cá xuống ao vôi, hay vôi cộng với muối để tăng tác dụng phòng trừ dịch hại tiêu diệt mầm bệnh Thêm vào thức ăn sử dụng chăn ni cá ngày chủ yếu thức ăn công nghiệp nên hạn chế khả nhiễm giun tròn từ thức ăn Đa số cá địa điểm khảo sát nhiễm giun tròn nhiều nguồn nước cấp vào ao bị nhiễm số loài vật ký chủ trung gian truyền bệnh giun tròn giáp xác chân chèo, người ni khơng có ao lắng để xử lý nguồn nước trước đưa vào ao ni Hay q trình chăn ni chim còng cọc đáp xuống ao ăn cá phân có ấu sán 46 4.6 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP GIỮA CÁC LOÀI GIUN SÁN Ở CÁ TRA Bảng 12 Tỷ lệ nhiễm ghép loài giun sán cá tra Địa điểm Thành phần loài SMN (mẫu) TLN (%) TP Long Xuyên SMN (mẫu) H Châu Phú TLN (%) SMN (mẫu) TLN (%) Silurodiscoides + Spectatus sp 0,69 - - 0,71 Silurodiscoides + Cucullanelus minutus 4,17 - - 4,29 Silurodiscoides + Bothriocephalus gowkongensis 0,69 25,00 - - Qua bảng cho thấy, sán Silurodiscoides ghép với giun tròn Spectatus chiếm tỷ lệ thấp 0,69%, sán Silurodiscoides ghép với Cucullanelus minutus với tỷ lệ nhiễm 4,17% Loài Bothriocephalus gowkongensis ghép với sán Silurodiscoides chiếm 0,69% 47 4.7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở CÁ TRA TẠI TP LONG XUYÊN VÀ HUYỆN CHÂU PHÚ Bảng 13 Tỷ lệ nhiễm bệnh truyền nhiễm cá tra Tên bệnh Đốm đỏ Gan thận mủ Gan trắng, mang trắng Trắng da Vàng da Ngun nhân Triệu chứng, bệnh tích Bên ngồi cá bị xuất huyết hàm dưới, nắp mang, vây Aeromonas Bên ruột, gan bị xuất huyết, thận sưng, bong bóng tụ máu Khơng có dấu hiệu bên ngồi rõ Bên ta Edwardsiella thấy bề mặt gan, thận, tỳ tạng có điểm trắng đục Bên ngồi cá da trắng, mang trắng Bên nội quan gan Khơng xác định trắng, thận có trường hợp trắng có trường hợp thận xuất huyết sưng, dịch mật có màu vàng Vây cá bị rách xơ xác, phần da đuôi bị Pseudomonas trắng cứng dần đến thân Bệnh nặng vết loét ăn sâu vào đến xương Số ao kiểm tra Tỷ lệ (%) 15 20,00 13 17,33 6,67 4,00 8,00 42 56,00 75 Không xác định Tổng Số ao nhiễm 75 Trong nuôi trồng thủy sản đặc biệt nghề ni cá tra giống hay cá tra thương phẩm người nuôi phải đương đầu với vấn đề dịch bệnh Bệnh biểu trạng thái cân yếu tố: thể cá, tác nhân bệnh mơi trường sống Khi mơi trường sống có thay đổi bất lợi cá bị yếu, sức đề kháng giảm Từ đó, tác nhân gây bệnh có hội phát triển, công gây bệnh cho cá Đặc biệt nuôi cá với mật độ dày, người ni vơ tình làm giảm sức đề kháng cá làm tăng điều kiện tiếp xúc cá với mầm bệnh Qua bảng 13 cho thấy, tổng số ao xuất bệnh truyền nhiễm 42 ao chiếm tỷ lệ (56,00%) Trong đó, bệnh đốm đỏ chiếm tỷ lệ cao (20,00%) Theo 48 Từ Thanh Dung (2005) vi khuẩn Aeromonas tác nhân gây bệnh hội tồn nước thể cá Khi gặp điều kiện thuận lợi cá bị xây xát giảm sức đề kháng chúng công gây bệnh cho cá Ở ĐBSCL bệnh gan thận mủ thường xuất mùa lũ vào khoảng tháng - môi trường nước ao nuôi xấu nên bệnh dễ bộc phát, thời gian thu mẫu từ đầu tháng 12 đến cuối tháng nên bệnh xuất với tỷ lệ nhiễm chưa cao 17,33% bệnh trắng da xuất với tỷ lệ tương đối thấp 4,00% Bệnh mang trắng, gan trắng bệnh chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh qua kiểm tra ta thấy tỷ lệ nhiễm bệnh 6,67% Tuy nhiên, bệnh muốn xảy đòi hỏi phải có tác động qua lại ba yếu tố: ký chủ, tác nhân gây bệnh môi trường sống Cho nên, 42 ao kiểm tra có 33 ao không xuất bệnh người nuôi quản lý tốt môi trường nước hạn chế phát triển tác nhân gây bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cá Vì vậy, ni cá với mật độ dày phải đặc biệt ý đến mơi trường nước cá sống, cung cấp thức ăn phải đảm bảo số lượng lẫn chất lượng để cá phát triển, tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng với mầm bệnh 4.8 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP SÁN LÁ SILURODISCOIDES VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở CÁ TRA TẠI TP LONG XUYÊN VÀ HUYỆN CHÂU PHÚ Bảng 14 Tỷ lệ nhiễm ghép sán Silurodiscoides bệnh truyền nhiễm Bệnh truyền nhiễm Số ao kiểm tra Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép sán Tỷ lệ (%) Đốm đỏ 15 10 66,67 Gan thận mủ 13 53,85 60,00 66,67 83,33 42 27 64,28 Gan trắng, mang trắng Trắng da 75 Vàng da Tổng Qua bảng 14 cho thấy 75 ao kiểm tra có 42 ao nhiễm bệnh truyền nhiễm ao xuất bệnh truyền nhiễm ghép sán cao, chiếm 64,28% Khi cá bị nhiễm sán lá, sán bám da mang làm cho cá ngứa bệnh nặng bám đầy mang phá hủy tơ mang, làm cản trở q trình hơ hấp cá làm cho 49 cá bị suy yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập gây bệnh cho cá Qua thực tế ta thấy ao xuất bệnh truyền nhiễm có cường độ nhiễm ký sinh trùng cao, trở thành nhân tố mở đường cho vi khuẩn, virút xâm nhập gây bệnh cho cá Theo Moller Anders (1986) cho hầu hết bệnh cá phụ thuộc vào mức độ nhiễm diện ký sinh trùng khả chịu đựng cá ký sinh trùng Cả điều kiện bị chi phối yếu tố môi trường Khi điều kiện môi trường bất lợi làm cho cá dễ mẫn cảm, giảm khả đề kháng mầm bệnh mà tạo điều kiện cho ký sinh trùng sinh sản vơ tính đạt đến mức độ gây bệnh kết bệnh xảy Ngược lại, điều kiện môi trường thuận lợi cá khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt đồng thời hạn chế khả sinh sản ký sinh trùng nên bệnh không xảy 4.9 MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC 50 Hình Sán nhuộm carmin Hình Mẫu sán tươi Hình Phần đầu Spectatus sp 51 Hình 10 Phần Spectatus sp Hình 11 Cuống mật viêm Hình 12 Bệnh gan thận mủ Hình 13 Cá bị bệnh vàng da 52 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua phân tích 284 mẫu cá tra để tìm lồi giun sán ký sinh loại cá: cá giống cá thịt nuôi TP.Long xuyên huyện Châu Phú tỉnh An Giang, kết cho thấy: Cá tra nuôi An Giang nhiễm giun sán với tỷ lệ 44,71% huyện Châu Phú nhiễm cao chiếm tỷ lệ 50,25% TP.Long Xuyên nhiễm thấp 32,18% Về loại cá: cá thịt nhiễm giun sán chiếm tỷ lệ nhiễm (62,50%) cao nhiều so với cá giống (26,43%) Về thành phần loài: phát loài: loài sán đơn chủ ngoại ký sinh Silurodiscoides ký sinh mang da cá tra ký sinh mang chủ yếu (92,17%) ký sinh da chiếm 7,83% Loài tìm thấy cá giống cá thịt; lồi giun tròn Spectatus sp ký sinh ruột cá thịt chiếm tỷ lệ thấp (0,69%) loài sán dây Bothriocephalus gowkongensis ký sinh ruột với tỷ lệ 0,69% Môi trường ao nuôi cá điểm khảo sát đa số nằm mức độ giới hạn tốt Cá tra ni tỉnh An Giang có cường độ nhiễm ghép lồi cá thể Có nhiễm ghép bệnh sán ký sinh cá tra với bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 64,28% 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục khảo sát thành phần giống loài giun sán thời gian dài để đánh giá xác thời điểm xuất bệnh Thử nghiệm số loại thuốc nhằm tìm loại thuốc điều trị có hiệu giống giun sán ký sinh cá tra 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Ahmed A.T.A and M.T.Ezaz, 1997 Diversity of helminth parasites in the freshwater catfish of Bangladesh Desease in Asian aquaculture III, pp 155 - 160 Arthur J.R and S.Lumanlom Mayo, 1997 Checklist of parasites of fishes of the Philippines FAO fisheries technical paper, pp 383 - 408 Brown and Gratzek, 1980 Fish farming handbook Food, bait tropical and goldfish Chinabut S and L.H.S Lim (1991), “Four new species of Dactylogyrids (Monogenea) from Cirrhinus jullieni Sauvage, 1978 (Cyprinidae) in Thailand”, Raffles Bulletin of Zoology, 40(1),pp.75-79 Chinabut S and L.H.S Lim (1993), “Seven new species of Dactylogyrus Diesing, 1985 (Monogenea) from Puntius Hamilton (Cyprinidae) of Thailand”, Raffles Bulletin of Zoology, 40(1),pp.47-59 Chinabut S and L.H.S Lim (1994), “Five new species of Dactylogyrus Diesing, 1985 (Monogenea) from Puntiozysron (Bleeker) (Cyprinidae) of Thailand”, Raffles Bulletin of Zoology, 42(4),pp.885-892 Chen-Chih-Leu (1955), “The Protozoan parasites from four spesies of Chines pond fishes: Ctenopharyngodon idellus, Mylopharyngodon piceus,Aristichthys nobilis and Hypophthalminchthys molitrix I The protozoan Parasites of Ctenopharygodon idellus”, Acta Hydrobiologica Sinica,1 Chen-Chih-Leu (1956), “The Protozoan parasites from four spesies of Chines pond fishes: Ctenopharyngodon idellus, Mylopharyngodon piceus,Aristichthys nobilis and Hypophthalminchthys molitrix II The protozoan Parasites of Mylopharyngodon piceus”, Acta Hydrobiol Sinica,2, pp 19-42 Gessev S.L, 1976 Freswater India Monogenoidea Principles of systemates Analysisof the world fauns and thierevolution, Indiajournal of helminthology, pp 241 - 243 10 Gusse A.V (1976), Freshwater Indian Monogenoidea Principles of systematizes Analysis of the world Fauns and their Evolution, Indian Journal of Helminthology Vo.1.XXV and XXVI (1973-1974) 11 Gupta S.P and Vinod Agrawal (1967), “Trematode, Macrolecithus indicus n.sp from the intestine of a Freshwater Fish, Puntius sophore (Ham.), from Lucknow India”, Helminthological society, Vol.34,No 2,pp.156-158 12 Hung.L.T, N.A.Tuan, N.V.Hien and Cacot, 1998 Larvae rearing of the Mekong catfish, Pagasius borurti (Siluriformer, Pagasidae): Artemia alternative feeding and wearing In.M 54 Lengedre and A Pari selle (Editors) The biological diversity and aquaculture of clariid and pangasiid catfished in South East Asia Prosceding of the mid term workshop of the catfish Asia Project”, 15 May 1998 Cantho, Vietnam 13 Ju Shey Ho and Komonporn Tongythai (1992), “Flabelliferan Isopods (Crustacea) Parasitis on freshwater Fishes of Thailand”, Systemtic Parasitology, 21,pp 203-210 14 Lom J and G.grupcheva (1976), “Protozoan Parasites of carp (Cyprinus carpio L.): A Comparative study of occurrence in Bulgaria and Czecgoslovakia, with the description of Trichodina perforate sp.n.”, Folia Parasitologica, Praha, 23, pp.289-300 15 Lom J and Dykova I (1992), Protozoan parasites of Fishes, Developments in Aquaculture and Fisheries Science, 26 16 Michaels.V K, 1988 Allowable ammonia for fish culture Prog Fishcult, pp133 – 145 17 Moller and Anders, 1986 Diseases and parasites of Marine fish Kiel: Moller 18 Nagasawa, Awakura and Urawa (1989), “A checklist and bibliography of parasites of freshwater fishes of Hokkaido”, Scientific Roports of the Hokkaido Fish Hatchery, No.44,pp, 1-49 19 Paiboon Yutisri and Apirum Thuhanruksa (1985), “Parasites Fauna of Oxyeleotris marmoratus (Bleeker) from some natural water resourse at Amphoe pra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand”, Research Reports, kasetsart University, Bangkok 20 Paperna I (1964), “The Metazoan parasitie fauna of Israel Inland water fishes”, Bull Fish Cult Israel, Bamidgeh, 16, pp 3-66 21 Paperna I (1996), Parasites, Infections and diseases of fishes in Africa An update CIFA technical Paper, No 31, Rome, FAO 22 Swingle.H.S, 1961 Relationship of pH of pont waters to their suitability for fish culture Proc, pacific sci, congress (1857), fisherics, pp 72 - 75 23 Theerawoot lerssutthichawal and L.H.S Lim (1997), “Momogeneans of Clariid Fishes in Thailand”, Diseases in Asian Aquaculture III, Editors T.W.Flegel and Ian H MacRae, © Fish Health Section, Asian Fisheries Society, pp.167-170 Tài liệu nước Bùi Quang Tề, 2001 Ký sinh trùng số loài cá nước Đồng Bằng Sơng Cửu Long giải pháp phòng trị chúng Luận văn tiến sĩ sinh học, viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2002 Phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng cá Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thuỷ sản, phần 1, Tổng quan bệnh học thuỷ sản Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản phần 2, bệnh truyền nhiễm động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thuỷ sản, Phần 3, Bệnh Ký Sinh Trùng động vật thuỷ sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 55 Công ty liên doanh ANOVA, 2007 Kỹ thuật nuôi cá Tra xuất Đỗ Thị Hoà, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội, 2004 Bệnh Học Thuỷ Sản NXB Nông Nghiệp Tp.HCM Hà Ký (1966, 1976), Một số bệnh thường gặp cá giống cách phòng trị, Nxb Nông thôn, Hà Nội Hà Ký cộng (1992), Chẩn đốn phòng trị số bệnh cá, tôm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Hà Ký, Bùi Quang Tề, 1991 Ký sinh trùng cá nước Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa cộng (1985), Kết nghiên cứu ký sinh trùng cá nước Tây Nguyên, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học 1981-1985- tài liệu lưu trữ Trường đại học Thủy sản 12 Nguyễn Thị Thu Hằng, 2007 Tài liệu hướng dẫn thực tập giáo trình chun mơn bệnh học thủy sản Khoa thủy sản, trường đại học Cần Thơ 13 Nguyễn Nguyệt Trường, 2007 Tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống huyện Cờ Đỏ - Thành Phố Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y - Đại học Cần Thơ 14 Nguyễn Thị Thu Ba, 2007 Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá Tra quận Ô MÔN Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y - Đại học Cần Thơ 15 Nguyễn Việt Triều, 1992 Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thành phần ký sinh trùng gây bệnh biện pháp phòng bệnh trị bệnh cá bè Châu Đốc - An Giang Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành thủy sản, Trường đại học Cần Thơ 16 Phạm Công Thành, 2007 Kỹ thuật ni biện pháp phòng trị số loài cá nước 17 Phạm Hoàng Sanh, 1998 Điều tra nghiên cứu số bệnh phổ biến cá Basa (Pangasius bocourti) cá tra (P Hypophthamus) Luận văn tốt nghiệp - Đại học Cần Thơ 18 Phạm Văn Khánh, 2000 Kỹ thuật ni số lồi cá xuất Nhà xuất Nông Nghiệp 19 Thoại Sơn, 2004 Đặc điểm sinh học cá tra NXB Đồng Nai 20 Trần Thanh Xuân, 1994 Cá tra (pagansius micronemus, Bleeker), số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo Tạp chí thủy sản, tháng 2/1994 21 Trần Kim Ngọc, 2006 Khảo sát thành phần mức độ nhiễm ký sinh trùng cá Tra (Pangasius hypophthalmus) nuôi thâm canh An Giang 22 Trương Quốc Phú, 2004 Quản lý chất lượng nước nuôi thuỷ sản Khoa thuỷ sản Trường ĐH Cần Thơ 23 Từ Thanh Dung, 1999 Giáo trình bệnh cá Khoa Thuỷ Sản, Trường đại học Cần Thơ 24 Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa, 2005 Bệnh học thủy sản Khoa thủy sản, trường đại học Cần Thơ, trang 56 – 62 56 Tài liệu mạng http://animaldiversity.ummz.umich.edu http://www.anvifish.com http://www.bannhanong.com http://www.congan.com.vn http://www.cuulongfeed.com http://www.en.wikipedia.org http://www.fao.org http://www.fistenet.gov.vn http://fish-treatment.co.uk 10 http://www.gyrob.net 11 http://www.khuyennong.org 12 http://www.koiquest.co.uk 13 http://www.reefs.org 14 hptt://www.scribd.com/doc/984146/BenhhocTS-Phan3-KST-BuiQuangTe 57 PHỤ LỤC Phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA (STT: Người lấy mẫu: Ngày lấy mẫu: Chủ hộ: Số ĐT: / ) Địa chỉ: Giai đoạn cá: (giống, hương, thịt) Phương thức nuôi: / ,chiều dài: ,rộng: ,dài: ,sâu: Số lượng: Thời gian thả cá: Loại thức ăn Tần số cho ăn: ;%thứcăn/Tr lượng Nguồn nước (to, PH, COD, NH3, NO2) Dấu hiệu bệnh lý: Ngày xuất bệnh: Số cá chết ngày: Hoạt động bơi lội: Hoạt động mang: Vết thương da: Màu sắc thể: Trạng thái vây: Triệu chứng khác: Phòng bệnh Đã trị liệu: Thuốc trị Bắt đầu từ ngày Liều lượng Tác dụng chữa trị 10 Hướng chẩn đoán: 11 Đề nghị: 58 ,trọng lượng: Đến So sánh thống kê So sánh tỷ lệ nhiễm sán cá giống TP Long Xuyên huyện Châu Phú Huyện SMKT TP Long Xuyên 83 27 32 53 Châu Phú 57 10 17 54 NHIEM KH NHIEM 27 56 83 21 94 61 06 Total TỶ LỆ % SMN 10 15 06 Total 47 57 41 94 37 103 140 Chi-Sq = 169 + 420 + 703 + 612 = 903 DF = 1, P-Value = 048 Kết luận: tỷ lệ nhiễm sán cá giống huyện sai khác có ý nghĩa thống kê 2 So sánh tỷ lệ nhiễm sán cá thịt TP Long Xuyên huyện Châu Phú Huyện SMKT TP Long Xuyên Châu Phú Total NHIEM KH NHIEM 4 17 83 78 75 83 78 0 140 78 55 74 Total 62 140 64 17 66 TỶ LỆ % SMN 144 Chi-Sq = 167 + 561 + 062 + 073 = 862 DF = 1, P-Value = 027 59 Kết luận: tỷ lệ nhiễm sán cá thịt huyện sai khác có ý nghĩa thống kê So sánh tỷ lệ nhiễm sán theo giai đoạn nuôi Giai đoạn nuôi Total SMN Cá giống 140 37 Cá thịt 144 78 NHIEM KH NHIEM 37 103 140 56 69 83 31 SMKT 78 58 31 115 Total 66 144 85 69 169 284 Chi-Sq = 839 + 654 + 649 + 524 = 22 666 DF = 1, P-Value = 000 Kết luận: Tỷ lệ nhiễm sán theo giai đoạn sai khác có ý nghĩa thống kê 60 ... hypophthamus) NUÔI TẠI TỈNH AN GIANG Mục tiêu đề tài - Xác định tình hình nhiễm giun sán cá tra (Pangasianodon hypophthamus) tỉnh An Giang - Xác định tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm giun sán cá tra theo giai... đoạn nuôi cá tra 45 ix TĨM LƯỢC Qua điều tra tình hình nhiễm giun sán cá tra nuôi tỉnh An Giang từ 12/2008 đến 3/2009 với tổng số 284 mẫu cá tra ghi nhận kết sau: Cá tra nuôi An Giang. .. 4.5 TÌNH HÌNH NHIỄM CÁC LỒI NỘI KÝ SINH TRÙNG Ở CÁ TRA 46 4.6 TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP GIỮA CÁC LOÀI GIUN SÁN Ở CÁ TRA 47 4.7 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM 48 4.8 TÌNH HÌNH NHIỄM
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN sán TRÊN cá TRA (pangasianodon hypophthamus) NUÔI tại TỈNH AN GIANG , TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN sán TRÊN cá TRA (pangasianodon hypophthamus) NUÔI tại TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay