Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam BTN Tư pháp quốc tế

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 19:46

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Bồi thường thiệt hại hợp đồng chế định quan trọng ngành Luật Dân quốc gia giới Tuy nhiên, quy định pháp luật bồi thường thiệt hại hợp đồng nước khơng hồn tồn giống nhau, vậy, tình trạng xung đột pháp luật tất yếu khách quan Để giải xung đột pháp luật đòi hỏi ngành luật Tư pháp quốc tế quốc gia cần phải có hướng cụ thể kịp thời, nắm bắt kịp với xu hội nhập toàn cầu So với Bộ luật dân 2005, quy định pháp luật bồi thường thiệt hại hợp đồng Bộ luật Dân năm 2015 khắc phục nhiều thiếu sót nhằm tạo điều kiện cho việc bồi thường thiệt hại diễn nhanh chóng, kịp thời phù hợp với tư pháp quốc tế nhiều nước giới NỘI DUNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ Khái quát bồi thường thiệt hại hợp đồng tư pháp quốc tế a) Khái niệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Định nghĩa bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định Điều 584, Bộ luật Dân Việt Nam 2015 sau: pg “Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác người khác mà gây thiệt hại phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan đến quy định khác.” Như vậy, bồi thường thiệt hại hợp đồng nghĩa vụ dân phát sinh chủ thể gây thiệt hại hành vi trái pháp luật làm xâm hại tới quyền lợi ích hợp pháp chủ thể khác b) Bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng có yếu tố nước ngồi Yếu tố nước ngồi quy định cụ thể khoản Điều 663 Bộ luật Dân năm 2015 sau: “Quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quan hệ dân thuộc trường hợp sau đây: a) Có bên tham gia cá nhân, pháp nhân nước ngoài; b) Các bên tham gia công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam việc xác lập, thay đổi, thực chấm dứt quan hệ xảy nước ngồi; c) Các bên tham gia cơng dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam đối tượng quan hệ dân nước ngồi” Dựa vào sở trên, định nghĩa: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước ngồi quan hệ trách nhiệm có ba yếu tố sau: pg Thứ nhất, bên tham gia cá nhân, pháp nhân nước ngoài; Thứ hai, việc xác lập, thay đổi, thực chấm dứt quan hệ xảy nước ngoài; Thứ ba, đối tượng quan hệ dân nước ngồi Xung đột pháp luật bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước a Khái niệm Xung đột pháp luật tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật nước khác áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngồi (quan hệ tư pháp quốc tế) Do đó, xung đột pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật nước khác áp dụng để điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước ngồi c) Nguyên nhân Có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xung đột pháp luật bồi thường thiệt hại hợp đồng Thứ việc pháp luật quốc gia có quy định khơng giống trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Thứ hai quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng có tham gia “yếu tố nước ngồi” d) Phương pháp giải Tư pháp quốc tế có hai phương pháp giải xung đột phương pháp xung đột phương pháp thực chất - Phương pháp thực chất phương pháp giải xung đột cách áp dụng quy phạm thực chất Quy phạm thực chất quy phạm quy định pg sẵn quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài chủ thể tham gia quan hệ Tư pháp quốc tế - Phương pháp xung đột phương pháp giải xung đột cách xây dựng thực quy phạm xung đột Phương pháp xung đột sử dụng quy phạm xung đột nhằm xác định hệ thống pháp luật áp dụng việc điều chỉnh quan hệ Tư pháp quốc tế Cơ sở pháp lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước ngồi a Điều ước quốc tế đa phương - Công ước Luật áp dụng tai nạn giao thông ngày 04 tháng năm 1971 - Công ước Luật áp dụng trách nhiệm sản phẩm ngày tháng 10 năm 1973 - Công ước quốc tế giới hạn trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu năm 1969 e) Điều ước quốc tế song phương Tính đến thời điểm tại, Việt Nam ký kết 26 Hiệp định tương trợ tư pháp pháp lý với quốc gia giới Đa phần hiệp định áp dụng nguyên tắc luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng công dân pháp nhân nước quan tư pháp quốc gia có thẩm quyền giải yêu cầu bồi thường thiệt hại Tuy vậy, số hiệp định hiệp định Việt Nam với Pháp lại khơng có quy định điều chỉnh vấn đề hay hiệp định với Trung Quốc chưa quy định nguyên tắc chọn luật áp dụng bồi thường thiệt hại hợp đồng mà đề cập đến quan có thẩm quyền giải pg f) Pháp luật Việt Nam Nguồn pháp luật Việt Nam điều chỉnh bồi thường thiệt hại hợp đồng bao gồm: - Hiến pháp năm 2013 - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 - Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 - Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 - Bộ luật Dân năm 2015 Ý nghĩa bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng có yếu tố nước ngồi chế định quan trọng Tư pháp quốc tế Đây sở pháp lý quan trọng việc giải vụ việc bồi thường thiệt hại hợp đồng, bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp bên đặc biệt bên bị thiệt hại, nâng cao tinh thần trách nhiệm bên gây thiệt hại có tác dụng tích cực việc ngăn ngừa, khắc phục thiệt hại xảy Với việc quy định cụ thể vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng quy phạm pháp luật nước điều chỉnh đối tượng hợp đồng nước quy định nhằm đảm bảo cho trách nhiệm, kiện, hành vi gây thiệt hại hợp đồng phải chịu trách nhiệm định, vừa sở pháp lý để thuận tiện cho nhà quản lý có vấn đề tranh chấp thiệt hại xảy ra, vừa chế định đảm bảo hài hòa quan hệ hai bên hợp đồng khơng có quy định quy định khơng có nội dung liên quan đến thiệt hại Tuy nhiên với đặc điểm quan hệ dân có yếu tố nước ngồi, hợp đồng dân mang tính chất phức tạp giải tranh chấp mâu thuẫn phức tạp có nội dung bị điều chỉnh pháp luật nước nên dẫn tới vấn đề khó kiểm sốt, tranh chấp pg khơng giải triệt để Bởi pháp luật Việt Nam pháp luật nước có liên quan có quy định bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên hiệp định, hiệp ước mà quy định vấn đề sở giải tốt cho quan hệ phát sinh tranh chấp Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam cần phải có chế định chung nhằm điều chỉnh vấn đề để bảo vệ quyền lợi cho chủ thể cách tốt nhất, sở cho chủ thể quản lý giải lợi ích cho cân bên quan hệ phát sinh tranh chấp với nước mà Việt Nam khơng có hiệp ước hay hiệp định kí kết Những quy định điểm tựa cho kì vọng, tin tưởng chủ thể vào việc quyền lợi bảo vệ đáng nên cần phải quy định cách chặt chẽ hợp lý, tối ưu II GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Nguyên tắc giải Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng có yếu tố nước ngồi theo pháp luật Việt Nam quy định điều 687 Bộ luật Dân 2015: “1 Các bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại hợp đồng, trừ trường hợp quy định khoản Điều Trường hợp khơng có thỏa thuận pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại áp dụng Trường hợp bên gây thiệt hại bên bị thiệt hại có nơi cư trú, cá nhân nơi thành lập, pháp nhân nước pháp luật nước áp dụng.” Từ đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại có yếu tố nước xác định sau: pg Hệ thuộc luật thứ nhất: Luật bên thỏa thuận lựa chọn Theo đó, bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại hợp đồng Hệ thuộc luật thứ hai: Áp dụng pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại, bên khơng có thỏa thuận Theo quy định này, bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng để giải bồi thường thiệt hại hợp đồng áp dụng pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại Tóm lại, Điều 687 Bộ luật Dân 2015 quy định nguyên tắc chung việc giải xung đột pháp luật từ quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng bên lựa chọn luật áp dụng; đồng thời dự liệu trường hợp bên thỏa thuận pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại áp dụng Ngồi ra, khoản Điều 687 quy định trường hợp ngoại lệ, bên gây thiệt hại bên bị thiệt hại có nơi cư trú (đối với cá nhân) thành lập (đối với pháp nhân) nước pháp luật nước áp dụng Bình luận a Khoản Điều 687 Bộ luật Dân 2015 Để giải quan hệ Bộ luật Dân 2015 có thay đổi lớn so với quy định tương tự Điều 773 Bộ luật Dân năm 2005, khoản Điều 687 Bộ luật Dân năm 2015 cho phép bên thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ bồi thường thiệt hại họ Bộ luật Dân năm 2015 bên không phép thỏa thuận chọn luật Với thay đổi Bộ luật Dân 2015 nhà làm luật lần muốn khẳng định quan điểm việc người dân để người dân tự giải quyết, trao chủ động cho đương sự, tôn trọng tự định đoạt đương ngày việc lựa chọn pháp luật áp dụng Ngoài việc quan hệ chủ thể bình đẳng ngang quyền nên thỏa thuận nguyên pg tắc bản, lý để cho phép bên tự thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng trở nên có lý thuyết phục bên chọn luật họ dễ chấp nhận quy định hệ thống pháp luật họ chọn lựa việc thực thi pháp luật thuận lợi dễ dàng Đây tiến định hướng xây dựng pháp luật Việt Nam, cụ thể coi trọng quyền tự công dân, đề cao tối đa lựa chọn, ý chí bên đương thượng tôn, quan trọng Trong trường hợp chủ thể có liên quan vấn đề bồi thường thiệt hại hợp đồng có yếu tố nước ngồi khơng thỏa thuận pháp luật để giải thỏa thuận khơng có trí việc lựa chọn pháp luật để giải áp dụng pháp luật nước nơi phát sinh hậu từ hành vi gây thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước ngồi Có thể nhận định khoản Điều 687 Bộ luật Dân năm 2015 phù hợp với thực tiễn so với quy định Điều 773 Bộ luật Dân năm 2005 Nếu Bộ luật Dân 2005 cho phép quan có thẩm quyền giải tranh chấp cân nhắc áp dụng hai hệ thống pháp luật hệ thống pháp luật nước nơi xảy hành vi gây thiệt hại hệ thống pháp luật nơi xảy hậu hành vi gây thiệt hại, đến Bộ luật Dân năm 2015 khơng lựa chọn nữa, mà quan có thẩm quyền áp dụng hệ thuộc luật luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại Sự thay đổi đánh giá phù hợp tích cực Bởi nội dung Điều 773 Bộ luật Dân năm 2005 cho phép áp dụng hai hệ thuộc luật mà khơng quy định trình tự áp dụng cụ thể áp dụng pháp luật nơi trước trường hợp nơi có hành vi gây thiệt hại nơi có thiệt hại xảy hành vi khơng Việt Nam Việc cho phép quan giải tranh chấp tùy tình mà áp dụng hệ thống pháp luật mà quan cho phù hợp không công bằng, không khách quan quy định dễ tạo tùy tiện thực tế, pg quan có thẩm quyền thường áp dụng luật nước nơi có thuận lợi cho Vì vậy, việc áp dụng pháp luật khơng đảm bảo quyền lợi hợp pháp đương Hơn nữa, quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng, quan hệ mà phát sinh hàm chứa sẵn yếu tố bất đồng, mâu thuẫn Việc quan giải tranh chấp tự lựa chọn luật nước dễ gây thắc mắc, khiếu kiện nghi ngờ vơ tư công tâm việc lựa chọn pháp luật áp dụng, lựa chọn hồn tồn cơng tâm minh bạch Chính vậy, quy định Bộ luật Dân năm 2015 giải vấn đề cách ấn định áp dụng pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại áp dụng trường hợp đương khơng có thỏa thuận Giữa nơi xảy hành vi nơi xảy hậu kiện gây thiệt hại, Bộ luật Dân năm 2015 lựa chọn áp dụng pháp luật nước nơi xảy hậu mà không lựa chọn pháp luật nơi xảy hành vi để giải vấn đề liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có ý nghĩa định: - Pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại thể tính khách quan, trường hợp bên gây thiệt hại bên bị thiệt hại không quốc tịch nơi cư trú áp dụng nguyên tắc phù hợp - Đa số trường hợp, việc áp dụng pháp luật nước nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải Tòa án Tòa án dễ dàng việc điều tra, thu thập chứng cứ, xác minh thiệt hại thực tế… đồng thời đảm bảo lợi ích bên bị thiệt hại - Nhìn chung, nơi phát sinh hậu kiện gây thiệt hại có mối quan hệ gần gũi loại tranh chấp lĩnh vực bồi thường thiệt hại hợp đồng, xét tính chất loại vụ việc áo dụng luật nơi phát sinh pg hậu kiện gây thiệt hại quy phạm thể chất quan hệ Chính vậy, thay đổi Bộ luật Dân năm 2015 đánh giá tiến đáng, khắc phục hạn chế Điều 773 Bộ luật Dân năm 2005, đồng thời tạo điều kiện tôn trọng quyền định đoạt bên việc xác định pháp luật điều chỉnh quan hệ họ g) Khoản Điều 687 Bộ luật Dân 2015 Theo quy định Điều luật này, hệ thuộc Luật Lex domicilii – Luật nơi cư trú áp dụng để giải trường hợp chủ thể có liên quan có nơi cư trú thường xuyên (đối với cá nhân) nơi thành lập (đối với pháp nhân) áp dụng pháp luật nước Đây điểm so với quy định Khoản 3, Điều 773, Bộ luật dân năm 2005: “Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người gây thiệt hại người bị thiệt hại cơng dân pháp nhân Việt Nam áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, vấn đề xác định hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng xảy lãnh thổ Việt Nam mà chủ thể gây thiệt hại người bị thiệt hại công dân pháp nhân Việt Nam áp dụng pháp luật Việt Nam – Lex nationalis Theo đó, trường hợp gây hậu ngồi lãnh thổ Việt Nam quan hệ công dân, pháp nhân Việt Nam, nguyên tắc lựa chọn pháp luật pháp luật quốc gia mà chủ thể (cá nhân, pháp nhân) mang quốc tịch phù hợp xác định chủ thể công dân pháp nhân Việt Nam Hơn quy định nhằm bảo hộ lợi ích cơng dân pháp nhân Việt Nam, tạo điều kiện cho quan có thẩm quyền Việt Nam việc giải tranh chấp phát sinh từ bồi thường thiệt hại hợp đồng Tuy nhiên, việc áp dụng điều luật có bất cập trường hợp hành vi vi phạm xảy pg 10 hoàn toàn nước ngoài, vụ việc bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có mối quan hệ mật thiết với pháp luật nơi xảy kiện Vì vậy, khoản 2, Điều 687, Bộ luật Dân năm 2015 có sửa đổi thay áp dụng nguyên tắc chọn luật theo quốc tịch đương áp dụng hệ thuộc Luật nơi cư trú Điều khắc phục trường hợp chủ thể bị thiệt hại chủ thể gây thiệt hại có quốc tịch quốc gia khác cư trú ( thành lập) quốc gia khác hành vi gây thiệt hại Việt Nam áp dụng pháp luật quốc gia để giải Việc thay đổi quy định Bộ luật dân năm 2015 khắc phục hạn chế luật dân năm 2005 phù hợp với xu nhiều quốc gia điều ước quốc tế lựa chọn nguyên tắc để áp dụng luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế mà luật chung Bộ luật dân khơng thể bao qt tồn vấn đề liên quan đến dân Điều 687, Bộ luật dân năm 2015 loại bỏ mà không tiếp tục quy định khoản 2, Điều 773 việc bồi thường thiệt hại tàu bay, tàu biển gây không phận quốc tế biển xác định theo pháp luật nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch (Lex banderae), trừ trường hợp pháp luật hàng hải, pháp luật hàng khơng Việt Nam có quy định khác Lý bỏ quy định vấn đề có luật chuyên ngành Luật hàng không Luật hàng hải quy định Bộ luật dân với tư cách luật chung không quy định để tránh trùng lặp Thực tiễn áp dụng pháp luật giải pháp Từ thực tiễn cho thấy dù Bộ luật Dân 2015 cho thấy nhiều ưu điểm so với Bộ luật Dân 2005 không tránh khỏi số thiếu sót.Từ khoản Điều 687 Bộ luật Dân năm 2015, vấn đề đặt ra, thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng giải bồi thường thiệt hại phát sinh có yếu tố nước ngồi, chấp nhận thời điểm nào? Trước thiệt pg 11 hại xảy hay sau có thiệt hại xảy thực tế? Trên thực tế thiệt hại ngồi hợp đồng xảy ra, bên khơng có thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng mà thiệt hại phát sinh hậu xảy nhiều nước áp dụng hệ thuộc luật nước nào? Hiện quy định chưa rõ ràng, việc sửa đổi, bổ sung, cho đời dự thảo sửa đổi luật, văn hướng dẫn cụ thể vô cần thiết KẾT LUẬN Về bản, pháp luật Việt Nam quy định đầy đủ vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước ngồi, tạo sở tương đối vững để giải vụ việc xảy thực tế Tuy nhiên, xung đột pháp luật xảy lĩnh vực xảy tất yếu khách quan, riêng pháp luật quốc gia quy định chưa đủ mà ngày phải hợp tác sâu rộng với quốc tế cách việc tiếp tục kí kết Hiệp định tương trợ tư pháp với quốc gia khác nên tham gia kí kết Điều ước quốc tế đa phương toàn cầu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2013 2) Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2013 3) Bộ luật dân năm 2005, 2015 4) Đỗ Phương Lan, Bồi thường thiệt hại hợp đồng Tư pháp quốc tế Việt Nam: luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội, 2016 5) Lê Thu Hường, Một số vấn đề pháp lý thực tiễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng có yếu tố nước theo pháp luật Việt Nam pháp luật nước ngoài: Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Quốc tế, Hà Nội, 2011 6) http://www.moj.gov.vn/ pg 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam BTN Tư pháp quốc tế, Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế theo pháp luật Việt Nam BTN Tư pháp quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay