tai lieu quan ly kinh te

48 13 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:05

TẬP BÀI GIẢNG VỀ QUẢN LÝ KINH TẾCHUYÊN ĐỀ 1: VỀ VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAMCHUYÊN ĐỀ 2: CHÍNH SÁCH KINH TẾ CÔNG CỤ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMCHUYÊN ĐỀ 3: BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Ở VIỆT NAMCHUYÊN ĐỀ 4: MỤC TIÊU QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔCHUYÊN ĐỀ 5: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCHCHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CHUYÊN ĐỀ 1: VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 1.1 Nhận thức chung chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN * Khái niệm Chức quản lý nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN hoạt động tổng quát phương diện quản lý kinh tế mà Nhà nước phải thực để đạt mục tiêu đề Chức quản lý nhà nước kinh tế trả lời cho câu hỏi: Nhà nước phải làm gì? * Lý tồn chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN tồn chất Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hội tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn lịch sử quy định * Ý nghĩa chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN để xác định nhiệm vụ cụ thể, sở khách quan để xây dựng hệ thống máy quản lý nhà nước kinh tế bố trí cán bộ, cơng chức quản lý nhà nước kinh tế cho phù hợp Chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật tổ chức cá nhân cán bộ, công chức hệ thống máy quản lý nhà nước kinh tế Chức định vị trí, mối quan hệ tổ chức cá nhân cán công chức hệ thống máy quản lý nhà nước kinh tế 1.2 Những chức quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nội dung cụ thể chức quản lý nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa khơng cố định mà có vận động, phát triển cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giai đoạn Trong điều kiện cụ thể, mục tiêu điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi vai trò thứ tự ưu tiên chức có thay đổi định, nhiên tên gọi chức thay đổi Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhấn mạnh chức quản lý nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN là: “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh hợp tác để phát triển; chiến lược, kế hoạch sách kết hợp với sử dụng lực lượng vật chất nhà nước để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hợp lý nguồn lực đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô kinh tế, điều tiết thu nhập; kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật” Như vậy, quản lý Nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta có chức sau: 1.2.1 Tạo lập môi trường điều kiện thuận lợi cho kinh tế hoạt động * Khái niệm Chức chức mà Nhà nước, quyền lực sức mạnh kinh tế mình, xây dựng đảm bảo mơi trường thuận lợi, bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm mơi trường phù hợp cho chế hình thành, phát triển phát huy tác dụng * Vai trò - Các doanh nghiệp toàn kinh tế hoạt động tốt có mơi trường thuận lợi, đó, nhà kinh doanh yên tâm bỏ vốn đầu tư phát triển kinh doanh thuận lợi, ổn định - Đồng thời, q trình tạo lập mơi trường Nhà nước lại khiến cho yếu tố môi trường ngày bồi đắp, hoàn thiện hơn, khiến cho phát triển xã hội ngày theo hướng toàn diện văn minh * Nội dung - Xây dựng mơi trường trị ổn định, thật phát huy nguồn lực sức sáng tạo nhân dân, doanh nghiệp; - Xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, thuận lợi, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; - Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng cho kinh tế vận động phát triển thuận lợi, bao gồm: hệ thống giao thông, đường bộ, đường sắt, đường không, điện nước, kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thơng tin…; - Xây dựng mơi trường văn hóa, xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; - Bảo đảm môi trường an ninh trật tự, kỷ luật, kỷ cương, pháp luật thực thi pháp nghiêm minh, tạo lập môi trường văn hóa pháp luật cho cơng dân, tổ chức,…Nhà nước bảo vệ doanh nghiệp doanh nhân hoạt động luật pháp; - Xây dựng hồn thiện mơi trường thơng tin Nhà nước phải trung tâm cung cấp thông tin tin cậy cho doanh nghiệp cách thường xuyên, kịp thời xác… 1.2.2 Định hướng, hướng dẫn vận động, phát triển toàn kinh tế * Khái niệm Ở chức này, Nhà nước thông qua cơng cụ chiến lược, quy hoạch, sách, kế hoạch, thông tin nguồn lực Nhà nước để hướng dẫn nhà kinh doanh, tổ chức kinh tế hoạt động hướng đích theo mục tiêu chung đất nước * Vai trò - Đảm bảo mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa toàn kinh tế Đảng Nhà nước định cho giai đoạn cụ thể - Giúp doanh nghiệp, doanh nhân kinh tế có nhìn khái quát, đầy đủ tổng thể kinh tế quốc dân, chiến lược phát triển kinh tế chung đất nước, xu hướng vận động kinh tế, thị trường… để từ chủ động hoạch định cho hoạt động riêng mình, tránh thua lỗ, thất bại, đổ vỡ, gây thiệt hại chung cho kinh tế - Đưa phương hướng, giải pháp để giải vấn đề phát triển kinh tế thị trường cách * Nội dung - Nhà nước xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế theo ngành, vùng, sản phẩm; - Nhà nước ban hành sách hỗ trợ, khuyến khích ngành, lĩnh vực có lợi cho mục tiêu chiến lược kinh tế, hạn chế ngành, lĩnh vực khơng có lợi - Nhà nước cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm: thông tin thị trường, thơng tin sách Nhà nước, thơng tin xu hướng biến động ngành, lĩnh vực,… 1.2.3 Tổ chức quản lý kinh tế quốc dân * Khái niệm Trong chức này, Nhà nước thực hoạt động cụ thể, trực tiếp kinh tế nhằm tạo lập khuôn khổ quản lý quy củ, đồng bộ, tạo lập trì cấu kinh tế hợp lý, đảm bảo phát triển ổn định kinh tế vĩ mơ * Vai trò - Cụ thể hóa chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế Nhà nước; - Thực chức giúp hình thành hồn thiện máy quản lý Nhà nước kinh tế từ trung ương đến sở; * Nội dung - Tổ chức, xếp quan quản lý Nhà nước kinh tế từ trung ương đến sở, đổi chế thủ tục hành chính, đào tạo đào tạo lại, xếp đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước kinh tế; - Sắp xếp, tổ chức lại ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế quan trọng, có xếp, củng cố lại tập đồn, tổng cơng ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức khu công nghiệp, khu chế xuất…; - Đảm bảo cân đối lớn kinh tế thị trường cân đối tổng cung - tổng cầu, cân đối xuất - nhập khẩu, cân đối thu - chi ngân sách… bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô kinh tế thị trườn - Bảo hộ bảo vệ cho chủ thể kinh doanh pháp luật, can thiệp vào kinh tế thị trường có biến động lớn khủng hoảng, suy thoái kinh tế - Thiết lập mối quan hệ kinh tế với nước tổ chức quốc tế; 1.2.4 Điều tiết hoạt động toàn kinh tế * Khái niệm Đây chức mà Nhà nước cơng cụ quyền lực điều tiết hoạt động kinh tế quốc dân theo định hướng Nhà nước, đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định, cơng hiệu * Vai trò - Giữ vững mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế quốc dân mà Đảng Nhà nước vạch ra; - Duy trì cân đối kinh tế vĩ mô, ổn định phát triển kinh tế; - Ứng phó giảm thiểu tác động tiêu cực chu kỳ kinh tế; * Nội dung - Điều tiết thu - chi ngân sách - Điều tiết lưu thông tiền tệ - Điều tiết tiết kiệm - đầu tư - Điều tiết cán cân xuất - nhập Các cơng cụ chủ yếu sử dụng: sách tài khóa, sách tiền tệ 1.2.5 Kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm chủ thể tham gia thị trường * Khái niệm Đây chức mà Nhà nước thực hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động chủ thể tham gia thị trường nhằm phát ngăn ngừa tượng vi phạm pháp luật, sai phạm sách, bảo vệ tài sản quốc gia lợi ích nhân dân * Vai trò - Phát ngăn ngừa sai phạm chủ thể tham gia thị trường Vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường phát triển, sơ khai, nhiều tượng tiêu cực, phát triển rối loạn tự phát nhiều lĩnh vực; - Bảo vệ tài sản, tài nguyên quốc gia lợi ích nhân dân; - Đảm bảo nghiêm minh luật pháp; - Duy trì niềm tin phủ Nhà đầu tư nước ngồi vào cơng kinh tế nước; - Góp phần tăng trưởng kinh tế bước thực công xã hội * Nội dung - Kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm hoạt động chủ thể tham gia thị trường thực chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước kinh tế; - Kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động quan cán bộ, công chức quản lý kinh tế Nhà nước VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 2.1 Cơ sở khoa học việc xác lập vai trò Nhà nước quản lý kinh tế thị trường định hướng XHCN - Sự thất bại trường phái kinh tế thị trường tự kinh tế phát triển hoàn toàn tuân theo quy luật kinh tế thị trường mà thiếu vắng bàn tay quản lý Nhà nước đối mặt với nguy khủng hoảng, đổ vỡ; - Trong mối quan hệ chủ thể kinh tế thị trường: Nhà nước - Thị trường - Doanh nghiệp; chủ thể có chức năng, nhiệm vụ cụ thể vừa độc lập tương đối lại đặt mối quan hệ qua lại chủ thể khác - Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường quốc gia khác cho thấy vai trò quản lý kinh tế Nhà nước nước khác nhau, có nước đề cao tuyệt đối, có nước hồn tồn khơng coi trọng, có nước cân đối hài hòa quy luật thị trường vai trò can thiệp, quản lý Nhà nước Thực tế cho thấy kết luận chung cần thiết phải xác lập vai trò quản lý Nhà nước kinh tế thị trường kinh tế suy tàn hay hưng thịnh suy cho quản lý Nhà nước 2.2 Vai trò Nhà nước quản lý kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta - Nhà nước định thành công công đổi chuyển đổi sang kinh tế thị trường - Nhà nước định tốc độ nhanh hay chậm trình đổi - Nhà nước định định hướng XHCN kinh tế thị trường HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 3.1 Nhận thức lại chức quản lý Nhà nước kinh tế, thực tốt việc phân công, phân cấp thực chức - Nhận thức rõ chức quản lý Nhà nước kinh tế - Tập trung thực tốt chức xác định - Không can thiệp thô bạo mệnh lệnh hành vào thị trường - Phân công, phân cấp thực chức quản lý cấp, ngành 3.2 Xử lý tốt mối quan hệ lãnh đạo Đảng với quản lý Nhà nước kinh tế, quản lý Nhà nước với quản lý kinh doanh doanh nghiệp: - Nhận thức phân biệt chức lãnh đạo Đảng với chức quản lý Nhà nước kinh tế - Nhà nước quản lý không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh - Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý thực thi pháp luật 3.3 Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý Nhà nước kinh tế - Nâng cao hiệu lực quản lý thống từ Trung ương đến địa phương - Tăng cường phối hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ 3.4 Tập trung nguồn lực thực khâu đột phá: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Sắp xếp, chấn chỉnh máy quản lý Nhà nước kinh tế - Cải cách thủ tục hành - Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 3.5 Tiếp tục đẩy mạnh trình xếp, CPH đổi DNNN, trọng tâm tập đồn, tổng cơng ty nhà nước - Đảm bảo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh - Thay đổi nhận thực doanh nghiệp tư nhân giới doanh nhân 3.6 Hoàn thiện máy quản lý Nhà nước kinh tế, xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý - Đẩy lùi, xóa bỏ tệ quan lêu, tham nhũng - Phát huy quyền làm chủ nhân dân hoạt động kinh tế - Đào tạo, rèn luyền, bồi dưỡng mặt cho đội ngũ cán làm công tác quản lý Nhà nước kinh tế CHUN ĐỀ 2: CHÍNH SÁCH KINH TẾ CƠNG CỤ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm công cụ quản lý kinh tế Nhà nước - Nhà nước chủ thể quản lý kinh tế vĩ mô - Công cụ vĩ mô: Công cụ QLKT Nhà nước phương tiện mà Nhà nước sử dụng để tác động vào kinh tế thị trường - Công cụ vi mô: Công cụ QLKT Nhà nước phương tiện để thực số mục tiêu cụ thể 1.2 Phân loại công cụ quản lý kinh tế Nhà nước - Theo phương thức tác động: - Theo mục tiêu tác động: - Theo thời gian: - Theo lĩnh vực tác động: - Theo kết tác động: - Theo hành động thường xuyên 1.3 Đặc điểm công cụ quản lý kinh tế Nhà nước - Nhà nước tổ chức đặc biệt - Đặc điểm Công cụ QLKT Nhà nước CHÍNH SÁCH KINH TẾ: CÔNG CỤ QLKT CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2.1 Khái niệm sách kinh tế (CSKT) Nhà nước - Khái niệm: sách kinh tế Nhà nước việc Nhà nước đưa định tác động vào kinh tế thị trường - Các yếu tố CSKT Nhà nước: + Chủ thể CSKT + Đối tượng chịu tác động CSKT + Mục tiêu CSKT Nhà nước 2.2 Ý nghĩa sách kinh tế Nhà nước - Để chế QL Nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường - Giúp Nhà nước thực thành công mục tiêu rộng lớn, phức tạp - Cho phép chủ thể kinh tế khác linh hoạt, tự chủ - Cho phép Nhà nước hướng kinh tế thích ứng với hội nhập quốc tế MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC 3.1 Chính sách tài khóa (CSTK) * Một số vấn đề chung sách tài khóa - Khái niệm: Chính sách tài khóa định phủ chi tiêu thuế khóa nhằm ổn định thị trường, phân phối cơng kích thích kinh tế phát triển bền vững - Luật pháp CSTK: - Chủ thể: Bộ máy quản lý Ngân sách Nhà nươcs (NSNN) - Đối tượng: gia đình, doanh nghiệp tổ chức khác - Tác dụng: ổn định vĩ mô; Tham gia quan hệ kinh tế quốc tế - Cơ chế: thông qua thay đổi thu, chi NSNN; thuế chi tiêu công * Các công cụ chế tác động CSTK - Thuế: + Ý nghĩa: Hình thành tài Nhà nước cơng cụ điều tiết + Hạn chế công cụ Thuế: Không thể tăng mức thuế cao - Chi tiêu Nhà nước: + Công cụ nâng cao mức tổng cầu lực sản xuất + Giảm bất công bằng: quỹ phúc lợi xã hội 10 Đòi hỏi vượt qua thách thức thể chế phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu mua sắm, sử dụng tài sản công Xác định tư chiến lược cải cách tài cơng - Mục tiêu cụ thể cải cách TCC: + Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể: Chính phủ quản lý nhu cầu giới hạn nguồn lực tài cơng cho phép, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô + Bảo đảm hiệu phân bổ huy động nguồn lực: Xác định thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực, phù hợp với chiến lược kế hoạch quốc gia, ngành địa phương + Bảo đảm hiệu hoạt động: cung ứng hàng hóa dịch vụ cơng đạt hiệu mong muốn phạm vi ngân sách - Các tiêu chí quản lý tài cơng tốt bao gồm: + Trách nhiệm giải trình: Giải trình với cấp quản lý tài cơng tổng thể (khuyến nghị sách, dự báo kinh tế vĩ mô) Với đơn vị cung ứng dịch vụ cơng giải trình bên ngồi - Tính minh bạch: Thơng tin tài ngân sách phải công khai, dễ hiểu, dễ tiếp cận đáng tin cậy cho quan hành pháp, lập pháp người dân - Tính dự đốn (tính KH): Quy định chi tiêu cơng phải rõ ràng, dự báo trước thực thống nhất, có hiệu lực - Sự tham gia: người liên quan vào xây dựng, thực thi, giám sát đánh giá chương trình chi tiêu cơng Các giải pháp cải cách quản lý tài cơng thời gian tới 5.1 Cải cách thuế Yêu cầu: - Thu ngân sách phải so sánh với quy mô kinh tế: khu vực cơng q lớn chèn ép khu vực tư hiệu cao (nên trì mức 2223%)  Bao quát hết nguồn thu cấu thu bền vững hợp lý 34 Nguyên tắc mức thuế suất thấp sở thuế rộng (do mát xã hội vơ ích tỷ lệ bình phương thuế suất, giảm trốn, tránh thuế qua dịch chuyển thu nhập hay chuyển giá  Tái phân phối lại thu nhập thơng qua thuế: Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực cần thiết, giảm tổn thất phúc lợi vơ ích  Tạo điều kiện tăng cường lực cạnh tranh, đổi công nghệ: hệ thống thuế thống nhất, trung lập, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, giảm thuế nhập …  Giảm tải hệ thống quản lý thuế: giảm chi phí tuân thủ thuế quản lý thu thuế, đại hóa cơng tác thu nộp tăng cường tra, kiểm tra thuế  - Thay đổi tư duy: Coi đối tượng nộp thuế khách hàng, quan thuế cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bảo đảm thỏa mãn đối tượng nộp thuế nâng cao tuân thủ đối tượng nộp thuế 5.2.Nâng cao hiệu chi tiêu công - Hiệu chi tiêu công xét theo phúc lợi xã hội Hiệu chi tiêu công phản ánh kết quản lý chi tiêu công, phân bổ sử dụng chi tiêu công Để nâng cao hiệu chi tiêu cơng, cần lưu ý: - Hồn thiện thể chế quản lý chi tiêu công: tạo môi trường pháp lý đầy đủ phù hợp phân bổ sử dụng chi tiêu công, bảo đảm đạt hiệu kinh tế - xã hội cao - Mở rộng cơng khai, minh bạch tài việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước Khắc phục tình trạng cơng khai cách hình thức, đưa vài số túy, chung chung, mà phải có lý giải cụ thể nhiệm vụ chi tiêu, mức độ đạt mục tiêu đề cung cấp sở liệu tương ứng để so sánh, đối chiếu xác định hiệu chi tiêu Trên sở minh bạch tài chính, tăng cường trách nhiệm giải trình cá nhân nguồn tài giao Cần tăng cường quy trách nhiệm cho cá nhân thất chi tiêu cơng, đặc biệt lưu ý trách nhiệm người đứng đầu, người phải chịu trách nhiệm sai phạm cấp thân quản lý cách hiệu 35 Nâng cao lực quản lý chi tiêu công đôi với tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát chế tài nghiêm khắc để truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức gây thất thốt, lãng phí Huy động khu vực tư tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ công cho xã hội Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc tăng đầu tư tư nhân có hiệu dựa nhiều vào đầu tư công để tạo tăng trưởng Đồng thời, tạo điều kiện để khu vực tư cung ứng dịch vụ công mà họ đảm nhận 5.3.Tăng cường quản lý nợ cơng Quản lý nợ cơng q trình xây dựng thực chiến lược để quản lý nợ nhằm bảo đảm nhu cầu tài phủ thực trách nhiệm trả nợ phủ với chi phí thấp giai đoạn trung dài hạn thống với mức rủi ro xác định Quản lý việc vay nợ sử dụng nợ công chặt chẽ để bước giảm dần tỷ lệ nợ công GDP, ngăn ngừa chủ động khắc phục nguy nợ công, bảo đảm an tồn nợ cơng trước mắt dài hạn Các giải pháp tăng cường quản lý nợ cơng là: - Có kế hoạch tổng thể huy động vốn Chính phủ xây dựng cho giai đoạn, phân định theo năm, chi tiết loại thời hạn gắn liền với phương thức huy động vốn công bố rộng rãi - Xác định hạn mức vay nợ nước để định hướng việc huy động vốn nước ngồi khơng vượt giới hạn an toàn cho phép Cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp để vận động ODA nhằm tạo tác động lan tỏa chương trình, dự án ODA Xác định rõ cơng bố công khai mục tiêu quản lý nợ, biện pháp quản lý chi phí, rủi ro Phân định rõ vai trò, trách nhiệm tổ chức quản lý nợ công  Thực công khai minh bạch thông tin nợ để chủ động phân tích, đánh giá phòng ngừa rủi ro xảy Đặc biệt ý tới khả tốn nợ, giám sát chặt chẽ khoản tín dụng nhà nước, theo dõi diễn biến lãi suất tỷ giá để có điều chỉnh phù hợp  36 Tiến hành kiểm tốn nợ cơng hàng năm Bảo đảm an toàn nợ giới hạn định nhằm giữ vững an ninh tài cân đối vĩ mô kinh tế Xác định nguồn phương thức trả nợ Bảo đảm cam kết trả nợ đầy đủ, hạn, không để phát sinh nợ hạn  Bảo đảm vay sử dụng có hiệu vốn vay Việc sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu phủ nước cần đầu tư vào lĩnh vực cấp thiết, tính tốn đầy đủ hiệu đầu tư, quản lý chặt chẽ việc sử dụng mục đích khả hồn vốn dự án, chương trình đầu tư  5.4.Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách Việc phân cấp cần phải nghiên cứu tiến hành thận trọng, có chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính hiệu ổn định quản lý ngân sách, tạo co sở cho q trình cải cách tài cơng thành cơng nước ta Thực phân tách rõ ràng cấp ngân sách, hướng đến xây dựng hệ thống ngân sách đầy đủ hơn, quyền địa phương có tự chủ quyền định lớn ngân sách cấp Cho phép quyền địa phương tự chủ mức độ thích hợp việc định chi tiêu theo ưu tiên địa phương Việc đưa ưu tiên chi tiêu địa phương phải phù hợp với chiến lược mục tiêu phát triển quốc gia Trao quyền nhiều cho cấp quyền bên dưới, đặc biệt quyền sở, nơi trực tiếp cung cấp cho dân nhiều loại dịch vụ công thiết yếu Sự phân định rõ ràng luật pháp nguồn thu nhiệm vụ chi cấp tạo quyền chủ động lập kế hoạch ngân sách dài hạn khuyến khích cấp huyện, cấp xã quan tâm ni dưỡng phát triển nguồn thu riêng Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách đạt mục tiêu mong muốn gắn liền với việc tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình tài cấp địa phương Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính hiệu quản lý ngân sách, cần đề cao vai trò quan dân cử Kiểm toán nhà nước 37 5.5 Đổi chế quản lý chi tiêu công nhằm hỗ trợ người nghèo có hiệu Nhà nước cần định hướng chi tiêu công Nhà nước cho cung ứng dịch vụ công sau: Xác định phạm vi trật tự ưu tiên chi tiêu cơng: với nguồn lực tài cơng có hạn, Nhà nước phải xác định xem cần thiết chi vào hoạt động nào, trực tiếp cung ứng dịch vụ công nào? Dành tỷ trọng chi tiêu công ngày gia tăng cho lĩnh vực dịch vụ công quan trọng, thiết yếu với đời sống đại đa số (như giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi…)  - Phân bổ ngân sách vào dịch vụ công mà người nghèo sử dụng nhiều Thông thường, người nghèo sử dụng dịch vụ công phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất, dịch vụ mà người nghèo dễ dàng tiếp cận tới Đồng thời, bảo đảm cấu chi ngân sách lĩnh vực dịch vụ cơng hướng vào lợi ích người hưởng thụ dịch vụ Đối với dịch vụ cơng quan trọng, mức phân bổ ngân sách cho tỉnh tính đầu dân số, mà cần khoản hỗ trợ phụ thêm cho địa phương nghèo, nơi mà nhà cung ứng dịch vụ tư nhân không tham gia vào thị trường cung ứng dịch vụ  - Nâng cao hiệu chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo Các chương trình cần tập trung vào đối tượng nghèo thông qua việc tăng định mức phân bổ ngân sách cho vùng nghèo đói bảo đảm phân bổ đối tượng nghèo - Mở rộng diện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng nghèo nâng dần mức hỗ trợ, đặc biệt cần tăng cường tín dụng người nghèo nhằm tạo hội cần thiết cho người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, tự lực vươn lên để thoát nghèo cách bền vững 5.6.Lập ngân sách theo kết đầu Lập ngân sách theo kết đầu phương thức soạn lập ngân sách sở dựa vào đầu cần đạt để phân bổ sử dụng nguồn lực tài cách tối ưu Lập ngân sách theo kết đầu đòi hỏi ngành, địa phương thể ngân sách qua chương trình hoạt động Việc lựa chọn chương trình hoạt động 38 thơng qua việc phân tích chi phí – lợi ích phương án chiến lược để đạt mục tiêu mong muốn 5.7.Lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn Khuôn khổ chi tiêu ngân sách trung hạn (MTEF) trình soạn lập xây dựng kế hoạch ngân sách minh bạch, phủ, ngành quyền địa phương thống việc phân bổ nguồn lực Mục tiêu MTEF là: Tạo sở chiến lược cho việc soạn lập ngân sách, khoản chi tiêu hướng tới việc đạt mục tiêu đề  Xây dựng ngân sách thống nhất, bao gồm chi đầu tư chi thường xuyên, từ nguồn lực phủ, khu vực tư nhà tài trợ  Chú trọng tới hiệu hoạt động ngành, địa phương hiệu sử dụng tổng nguồn lực  Đưa tầm nhìn trung hạn để địa phương lập kế hoạch cho thời kỳ trung hạn  5.8.Bảo tồn phát triển tài sản cơng Hồn thiện thể chế Nhà nước quản lý, sử dụng tài sản công Bên cạnh văn khung quản lý, sử dụng tài sản công, cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn cụ thể quản lý, sử dụng tài sản loại tài sản theo chủ thể quản lý Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công quan, đơn vị; tiến hành khốn tài sản cơng khoán mua sắm sử dụng theo định mức Tăng cường tính cơng khai minh bạch mua sắm tài sản công Gắn việc mua sắm công với kết đầu sử dụng tài sản cơng Thực nghiêm khắc chế độ theo dõi, ghi chép biến động, đánh giá tài sản chế độ báo cáo tài sản công Ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực Phân cấp quản lý rõ ràng đơi với kiện tồn tổ chức hoạt động quan quản lý tài sản công trung ương địa phương 39 Tăng cường kiểm tra, giám sát mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm.Quy trách nhiệm cá nhân thất thoát, lãng phí sử dụng tài sản cơng, đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu CHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp đơn vị kinh tế thành lập tổ chức sản xuất sản phẩm hàng hoá để kinh doanh hay kinh doanh dịch vụ, kể sản phẩm hàng hố khơng làm nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng vật chất, tinh thần cá nhân, gia đình xã hội, kết thu lợi nhuận, tích luỹ vốn để tiếp tục tái đầu tư sản xuất nhằm mục tiêu phát triển ngày cao Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam (29/5/2005): “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm đạt mục đích thực hoạt động kinh doanh” Doanh nghiệp có tiêu chí nhận diện: tính độc lập, tính hợp pháp tính vị lợi Doanh nghiệp kinh tế thị trường có nhiều loại hình dựa sở phân loại theo sở hữu, theo hình thức pháp lý, hình thức tổ chức, quy mơ ngành nghề kinh doanh 1.2 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 1.2.1 Khái niệm: Doanh nghiệp nhà nước loại hình doanh nghiệp đặc thù Nhà nước đầu tư vốn, trực tiếp quản lý với mục tiêu lợi nhuận thực nhiệm vụ có tính cơng ích Nhà nước giao Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, Nhà nước đầu tư thành lập 100% 40 vốn chiếm giữ tỷ lệ cổ phần khống chế (trên 50%), hoạt động khuôn khổ pháp luật doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao 1.2.2 Về mặt pháp lý, để nhận diện doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có tiêu chí bản: Doanh nghiệp nhà nước trước hết phải doanh nghiệp: phải thành lập hoạt động doanh nghiệp độc lập theo Luật Doanh nghiệp hai hình thức pháp lý phù hợp: công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên công ty cổ phần nhà nước Nhà nước chiếm sở hữu vốn điều lệ từ 51% trở lên Mục tiêu hoạt động doanh nghiệp nguyên tắc tự chủ tài theo đuổi mục tiêu bảo toàn vốn, đạt lợi nhuận cao, thực mục tiêu Nhà nước giao Riêng doanh nghiệp chuyên thực dịch vụ, nhiệm vụ cơng ích Nhà nước giao, mục tiêu doanh nghiệp hồn thành nhiệm vụ cơng ích nguyên tắc hạch toán tự chủ tài 1.2.3 Cần phân biệt Doanh nghiệp nhà nước với kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước khái niệm kinh tế trị học để quan hệ xác định vài trò thành phần (khu vực) kinh tế kinh tế nói chung Trong doanh nghiệp nhà nước khái niệm để tổ chức kinh tế hạch toán kinh doanh, tự chủ tài chính, tham gia vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh Kinh tế nhà nước có bốn phận cấu thành sau Thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước Thứ hai, dự trữ quốc gia Thứ ba, tài nhà nước Thứ tư, vốn tài sản Nhà nước có tham gia vào hoạt động kinh doanh 1.3 Vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Vai trò kinh tế: 41 Là phận chủ lực kinh tế nhà nước tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cần thiết, góp phần để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Chiếm giữ vị trí kinh tế trọng yếu kinh tế quốc dân liên quan đến an ninh kinh tế, trị, quân Là lực lượng vật chất để Nhà nước thực điều tiết vĩ mô kinh tế Là công cụ điều chỉnh dài hạn phát triển kinh tế - Vai trò xã hội: Đảm nhận sản xuất, cung ứng dịch vụ số lĩnh vực liên quan đến cung cấp hàng hóa cơng cộng, hoạt động kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, gắn với chiến lược phát triển vùng quốc gia Tham gia thực số sách xã hội mà Nhà nước cần có doanh nghiệp thực cung cấp nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc, cung cấp vốn cho chương trình sách xã hội, phát triển nơng thơn - Vai trò trị: Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò trị doanh nghiệp nhà nước thể chỗ toàn hệ thống doanh nghiệp nhà nước phải lực lượng quan trọng góp phần củng cố phát triển hệ thống trị, giúp Nhà nước thực mục tiêu chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia Trong giai đoạn phát triển, vai trò trị doanh nghiệp nhà nước có thể khác 1.4 Đặc điểm doanh nghiệp nhà nước chế quản lý doanh nghiệp nhà nước Thứ nhất, tính chất sở hữu doanh nghiệp nhà nước không rõ ràng chủ thể Thứ hai, chế quản lý doanh nghiệp nhà nước mang tính hành chính, quan liêu, không ổn định Đặc điểm hệ trực tiếp từ đặc điểm chủ sở hữu nêu Thứ ba, chồng chéo, cồng kềnh quản lý Nhà nước doanh nghiệp nhà nước 42 Thứ tư, dù thiết lập mơ hình quản trị quản trị doanh nghiệp nhà nước động chế độ quyền hạn - trách nhiệm khơng rõ ràng, khơng có giám sát thiết thực hiệu Thứ năm, doanh nghiệp nhà nước thường chậm đổi công nghệ, thiết bị máy móc, khơng có động lực đổi cơng nghệ 1.5 Phân loại doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có nhiều loại Phổ biến có cách phân loại sau để nhận diện: * Phân theo tỷ trọng sở hữu Nhà nước, có hai loại: Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước Các doanh nghiệp loại đăng ký hình thức pháp lý cơng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên * Phân theo quy mô, việc phân loại theo quy mô quan trọng để áp dụng mơ hình tổ chức, mơ hình quản trị, tiêu chuẩn chế độ cán lãnh đạo : - Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt: doanh nghiệp có quy mơ lớn, bao gồm tập đoàn kinh tế, tổng cơng ty lớn, Thủ tướng Chính phủ định thành lập quản lý - Doanh nghiệp nhà nước hạng A (hạng I): bao gồm doanh nghiệp có quy mơ vốn, doanh thu, lao động vào loại lớn, cấp UBND tỉnh định thành lập quản lý - Doanh nghiệp nhà nước hạng B (hạng II): bao gồm doanh nghiệp có quy mô vừa vốn, doanh thu, lao động - Doanh nghiệp nhà nước hạng C (hạng III): bao gồm doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vốn, doanh thu, lao động - Chủ trương Nhà nước ta giữ lại doanh nghiệp nhà nước quy mô đặc biệt lớn Các doanh nghiệp hạng B C tồn lĩnh vực đặc biệt in tiền, chế tạo vũ khí, chất nổ, sổ xố kiến thiết, … * Phân theo mơ hình tổ chức quản trị, theo tiêu chí có loại doanh nghiệp nhà nước sau: 43 - Tập đoàn kinh tế nhà nước: bao gồm doanh nghiệp nhà nước quy mơ lớn Mơ hình quản trị tập đồn có hội đồng thành viên tổng giám đốc điều hành - Tổng công ty: bao gồm Tổng công ty 91 Thủ tướng định thành lập Tổng công ty 90 cấp bộ, tỉnh định thành lập Mơ hình quản trị tổng cơng ty có hội đồng quản trị tổng giám đốc điều hành - Công ty độc lập: bao gồm doanh nghiệp nhà nước quy mô vừa lớn hoạt động độc lập - Công ty thành viên doanh nghiệp nhà nước khác: bao gồm doanh nghiệp trực thuộc (công ty con) doanh nghiệp nhà nước khác (công ty mẹ) * Phân theo tính chất độc quyền doanh nghiệp, có hai loại: - Doanh nghiệp nhà nước độc quyền: bao gồm doanh nghiệp mà Nhà nước giao nhiệm vụ độc quyền kinh doanh ngành - Doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh: bao gồm doanh nghiệp ngành cạnh tranh với doanh nghiệp khác QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.1 Phân định quản lý nhà nước quản trị kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Sự phân định thể nội dung sau: Thứ nhất, phân định rõ máy tổ chức quản lý: quan quản lý nhà nước phải tách bạch máy, nhân sự, tiền lương doanh nghiệp nhà nước Thứ hai, phân định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm: thể chế, phải quy định rõ ràng, minh bạch quyền hạn, trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước từ hội đồng thành viên, hội đồng quản trị đến tổng giám đốc điều hành Thứ ba, thực quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng; không phân biệt đối xử doanh nghiệp nhà nước với loại hh́nh doanh nghiệp khác 2.2 Nội dung quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước 44 2.2.1 Thực chức quản lý nhà nước doanh nghiệp nói chung Doanh nghiệp nhà nước loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Vì chúng phải chịu quản lý Nhà nước theo thể chế quản lý chung doanh nghiệp nói chung Chức quản lý nhà nước doanh nghiệp nói chung, có doanh nghiệp nhà nước có nội dung sau đây: Ban hành khung khổ pháp lý để doanh nghiệp hoạt động Ban hành thực sách doanh nghiệp Tổ chức máy thực thủ tục hành liên quan đến doanh nghiệp Tổ chức hoạt động đào tạo phục vụ cho doanh nghiệp Kiểm tra, tra hoạt động doanh nghiệp 2.2.2 Thực chức chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước Đối với doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý nhà nước với doanh nghiệp nói chung, Nhà nước phải thực chức chủ sở hữu doanh nghiệp Thứ nhất, hoạch định thực chiến lược phát triển Doanh nghiệp nhà nước hệ thống doanh nghiệp quốc gia Thứ hai, thực thủ tục thành lập, quản lý bổ nhiệm cán doanh nghiệp Thứ ba, quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp Thứ tư, xác lập mô hình quản lý cơng ty (Cooporate Governance) phù hợp hiệu Thứ năm, thực đợt xếp lại Thứ sáu, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Quá trình đổi quản lý doanh nghiệp nhà nước 3.1.1 Các giai đoạn đổi 45 Đổi doanh nghiệp nhà nước Việt Nam bao gồm hai trình lồng ghép đan xen Quá trình thứ đổi chế quản lý doanh nghiệp từ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang chế thị trường hạch toán kinh doanh * Giai đoạn 1981-1990 Quyết định 25/CP 26/CP trao phần tự chủ kế hoạch tài cho Doanh nghiệp nhà nước theo chế kế hoạch phần A, B C, kế hoạch A làm theo kế hoạch Nhà nước giao, kế hoạch C kế hoạch tự chủ theo nhu cầu thị trường, kế hoạch B kết hợp kế hoạch nhà nước nguồn lực thị trường Thực Nghị Đại hội VI (Đại hội khẳng định đường lối đổi mới), với Quyết định 217/HĐBT (1987) khẳng định chế tự chủ kế hoạch tài chính, chuyển hẳn doanh nghiệp nhà nước sang hạch toán kinh doanh, đồng thời giảm mạnh tiêu kế hoạch từ 20 tiêu xuống tiêu nộp ngân sách * Giai đoạn 1991-2005 - Nghị định 388/HĐBT (1991) doanh nghiệp nhà nước phải đăng ký lại, chuyển đổi tên gọi thành công ty, tổng công ty theo chế thị trường Qua đăng ký lại, Nhà nước thực xóa tên, giải thể, sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp nhỏ, yếu kém, chồng chéo chức năng, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp có lực xây dựng thương hiệu kinh doanh phù hợp với chế thị trường - Đến năm 1995, với việc ban hành Luật Doanh nghiệp nhà nước đánh dấu bước đổi quan trọng quản lý doanh nghiệp nhà nước * Giai đoạn từ 2006 đến Với việc ban hành thực Luật Doanh nghiệp 2005 thức bãi bỏ Luật Doanh nghiệp nhà nước 1995, doanh nghiệp nhà nước từ năm 2006 phải chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp chung 3.1.2 Đánh giá chung trình đổi quản lý doanh nghiệp nhà nước - Những thành công đạt 46 Một, gần 30 năm qua, nỗ lực, sáng tạo Đảng, Nhà nước doanh nghiệp, chuyển đổi thành công chế quản lý doanh nghiệp từ tập trung, quan liêu, bao cấp sang chế thị trường Hai, trình đổi mới, tìm tòi, thử nghiệm bước đầu khẳng định số mơ hình quản lý cơng ty doanh nghiệp nhà nước, có mơ hình thành công việc phát huy nguồn lực công phát triển kinh tế, làm đầu mối liên kết với khu vực tư nhân phát triển Ba, chủ trương, sách Nhà nước doanh nghiệp nhà nước có nhiều thay đổi ln định hướng đến mục tiêu phát huy tiềm năng, mạnh, hiệu khu vực doanh nghiệp nhà nước hệ thống kinh tế nhà nước Bốn, năm gần đây, mạnh dạn áp dụng Luật Doanh nghiệp chung chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp chung Năm, mạnh dạn cổ phần hóa, xã hội hóa hàng loạt doanh nghiệp nhà nước với quy mơ lớn, mạnh dạn áp dụng hình thức quản trị công ty cổ phần vào doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa mang lại hiệu kinh doanh cao cho hầu hết doanh nghiệp cổ phần hóa, tăng hiệu vốn nhà nước, góp phần thúc đẩy hình thành phát triển thị trường chứng khoán Sáu, bước đầu xác lập chế quản lý cán thử nghiệm mơ hình tuyển dụng, bổ nhiệm quản lý cán quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước; đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có trưởng thành định lực quản lý, đảm nhận vị trí, vai trò - Những khuyết điểm, tồn Thứ nhất, quan điểm, nhận thức: chưa có thống quan điểm, nhận thức vị trí, vai trò, phạm vi, phương thức quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đặc thù lĩnh vực quân sự, cơng ích, kinh doanh số ngành đặc biệt Thứ hai, đến trì khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn tỷ trọng, số lượng, phạm vi, vậy, lúng túng không áp dụng mơ hình chế quản lý phù hợp, thống 47 Thứ ba, chưa phân định thật rành mạch quản lý Nhà nước với quản trị kinh doanh phân quyền cho doanh nghiệp Thứ tư, áp dụng mơ hình quản lý cơng ty kiểu học tập từ kinh nghiệm nước ngồi làm hời hợt, khơng có thống phối hợp chặt chẽ quan quản lý nhà nước với Thứ năm, thực cổ phần hóa xã hội hóa, vừa thiếu thống đạo, vừa lúng túng phương pháp, lộ trình Thứ sáu, chế tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt cán lãnh đạo thuộc diện Nhà nước bổ nhiệm lúng túng mơ hình, phương pháp lộ trình thực 3.2 Giải pháp đổi quản lý doanh nghiệp nhà nước 3.2.1 Tổ chức, xếp lại (tái cấu trúc) doanh nghiệp nhà nước 3.2.2 Xác lập chế quản lý Nhà nước rõ ràng, minh bạch, hiệu quả, thực tốt chức quản lý nhà nước chủ sở hữu Nhà nước, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp 3.2.3 Ban hành sách thích hợp doanh nghiệp nhà nước 3.2.4 Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát doanh nghiệp nhà nước Đổi nâng cao hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp hệ thống quản lý Nhà nước Sự thành công lĩnh vực có ý nghĩa to lớn việc khẳng định đắn góp phần thúc đẩy nghiệp đổi thành công, phát triển kinh tế B CÂU HỎI THẢO LUẬN Nêu vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đánh giá tiến trình cổ phần hòa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam thời gian qua 48 ... định kinh tế vĩ mô kinh tế thị trườn - Bảo hộ bảo vệ cho chủ thể kinh doanh pháp luật, can thiệp vào kinh tế thị trường có biến động lớn khủng hoảng, suy thoái kinh tế - Thiết lập mối quan hệ kinh. .. + Các quan quản lý nhà nước kinh tế cấp TW có (i) Quốc hội, có ủy ban liên quan trực tiếp tới quản lý nhà nước kinh tế như: Ủy ban kinh tế, ngân sách Quốc hội; Ủy ban luật pháp, ủy ban kinh tế... + Các quan quản lư nhà nước kinh tế quận, huyện + Các quan quản lý nhà nước kinh tế phường, xã - Về hoạt động máy quản lý nhà nước kinh tế nước ta: Tùy theo thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: tai lieu quan ly kinh te, tai lieu quan ly kinh te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay