Bài tập môn tài chính

14 17 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 17:41

Để đảm bảo duy trì hoạt động của các cơ quan hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước vì cơ quan hành chính nhà nước có chức năng thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước, hoạch định và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội không thể thiếu kinh phí. Nguồn kinh phí cho hoạt động của các cơ quan hành chính chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. MỞ ĐẦU Để đảm bảo trì hoạt động quan hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước quan hành nhà nước có chức thực cơng tác quản lý hành nhà nước, hoạch định thực sách phát triển kinh tế xã hội khơng thể thiếu kinh phí Nguồn kinh phí cho hoạt động quan hành chủ yếu từ ngân sách nhà nước Chính thế, việc chi tiêu phải phù hợp có kế hoạch cụ thể tuân theo chế độ định Vì em xin lựa chọn đề “Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành Việt Nam nhận xét, đánh giá thực chế độ chi tiêu hành đơn vị mà em lựa chọn” để nghiên cứu làm rõ vấn đề NỘI DUNG I khái niệm chế độ chi tiêu hành Chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước hoạt động nhằm sử dụng quỹ ngân sách, trình phân phối nguồi tiền tệ nằm quỹ ngân sách nhà nước để chi dùng vào mục đích khác Quy mơ phạm vi chi ngân sách nhà nước phụ thuộc phần vào thu ngân sách nhà nước có hoạt động thu có hoạt động chi Chi ngân sách nhà nước phân phối sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách chủ thể quyền lực nhằm trì hoạt động máy nhà nước bảo đảm nhà nước thực chức Chủ thể tiến hành chi ngân sách nhà nước quy định khoản 4, 5, Điều Luật ngân sách Nhà nước năm 2014 Cụ thể: - Nhóm chủ thể đại diện cho Nhà nước thực thi quyền hạn có liên quan tới việc xuất quỹ ngân sách nhà nước cho mục tiêu phê duyệt gồm: Bộ tài chính; sở tài – vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng tài quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố (gọi quan tài chính); sở kế hoạch đầu tư kho bạc nhà nước - Nhóm chủ thể sử dụng ngân sách, gồm ba loại: quan nhà nước, kể các quan hành thực hiến khóa biên chế kinh phí quản lí hành chính; đơn vị, kể nghiệp có thu; chủ dự án sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Chi tiêu hành Chi hành phận cấu thành quan trọng chi tiêu công Nếu chi tiêu công khoản chi tiêu Nhà nước nhằm thực chức vốn có Nhà nước chi hành phận chi tiêu cơng nhằm trì hoạt động máy nhà nước trình thực chức Đây khoản chi tiêu mang tính thường xun, trì hoạt động hàng ngày toàn hệ thống máy nhà nước thành lập từ trung ương đến địa Trường đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật ngân sách nhà nước, nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội – năm 2010, trang 79 Trường đại học Luật Hà Nội, giáo trình Luật ngân sách nhà nước, nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội – năm 2010, trang 81 phương, tất ngành, lĩnh vực đời sống xã hội phận chi thường xuyên ngân sách Nhà nước.3 Ở Việt nam, Bộ tài chịu trách nhiệm việc quản lý, quy định vấn đề quan hành Bộ tài ban hành nhiều văn với quan quản lý nhà nước khác Và quan hành địa phương cấp ban hành quy định cụ thể cho phận việc chi tiêu hành Các quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc máy nhà nước đơn vị có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công cộng cho xã hội khoản cấp phát theo chế độ từ Ngân sách nhà nước nguồn tài để hoạt động đơn vị II Nội dung chế độ chi tiêu hành Việt Nam 1.Nội dung chế độ chi hành nhà nước Trên sở hệ thống mục lục chi ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, nội dung chi hành gồm nhóm sau: • Nhóm chi tốn cho cá nhân như: Tiền lương, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng; phụ cấp lương; sinh hoạt phí cho cán học; tiền thưởng; phúc lợi tập thể, khoản đóng góp đó, chi cho tiền lương khoản chi chiếm tỷ lệ đáng kể tổng chi ngân sách Nhà nước • Nhóm chi hàng hóa, dịch vụ gồm mục chi: Thanh tốn dịch vụ công cộng (tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh, mơi trường; tiền khốn phương tiện theo chế độ, tiền khác); Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, vật tư, cơng cụ văn phòng, khốn văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác); Thơng tin, tun truyền, liên lạc (cước phí điện thoại nước, cước phí điện thoại quốc tế, cước bưu chính, Fax, sách, báo, tạp chí v.v ); Hội nghị; Cơng tác phí (tiền vé máy bay, tàu xe, phụ cấp công tác phí, tiền th phòng nghỉ v.v ); Chi th mướn; chi đoàn ra; chi đoàn vào; Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn tu, bảo dưỡng cơng trình sở hạ tầng từ kinh phí thường xun; • Nhóm Chi nghiệp vụ chun mơn ngành; • Nhóm chi khác: mục chi có thời hạn tác động ngắn phục vụ trực tiếp cho hoạt động máy nhà nước Chi tiêu công cụ thể đơn vị hành 2.1 Hệ thống quy phạm pháp luật dùng để áp dụng “Nghiên cứu Pháp luật Tài công Việt Nam”, Chủ nhiệm: TS.Phạm Thị Giang Thu, Đại học Luật Hà Nội, 2011, tr.139 – 154 Nhu cầu chi tiêu hành lớn, nhiều chi phí phát sinh, kinh phí cho hành ngày tăng chưa rút ngắn đc khoảng cách Vì vậy, phải xây dựng chế quản lý sử dụng hợp lý, có hiệu nguồn lực dành cho quan nhà nước đồng thời để đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí Hệ thống quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định nguyên tắc, chế độ, sách, định mức chế chi hành nhà nước Xuất phát từ nội dung, mục đích chi hành chính, hệ thống pháp luật điều chỉnh chi hành nhà nước phong phú đa dạng, phải kể tới văn như: - Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực vào năm 2017 văn hướng dẫn thi hành; - Các văn quy phạm pháp luật quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước gồm: Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Thông tư Bộ Tài sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; - Quản lý hành quan hành chính, đơn vị nghiệp như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước văn hướng dẫn thi hành; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập văn hướng dẫn thi hành; - Hệ thống văn quy định chế độ, định mức cụ thể chi hành như: Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý sử dụng phương tiện lại quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, công ty nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg); Thơng tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Bộ Tài Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước vào làm việc Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam chi tiêu tiếp khách nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Bộ Tài Quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập; - Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định kiểm sốt chi hành như: Thơng tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 Bộ Tài Hướng dẫn kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí quản lý hành 2.2 Thực trạng chi tiêu công cụ thể đơn vị hành Thứ nhất, thực quản lí việc chi tiêu hành Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng chi phối thành tố khác Mối quan hệ ngân sách nhà nước, quỹ tài tài đơn vị hành ln chặt chẽ với Một phận lớn chi ngân sách nhà nước quan hành chính, đơn vị nghiệp sử dụng trực tiếp, hiệu tài khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu chi ngân sách nhà nước Ngược lại, quy mô hiệu ngân sách nhà nước định, chi phối tiềm lực hiệu tài đơn vị hành Việc chi tiêu hành quan hành thực theo hướng dẫn, đạo quan, thủ trưởng quan có thẩm quyền việc phân phối, tổ chức thực việc chi tiêu ngân sách nhà nước Trên sở hướng dẫn, đạo đó, việc chi tiêu hành Việt Nam thực theo phương thức khoán chi hành Trước thời kì bao cấp, nhóm chủ thể sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động sở chức nhiệm vụ nhà nước giao kinh phí hoạt động nhà nước cấp Như hoạt động họ nằm danh mục nhà nước quy định khơng cấp kinh phí Việc thực hiên giảm bớt thủ tục cấp phát rườm quan quản lí tài ngành Nhờ có thời gian cơng sức tập trung vào việc xây dựng chế độ sách, hoạch định sách quản lý tài áp dụng Bộ ngành Thơng qua xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức quan, đơn vị hành tham gia q trình sử dụng ngân sách kiểm soát việc sử dụng ngân sách đơn vị mình, góp phần cải thiện tình trạng cơng khai tài mang tính hình thức Thực khốn chi hành khuyến khích tiết kiệm chi tiêu ngân sách để tăng cường trách nhiệm cho cán bộ, công chức quan, đơn vị hành nhà nước Thứ hai, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí hành góp phần quan trọng vào việc sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn chi hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, cơng chức, người lao động Thực khốn chi hành quan quản lý hành nhà nước giao quyền tự công tác điều hành tổ chức công việc, tự chủ việc sử dụng ngân sách nhà nước, dành cho đơn vị đồng thời tự chịu trách nhiệm Năm 2002 nước ta có thay đổi lớn lĩnh vực tài cơng: phủ quy đinh khốn chi hành Lần thử nghiệm thực chết độ khốn chi hành hay gọi chết độ tự chủ tài quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập Năm 2005, sau năm thử nghiệm trình tổng kết, đánh giá cho thấy việc thực chế độ khoán chi hành bước đầu mang lại hiệu định phát triển quan, đơn vị thực Chính phủ chủ trương tiếp tục áp dụng chế độ việc ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lí hành quan nhà nước Một năm sau Chính phủ lại tiếp tục ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập thực trở thành nội dung quan trọng lĩnh vực tài cơng nước ta Về nội dung chế độ khoán chi hành chính: ta nhận thấy thực chế độ khoán chi hành tạo chủ động cho quan hành chính, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Các quan hành nhà nước xác định rõ khả bố trí ngân sách nhà nước cho đơn vị qua năm nên chủ động việc cân đối, sử dụng kinh phí hoạt động Các ngành chủ động công tác quản lý phân bổ ngân sách Bộ ngành khắc phục tư tưởng nệ, ngại va chạm nhiều có bất đồng ý kiến việc phân bổ ngân sách xuống quan cấp Các đơn vị nghiệp có thu thực chế độ tài riêng nhằm mục đích mặt tiết kiệm chi tiêu ngân sách, mặt phát huy tối đa khả huy động khả chủ động tìm kiếm nguồn tài đơn vị sử dung ngân sách, pháp luật quy định nguồn tài nội dung cụ thể, sở “ tự chủ tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực nhiệm vụ, ổn định kinh phí hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước cấp đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần kinh phí theo định kì ba năm hàng năm tăng thêm theo tỷ lệ thủ tướng phủ định” Theo chế đơn vị nghiệp có thu ổn định phần kinh phí tự ngân sách nhà nước cấp ba năm, hàng năm tăng thêm phần chi theo tỷ lệ thủ tướng phủ định Các đơn vị vay tín dụng ngân hàng Quỹ hộ trợ phát triển để mở rộng hoạt động Bên cạnh đó, chiết khấu hao lý tài sản cố định sử dụng kinh phí thu từ hai nguồn Cơ quan hành nhà nước thực chế độ khốn kinh phí quản lí hành Đây đơn vị khơng có nguồn thu trình thực nhiệm vụ giao, quan hành thực tinh giản biên chế khốn chi tiêu hoạt động quản lí hành Điều có nghĩa, việc áp dụng khốn chi tiêu thực khoản chi thường xuyên mà không áp dụng với khoản chi cho đầu tư phát triển, chi cho đào tạo Dựa định mức chi tiêu quan, đơn vị sử dụng trực tiếp kinh phí chủ động phân bổ sử dụng kinh phí giao khốn cho phù hợp với nhu cầu thực tế Quyết định việc sử dụng kinh phí tiết kiệm từ khoản chi thực khoán; trường hợp chưa sử dụng hết, chuyển sang kinh phí sang năm Phần kinh phí tiết kiệm, phép sử dụng cho toàn mục đích tăng thu nhập cho cán bộ, cơng chức, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc đơn vị Trong trường hợp đơn vị xét thấy khả tiết kiệm kinh phí khơng ổn định thu nhập Nguồn tài để lập quỹ dự phòng phần tiết kiệm chi Mục tiêu khoán chi tiết kiệm, đơm vị thực đượ dùng số kinh phí tiết kiệm cho mục đích sau: tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; chi khen thưởng; chi phúc lợi; để nâng cao hiệu chất lượng công việc; chi thêm cho người thực tinh giản biên chế lập quỹ ổn định thu nhập Cơ chế cho phép số kinh phí tiết chi khơng hết năm chuyển sang năm sau Bên cạnh phạm vi biên chế khoán, đơn vị thực định xếp, tổ chức biên chế sau tinh giản cách hợp lý Chế độ chi tiêu đơn vị hành thực theo chế độ khốn chi hành giúp sử dụng ngân sách chủ động việc sử dụng kinh phí nhà nước cấp sở bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ Phần kinh phí tiết kiệm quan, đơn vị quyền sử dụng để nâng cao đời sống cán bộ, công chức đầu tư phát triển sở vật chất cho quan, đơn vị Các quan, đơn vị hành sử dụng ngân sách quyền chủ động biên chế nhân sự, điều có tác động tích cực đến công tinh giảm biên chế nhà nước Ở quan, đơn vị hành sử dụng ngân sách phải xây dựng quy chế chi tiêu nội phù hợp với quy định pháp luật chi tiêu ngân sách Căn vảo quy chế chi tiêu nội đảm bảo cho đơn vị hành hoạt động hồn thành nhiệm vụ chức mình, đồng thời phải sử dụng có hiệu kinh phí, theo chủ trương nhà nước Quy chế chi tiêu thường bao gồm quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống toàn quan, đơn vị hành chính, xây dựng nhằm quản lý nguồn ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, phân phối theo lao động trắc nhiệm Thủ trưởng quan vào quy định pháp luật điều kiện cụ thể để đưa định mức cho việc thực chi tiêu Thường chi tiêu nội quy định rõ ràng cụ thể vấn đề sau: tiền lương, cơng tác phí, kinh phí cơng đồn, chi tiêu hội nghị, sử dụng thơng tin phương tiện liên lạc, trang bị sử dụng văn phòng phẩm, cơng cụ văn phòng phẩm, tốn chi phí nghiệp vụ thường xuyên, trích quỹ sử dụng quỹ… Mục đích quy chế chi tiêu nội xác định là: Tạo điều kiện để quan chủ động quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành nhà nước giao, thúc đẩy việc xếp tổ chức máy có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, thực phù hợp với hoạt động quan góp phần nâng cao thu nhập đáng cho cán bộ, cơng chức Đảm bảo cho việc sử dụng tì sản cơng mục đích, hiệu Thực tốt chủ trương Nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí chi tiêu ngân sách Nguyên tắc xây dựng quy chế pháp luật quy định sau: Quy chế xây dựng sỏ quy định chi tiêu hành quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành phù hợp với hoạt động quan Tạo điều kiện để quan cán bộ, cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao; bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động Những nội dung không quy định Quy chế thực chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hành Nhà nước Kết đạt đượccủa chế độ khoán chi hành chính: Các quan thực chế độ tự chủ giao kinh phí quản lý hành hàng năm sở biên chế cấp có thẩm quyền giao, kể biên chế dự bị (nếu có) định mức phân bổ ngân sách nhà nước tính biên chế; khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù theo chế độ quy định Căn vào tình hình thực nhiệm vụ giao, Thủ trưởng quan thực chế độ tự chủ tự định bố trí số kinh phí giao vào mục chi cho phù hợp; quyền điều chỉnh mục chi xét thấy cần thiết Kinh phí tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ, quan, đơn vị quyền sử dụng để bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, người lao động quan, đơn vị chi khen thưởng phúc lợi xã hội Trong trường hợp xét thấy khả tiết kiệm kinh phí khơng ổn định, quan thực chế độ tự chủ trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, cơng chức Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng Như vậy, thực chế độ tự chủ kinh phí hành quan theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP góp phần quan trọng vào việc: - Tạo tính chủ động quản lý, sử dụng kinh phí khốn chi quan, đơn vị, thơng qua nguồn kinh phí hành sử dụng cách tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, cơng chức, người lao động Qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, cơng chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, lòng nhiệt tình việc thực thi nhiệm vụ giao – coi giải pháp quan trọng nâng cao hiệu hoạt động máy nhà nước; - Xóa bỏ chế ‘Xin – cho” cấp kinh phí hành chính, việc cấp kinh phí hành bảo đảm tính khách quan sở số lượng biên chế quan, đơn vị duyệt định mức phân bổ kinh phí đầu biên chế quan có thẩm quyền quy định; - Đơn giản hóa thủ tục q trình xây dựng, chấp hành, toán ngân sách nhà nước Từ tác động tích cực nêu trên, khẳng định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí chi hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn nay, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng tăng cường giám sát cán bộ, công chức việc sử dụng biên chế, kinh phí để hồn thành nhiệm vụ giao; bước khắc phục tình trạng cấp can thiệp sâu vào công việc cấp dưới, cấp chờ đạo cụ thể cấp trên; gắn việc sử dụng kinh phí với chất lượng hiệu công việc, thúc đẩy cải cách thủ tục hành khâu phân bổ, chấp hành toán ngân sách nhà nước tạo tiền đề đổi chế quản lý tài theo kết đầu Cơ chế tự chủ, tự chịu trác nhiệm góp phần thúc đẩy quan xếp lại tổ chức máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu suất làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện tăng cường sở vật chất, bước đại hóa cơng nghệ quản lý, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động Thứ ba, hệ thống pháp luật chi hành nhà nước bước hoàn thiện sở phù hợp với thực tiễn bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu khoản chi hành nhằm trì hoạt động máy nhà nước phục vụ đắc lực cho việc thực chức Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cụ thể: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hệ thống mục, tiểu mục chi hành ban hành, sửa đổi, bổ sung sở bao quát đầy đủ khoản chi hành phát sinh thực tế tạo sở pháp lý thống cho q trình lập, thực hiện, kiểm sốt chi tốn khoản chi hành Cụ thể, ngày 02/6/2008, Bộ Tài ban hành Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thay toàn hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 Bộ trưởng Bộ Tài 23 Quyết định, Thơng tư Bộ Tài liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Quyết định Bộ Tài tập trung quy định đầy đủ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hệ thống mục lục chi hành văn thống nhất, chấm dứt tình trạng hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước quy định rải rác nhiều văn dẫn đến tình trạng chắp vá, gây khó khăn trình áp dụng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Hệ thống quy định pháp luật nội dung, định mức, tiêu chuẩn chi hành quy định cụ thể, tạo sở pháp lý thống cho trình áp dụng thực tiễn Theo phân cấp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hành quan Nhà nước như: tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng ô tô; tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị phục vụ công tác; tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại, chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị, tiếp khách v.v Nội dung, định mức, tiêu chuẩn chi hành phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội thực lực nguồn ngân sách nhà nước Để phù hợp với điều kiện thực tế Bộ, ngành địa phương, nhìn chung định mức chi tiêu ban hành dạng khung, sở phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào điều kiện thực tế ngành, địa phương quy định mức chi cụ thể sở phù hợp với định mức khung chung ban hành.Việc quy định đầy đủ nội dung định mức chi hành hệ thống pháp luật góp phần vào việc: - Tạo điều kiện cho đơn vị giao ngân sách chủ động chi tiêu thông qua định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước quy định, thơng qua phục vụ đắc lực cho việc thực chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị giao; - Làm sở cho quan tài cấp tham mưu cho quan nhà nước có thẩm quyền xác định định mức chi, định mức giao ngân sách biên chế giao đơn vị dự toán đồng thời sở để quan tài kho bạc nhà nước kiểm soát, thẩm tra toán khoản chi hành quan, đơn vị; - Là sở cho việc thực chế độ cơng khai, minh bạch chế độ tài có chế độ chi tiêu quản lý hành quan, đơn vị III Nhận xét, đánh giá thực chế độ chi tiêu hành Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình 1.Thực trạng chế độ chi tiêu hành sở xây dựng tỉnh Hòa Bình Căn định số 531/QĐ –SXD ngày 11 tháng 04 năm 2016, Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản cơng Sở Xây dựng Hòa Bình Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình chế độ chi tiêu hành Sở Xây dựng thực sau: Tiền lương khoản phụ cấp: Tiền lương, phụ cấp lương, khoản đóng góp theo lương thực theo chế độ hành Nhà nước quy định Công chức, người lao động nghỉ ngày lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định Nhà nước Ngồi ra, có số phụ cấp kiêm nhiệm số tổ chức, đoàn thể và tiền lương làm thêm Chi hội nghị, tiếp khách, cơng tác phí: - - Chi Hội nghị có nội dung chi định mức chi Nội dung gồm: Tiền thuê hội trường ngày tổ chức hội nghị; Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị; Chi tiền nước uống hội nghị; Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu khách mời không hưởng lương; Chi tiền trang trí, khánh tiết hội nghị Định mức chi gồm: Chi nước uống họp tối đa không mức 30.000 đồng/ngày 02 buổi/đại biểu; Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Mức chi tối đa không 180.000đồng/người/ngày; Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước Thanh tốn cơng tác phí gồm: Thanh tốn khốn tiền cơng tác phí theo tháng: Mức khốn với Lãnh đạo Sở 250.000 đồng/người/tháng, với chuyên viên, nhân viên thuộc Sở 200.000 đồng/người/tháng; Thanh toán tiền tàu xe cán đc tốn cơng tác phí khốn tháng, tốn tiền tàu toán tiền tự túc phương tiện tương đương với mức giá vé tàu, xe tuyến đường công tác; Về chế độ khác gồm: - - - - - Chi khen thưởng: Chế độ khen thưởng cán bộ, công chức thực theo quy định Luật thi đua khen thưởng hành Mức chi khen thưởng cá nhân, tập thể thực theo Quyết định khen thưởng Chi toán chế độ nghỉ phép cán bộ, công chức Đối tượng toán tiền phương tiện lại; tiền phụ cấp đường nghỉ phép hàng năm; Đối tượng toán tiền bồi dưỡng yêu cầu cơng việc, quan khơng bố trí thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép; Nội dung chi mức toán; Điều kiện, thời hạn; thủ tục toán; Chế độ chi trả tiền bồi dưỡng ngày nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định chưa nghỉ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm Về chế độ hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Mức hỗ trợ thực theo Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình Chi hỗ trợ cho cán bộ, cơng chức trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư Chế độ bồi dưỡng người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành Chế độ nhuận bút, thù lao trang thông tin điện tử hoạt động website Sở Xây dựng thực theo Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BVHTT-BTC ngày 01/4/2003 liên Bộ Văn hố Thơng tin Bộ Tài hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng quỹ nhuận bút số loại hình tác phẩm quy định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 Chính phủ Thơng tư liên tịch số 43/2008/TTLTBTC-BTTTT ngày 26/5/2008 Mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết bồi dưỡng mức 200.000 đồng/người/tháng Về sử dụng vật tư, văn phòng phẩm:Hàng tháng Văn phòng lập dự trù mua vật tư, văn phòng phẩm (gồm: Vật tư văn phòng, giấy in, giấy fô tô, bút, ghim, cặp đựng tài liệu ) phục vụ cho phòng chun mơn, nghiệp vụ thuộc Sở Các phòng đề nghị cấp vật tư, văn phòng phẩm gửi Chánh Văn phòng Sở ký duyệt, chuyển phận tài vụ làm thủ tục xuất kho Việc sử dụng vật tư, văn phòng phẩm cấp phát theo nhu cầu sử dụng thực tế, phù hợp với yêu cầu công việc giao, không sử dụng vào mục đích khác Quản lý, sử dụng phương tiện thơng tin, liên lạc: Đặt mua báo: Hàng quý, Văn phòng Sở đặt mua báo chí dùng quan, tiền đặt báo toán theo hoá đơn thực tế; Cước bưu chính: Tem gửi cơng văn hàng tháng, điện báo, cước bưu phẩm, bưu kiện, thực theo số lượng thực tế văn phát hành; Thanh toán tiền cước bưu theo bảng kê hố đơn thực tế hàng tháng; Điện thoại:Điện thoại phương tiện thông tin liên lạc để giao dịch, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải công việc chung quan, đảm bảo tiết kiệm có hiệu Tuyệt đối khơng sử dụng cho mục đích cá nhân Thanh tốn tiền cước đàm thoại theo hoá đơn thực tế hàng tháng Về sử dụng điện, nước sinh hoạt: Quản lý, sử dụng điện: Cán cơng chức phòng chun mơn nghiệp vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm điện năng, thiết bị sử dụng làm việc: Tắt thiết bị dùng điện khỏi phòng hết làm việc (Quạt, điều hồ, máy tính, điện thắp sáng ); cắt hẳn nguồn điện không sử dụng thiết bị Tận dụng tối đa ánh sáng thơng gió tự nhiên; sử dụng thiết bị điện cần thiết, sử dụng điều hoà nhiệt độ nhiệt độ trời cao ≥ 30 oc Thanh toán tiền điện sinh hoạt theo hoá đơn thực tế hàng tháng; Quản lý, sử dụng nước: Khi sử dụng nước thiết bị vệ sinh, chậu rửa tay phải ý tiết kiệm tránh lãng phí Khi dùng nước xong phải đóng khố van, khơng xả nước bừa bãi Các van khố đường nước đường ống nước phải thường xuyên kiểm tra, phát thiết bị nước, khu vệ sinh có cố, hư hỏng phải báo cho Văn phòng Sở để kịp thời sửa chữa Thanh toán tiền nước sinh hoạt theo hoá đơn thực tế hàng tháng Quản lý, sử dụng phương tiện lại: Xe ô tô quan sử dụng phục vụ công tác quan, không sử dụng thuê, không sử dụng xe ô tô quan vào mục đích cá nhân; Giao Văn phòng Sở trực tiếp quản lý điều hành xe theo lệnh Lãnh đạo Sở Văn phòng Sở cấp, tốn xăng có lệnh điều xe phục vụ công tác quan theo định mức quy định cho số km công tác thực tế Lái xe phải mở sổ nhật trình xe chạy, theo dõi lộ trình sử dụng xe, hàng ngày ghi chép sổ nhật trình xe có xác nhận Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Sở phận dùng xe công tác Lệnh điều xe phải ghi rõ nơi đến cơng tác, lộ trình xe chạy, số km xe chạy Cuối tháng Chánh Văn phòng, kế tốn lái xe có trách nhiệm tổng hợp lệnh điều xe, chốt số km thực tế đồng hồ, chốt sổ nhật trình xe lập toán xăng hàng tháng để báo cáo Lãnh đạo Sở làm sở toán; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở bố trí sử dụng xe cơng tác ngồi tỉnh, khơng bố trí xe đưa đón từ nơi đến nơi làm việc Đối với cán bộ, công chức khác cử cơng tác, vào tính cấp bách, cần thiết khẩn trương cơng việc, Giám đốc bố trí xe để cán bộ, cơng chức công tác; Định mức nhiên liệu xe ô tô quan (được thực kể từ ngày 01/4/2014), Định mức nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác quan xác định sau: a) Xe tơ MAZDA 626 biển kiểm sốt 28A-2666, mức tiêu hao nhiên liệu 16 lít xăng/100km (xe tô hoạt động 180.000 km) ; b) Xe ô tô TOYOTA Land Cruiser biển kiểm soát 28A1277, mức tiêu hao nhiên liệu 25 lít xăng/100 km (xe tô hoạt động 180.000 km); c) Xe ô tơ HONDA Civic biển kiểm sốt 28A-5959, mức tiêu hao nhiên liệu 14 lít xăng/100 km (xe tơ hoạt động 90.000 km); d) Định mức tiêu hao dầu mỡ phụ: Dầu bôi trơn động cơ: 4.000 km/01 lần, Dầu bôi trơn hệ thống truyền động: 20.000 km/01 lần; Mỡ bôi trơn loại: 20.000 km/01 lần bảo dưỡng Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc, mua sắm, sửa chữa, lý điều chuyển tài sản: Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc; Mua sắm tài sản; Sửa chữa tài sản; Điều chuyển, lý tài sản Chi nghiệp vụ chun mơn: Ngồi nội dung chi cho nghiệp vụ chuyên môn như: Tiền lương, phụ cấp lương; Chi dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc; Chi mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng; Chi cơng tác phí; Chi sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị; Chi hội nghị; Chi đào tạo bồi dưỡng mức chi cho cơng tác tổ chức thu phí, lệ phí, cơng tác hoạt động tra cơng tác xử phạt vi phạm hành theo nội dung sau: Đối với công tác tổ chức thu phí, lệ phí; Đối với nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động tra; Đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính; Về chi phí khác: Chi ngày lễ; Chi việc hiếu; Chi kỷ niệm, chúc mừng 2.Đánh giá nhận xét chế độ chi tiêu hành Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình Chế độ chi tiêu hành Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đảm bảo quy định, hướng dẫn chế độ chi tiêu hành pháp luật Sở chi tiêu phù hợp với đặc thù hoạt động đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý, chủ động quản lý chi tiêu Nhìn chung việc chi tiêu thực tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý Việc chi tiêu dựa thực tế nguồn kinh phí Sở, thực tế hoạt động hàng năm Sở thực theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí chi hành phù hợp với yêu cần thực tiễn này, nâng cao trách nhiệm tăng cường giám sát cán bộ, công chức việc sử dụng biên chế, kinh phí đề hồn thành nhiệm vụ giao, bước khắc phục tình trậng cấp can thiệp sâu vào công việc cấp Xong với việc tự chủ mà việc chịu trách nhiệm việc chi tiêu đơn vị Việc lên kế hoạch chi tiêu thực đúng, nghiêm túc theo kế hoạch có ý nghĩa tích cực Bên cạnh kết đạt đề cập nêu trên, hệ thống pháp luật điều chỉnh chi hành hành vướng mắc gây ảnh hưởng đến hiệu quản lý, sử dụng tài cơng nói chung có hiệu quản lý, sử dụng khoản chi hành nói riêng như: Hệ thống văn điều chỉnh chưa mang tính ổn định, phải sửa đổi, bổ sung nhiều; hệ thống định mức, tiêu chuẩn ban hành triển khai thực thường lạc hậu không phù hợp với thực tiễn sống; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành bất cập cần tiếp tục khắc phục IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có mục, tiểu mục chi hành bảo đảm yêu cầu Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đảm bảo yêu cầu phản ánh đầy đủ nhu cầu chi hành thực tế quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cần phải tiếp tục hoàn Cần thống quy định tập trung văn quan nhà nước có thẩm quyền, hạn chế việc sửa đổi, bổ sung nhiều lần gây khó khăn q trình áp dụng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước nói chung có hệ thống mục, tiêu mục chi hành nói riêng Tiếp tục hồn thiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí hành quan hành nhà nước Hồn thiện chế độ phải thực theo hướng nghiên cứu, điều chỉnh giao kinh phí tự chủ theo số lượng biên chế phê duyệt cần phải có thêm khác chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước giao, quy mô, cấu tổ chức máy quan, hệ thống công sở, thiết bị Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực nhiệm vụ chun mơn nên ban hành quy định pháp luật giao cho thủ trưởng đơn vị Để đảm bảo quyền tự chủ, đồng thời gắn với trách nhiệm thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực nhiệm vụ chuyên môn, nên ban hành quy định pháp luật, đó, giao cho thủ trưởng đơn vị: Về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội thực nội dung chi kinh phí:Ngồi nội dung chi bắt buộc phải thực theo chế độ quy định Nhà nước tiền lương, phụ cấp lương, khoản đóng góp theo lương, chi đồn cơng tác nước ngồi, trang bị sử dụng máy điện thoại cố định nhà riêng điện thoại di động, thủ trưởng đơn vị phép quy định mức chi cao thấp chế độ Nhà nước quy định, nội dung chi chưa có quy định Nhà nước, thủ trưởng đơn vị phép quy định mức chi phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên mơn sở kinh phí tự chủ giao Bên cạnh đó, để giảm khối lượng cơng việc, giảm thủ tục hành khơng cần thiết, xây dựng phương án khoán thực khoán nội dung chi hoạt động thường xuyên đơn vị, kể việc khoán quỹ tiền lương cho phận quan Đối với kinh phí tiết kiệm được: Thủ trưởng đơn vị định nội dung sử dụng, khơng hạn chế mức chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, kinh phí tiết kiệm chưa sử dụng hết trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập, khen thưởng, phúc lợi đơn vị Xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi hành Việc xây dựng phải đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt lưu ý đến khoản chi cho cá nhân như: chế độ tiền lương cán bộ, cơng chức viên chức; chế độ cơng tác phí 4 Xây dựng chế quản lý sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực hành cho quan nhà nước Để vấn đề chi tiêu hành hợp lý hơn, khắc phục khó khăn vấn đề đặt phải xây dựng chế quản lý sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực hành cho quan nhà nước để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước, đồng thời thực tiết kiệm, chống lãng phí Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo thủ trưởng đơn vị hành việc tự chủ chi tiêu KẾT LUẬN Như vậy, chế độ chi tiêu hành nước ta bên cạnh kết đạt giúp cho máy hành hoạt động đáp ứng phục vụ nhân dân có mặt hạn chế cần hồn thiện với xây dựng máy hành nhà nước gọn nhẹ hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2015 TS Phạm Thị Giang Thu (chủ nhiệm), Nghiên cứu pháp luật tài cơng Việt Nam, Ðề tài khoa học cấp trýờng, Trường Ðại học Luật Hà Nội, 2011 Nguyễn Minh Hằng (chủ biên), Giáo trình pháp luật tài cơng Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2012 Luật NSNN năm 2015 Quyết định số số 531/QĐ –SXD ngày 11 tháng 04 năm 2016 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn tài chính, Bài tập môn tài chính

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay