Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch kênh trên mạng chuyển

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 17:17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN QUỐC VINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN LẬP LỊCH KÊNH TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60.48.01.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN SƠN Phản biện : PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Phản biện : TS Nguyễn Quang Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính họp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 08 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng trường Đại học Bách Khoa - Thư viện khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong vài thập niên gần đây, lượng thông tin trao đổi hệ thống thông tin ngày tăng lên nhanh Bên cạnh gia tăng số lượng truyền thông mạng thay đổi Dạng liệu chủ yếu lưu lượng Internet Phần lớn nhu cầu liên quan đến việc truyền số liệu tiếng nói Số lượng sử dụng Internet tăng đông thời gian lần truy cập thường dài nhiều lần gọi điện thoại Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường dựa vào mạng tốc độ cao để điều hành công việc, điều tạo nhu cầu sử dụng băng thông lớn, đường truyền tốc độ cao, tin cậy chi phí thấp Mạng thông tin quang đời đáp ứng yêu cầu Thông tin quang cung cấp băng thông lớn tỉ lệ lỗi thấp Bên cạnh dung lượng cao, mơi trường quang cung cấp khả suốt Tính suốt cho phép dạng liệu khác chia sẻ môi trường truyền điều phù hợp với việc mang tín hiệu có đặc điểm khác Kỹ thuật ghép kênh quan tâm ghép kênh phân chia bước sóng WDM ghép kênh phân chia thời gian TDM Kỹ thuật ghép kênh phân chia bước sóng ưu chuộng chi phí kỹ thuật thiết bị lắp đặt hệ thống TDM tương đối cao Trong kỹ thuật ghép kênh phân chia bước sóng mạng chuyển mạch chùm quang (OBS) đề xuất công nghệ hứa hẹn cho Internet tồn quang hệ vì: OBS kế thừa ưu điểm mạng chuyển mạch đề xuất trước khắc phục hạn chế nhờ sử dụng kỹ thuật ghép kênh phân chia bước sóng (WDM) cho phép truyền tải lưu lượng trực tiếp qua mạng mà không cần đệm quang node mạng Một vấn đề mạng OBS là: “làm tận dụng băng thông mạng giảm suy hao luồng cách tối đa?” Việc nghiên cứu giải thuật lập lịch kênh node mạng coi vấn đề quan trọng ý nghĩa Đó lý chọn đề tài: “Nghiên cứu số thuật toán lập lịch kênh mạng chuyển mạch chùm quang” Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu thuật toán lập lịch kênh, thuật tốn tối ưu cơng nghệ giảm thiểu tranh chấp, từ thấy phương pháp cho hiệu suất cao cho toàn mạng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu lý thuyết mạng thông tin quang - Thảo luận giải thuật lập lịch kênh - Phân tích so sánh ưu nhược điểm giải thuật lập lịch kênh thuật tốn tối ưu khác - Mơi trường kiểm thử (phần mềm NS2), gói hỗ trợ (OBS0.9a) - Phân tích đánh giá hiệu mạng qua việc mơ Đề tài thuộc loại hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Thu thập phân tích tài liệu liên quan đến đề tài - Thảo luận, lựa chọn phương pháp giải vấn đề - Lựa chọn cơng nghệ cài đặt chương trình (phần mềm NS2) gói hỗ trợ (OBS-0.9a) - Phân tích kiểm định kết đạt Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Cung cấp cách nhìn tổng quan mạng thơng tin quang yêu cầu đặt thực tế - Đưa nhìn khai quát trình lập lịch kênh vấn đề mạng chùm quang - Qua mơ đánh giá thuật tốn tốt việc sử dụng kênh giảm suy hao luồng node Qua đó, làm tiền đề để xây dựng giải pháp tối ưu việc truyền tải liệu node mạng Bố cục luận văn Chương 1: Tổng quan mạng chuyển mạch chùm quang OBS Trong chương này, cho ta nhìn tổng quan mạng thơng tin quang, làm tiền đề nghiên cứu chương Chương 2: Một số thuật toán lập lịch kênh mạng OBS Trong chương này, sâu tìm hiểu giải thuật lập lịch kênh, so sánh ưu nhược điểm giải thuật lập lịch tìm hiểu thêm số giải thuật tối ưu Chương 3: Cài đặt mơ phân tích kết Trong chương này, thực cài đặt, so sánh đánh giá kết Phần kết luận, trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu luận văn Đồng thời đưa hướng nghiên cứu phát triển đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS 1.1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THÔNG TIN QUANG Các hệ mạng quang đề xuất gồm: Thế hệ kiến trúc mạng point to point WDM (WDM điểm- điểm) Một mạng gồm nhiều liên kết điểm điểm, tất lưu lượng vào node từ sợi quang chuyển đổi từ quang sang điện tất lưu lượng node chuyển đổi từ điện sang quang trước đưa vào sợi quang Kiến trúc mạng quang thứ hai dựa xen rớt ghép kênh theo bước sóng Wavelength Add-Drop Multiplexer (WADM), việc tách ghép lưu lượng thực nơi có WADM WADM tách bước sóng chọn cho phép bước sóng qua Kiến trúc mạng quang hệ thứ ba dựa việc kết nối thiết bị toàn quang Những thiết bị thường phân loại thành passive star, passive router active switch Tín hiệu đưa vào bước sóng ngõ vào cơng suất tín hiệu chia cho tất ngõ (sử dụng bước sóng) 1.2 CÁC CƠNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH QUANG Các công nghệ chuyển mạch quang gồm từ hệ mạng chuyển mạch kênh quang, đến mạng chuyển mạch gói quang mạng chuyển mạch chùm quang 1.3 MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Mạng chuyển mạch chùm quang đề xuất vào cuối năm 1990 trở thành cơng nghệ hứa hẹn tận dụng ưu điểm mạng chuyển mạch kênh quang mạng chuyển mạch gói quang để tránh bất lợi kỹ thuật thời gian Mạng chuyển mạch chùm quang giải pháp cho phép truyền tải lưu lượng trực tiếp qua mạng WDM mà không cần đệm quang Mạng chuyển mạch chùm quang sử dụng sơ đồ định trước hướng với trình truyền tức thời, chùm liệu truyền sau gói điều khiển tương ứng mà không đợi phản hồi (báo nhận) từ nút đích Thực chất, mạng chuyển mạch chùm quang xem xét lớp quang đơn phương tiện truyền thông suốt cho ứng dụng Tuy nhiên chưa có định nghĩa chung cho chuyển mạch chùm quang Một số đặc trưng chung mạng chuyển mạch chùm quang sau: - Tách biệt kênh truyền gói điều khiển BCP (Burst Control Packet) kênh truyền chùm liệu DB (Data Burst): gói điều khiển truyền kênh riêng biệt - Sự dành riêng chiều: tài nguyên cấp phát theo kiêu dành riêng chiều, nghĩa nút nguồn không cần đợi thơng tin phản hồi từ nút đích trước bắt đầu truyền chùm - Độ dài chùm thay đổi được: kích thước chùm thay đổi theo yêu cầu - Không cần đệm quang: nút trung gian mạng quang không yêu cầu phải có đệm quang Các chùm qua nút trung gian mà khơng chịu trễ 1.3.1 Kiến trúc Kiến trúc mạng OBS bao gồm nút chuyển mạch chùm quang (nút OBS) kết nối với thông qua sợi cáp quang Mỗi sợi cáp quang có khả hỗ trợ nhiều bước sóng khác nhau, nút OBS nút biên nút lõi Kiến trúc thể Hình 1.1 nút OBS Quản lý việc đặt trước tài nguyên Thời gian chuyển mạch tính đơn vị mS -ms Tập hợp Burst Burst size:Kb-Mb Kênh điều khiển Kênh liệu Liên kết WDM out-of-band-signal Hình 1.1 Kiến trúc mạng chuyển mạch chùm quang 1.3.2 Các hoạt động 1.3.2.1 Tập hợp chùm Tập hợp chùm q trình tập hợp gói tin điện tử đóng gói thành chùm nút biên vào mạng OBS [4] Tất gói đến kiểm tra đích đến chuyển đến hàng đợi tương ứng Việc tập hợp chùm dựa vào giá trị ngưỡng (có thể thời gian độ dài) để định chùm gửi vào mạng Có nhiều kỹ thuật tập hợp chùm, kỹ thuật tập hợp chùm dựa vào ngưỡng thời gian (timer-based) dựa ngưỡng độ dài chùm (threshold-based) quan tâm 1.3.2.2 Báo hiệu Báo hiệu tiến trình đặt trước tài nguyên cấu hình chuyển mạch nút cho phù hợp với yêu cầu chùm đến [11] Tiến trình báo hiệu mạng OBS thực gói điều khiển gói đươc truyền độc lập với chùm liệu Có nhiều phương thức báo hiệu mạng OBS: - Theo hướng: Đặt trước tài nguyên chiều, hai chiều kết hợp chiều hai chiều - Theo vị trí: Đặt trước tài nguyên nguồn, từ đích từ nút trung gian - Khi tài nguyên không sẵn sàng: Đặt trước bền vững đặt trước không bền vững - Theo thời gian: Đặt trước tài nguyên tức thời sau khoảng thời gian trễ định - Theo cách tính tốn: Tập trung phân tán 1.3.2.3 Giải tranh chấp Trong mạng OBS mạng chuyển mạch gói khác, tồn khả chùm tranh chấp với chùm khác nút Sự tranh chấp xảy nhiều chùm đến từ nhiều cổng vào khác định trước cho cổng thời điểm Để giải tình trạng tranh chấp việc chùm số phương pháp sau sử dụng: Thay đổi thời gian đến chùm liệu cách sử dụng đường dây trễ (Fiber Delay Line - FDL), thay đổi bước sóng chùm cách sử dụng chuyển đổi bước sóng hay thay đổi cổng chùm cách định tuyến lệch hướng (DR: Deflection Routing) 1.3.2.4 Lập lịch Các thuật tốn lập lịch cho kênh liệu phân thành loại: lấp đầy khoảng trống không lấp đầy khoảng trống Có hai thuật tốn lập lịch không xét đến lấp đầy khoảng trống: FFUC (First Fit Unscheduled Channel) [7] LAUC (Lastest Available Unused Channel) [7] Trên cở sở thuật tốn khơng xét đến lấp đầy khoảng trống, thuật tốn tương tự có xét đến lấp đầy khoảng trống (Void-Filling) đề nghị: FFUC-VF LAUC-VF 1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, luận văn giới thệu tổng quan mạng truyền dẫn quang làm rõ ưu điểm mạng OBS hoạt động bên Một vấn đề quan trọng mạng OBS vấn đề lập lịch chùm nút, việc lập lịch cho hiệu suất sử dụng mạng đạt cao vấn đề cần quan tâm Lập lịch kênh số giải pháp đáng quan tâm hiệu mà mang lại Trong chương luận văn làm rõ thuật toán lập lịch kênh mạng OBS 10 tốn chọn kênh có hệ số gap nhỏ Thuật toán: Bước 1: Khởi tạo i = 0; sc = -1; gap = ; Bước 2: Nếu i ≥ W: Chuyển sang bước 4; Bước 3: Nếu LAUT i ≤ tub thì: gapi = tub -LAUTi Nếu gap i < gap thì: gap = gap i ; sc = i; i = i+1; quay lại bước Bước 4: Nếu sc ≠ -1 thì: Lập lịch cho chùm đến kênh sc; Bước 5: Kết thúc; 2.2.2 Thuật toán Void filling (with Void filling) 2.2.2.1 Thuật toán FFUC-VF Các thuật toán sử dụng void filling channel scheduling phải ghi nhận thơng số bắt đầu kết thúc chùm liệu kênh truyền Khi chùm liệu đến, thời điểm bắt đầu chùm liệu lớn thời điểm kết thúc chùm trước thời điểm kết thúc chùm liệu nhỏ thời điểm bắt đầu chùm liền sau (nếu sau khơng chùm khác thời gian bắt đầu xem ∞) kênh truyền chọn làm ngõ cho chùm liệu Tương tự trên, FFUC-VF chọn kênh có hệ số i nhỏ làm kênh ngõ Giải thuật: Bước 1: Khởi tạo i = 0; Bước 2: Nếu i ≥ W: Chuyển sang bước 5; Bước 3: Tìm khoảng trống khả dụng kênh i cho tub ≥ 𝑖 𝑒𝑗𝑖 𝑠𝑗+1 ≥ tub+Lb; 11 - Nếu tìm thấy: Lập lịch cho chùm kênh i chuyển sang bước Bước 4: Gán i = i+1 quay lại bước 2; Bước 5: Kết thúc; 2.2.2.2 Thuật toán LAUC-VF Cũng tương tự thuật toán FFUC-VF, thuật tốn LAUC có sử dụng void filling [6,9] thực việc xác định kênh ngõ cho chùm liệu dựa vào thông số thời điểm bắt đầu kết thúc chùm liệu truyền kênh truyền Nhưng khác chỗ có nhiều kênh đủ điều kiện, LAUC-VF chọn kênh rỗi gần thay kênh rỗi Giải thuật: Bước 1: Khởi tạo i = 0; sc = -1; s_gapmin = ; Bước 2: Nếu i ≥ W chuyển sang bước 5; Bước 3: Tìm khoảng trống kênh i cho: tub ≥ 𝑒𝑗𝑖 𝑖 𝑠𝑗+1 ≥ tub +Lb ; Nếu tìm thấy: - Nếu: tub - 𝑒𝑗𝑖 < s_gapmin s_gapmin = tub - 𝑒𝑗𝑖 sc = i; Bước 4: Gán i = i+1 quay lại bước 2; Bước 5: Nếu sc ≠ -1 lập lịch cho chùm kênh sc; Bước 6: Kết thúc 2.2.2.3 Thuật toán tối ưu BFUC-VF Theo Nandi M., nhóm nghiên cứu (2009) [6] định nghĩa tham số “hiệu (tỉ lệ) sử dụng băng thông khoảng trống” (utilization) chùm lập lịch vào khoảng trống kênh: 12 𝑖 utilization = Lb *100/ (𝑠𝑗+1 − 𝑒𝑗𝑖 ), ∀i, i = W-1 Giải thuật: Bước 1: Chọn tất khoảng trống khả dụng kênh liệu ra; (Một khoảng trống kênh gọi khả dụng để lập lịch 𝑖 cho chùm đến tub ≥ 𝑒𝑗𝑖 tub + Lb ≤ 𝑠𝑗+1 ) Nếu khoảng trống khả dụng kênh chuyển sang bước 4; Bước 2: Tính tốn tham số utilization cho tất khoảng trống khả dụng kênh liệu tìm thấy bước 1; Bước 3: Tìm kênh i có giá trị tham số utilization lớn lập lịch cho chùm kênh i kết thúc; Bước 4: Lập lịch cho chùm theo thuật toán LAUC kết thúc; 2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương trình bày thuật toán lập lịch mạng OBS Các thuật toán FFUC LAUC với trường hợp có hay khơng sử dụng void filling giải tuật BFUC-VF Yêu cầu đặt ta phải chọn thuật toán tốt đáp ứng yêu cầu tối ưu số lượng chùm đầu vào xếp kênh liệu để đảm bảo chùm di chuyển nhanh nhất, đầy đủ đến đầu Trong phần mô đồ án trình bày cụ thể vấn đề mơ thuật tốn xếp lịch mạng OBS, qua ta thấy tính chất, ưu nhược điểm thuật toán để chon thuật toán tốt đáp ứng nhu cầu vận chuyển lượng liệu lớn qua mạng với tốc độ cao 13 CHƯƠNG CÀI ĐẶT MƠ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 3.1 GIỚI THIỆU 3.2 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MƠ PHỎNG Network Simulator Version 2, biết đến với tên viết tắt NS2, công cụ mô kiện hữu ích lĩnh vực nghiên cứu học tập mạng truyền thơng NS2 mơ mạng có dây, mạng khơng dây giao thức (TCP, UDP) thuật toán định tuyến Nhìn chung NS2 cung cấp cho người dùng cách để xác định giao thức mạng hành vi tương ứng chúng Do tính linh hoạt tính mơ dun nó, NS2 trở nên phổ biến không ngừng cộng đồng nghiên cứu mạng kể từ đời vào năm 1989 Hình 3.1 mô tả kiến trúc NS2, NS2 cung cấp cho người dùng câu lệnh thực thi 'ns' với đầu vào file Tcl File Tcl người dùng tạo để mô kịch mạng truyền thơng Sau NS2 tạo kết mơ Hình 3.1 Kiến trúc NS2 14 NS2 bao gồm hai ngôn ngữ chính: C ++ Object-oriented Tool Command Language (OTcl) Trong C ++ xác định chế bên đối tượng mô phỏng, OTcl lập mô cách lắp ráp định cấu hình đối tượng lên lịch kiện rời rạc Sau mô phỏng, NS2 xuất kết mô dựa văn dựa hoạt hình Để giải thích kết theo đồ họa tương tác, công cụ NAM (Network AniMator) XGraph sử dụng Hình 3.2 NAM (Network AniMator) 3.3 KỊCH BẢN MÔ PHỎNG Các cài đặt mô luận văn thực máy tính với CPU Intel (R) Core(TM) i5-2410M, 2.30GHz, 4GB RAM Trong phần mơ giải thuật, mơ hình mạng mơ hình 3.3 với thơng số sau: - Sử dụng node miền quang kết nối theo hình chữ T 80 node miền điện dùng cho việc gởi nhận liệu - Giao thức sử dụng JET với thời gian offset 0.00001s 15 - Mỗi liên kết có kênh bước dùng làm kênh truyền liệu - Băng thơng kênh 1Gb/s - Kích thước header chùm 40 byte, - Kích thước tối đa chùm 20480 byte Hình 3.3 Mơ mạng OBS 3.4 MƠ PHỎNG CÁC THUẬT TỐN XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS Trong mơ hình mơ phỏng, liệu gởi liên tục từ nút nút đến nút 4, nút mạng 0, 1, 2, 3, 4, ,6 nút mạng miền quang, nút mạng lại mà thuộc miền điện Kết thu thuật toán throughput truyền qua mạng quang, đơn vị x106 Kbps 16 Hình 3.4 Thơng lượng truyền qua mạng sử dụng thuật tốn FFUC Hình 3.5 Thông lượng truyền qua mạng sử dụng thuật tốn LAUC 17 Hình 3.6 Thơng lượng truyền qua mạng sử dụng thuật tốn FFUC-VF Hình 3.7.Thơng lượng truyền qua mạng sử dụng thuật toán LAUC-VF 18 Hình 3.8 Thơng lượng truyền qua mạng sử dụng thuật tốn BFUC-VF 3.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Kết mô giải thuật lập lịch LAUC hiệu FFUC, thể tỷ lệ byte liệu hơn, liệu truyền qua nhiều hơn, LAUC tối thiểu khoảng cách chùm lập lịch kênh, nên tối đa số chùm lập lịch kênh tạo nhiều hội cho chùm đến sau tìm thấy kênh khả dụng để lập lịch 19 Hình 3.11 So sánh giải thuật FFUC LAUC (Đỏ - FFUC, Xanh – LAUC) Hình 3.12 So sánh với giải thuật FFUC FFUCVF (Đỏ - FFUC, Xanh – FFUCVF) 20 Hình 3.13 So sánh giải thuật LAUC LAUCVF (Đỏ - LAUC, Xanh – LAUCVF) Hình 3.14 So sánh giải thuật FFUC-VF LAUC-VF (Đỏ - FFUC-VF, Xanh – LAUC-VF) Các giải thuật trọng lấp đầy khoảng trống mang lại kết tốt hơn, số khoảng trống giảm hội chùm để sau chọn vị trí kênh truyền cao hơn, lưu lượng liệu 21 truyền qua mạng cao Trong tất năm giải thuật, BFUC-VF giải thuật tối ưu nhất, giảm khoảng trống nhiều nhất, nhìn chung BFUC-VF mang lại kết tốt Đồ thị diễn tả lúc kết năm giải thuật: Hình 3.15 So sánh kết mơ giải thuật Dựa vào đồ thị ta dễ dàng nhận thấy thông lượng truyển qua năm thuật tốn hồn có khác biệt rõ rệt Trong khoảng 1.2 giây đầu tiên, kết thuật toán FFUC gần giống LAUC, FFUC-VF BFUC-VF tương tự với BFUC-VF Điều hồn tồn tự nhiên khoảng thời gian này, số chùm kênh không nhiều, khoảng trống kênh đủ để vận chuyển chùm, thuật tốn loại (Non Void Filling Void Filling) chọn khoảng trống tương tự Sự khác biệt rõ rệt khoảng thời gian lại, đặc biệt hơn, thuật tốn có sử dụng Void Filling (LAUC-VF, FFUC-VF, BFUC-VF) thơng lượng truyền qua mạng cao so với thuật tốn khơng sử dụng Void Filling (LAUC, FFUC) tận dụng tốt 22 khoảng trống chùm, qua tạo nhiều hội lập lịch cho chùm đến sau Trên phân tích kết thuật tốn thơng qua mơ phỏng, số thời điểm 2.5s đến 3s, kết mô có xáo trộn, thực tế, hiệu thuật toán lập lịch phụ thuộc nhiều yếu tố tốc độ đến độ dài chùm đến, vào mật độ luồng mà khoảng trống sinh có độ dài ngắn thay đổi, quan trọng đồng nhịp thời điểm đến chùm sau thời điểm bắt đầu khoảng trống Do đó, Mỗi thuật tốn phù hợp với số tình trạng mật độ luồng tình trạng chùm đến cần lập lịch 3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG Lập lịch hoạt động có ảnh hưởng lớp đến hiệu tốc độ chuyển mạch mạng chùm quang Vì có nhiều thuật tốn lập lịch đưa ra, nhiên dựa vào ngun tắc có hay khơng có lấp đầy khoảng trống chùm Trong phạm vi luận văn xem xét mô năm thuật tốn với cơng cụ NS2 nOBS Kết mô cho thấy vượt trội thuật tốn có lấp đầy khoảng trống, thuật tốn BFUC-VF xét ngun lý lập lịch tối ưu giảm tối đa khoảng trống kênh truyền liệu, tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên 23 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trong hoàn cảnh dịch vụ mạng phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình phong phú, đa dạng không dừng lại dịch vụ tốc độ cố định thoại hay truyền hình mà phục vụ nhiều cho truyền liệu với tốc độ thay đổi Vì đặt u cầu phải có cơng nghệ đáp ứng tính chất đột biến lưu lượng mạng Và chuyển mạch chùm quang OBS lựa chọn ưu việt công nghệ đại đáp ứng cho chuyển mạch gói quang OPS đệm quang hay logic quang chưa thực Dù khơng có nhiều ưu điểm bật OPS OBS truyền lượng liệu với tốc độ cao công nghệ hứa hẹn mạng đường trục hệ sau Nó có nhiều chức riêng nhiều ưu điểm so với ký thuật chuyển mạch khác Việc nghiên cứu mạng OBS thuật toán lập lịch thu kết quan trọng Mục đích đồ án giới thiệu tổng quát chuyển mạch chùm quang với đặc tính riêng biệt gói tin điều khiển liệu nhứng kênh khác nhau, không cần đệm quang Biết cách OBS truyền gói tin nào, dành trước tài nguyên cho chùm liệu theo dọc đường với kỹ thuật báo hiệu, giải tranh chấp có xung đột xảy Qua tìm hiểu sâu tiến hành mô thuật tốn xếp lịch mạng OBS Luận văn mơ thuật toán hỗ trợ phần mêm mô NS2 Qua kết mô vấn đề đưa nhận xét đánh giá thuật toán thuật toán tối ưu cho việc xếp kênh liệu BFUC-VF cho lượng liệu truyền qua mạng cao so với thuật tốn lại 24 Hướng phát triển đề tài xây dựng mô hình mạng phức tạp với việc tăng số lượng node Từ tiến hành mơ với nhiều thuật toán khác, kết hợp phương thức xếp chùm dựa mức ngưỡng (chiều dài chùm) định thời (thời gian xếp) để nâng cao chất lượng cho mạng OBS ... Việc nghiên cứu giải thuật lập lịch kênh node mạng coi vấn đề quan trọng ý nghĩa Đó lý tơi chọn đề tài: Nghiên cứu số thuật toán lập lịch kênh mạng chuyển mạch chùm quang” Mục đích nghiên cứu. .. quan tâm Lập lịch kênh số giải pháp đáng quan tâm hiệu mà mang lại Trong chương luận văn làm rõ thuật toán lập lịch kênh mạng OBS 9 CHƯƠNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN LẬP LỊCH KÊNH TRÊN MẠNG OBS 2.1 GIỚI... Chương 2: Một số thuật toán lập lịch kênh mạng OBS Trong chương này, sâu tìm hiểu giải thuật lập lịch kênh, so sánh ưu nhược điểm giải thuật lập lịch tìm hiểu thêm số giải thuật tối ưu Chương 3: Cài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch kênh trên mạng chuyển, Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch kênh trên mạng chuyển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay