My little island 3 handouts

98 31 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:36

Tổng hợp từ vựng và hình ảnh của Giáo trình MY LITTLE ISLAND 2. Có thể dùng làm tài liệu giảng dạy hoặc in cho học viên. Đây là cuốn tài liệu được phân theo nội dung giảng dạy từng buổi, rất tiện cho học sinh và giáo viên. My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit - ……………………………………………… Welcome LESSON 1: COLORS AND SHAPES 1.Review: Ơn tập màu sắc hình Green circle Bro wn rectangle Blue triangle Red square Page My Little Island Yellow star Circle and color: orange circles purple squares pink triangles yello w stars Page My Little Island Structures: A: What is it?  Đây gì? B: It's a triangle/ circle/ rectangle/ square  Nó hình tam giác/ hình tròn/ hình chữ nhật/ hình vng A: Is it red?  Nó có phải màu đỏ không? B: No, it isn’t It’s green  Không, Nó màu xanh A: How many triangles/circles/ rectangles/ squares are there?  Có hình tam giác/ hình tròn/ hình chữ nhật/ hình vng? B: One triangle/ circle/ rectangle/ square  Một hình tam giác/ hình tròn/ hình chữ nhật/ hình vng A: How many triangles/circles/ rectangles/ squares are there?  Có hình tam giác/ hình tròn/ hình chữ nhật/ hình vng? Two triangles/ circles/ rectangles/ squares  Hai hình tam giác/ hình tròn/ hình chữ nhật/ hình vng It is a (red circle)  Đó hình tròn màu đỏ THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit - ……………………………………………… Welcome LESSON 2: Classroom objects and numbers MATCH: Pen Computer Scissors Backpack Marker Notebook Page My Little Island Crayon Pencil Structures: A: What is it?  Đây gì? B: It is a notebook  Đó ghi A: Is it a marker?  Đó có phải bút viết bảng khơng? B: Yes, it is  Vâng, No, it isn’t It is a crayon  Khơng, bút màu THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit - ……………………………………………… Welcome LESSON 3: Toys and colors Match: Doll Car Ball Boat Kite Teddy bear Structures: Page My Little Island A: What is your name? B: My name is…   Bạn tên gì? Mình tên là…… A How are you today? B I’m good   Hôm bạn nào? Mình khỏe A How old are you?  Bạn tuổi vậy? B I’m … years old  Mình … tuổi A What you like?  Bạn thích nè? B I like teddybear  Mình thích gấu bơng A Do you like boats?  Bạn có thích thuyền khơng? B No, I don’t I like kites  Khơng,mình khơng thích thuyền Mình thích diều Page My Little Island Doll Teddy bear Car Boat Ball THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit - ……………………………………………… Welcome LESSON 4:FAMILY MEMBERS Vocabulary: Grandma Grandpa Dad Mom Brother Sister Page My Little Island Em bé Baby Structures: Who is this?  Đây vậy? This is my dad  This is my mum Đây bố  Đây mẹ Is this your mum?  Đây có phải mẹ bạn khơng? Yes, it is  Đúng, mẹ đáy No, it isn’t It is my sister.?  Khơng, Đó chị I love my family. Mình yêu gia đình THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 10 My Little Island Structures: Where [fish] live?  Những cá sống đâu?  They live in the river. Chúng sống dòng sơng THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 84 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit 9: ……………………………………………… Places ! LESSON 3: Phonics Structures: Where does [the duck] live?  Con vịt sống đâu  It lives in the river  Nó sống dòng sơng Match: Page 85 My Little Island v THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 86 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit 9: ……………………………………………… Places ! LESSON 4: Math: SIMPLE SUBTRACTION Page 87 My Little Island Structures: Where you live?  Bạn sống đâu  I live in the city  Mình sống thành phố THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 88 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit 9: ……………………………………………… Places ! LESSON 5: REVIEW Where you live?  Bạn sống đâu  I live in the city  Mình sống thành phố Where [goats] live ?  They live in the moutain Where does [the mouse] live ?  It lives in the field Page 89 My Little Island Mountain River Forest Tree Field City THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 90 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Structures: Where you sing/read/use computer?  In the music room / class room / computer room THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 91 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: What you want to be?  I want to be [a teacher] 2, Is [he/she] a doctor?  Yes, he/she is  No, he/she isn’t He /she is a policeman THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 92 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 93 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 94 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 95 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 96 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 97 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … ……………………………………………… Review ! Structures: THEO DÕI TÌNH HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 98 ... j j ump Page 29 My Little Island Numbers: Seven Số Eight Số Nine Số Ten Số 10 Page 30 My Little Island THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP HÀNG NGÀY Bài cũ Bài lớp Ý kiến Phụ huynh Page 31 ... Phụ huynh Page 13 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit - ……………………………………………… Welcome LESSON 6: Food items: Cake Cheese Juice Milk Water Yogurt Page 14 My Little Island Structures:... Đây đầu This is my nose  Đây mũi Page 18 My Little Island Thứ ……, ngày … tháng … năm 20 … Unit – ……………………………………………… Welcome LESSON : WEATHER Cold Sunny Hot Rainy Page 19 My Little Island Sno wy
- Xem thêm -

Xem thêm: My little island 3 handouts, My little island 3 handouts

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay