Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ không có hôn nhân hợp pháp

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:00

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Vấn đề xác định cha, mẹ cho quy định tương đối sớm hệ thống pháp luật Việt Nam, giữ vai trò quan trọng phát triển Luật Hôn nhân gia đình nói riêng xã hội nói chung, thể tính nhân đạo sâu sắc, truyền thống tốt đẹp nhân dân ta, đồng thời thể mục đích cao phát triển tồn diện trẻ em, gia đình tồn xã hội Trên thực tế, việc xác định cha mẹ cho lúc dễ dàng, đặc biệt trường hợp giá thú, quy định pháp luật vấn đề nhiều bất cập NỘI DUNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON Khái niệm xác định cha, mẹ, a) Khái niệm cha, mẹ, xác định cha, mẹ, Dưới góc độ sinh học, quan hệ cha, mẹ, mối quan hệ huyết hệ tự nhiên Việc xác định cha, mẹ, nghiên cứu, tìm kiếm mối quan hệ di truyền, huyết thống hai hệ Về mặt tự nhiên, người phụ nữ quan hệ sinh lý với người đàn ông dẫn 1 đến mang thai người phụ nữ sinh đứa trẻ kiện sinh đẻ kiện trực tiếp xác định mối quan hệ mẹ suy đốn người đàn ơng quan hệ sinh lý với người mẹ đứa trẻ cha đứa trẻ Tuy nhiên, mặt xã hội vốn phức tạp việc xác định mối quan hệ cha, mẹ tưởng chừng dễ dàng thực tế lại khó khăn người tổng hòa mối quan hệ xã hội đặc biệt mối quan hệ tình cảm lại vơ tế nhị, phát triển khoa học kỹ thuật (như trường hợp cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi; sử dụng biện pháp hỗ trợ sinh sản,…) phần làm thay đổi quan niệm truyền thống xác định mối quan hệ huyết thống Do vậy, xác định cha, mẹ việc nghiên cứu, tìm kiếm, nhận diện mối qan hệ huyết thống gai hệ thông qua kiện sinh đẻ, dựa quan hệ huyết thống dựa pháp luật quy định b) Khái niệm giá thú giá thú Con giá thú mà cha mẹ có nhân hợp pháp Con ngồi giá thú mà cha mẹ vợ chồng trước pháp luật, cha mẹ ăn ở, chung sống với vợ chồng không pháp luật thừa nhận vợ chồng Con cha mẹ chung sống vợ chồng có giá trị pháp lý giá thú cha mẹ người đăng ký kết quan hệ cha mẹ thừa nhận án, định có hiệu lực Tòa án Con cha mẹ kết hôn trái pháp luật bị hủy giá thú Nguyễn Thị Lan, Xác định cha, mẹ, pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, tr20 2 Ý nghĩa việc xác định cha, mẹ, Việc xác định cha, mẹ, vấn đề mang tính thực tiễn cấp thiết, chứa đựng nhiều ý nghĩa mặt xã hội pháp lý Về mặt xã hội, việc xác định cha, mẹ, sở đảm bảo cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm gia đình, kết hợp hài hòa lợi ích gia đình xã hội Đồng thời, việc xác định cha, mẹ, trường hợp góp phần xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, phân biệt đối xử con, đem lại sống hòa bình cho đứa trẻ Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, việc xác định cha, mẹ, dựa tiêu chuẩn, sở hợp lý góp phần làm ổn định mối quan hệ xã hội công tác quản lý dân số, hộ tịch Nhà nước Về mặt pháp lý, việc xác định cha, me, coi trọng, liên quan đến nhiều mối quan hệ pháp lý khác đặc biệt pháp luật Hơn nhân gia đình Căn pháp lý Điều 88 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014: “1 Con sinh thời kỳ hôn nhân người vợ có thai thời kỳ nhân chung vợ chồng Con sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân coi người vợ có thai thời kỳ nhân Con sinh trước ngày đăng ký kết hôn cha mẹ thừa nhận chung vợ chồng Trong trường hợp cha, mẹ khơng thừa nhận phải có chứng phải Tòa án xác định.” 3 II XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON KHI CHA MẸ KHƠNG CĨ HƠN NHÂN HỢP PHÁP Căn xác định Luật Hơn nhân gia đình 2014 không quy định cụ thể pháp lý cho việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp Tuy nhiên theo tinh thần điều luật chế định xác định cha, mẹ, con, khẳng định việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp có sở pháp lý Điều 89 Luật Hơn nhân gia đình 2014 xác định quy định: "Người không nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người mình.Người nhận cha, mẹ người u cầu Tòa án xác định người khơng phải mình" Điều 90 Luật Hơn nhân gia đình 2014 quyền nhận cha, mẹ quy định: "Con có quyền nhận cha, mẹ mình, kể trường hợp cha, mẹ chết Con thành niên nhận cha, không cần phải có đồng ý mẹ; nhận mẹ, khơng cần phải có đồng ý cha" Đây sở pháp lý để thực việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp Vấn đề chứng chứng minh quan hệ cha, mẹ, hướng dẫn Điều 11 Thơng tư 15/2015/TT-BTP Theo đó, chứng để chứng minh quan hệ cha, mẹ, theo quy định khoản Điều 25 khoản Điều 44 Luật hộ tịch gồm giấy tờ, tài liệu sau đây: “1 Văn quan y tế, quan giám định quan khác có thẩm quyền nước nước xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ Trường hợp khơng có văn quy định khoản Điều phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan 4 hệ cha con, quan hệ mẹ văn cam đoan cha, mẹ việc trẻ em chung hai người, có hai người thân thích cha, mẹ làm chứng Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ pháp lý việc cam đoan, làm chứng không thật Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải theo quy định Điều Thông tư hủy bỏ kết đăng ký hộ tịch, có sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không thật.” Thủ tục xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp a Thủ tục đăng ký khai sinh Thủ tục đăng ký khai sinh cho giá thú tương tự trường hợp khai sinh cho giá thú Chỉ có khác biệt đơi chút ngồi UBND cấp xã nơi cư trú người cha người mẹ có thẩm quyền đăng kí khai sinh UBND cấp xã nơi trẻ cư trú có trách nhiệm đăng kí khai sinh cho trẻ (Khoản Điều 15 NĐ 123/2015/NĐ-CP) Dù cha, mẹ đứa trẻ khơng có giấy chứng nhận kết hôn, tức là, đứa trẻ sinh cha mẹ khơng có nhân hợp pháp, trẻ em khai sinh bình thường Nhưng phần ghi cha sổ hộ tịch giấy khai sinh trẻ để trống Nếu thời điểm khai sinh trẻ em mà có người cha đến nhận UBND cấp xã kết hợp giải việc nhận đăng ký khai sinh (Khoản Điều 15 NĐ 123/2015/NĐ-CP) Trường hợp trẻ chưa xác định mẹ mà đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận giải quy định khoản Điều 15 NĐ 123, phần khai mẹ Sổ hộ tịch Giấy khai sinh trẻ em để trống (Khoản Điều 15 NĐ 123/2015/NĐ-CP) 5 c) Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, • Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ con: - Đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, nước UBND cấp xã nơi cư trú người nhận người nhận cha, mẹ, thực (Điều 24 Luật Hộ tịch 2014) - Đối với việc nhận cha, mẹ, có yếu tố nước ngồi UBND cấp huyện nơi cư trú người nhận cha, mẹ, thực đăng ký nhận cha, mẹ, cơng dân Việt Nam với người nước ngồi; công dân Việt Nam cư trú nước với cơng dân Việt Nam định cư nước ngồi; cơng dân Việt Nam định cư nước ngồi với nhau; cơng dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngồi với cơng dân Việt Nam với người nước ngoài; người nước với mà hai bên thường trú Việt Nam (Điều 43 Luật hộ tịch 2014) - Đối với việc đăng ký nhận cha mẹ công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới với công dân nước láng giềng thường trú khu vực biên giới với Việt Nam UBND cấp xã khu vực biên giới thực (Khoản Điều 19 NĐ 123/2015/NĐ-CP) • Thủ tục đăng ký tiến hành nhận cha, mẹ, - Giấy tờ cần thiết cho việc nhận cha, mẹ, bao gồm: tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, chứng chứng minh quan hệ cha mẹ cho quan đăng ký hộ tịch (Khoản Điều 25 Luật Hộ tịch 2014) Điều quan trọng việc đăng ký nhận cha, mẹ, mà pháp luật đặc biệt coi trọng tự nguyện chủ thể mối quan hệ Vì quy định chứng chứng minh quan hệ cha, mẹ, hồn tồn phù hợp bắt buộc phải có Chứng để chứng minh quan hệ cha, mẹ, quy định cụ thể Điều 11 TT số 15/2015/TT-BTP Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, xét thất việc nhận cha, mẹ, 6 thật khơng có tranh chấp UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, Nếu cần phải xác minh thêm thời hạn khơng kéo q ngày - Đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, có yếu tố nước ngồi phải có thêm số giấy tờ cần thiết khác hộ chiếu giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh nhân thân Thời hạn giải 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ Trong trình giải việc nhận cha, mẹ, có yếu tố nước ngồi có thời gian niêm yết công khai ngày liên tục để xem xét việc khiếu nại, tố cáo (Điều 44 Luật Hộ tịch 2014).Từ thẩm tra kĩ hồ sơ xin nhận cha, mẹ, trước định đăng ký nhận cha, mẹ, Thủ tục cần thiết, thủ tục nhận cha, mẹ, nước lại không đề cập đến - Đối với việc nhận cha, mẹ, có yếu tố nước ngồi khu vực biên giới cần có thêm giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú khu vực biên giới công dân nước láng giềng Thời hạn giải ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ niêm yết trụ sở UBND báo cáo Chủ tịch UBND xã định Nếu cần xác minh thêm thời hạn không 12 ngày làm việc (Khoản 2, khoản Điều 19 NĐ 123/2015/NĐ-CP) • Thủ tục giải tranh chấp xác định cha, mẹ, cha, mẹ khơng có nhân hợp pháp - Quyền khởi kiện + Một người có quyền yêu cầu xác định người cha, mẹ, + Cha, mẹ, người giám hộ người chưa thành niên người thành niên lực hành vi dân có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho người 7 + Cha, mẹ, người giám hộ người thành nuên lực hành vi dân có quyền yêu cầu xác định cho người + Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu xác định cho người thành niên lực hành vi dân Khoản Điều 69 BLTTDS 2015 quy định: "Đương người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân pháp luật có quy định khác" Đối với người chưa đủ tuổi quy định việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ phải người đại diện hợp pháp họ thực Tuy nhiên, trường hợp người mẹ người chưa thành niên muốn xác định cha cho pháp luật cần có quy định ngoại lệ để xác định tư cách chủ thể họ tham gia tố tụng, vụ án đặc biệt, thường gắn liềm với nhân thân chủ thể chuyển giai cho người khác - Chứng chứng minh vụ án xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp Để chứng minh tư cách cha mẹ, trường hợp phải dựa sở hợp lý để xác định tư cách người cha, người mẹ, người mặt huyết thống Nghĩa vụ chứng minh thuộc đương Đương đưa chứng chứng minh để chứng minh quan hệ cha, mẹ, Hiện BTP ban hành thông tư số 11 /2015 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP có quy định chứng chứng minh cha, mẹ, Điều 11 - Thủ tục hoà giải Việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khômg có nhân hợp pháp tiến hành qua hai thủ tục phân tích Nếu cá đương tự nguyện áp dụng thủ tục hành chính, có tranh chấp 8 giải tồ án Do đó, việc hồ giải cần xác định thủ tục đặc biệt III THỰC TIỄN ÁP DỤNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON KHI CHA MẸ KHƠNG CĨ HƠN NHÂN HỢP PHÁP Thực tiễn Trong thực tế, việc xác định cha, mẹ, trường hợp cha mẹ khơng có nhân hợp pháp gặp nhiều vướng mắc định: - Về việc đăng ký tự nguyện nhận cha, mẹ, con: + Trong trường hợp người cha đăng ký nhận con, UBND nhận tờ đăng ký nhận phải xác định thời điểm người khai nhận có giấy chứng nhận kết hôn với mẹ đứa trẻ hay chưa Đây vướng mắc thực tế Hiện nay, số UBND, tiến hành làm thủ tục cho người đăng ký nhận con, thời điểm họ đăng ký kết với người mẹ cuả đứa trẻ cán tư pháp hộ tịch vào giấy chứng nhận kết hơn, bổ sung họ tên người vào phần họ tên cha giấy khai sinh đứa trẻ (nếu đứa trẻ khai sinh trước đó) mà khơng cần phải thơng qua thủ tục đăng ký nhận Nếu sau đăng ký kết hôn, vợ chồng tiến hành đăng ký khai sinh cho với tư cách giá thú Nếu người khơng đăng ký kết mẹ đứa trẻ làm thủ tục đăng ký nhận Trong số UBND lại tiến hành thông qua thủ tục đăng ký nhận cho dù người đăng ký kết với người mẹ đứa trẻtrước Bởi đảm bảo tinh thần Khoản Điều 88 Luật Hơn nhân gia đình 2014: “ Con sinh trước ngày đăng ký kết hôn cha mẹ thừa nhận chung vợ chồng” 9 + Thực tế xảy tượng người mẹ đứa trẻ thông tin không thật nhân thân sinh sở y tế Từ dẫn tới giấy chứng sinh khơng có thơng số xác họ tên người mẹ, nơi thường trú, tạm trú Điều gây nhiều khó khăn cho việc xác định cha, mẹ, Hoặc trường hợp sinh người mẹ lấy tên địa giả sau sinh bỏ lại, bệnh viện xác định theo địa khơng Do vậy, coi đứa trẻ bị bỏ rơi, sau làm thủ tục cần thiết cho đứa trẻ làm nuôi người khác Một thời gian sau, người mẹ quay lại muốn nhận đứa trẻ theo thủ tục hành có khơng, người cha, mẹ nuôi đứa bé không đồng ý - Về chứng chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: + Các loại giấy tờ dùng để làm chứng chưa quy định cụ thể mang tính khả thi cao Ở khoản Điều 11 TT15/2015 quy định giấy tờ làm chứn chứng minh quan hệ cha mẹ gồm:" Văn quan y tế, quan giám định quan khác có thẩm quyền nước nước xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con" Ở đây, quy định chứng chứng minh quan hệ cha văn quan y tế, vấn đề đặt ra, văn quan y tế xác nhận phải dựa sở pháp lý nào, ngoại trừ kết giám định ADN quan y tế cấp có thẩm quyền xác nhận? Đây quy định mà nay, quan hộ tịch cán hộ tịch địa phương chưa đưa lời giải đáp thoả đáng + Thực tiễn xét xử tranh chấp quan hệ cha mẹ cho thấy, chứng đa số gián tiếp, sức thuyết phục không cao Trong số chứng đề xác định cha, mẹ, kết luận giám định y học có 10 10 sức thuyết phục cao Tuy nhiên thực tế xảy nhiều vấn đề mà pháp luật chưa quy định cụ thể trường hợp + Vấn đề giám định gen, coi chứng để chứng minh đứa trẻ có phải họ khơng Tuy nhiên khơng phải trường hợp giám định gen trường hợp, sinh phương pháp khoa học + Khi người phụ nữ yêu cầu xác định cha cho nguyên tắc họ phải chứng minh người đàn ơng cha đứa mà sinh ra, họ có nghĩa vụ phải cung cấp chứng cứ, cần thiết yêu cầu giám định gen họ phải chịu chi phí giám định gen Việc giám định ADN đương tiến hành trung tân phân tích ADN công nghệ di truyền coi giám định tố tụng Hiện nay, số tỉnh thành, việc xác định cha, mẹ, Thành phố Hà Nội chiếm tới 50%, Tp Hồ Chí Minh chiếm 30%, lại tỉnh thành khác Như thấy rằng, việc giám định ngồi tố tụng thường gia đình thành phố lớn, có điều kiện kinh tế thực Ngoài Viện Khoa học hình Bộ Cơng an năm giám định vài chục vụ xác định huyết thống bao gồm giám định tư pháp giám định tố tụng Đối với giám định tố tụng, Viện Khoa học hình Bộ Cơng an làm khơng nhiều Bởi tâm lý người dân e ngại đến sở mang tính "hình sự" để xét nghiệm gen Mặt khác giám định tố tụng có ý nghĩa xử lý nội bộ; đương không dùng chứng hợp pháp đương nhiên trước tồ để xác định có hay khơng có quan hệ cha mẹ Bởi theo pháp luật tố tụng dân hành kết giám định coi chứng hợp pháp quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định theo trình tự thủ tục định Trên thực tế điều dẫn tới tốn thời gian tài 11 11 - Về việc giải vụ việc xác định cha, mẹ, bên không hợp tác Có nhiều trường hợp yêu cầu xác định người phải cha, mẹ, đẻ người bị u cầu khơng hợp tác Họ không đồng ý tiến hành giám định lại để xác định có phải quan hệ huyết thống hay khơng Ví dụ: Trong trường hợp xác định cha cho ngồi giá thú, có nhiều lý mà người đàn ông từ chối nhận đứa trẻ nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn Khi đó, cần thiết phải dựa vào khoa học, giám định gen để xác định quan hệ huyết thống đồng thời phải có chứng khác mối quan hệ tình cảm người đàn ơng với người mẹ đứa trẻ người khơng thừa nhận xác định quan hệ cha Tuy nhiên, vấn đề đặt trường hợp người khơng chịu hợp tác, khơng đồng ý để Tòa án lấy mẫu giám định gen chưa có chế hợp lý để xác định mối quan hệ cha Theo đó, việc yêu cầu xác định cha, mẹ, việc dân sự, người khơng muốn hợp tác pháp luật chưa có chế buộc người đàn ơng phải cho mẫu giám định Phương hướng giải pháp Thứ nhất, Luật Hơn nhân gia đình 2014 văn hướng dẫn chủ yếu quy định việc xác định cha, mẹ, giá thú Vấn đề nguyên tắc xác định cha, mẹ, giá thú quy định quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, Vì vậy, cần bổ sung có hướng dẫn áp dụng Luật quy định cụ thể việc xác định cha, mẹ cho giá thú, đồng thời đưa pháp lý để xác định cha, mẹ, cách xác 12 12 Thứ hai, quy định chứng cứ, tài liệu cần có xác định mối quan hệ cha mẹ cha mẹ khơng có nhân hợp pháp chưa cụ thể - Về loại giấy tờ, chứng cứ: Trong văn áp dụng pháp luật cần có quy định loại giấy tờ, chứng để quan có thẩm quyền người có nhu cầu việc xác định quan hệ cha, mẹ, biết áp dụng để tránh trường hợp cán gây khó khăn cho người dân Ngoài ra, pháp luật nên xem xét trường hợp người u cầu khơng có tài liệu, chứng chứng minh nộp kèm Tòa án thụ lý yêu cầu, người yêu cầu phải có đơn cam kết chịu chi phí q trình giải Trường hợp thụ lý mà xác định u cầu khơng đình giải vụ việc - Về chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, để làm nộp đơn yêu cầu xác định cha, mẹ, Toà án cần quy định cụ thể rõ ràngTheo quy định pháp luật người có u cầu tồ án xác định người họ hay khơng phải có chứng Tuy nhiên để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ Tồ án chấp nhận Tồ án thụ lí chưa quy định rõ ràng Do đó, để tránh trường hợp "vì luật khơng quy định rõ ràng" nên áp dụng tuỳ tiện bị từ chối thụ lí cần bổ sung thêm quy định hướng dẫn vấn đề Bên cạnh đó, cần giám định gen để thu thập chứng cứ, người yêu cầu phải chịu chi phí giám định gen Viện khoa học hình chưa hợp lí thiếu tính linh hoạt cần bổ sung trường hợp đặc biệt Thứ ba, cần quy định biện pháp cưỡng chế hữu hiệu để buộc người bị yêu cầu xác định cha, mẹ, người bị yêu cầu xác định không 13 13 phải cha, mẹ, phải cung cấp mẫu để thực giám định quan hệ huyết thống nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên Qua tháo gỡ vướng mắc cho Tòa án việc giải vụ việc xác định cha, mẹ, mà bên bị yêu cầu không hợp tác Thứ tư, cần quy định thủ tục riêng cho việc giải vụ án xác định cha, mẹ, Tòa án Theo đó, việc tiến hành hòa giải vụ án xác định cha, mẹ, không cần thiết nên bỏ Bởi quan hệ cha, mẹ, quan hệ dựa cụ thể huyết thống, luật định,… khơng thỏa thuận đương mà dễ dàng thay đổi Thủ tục giải vụ việc xác định cha, mẹ, áp dụng thủ tục chung giải vụ việc dân có quy định hòa giải khơng hợp lý Đối với vụ việc cần tiến hành giám định quan hệ cha, mẹ, tiến hành thu thập chứng để có giải vụ việc, sau tiến hành mở phiên tòa tài liệu, chứng cứ, kết giám định để phán Thứ năm, cần có hướng dẫn cụ thể thẩm quyền giải yêu cầu xác định cha, mẹ, Khi phân định thẩm quyền giải yêu cầu xác định cha, mẹ, thuộc Ủy ban nhân dân hay Tòa án nhân dân, pháp luật chưa quy định rõ coi có tranh chấp, coi khơng có tranh chấp Theo quan điểm nhóm em, việc phân định thẩm quyền khơng nên dựa có tranh chấp hay khơng có tranh chấp mà nên quy định theo hướng rõ ràng sau: - Khi đăng ký khai sinh cho trẻ trao thẩm quyền giải cho Ủy ban nhân dân - Khi đứa trẻ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh ghi đầy đủ cha mẹ yêu cầu liên quan tới xác định cha, mẹ, quy định thuộc thẩm quyền Tòa án 14 14 Quy định chấm dứt việc tranh chấp thẩm quyền Ủy ban nhân dân Tòa án nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tránh trường hợp tranh chấp thẩm quyền, quan chức hiều khác mà gây khó khăn, phiền hà cho người dân KẾT LUẬN Pháp luật xác định cha, mẹ, cho giá thú ngày phát triển hoàn thiện Tuy nhiên, chế định xác định cha, mẹ cho có hạn chế thiếu sót, chưa theo kịp với thực tiễn Để nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật xác định cha, mẹ cho con, Nhà nước ta cần xây dựng chế pháp lý đồng toàn diện vấn đề này, đồng thời cần triển khai khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với cán tư pháp – hộ tịch cán ngành Tòa án Từ đó, việc xác định cha, mẹ, thực cách xác, góp phần ổn định mối quan hệ cha, mẹ gia đình nói riêng ổn định mối quan hệ xã hội nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật HN&GĐ năm 2000 Bộ luật Dân năm 2005 Thông tư 15/2015/TT-BTP Nguyễn Thị Lan, Luận án tiến sĩ luật học Xác định cha, mẹ, pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2008 Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Từ điển Luật học, NXB Từ điển bách khoa, NXB Tư pháp, 2006 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật nhân gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, 2009 15 15 Nguyễn Thị Lan, Luận văn thạc sĩ luật học Xác định cha, mẹ, - số vấn đề lý luận thực tiễn, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2002 16 16 ... chế định xác định cha, mẹ, con, khẳng định việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp có sở pháp lý Điều 89 Luật Hơn nhân gia đình 2014 xác định quy định: "Người không nhận cha, mẹ người... II XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON KHI CHA MẸ KHƠNG CĨ HƠN NHÂN HỢP PHÁP Căn xác định Luật Hơn nhân gia đình 2014 khơng quy định cụ thể pháp lý cho việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có hôn nhân hợp pháp. .. trường hợp cha, mẹ chết Con thành niên nhận cha, khơng cần phải có đồng ý mẹ; nhận mẹ, không cần phải có đồng ý cha" Đây sở pháp lý để thực việc xác định cha, mẹ, cha mẹ khơng có nhân hợp pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ không có hôn nhân hợp pháp, Xác định cha, mẹ, con khi cha mẹ không có hôn nhân hợp pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay