Đồ án tốt nghiệp Cảng Đường thủy: Thiết kế chắm sóng cảng NM nhiệt điện Vĩnh Tân

217 29 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 17:36

Đồ án tốt nghiệp Cảng Đường thủy Thiết kế chắm sóng cảng NM nhiệt điện Vĩnh Tân trình bày kết cấu nội dung với 9 chương: Giới thiệu chung; Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng; Thiết kế quy hoạch tổng thể trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận; Tính toán các thông số sống; Thiết kế quy hoạch công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế thi công xây dựng công trình; Khái toán công trình; Kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN .8 1.1.1 Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ 1.1.2 Tỉnh Bình Thuận 1.2 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 10 1.3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN .11 1.3.1 Trung tâm điện lực Vĩnh Tân 11 1.3.2 Sự cần thiết đầu tư Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân 12 1.5 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 13 1.5.1 Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 13 1.5.2 Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, tài liệu tham khảo 14 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG .16 2.1 ĐỊA HÌNH KHU VỰC XÂY DỰNG 16 2.2 ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU KHÍ TƯỢNG 17 2.2.1 Nhiệt độ khơng khí 17 2.2.2 Độ ẩm khơng khí 17 2.2.3 Lượng mưa .17 2.2.4 Áp suất khơng khí 17 2.2.5 Gió 17 2.3 ĐẶC ĐIỂM THỦY HẢI VĂN .19 2.4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC XÂY DỰNG .20 2.5 KẾT LUẬN 21 CHƯƠNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG THỂ TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN – BÌNH THUẬN .24 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 24 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh 3.2 CẢNG TRUNG CHUYỂN THAN CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 27 3.2.1 Giới thiệu chung trung tâm nhiệt điện khu vực phía Nam .27 3.2.2 Đánh giá cần thiết phải đầu tư Cảng trung chuyển than cho nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam 27 3.2.3 Kết luận cần thiết phải đầu tư Cảng trung chuyển than cho nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam 28 3.3 NGUYÊN TẮC CHUNG BỐ TRÍ QUY HOẠCH TỔNG THỂ 29 3.2.1 Các phương án quy hoạch tổng thể trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân .29 3.3.3 So sánh phương án quy hoạch tổng thể 32 CHƯƠNG TÍNH TỐN CÁC THƠNG SỐ SĨNG .34 4.1 ĐIỀU KIỆN TÍNH TỐN 34 4.1.1 Cấp cơng trình .34 4.1.2 Gió tính tốn 34 4.1.3 Mực nước tính toán .35 3.1.4 Phương pháp tính tốn 36 4.2 TÍNH TỐN SĨNG TRONG ĐIỀU KIỆN GIĨ MÙA 39 4.2.1 Tính sóng khởi điểm nước sâu .39 4.2.2 Tính sóng nước nơng và sóng đổ theo hướng SE (gió mùa) 39 4.2.2 Tính sóng nước nơng và sóng đổ theo hướng S (gió mùa) 42 4.3 TÍNH TỐN SĨNG TRONG ĐIỀU KIỆN GIĨ BÃO .44 4.3.1 Tính sóng khởi điểm nước sâu .44 4.3.2 Tính sóng nước nơng và sóng đổ theo hướng SE (gió bão) 44 4.3.3 Tính sóng nước nơng theo hướng S (gió bão) .45 4.4 KẾT LUẬN 47 CHƯƠNG THIẾT KẾ QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH 48 5.1 CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 48 5.1.1 Những yêu cầu lập quy hoạch 48 5.2 CÁC THÔNG SỐ QUY HOẠCH 51 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh 5.2.1 Tuyến luồng, cửa cảng 51 5.2.2 Các hạng mục cơng trình bến 51 5.3 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TUYẾN ĐÊ 52 5.3.1 Phương án quy hoạch 52 5.3.2 Phương án quy hoạch 53 5.4 TÍNH SĨNG NHIỄU XẠ TRONG KHU NƯỚC CỦA CẢNG 56 5.4.1 Phương pháp tính tốn 56 5.4.2 Kết tính tốn sóng nhiễu xạ PA 59 5.4.3 Kết tính tốn sóng nhiễu xạ PA 62 5.4.4 Phân tích lựa chọn phương án quy hoạch .65 5.5 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU CƠNG TRÌNH ĐÊ CHẮN SĨNG NM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 62 5.5.1 Phương án : Kết cấu cổ điển – Đê chắn sóng dạng mái nghiêng 66 5.5.2 Phương án : Kết cấu đại – Đê chắn sóng thùng chìm có buồng tiêu (BTN) .67 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU CƠNG TRÌNH 68 6.1 CÁC SỐ LIỆU TÍNH TỐN .68 6.1.1 Số liệu sóng 68 6.1.2 Mực nước thiết kế 68 6.1.3 Quan điểm thiết kế cao trình đỉnh đê 68 6.2 THIẾT KẾ KẾT CẤU PHƯƠNG ÁN 70 6.2.1 Giới thiệu hạng mục và nội dung thiết kế PA1 70 6.2.2 Thiết kế mặt cắt ngang thân đê PA1 70 6.2.3 Thiết kế mặt bằng, mặt cắt dọc đê PA1 76 6.2.4 Tính tốn áp lực sóng lên tường đỉnh 77 6.2.5 Tính tốn kiểm tra ổn định cơng trình 79 6.3 THIẾT KẾ KẾT CẤU PHƯƠNG ÁN 82 6.3.1 Giới thiệu hạng mục thiết kế .82 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh 6.3.2 Thiết kế mặt cắt ngang phân đoạn đê chắn sóng mái nghiêng 82 6.3.3 Thiết kế mặt cắt ngang phân đoạn đê chắn sóng tường đứng - thùng chìm có buồng tiêu sóng 82 6.3.4 Thiết kế mặt bằng, mặt cắt dọc đê 94 6.3.5 Tính tốn tải trọng tác dụng lên cơng trình 96 6.3.6 Tính tốn kiểm tra ổn định cơng trình 112 6.3.7 Tính toán nội lực cấu kiện thùng 125 6.3.8 Tính tốn và bố trí cốt thép thùng chìm 144 6.4 ỨNG DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG NĂNG LƯƠNG SĨNG VÀO THÙNG CHÌM CĨ BUỒNG TIÊU SÓNG (BTS) 149 6.4.1 Tình hình lượng Việt Nam .149 6.4.2 Giới thiệu chung máy phát điện chạy lượng sóng 150 6.4.3 Các dạng máy phát điện chạy lượng sóng 150 6.4.4 Đề xuất dạng máy phát điện chạy lượng sóng sử dụng Buồng Tiêu Sóng (BTS) thùng chìm 156 6.4.5 Những hạn chế lượng sóng 156 6.5 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU .157 6.5.1 Đặc điểm đê mái nghiêng .157 6.5.2 Đặc điểm đê tường đứng .157 6.5.3 Phân tích lựa chọn phương án kết cấu 158 CHƯƠNG THIẾT KẾ THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH .159 7.1 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ 159 7.2 THIẾT KẾ THI CƠNG PHÂN ĐOẠN ĐÊ CHẮN SĨNG MÁI NGHIÊNG 160 7.2.1 Tính tốn khối lượng thi công .160 7.2.2 Tính tốn khối lượng thành phần cấp phối bê tơng .163 7.2.3 Trình tự thi công 163 7.2.4 Biện pháp thi công .164 7.2.5 Thiết kế kỹ thuật thi công .166 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh 7.3 THIẾT KẾ THI CÔNG PHÂN ĐOẠN ĐÊ CHẮN SĨNG THÙNG CHÌM CĨ BUỒNG TIÊU SĨNG .174 7.3.1 Tính tốn khối lượng thi cơng .174 7.3.2 Tính tốn khối lượng và thành phần cấp phối bê tông 177 7.3.3 Tính tốn khối lượng cốt thép thùng chìm 178 7.3.4 Trình tự thi cơng phân đoạn đê chắn sóng thùng chìm .178 7.3.5 Thiết kế kỹ thuật thi công .180 7.4 TIẾN ĐỘ THI CÔNG 193 7.5 CƠNG TÁC AN TỒN LAO ĐỘNG .194 7.5.1 Sự cần thiết an toàn lao động .194 7.5.2 Điều kiện cán công nhân viên tham gia thi công .194 7.5.3 Công tác an toàn lao động với loại hình cơng việc .195 7.6 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 196 7.6.1 Đánh giá tác động đến môi trường 196 7.6.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường .198 CHƯƠNG KHÁI TỐN CƠNG TRÌNH .199 8.1 CĂN CỨ LẬP KHÁI TOÁN 199 8.2 KHÁI TỐN CƠNG TRÌNH 199 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .204 8.1 KẾT LUẬN 204 8.2 KIẾN NGHỊ .204 PHỤ LỤC TÍNH TỐN .205 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh LỜI MỞ ĐẦU Với thực tế năm gần đây, Việt Nam trình phát triển, hội nhập với kinh tế giới khu vực Việc tăng trưởng nhu cầu điện nhanh kết q trình cơng nghiệp hố, điện khí hố, chương trình đưa điện nơng thơn nhu cầu sử dụng thiết bị điện mức sống người dân nâng cao Dự báo đến năm 2020 nhu cầu điện toàn quốc đạt khoảng 300 tỷ kWh, gấp lần nhu cầu điện năm 2010 Để đáp ứng nhu cầu điện nói trên, ngành điện phải tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm nhiều công trình nhà máy điện Nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển ngành điện, tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) chủ trương đầu tư xây dựng Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân (tổng công suất lắp đặt 5.624 MW) cảng chuyên dụng để nhập than cho nhà máy xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân dự án đặc biệt quan trọng mùa khô 2014 để tăng cường độ tin cậy hệ thống điện quốc gia giải tỏa khát điện miền Nam, giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam, giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu kinh tế cho hệ thống điện, dự báo khu vực khó khăn nguồn điện đến sau năm 2018 Bên cạnh đó, Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân đầu mối trung chuyển than cho nhà máy nhiệt điện vùng đồng sông Cửu Long Tuy nhiên, đặc thù cảng chuyên dụng nhập than cho nhà máy nhiệt điện cần phải xây dựng cơng trình đê chắn sóng để bảo vệ khu nước, đảm bảo khả khai thác cho cảng điều kiện bình thường an tồn điều kiện gió bão Đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Thiết kế Đê chắn sóng cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận” xuất phát từ thực tế nêu Nội dung đồ án gồm có: Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng Chương 3: Thiết kế quy hoạch tổng thể trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân Chương 4: Tính tốn thơng số sóng Chương 5: Thiết kế quy hoạch cơng trình Chương 6: Thiết kế kết cấu cơng trình Chương 7: Thiết kế kỹ thuật thi cơng Chương : Khái tốn cơng trình Chương : Kết luận kiến nghị Trong trình làm đồ án em nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo TS.Bùi Việt Đơng thầy giáo Ths.Nguyễn Sinh Trung với thầy cô GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh giáo môn Cảng - Đường thủy Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới quý thầy cơ, gia đình bạn bè tận tình giúp đỡ để em hoàn thành tốt đồ án Hà Nội, Ngày 01 /10/2014 Sinh viên thực Doãn Quốc Việt GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN 1.1.1 Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ  Vị trí Vùng duyên hải gồm tỉnh: Phú n, Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận với tổng diện tích tự nhiên 21.432km² Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có vị trí địa lý kinh tế thuận lợi, nằm trục đường giao thông bộ, sắt, hàng khơng biển, gần Thành phố Hồ Chí Minh khu tam giác kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ; cửa ngõ Tây Nguyên, đường xuyên Á biển nối với đường hàng hải quốc tế  Tài nguyên Tài nguyên lớn vùng kinh tế biển Kinh tế biển nói bao gồm: Nguồn lợi hải sản (chiếm gần 20% sản lượng đánh bắt nước) nuôi trồng thủy sản, loại đặc sản (tôm, tôm hùm, cá mú, ngọc trai ) với diện tích ni trồng 60.000 loại thủy vực: mặn, ngọt, lợ Vận tải biển nước quốc tế Chùm cảng nước sâu đảm bảo tàu có trọng tải lớn vào được, có sẵn sở hạ tầng nhiều đất xây dựng để xây dựng khu công nghiệp tập trung gắn với cảng nước sâu với vị trí địa lý chọn làm cửa ngõ biển cho đường "xuyên Á" Có triển vọng dầu khí thềm lục địa Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nằm khu vực có tiềm khoáng sản nước ta, đáng ý sa khoáng nặng, cát trắng (cho phép vùng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp thuỷ tinh, kính quang học), đá ốp lát, nước khống, vàng Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều sân bay quốc tế có nhiều cảng biển nước sâu đón loại tàu biển có trọng tải lớn cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, cảng biển nước sâu lớn nước  Kinh tế biển tổng hợp Nơi thuận lợi có nhiều bãi tôm, bãi cá Đặc biệt vùng cực Nam Trung Bộ Có ngư trường lớn Hồng Sa (TP Đà Nẵng) Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh Sản lượng đánh bắt hải sản năm 2006 624.000 tấn, sản lượng cá chiếm 420.000 Vùng có nhiều vũng, vịnh, đầm phá thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản Nuôi tôm hùm, tôm sú phát triển mạnh, Phú Yên Khánh Hòa Tương lai ngành thủy hải sản giải vấn đề lương thực vùng cung cấp nhiều sản phẩm giúp chuyển dịch cấu nông thôn ven biển Tuy nhiên, việc khai thác hợp lí bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nhất Hoàng Sa, Trường Sa) cấp bách Ngành du lịch phát triển mạnh nhờ có nhiều bãi tắm, thắng cảnh đẹp Nơi có nhiều cảng biển lớn, thích hợp xây dựng cảng nước sâu như: Dung Quất, Vân Phong  Định hướng phát triển Mục tiêu tổng quát : Xây dựng vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thành vùng phát triển ngành kinh tế quan trọng gắn với biển Từ đến năm 2025, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ quy hoạch xây dựng theo hướng vùng kinh tế tổng hợp, cửa ngõ hướng biển tỉnh vùng Tây Nguyên tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan Đây vùng phát triển ngành kinh tế quan trọng gắn với biển, vùng du lịch đặc trưng sinh thái biển, vịnh, đầm, đồi núi vùng chuyển tiếp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 1.1.2 Tỉnh Bình Thuận a Một số nét đặc trưng khu vực nghiên cứu  Vị trí địa lý, kinh tế Bình Thuận tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm khu vực chịu ảnh hưởng địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam Trung tâm tỉnh thành phố Phan Thiết nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km phía đơng bắc, cách thành phố Nha Trang khoảng 250 km phía nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.518 km phía nam Bình Thuận có biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Thuận tỉnh có dãy đất bắt đầu chuyển hướng từ nam sang tây phần lại Việt Nam đồ hình chữ S, có tọa độ địa lý từ 10o33'42" đến GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh 11o33'18" vĩ độ Bắc, từ 107 o23'41" đến 108o52'18" kinh độ Ðơng Phía bắc tỉnh Bình Thuận giáp với tỉnh Lâm Đồng, phía đơng bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, Phía tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía tây nam giáp Bà Rịa-Vũng Tàu, phía đơng nam giáp biển Đông với đường bờ biển dài 192 km  Đặc điểm địa hình Địa hình Bình Thuận chủ yếu đồi núi thấp, đồng ven biển nhỏ hẹp, địa hình hẹp ngang kéo theo hướng đơng bắc - tây nam, phân hố thành dạng địa hình gồm đất cát cồn cát ven biển chiếm 18,22%, đồng phù sa chiếm 9,43%, vùng đồi gò chiếm 31,65% vùng núi thấp chiếm 40,7% diện tích đất tự nhiên  Khí hậu Nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, khơng có mùa đơng khơ hạn nước Khí hậu nơi phân hóa thành mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Mùa mưa thường tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm 26 - 27oC 1.2 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 Quy hoạch tổng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu tổng quát “ Xây dựng phát triển Bình Thuận đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp - dịch vụ theo hướng đại, động Cơ sở hạ tầng đại, đồng liên thông với nước quốc tế Quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống nhân dân ngày nâng cao” Trong đó, trọng số mục tiêu cụ thể : Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2011 - 2015 đạt bình quân khoảng 13,0 - 14,3%/năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân khoảng 12,0 - 12,8%/năm GDP/người năm 2015 tăng khoảng 1,78 lần so với năm 2010 năm 2020 tăng khoảng 1,7 lần so với năm 2015 Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng dịch vụ Phấn đấu đến năm 2015 tỷ trọng GDP công nghiệp - xây dựng đạt 45,6%, nông - lâm - ngư nghiệp đạt 12,8%, dịch vụ đạt 41,6%; đến năm 2020 đạt tương ứng: 47,72%, 7,83% 44,45% Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước (không kể thuế tài nguyên dầu khí) so với GDP giai đoạn 2011 2015 đạt khoảng 16 - 17% giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 18 - 20% GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 10 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh Bảng 8.1 Tổng chi phí cho vật liệu STT Loại vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) Tổng khối lượng Chi phí (Triệu đồng) Phân đoạn đê chắn sóng mái nghiêng Khối Accropode 9T khối 21.659.990 8388 181.684 Khối Accropode 5T khối 11.958.223 32200 385.055 Đá chân khay m3 550.000 46052,9 25.329 Đá lớp lót m3 550.000 166891,4 91.790 Đá đổ lõi đê m3 485.000 524590 254.426 Đá dăm m3 121.000 12539 1.517 Bê tông mác 300 m3 4.500.000 26864,9 120.892 Cát tôn tạo bãi m3 87.000 269500 23.446 Phân đoạn đê chắn sóng thùng chìm có BTS Đá hộc m3 85.000 286390,8 24.343 10 Đá dăm m3 121.000 42896,2 51.907 11 Cát vàng m3 83.000 20868,4 17.320 12 Xi măng PC40 Tấn 1.090.889 229351 250.196 13 Thép  ≤ 10 Tấn 6.706.000 0.00 0.00 14 Thép 10<  ≤ 18 Tấn 6.915.000 64626,77 446.894 15 Thép  > 18 Tấn 6.888.000 422947,14 2.313.225 Tổng GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 4.188.024 Page 203 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh Bảng 8.2 Tổng chi phí cho nhân cơng, máy Loại vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) Tổng số ca Chi phí (Triệu đồng) Phân đoạn đê chắn sóng mái nghiêng Ơ tơ MAZ 530 ca 832.053 2679 2.229 Cần trục gầu ngoạm ca 761.169 1177 895 Cần trục KMG ca 2.918.446 1430 4.173 Máy trộn bê tông ca 1.377.800 1079 1486 Máy bơm bê tông ca 1.609.006 77 123 Máy ủi ca 1.346.517 Xà lan 400T ca 1.571.221 8703 13.675 Nhân công ca 166.667 26235 4.372 Phân đoạn đê chắn sóng thùng chìm có BTS Ụ 18.700 Tấn ca 152 106 194 29.488 Máy đào HD 1800HG ca 1.230.920 140 172 Ơ tơ MAZ 530 ca 832.053 1790 1.489 Tàu hút bùn ca 17.416.746 180 3.135 Máy trộn bê tông ca 1.377.800 598 823 Máy bơm bê tông ca 1.609.006 70 112 Máy ủi ca 1.346.517 Cần trục MKG ca 2.918.446 1352 3.945 Xà lan 400T ca 1.571.221 5112 8.032 Nhân công ca 166.667 53518 8.919 Tổng GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 83.084 Page 204 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh BẢNG 8.3 – KHÁI TỐN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỒN BỘ CƠNG TRÌNH Đơn vị : Triệu Đồng (106xVNĐ) TT Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính Thành tiền ( triệu đồng) Chi phí trực tiếp T VL+NC+M+TT 4.335.174 1.1 Chi phí vật liệu VL A1 4.188.024 Theo bảng tổng hợp vật liệu A1 Theo bảng tổng hợp vật liệu 4.188.024 Chi phí nhân cơng NC B1 13.291 Theo bảng tổng hợp nhân công B1 Theo bảng tổng hợp nhân công 13.291 Chi phí máy thi cơng M C1 69.793 Theo bảng tổng hợp máy C1 Theo bảng tổng hợp máy 69.793 1.4 Trực tiếp phí khác TT (VL+NC+M) x 1,5% 64.066 Chi phí chung C T x 6,35% 275.283 TL (T+C) x 5,5% 289.604 GTT T + C + TL 4.510.457 GTGT GTT x 10% 555.514 Gxd GTT + GTGT 4.961.502 1.2 1.3 Thu nhập chịu thuế tính trước Chi phí XD trước thuế Thuế GTGT TỔNG CỘNG Vậy tổng mức đầu tư cho hạng mục đê chắn sóng phía Tây là: 4.961.502 x 106 ( Bằng chữ: bốn nghìn chín trăm sáu mốt tỷ năm trăm linh hai triệu đồng ) GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 205 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9.1 KẾT LUẬN Sau 15 tuần thực đồ án tốt nghiệp hướng dẫn, bảo tận tình hai thầy hướng dẫn TS.Bùi Việt Đơng Ths Nguyễn Sinh Trung, “ Đồ Án Thiết kế Đê chắn sóng cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hoàn thành” Đồ án theo nội dung thiết kế cơng trình thực tế, từ thu thập xử lý số liệu thiết kế, vào tài liệu tham khảo, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn ngành để tính tốn thơng số thiết kế sóng, thiết kế kết cấu hai phương án, đê chắn sóng PA2 (PA chọn) thiết kế chi tiết với hai phân đoạn: phân đoạn đê chắn sóng mái nghiêng và phân đoạn đê chắn sóng thùng chìm có buồng tiêu sóng, thiết kế thi cơng PA chọn với hai phân đoạn nói đến lập khái tốn xác định chi phí xây dựng cơng trình Tuy nhiên, với thời gian có hạn khối lượng tính toán thiết kế lại lớn nên nhiều nội dung khơng thể làm chi tiết tồn được, kết cấu thùng chìm gồm có loại thùng (1 loại thùng chìm BTCT thường loại thùng chìm có buồng tiêu sóng) tính tốn thiết kế chi tiết kết cấu cho loại thùng loại 2… Do trình độ hiểu biết có hạn mà kiến thức rộng lớn nên trình làm đồ án khơng tránh khỏi sai sót Chính thế, em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy cô bạn để thân hồn thiện cơng tác nghề nghiệp sau 9.2 KIẾN NGHỊ Theo ý kiến cá nhân em, mơn học Tự động hóa thiết kế cơng trình Cảng Đường thủy dạy phần mềm Sap2000; nhiên, phần mềm hỗ trợ tính tốn sóng lại chưa đưa vào giảng dạy, mà việc tính tốn thơng số sóng sinh viên tồn phải tính tốn thủ công dựa vào bảng tra theo tài liệu tiêu chuẩn cũ Nga Trong đồ án tốt nghiệp em tính thơng số sóng theo phương pháp thủ cơng này, vậy, em nghĩ việc đưa mơn học phần mềm tính sóng vào nội dung giảng dạy hữu ích cho sinh viên học tập công tác sau Em có kiến nghị thời gian tới, môn chuyển giao công nghệ thêm vào nội dung học cho mơn học Tự động hóa thiết kế cơng trình Cảng – Đường thủy phần mềm tính sóng mà thực tế sử GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 206 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh dụng phần mềm ACESS, SWAN, MIKE 21, MIKE 11 để giúp cho sinh viên trình làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp công tác sau GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 207 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh PHỤ LỤC TÍNH TỐN 1.1 Phụ lục tính tốn Sap a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–1 Biểu đồ bao momen tường theo phương 1-1 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 208 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–2 Biểu đồ bao momen tường theo phương 2-2 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 209 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–3 Biểu đồ bao momen tường theo phương 1-1 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 210 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–4 Biểu đồ bao momen tường theo phương 2-2 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 211 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–5 Biểu đồ bao momen tường sau + tường cạnh theo phương 1-1 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 212 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–6 Biểu đồ bao momen tường sau + tường cạnh theo phương 2-2 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 213 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–7 Biểu đồ bao momen tường ngăn theo phương 1-1 (đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 214 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–8 Biểu đồ bao momen tường ngăn theo phương 2-2(đoạn 1,5l từ đáy lên) GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 215 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–9 Biểu đồ bao momen đáy theo phương 1-1 GVHD: TS Bùi Việt Đơng & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Dỗn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 216 Trường Đại Học Xây Dựng Bộ môn Cảng - Đường thủy Tân Đồ án T ốt nghi ệp Thiết k ế Đê ch ắn sóng c ảng NM nhi ệt ện Vĩnh a) Biểu đồ bao momen b) Biểu đồ bao momen max Hình 1–10 Biểu đồ bao momen đáy theo phương 2-2 GVHD: TS Bùi Việt Đông & Th.S Nguyễn Sinh Trung SVTH: Doãn Quốc Việt_22255.Lớp 55CG2 Page 217
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Cảng Đường thủy: Thiết kế chắm sóng cảng NM nhiệt điện Vĩnh Tân, Đồ án tốt nghiệp Cảng Đường thủy: Thiết kế chắm sóng cảng NM nhiệt điện Vĩnh Tân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay