Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)

240 45 0
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 16:51

Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG THỊ THÙY MAI ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TRONG TIẾNG ANH - TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG THỊ THÙY MAI ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TRONG TIẾNG ANH - TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Mã số: 9222024 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN ĐỨC TỒN HÀ NỘI 2018 HÀ NỘI-năm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TRONG TIẾNG ANH - TIẾNG VIỆT CHUN NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN cơng trình nghiên cứu thân thực Các số liệu kết được thể luận án hoàn toàn trung thực chưa tác giả khác công bố đâu cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả Dương Thị Thùy Mai LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian hồn thành luận án, tơi nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Đức Tồn hướng dẫn tận tình có nhận xét, góp ý quý báu cho Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Học Viện Khoa Học Xã Hội, Viện Ngôn Ngữ thầy cô giáo, nhà khoa học giúp đỡ hồn thành luận án Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, ln tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên trình thực luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Dương Thị Thùy Mai MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng, tư liệu phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Cái luận án Ý nghĩa lí luận thực tiễn đề tài Bố cục luận án Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUẬT NGỮ, THUẬT NGỮ KĨ THUẬT ĐIỆN VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN .8 1.1 Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ giới Việt Nam 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ giới .8 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu xây dựng thuật ngữ Việt Nam 12 1.2 Tình hình nghiên cứu xây dựng thuật ngữ kĩ thuật điện giới Việt Nam 16 1.2.1 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ kĩ thuật điện giới 16 1.2.2 Tình hình nghiên cứu thuật ngữ kĩ thuật điện Việt Nam .19 1.3 Cơ sở lí luận 22 1.3.1 Khái niệm “thuật ngữ” 22 1.3.2 Xác định khái niệm “thuật ngữ kĩ thuật điện” 25 1.3.3 Phân biệt thuật ngữ với danh pháp, từ thông thường từ nghề nghiệp 27 1.3.4 Những tiêu chuẩn cần thiết thuật ngữ .30 1.3.5 Các phương thức đặt thuật ngữ .34 1.3.6 Lí thuyết điển mẫu với việc chuẩn hóa thuật ngữ kĩ thuật điện 42 1.3.7 Về nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ 48 1.4 Tiểu kết chương 50 Chương 2: ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA THUẬT NGỮ KĨ THUẬT ĐIỆN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 52 2.1 Hệ thuật ngữ kĩ thuật điện thành tố cấu tạo thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt 53 2.2 Đối chiếu thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt xét theo số lượng thuật tố từ loại 54 2.2.1 TNKTĐ có cấu tạo thuật tố 56 2.2.2 TNKTĐ có cấu tạo hai thuật tố .59 2.2.3 TNKTĐ có cấu tạo ba thuật tố 61 2.2.4 TNKTĐ có cấu tạo bốn thuật tố 63 2.2.5 TNKTĐ có cấu tạo năm thuật tố .64 2.2.6 TNKTĐ từ viết tắt .65 2.3 Đối chiếu thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt xét theo mơ hình cấu tạo 68 2.3.1 Mơ hình cấu tạo 69 2.3.2 Mơ hình cấu tạo 70 2.3.3 Mơ hình cấu tạo 71 2.3.4 Mô hình cấu tạo 73 2.3.5 Mơ hình cấu tạo 74 2.3.6 Mơ hình cấu tạo 76 2.3.7 Mơ hình cấu tạo 77 2.3.8 Mơ hình cấu tạo 78 2.3.9 Mơ hình cấu tạo 79 2.3.10 Mơ hình cấu tạo 10 80 2.3.11 Mơ hình cấu tạo 11 81 2.3.12 Mơ hình cấu tạo 12 81 2.3.13 Mô hình cấu tạo 13 82 2.4 Tiểu kết chương 84 Chương 3: ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH DANH CỦA THUẬT NGỮ KĨ THUẬT ĐIỆN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 87 3.1 Cơ chế định danh ngôn ngữ 87 3.2 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt theo nguồn gốc thuật ngữ .89 3.2.1 Các TNKTĐ tạo cách thuật ngữ hóa từ tồn dân 90 3.2.2 Các TNKTĐ tạo theo chế định danh 91 3.2.3 Các TNKTĐ vay mượn nước .93 3.3 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ .97 3.4 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt theo cách thức biểu thị thuật ngữ 98 3.4.1 Đối chiếu đặc điểm định danh TNKTĐ tiếng Anh tiếng Việt theo mức độ rõ lí mức độ cố kết hình thức .98 3.4.2 Đối chiếu đặc điểm định danh TNKTĐ tiếng Anh tiếng Việt theo đặc trưng khu biệt làm sở định danh 100 3.4.3 Đặc điểm hệ TNKTĐ tiếng Anh tiếng Việt so sánh, đối chiếu với số hệ thuật ngữ khác 121 3.5 Tiểu kết chương .142 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số liệu TNKTĐ tiếng Anh tiếng Việt theo số lượng thuật tố 55 Bảng 2.2 Thống kê TNKTĐ tiếng Anh thuật tố theo từ loại 57 Bảng 2.3 Thống kê TNKTĐ tiếng Việt thuật tố theo cấu tạo từ loại .58 Bảng 2.4 Thống kê TNKTĐ tiếng Anh có thuật tố theo từ loại 60 Bảng 2.5 Thống kê TNKTĐ tiếng Việt thuật tố theo từ loại 61 Bảng 2.6 Thống kê TNKTĐ TA& TV ba thuật tố theo từ loại 63 Bảng 2.7 Thống kê từ loại TNKTĐ TA&TV bốn thuật tố 64 Bảng 2.8 Thống kê từ loại TNKTĐ TA&TV năm thuật tố 64 Bảng 2.9 Tổng hợp từ loại hệ TNKTĐ tiếng Anh tiếng Việt .67 Bảng 2.10 Thống kê Mơ hình cấu tạo TNKTĐ tiếng Việt tiếng Anh 83 Bảng 3.1 Các mơ hình định danh thuật ngữ chủ thể/cơ quan tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, phân phối tiêu thụ điện 102 Bảng 3.2 Các mơ hình định danh thuật ngữ thiết bị bản: Thiết bị điện – thiết bị từ, máy điện, rơle điện tụ điện tiếng Anh tiếng Việt 104 Bảng 3.3 Các mơ hình định danh thuật ngữ thiết bị/ dụng cụ đo điện 107 Bảng 3.4 Các mơ hình định danh thuật ngữ vật liệu/ vật cách điện 109 Bảng 3.5 Các mơ hình định danh thuật ngữ hệ thống thiết bị phát – cấp điện 111 Bảng 3.6 Các mơ hình định danh thuật ngữ thiết bị truyền dẫn - cáp 113 Bảng 3.7 Các mơ hình định doanh thuật ngữ thiết bị tiêu thụ điện: chiếu sáng115 Bảng 3.8 Thuật ngữ hoạt động sản xuất vận hành hệ thống điện 117 Bảng 3.9 Thuật ngữ hoạt động qui hoạch quản lý hệ thống điện 118 Bảng 3.10 Thuật ngữ hoạt động an toàn điện, cách điện cố điện 120 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuật ngữ phận quan trọng từ vựng ngơn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng Trong lĩnh vực khoa học hay lĩnh vực chuyên môn, thuật ngữ có mối liên hệ hữu với làm thành hệ thống thuật ngữ gọi hệ thuật ngữ Đối với ngôn ngữ phát triển, thuật ngữ chiếm tỉ lệ lớn vốn từ So với loại từ ngữ khác, thuật ngữ phận phát triển nhanh nhạy nhất, thời đại ngày nay, khoa học công nghệ giới phát triển với tốc độ vũ bão Thuật ngữ có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển khoa học cơng nghệ góp phần to lớn thúc đẩy phát triển xã hội Vì thuật ngữ đề tài hấp dẫn, có tầm quan trọng mang ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Kĩ thuật điện lĩnh vực vô quan trọng gắn với trình phát triển văn minh nhân loại Luận án nghiên cứu đối chiếu thuật ngữ kĩ thuật điện (TNKTĐ) tiếng Anh với tiếng Việt góp phần cung cấp kiến thức thuật ngữ lĩnh vực này, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đắc lực cho không chuyên gia, kĩ sư, kĩ thuật viên mà cho cơng nhân tất công tác ngành điện, đồng thời giúp cho học sinh, sinh viên, độc giả đọc, biên phiên dịch sách báo chuyên ngành điện Trong xu hướng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng đất nước, ngành điện có nhu cầu cấp bách cần hồn thiện, chuẩn hóa phát triển hệ thống thuật ngữ khoa học tiếng Việt cho phù hợp với chuẩn mực chung thuật ngữ học giới Do hoàn cảnh lịch sử, TNKTĐ tiếng Việt cho chịu ảnh hưởng không nhỏ TNKTĐ tiếng Pháp tiếng Nga Ngày nay, thúc đẩy nhiều quan hệ hợp tác song phương đa phương, lĩnh vực kĩ thuật điện, Ngành điện giai đoạn phát triển Việt Nam tích cực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với hợp tác giúp đỡ chuyên gia Nga, Nhật tổ chức quốc tế điện hạt nhân Xu hợp tác quốc tế đặt yêu cầu phải chuẩn hóa hệ TNKTĐ tiếng Việt cho phù hợp, tương thích với hệ TNKTĐ tiếng Anh (ngơn ngữ coi phương tiện giao tiếp quốc tế thời đại nay) Do vậy, việc nghiên cứu để xây dựng, chuẩn hóa hệ TNKTĐ tiếng Việt nhằm đáp ứng tình hình hoạt động ngành điện nói riêng, đồng thời thúc đẩy phát triển trình hội nhập với ngành điện giới nói chung nhiệm vụ cấp bách có tính thời đặc biệt Hiện nay, Việt Nam cơng trình nghiên cứu thuật ngữ ngành khoa học công nghệ lĩnh vực chuyên môn chưa thực đầy đủ rộng khắp Nói riêng, chuyên ngành kĩ thuật điện, chưa có cơng trình nghiên cứu đối chiếu hệ TNKTĐ tiếng Anh với tiếng Việt Việc vay mượn từ ngữ tiếng Anh nói chung, vay mượn thuật ngữ, có TNKTĐ tiếng Anh nói riêng, nhiều vấn đề tranh luận, chưa có thống ý kiến Chẳng hạn, có khái niệm đối tượng đời, nên vay mượn thuật ngữ nước hay tự cấu tạo thuật ngữ tiếng Việt để biểu hiện? Nếu phải vay mượn cần giữ nguyên dạng hay phải phiên âm, chuyển tự thuật ngữ nước ngoài? v.v Tất vấn đề cần có giải pháp hợp lí qn Điều khơng phục vụ cho hoạt động giao tiếp có hiệu chun gia mà để phục vụ cho hoạt động giao tiếp người máy tính điện tử, hoạt động quản lí điều hành computer Có thể thấy vấn đề lên cần tiếp tục giải TNKTĐ tiếng Việt TNKTĐ tiếng Anh sử dụng Việt Nam là: - Nhiều trường hợp các khái niệm được diễn đạt bằng những cụm từ mang sắc thái miêu tả, giải thích khái niệm hay đối tượng chứ chưa có tính chất định danh thuật ngữ chân (ví dụ: dụng cụ đo chức năng, ngắt mạch phóng điện hồ quang, máy biến áp làm nguội khơng khí, giá trị trở theo chiều ngược lại, đèn xuyên sương mù phía trước,v.v ) 58 STT 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 Tiếng Việt đèn điện chiếu bề mặt đèn điện chống cháy đèn điện di động đèn điện di động hầm lò đèn điện điều chỉnh đèn điện đối xứng đèn điện hầm lò đèn điện lắp mặt đèn điện lắp chìm đèn điện thông thường đèn điện treo đèn đỗ xe đèn đường băng đèn giao thông đèn hạ cánh đèn hành trình đèn hiệu đèn hiệu định vị đèn hiệu nhận biết đèn lắp mũ đèn luân phiên đèn mặt đất đèn ổn định điện áp đèn ống ổn áp đèn pin đèn pha đèn pha studio đèn phanh đèn phía tàu đèn phía trước đèn rọi đèn sáng theo nhịp đèn tín hiệu đèn tuabin khí đèn cột buồm đèn xuyên sương mù phía sau đèn xuyên sương mù phía trước đệm STT 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 Tiếng Việt cáp theo hình tam giác cáp theo mặt phẳng điểm anilin điểm chảy điểm sương điểm tiếp xúc điện áp điện áp bóng đèn điện áp cách điện danh định điện áp cực cao điện áp danh định điện áp dịch chuyển điểm trung tính điện áp đánh thủng điện áp đầu phối hợp điện áp điều khiển cảm ứng điện áp đỉnh ngược điện áp kích từ danh định điện áp kiểm chứng điện áp không đổi điện áp khởi đầu phóng điện cục điện áp khởi động điện áp mạch hở điện áp chắn bảo vệ điện áp chiều điện áp nguồn điện áp phóng điện đánh thủng điện áp phương thức chung điện áp phương thức nối tiếp điện áp rơi điện áp thả điện áp thử nghiệm cách điện điện áp trần điện áp triệt tiêu phóng điện cục điện áp vận hành điện cảm điện cảm làm nhẵn điện cảm n đồi nối điện cảm nối tiếp 59 STT 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 Tiếng Việt điện cực điện cực âm điện cực dùng để đo điện cực dương điện cực đất điện cực khởi động điện dẫn điện dung điện dung tụ điện điện dung tần số cao điến kế dòng điện điện kế dòng điện chênh lệch điện kế dòng điện chuỗi điện kế dòng điện xung kích điện kế điện áp điện kế điện áp hình quạt điện kháng điện kháng đồng tương đương điện kháng không đồng điện kháng Poiter điện kháng tiền độ dọc trục điện kháng thứ tự không điện kháng thứ tự nghịch điện kháng thứ tự thuận điện phản kháng điện tác dụng điện dòng điện khung quay điện kế điện trở điện trở bề mặt điện trở biến đổi điện trở bốn chân điện trở cách điện điện trở hồ quang điện trở khối điện trở không đồng điện trở chiều điện trở n đầu nối STT 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 Tiếng Việt điện trở nối tiếp điện trở nối tiếp tương đương điện trở nhiệt điện trở suất điện trở sun điện trở tích lũy tới hạn điện trở tới hạn điện trở thay đổi theo điện áp điện trở thứ tự không điện trở thứ tự nghịch điện trở thứ tự thuận điều biên điều biến delta tuyến tính điều biến kiểu tuyến điều biến pha điều biến tương hỗ điều chỉnh điều chỉnh công suất điều chỉnh điện áp điểu chỉnh điện áp công suất phản kháng điều chỉnh sơ cấp điều chỉnh tần số điều chỉnh tự động điều chỉnh thứ cấp điều hành nhu cầu hệ thống điều khiển hệ thống điện điều pha điều tần đỉnh dây đất đo tang góc tổn hao đoạn bọc đoạn đồng đoạn chờ đoạn vá đòn gánh khung lắc đóng cắt chuyển đổi đóng lại khơng thành cơng 60 STT 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 Tiếng Việt đóng lại thành cơng đóng mạch vành đóng tự động lần đóng tự động nhiều lần độ an tồn cung cấp điện độ dẫn cao độ dẫn điện độ dốc chân cột độ rọi bảo trì độ rung dây dẫn độ tin cậy cung cấp điện đồ thị kéo dài phụ tải đồ thị phụ tải độ võng độ vồng đối trọng treo động đồng lồng sóc đồng kế động cảm ứng đẩy động cảm ứng đồng động cảm ứng lồng sóc động cảm ứng rơto dây quấn động cảm ứng vành trượt động cổ góp pha động cổ góp nhiều pha động cực từ xẻ rãnh động đẩy động đẩy có bù động điện động đồng rôto lồng sóc động khởi động tụ điện động rơto hình nón động Shat động tách pha động tụ điện hai giá trị động từ trễ động từ trở động từ trở đồng STT 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 Tiếng Việt đồng hồ công suất đồng hồ đo Ampe-giờ đồng hồ đo công suất biểu kiến đồng hồ đo điện đồng hồ đo điện trở cách điện đồng hồ đo điện trở đất đồng hồ đo hệ số công suất đồng hồ đo kiểu điện động đồng hồ đo kiểu tĩnh đồng hồ đo lượng đồng hồ đo lượng biểu kiến đồng hồ đo lượng cảm ứng đồng hồ đo lượng phản kháng đồng hồ đo lượng vượt đồng hồ đo oát-giờ đồng hồ đo tần số đồng hồ đo từ thông đồng hồ đo tỷ số đồng hồ đo var-giờ đồng hồ đo vôn-ampe đồng hồ đo vôn-ampe-giờ đồng hồ vạn đơn pha đui đèn đường cong dao động đường cong đẳng rọi đường dây đường dây cách điện khí đường dây điện đường dây điện chiều đường dây điện xoay chiều đường dây lưỡng cực đường dây mạch đơn đường dây mạch kép đường dây cực đường dây nối chiều cao áp đường dây nối chiều đơn cực đường dây nối chiều hai cực 61 STT 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 Tiếng Việt đường dây nhiều mạch đường dây không đường dây truyền tải điện đường đẳng sáng đường ống áp lực đường tia cổ góp đường trễ đường võng đường võng nhịp emay ester hữu tổng hợp formette ghép nối ngàm kẹp góc đường dây góc tổn hao góc tổn hao điện mơi góc trễ góc trở kháng gơng từ gơng từ có khung đỡ guốc cực giá đỡ chổi than giá đỡ ổ trục giá đỡ ổ trục có cách điện giá kẹp cầu chì giá trị cần tuân thủ giá trị đầy tải giá trị điện trở dùng để nối giá trị đóng cắt giá trị độ bền cuối giá trị không trở giá trị nhả giá trị nhả khớp giá trị thử nghiệm giá trị trở theo chiều ngược lại giai đoạn cảm ứng giải phóng phụ tải giảm điện áp STT 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 Tiếng Việt giàn cáp giao động điện áp nhấp nháy tương đương giằng kiểu K giấy ép giấy hỗn hợp manila/cráp giấy kếp giấy không thấm dầu giấy manila giấy mica qua xử lý hạ áp hai đầu dây hãm cách đảo pha hãm dòng điện Fucơ hãm tụ điện hãm điện hãm điện từ hãm động hãm tái sinh số điện môi số điện môi phức số điện môi tĩnh số điện môi tương đối số đường võng số thời gian không chu kỳ Henri (đơn vị đo điện cảm) hệ nhiều pha không cân hệ số chu kỳ hệ số dây quấn hệ số dòng điện nhấp nhơ hệ số dơi hệ số trì quang thông hệ số điều biên hệ số hộ cảm hệ số khả cung cấp lượng hệ số nghiêng hệ số quang thông balát hệ số tiêu tán 62 STT 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 Tiếng Việt hệ số tiêu tán điện môi hệ số tổn bao đường truyền hệ số tổn hao ánh sáng hệ số thời gian chu kỳ hệ số truyền đạt tương phản hệ thống cách điện hệ thống cách điện chọn lọc hệ thống cách điện tham chiếu hệ thống cáp ngầm hệ thống chiếu sáng tiếp cận hệ thống điện hệ thống điện khơng hệ thống hình hệ thống Kraemer tĩnh hệ thống làm mát dự phòng hệ thống lắp đặt tụ điện hệ thống lắp đặt thủy điện hệ thống mạch vòng khép kín hệ thống nối đất qua tổng trở hệ thống nối đất trực tiếp hệ thống phát điện hệ thống giằng hệ thống Ward-Leonard hiệp hội kĩ sư điện hiệu ứng điện trở âm hình thể lưới hòa đồng hòa đồng từ trở hòa đồng động hòa đồng lý tưởng hòa đồng ngẫu nhiên hòa đồng thô hoạt động kéo thứ cấp hoạt động nối tiếp hoạt động thứ cấp hòm cơng tơ- cầu dao hỏng cách điện hồ chứa xả nước STT 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 Tiếng Việt hố móng hồ quang điện hộ tiêu thụ điện hộp chia cáp hộp đầu nối hộp đầu nối có tách pha hộp đầu nối chứa áp suất hộp đầu nối giảm áp suất hộp mối ghép hộp số xoay hộp tách ba hợp chất kết bao keo chặn nước kéo dài thân cột kéo vào đồng kẹp kẹp cáp kẹp kéo căng kẹp néo kẹp treo kẹp treo có chốt xoay kênh dẫn khơng khí kết cấu giá đỡ chổi than kích mồi điện áp kích thích dòng xoay chiều kích thích phức hợp kích thích độc lập kích thích phức hợp kích thích song song ổn định kiểm soát điện áp tự động kiểm soát tải tự động kỹ sư bảo trì hệ thống kỹ sư điện khả cắt giới hạn khả cung cấp lượng khả cung cấp lượng trung bình khả đóng cắt giới hạn 63 STT 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 Tiếng Việt khả tải khe hở ghép khe hở tiếp điểm khoảng cách hồ quang khoảng cách pha - pha khoảng cách tới chướng ngại vật khoảng cách với đất khoảng chuyển đổi vị trí khoang chứa khoảng đệm thơng gió khối cách điện dạng chuỗi khối cách điện kiểu đỡ khối đầu nối khôi phục đồng không mang điện không tải khởi động lạnh khởi động phần dây quấn khởi động nóng khởi động nối tiếp-song song khởi động trực tiếp đường dây khuếch đại điện áp khung khung đẳng khung gồm nhiều lớp khung hở khung kiểu hộp kín khung stato khung trượt lão hóa gia tốc lắc lắp đặt hệ thống điện lập bập lèo nối lệch tần số lịch trình phát điện liên kết chéo liên tục liên kết liền khối STT 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 Tiếng Việt liên kết điểm linh kiện bán dẫn lõi lõi thép lõi dây quấn kích từ lộ cấp mạch vòng lớp bện lớp bọc bên lớp bọc không dẫn nhiệt lớp chèn rãnh lớp lót rãnh lớp men bán dẫn lưới đất lưới điện lưới phân phối điện mã thông lượng ma trận tổng dẫn nút ma trận tổng trở nút ma trận tổng trở vòng mạch cộng hưởng mạch dòng điện mạch đầu dẫn điện hiệu mạch đầu nối đất mạch đầu thả mạch đầu thường đóng mạch đầu vào nối đât mạch đầu vào thả mạch đầu vào vi sai mạch điện mạch điện áp mạch điện đầu mạch điện đầu thường mở mạch điện đầu vào mạch điện phụ mạch điện tuyến tính mạch hở mạch kín mạch ống dẫn 64 STT 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 Tiếng Việt mạch phần ứng mạch sơ cấp mạch tiếp điểm mạch tương đương mạch thứ cấp mạch vòng khép kín chắn bảo vệ ( cáp) chắn bóc tách chắn chống vầng quang chắn điện chắn ruột dẫn chắn từ mạng cung cấp điện công cộng mạng điện mạng phối hợp trở kháng mang tải từ mạng giằng ba mạng giằng đôi mạng giằng đơn máy biến áp máy biến áp dòng chiều máy bù đồng máy cắt điện khí nén máy điện máy điện cảm ứng máy điện có áp suất máy điện có guốc cực đặc máy điện có vỏ kín máy điện cực lồi máy điện đĩa máy điện đối cực máy điện đồng máy điện đồng cực máy điện bịt kín máy điện hở máy điện kín máy điện khơng tuần hồn máy điện làm mát khơng khí STT 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 Tiếng Việt máy điện chiều máy điện pha máy điện nam châm vĩnh cửu máy điện nhiều pha máy điện quay máy điện rơto hình trụ máy điện tuabin máy điện tự làm mát máy điện từ trở máy đo mômen máy đổi điện kiểu quay máy ghi dao động máy sóng máy sóng đo lường máy sóng lấy mẫu máy sóng lưu giữ máy sóng quan sát máy khuyếch đại quay máy nhiệt điện nhiều pha máy phát máy phát cảm ứng máy phát cổng-xung máy phát máy phát đầu máy phát điện máy phát điện đồng cực máy phát điện xoay chiều máy phát đồng hai dây máy phát nhiễu âm máy phát phụ máy phát tín hiệu điều biên máy phát tín hiệu điều tần máy phát xung ngẫu nhiên máy tăng áp mắc song song-nối tiếp măng xông rẽ nhánh mặt cực mặt chặn cuộn dây kích từ 65 STT 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 Tiếng Việt mặt số dùng để đo điện áp điện cưỡng mật độ dòng lượng mật độ tải mật độ từ thông tải méo biến điệu tần số méo điều biên méo sai tốc rung mica mica khối mica tổng hợp momen đầy tải momen xoắn móng cọc bơm áp lực móng cọc đáy mở móng lưới motorette mối ghép ba nhánh mối ghép phun nhựa mối ghép bịt mối ghép chuyển tiếp mối ghép đàn hồi mối ghép đúc kín nhựa mối ghép hình T mối ghép hình Y mối ghép kiểu giấy cuộn mối ghép nhánh mối ghép phân đoạn mối ghép quấn băng mối ghép rẽ nhánh kép mối ghép thẳng mối ghép trường không xuyên tâm mối ghép trường xuyên tâm mối nối mối nối bu-lông mối nối đẳng STT 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 Tiếng Việt mối nối ép hình lục giác mối nối ép nếp mối nối ép tròn mối nối lõm sâu mối nối quấn dây mơmen ăn khớp mômen cực đại mômen cực tiểu khởi động mômen danh định mômen dừng mômen hãm mômen hãm mômen hãm điện mômen hãm nội mômen kéo đồng danh định mơmen khóa cứng rơto mơmen khởi động mômen đồng mômen tải mômen tải khởi động mở mạch vòng nạp điện nắp đầu nối nắp phần đầu dây nêm rãnh nòng tâm trục nối nối đất nối đất từ xa nối đất vận hành nồi có đặt tầng sơi nồi có hệ thống chứa cấp liệu nồi dòng thẳng nồi đốt trực tiếp nồi tuần hồn có khống chế nồi tuần hoàn tự nhiên nối kéo căng nhịp nối kéo căng đầu cố định 66 STT 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 Tiếng Việt nung nóng catốt nối tiếp nung nóng catốt song song nung nóng trước catốt nối tiếp nung nóng trước catốt song song nút bị động nút cân nút cân có cơng suất vơ lớn nút có điện áp điều chỉnh nút phụ tải nút vô hạn ngắn mạch ngâm tẩm ngâm tẩm áp suất chân không ngõng trục ngõng xoay nguồn cung cấp dòng điện khơng đổi nguồn cung cấp điện nguồn cung cấp điện áp không đổi nguồn cung cấp ổn định nguồn chuẩn nguồn ổn định nguồn sáng phát quang điện nguồn sáng sơ cấp nguồn sáng thứ cấp nhả khớp nhà máy điện dự phòng nhà máy điện địa nhiệt nhà máy lượng hạt nhân nhà máy nhiệt điện nhà máy Thủy điện nhấp nhô nhiễm điện nhiệt điện trở nhiệt độ tự mồi chảy nhiệt trở nhịp nhịp dốc nhịp gió STT 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 Tiếng Việt nhịp lùi nhịp ngang nhịp trọng tâm nhựa tổng hợp bao kín ốt t mét ổ cắm ôm mét ổn định điện áp ổn định hệ thống điện ổn định độ ổn định tải ổn định tần số ổn định tĩnh ổn định tự thân ổn định vòng hở ổn định vòng kín ống bọc cáp ống chân khơng ống chứa khí ống flash ống ghép măng xơng ống hồ quang ống lót ống lót cách điện ống lót loại ngâm dùng ngồi trời ống lót ngâm hồn tồn ống lót ngồi trời ống lót ngồi trời-trong nhà ống lót tụ điện ống lót tường ống lót nhà ống lồng ống luồn dây ống quấn cáp ống tia điện tử polyme độ dẫn cao polyme độ dẫn thấp 67 STT 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 Tiếng Việt pha pha mét pha nhiệt độ cao pha nhiệt độ thấp phản kháng phản ứng phần ứng phản xạ kế phát điện phân bố cường độ sáng phân bố cường độ sáng đối xứng phân cách điện phần cảm phân cấp điện phần cổ cột tháp phần đầu dây quấn phân đoạn phân kỳ nửa đỉnh phân số thơng lượng hướng xuống phân tích dạng sóng phân tích mạch tuyến phần tử phát sáng phần tử tiếp điểm phần ứng phích cắm phiến góp phóng điện phóng điện bề mặt phóng điện bên phóng điện cục phóng điện đánh thủng phóng điện đâm xuyên phóng điện mở phóng điện ngược phóng điện xoay chiều phóng hồ quang phóng hồ quang bề mặt phóng tia lửa phụ kiện bảo vệ cách điện STT 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 Tiếng Việt phụ tải cắt phụ tải điều khiển phụ tải điện từ hệ thống phụ tải đỉnh phụ tùng đầu mút phục hồi điện áp điện áp điện áp tạm thời tải quản lý hệ thống điện quản lý hệ thống điện quang thông danh định quầng điện quy hoạch hệ thống điện quy hoạch hệ thống điện rãnh rãnh nghiêng rầm cuối rôto rơto vành phân đoạn rơle bảo vệ vi sai dòng điện rơle điện rơle điện nhiệt rơle đo rơle đo thời gian phụ thuộc rơle hai trạng thái rơle không phân cực rơle không quy định thời gian rơle khởi động rơle trạng thái rơle phân cực rơle quy định thời gian rơle sơ cấp rơle sun rơle tĩnh rơle tĩnh tiếp điểm đầu rơle tổng trở rơle thời gian độc lập 68 STT 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 Tiếng Việt rơle thứ cấp rơle tuyến rulô rulô quấn cáp ruột dẫn ruột dẫn bện ruột dẫn bình thường ruột dẫn bó ruột dẫn cách điện ruột dẫn đặc ruột dẫn định hình ruột dẫn đồng tâm ruột dẫn hình quạt ruột dẫn lưỡng kim ruột dẫn mềm ruột dẫn Milliken ruột dẫn nén chặt ruột dẫn nối đất cách điện ruột dẫn nối đất song song ruột dẫn nhiều tao ruột dẫn phủ kim loại ruột dẫn phủ thiếc ruột dẫn tinsel ruột dẫn tròn bện đồng tâm ruột dẫn trung tính đồng tâm sa thải phụ tải sai lệch theo chu kỳ sáp paraffin sóng hài số phần trăm nhả khớp số xà phòng hóa sốc điện sơ đồ hệ thống pha sơ đồ sợi sơ đồ vận hành hệ thống sợi dây đảm bảo tính liên tục sợi độn sợi đốt STT 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 Tiếng Việt sợi đốt vòng sợi đốt thẳng sợi đốt vòng uốn khúc sợi đơn sợi lưu hóa sợi quang sợi thô stato suất điện trở bề mặt suất điện trở khối suất điện trở chiều sụt áp qua trở kháng sụt catốt sụt catốt bình thường sụt catốt khơng bình thường sụt điện áp sụt điện áp đường dây cố điện hư hỏng sứ xuyên tường sức căng hai bề mặt sức điện động sừng phóng điện tách khí tách lưới tải tải gây hỏng tải trọng băng tuyết tải trọng băng tuyết đồng tải trọng băng tuyết không đồng tải trọng có tính pháp lý tải trọng đặc biệt tải trọng gây hỏng tải trọng gió tải trọng làm việc tải trọng thẳng đứng tải trọng theo chiều ngang tải trọng thiết kế tới hạn 69 STT 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 Tiếng Việt tải trọng thử nghiệm tang cáp tang góc tổn hao tụ điện tao tao dạng bó tao đồng tâm tạp tàu hải đăng tắcte ách chắn bảo vệ đèn điện chắn ngăn ngừa phóng điện ép đầu lõi từ tâm sáng tâm tiếp xúc tần số tần số tần số ngưỡng tần suất điện tần suất ngắt điện trung bình tế bào điện nhiên liệu tích lũy khí nén tích trữ nước tiếp điểm tiếp điểm chuyển đổi có vị trí trung hòa tiếp điểm dạng lưỡi tiếp điểm dạng ổ cắm tiếp điểm dạng phích cắm tiếp điểm thường đóng tiếp điểm thường mở tiếp xúc điện tiêu tán (điện năng) tiêu thụ điện tín hiệu ánh sáng tín hiệu cảnh báo nguy hiểm tĩnh điện kế tĩnh điện kế tuyệt đối STT 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 Tiếng Việt tính tốn lưới tính tốn ngắn mạch tính tốn phân bố phụ tải tổ động máy phát tổ hợp bầu kín tổ hợp máy nhiệt điện tổ hợp máy phát máy biến áp tổ máy áp suất ngược tổ máy biến áp tổ máy ghép nối tiếp tổ máy phát tổ máy phát tổ máy phát ngưng tổ máy phát nhiệt điện tổ máy phát phủ đỉnh tổ máy phát tuabin khí tổ máy phát Ward-Leonard tổ máy tuabin-máy phát tổ máy thay đổi tần số tổ máy thủy điện tổ máy thủy điện thuận nghịch tốc độ mồi tới hạn tốc độ xoắn tới hạn tổn hao công suất tổn hao tụ điện tổn hao rò rỉ tổn hao điện môi tổn hao điện tổng trở tổng trở nối tiếp tương đương tổng trở cố tụ điện tụ điện áp trung gian tụ điện áptômát tụ điện bọc kim loại tụ điện cao áp tụ điện công suất tụ điện chặn 70 STT 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 Tiếng Việt tụ điện chuyển mạch tụ điện dùng cho mạch điện tử công suất tụ điện ghép nối tụ điện khởi động động điện tụ điện kim loại tụ điện mạch song song tụ điện môi hỗn hợp tụ điện n đầu nối tụ điện nối đất tụ điện nối song song tụ điện nối tiếp tụ điện phân tụ điện phân xoay chiều tụ điện phi tuyến tụ điện tích lũy lượng tụ điện tự phục hồi tụ giấy tụ lọc tụ màng mỏng tuabin cánh quạt tuabin nước có làm ngưng tuabin Kaplan tuabin Pelton tuabin phản ứng tuabin thủy lực Pháp tuổi thọ tuyến lõi dọc trục tuyến lõi xuyên tâm tuyến tải tự đồng tự động đóng lại chậm tự động đóng lại nhanh từ kế từ thẩm kế từ thông tỷ lệ thông lượng tích lũy hướng xuống STT 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 Tiếng Việt tỷ số bước xoắn tỷ số đầu ánh sáng tỷ số đầu ánh sáng quang tỷ số khuếch đại tỷ số ngắn mạch tỷ số nhả khớp thanh giằng ngang néo tra điện thao tác mạch hở thao tác ngắn mạch tháp làm mát tháp làm mát gió cưỡng tháp làm mát kiểu khô tháp làm mát kiểu ướt thân thân cách điện thân cực thân móng hình trụ thiết bị cân điện xoay chiều thiết bị điện dự phòng thiết bị truyền dẫn phân phối điện thiếu hụt công suất thiếu hụt lượng thông lượng gián tiếp thông lượng hướng lên thông lượng hướng xuống thơng lượng tích lũy thợ điện thời gian gián đoạn thời gian khơng sẵn sàng theo chương trình thời gian ngừng bắt buộc thời gian sẵn sàng thời gian trung bình cắt điện tương đương thời gian-vết phóng điện 71 STT 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 Tiếng Việt cảm dung trở thử nghiệm bắt đầu phóng điện thử nghiệm bắt đầu phóng điện cục thử nghiệm bắt đầu vầng quang thử nghiệm cực tính thử nghiệm chẩn đoán thử nghiệm điện áp trục thử nghiệm điện trở thử nghiệm điện trở cách điện thử nghiệm hài thử nghiệm kéo vào đồng thử nghiệm khả chịu điện áp thử nghiệm khóa cứng rơto thử nghiệm lượng phóng điện thử nghiệm nối trục nguồn thử nghiệm ngắn mạch trì thử nghiệm ngắn mạch đột ngột thử nghiệm nhiệt lượng thử nghiệm tuổi thọ thử nghiệm thứ tự pha thử nghiệm xung thương kế trạm biến áp trạm biến áp trời trạm biến áp tăng áp trạm lượng mặt trời trạm nhiệt điện trạm phát điện trạm phát điện có hồ chứa trạm phát điện địa nhiệt trạm phát điện hạt nhân trạm phát điện MHD trạm phát điện lượng mặt trời trạm phát điện tích trữ nước trạm phong điện STT 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 Tiếng Việt transistor transistor cực phát kép tráng men tráng thủy tinh trắc diện chéo chân trắc diện dọc trắc diện lệch trục trắc diện ngang trở kháng đầu trở kháng đầu vào trở kháng đồng trở kháng không đồng trở kháng thứ tự không trở kháng thứ tự nghịch trở kháng với đất trụ cách điện trụ kiểu gài trục gông từ rôto trục ngắn trục xoắn trục xoắn rỗng trung áp trung tâm phụ tải truyền động bánh khung lắc truyền tải điện trượt cực ù ủy ban kĩ thuật điện quốc tế ván gơng cuộn cáp ván lót cáp vành trượt var mét varistor vận hành cô lập vận hành đồng vận hành hình tia vận hành lệch đồng vận hành lưới điện tách biệt 72 STT 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Tiếng Việt vận hành mạch vòng vận hành pha vận hành nhà máy điện vận hành song song vật cách điện bắt cứng vật cách điện bắt ghim vật cách điện có nhân vật cách điện dạng néo vật cách điện đỡ đường dây vật cách điện lõi đặc vật cách điện rỗng vật cách điện dài vật cách ly cạnh cuộn dây vật liệu cách điện vật liệu cách điện kết hợp vật liệu lấp cáp ổn định nhiệt vật liệu mica cứng vật liệu mica đúc vật liệu mica liên kết nhiệt vật liệu mica mềm vật liệu vật liệu ngâm tẩm trước vật liệu phát xạ vecni dẫn điện véctơ độ rọi vết phóng điện vỏ bọc vỏ bọc bên vỏ bọc chặn vỏ bọc đầu nối vỏ bọc đầu nối riêng rẽ vỏ bọc kim loại dạng gấp nếp vỏ bọc ngăn cách vỏ bọc vỏ bọc nhiều lớp vòng dây võng tải uốn vòng gài mũ STT 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 Tiếng Việt vòng pha khóa vơn kế vơn mét điều hưởng vơn mét đỉnh xà gơng từ xà ngang xác định cực tích tự động xóa điện trường xoay chiều xuyến phóng điện ... ANH VÀ TIẾNG VIỆT 52 2.1 Hệ thuật ngữ kĩ thuật điện thành tố cấu tạo thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt 53 2.2 Đối chiếu thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt xét... 3.3 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt theo kiểu ngữ nghĩa thuật ngữ .97 3.4 Đối chiếu đặc điểm định danh thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt. .. nghiên cứu đặt Chương 2: Đối chiếu đặc điểm cấu tạo thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng tiếng Anh tiếng Việt Chương tiến hành đối chiếu thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Anh tiếng Việt bình diện: số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ), Đối chiếu thuật ngữ trong tiếng Anh – tiếng Việt chuyên ngành kĩ thuật điện (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay