Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

26 138 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 17:17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẶNG MINH TRIỀU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG CHẤN CỦA MỘT SỐ CƠNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG TẠI HUYỆN SƠN TỊNH Chun ngành: Kỹ thuật Xây dựng Cơng trình DD&CN Mã ngành: 60580208 TÓM TÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DD&CN Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN QUANG HƢNG Phản biện 1: GS.TS PHẠM VĂN HỘI Phản biện 2: TS ĐẶNG CÔNG THUẬT Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Cơng trình DD & CN họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 11 tháng 03 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa  Thư viện Khoa Xây dựng Cơng trình DD & CN, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nằm vùng động đất trung bình, huyện Sơn Tịnh có gia tốc 0,0912g (theo số liệu từ đồ gia tốc tiêu chuẩn TCVN 9386-2012) Với mục tiêu đánh giá lại khả mức độ kháng chấn số cơng trình nhà xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh, đề tài: “Khảo sát khả kháng chấn số cơng trình xây dựng huyện Sơn Tịnh” lựa chọn mang lại ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Thông qua hồ thiết kế vẽ thi công phê duyệt để tính tốn khả chịu lực cấu kiện tồn cơng trình Mặt khác, tính tốn nội lực phát sinh cơng trìnhtải động đất, từ rút mức độ đáp ứng kháng chấn cơng trình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Các cơng trình nhà bê tơng cốt thép có chiều cao từ thấp đến trung bình xây dựng huyện Sơn Tịnh Phạm vi nghiên cứu: Cấu tạo kháng chấn, mức độ kháng chấn so với tiêu chuẩn, khả chịu lực tối đa mà không bị sụp đổ Phƣơng pháp nghiên cứu Khảo sát vẽ thiết kế thi cơng số cơng trình thực tế thu thập địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Mô phương pháp số Bố cục đề tài Luận văn gồm phần: Phần mở đầu, 03 Chương phần kết luận, kiến nghị CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT 1.1 Tổng quan Động đất 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.2.1 Nguyên nhân nội sinh 1.1.2.2 Nguyên nhân ngoại sinh 1.1.2.3 Nguyên nhân nhân sinh 1.1.3 Mức độ nguy hiểm động đất 1.1.4 Các cấp độ động đất 1.1.4.1 Thang đo MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) 1.1.4.2 Thang đo MM (Modified Mercalli) 1.1.4.3 Thang đo Richter 1.1.5 Động đất huyện Sơn Tịnh 1.2 Tác động Động đất lên cơng trình 1.2.1 Nội lực kết cấu 1.2.2 Ảnh hưởng biến dạng kết cấu 1.2.3 Chấn động phương ngang phương đứng 1.2.4 Dòng chảy lực qn tính xuống móng 1.3 Các phƣơng pháp tính tốn cơng trình chịu tác dụng động đất 1.4 Kết luận chƣơng CHƢƠNG QUY TRÌNH TÍNH TỐN, THIẾT KẾ TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 2.1 Quy trình tính tốn tải trọng động đất 2.1.1 Biểu diễn tổng quát tác động động đất 2.1.2 Phổ thiết kế không thứ nguyên dùng cho phân tích đàn hồi 2.2 Các phƣơng pháp tính tốn tải trọng động đất 2.2.1 Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương 2.2.1.1 Điều kiện áp dụng 2.2.1.2 Xác định lực tổng động đất (lực cắt đáy động đất) 2.2.1.3 Phân bố lực động đất theo phương ngang (phương pháp tĩnh lực học) 2.2.2 Phương pháp phân tích phổ phản ứng 2.2.2.1 Điều kiện áp dụng 2.2.2.2 Số dạng dao động cần xét đến phương pháp phổ phản ứng 2.2.2.3 Quy trình tính tốn a) Xác định chu kỳ dạng dao động riêng nhà b) Xác định phổ thiết kế không thứ nguyên S d (T1 ) nhà ứng với dạng dao động theo công thức từ (2.1) đến (2.4) mục 2.1.2 c) Xác định tổng lực cắt chân cơng trình tương ứng với dạng dao động thứ i theo phương X d) Phân phối tải trọng ngang lên tầng tổng lực cắt chân cơng trình tương ứng với dạng dao động thứ i theo phương X e) Tổ hợp dạng dao động cần xét (k) 2.3 Thiết kế cơng trình chịu động đất 2.3.1 Những nguyên tắc 2.3.1.1 Tính đơn giản kết cấu 2.3.1.2 Tính đồng đều, đối xứng siêu tĩnh kết cấu 2.3.1.3 Kết cấu có độ cứng độ bền theo 02 phương 2.3.1.4 Kết cấu có độ cứng độ bền chống xoắn 2.3.1.5 Sàn tầng có ứng xử cứng 2.3.1.6 Nhà có móng thích hợp 2.3.2 Tiêu chí tính đặn kết cấu 2.3.2.1 Tiêu chí tính đặn mặt 2.3.2.2 Tiêu chí tính đặn mặt đứng 2.3.3 Chọn cấu hình kết cấu hợp lý 2.4 Một số yêu cầu cấu tạo 2.4.1 Yêu cầu vật liệu kích thước 2.4.1.1 Yêu cầu vật liệu 2.4.1.2 u cầu kích thước hình học a Dầm b Cột c Tường có tính dẻo kết cấu d Đối với dầm đỡ kết cấu thẳng đứng không liên tục 2.4.2 Kiểm tra yêu cầu cấu tạo 2.4.2.1 Dầm a Khả chịu uốn chịu cắt b Cấu tạo dầm kháng chấn để đảm bảo độ dẻo kết cấu cục 2.4.2.2 Cột a Khả chịu lực b Cấu tạo cột kháng chấn để đảm bảo độ dẻo kết cấu cục 2.4.2.3 Nút dầm - cột 2.4.3 Móng 2.5 Hiện trạng số cơng trình đƣợc thi công xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh 2.5.1 Cơng trình Nhà làm việc Huyện ủy - Mặt trận đoàn thể 2.5.1.1 Hồ thiết kế 2.5.1.2 Địa điểm xây dựng cơng trình 2.5.2 Cơng trình Nhà Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 2.5.2.1 Hồ thiết kế 2.5.2.2 Địa điểm xây dựng công trình 2.5.3 Cơng trình Nhà kho lưu trữ 2.5.3.1 Hồ thiết kế 2.5.3.2 Địa điểm xây dựng cơng trình 2.6 Kết luận chƣơng CHƢƠNG TÍNH TỐN, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG CHẤN CỦA MỘT SỐ CƠNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG 3.1 Cơng trình Nhà làm việc Huyện ủy - Mặt trận đoàn thể 3.1.1 Đánh giá phù hợp bố trí hệ kết cấu tổng thể 3.1.1.1 Tính đặn mặt Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt 3.1.1.2 Tính đặn mặt đứng Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt đứng 3.1.2 Đánh giá phù hợp cấu tạo kết cấu 3.1.2.1 Vật liệu Bê tông B15 (M200) => Không đảm bảo yêu cầu tối thiểu Thép AII, Rs=300Mpa => Khơng đảm bảo u cầu tối thiểu 3.1.2.2 Kích thước hình học Cấu tạo Cấu Đánh Yêu cầu theo tiêu chuẩn cơng trình kiện giá thi cơng θ≤bc/4=0,10m (1) θ=0,10m Phù hợp Dầm bw≤min{bc+hw; 2bc}= 0,8m (2) bw=0,2m Phù hợp 3.1.2.3 Cấu tạo Cấu Cấu tạo cơng Đánh u cầu theo tiêu chuẩn kiện trình thi cơng giá Bố trí thép vùng nén ≥ 1/2 thép vùng kéo (3) Dầm Cột 2Þ18 02 2Þ18 05 2Þ18 Phù hợp 08 ρ≤ρmax=0,0191 (4) ρ = 0,0127 ρ≥ρmin=0,00125 (5) ρ = 0,0127 dbw≥6 (6) dbw=6 Sbw≤Smin=100mm (7) Sbw=150mm 0,01≤ρ1≤0,04 (8) ρ1=0,0286 Phù hợp Phù hợp Phù hợp Không phù hợp Phù hợp Nút dbw≥6 (9) dbw=6 Sbw≤Smin=100mm (10) Sbw=150mm ld≤200 (11) ld=150 dbw≥6 (12) dbw=6 bw,min=0,25m, bw,min=0,2m, hw,min=0,4m (13) hw,min=0,4m Móng Phù hợp Khơng phù hợp Phù hợp Phù hợp Không phù hợp Phù hợp 3.1.3 Tính tốn tải trọng động đất 3.1.3.1 Thơng số tính tốn: Gia tốc thiết kế: ag = γ1.agR = 0,0912g>0,08g nên cơng trình thuộc dạng cần phải tính tốn cấu tạo kháng chấn 3.1.3.2 Phân tích dao động cơng trình Kết tính tốn dạng dao động: THEO PHƢƠNG OX THEO PHƢƠNG OY Mode T(s) f(1/s) Mode T(s) f(1/s) 1,339 0,747 1 1,089 0,918 0,628 1,592 0,471 2,123 3.1.3.3 Trọng lượng hữu hiệu mode dao động * Phương OX: CHUYỂN VỊ CÁC MODE Wj PHƢƠNG OX STT Tầng (kN) Mode Mode TANG MAI 263,8 -0,0338 0,0291 TANG 386,7 -0,0212 -0,018 TANG 429,3 -0,0146 -0,0219 TANG 395,9 -0,0061 -0,0106 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Mode Wi,j(kN) 1144,64 277,0 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 02 mode dao động 96,33% > 90% tổng trọng lượng cơng trình Do ta tính tải trọng động đất cho 02 mode * Phương OY : CHUYỂN VỊ CÁC MODE Wj PHƢƠNG OY STT Tầng Mode Mode (kN) TANG MAI 263,8 -0,0338 -0,0288 TANG 386,7 -0,0221 0,0184 TANG 429,3 -0,0136 0,0225 TANG 395,9 -0,0045 0,0087 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Mode Wi,j(kN) 1089,12 266,79 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 02 mode dao động 91,88% > 90% tổng trọng lượng công trình Do ta tính tải trọng động đất cho 02 mode 3.1.3.4 Phân phối lực động đất lên cao trình sàn tầng PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY BẢNG PHÂN PHỐI LỰC CẮT ĐÁY LÊN CAO TRÌNH TẦNG Mode Mode Mode Mode Chu kì dao động T1 = 1,339 0,628 1,089 0,471 Phổ thiết kế Sd(T) = 0,068 0,145 0,084 0,182 Trọng lượng hữu hiệu Wi,i = 1144,64 277,0 1089,12 266,79 Lực cắt đáy FX,i 77,97 40,23 91,23 48,66 PHÂN PHỐI LỰC CẮT ĐÁY LÊN CAO TRÌNH TẦNG PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY STT Tầng Wj (kN) Mode Mode Mode Mode TANG MAI 263,8 26,949 -23,976 32,430 -29,296 TANG 386,7 24,777 21,740 31,083 27,437 TANG 429,2 18,941 29,360 21,232 37,242 TANG 395,9 7,299 3.1.3.5 Tính toán kiểm tra kết cấu 3.1.3.6 Tổ hợp tải trọng 3.1.3.7 Tính tốn, kiểm tra kết cấu a/ Kiểm tra cột C11: 13,107 6,480 13,282 Bảng 3.1 Kiểm tra cốt thép cột TANGMAI C11 THBAO MAX TANGMAI C11 THBAO MAX 0,0 1,8 TH My = M22 Mx = M33 ltt Cy = t2 Cx = t3 Ast  tính Đánh giá (kN.m) (kN.m) (mm) (mm) (mm) (cm2) (%) toán -71,72 -14,48 1,79 3900 200 300 LTL 9,72 1,62 Thỏa -69,14 -1,87 0,22 3900 200 300 LTRB 2,40 0,40 Thỏa TANGMAI C11 THBAO MAX 3,5 -66,57 16,10 1,91 3900 200 300 LTL 11,55 1,93 Thỏa TANGMAI C11 THBAO MIN 0,0 -77,60 -22,74 -2,03 3900 200 300 LTL 18,63 3,10 Thỏa TANGMAI C11 THBAO MIN 1,8 -75,03 -3,36 -0,08 3900 200 300 LTL 2,40 0,40 Thỏa TANGMAI C11 THBAO MIN 3,5 -72,45 10,65 -1,38 3900 200 300 LTL 5,70 0,95 Thỏa LTRB 2,80 0,40 Thỏa Tầng Tên Cột Tổ hợp Tải trọng Ví trí (m) P (kN) TANG3 C11 THBAO MAX 0,0 -184,66 3,93 0,10 1950 200 350 TANG3 C11 THBAO MAX 0,8 -183,33 14,59 0,54 1950 200 350 LTL 3,68 0,53 Thỏa TANG3 C11 THBAO MAX 1,6 -182,00 25,43 1,03 1950 200 350 LTL 12,76 1,82 Thỏa TANG3 C11 THBAO MIN 0,0 -209,78 2,92 -0,04 1950 200 350 LTRB 2,80 0,40 Thỏa TANG3 C11 THBAO MIN 0,8 -208,45 9,96 -0,70 1950 200 350 LTL 2,80 0,40 Thỏa TANG3 C11 THBAO MIN 1,6 -207,12 16,80 -1,41 1950 200 350 LTL 5,25 0,75 Thỏa TANG23 C11 THBAO MAX 0,0 -188,00 -13,90 1,82 1950 200 350 LTL 3,05 0,44 Thỏa TANG23 C11 THBAO MAX 1,0 -186,33 -5,30 0,92 1950 200 350 LTRB 2,80 0,40 Thỏa TANG23 C11 THBAO MAX 2,0 -184,66 3,93 0,10 1950 200 350 LTRB 2,80 0,40 Thỏa TANG23 C11 THBAO MIN 0,0 -213,12 -23,77 -1,18 1950 200 350 LTL 11,10 1,59 Thỏa TANG23 C11 THBAO MIN 1,0 -211,45 -10,11 -0,57 1950 200 350 LTL Thỏa 2,80 0,40 TANG23 C11 THBAO MIN 2,0 -209,78 2,92 -0,04 1950 200 350 LTRB 2,80 0,40 Thỏa TANG2 C11 THBAO MAX 0,0 -273,11 3,87 0,68 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG2 C11 THBAO MAX 0,8 -271,59 8,98 0,56 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG2 C11 THBAO MAX 1,6 -270,07 14,09 0,49 1950 200 400 TANG2 C11 THBAO MIN 0,0 -317,20 0,88 0,60 1950 200 TANG2 C11 THBAO MIN 0,8 -315,68 3,38 -1,24 1950 200 TANG2 C11 THBAO MIN 1,6 -314,16 5,87 -3,13 1950 TANG12 C11 THBAO MAX 0,0 -276,93 -5,31 5,41 TANG12 C11 THBAO MAX 1,0 -275,02 -2,09 TANG12 C11 THBAO MAX 2,0 -273,11 TANG12 C11 THBAO MIN 0,0 TANG12 C11 THBAO MIN 1,62 0,20 Thỏa 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 3,03 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 3,87 0,68 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa -321,03 -9,09 0,81 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa 1,0 -319,11 -2,73 0,72 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG12 C11 THBAO MIN 2,0 -317,20 0,88 0,60 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG1 C11 THBAO MAX 0,0 -357,89 2,68 5,47 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG1 C11 THBAO MAX 1,1 -355,84 1,67 0,07 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG1 C11 THBAO MAX 2,1 -353,78 1,41 -1,55 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG1 C11 THBAO MIN 0,0 -402,40 -6,80 -0,99 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa TANG1 C11 THBAO MIN 1,1 -400,34 -3,87 -1,27 1950 200 400 LTRB 3,20 0,40 Thỏa LTL Kết tính tốn, kiểm tra bảng cho thấy cột đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy b/ Kiểm tra dầm DS4: 10 Bảng 3.3 Kiểm tra cốt thép đai dầm Kiểm tra Bƣớc cốt đai Tên Qmax b h a h0 khả Bố trí Kiểm Vị trí Stt Smax Sct Schọn w1 b1 (kN) (mm) (mm) (mm) (mm) dầm chịu cắt cốt đai tra (mm) (mm) (mm) (mm) bê tông DS4 0,18 -54,03 200 Trục B-C 5,23 56,74 200 400 50 350 Bố trí đai cấu tạo 424 434 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa 400 50 350 Tính đai chịu cắt 384 413 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa DS4 0,18 -13,41 200 Trục C-D 2,03 19,28 200 300 50 250 Bố trí đai cấu tạo 3508 891 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa 300 50 250 Bố trí đai cấu tạo 1697 620 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa DS4 0,18 -56,34 200 Trục D-F 5,23 57,05 200 400 50 350 Bố trí đai cấu tạo 390 416 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa 400 50 350 Tính đai chịu cắt 380 411 150 150 Ø6 a150 1,07 0,92 Thỏa Kết tính toán, kiểm tra bảng cho thấy dầm đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy 11 c/ Chuyển vị đỉnh: Story Diaphragm Load UX (cm) UY (cm) TANGMAI D1 THBAO MAX 0,3464 0,0289 TANGMAI D1 THBAO MIN -0,3545 -0,4748 Chuyển vị đỉnh lớn Δ= 0,47cm = 0,0047m => 2Δ/h = 0,0008 < fu=h/500=11,7/500= 0,0234 Kết tính tốn ta thấy cơng trình đảm bảo chuyển vị đỉnh Kết luận: Cơng trình đảm bảo khả chịu tải trọng động đất lên công trình 3.2 Cơng trình Nhà làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 3.2.1 Đánh giá phù hợp bố trí hệ kết cấu tổng thể 3.2.1.1 Tính đặn mặt Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt 3.2.1.2 Tính đặn mặt đứng Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt đứng 3.2.2 Đánh giá phù hợp cấu tạo kết cấu 3.2.2.1 Vật liệu - Bê tông B20 (M250) => Không đảm bảo yêu cầu tối thiểu - Thép CIII, Rs= 400Mpa => Đảm bảo u cầu tối thiểu 3.2.2.2 Kích thước hình học Cấu Yêu cầu theo tiêu Cấu tạo công Đánh giá kiện chuẩn trình thi cơng θ≤bc/4=0,10m (1) θ=0,10m Phù hợp Dầm bw≤min{bc+hw; 2bc} bw=0,2m Phù hợp = 0,8m (2) 3.2.2.3 Cấu tạo Cấu kiện Yêu cầu theo tiêu chuẩn Cấu tạo cơng trình thi cơng 2b Đánh giá 1b Bố trí thép vùng nén ≥ 1/2 thép vùng kéo (3) 8b Dầm Phù hợp 4b ρ≤ρmax=0,0224 (4) ρ≥ρmin=0,00113 (5) dbw≥6 (6) ρ = 0,0157 ρ = 0,0157 dbw=6 Phù hợp Phù hợp Phù hợp 12 Cột Nút Móng Sbw≤Smin=125mm (7) Sbw=200mm 0,01≤ρ1≤0,04 (8) dbw≥6 (9) ρ1=0,0262 dbw=6 Sbw≤Smin=150mm (10) Sbw=200mm ld≤200 (11) dbw≥6 (12) bw,min=0,25m, hw,min=0,5m (13) ld=105 dbw=6 Không phù hợp Phù hợp Phù hợp Không phù hợp Phù hợp Phù hợp bw,min=0,2m,hw,min=0,5m Phù hợp 3.2.3 Tính tốn tải trọng động đất 3.2.3.1 Thơng số tính tốn Gia tốc thiết kế: ag = γ1.agR = 0,0912g>0,08g nên cơng trình thuộc dạng cần phải tính tốn cấu tạo kháng chấn 3.2.3.2 Phân tích dao động cơng trình Kết tính tốn dạng dao động: THEO PHƢƠNG OX THEO PHƢƠNG OY Mode T(s) f(1/s) Mode T(s) f(1/s) 0,524 1,908 1 0,424 2,358 0,195 5,128 0,145 6,897 3.2.3.3 Trọng lượng hữu hiệu mode dao động * Phương OX : CHUYỂN VỊ CÁC MODE Wj PHƢƠNG OX STT Tầng (kN) Mode Mode COS 14.05 355,467 -0,0391 -0,0286 COS 10.45 336,076 -0,0313 0,0103 COS 6.850 343,659 -0,0173 0,0362 COS 2.95 370,110 -0,0081 0,0243 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Mode Wi,j(kN) 1113,16 217,98 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 02 mode dao động 94,72% > 90% tổng trọng lượng cơng trình Do ta tính tải trọng động đất cho 02 mode 13 * Phương OY : CHUYỂN VỊ CÁC MODE PHƢƠNG OY STT Tầng Mode Mode (kN) COS (Cốt) 14.05 355,467 0,0379 0,0295 COS (Cốt) 10.45 336,076 0,0312 -0,0071 COS (Cốt) 6.850 343,659 0,0197 -0,0351 COS (Cốt) 2.95 370,110 0,0088 -0,0257 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Wj Mode Wi,j(kN) 1155,22 182,62 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 02 mode dao động 95,2% > 90% tổng trọng lượng cơng trình Do ta tính tải trọng động đất cho 02 mode 3.2.3.4 Phân phối lực động đất lên cao trình sàn tầng PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY BẢNG PP LỰC CẮT ĐÁY Mode Mode Mode LÊN CAO TRÌNH TẦNG Mode 2 Chu kì dao động T1 = 0,524 0,195 0,424 0,145 Phổ thiết kế Sd(T) = 0,174 0,182 0,182 0,179 Trọng lượng hữu 1155,2 Wi,i = 1113,16 217,98 182,62 hiệu Lực cắt đáy FX,i 193,65 39,76 210,71 32,67 PHÂN PHỐI LỰC CẮT ĐÁY LÊN CAO TRÌNH TẦNG S PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY T Tầng Wj (kN) Mode Mode Mode Mode T 2 COS 14.05 355,467 80,677 83,530 27,442 25,424 COS 10.45 336,076 61,060 9,344 65,013 5,785 COS 6.850 343,659 34,510 33,581 41,976 29,246 COS 2.95 370,110 17,402 24,277 20,194 23,062 3.2.3.5 Tính tốn kiểm tra kết cấu 3.2.3.6 Tổ hợp tải trọng 3.2.3.7 Tính tốn, kiểm tra kết cấu a Kiểm tra cột C21 14 Bảng 3.4 Kiểm tra cốt thép cột Tầng Tên Cột Tổ hợp Tải trọng TH Ví trí P My = M22 Mx = M33 ltt Cy = t2 Cx = t3 Ast  tính (m) (kN) (kN.m) (kN.m) (mm) (mm) (mm) (cm2) (%) toán Đánh giá COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MAX 0,00 -10,51 11,86 7,69 3600 350 200 LTL 7,03 1,00 Thỏa COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MAX 1,55 -10,24 1,16 0,91 3600 350 200 LTL 0,29 0,04 Thỏa COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MAX 3,10 -9,97 11,10 5,61 3600 350 200 LTL 4,46 0,64 Thỏa COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MIN 0,00 -21,51 -9,07 -4,77 3600 350 200 LTL 3,20 0,46 Thỏa COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MIN 1,55 -21,24 0,21 0,36 3600 350 200 LTRB 2,80 0,40 Thỏa COS (Cốt) 14.05 C21 THBAO MIN 3,10 -20,97 -11,16 -6,00 3600 350 200 LTL COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MAX 0,00 -14,45 20,50 12,83 3600 350 200 LTL 12,14 1,73 Thỏa COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MAX 1,55 -14,18 2,02 1,44 3600 350 200 LTL 0,63 0,09 Thỏa COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MAX 3,10 -13,91 13,93 6,97 3600 350 200 LTL 5,53 0,79 Thỏa COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MIN 0,00 -46,74 -17,40 -9,56 3600 350 200 LTL 6,16 0,88 Thỏa COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MIN 1,55 -46,47 -1,85 -1,31 3600 350 200 LTL 2,80 0,40 Thỏa COS (Cốt) 10.45 C21 THBAO MIN 3,10 -46,19 -16,68 -9,99 3600 350 200 LTL 7,93 1,13 Thỏa COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MAX 0,00 -15,26 26,11 16,84 3900 400 300 LTL 8,93 0,74 Thỏa COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MAX 1,70 -14,75 3,64 2,21 3900 400 300 LTL 0,72 0,06 Thỏa COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MAX 3,40 -14,24 15,34 6,43 3900 400 300 LTL 4,13 0,34 Thỏa COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MIN 0,00 -77,14 -21,42 -9,65 3900 400 300 LTL 3,89 0,32 Thỏa 4,21 0,60 Thỏa 15 COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MIN 1,70 -76,63 -3,19 -1,71 3900 400 300 LTRB 4,80 0,40 Thỏa COS (Cốt) 6.850 C21 THBAO MIN 3,40 -76,12 -19,13 -12,60 3900 400 300 LTL 4,22 0,35 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MAX 0,00 -16,31 25,50 12,87 2900 400 300 LTL 7,69 0,64 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MAX 1,25 -15,94 6,56 1,95 2900 400 300 LTL 1,17 0,10 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MAX 2,50 -15,56 9,21 4,78 2900 400 300 LTL 2,44 0,20 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MIN 0,00 -108,26 -21,41 -9,40 2900 400 300 LTL 2,67 0,22 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MIN 1,25 -107,89 -6,13 -2,37 2900 400 300 LTRB 4,80 0,40 Thỏa COS (Cốt) 2.95 C21 THBAO MIN 2,50 -107,51 -12,44 -9,10 2900 400 300 LTL 0,86 0,07 Thỏa Kết tính tốn, kiểm tra bảng cho thấy cột không đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy b/ Kiểm tra dầm Khung K1a: Bảng 3.5 Kiểm tra cốt thép dầm Tên Ví trí Mmax b h h0 dầm (m) (kNm) (mm) (mm) (mm) B7 COS (Cốt) 10.45 B7 m  C.thép tính As (cm2) Thép chọn theo hồ thiết kế C.thép tt chọn (%) As (cm ) ch (%) Đánh giá 0,175 -48,51 200 500 450,0 0,123 0,131 2,88 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,32 2,79 Thỏa 3,471 38,96 200 500 450,0 0,098 0,104 2,28 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,25 2,79 Thỏa 5,825 -50,71 200 500 450,0 0,128 0,138 3,03 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,34 2,79 Thỏa 0,200 -57,73 200 500 450,0 0,146 0,158 3,48 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,39 2,79 Thỏa 16 COS (Cốt) 6.85 B7 COS (Cốt) 2.95 3,933 36,31 200 500 450,0 0,092 0,096 2,12 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,24 2,79 Thỏa 5,800 -65,03 200 500 450,0 0,164 0,181 3,97 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,44 2,79 Thỏa 0,200 -61,50 200 500 450,0 0,155 0,170 3,73 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,41 2,79 Thỏa 3,467 35,75 200 500 450,0 0,090 0,095 2,08 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,23 2,79 Thỏa 5,800 -69,48 200 500 450,0 0,176 0,194 4,28 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,48 2,79 Thỏa Bảng 3.6 Kiểm tra cốt thép đai dầm Tên Qmax b h a h0 Vị trí (kN) (mm) (mm) (mm) (mm) dầm B7 COS (Cốt) 10.45 B7 COS (Cốt) 6.85 B7 COS (Cốt) 2.95 0,18 -51,03 200 500 50 450 5,83 50,38 200 500 50 450 0,20 -52,93 200 500 50 450 5,80 53,88 200 500 50 450 0,20 -56,00 200 500 50 450 5,80 57,45 500 50 450 200 Kiểm tra khả chịu cắt bê tơng Bố trí đai cấu tạo Tính đai chịu cắt Bố trí đai cấu tạo Tính đai chịu cắt Bố trí đai cấu tạo Tính đai chịu cắt Bƣớc tốt đai Stt (mm) Smax Sct Schọn (mm) (mm) Bố trí w1 b1 cốt đai K.tr theo ứng suất nén (mm) 1561 911 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa 1601 922 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa 1451 878 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa 1400 863 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa 1296 830 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa 1232 809 167 100 Ø6 a100 1,12 0,89 Thỏa Kết tính tốn, kiểm tra bảng cho thấy dầm đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy 17 c/ Chuyển vị đỉnh: Story Diaphragm Load UX (m) UY (m) COS (Cốt) 14.05 D1 THBAO MAX 0,0015 0,0011 COS (Cốt) 14.05 D1 THBAO MIN -0,0016 -0,001 Chuyển vị đỉnh lớn Δ= 0,0016m => 2Δ/h = 0,000228 < fu=h/500=14,05/500= 0,0281 Kết tính tốn ta thấy cơng trình đảm bảo chuyển vị đỉnh Kết luận: Cơng trình đảm bảo khả chịu tải trọng động đất lên công trình 3.3 Cơng trình Nhà kho lƣu trữ 3.3.1 Đánh giá phù hợp bố trí hệ kết cấu tổng thể 3.3.1.1 Tính đặn mặt Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt 3.3.1.2 Tính đặn mặt đứng Cơng trình đảm bảo tiêu chí đặn mặt đứng 3.3.2 Đánh giá phù hợp cấu tạo kết cấu 3.3.2.1 Vật liệu - Bê tông B20 (M250) => Không đảm bảo yêu cầu tối thiểu - Thép CII, Rs=300Mpa => Khơng đảm bảo u cầu 3.3.2.2 Kích thước hình học Cấu Cấu tạo công Đánh Yêu cầu theo tiêu chuẩn kiện trình thi cơng giá θ≤bc/4=0,075m (1) θ=0,05m Phù hợp Dầm bw≤min{bc+hw; 2bc}= 0,6m (2) bw=0,25m Phù hợp 3.3.2.3 Cấu tạo Yêu cầu theo tiêu chuẩn Bố trí thép vùng nén ≥ 1/2 thép vùng kéo (3) Dầm Cột Cấu tạo cơng trình thi công 3Ø20 2Ø25 3Ø20 Đánh giá Ø8a150 500 Cấu kiện Phù hợp 250 ρ≤ρmax=0,0203 (4) ρ≥ρmin=0,00125 (5) dbw≥6 (6) Sbw≤Smin=125mm (7) 0,01≤ρ1≤0,04 (8) ρ = 0,0154 ρ = 0,0154 dbw=8 Sbw=200mm ρ1=0,0578 Phù hợp Phù hợp Phù hợp Không phù hợp Không phù hợp 18 Nút Móng dbw≥6 (9) Sbw≤Smin=150mm (10) ld≤200 (11) dbw≥6 (12) bw,min=0,25m, hw,min=0,4m (13) dbw=8 Sbw=150mm ld=53 dbw=8 Phù hợp Phù hợp Phù hợp Phù hợp bw,min=0,25m,hw,min=0,5m Phù hợp 3.3.3 Tính tốn tải trọng động đất 3.3.3.1 Thơng số tính tốn Gia tốc thiết kế: ag = γ1.agR = 0,0912g>0,08g nên cơng trình thuộc dạng cần phải tính tốn cấu tạo kháng chấn 3.3.3.2 Phân tích dao động cơng trình Kết tính tốn dạng dao động: THEO PHƢƠNG OX THEO PHƢƠNG OY Mode T(s) f(1/s) Mode T(s) f(1/s) 1,150 0,869 1 0,853 1,173 0,685 1,459 0,461 2,169 3.3.3.3 Trọng lượng hữu hiệu mode dao động * Phương OX : CHUYỂN VỊ CÁC MODE Wj PHƢƠNG OX STT Tầng (kN) Mode Mode STORY5 44,945 0,032 0,0011 STORY4 432,161 0,0312 0,001 STORY3 608,928 0,0237 0,0003 STORY2 630,718 0,0154 -0,0004 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Mode Wi,j(kN) 1592,56 264,28 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 01 mode dao động 92,77% > 90% tổng trọng lượng cơng trình Do ta tính tải trọng động đất cho 01 mode * Phương OY : CHUYỂN VỊ CÁC MODE Wj PHƢƠNG OY STT Tầng (kN) Mode Mode STORY5 44,945 0,0332 -0,0008 STORY4 432,161 0,031 -0,0006 19 STORY3 608,928 0,0242 -0,0002 STORY2 630,718 0,015 0,0004 TRỌNG LƢỢNG HỮU HIỆU MODE DAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN Mode Wi,j(kN) 1585,80 87,67 Nhận xét: Trọng lượng hữu hiệu 01 mode dao động 92,37% > 90% tổng trọng lượng cơng trình Do ta tính tải trọng động đất cho 01 mode 3.3.3.4 Phân phối lực động đất lên cao trình sàn tầng Kết BẢNG PP LỰC CẮT ĐÁY LÊN CAO TRÌNH TẦNG PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY Mode Mode Chu kì dao động T1 = 1,150 0,853 Phổ thiết kế Sd(T) = 0,079 0,107 Trọng lượng hữu hiệu Wi,i = 1592,56 1585,80 Lực cắt đáy FX,i 126,26 169,59 PHÂN PHỐI LỰC CẮT ĐÁY LÊN CAO TRÌNH TẦNG PHƢƠNG OX PHƢƠNG OY STT Tầng Wj (kN) Mode Mode 1 STORY5 44,945 4,648 6,474 STORY4 432,161 43,578 58,127 STORY3 608,928 46,643 63,937 STORY2 630,718 31,393 41,048 3.3.3.5 Tính tốn kiểm tra kết cấu 3.3.3.6 Tổ hợp tải trọng 3.3.3.7 Tính tốn, kiểm tra kết cấu a Kiểm tra cột C9: 20 Tầng Tên Cột STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 Bảng 3.7 Kiểm tra cốt thép cột Tổ hợp P TH Ví trí My = M22 Mx = M33 ltt Cy = t2 Cx = t3 Ast (kN) Tải trọng tính (m) (kN.m) (kN.m) (mm) (mm) (mm) (cm2) toán THBAO MAX 0,00 -94,70 15,95 24,05 3900 400 250 LTL 11,60 THBAO MAX 1,70 -90,54 -3,78 -2,50 3900 400 250 LTRB 4,00 THBAO MAX 3,40 -86,37 30,27 3,06 3900 400 250 LTL 5,23 THBAO MIN 0,00 -115,91 -47,10 -12,25 3900 400 250 LTL 12,29 THBAO MIN 1,70 -111,74 -8,77 -4,73 3900 400 250 LTL 4,00 THBAO MIN 3,40 -107,57 -24,23 -29,33 3900 400 250 LTL 16,12 THBAO MAX 0,00 -212,82 12,71 12,26 3900 400 250 LTL 4,00 THBAO MAX 1,70 -207,82 3,19 1,08 3900 400 250 LTRB 4,00 THBAO MAX 3,40 -202,82 58,10 23,68 3900 400 250 LTL 16,68 THBAO MIN 0,00 -290,31 -64,51 -21,68 3900 400 250 LTL 15,32 THBAO MIN 1,70 -285,31 -3,53 -1,38 3900 400 250 LTRB 4,00 THBAO MIN 3,40 -280,30 -6,99 -14,87 3900 400 250 LTL 4,00 THBAO MAX 0,00 -308,41 43,92 37,33 3900 400 300 LTL 13,00 THBAO MAX 1,70 -303,40 8,52 4,33 3900 400 300 LTRB 4,80 THBAO MAX 3,40 -298,40 61,25 34,25 3900 400 300 LTL 15,96 THBAO MIN 0,00 -453,20 -90,33 -46,48 3900 400 300 LTL 24,68  Đánh (%) giá 1,16 0,40 0,52 1,23 0,40 1,61 0,40 0,40 1,67 1,53 0,40 0,40 1,08 0,40 1,33 2,06 Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa Thỏa 21 STORY2 C9 THBAO MIN 1,70 -448,20 -14,55 -6,12 3900 400 300 LTRB 4,80 0,40 Thỏa STORY2 C9 THBAO MIN 3,40 -443,20 -26,90 -28,69 3900 400 300 LTL 2,16 0,18 Thỏa Kết tính tốn, kiểm tra bảng cho thấy cột không đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy b/ Kiểm tra dầm: Bảng 3.8 Kiểm tra cốt thép dầm 0,20 -89,19 B32 3,00 68,00 STORY3 5,80 -87,76 250 C.thép C.thép Thép chọn theo tt ch tính chọn hồ thiết kế (%) (%) 2 As (cm ) As (cm ) 500 450,0 0,180 0,200 7,34 Ø 25 + Ø 20 33,97 0,65 3,02 250 500 450,0 0,137 0,148 5,44 Ø 25 + Ø 20 24,15 0,48 2,15 Thỏa 250 500 450,0 0,177 0,197 7,21 Ø 25 + Ø 20 33,97 0,64 3,02 Thỏa 0,20 -88,73 B32 4,40 46,28 STORY2 5,80 -88,00 250 500 450,0 0,179 0,199 7,30 Ø 25 + Ø 20 28,67 0,65 2,55 Thỏa 250 500 450,0 0,094 0,098 3,61 Ø 20 + Ø 20 18,85 0,32 1,68 Thỏa 250 500 450,0 0,178 0,197 7,23 Ø 25 + Ø 20 28,67 0,64 2,55 Thỏa 0,20 -74,18 250 500 450,0 0,150 0,163 5,98 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,53 2,23 Thỏa B32 3,93 44,77 STORY1 5,80 -76,26 250 500 450,0 0,090 0,095 3,48 Ø 20 + Ø 20 18,85 0,31 1,68 Thỏa 250 500 450,0 0,154 0,168 6,17 Ø 20 + Ø 20 25,13 0,55 2,23 Thỏa Tên dầm Ví trí Mmax b h h0 (m) (kNm) (mm) (mm) (mm) m  Đánh giá Thỏa 22 Bảng 3.9 Kiểm tra cốt thép đai dầm Kiểm tra Bƣớc cốt đai K.tr Tên Qmax b h h0 khả Bố trí Vị trí Stt Smax Sct Schọn w1 b1 theo ứng (kN) (mm) (mm) (mm) dầm chịu cắt cốt đai (mm) (mm) (mm) (mm) suất nén bê tông 0,20 -78,91 250 500 450 Bố trí đai cấu tạo 1125 736 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa B32 STORY3 5,80 77,13 250 500 450 Tính đai chịu cắt 1178 753 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa 0,20 -67,16 250 500 450 Bố trí đai cấu tạo 1554 865 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa B32 STORY2 5,80 65,00 250 500 450 Tính đai chịu cắt 1659 894 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa 0,20 -62,99 250 500 450 Bố trí đai cấu tạo 1766 922 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa B32 STORY1 5,80 60,14 250 500 450 Bố trí đai cấu tạo 1938 966 167 100 Ø8 a100 1,18 0,89 Thỏa Kết tính tốn, kiểm tra bảng cho thấy dầm đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy 23 c/ Chuyển vị đỉnh: Story Diaphragm Load UX (m) UY (m) STORY4 D1 THBAO MAX 0,0324 0,0243 STORY4 D1 THBAO MIN -0,0322 -0,023 Chuyển vị đỉnh lớn Δ= 0,0324m => 2Δ/h = 0,00454 < fu=h/500=11,7/500= 0,0234 (Bảng C4, Phục lục C, TCVN 5574-2012) Kết tính tốn ta thấy cơng trình đảm bảo chuyển vị đỉnh Kết luận: Cơng trình Nhà kho lưu trữ đảm bảo khả chịu tải trọng động đất lên cơng trình 3.4 Kết luận chƣơng Qua khảo sát, tính tốn thực tế cơng trình địa bàn huyện Sơn Tịnh ta có kết sau: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH KHI TÍNH TỐN CĨ TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TT Tên cơng trình Kết luận Nhà làm việc Huyện ủy - Đảm bảo khả chịu lực Mặt trận đoàn thể động đất xảy Nhà làm việc Hội đồng Đảm bảo khả chịu lực nhân dân - Ủy ban nhân động đất xảy dân Đảm bảo khả chịu lực Nhà kho lưu trữ động đất xảy 24 KẾT LUẬN Kết luận Trong khuôn khổ đối tượng luận văn này, khảo sát cho thấy cơng trình địa bàn huyện Sơn Tịnh nhìn chung đảm bảo khả chịu lực có động đất xảy với gia tốc 0,0912g (theo số liệu từ đồ gia tốc tiêu chuẩn TCVN 9386-2012) - Về cấu tạo: Các cơng trình khảo sát chưa quan tâm đến cấu tạo kháng chấn nên không đảm bảo yêu cầu cấu tạo kháng chấn - Về kết cấu: Các cơng trình khảo sát thấp tầng (có quy mơ vừa nhỏ) nên ảnh hưởng tải động đất không lớn Mặt khác, cơng trình thiết kế chịu tải gió nên đủ khả chịu tải ngang động đất gây Kiến nghị Sau mở rộng địa giới hành thành phố Quảng Ngãi, Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh đầu tư xây dựngTịnh Hà Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy q trình phát triển huyện, gắn chặt với thành phố Quảng Ngãi Khu kinh tế Dung Quất, nơi tập trung hầu hết cơng trình hành - trị, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện Sơn Tịnh Hiện sở hạ tầng đầu tư mạnh mẽ, hệ thống giao thông trọng nâng cấp, hệ thống dịch vụ cơng ích Trường học, Bệnh viện, trụ sở quan.… ngày đầu tư phát triển Do điều kiện thời gian có hạn nên luận văn kiểm tra, tính tốn 03 cơng trình thấp tầng Trên thực tế số lượng nhà cao tầng ngày xây dựng nhiều, lúc ảnh hưởng tải động đất lớn thiết kế cần quan tâm đến tải trọng động đất, cấu tạo kháng chấn để đảm bảo an tồn tính mạng, tài sản tuổi thọ cho cơng trình ... Với mục tiêu đánh giá lại khả mức độ kháng chấn số công trình nhà xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh, đề tài: Khảo sát khả kháng chấn số cơng trình xây dựng huyện Sơn Tịnh lựa chọn mang lại ý... số cơng trình đƣợc thi công xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh 2.5.1 Cơng trình Nhà làm việc Huyện ủy - Mặt trận đoàn thể 2.5.1.1 Hồ sơ thiết kế 2.5.1.2 Địa điểm xây dựng cơng trình 2.5.2 Cơng trình. .. điểm xây dựng cơng trình 2.5.3 Cơng trình Nhà kho lưu trữ 2.5.3.1 Hồ sơ thiết kế 2.5.3.2 Địa điểm xây dựng công trình 2.6 Kết luận chƣơng CHƢƠNG TÍNH TỐN, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG CHẤN
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh, Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn